Hotărârea nr. 301/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 301


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.301

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121755/2019, raportul nr.122165/2019 al Direcției Economico - Financiare și raportul de avizare nr.122867/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

Anexa 1

La Hotararea nr.301/25.07.2019

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.06.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Încasări realizate

1

TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)

X000110

215.252.155,00

2

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)

000110

214.056.639,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

99.737.780,00

4

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

99.737.780,00

5

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

321.018,00

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

321.018,00

7

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

321.018,00

8

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

321.018,00

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

99.416.762,00

10

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

99.132.810,00

11

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

3.288.977,00

12

Venituri din prestari de servicii

331008

342.459,00

13

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

1.236.335,00

14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

2.064.915,00

15

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

27.923,00

16

Venituri din cercetare

331020

17.828,00

17

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

65.996.993,00

18

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

25.487.918,00

19

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

669.462,00

20

Diverse venituri(cod 36.10.50)

3610

55.114,00

21

Alte venituri

361050

55.114,00

22

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

228.838,00

23

Donatii si sponsorizari

371001

228.838,00

24

OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)

0016

11.537.015,00

28

Operatiuni financiare

4010

7.038.212,00

29

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

7.038.212,00

30

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

40101501

7.038.212,00

25

Alte operatiuni financiare

4110

4.498.803,00

26

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

4.498.803,00

27

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

102.781.844,00

28

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

102.781.844,00

29

Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

102.781.844,00

30

Subventii pentru institutii publice

431009

48.265.000,00

31

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

5.575.000,00

32

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea

431033

48.941.844,00

33

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL

000110

1.195.516,00

34

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)

16

18.516,00

35

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4010

18.516,00

36

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

18.516,00

37

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare

40101502

18.516,00

38

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

1.177.000,00

39

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

1.177.000,00

40

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.

4310

1.177.000,00

41

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

1.177.000,00

Președinte de ședință, Romeo Titus Radu

ANEXA 2 La Hotararea nr.301/25.07.2019

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 30.06.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plăți efectuate

1

TOTAL CHELTUIELI

5010

201.205.196,00

2

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

16.307.144,00

3

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

16.307.144,00

4

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

16.307.144,00

5

Politia locala

61100304

16.307.144,00

6

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

184.898.052,00

7

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

5.358.788,00

8

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

2.628.716,00

9

Invatamant prescolar

65100301

2.622.521,00

10

Invatamant primar

65100302

6.195,00

11

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

2.140.293,00

12

Invatamant secundar inferior

65100401

18.799,00

13

Invatamant secundar superior

65100402

2.121.494,00

14

Invatamant postliceal

651005

434.509,00

15

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

155.270,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65101103

155.270,00

17

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

147.884.292,00

18

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

147.884.292,00

19

Spitale generale

66100601

147.884.292,00

20

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

25.268.416,00

21

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

18.638.788,00

22

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

18.084.520,00

23

Case de cultura

67100306

554.268,00

24

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

6.629.628,00

25

Sport

67100501

6.629.628,00

26

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

6.386.556,00

27

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

6.386.556,00

28

Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)

9610

14.046.431,00

29

Excedent

9810

14.046.431,00

30

Excedentul sectiunii de functionare

981096

13.659.127,00

31

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

387.304,00

32

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)

5010

200.396.984,00

33

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

16.307.144,00

34

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

16.307.144,00

35

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

16.307.144,00

36

Politia comunitara

61100304

16.307.144,00

37

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

184.089.840,00

38

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

5.358.788,00

39

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

2.628.716,00

40

Invatamant prescolar

65100301

2.622.521,00

41

Invatamant primar

65100302

6.195,00

42

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

2.140.293,00

43

Invatamant secundar inferior

65100401

18.799,00

44

Invatamant secundar superior

65100402

2.121.494,00

45

Invatamant postliceal

651005

434.509,00

46

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

155.270,00

47

Internate si cantine pentru elevi

65101103

155.270,00

48

Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)

6610

147.076.080,00

49

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

147.076.080,00

50

Spitale generale

66100601

147.076.080,00

51

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

25.268.416,00

52

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

18.638.788,00

53

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

18.084.520,00

54

Case de cultura

67100306

554.268,00

55

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

6.629.628,00

56

Sport

67100501

6.629.628,00

57

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

6.386.556,00

58

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

6.386.556,00

59

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

13.241.235,00

60

Excedent

9810

13.241.235,00

61

Excedentul sectiunii de functionare

981096

13.241.235,00

62

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

5010

808.212,00

63

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)

5910

64

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

65

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

66

Politia comunitara

61100304

67

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)

6310

808.212,00

68

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

0,00

69

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

0,00

70

Invatamant secundar inferior

65100401

71

Invatamant secundar superior

65100402

72

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

73

Internate si cantine pentru elevi

65101103

74

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

808.212,00

75

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

808.212,00

76

Spitale generale

66100601

808.212,00

77

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

0,00

78

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

0,00

79

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

80

Case de cultura

67100306

81

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

82

Sport

67100501

83

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

68

84

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

85

Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

387.304,00

86

Excedent

9810

387.304,00

87

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

387.304,00

Președinte de ședință,

Romeo Titus Radu