Hotărârea nr. 304/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 304

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.304

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.118710/2019, raportul nr.122166/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.122874/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)   total venituri-140.999,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 137.214,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.785,00 mii lei);

  • b)   total cheltuieli-147.294,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 143.490,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.804,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

ANEXA La Hotărârea nr.304/25.07.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

25-Iulie-2019

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”FILANTROPIA” CRAIOVA

APROBAT: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

139.997,00

1.002,00

140.999,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

80.756,00

2,00

80.758,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

80.756,00

2,00

80.758,00

82.31 1 ,00

86.426,00

90.749,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

80.736,00

2,00

80.738,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

80.736,00

0,00

80.736,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

0,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

65.365,00

0,00

65.365,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-770,00

0,00

-770,00

-105,00

-110,00

-116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

59.241,00

1.000,00

60.241 ,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

59.241,00

1.000,00

60.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

59.241,00

1.000,00

60.241 ,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

3.226,00

0,00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

2.015,00

1.000,00

3.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

137.212,00

2,00

137.214,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

79.986,00

2,00

79.988,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

79.986,00

2,00

79.988,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

79.966,00

2,00

79.968,00

82.185,00

86.294,00

90.610,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

80.736,00

0,00

80.736,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

0,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

65.365,00

0,00

65.365,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-770,00

2,00

-768,00

-105,00

-110,00

-116,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secti unea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-770,00

0,00

-770,00

-105,00

-110,00

-116,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii de la alte admi nistratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

3.226,00

0,00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

2.785,00

1.000,00

3.785,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

C.VENITURI NEFISCALE

0012

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

770,00

0,00

770,00

105,00

110,00

116,00

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

2.015,00

1.000,00

3.015,00

3.780,00

3.969,00

4.1 67,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

2.015,00

1.000,00

3.015,00

3.780,00

3.969,00

4.1 67,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.3

4310

2.015,00

1.000,00

3.015,00

3.780,00

3.969,00

4.1 67,00

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

2.015,00

1.000,00

3.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

146.292,00

1.002,00

147.294,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

71 .009,00

0,00

71 .009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

32.114,00

2,00

32.116,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

4.414,00

2,00

4.416,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

225,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

137,00

2,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.559,00

0,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.820,00

0,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.218,00

0,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

1.132,00

0,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.810,00

0,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

86,00

0,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

348,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

340,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

2.804,00

1.000,00

3.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

10.710101

961,00

1.000,00

1.961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

1.709,00

0,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

146.292,00

1.002,00

147.294,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

146.292,00

1.002,00

147.294,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

32.114,00

2,00

32.116,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

4.414,00

2,00

4.416,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

225,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

137,00

2,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.559,00

0,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.820,00

0,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.218,00

0,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

1.132,00

0,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.810,00

0,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Uniforme si echipament

6610.200501

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6610.2013

86,00

0,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

348,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

340,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

2.804,00

1.000,00

3.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6610.710101

961,00

1.000,00

1.961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.709,00

0,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

146.292,00

1.002,00

147.294,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Spitale generale

66100601

146.292,00

1.002,00

147.294,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.140,00

0,00

2.1 40,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Vouchere de vacanta

10.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

32.114,00

2,00

32.116,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

4.414,00

2,00

4.416,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

225,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

137,00

2,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.559,00

0,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.820,00

0,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.218,00

0,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

1.132,00

0,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.810,00

0,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

86,00

0,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

348,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

340,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

32.114,00

2,00

32.116,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

4.414,00

2,00

4.416,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

225,00

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

137,00

2,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.559,00

0,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Hrana pentru oameni

6610.200301

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.820,00

0,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.218,00

0,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

1.132,00

0,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.810,00

0,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

660,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

86,00

0,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

348,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

340,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Spitale generale

66100601

143.488,00

2,00

143.490,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

2.804,00

1.000,00

3.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

10.710101

961,00

1.000,00

1.961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de tra nsport

10.710102

1.709,00

0,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

2.804,00

1.000,00

3.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6610.710101

961,00

1.000,00

1.961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.709,00

0,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Spitale generale

66100601

2.804,00

1.000,00

3.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus Radu