Hotărârea nr. 310/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 310


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.310

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120166/2019, raportul nr.122135/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.123478/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR.1 H.C.L. 310/2019 ORGANIGRAMA

Filarmonicii “Oltenia” Craiova

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 310/2019

STAT DE FUNCTII

FILARMONICA ”OLTENIA” CRAIOVA pentru anul 2019

Nr. Crt.

Functia

Grad profesional Treapta profesionala

Nivel Studii

Numar posturi

Posturi vacante

1.

Manager

grad II

S

1

-

2.

Director artistic

grad II

S

1

-

3.

Sef sectie orchestra

grad II

S

1

1

4.

Concert maestru

gr.prof.IA

S

2

-

5.

Solist instrumentist

gr.prof.IA

S

15

-

6.

Sef partida

gr.prof.IA

S

8

1

7.

Sef partida

gr.prof.I

S

1

-

8.

Sef partida

gr.prof.II

S

1

1

9.

Artist instrumentist

gr.prof.IA

S

36

10

10.

Artist instrumentist

gr.prof.I

S

18

6

11.

Artist instrumentist

gr.prof.II

S

8

4

12.

Instrumentist

tr. prof.I

M

2

-

13.

Instrumentist

tr.prof. III

M

1

1

14.

Instrumentist

Debutant

M

4

1

15.

Sef birou coordonare artistica

grad II

S

1

1

16.

Dirijor orchestra

gr.prof.IA

S

2

1

17.

Solist concertist

gr.prof.IA

S

1

-

18.

Solist concertist

gr.prof.IA

S

1

1

19.

Dirijor Cor

gr.prof.IA

S

1

-

20.

Maestru Cor

gr.prof.IA

S

1

-

21.

Bibliotecar

gr.prof.IA

S

1

-

22.

Traducator

tr.prof.IA

M

1

1

23.

Consultant artistic

gr.prof.IA

S

1

1

24.

Consultant artistic

gr.prof.I

S

1

1

25.

Sef sectie cor

Grad II

S

1

-

26.

Artist liric

gr.prof.IA

S

34

2

27.

Artist liric

gr.prof.I

S

7

1

28.

Artist liric

gr.prof.II

S

3

1

29.

Corist

tr.prof.I

M

5

2

30.

Corist

tr.prof.II

M

2

1

31.

Corist

tr.prof.III

M

1

1

32.

Sef serviciu administrativ

grad II

S

1

-

33.

Supraveghetor sala

-

M

1

-

34.

Plasator sala

-

M

2

-

35.

Garderobier

-

M

1

-

36.

Muncitor

tr.prof.I

M

4

-

37.

Muncitor

tr.prof.I

M;G

2

2

38.

Muncitor

tr.prof.III

M

2

-

39.

Sef serviciu organizare si promovare evenimente culturale

S

1

-

40.

Secretar (PR)

gr. prof. I

S

1

1

41.

Referent de specialitate

gr. prof. I

S

1

-

42.

Analist

gr. prof. IA

S

1

-

43.

Artist plastic

gr.prof.II

S

1

-

44.

Impresar

gr. prof.I

S

1

-

45.

Referent

tr.prof.I A

M

1

-

46.

Referent de specialitate

gr. prof.I

S

1

-

47.

Contabil sef

grad II

S

1

-

48.

Consilier

gr. prof. III

S

1

-

49.

Economist

gr. prof. IA

S

1

-

50.

Arhivist

gr. prof. II

SSD

1

-

51.

Șef Serviciu Juridic, R.U. și Achiziții Publice

Grad II

S

1

-

52.

Economist

gr. prof. IA

S

1

-

53.

Referent de specialitate

gr. prof. III

S

1

-

54.

Inspector specialitate SSM

gr. prof. I

S

1

1

55.

Referent de specialitate

gr. prof. I

S

1

-

56.

Consilier juridic

gr. prof. IA

S

1

1

57.

Referent de specialitate (achizitii)

gr. prof. I

S

1

-

TOTAL

195

43

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

ROMEO-TITUS RADU