Hotărârea nr. 308/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 308


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.308

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.123017/2019, raportul nr.126515/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.126587/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

SOCIETATI COMERCIALE, REGII AUTONOME SI INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE


ANEXA NR. 1 la H.C.L. NR. 308/2019

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU


ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVADIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

COMPANIA DE APA „OLTENIA” S.A. CRAIOVA

S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. CRAIOVA

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

R. A.T. SRL CRAIOVA

S. C. „PIET E SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L.

S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARS TNICE CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNIC IPIUL CRAIOVA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA

ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” CRAIOVA

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA


DIRECTIA

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


35


ARHITECT SEF


VICEPRIMAR


i i

i i

L


ADMINISTRATOR

PUBLIC

------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------


SERVICIUL

AUTORIZATII IN

— CONSTRUCTII,

OBTINERE

AVIZE, TAXE


SERVICIUL

URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA


BIROUL

CADASTRU


i i r ~ i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j____

SERVICIUL ADMINISTRARE SI EXPLOATARE STADION


DIRECTIA

PATRIMONIU

48


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE AGENTI ECONOMICI


SERVICIUL PATRIMONIU


i_


DIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE


PROPRI ETARI

19


DIRECTOR


EXECUTIV


SERVICIUL

_ ADMINISTRARE

LOCUINTE


SERVICIUL

CONTROL SI MONITORIZARE ASOCIATII DE


PROPR IETARI


TOTAL POSTURI = 613

DIN CARE:FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA = 3


DIRECTIA

ELABORARE SI IMPLEMENTARE

PROIECTE


i -------4- _

I

I I

l

DIRECTIA

IMPOZITE SI


VICEPRIMAR --------------------------------------------------1--------------------------------------------------


SECRETAR

GENERAL


“I


TAXE 120


DIRECTOR


DIRECTOR

EXECUTIV


EXECUTIV


DIRECTIA

BAZE SPORTIVE SI AGREMENT


CRAIOVA


ZZ[

DIRECTOR


DIRECTIA

ECONOMICO-

FINANCIARA


DIRECTOR

EXECUTIV


SERVICIUL

__ PROIECTE SI

PROGRAME DE DEZVOLTARE


SERVICIUL

_ CONSTATARE , IMPUNERE SI CONTROL PERSOANE JURIDICE


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


22

DIRECTIA

SERVICII

PUBLICE |"59-

DIRECTOR

EXECUTIV


DIRECTIA INVESTIȚII, ACHIZITII SI

LICITATII | 22


DIRECTOR


EXECUTIV


DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR


13


DIRECTOR EXECUTIV


DIREC TOR EXECUTIV ADJUNCT


SERVICIUL ADMINISTRARE SI INTRETINERE DRUMURI


SERVICIUL

INVESTITII SI ACHIZITII


SERVICIUL STARE CIVILA


BIROUL

_ MANAGEMENT

FINANCIAR


COMPARTIMENT

IMPLEMENTARE

PROIECTE

FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE JURIDICE


DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT


SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE SI CONTROL PERSOANE FIZICE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATESERVICIUL

BUGET


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE

SI

MONITORIZARE

ILUMINAT


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

APA CANAL


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

ZONE VERZI


COMPARTIMENT

LUCRARI INTRETINERE SI REPARATII

DRUMURI


COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARCARE SUBTERANA


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


SERVICIUL ADMINISTRARE

SI

MONITORIZARE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI SIGURANTA

CIRCULATIEI


SERVICIUL ADMINISTRAREA SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE

UTILITATE PUBLICA


SERVICIUL

LICITATII


BIROUL

— DEPUNERE ACTE

STARE CIVILA


COMPARTIMENT

— ELIBERARI ACTE

STARE CIVILA


i i i -!-

I I I I I I I I I

I I

I I

I I

I I

I I

I T

I I I I I I I I I

I I

IDIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV


23


SERVICIUL

ADMINISTRATIE


PUBLICA LOCALDIRECTOR

EXECUTIV


SERVICIUL

REGISTRUL

AGRICOLSERVICIUL IMAGINE


10


SERVICIUL AUTORITATE TUTELARABIROUL RELATII CU CONSILIUL LOCAL, EVIDENTA DOCUMENTE SI ARHIVACOMPARTIMENT MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI INTOCMIRE

