Hotărârea nr. 302/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 302


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.302

privind execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121513/2019, raportul nr.121718/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.124384/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2019 și avizele nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE


Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 302/25.07.2019

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30 iunie 2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

6000

0

6000

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.08.01.03

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.08.10

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08+61.08)

59,08

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.08.02)

60.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.08.02

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)

61.08.03

0

0

0

0

0

0

Politie comunitara

61.08.03.04

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.08.50

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 66.08 +67.08 + 68.08)

63,08

6000

0

6000

0

0

0

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

6000

0

6000

0

0

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

5000

0

5000

0

0

0

Învatamânt prescolar - Programe comunitare

65.08.03.01.55.01.07

5000

0

5000

0

0

0

Învatamânt primar

65.08.03.02

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.08.04.03

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.08.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.08.07.04

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

1000

0

1000

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi - Programe comunitare

65.08.11.03.55.01.07

1000

0

1000

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.08.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50)

66.08.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.08.50.50

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

67.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)

67.08.03

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.08.03.02

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.08.03.03

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.08.03.04

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.08.03.05

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.08.03.06

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.08.03.07

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.08.03.08

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.08.03.14

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.08.03.30

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

0

0

0

0

0

0

Sport

67.08.05.01

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.08.05.02

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.08.05.03

0

0

0

0

0

0

Servicii religioase

67.08.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

0

0

0

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

0

0

0

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.08.11

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale ( cod

68.08.50.50)

68.08.50

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

70.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.08.03.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.08.03.30

0

0

0

0

0

0

Servicii si dezvoltare publica

70.08.04

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.08.05.01+70.08.05.02)

70.08.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.08.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.08.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.08.06

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.08.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.08.50

0

0

0

0

0

0

Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.08.05.01

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.08.05.02

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.08.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.08.50

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79,08

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)

80.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.08.01.06

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.08.01.10

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.08.06

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.08.50

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03)

83.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

0

0

0

0

0

0

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.08.03.03

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.08.03.30

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08.03

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.08.03.01

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.08.03.02

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.08.03.03

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.08.06.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Valoare achitata la 30.06.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Zone libere

87.08.03

0

0

0

0

0

0

Turism

87.08.04

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

0

0

0

0

0

0

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

0

0

0

0

0

0

Președinte de ședință, Romeo Titus Radu