Hotărârea nr. 307/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 307


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.307 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.121666/2019, raportul nr. 123215/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.123473/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei Il-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul  Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU


ANEXA la Hotărârea nr. 307/25.07.2019

bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 AL COMPANIEI APĂ OLTENIA SA

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Ajustari +/ -

Propunere rectificare an curent 2019

% 6=

5/4 x100%

Prevederi

an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5

x100

10=8/7

x100

0

1

2

3

4

4,1

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

118777

954

119731

100,80%

124180

130389

103,72%

105,00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

118267

554

118821

100,47%

124180

130389

104,51%

105,00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

2

Venituri financiare

5

510

400

910

178,43%

0,00%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

113456

-846

112610

99,25%

119129

125086

105,79%

105,00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

110851

-906

109945

99,18%

116394

122214

105,87%

105,00%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

34014

-341

33673

99,00%

35715

37501

106,06%

105,00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

9562

62

9624

100,65%

10040

10542

104,32%

105,00%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

57237

1193

58430

102,08%

60099

63104

102,86%

105,00%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

54135

984

55119

101,82%

56842

59684

103,13%

105,00%

C1

ch. cu salariile

13

45747

984

46731

102,15%

48034

50436

102,79%

105,00%

C2

bonusuri

14

8388

0

8388

100,00%

8807

9247

105,00%

105,00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

35

0

35

100,00%

37

39

105,71%

105,41%

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1064

-21

1043

98,03%

1117

1173

107,09%

105,01%

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

2003

230

2233

111,48%

2103

2208

94,18%

104,99%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

10038

-1820

8218

81,87%

10540

11067

128,26%

105,00%

2

Cheltuieli financiare

20

2605

60

2665

102,30%

2735

2872

102,63%

105,01%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5321

1800

7121

133,83%

5051

5303

70,93%

104,99%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1251

16

1267

101,28%

1314

1380

103,71%

105,02%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4070

1784

5854

143,83%

3737

3849

63,84%

103,00%

1

Rezerve legale

25

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Ajustari +/ -

Propunere rectificare an curent 2019

% 6=

5/4 x100%

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5

x100

10=8/7 x100

0

1

2

3

4

4,1

5

6

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentRnd facilită+i fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

4070

1784

5854

143,83%

3737

3849

63,84%

103,00%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la fd.

25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID

33a

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la fd.31 -fd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

v^r

VENITUfI DIN FONDUfI EUfOPENE

36

209248

-179498

29750

14,22%

519159

481288

1745,07%

92,71%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUfI EUfOPENE, din care

37

209248

-179498

29750

14,22%

519159

481288

1745,07%

92,71%

a)

cheltuieli materiale

38

84535

-73941

10594

12,53%

56441

70119

532,76%

124,23%

b)

cheltuieli cu salariile

39

337

710

1047

310,68%

1795

2230

171,44%

124,23%

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

2241

-682

1559

69,57%

11916

14805

764,34%

124,24%

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

122135

-105585

16550

13,55%

449007

394134

2713,03%

87,78%

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

293589

-233861

59728

20,34%

718226

666089

1202,49%

92,74%

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Ajustari +/ -

Propunere rectificare an curent 2019

% 6= 5/4 x100%

Prevederi

an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5

x100

10=8/7

x100

0

1

2

3

4

4,1

5

6

7

8

9

10

1

VloNaTii de la buget

44

36923

-28701

8222

22,27%

109485

101010

1331,61%

92,26%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

293589

-233861

59728

20,34%

718226

666089

1202,49%

92,74%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1150

0

1150

100,00%

1286

1286

111,83%

100,00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

1130

0

1130

100,00%

1180

1200

104,42%

101,69%

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3867

73

3939

101,88%

4014

4145

101,90%

103,25%

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

105

0

105

100,47%

105

109

100,08%

103,25%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

955

-14

941

98,53%

959

959

101,95%

100,00%

8

Plăți restante

56

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante

57

59000

0

59000

100,00%

58000

58000

98,31%

100,00%

președinte de ședință, ROMEO TITUS RADU