ATASAMENTE

SERVICIUL

EVIDENTA

; i i i i :

SERVICIUL

RESURSE

PERSOANELOR

1 1

1 1 1 i 1

UMANE

10


BIROUL GHISEU

UNIC EVIDENTA


BIROUL

INFORMATIC

__ ACTUALIZARE

BAZĂ DE DATE


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

SALUBRITATE SI

GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

MEDIU


COMPARTIMENT

ENERGETIC


i i i i i

1 1

1 1

i i i i

1 1

1 1 •i

i i r

1

1

1 1

i i i i l i

1

1 i i i

i i i

1

1 i i i

i

1 1 i.


COMPARTIMENT

CONTROL

INTERNI 2


COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN


COMPARTIMENT EXPERT LOCAL PENTRU ROMISERVICIUL

ADMINISTRATIV

INTRETINERE

28


COMPARTIMENT RELATII INTERNATIONALECOMPARTIMENT

SECRETARIATBIROUL SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA
COMPARTIMENT

MANAGEMENTUL

CALITATII


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.308/2019

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCTIA DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Functia publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Functia contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

Observa tii

Inalt functionar public

de conducere

de executie

de conducere

de executie

DEMNITARI (3)

primar/viceprima r/ministru, etc.

1

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC (1)

4

administrat or public

SECRETAR GENERAL(1)

5

secretar general

II

S

COMPARTIMENTUL

CABINETUL PRIMARULUI (4)

6

consilier

IA

S

7

consilier

IA

S

8

consilier

IA

S

9

consilier

IA

S

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA

TERITORIULUI (1+34)

10

arhitect-sef

II

S

Serviciul Autorizatii in constructii, obtinere avize, taxe (12)

11

sef serviciu

II

S

12

inspector

I

superior

S

13

inspector

I

superior

S

14

inspector

I

superior

S

15

referent de specialitate

II

superior

SSD

16

referent

III

superior

M

17

expert

I

superior

S

18

inspector

I

superior

S

19

inspector

I

superior

S

20

inspector

I

asistent

S

21

expert

I

superior

S

22

inspector

I

asistent

S

Serviciul Urbanism si nomenclatura urbană (16)

23

sef serviciu

II

S

24

consilier

I

superior

S

25

consilier

I

superior

S

26

inspector

I

superior

S

27

inspector

I

superior

S

28

inspector

I

superior

S

29

inspector

I

superior

S

30

inspector

I

superior

S

31

inspector

I

principal

S

32

expert

I

superior

S

33

inspector

I

superior

S

34

inspector

I

superior

S

35

inspector

I

superior

S

36

expert

I

superior

S

37

inspector

I

superior

S

38

insp de specialitate

II

S

Biroul Cadastru (6)

39

sef birou

II

S

40

inspector

I

superior

S

41

inspector

I

principal

S

42

inspector

I

asistent

S

43

inspector

I

asistent

S

44

inspector

I

principal

S

DIRECTIA PATRIMONIU (1+47)

45

director executiv

II

S

Serviciul Urmarire contracte agenti economici (8)

46

sef serviciu

II

S

47

inspector

I

superior

S

48

inspector

I

superior

S

49

inspector

I

superior

S

50

inspector

I

superior

S

51

referent

III

superior

M

52

inspector

I

superior

S

53

consilier

I

superior

S

Serviciul Patrimoniu (19)

54

sef serviciu

II

S

55

inspector

I

superior

S

56

consilier

I

superior

S

57

inspector

I

superior

S

58

referent

III

superior

M

59

inspector

I

superior

S

60

consilier

I

superior

S

61

inspector

I

superior

S

62

expert

I

superior

S

63

inspector

I

principal

S

64

inspector

I

asistent

S

65

inspector

I

asistent

S

66

inspector

I

asistent

S

67

inspector

I

asistent

S

68

inspector

I

asistent

S

69

inspector

I

asistent

S

70

inspector

I

asistent

S

71

consilier

I

superior

S

72

inspector

I

superior

S

Serviciul Administrare și Exploatare Stadion(20)

