Hotărârea nr. 299/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 299

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 299

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 25.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.5608/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 25.07.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 25.07.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, astfel:

Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist

Inițiatori-consilierii municipali: Lucian Dindirică, Dumitru Otovescu, Marius Mihai, Gheorghe Pomană, Adrian Cosman, Dorel Voicu, Gheorghe Nedelescu, Marin Traian Radu, Silviu Ionuț Dumitrache, Alexandru Costin, Firmilian Calotă.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei

hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Romeo Titus RADU

Anexa la Hotărârea nr.299/2019

ORDININEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.07.2019

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului     de

hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Raport privind activitatea desfășurată, în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2019

Primar-Mihail

Genoiu

i, iii, iv,

V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, V

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I,        III,

IV,V

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I,        III,

IV,V

9.

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

Medicale și Creșe, pentru anul 2019

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, iii, V

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, iii, V

19.

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XlI-a

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

Primar-Mihail

Genoiu

II, V

23.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019

Primar-Mihail

Genoiu

II, V

24.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

25.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

26.

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică, a hotelului și restaurantului din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

27.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

28.

Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006     încheiat între Consiliul Local al

Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

29.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

30.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C. Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

31.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8C

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, V

32.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

33.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14

Primar-Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

34.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de distribuție și

Primar-Mihail

I, III, V

furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației

Genoiu

35.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova”

Primar-Mihail Genoiu

I, ii, V

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, iV, V

37.

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Primar-Mihail

Genoiu

III, V

38.

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

III, V

39.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

40.

Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale       din      municipiul      Craiova      prin

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

41.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

Primar-Mihail

Genoiu

I, IV, V

42.

Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

43.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A

Primar-Mihail Genoiu

II, V

44.

Întrebări și interpelări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU