Hotărârea nr. 303/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 303


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.303

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121748/2019, raportul nr.127918/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.128407/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-588.831,00 mii lei (429.778,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 159.053,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-593.818,00 mii lei (429.778,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 164.040,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. 121748/09.07.2019

Se aproba, PRIMAR Mihail Genoiu

Avizat,

ADMINISTRATOR PUBLIC

Marian Sorin Manda

REFERAT DE APROBARE a rectificarii Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2019

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare cu aprobarea autorităților deliberative și în cadrul aceluiași capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de solicitările primite, pentru asigurarea bunei funcționări a Municipiului Craiova, cât și a instituțiilor subordonate se impune efectuarea de virări de credite între capitolele bugetului local al Municipiului Craiova pentru a evita înregistrarea de plăți restante.

Astfel, vor fi afectate de virări de credite următoarele capitolele bugetare: cap.65.02 - Învățământ, cap.66.02 - Sănatate, cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, cap.68.02 - Asigurări și asistență socială, cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, cap. 74.02 - Protecția mediului.

Având în vedere prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, art.240, alin.2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă propunem rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2019.

Pt.Director executiv, Daniela Militaru


Director executiv adj., Lucia Ștefan


2 ex/DC

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. 127918/18.07.2019

Se aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu

RAPORT

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2019

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare cu aprobarea autorităților deliberative și în cadrul aceluiași capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

VENITURI:

Secțiunea de dezvoltare :

Prin adresa nr.20693/04.07.2019, Direcția de Asistență Socială Craiova ne solicită

7                   5                                        5

virarea sumei de 725,00 mii lei de la sursa 48.02.02.01 - ”Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” la sursa 48.02.02.03 - ”Prefinațare” întrucât deja sunt încasate sume pe această sursă.

CHELTUIELI:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr. 122659/2019, Serviciul administrativ, întreținere ~                                                                        ~                 5

propune suplimentarea sumelor alocate pentru încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 70,00 mii lei în vederea achitării facturilor la utilități.

Cap.65.02 - Învățământ

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2019 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova, Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr.118686/2019, propune suplimentarea programului de reparații curente aflat la dispoziția ordonatorului principal de credite cu suma de 1.200,00 mii lei.

Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie:

Prin nota de fundamentare nr.118718/04.07.2019, Direcția servicii publice propune disponibilizarea sumei de 1.550,00 mii lei de la obiecte de inventar și reparații curente, sumă înregistrată ca economie în urma licitației.

- Analizând execuția la zi se constată că există disponibilități în sumă de 790,00 mii lei din transferurile alocate de Municipiul Craiova la următoarele unități de cultură:

 • -  Opera Română Craiova - 400,00 mii lei

 • -  Filarmonica Oltenia - 200,00 mii lei

 • -  Ansamblul Folcloric Maria Tănase - 150,00 mii lei

 • -  Casa de Cultură Traian Demetrescu - 40,00 mii lei.

Prin nota de fundamentare nr.736/04.07.2019, Teatrul pentru copii și tineret Colibri solicită suplimentarea transferurilor pe anul 2019 cu suma de 250,00 mii lei în vederea organizării festivalului internațional Puppets Occupy Street.

Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Analizând execuția și lucrările de sistematizarea circulației ce urmează a fi plătite, Direcția servicii publice, prin nota de fundamentare nr.123113/2019, propune disponibilizarea sumei de 500,00 mii lei.

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE

9                                          9

RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA:

Cap.65.02 - Învățământ

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2019 la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Craiova Direcția Patrimoniu propune, prin nota de fundamentare nr.118682/2019, suplimentarea necesarului aflat la dispoziția unităților de învățământ cu suma de 500,00 mii lei.

În conformitate cu art.5 din H.G.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, modificată și completată prin H.G.169/2019, atunci când la nivelul unor unități de învățământ sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor aprobate prin legea bugetului de stat, redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.