73

sef serviciu

II

S

74

inspector

I

asistent

S

75

inspector

I

asistent

S

76

inspector

I

asistent

S

77

inspector

I

asistent

S

78

inspector

I

asistent

S

79

inspector

I

asistent

S

80

inspector

I

asistent

S

81

ingrijitor

G/M

82

muncitor calificat

II

M

83

muncitor calificat

II

M

84

muncitor calificat

II

M

85

muncitor calificat

II

M

86

muncitor calificat

II

M

87

muncitor calificat

II

M

88

muncitor calificat

II

M

89

muncitor calificat

II

M

90

referent

I

M

91

referent

I

M

92

muncitor calificat

I

M

DIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI (1+18)

93

director executiv

II

S

Serviciul Control si monitorizare asociatii de proprietari (1+8)

94

sef serviciu

II

S

95

inspector

I

superior

S

96

inspector

I

superior

S

97

inspector

I

superior

S

98

inspector

I

superior

S

99

inspector

I

superior

S

100

inspector

I

superior

S

101

consilier

I

superior

S

102

inspector

I

principal

S

Serviciul Administrare locuinte (9)

103

sef serviciu

II

S

104

inspector

I

superior

S

105

consilier

I

superior

S

106

inspector

I

superior

S

107

inspector

I

superior

S

108

inspector

I

superior

S

109

inspector

I

superior

S

110

inspector

I

superior

S

111

consilier

I

superior

S

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE (1+27)

112

director executiv

II

S

Serviciul Proiecte si programe de dezvoltare (11)

113

sef serviciu

II

S

114

expert

I

superior

S

115

inspector

I

asistent

S

116

inspector

I

superior

S

117

inspector

I

superior

S

118

inspector

I

superior

S

119

referent

III

superior

M

120

inspector

I

superior

S

121

inspector

I

superior

S

122

referent specialitate

II

superior

SSD

123

consilier

I

superior

S

Biroul Management financiar (6)

124

sef birou

II

S

125

inspector

I

superior

S

126

inspector

I

superior

S

127

inspector

I

superior

S

128

inspector

I

superior

S

129

inspector

I

superior

S

Compartimentul Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (10)

130

consilier

II

S

131

consilier

IA

S

132

consilier

debutan t

S

133

consilier

IA

S

134

consilier

debutan t

S

135

consilier

debuta nt

S

136

consilier

II

S

137

consilier

II

S

138

consilier

debuta nt

S

139

consilier

debuta nt

S

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE (2+118)

140

director executiv

II

S

141

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Urmarire, executare silita persoane juridice (13)

142

sef serviciu

II

S

143

inspector

I

superior

S

144

inspector

I

superior

S

145

inspector

I

superior

S

146

expert

I

superior

S

147

expert

I

superior

S

148

inspector

I

superior

S

149

inspector

I

superior

S

150

inspector

I

superior

S

151

inspector

I

superior

S

152

inspector

I

asistent

S

153

inspector

I

principal

S

154

inspector

I

superior

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane juridice (1+9)

155

sef serviciu

II

S

156

inspector

I

superior

S

157

inspector

I

superior

S

158

inspector

I

superior

S

159

consilier

I

superior

S

160

consilier

I

superior

S

161

inspector

I

superior

S

162

consilier

I

superior

S

163

inspector

I

superior

S

164

inspector

I

superior

S

Serviciul Contabilitate si prelucrare date (24)

165

sef serviciu

II

S

166

consilier

I

superior

S

167

inspector

I

asistent

S

168

inspector

I

principal

S

169

consilier

I

superior

S

170

inspector

I

superior

S

171

expert

I

superior

S

172

inspector

I

superior

S

173

inspector

I

superior

S

174

inspector

I

superior

S

175

referent

III

superior

M

176

referent

III

superior

M

177

inspector

I

asistent

S

178

inspector

I

superior

S

179

inspector

I

asistent

S

180

inspector

I

asistent

S

181

inspector

I

asistent

S

182

inspector

I

asistent

S

183

inspector

I

asistent

S

184

inspector

I

asistent

S

185

inspector

I

asistent

S

186

inspector

I

asistent

S

187

inspector

I

asistent

S

188

inspector

I

asistent

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane fizice (18)

189

sef serviciu

II

S

190

inspector

I

superior

S

191

inspector

I

asistent

S

192

referent de specialitate

II

superior

SSD

193

inspector

I

superior

S

194

expert

I

superior

S

195

inspector

I

superior

S

196

inspector

I

superior

S

197

inspector

I

superior

S

198

inspector

I

superior

S

199

consilier

I

asistent

S

200

inspector

I

principal

S

201

expert

I

superior

S

202

inspector

I

superior

S

203

inspector

I

asistent

S

204

inspector

I

asistent

S

205

inspector

I

asistent

S

206

inspector

I

asistent

S

Serviciul Urmarire, executare silita persoane fizice (22)

207

sef serviciu

II

S

208

inspector

I

superior

S

209

inspector

I

superior

S

210

inspector

I

superior

S

211

inspector

I

superior

S

212

inspector

I

superior

S

213

inspector

I

superior

S

214

inspector

I

asistent

S

215

inspector

I

asistent

S

216

inspector

I

principal

S

217

inspector

I

superior

S

218

inspector

I

superior

S

219

inspector

I

superior

S

220

inspector

I

asistent

S

221

inspector

I

asistent

S

222

inspector

I

asistent

S

223

inspector

I

asistent

S

224

inspector

I

asistent

S

225

inspector

I

asistent

S

226

inspector

I

asistent

S

227

inspector

I

asistent

S

228

inspector

I

asistent

S

Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala (19)

229

sef serviciu

II

S

230

inspector

I

superior

S

231

inspector

I

superior

S

232

inspector

I

superior

S

233

inspector

I

superior

S

234

arhivar

II

M

235

inspector

I

superior

S

236

inspector

I

superior

S

237

ingrijitor

M

238

ingrijitor

M

239

inspector

I

asistent

S

240

casier

M

241

consilier

I

superior

S

242

inspector

I

superior

S

243

inspector

I

asistent

S

244

referent

III

superior

M

245

referent

III

superior

M

246

inspector

I

asistent

S

247

inspector

I

asistent

S

Serviciul Soluționare Contestații și Evidență Auto (12)

248

șef serviciu

II

S

249

consilier

I

superior

S

250

inspector

I

asistent

S

251

inspector

I

asistent

S

252

referent

III

superior

M

253

inspector

I

superior

S

254

inspector

I

superior

S

255

inspector

I

asistent

S

256

inspector

I

asistent

S

257

inspector

I

superior

S

258

inspector

I

asistent

S

259

inspector

I

asistent

S

DIRECTIA BAZE SPORTIVE SI AGREMENT CRAIOVA (1+49)

260

director

II

S

261

inspector de specialitate

II

S

262

magaziner

M

263

casier

M

264

casier

M

265

casier

M

266

casier

M

267

referent

II

M

268

referent

II

M

269

referent

II

M

270

referent

II

M

271

referent

II

M

272

referent

II

M

273

referent

II

M

274

referent

II

M

275

referent

II

M

276

medic

S

277

asistent medical

genera list

PL

278

asistent medical

princi pal

PL

279

muncitor calificat

III

M

280

muncitor calificat

II

M

281

muncitor calificat

III

M

282

muncitor calificat

II

M

283

muncitor calificat

III

M

284

muncitor calificat

III

M

285

muncitor calificat

III

M

286

muncitor calificat

III

M

287

muncitor calificat

III

M

288

muncitor calificat

III

M

289

muncitor calificat

III

M

290

muncitor calificat

III

M

291

inspector de specialitate

IA

S

292

muncitor calificat

III

M

293

muncitor calificat

III

M

294

muncitor calificat

III

M

295

muncitor calificat

III

M

296

paznic

G

297

paznic

G

298

paznic

G

299

paznic

G

300

paznic

G

301

paznic

G

302

paznic

G

303

paznic

G

304

ingrijitor

G

305

ingrijitor

G

306

ingrijitor

G

307

ingrijitor

G

308

ingrijitor

G

309

ingrijitor

G

DIRECTIA ECONOMICO-

FINANCIARA (2+20)

310

director executiv

II

S

311

director executiv adj.

II

S

Serviciul Financiar-contabilitate (12)

312

sef serviciu

II

S

313

inspector

I

principal

S

314

referent

III

superior

M

315

expert

I

superior

S

316

expert

I

superior

S

317

inspector

I

superior

S

318

expert

I

superior

S

319

consilier

I

superior

S

320

inspector

I

superior

S

321

referent

III

superior

M

322

inspector

I

superior

S

323

consilier

I

superior

S

Serviciul Buget (8)

324

sef serviciu

II

S

325

inspector

I

superior

S

326

inspector

I

superior

S

327

consilier

I

superior

S

328

inspector

I

superior

S

329

consilier

I

superior

S

330

consilier

I

superior

S

331

inspector

I

superior

S

DIRECȚIA SERVICII

PUBLICE (2+57)

332

director executiv

II

S

333

director executiv adjunct

II

S

Compartiment Administrare Parcare subterana (15)

334

muncitor calificat

I

M

335

muncitor calificat

II

M

336

muncitor calificat

II

M

337

muncitor calificat

III

M

338

muncitor calificat

III

M

339

paznic

G

340

paznic

G

341

paznic

G

342

paznic

G

343

paznic

G

344

paznic

G

345

casier

M

346

casier

M

347

îngrijitor

G

348

îngrijitor

G

Serviciul Administrare si intretinere drumuri (8)

349

sef serviciu

II

S

Compartimentul Lucrari intretinere si reparatii drumuri

350

expert

I

superior

S

351

inspector

I

superior

S

352

expert

I

superior

S

353

inspector

I

superior

S

354

consilier

I

superior

S

Compartimentul Monitorizarea contractelor de lucrari si intocmire atasamente

355

inspector

I

superior

S

356

inspector

I

superior

S

Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei (8)

357

sef serviciu

II

S

358

expert

I

superior

S

359

inspector

I

superior

S

360

inspector

I

superior

S

361

expert

I

superior

S

362

inspector

I

asistent

S

363

expert

I

superior

S

364

consilier

I

superior

S

Serviciul Administrarea si monitorizarea serviciilor de utilitate publica (26)

365

sef serviciu

II

S

Compartimentul Administrare si monitorizare apa canal

366

inspector

I

superior

S

367

referent

III

superior

M

368

inspector

I

superior

S

Compartimentul Administrare si monitorizare iluminat

369

inspector

I

superior

S

370

expert

I

superior

S

371

inspector

I

superior

S

372

inspector

I

superior

S

Compartiment Administrare si monitorizare zone verzi

373

referent

III

superior

M

374

inspector

I

superior

S

375

inspector

I

superior

S

376

inspector

I

superior

S

377

inspector

I

superior

S

378

referent

III

superior

M

Compartimentul Administrare si monitorizare salubritate si gestionare a cainilor fara stapan-8

379

expert

I

superior

S

380

inspector

I

superior

S

381

inspector

I

superior

S

382

consilier juridic

I

principal

S

383

expert

I

superior

S

384

inspector

I

superior

S

385

inspector

I

superior

S

386

inspector de specialitate

II

S

Compartiment Administrare si monitorizare mediu

387

inspector

I

superior

S

388

inspector

I

superior

S

Compartiment Energetic

389

inspector

I

superior

S

390

inspector

I

superior

S

DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII (1+21)

391

director executiv

II

S

Serviciul Investitii si achizitii (10)

392

sef serviciu

II

S

393

inspector

I

principal

S

394

inspector

I

principal

S

395

inspector

I

principal

S

396

inspector

I

superior

S

397

inspector

I

superior

S

398

inspector

I

superior

S

399

inspector

I

principal

S

400

inspector de specialitate

IA

S

401

inspector

I

asistent

S

Serviciul Licitatii (11)

402

sef serviciu

II

S

403

inspector

I

superior

S

404

inspector

I

superior

S

405

inspector

I

superior

S

406

inspector

I

superior

S

407

inspector

I

superior

S

408

expert

I

superior

S

409

consilier

I

superior

S

410

inspector de specialitate

IA

S

411

inspector

I

principal

S

412

inspector

I

superior

S

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR (1+51)

413

director executiv

II

S

Serviciul Stare civila (1+24)

414

sef serviciu

II

S

Biroul Depunere acte stare civila (14)

415

sef birou

II

S

416

inspector

I

superior

S

417

inspector

I

superior

S

418

consilier juridic

I

asistent

S

419

inspector

I

superior

S

420

referent de specialitate

II

superior

SSD

421

referent

III

superior

M

422

inspector

I

principal

S

423

referent

III

superior

M

424

referent de specialitate

II

superior

SSD

425

muncitor calificat

I

G

426

inspector

I

asistent

S

427

inspector

I

superior

S

428

consilier

I

superior

S

Compartiment Eliberari acte stare civila 10)

429

referent

III

superior

M

430

referent

III

superior

M

431

inspector

I

debutant

S

432

consilier

I

superior

S

433

consilier

I

superior

S

434

arhivar

II

M

435

consilier juridic

I

superior

S

436

inspector

I

superior

S

437

inspector de specialitate

IA

S

438

referent

III

superior

M

Serviciul Evidenta persoanelor (1+25)

439

sef serviciu

II

S

Biroul Ghiseu Unic Evidenta (9)

440

sef birou

II

S

441

inspector

I

superior

S

442

inspector

I

superior

S

443

inspector

I

superior

S

444

inspector

I

superior

S

445

inspector

I

superior

S

446

inspector

I

asistent

S

447

referent

III

superior

M

448

arhivar

II

M

Biroul Informatic-actualizare baza de date (16)

449

sef birou

II

S

450

inspector

I

superior

S

451

inspector

I

superior

S

452

inspector

I

superior

S

453

consilier juridic

I

principal

S

454

inspector

I

superior

S

455

inspector

I

superior

S

456

inspector

I

principal

S

457

consilier juridic

I

superior

S

458

inspector

I

superior

S

459

inspector

I

superior

S

460

ingrijitor

G

461

inspector

I

superior

S

462

inspector

I

superior

S

463

inspector

I

asistent

S

464

inspector

I

superior

S

DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV (1+22)

465

director executiv

II

S

466

consilier juridic

I

asistent

S

467

consilier juridic

I

principal

S

468

consilier juridic

I

principal

S

469

consilier juridic

I

superior

S

470

consilier juridic

I

asistent

S

471

consilier juridic

I

asistent

S

472

consilier juridic

I

superior

S

473

consilier juridic

I

superior

S

474

consilier juridic

I

asistent

S

475

consilier juridic

I

superior

S

476

consilier juridic

I

superior

S

477

consilier juridic

I

superior

S

478

consilier juridic

I

superior

S

479

consilier juridic

I

superior

S

480

consilier juridic

I

asistent

S

481

consilier juridic

I

superior

S

482

consilier juridic

I

asistent

S

483

consilier juridic

I

superior

S

484

inspector

I

superior

S

485

inspector

I

asistent

S

486

consilier juridic

I

asistent

S

487

consilier juridic

I

asistent

S

SERVICIUL REGISTRUL

AGRICOL (1+10)

488

sef serviciu

II

S

489

inspector

I

superior

S

490

inspector

I

superior

S

491

inspector

I

superior

S

492

inspector

I

superior

S

493

inspector

I

asistent

S

494

inspector

I

superior

S

495

referent de specialitate

II

superior

SSD

496

consilier

I

superior

S

497

inspector

I

superior

S

498

inspector

I

superior

S

SERVICIUL IMAGINE (1+9)

499

sef serviciu

II

S

500

inspector

I

principal

S

501

inspector

I

asistent

S

502

inspector

I

superior

S

503

inspector

I

debutant

S

504

inspector

I

principal

S

505

inspector

I

principal

S

506

expert

I

superior

S

507

inspector

I

principal

S

508

inspector

I

principal

S

SERVICIUL RESURSE UMANE (1+9)

509

sef serviciu

II

S

510

consilier

I

superior

S

511

expert

I

superior

S

512

inspector

I

superior

S

513

inspector

I

superior

S

514

inspector

I

superior

S

515

inspector

I

superior

S

516

inspector

I

superior

S

517

consilier

I

superior

S

518

inspector

I

asistent

S

COMPARTIMENT CONTROL INTERN (2)

519

expert

I

superior

S

520

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (4)

521

auditor

I

superior

S

522

auditor

I

superior

S

523

auditor

I

superior

S

524

auditor

I

superior

S

SERVICIUL ADMINISTRATIV,

INTRETINERE (1+27)

525

sef serviciu

II

S

526

ingrijitor

I

M

527

ingrijitor

I

M

528

inspector de specialitate

I

S

529

inspector de specialitate

IA

S

530

ingrijitor

M

531

ingrijitor

M

532

ingrijitor

M

533

ingrijitor

M/G

534

magaziner

M

535

ingrijitor

I

M

536

ingrijitor

M

537

muncitor calificat

I

M

538

ingrijitor

I

M

539

muncitor calificat

I

M

540

medic

S

541

muncitor

II

M

542

portar

G

543

portar

G

544

portar

G

545

portar

G

546

portar

G

547

sofer

I

M

548

sofer

I

M

549

sofer

I

M

550

ingrijitor

I

M

551

portar

G

552

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENT RELATII

INTERNATIONALE (1)

553

inspector

I

asistent

S

COMPARTIMENT

SECRETARIAT (1)

554

referent

IA

M

COMPARTIMENT EXPERT

LOCAL PENTRU ROMI (1)

555

expert local

S

Serviciul Administrație publică

locală (8)

556

sef serviciu

II

S

557

consilier juridic

I

superior

S

558

consilier juridic

I

superior

S

559

consilier juridic

I

superior

S

560

consilier juridic

I

principal

S

561

consilier juridic

I

superior

S

562

inspector

I

superior

S

563

inspector

I

superior

S

Serviciul Autoritate tutelară (1+8)

564

sef serviciu

II

S

565

inspector

I

superior

S

566

inspector

I

superior

S

567

consilier juridic

I

asistent

S

568

inspector

I

principal

S

569

inspector

I

asistent

S

570

inspector

I

principal

S

571

inspector

I

superior

S

572

psiholog

specia list

S

Biroul Relații cu Consiliul Local, evidență documente și arhivă (1+6)

573

sef birou

II

S

574

inspector

I

superior

S

575

inspector

I

superior

S

576

inspector

I

superior

S

577

inspector

I

superior

S

578

inspector

I

debutant

S

579

insp de specialitate

I

S

Biroul Situații de urgență și protecție civilă (1+5)

580

șef birou

II

S

581

consilier

I

superior

S

582

referent

III

superior

M

583

inspector

I

principal

S

584

referent

III

superior

M

585

sofer

I

M

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

SI MANAGEMENT DOCUMENTE (1+27)

586

director executiv

II

S

Serviciul Management documente, informatii publice (11)

587

sef serviciu

II

S

588

inspector

I

superior

S

589

inspector

I

principal

S

590

inspector

I

superior

S

591

inspector

I

superior

S

592

inspector

I

debutant

S

Compartiment Informatica

593

inspector

I

superior

S

594

inspector

I

superior

S

595

expert

I

superior

S

596

expert

I

superior

S

597

inspector

I

principal

S

Serviciul Centrul de informare pentru cetateni si audiente (15)

598

sef serviciu

II

S

599

consilier

I

superior

S

600

expert

I

superior

S

601

referent

III

superior

M

602

inspector

I

superior

S

603

inspector

I

superior

S

604

inspector

I

superior

S

605

inspector

I

superior

S

606

consilier

I

superior

S

607

inspector

I

superior

S

608

inspector de

specialitate

II

S

609

inspector

I

superior

S

610

inspector

I

asistent

S

611

inspector

I

asistent

S

612

inspector

I

asistent

S

Compartiment Managementul Calitatii (1)

613

inspector

I

superior

S

Functia Numar posturiVacante


I


Total