Hotărârea nr. 297/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 297


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.297 privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.112440/2019, rapoartele nr.112429/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.112600/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018 și rapoartele nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018, după cum urmează:

  • a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU


Anexa. Iîmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” Calea București, nr.93, Craiova, jud. Dolj Pr.nr.: 2203/2018

*

   

   

**


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiție

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul genera;_________________________________________________________________________________________

Varianta 1 (recomandată)

Valoare fără TVA (Lei)

Valoare cu TVA 19%

(Lei)

Valoarea totală a obiectivului de investiții

3.371.899,69

4.007.070,95

din care construcții-montaj (C+M)

2.626.634,40

3.125.694,93

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori de performanță pentru sala de sport:

  • - Ac = Adc = 581,30 mp

-înălțimea liberă este cuprinsă de 3,0 la anexe și 6,0 m la sala de sport.

  • - Volumul este de 2.802,20 mc.

  • - Capacitatea sălii de sport: max. 60 elevi

  • - Număr elevi care beneficiază de sala de sport: 1.081

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți

în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;________

Ob.Corp școală cu sală de sport, P+2 (varianta 1 recomandata)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Investiția de bază

5.800,62 lei/mp

din care Construcții și instalații (C+l)

4.518,55 lei/mp

în urma estimării costului lucrărilor de C+l la corpul sală de sport, conform devizului general, luând în considerare costurile unor investiții de aceeași complexitate,* a»rezultat un cost unitar de 949,14 Euro/mp suprafață desfășurată.DEVIZ GENERAL


-Anexa 2

Varianta I (recomandata)


al obiectivului de investiții îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” str. Calea București, nr. 93, Craiova, Jud. Dolj

Conf. HG 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

133.967,00

25.453,73

159.420,73

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.

Proiectare

145.253,59

27.598,18

172.851,77

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

28.000,00

5.320,00

33.320,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.100,00

1.539,00

9.639,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

59.153,59

11.239,18

70.392,77

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditui financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

41.637,00

7.911,03

49.548,03

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

20.818,00

3.955,42

24.773,42

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10.409,00

1.977,71

12.386,71

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

10.409,00

1.977,71

■ ♦ W       .

'■ ’■ > ' ■*.

12.386,71

3.8.2. Dirigenție de șantier

20.819,00

3.955,61

24.774,61

Total capitol 3

189.890,59

36.079,21

225.969,80

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de băiă

4.1.

Construcții și instalații

2.444.438,80

464.443,37

2.908.882,17

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

22.222,60

4.222,29

26.444,89

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

88.904,10

16.891,78

105.795,88

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

89.932,60

17.087,19

107.019,79

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.645.498,10

502.644,63

3.148.142,73

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

65.015,00

12.352,85

77.367,85

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26.006,00

4.941,14

30.947,14

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

39.009,00

7.411,71

46.420,71

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30.893,00

380,00

31.273,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.133,00

0,00

13.133,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.627,00

0,00

2.627,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13.133,00

0,00

13.133,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

380,00

2.380,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

296.636,00

56.360,84

352.996,84

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10.000,00

1.900,00

11.900,00

Total capitol 5

402.544,00

70.993,69

473.537,69

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.371.899,69

635.171,26

4.007.070,95

din care C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2.626.634,40

499.060,53

3.125.694,93

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 29.05.2019; 1 euro = 4,7607 lei

Data: 30.05.2019

Beneficiar,

întocmit,

GETRIX SA CRAIOVA î


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GH. ȚIȚEICA”