Analizând execuția bugetară la data de 30.06.2019 se constată că la următoarele unități de învățământ preuniversitar de stat există disponibilități: Scoala Gimnaziala Gheorghe Titeica (-20,00 mii lei), Scoala Gimnaziala Mircea Eliade (-30,00 mii lei), Scoala Gimnaziala Nicoale Romanescu (-30,00 mii lei), Scoala Gimnaziala Sf. Dumitru (-30,00 mii lei), Scoala Gimnaziala Sf. Gheorghe (-70,00 mii lei), Colegiul National Fratii Buzesti (-80,00 mii lei), Colegiul National Carol I (-40,00 mii lei), Colegiul National Elena Cuza (-80,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Stefan Velovan (50,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (-50,00 mii lei).

Având în vedere solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ se

5                                                                                     5

propune ca sumele disponibilizate enumerate mai sus să fie distribuite după cum urmează: Program Prelungit Tudor Vladimirescu (25,00 mii lei), Program Prelungit Curcubeul copilariei (5,00 mii lei), Colegiul Tehnic Energetic (68,00 mii lei), Liceul Tehnologic Auto (72,00 mii lei), Seminarul Teologic Ortodox (78,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv Petrache Triscu (156,00 mii lei), Colegiul Național Nicolae Titulescu (42,00 mii lei), Grădinița cu Program Prelungit Phoenix (5,00 mii lei), Grădinița cu Program Prelungit Voiniceii (9,00 mii lei), Program Prelungit Paradisul Copiilor (20,00 mii lei).

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA :

9

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială:

Prin adresa nr.4663/04.07.2019 se solicită virarea sumei de 76,00 mii lei de la titlul 5940 - ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” la articole bugetare cuprinse în titlul 20 - ”Bunuri și servicii”.

Secțiunea de dezvoltare:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr.122382/2019, Direcția Investiții, Achiziții șI Licitații propune virarea sumei de 165,00 mii lei de la art.71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale la art.71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport. Cap. 66.02 - Sănătate:

Se propune suplimentarea cu suma de 1.000,00 mii lei a transferurilor de capital către Spitalul Clinic Municipal Filantropia în vederea continuării lucrărilor la obiectul de investiții ”Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare și recompartimentare cu modificări structurale și nestructurale corp C5, construcție existență - Clinica hematologie”.

Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie

Prin nota de fundamentare nr.119315/09.07.2019, Direcția servicii publice propune introducerea în Programul anual de investiții pe anul 2019 a obiectivului ”Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă ” - acord cadru în sumă de 100,00 mii lei.

Prin adresa nr. 122387/10.07.2019, direcția Investiții, Achiziții și Licitații solicită scoaterea din Programul anual de investiții a obiectivului ”Achiziție tractoare 60-68 CP (3 buc.)” în sumă de 420,00 mii lei, deoarece procedura de achiziție publică nu a fost demarată.

Cap.74.02 - Protecția mediului:

Direcția servicii publice propune achiziționarea a 33 module platformă supraterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor ce vor fi amplasate în zona centrală a orașului în sumă de 140,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, după cum urmează:

 • 1. Total Venituri -588.831,00 mii lei (429.778,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 159.053,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli - 593.818,00 mii lei (429.778,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 164.040,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare);

 • 2. bugetul propriu de venituri și cheltuieli al MUNICIPIULUI CRAIOVA rectificat, conform anexei nr.1;

 • 2. bugetele de cheltuieli ale Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova rectificate, conform anexelor nr.2-27;

 • 3. bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe din Municipiul Craiova rectificat, conform anexei nr.28;

 • 5. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova rectificate, conform anexei nr.29;

 • 6. Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.30;

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.156/23.04.2019.

Ordonator principal de credite delegat, Lucia Ștefan

Întocmit,

Consilier Daniela Crețu

f

VIZAT

Control financiar-preventiv

7339/18.07.2019

2 ex./D.C.

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

588.831,00

0,00

588.831,00

718.890,00

755.695,00

595.763,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

434.852,00

0,00

434.852,00

380.780 ,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

462.924,00

0,00

462.924,00

477.628,00

492.393,00

506.871 ,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

418.431,00

0,00

418.431,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

257.092,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe ve niturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

0,00

55.478,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)

1102

28.128,00

0,00

28.128,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

0,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

1 8.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

44.493,00

0,00

44.493,00

47.546,00

49.923,00

52.418,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

25.993,00

0,00

25.993,00

28.173,00

29.581,00

31.059,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

8.293,00

0,00

8.293,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

39,00

0,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Taxa de reabilitare termica

360223

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secti unea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-53.438,00

-820,00

-54.258,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Varsaminte din secti unea de functionare

370204

53.438,00

820,00

54.258,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

44.177,00

0,00

44.1 77,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

44.177,00

0,00

44.177,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

44.177,00

0,00

44.1 77,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020201

983,00

-725,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

0,00

725,00

725,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(cod

00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

430.598,00

-820,00

429.778,00

449.415,00

451.302,00

424.037,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

434.600,00

0,00

434.600,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

409.314,00

-820,00

408.494,00

427.427,00

428.768,00

400.964,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

418.431,00

0,00

418.431,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

257.092,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRI ETATE(cod 07.02)

0009

105.861,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

I mpozite si taxe pe proprietate(cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

105.861,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458, 00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

0,00

55.478, 00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

28.128,00

0,00

28.128,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

0,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+1 5.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

I mpozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

I mpozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-9.117,00

-820,00

-9.937,00

-2.655,00

-13.702,00

-53.489,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

-27.617,00

-820,00

-28.437,00

-22.028,00

-34.044,00

-74.848,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Venituri din prestari de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parinti lor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602

8.121,00

0,00

8.121,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

39,00

0,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-53.414,00

-820,00

-54.234,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

-53.438,00

-820,00

-54.258,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.4

4202

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

158.233,00

820,00

159.053,00

269.475,00

304.393,00

171.726,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

252,00

0,00

252,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

53.610,00

820,00

54.430, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

53.610,00

820,00

54.430, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

53.610,00

820,00

54.430, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

360223

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

53.438,00

820,00

54.258,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

53.438,00

820,00

54.258,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

983,00

-725,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

0,00

725,00

725,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

491.139,00

-500,00

490.639,00

642.647,00

677.712,00

523.292,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

396.130,00

-320,00

395.810,00

577.144,00

609.687,00

452.620,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

0,00

51.264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

0,00

49.334,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.973,00

0,00

37.973,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.636,00

0,00

4.636,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.077,00

0,00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

3.983,00

0,00

3.983,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

112.476,00

-780,00

111.696,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.430,00

-90,00

59.340,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

7.841,00

70,00

7.911,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.585,00

0,00

22.585, 00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

688,00

0,00

688,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.680,00

-160,00

27.520,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

35.733,00

200,00

35.933,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

5.146,00

-890,00

4.256,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5.103,00

-890,00

4.213,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.661,00

0,00

10.661,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.965,00

0,00

7.965,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.655,00

0,00

37.655,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.655,00

0,00

37.655,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

102.962,00

460,00

103.422,00

108.397,00

108.303,00

103.193,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.847,00

-540,00

98.307,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.781,00

-540,00

91.241,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

0,00

8.82 1 ,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

0,00

8.82 1 ,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la

Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.515,00

-180,00

79.335,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.515,00

-180,00

79.335,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.515,00

-180,00

79.335,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

62.267,00

0,00

62.267,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.381,00

-255,00

6.126,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.897,00

75,00

5.972,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

4.970,00

0,00

4.970,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.390,00

70,00

84.460,00

89.076,00

87.976,00

83.322,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

73.262,00

70,00

73.332,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.876,00

70,00

67.946,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

0,00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

0,00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.477,00

0,00

34.477,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.170,00

0,00

4.170,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.703,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.716,00

70,00

20.786,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.318,00

70,00

10.388,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

223,00

0,00

223,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.692,00

70,00

3.762,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.755,00

0,00

4.755,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

0,00

309,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.546,00

0,00

8.546,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.347,00

-165,00

4.182,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

73.262,00

70,00

73.332,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Autoritati executive

51020103

73.262,00

70,00

73.332,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

0,00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

0,00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.496,00

0,00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

0,00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

413,00

0,00

413,00

651,00

2.055,00

55,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

139.054,00

-210,00

138.844,00

240.397,00

190.854,00

180.869,00

INVATAMANT

6502

12.417,00

1.200,00

13.617,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

11.220,00

1.200,00

12.420,00

108.947,00

49.336,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

4.360,00

1.200,00

5.560,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

4.360,00

1.200,00

5.560,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

0,00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

5.128,00

10,00

5.138,00

76.758,00

15.768,00

10.777,00

Invatamant prescolar

65020301

3.240,00

10,00

3.250,00

71.931,00

10.952,00

5.961,00

Invatamant primar

65020302

1.888,00

0,00

1.888,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

7.285,00

1.190,00

8.475,00

35.467,00

33.609,00

28.1 57,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.678,00

150,00

1.828,00

14.282,00

13.150,00

7.748,00

Invatamant secundar superior

65020402

3.400,00

1.040,00

4.440,00

18.748,00

18.025,00

17.975,00

Invatamant profesional

65020403

2.207,00

0,00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

12.566,00

1.000,00

13.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

11.953,00

1.000,00

12.953,00

20.859,00

24.394,00

20.369,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

11.181,00

1.000,00

12.181,00

16.512,00

16.987,00

17.877,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6602.710101

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

12.566,00

1.000,00

13.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Spitale generale

66020601

12.566,00

1.000,00

13.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cultura, recreere si religie

6702

104.043,00

-2.410,00

101.633,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

75.995,00

-2.090,00

73.905, 00

90.568,00

90.071,00

74.581,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.000,00

-1.550,00

20.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6702.2002

3.670,00

-1.000,00

2.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.025,00

-550,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.025,00

-550,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

48.340,00

-540,00

47.800,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

48.340,00

-540,00

47.800, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

48.340,00

-540,00

47.800, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.638,00

-320,00

25.318,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.638,00

-320,00

25.318,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.638,00

-320,00

25.318,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

0,00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.091,00

-420,00

1.671,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.550,00

100,00

1.650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

41.864,00

-540,00

41.324,00

43.588,00

41.950,00

37.460,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.919,00

-500,00

35.419,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Case de cultura

67020306

1.381,00

-40,00

1.341,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

60.748,00

-1.870,00

58.878, 00

51.122,00

62.394,00

53.367,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

49.708,00

-1.870,00

47.838,00

37.142,00

48.507,00

39.480,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1.431,00

0,00

1.431,00

1.110,00

1.000,00

1.000,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

0,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

59.953,00

-360,00

59.593,00

70.341,00

64.194,00

51.396,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

28.988,00

-500,00

28.488,00

41.418,00

35.1 87,00

22.199,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

21.956,00

-500,00

21.456,00

28.721,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.020,00

-500,00

11.520,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.330,00

-160,00

11.170,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

7002.200130

7.230,00

-160,00

7.070,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

670,00

-340,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

670,00

-340,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

12.140,00

0,00

12.140,00

16.490,00

16.990,00

15.290,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

11.007,00

-500,00

10.507,00

18.249,00

18.197,00

6.909,00

Protectia mediului

7402

30.965,00

140,00

31.105,00

28.923,00

29.007,00

29.1 97,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.140,00

140,00

20.280, 00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Salubritate

74020501

20.140,00

140,00

20.280, 00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.434,00

0,00

10.434,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

173.926,00

0,00

173.926,00

207.483,00

298.124,00

179.141,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.552,00

0,00

14.552,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.075,00

0,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte active fixe

8102.710130

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.477,00

0,00

2.477,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

155.276,00

0,00

155.276,00

192.323,00

282.964,00

163.981,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

113.920,00

0,00

113.920,00

166.523,00

267.335,00

154.725,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

0,00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

0,00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

37.300,00

0,00

37.300,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

0,00

32.950,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

0,00

951,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.81 02

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

155.276,00

0,00

155.276,00

189.893,00

278.126,00

1 61 .573,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

90.283,00

0,00

90.283,00

133.057,00

230.965,00

127.849,00

Strazi

84020303

63.969,00

0,00

63.969,00

48.753,00

47.161,00

33.724,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

331.905,00

-1.320,00

330.585,00

374.728,00

374.242,00

351.566,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

316.411,00

-1.320,00

315.091,00

359.837,00

359.360,00

336.694,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

0,00

51.264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

0,00

49.334,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.973,00

0,00

37.973,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.636,00

0,00

4.636,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.077,00

0,00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

3.983,00

0,00

3.983,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

112.476,00

-780,00

111.696,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.430,00

-90,00

59.340,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

7.841,00

70,00

7.911,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.585,00

0,00

22.585, 00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

688,00

0,00

688,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.680,00

-160,00

27.520,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

35.733,00

200,00

35.933,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

5.146,00

-890,00

4.256,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5.103,00

-890,00

4.213,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente i mprumuturi lor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.661,00

0,00

10.661,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.965,00

0,00

7.965,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.655,00

0,00

37.655, 00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.655,00

0,00

37.655, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

02.51

98.847,00

-540,00

98.307,00

102.801 ,00

102.743,00

97.374,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.847,00

-540,00

98.307, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.781,00

-540,00

91.241,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

0,00

8.821,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

0,00

8.821,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

79.004,00

70,00

79.074,00

81.388,00

80.185,00

75.531 , 00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

67.876,00

70,00

67.946,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.876,00

70,00

67.946,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

0,00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

0,00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.477,00

0,00

34.477,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.170,00

0,00

4.170,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.703,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.716,00

70,00

20.786,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.318,00

70,00

10.388,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

223,00

0,00

223,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.692,00

70,00

3.762,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.755,00

0,00

4.755,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

0,00

309,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.546,00

0,00

8.546,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

67.876,00

70,00

67.946, 00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Autoritati executive

51020103

67.876,00

70,00

67.946, 00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

0,00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

0,00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.496,00

0,00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

0,00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Ordine publica si siguranța naționala

6102

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Alțe bunuri si servicii pențru ințreținere si funcționare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curențe

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carți, publicații si mațeriale documențare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curențe(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri cațre insțițuții publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Proțecție civila si proțecția conțra incendiilor (proțecție civila nonmilițara)

610205

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

99.981,00

-890,00

99.091,00

130.789,00

132.954,00

132.575,00

INVATAMANT

6502

9.281,00

1.200,00

10.481,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

9.281,00

1.200,00

10.481,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

4.360,00

1.200,00

5.560,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparații curențe

6502.2002

4.360,00

1.200,00

5.560,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

0,00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri ințerne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invațamanțului parțicular sau confesional acredițaț

6502.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

Invațamanț prescolar si primar

650203

3.670,00

10,00

3.680,00

10.628,00

10.577,00

10.577,00

Invațamanț prescolar

65020301

1.782,00

10,00

1.792,00

5.801,00

5.761,00

5.761,00

Invațamanț primar

65020302

1.888,00

0,00

1.888,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invațamanț secundar

650204

5.607,00

1.190,00

6.797,00

25.509,00

26.374,00

26.374,00

Invațamanț secundar inferior

65020401

1.500,00

150,00

1.650,00

6.465,00

6.415,00

6.415,00

Invațamanț secundar superior

65020402

1.900,00

1.040,00

2.940,00

16.607,00

17.525,00

17.525,00

Invațamanț profesional

65020403

2.207,00

0,00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Spitale generale

66020601

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Cultura, recreere si religie

6702

73.606,00

-2.090,00

71.516,00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

71.196,00

-2.090,00

69.106,00

70.303,00

71.223,00

70.223,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.000,00

-1.550,00

20.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.670,00

-1.000,00

2.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.025,00

-550,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.025,00

-550,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6702.51

48.340,00

-540,00

47.800,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

48.340,00

-540,00

47.800,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

48.340,00

-540,00

47.800, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.81 01

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

37.300,00

-540,00

36.760, 00

33.323,00

33.102,00

33.102,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.919,00

-500,00

35.419,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Case de cultura

67020306

1.381,00

-40,00

1.341,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Servicii recreative si sportive

670205

35.450,00

-1.550,00

33.900, 00

38.232,00

39.364,00

38.354,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

24.410,00

-1.550,00

22.860,00

24.252,00

25.477,00

24.467,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

0,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

45.078,00

-500,00

44.578,00

46.823,00

47.407,00

44.212,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

15.920,00

-500,00

15.420,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

15.920,00

-500,00

15.420,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.020,00

-500,00

11.520,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.330,00

-160,00

11.170,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.230,00

-160,00

7.070,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

670,00

-340,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

670,00

-340,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Iluminat public si electrificări

700206

8.000,00

0,00

8.000,00

12.000,00

12.500,00

10.800,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

7.900,00

-500,00

7.400,00

5.900,00

5.900,00

4.605,00

Protectia mediului

7402

29.158,00

0,00

29.158,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.81 01

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Salubritate

74020501

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.158,00

0,00

9.158,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

74.210,00

0,00

74.210,00

80.973,00

79.132,00

70.684,00

Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.075,00

0,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

56.636,00

0,00

56.636, 00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

52.580,00

0,00

52.580,00

61.757,00

59.916,00

51.468,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.81 02

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

56.636,00

0,00

56.636, 00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

Transport in comun

84020302

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Strazi

84020303

31.056,00

0,00

31.056,00

38.024,00

35.588,00

28.524,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

159.234,00

820,00

160.054,00

267.919,00

303.470,00

171.726,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

79.719,00

1.000,00

80.719,00

217.307,00

250.327,00

115.926,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

4.115,00

1.000,00

5.115,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.515,00

-180,00

79.335,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.515,00

-180,00

79.335,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.515,00

-180,00

79.335,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

62.267,00

0,00

62.267,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.381,00

-255,00

6.126,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.897,00

75,00

5.972,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

4.970,00

0,00

4.970,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.347,00

-165,00

4.182,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati executive

51020103

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Protectie civila si protecti a contra incendiilor (protectie civila nonmi litara)

610205

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

39.073,00

680,00

39.753,00

109.608,00

57.900,00

48.294,00

INVATAMANT

6502

3.136,00

0,00

3.136,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

1.458,00

0,00

1.458,00

66.1 30, 00

5.191,00

200,00

Invatamant prescolar

65020301

1.458,00

0,00

1.458,00

66.1 30, 00

5.191,00

200,00

Invatamant secundar

650204

1.678,00

0,00

1.678,00

9.958,00

7.235,00

1.783,00

Invatamant secundar inferior

65020401

178,00

0,00

178,00

7.817,00

6.735,00

1.333,00

Invatamant secundar superior

65020402

1.500,00

0,00

1.500,00

2.141,00

500,00

450,00

Sanatate

6602

5.500,00

1.000,00

6.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

4.887,00

1.000,00

5.887,00

9.943,00

12.967,00

8.311,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

4.115,00

1.000,00

5.115,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

4.115,00

1.000,00

5.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6602.710101

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

5.500,00

1.000,00

6.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Spitale generale

66020601

5.500,00

1.000,00

6.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Cultura, recreere si religie

6702

30.437,00

-320,00

30.117,00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.638,00

-320,00

25.318,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.638,00

-320,00

25.318,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.638,00

-320,00

25.318,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

0,00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.091,00

-420,00

1.671,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.550,00

100,00

1.650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

25.298,00

-320,00

24.978,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

25.298,00

-320,00

24.978,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

575,00

0,00

575,00

110,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

14.875,00

140,00

15.015,00

23.518,00

16.787,00

7.184,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

13.068,00

0,00

13.068,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte ac ti ve fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

4.140,00

0,00

4.140,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

3.107,00

0,00

3.107,00

12.349,00

12.297,00

2.304,00

Protectia mediului

7402

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.807,00

140,00

1.947,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

140,00

140,00

280,00

0,00

0,00

390,00

Salubritate

74020501

140,00

140,00

280,00

0,00

0,00

390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1.276,00

0,00

1.276,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

99.716,00

0,00

99.716,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

8102

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

98.640,00

0,00

98.640, 00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

61.340,00

0,00

61.340,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

0,00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

0,00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

37.300,00

0,00

37.300,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

0,00

32.950,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

0,00

951,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

98.640,00

0,00

98.640,00

124.080,00

214.154,00

106.049,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport en comun

84020302

64.703,00

0,00

64.703,00

105.268,00

202.581,00

100.849,00

Strazi

84020303

32.913,00

0,00

32.913,00

10.729,00

11.573,00

5.200,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

PT.DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU


LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

155,00

125,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

137,00

25,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

61,00

20,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

15,00

5,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

100,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

155,00

125,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

137,00

25,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

61,00

20,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

15,00

5,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

100,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

155,00

125,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

137,00

25,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

61,00

20,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

15,00

5,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

100,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

INVATAMANT

6502

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

155,00

125,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

137,00

25,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

61,00

20,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

15,00

5,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

100,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

158,00

125,00

283,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

PT. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA MILITARU


LUCIA STEFAN

ANEXA 3

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

158,00

50,00

208,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

103,00

50,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte active fixe

02.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

158,00

50,00

208,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

158,00

50,00

208,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

103,00

50,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

158,00

50,00

208,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

158,00

50,00

208,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

103,00

50,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

6502.100115

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

103,00

50,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte obiecte de inventar

6502.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

108,00

50,00

158,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, LUCIA ȘTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA MILITARU


ANEXA 4

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

116,00

20,00

136,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

104,00

20,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

69,00

20,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

116,00

20,00

136,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

104,00

20,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

69,00

20,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

116,00

20,00

136,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

104,00

20,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

69,00

20,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

116,00

20,00

136,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

104,00

20,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

69,00

20,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Pregatire profesionala

6502.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

122,00

20,00

142,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, PT. DIRECTOR EXECUTIV,

LUCIA STEFAN DANIELA MILITARU

ANEXA 5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

126,00

19,00

145,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

105,00

19,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

80,00

9,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

53,00

9,00

62,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

10,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

126,00

19,00

145,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

126,00

19,00

145,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

105,00

19,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

80,00

9,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

53,00

9,00

62,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

10,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

126,00

19,00

145,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

126,00

19,00

145,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

105,00

19,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

80,00

9,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

53,00

9,00

62,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

10,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

105,00

19,00

124,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

80,00

9,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

53,00

9,00

62,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intreti nere si functionare

6502.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

10,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

111,00

19,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, LUCIA ȘTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA MILITARU


ANEXA 6

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA PHOENIX

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

I       2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

117,00

5,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

105,70

0,00

105,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

57,21

0,00

57,21

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

18,90

0,00

18,90

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

19,59

0,00

19,59

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,30

5,00

6,30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

117,00

5,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

105,70

0,00

105,70

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

57,21

0,00

57,21

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

18,90

0,00

18,90

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

19,59

0,00

19,59

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,30

5,00

6,30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

117,00

5,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

105,70

0,00

105,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

57,21

0,00

57,21

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

18,90

0,00

18,90

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

19,59

0,00

19,59

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,30

5,00

6,30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

117,00

5,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

105,70

0,00

105,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

57,21

0,00

57,21

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

18,90

0,00

18,90

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

19,59

0,00

19,59

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,30

5,00

6,30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

122,00

5,00

127,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

PT. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA MILITARU


LUCIA STEFAN

ANEXA 7

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

150,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

150,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

150,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6502.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

150,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

150,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

50,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6502.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

145,00

50,00

195,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

INVATAMANT

6502

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, PT. DIRECTOR EXECUTIV,

LUCIA STEFAN DANIELA MILITARU

Anexa 8

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 25-Iulie-2019

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: RECTIFICARE 25.07.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

354,00

-30,00

324,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

276,00

-30,00

246,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

116,00

-20,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

40,00

-10,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

78,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

354,00

-30,00

324,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

276,00

-30,00

246,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

116,00

-20,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

40,00

-10,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

78,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6502.2011

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

208,00

-20,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

208,00

-20,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

221,00

-10,00

211,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

221,00

-10,00

211,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

354,00

-30,00

324,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

276,00

-30,00

246,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

116,00

-20,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

40,00

-10,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

78,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

429,00

-30,00

399,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

354,00

-30,00

324,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

276,00

-30,00

246,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

116,00

-20,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

40,00

-10,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108