Hotărârea nr. 30/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 30 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A,extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la SpitalulClinic Municipal Filantropia Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.30

privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.20238/2019, rapoartele nr.202392019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.20266/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova și rapoartele nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 20142020, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii, aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și d, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”, la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr. POR/266/8/1/Operatiunea

8.1.A: Ambulatorii.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 11.134.246,93 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.014,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU