Hotărârea nr. 309/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 309


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.309

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.122043/2019, raportul nr.122700/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.123475/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

Consiliul Local al Mun. Craiova

Anexa nr. 1 la HCL nr. 309/2019


ORGANIGRAMA

ANSAMBLULUI FOLCLORIC " MARIA TANASE"


președinte de ședință,

ROMEO-TITUS RADU

Anexa nr. 2 la HCL nr. 309/2019

STAT DE FUNCȚII

AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “

61 POSTURI

Nr

Crt

Funcția

Studii

Grad

prof.

Treaptă

Prof.

Nr. posturi totale

Vacante

a.

Funcții de conducere

1

Manager

S

II

1

2.

Contabil sef

S

II

1

3.

Sef sectie dans

S

II

1

4.

Sef formatie muncitori

SSD

II

1

TOTAL

4

-

b.

Functii de executie

SECTIA MUZICALA

5.

Dirijor

S

IA

1

1

6.

Solist vocal

S

I

10

1*

7.

Solist vocal

S

II

1

8.

Artist instrumentist(vioara, chitara, acordeon )

S

I

3

9.

Artist instrumentist (vioara-2, contrabas, tambal)

S

II

4

10.

Solist instrumentist (nai, clarinet)

S

I

2

11.

Solist instrumentist (taragot)

S

II

1

12.

Concert maestru

S

II

1

13

Solist vocal

M

II

1

TOTAL SECTIE

24

2

SECTIA DANSURI

14

Corepetitor

S

I

1

15

Dansator

S

IA

2

16

Dansator

S

I

9

17

Dansator

S

II

1

18

Dansator

I

6

1

19

Dansator

M

II

2

20

Dansator TOTAL SECTIE

M

III

2

23

1

ADMIN.- SONORIZARE

21.

Muncitori din activitatea de spectacole

M

I

2

22.

Referent de specialitate

S

I

1

23

Sofer

G

I

1

24

Magaziner

M

I

1

TOTAL COMPARTIMENT

5

ACHIZIȚII PUBLICE - SECR.

25

Economist

S

Spec. IA

1

RESURSE UMANE,

26.

Consilier juridic

S

IA

1

Compartiment financiar contabilitate, organizare spectacol

27.

Economist

S

Spec. IA

1

28.

Economist

S

Spec IA

1

29

Consultant artistic

S

IA

1

TOTAL COMPARTIMENT

3

TOTAL

61 3*

* Unul din posturile de solist vocal studii superioare, grad profesional I de la pozitia 6, este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de munca al titularului postului numit manager, prin contractul de management nr. 2566/05.01.2018, anexa la Dispozitia 15/05.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMEO-TITUS RADU