Hotărârea nr. 300/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 300


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.300

privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121754/2019, raportul nr.122202/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.122842/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019 și avizele nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. 300/25.07.2019

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi semestrul I 2019

Încasări

30.06.2019

TOTAL VENITURI:

276.478.000

289.142.039

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:

244.775.000

240.700.988

I. Venituri proprii, total din care:

114.119.000

117.971.774

*Venituri din impozite și taxe locale

114.095.000

117.948.216

*Donații și sponsorizări

24.000

23.558

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:

17.153.000

17.046.423

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

14.689.000

14.582.423

-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:

11.599.000

11.599.000

- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011

11.599.000

11.599.000

- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social

1.000

116

-căminepentru persoane vârstnice

879.000

879.000

-plata stimulentelor educaționale speciale integrați în învățământul de masă

15.000

9.800

-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

927.000

826.507

- serviciul public comunitar de evidența persoanelor

1.268.000

1.268.000

2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

2.464.000

2.464.000

III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

114.251.000

104.625.732

IV. Subvenții , din care:

10.432.000

9.766.059

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier

4.000

3.294

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

10.428.000

9.762.765

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-11.180.000

-8.709.000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:

31.703.000

48.441.051

I. Venituri proprii

252.000

335.006

II. Subvenții

4.838.000

4.521.656

-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

4.838.000

4.521.656

III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020

15.433.000

29.888.699

IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare

11.180.000

8.709.000

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

0

4.986.690

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMEO TITUS RADU

ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 300/25.07.2019 CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Semestrul I 2019

Plăți la

30.06.2019

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

49,02

281.465.000

238.015.764

01

cheltuielile secțiunii de funcționare

49.02-sF

244.775.000

214.002.761

1

Autorități executive

51.02

37.044.000

33.295.893

cheltuieli de personal

51.02.10

23.170.000

22.866.421

bunuri și servicii

51.02.20

13.624.000

10.221.717

alte transferuri

51.02.55

0

0

alte cheltuieli

51.02.59

250.000

248.080

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

51.02.85.01

0

-40.325

2

Servicii publice generale

54.02

2.560.000

2.339.131

cheltuieli de personal

54.02.10

2.345.000

2.222.624

bunuri și servicii

54.02.20

215.000

116.507

fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

54.02.50

0

0

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.120.000

2.757.389

bunuri și servicii

55.02.20

94.000

44.968

dobânzi aferente datoriei publice

55.02.30

3.026.000

2.712.421

4

Ordine publică și siguranță națională

61.02

16.527.000

16.443.646

Poliția locală

16.431.000

16.431.000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

61.02.51.01

16.431.000

16.431.000

Protecție civilă

96.000

12.646

bunuri și servicii

61.02.20

96.000

12.646

5

Învățământ

65.02

21.984.000

17.467.747

cheltuieli de personal

65.02.10

83.000

54.007

bunuri și servicii

65.02.20

16.774.000

12.685.484

alte transferuri

65.02.55

2.515.000

2.510.063

asistență socială

65.02.57

890.000

790.244

alte cheltuieli

65.02.59

1.722.000

1.439.142

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

65.02.85.01

0

-11.193

6

Sănătate

66.02

16.573.000

15.325.422

cheltuieli de personal

66.02.10

10.256.000

9.742.584

bunuri și servicii

66.02.20

123.000

16.886

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

66.02.51.01.

6.094.000

5.575.000

asistență socială

66.02.57

6.000

5.004

alte cheltuieli

66.02.59

94.000

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

66.02.85.01

0

-14.052

7

Cultură, recreere și religie

67.02

40.567.000

37.246.708

bunuri și servicii

67.02.20

11.976.000

9.583.559

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

67.02.51.01

26.505.000

26.505.000

alte cheltuieli

67.02.59

856.000

2.372

rambursări de credite

67.02.81

1.230.000

1.160.719

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

67.02.85.01

0

-4.942

8

Asigurări și asistență socială

68.02

31.730.000

30.903.655

cheltuieli de personal

68.02.10

16.544.000

16.167.721

bunuri și servicii

68.02.20

580.000

479.201

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

68.02.51.01

5.329.000

5.329.000

asistență socială

68.02.57

8.779.000

8.560.320

alte cheltuieli

68.02.59

508.000

426.762

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

68.02.85.01

-10.000

-59.349

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

9.346.000

6.852.911

bunuri și servicii

70.02.20

7.585.000

5.779.065

alte transferuri

70.02.55

1.761.000

1.073.846

10

Protecția mediului

74.02

16.022.000

15.252.663

bunuri și servicii

74.02.20

13.124.000

12.513.680

rambursări de credite

74.02.81

2.898.000

2.738.983

11

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

1.720.000

1.628.134

rambursări de credite interne

80.02.81

1.720.000

1.628.134

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Semestrul I 2019

Plăți la

30.06.2019

12

Combustibili și energie

81.02

14.194.000

12.119.000

bunuri și servicii

81.02.20

2.119.000

119.000

subvenție - total, din care:

81.02.40

12.075.000

12.000.000

*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

81.02.40.03

12.075.000

12.000.000

13

Transporturi

84.02

33.388.000

22.370.462

bunuri și servicii

84.02.20

13.960.000

4.902.145

subvenții

84.02.40

17.400.000

15.440.449

rambursări de credite interne

84.02.81

2.028.000

2.027.868

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

84.02.85.01

0

0

02

CHELTUiELiLE SECțiUNii DE DEZVOLTARE

49.02-SD

36.690.000

24.013.003

1

Autorități executive

51.02

4.021.000

3.381.910

cheltuieli de capital, din care:

51.02.70

4.021.000

3.381.910

active nefinanciare

51.02.71

4.021.000

3.381.910

active financiare

51.02.72

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

61.02

83.000

82.500

active nefinanciare

61.02.71

83.000

82.500

Protecție civilă

83.000

82.500

active nefinanciare

61.02.71

83.000

82.500

3

Învățământ

65.02

2.194.000

662.258

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

65.02.58

1.209.000

272.842

active nefinanciare

65.02.71

985.000

389.416

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

65.02.85.02

0

0

4

Sănătate

66.02

2.483.000

1.177.000

transferuri de capital

66.02.51.02

2.164.000

1.177.000

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

66.02.58

25.000

0

cheltuieli de capital

66.02.71

294.000

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

66.02.85

0

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

66.02.85.02

0

0

5

Cultură, recreere și religie

67.02

6.594.000

707.471

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

67.02.58

2.383.000

170.786

cheltuieli de capital

67.02.71

4.211.000

536.831

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

67.02.85.02

-146

6

Asigurări și asistență socială

68.02

534.000

0

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

68.02.58

486.000

0

cheltuieli de capital

68.02.71

48.000

0

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

3.183.000

2.385.882

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

70.02.58

644.000

6.664

cheltuieli de capital

70.02.71

2.539.000

2.379.218

8

Protecția mediului

74.02

399.000

44.048

cheltuieli de capital

74.02.71

399.000

44.048

9

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

654.000

97.230

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

80.02.58

654.000

98.760

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

80.02.85

0

-1.530

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

80.02.85.02

0

-1.530

10

Combustibili și energie

81.02

358.000

0

cheltuieli de capital

81.02.71

358.000

0

11

Transporturi

84.02

16.187.000

15.474.704

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

84.02.56

36.000

0

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

84.02.58

564.000

449.896

cheltuieli de capital

84.02.71

15.587.000

15.258.872

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

84.02.85.02

0

-234.064

președinte de ședință,

Romeo Titus RADU

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Semestrul I 2019

Plăți la

30.06.2019