Hotărârea nr. 31/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 31


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.31

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.31910/2019, rapoartele nr.31911/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.31977/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului și rapoartele nr.52/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.54/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.56/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.58/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.60/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, art. 39 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată, art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, modificată și completată, Legii educației naționale nr.1/2011, modificată și completată;

În temeiul art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, în următoarea componență:

PREȘEDINTE : Mihail Genoiu-Primarul Municipiului Craiova;

MEMBRI: Nicoleta Miulescu-Secretar al Municipiului Craiova;

Gabriela Miereanu-Arhitect-Șef al Municipiului Craiova;

Ovidiu Mischianu-Director executiv Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ;

Daniela Militaru-Director executiv Direcția Economico-Financiară.

(2) Secretariatul comisiei prevăzută la alin.1, va fi asigurat prin grija Direcției Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să stabilească Procedura de lucru privind organizarea și funcționarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și să stabilescă subcomisii pentru inventarierea acestor bunuri.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.130/1999.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și membrii comisiei prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

N icoleta MIULESCU