Hotărârea nr. 296/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 296


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.296

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.103014/2019, rapoartele nr.105921/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.106235/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU


REGLEMENTARI URBANISTICE


sc» 1:1000


ELABORARE P.U.Z. PENTRU RECONSIDERAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE IN ZONA CALEA UNIRII - STR. SAVINESTI - STR. ROMUL, IN VEDEREA CONSTRUIRII CLĂDIRE BIROURI P+2-3Retras Adresa: Str. Savinesti, nr. 3, Mun. Craiova, Jud. Dolj


LEGENDA


LIMITELIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

-S = 10.611,20m2(1,06 Ha)

TEREN CE A GENERAT DOC. P.U.Z. - S = 1302,00 mJ

ZONIFICARE


BILANȚ TERITORIAL - ZONA STUDIATA


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

M2

%

M2

%

1. ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

2303.64

21.70

2303.64

21.70

2. ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL

3321.27

31.32

3321.27

31.32

3. ZONA NEREGLEMENTATA

1180

11.12

1180

11.15

4. CA! DE COMUNICAȚIE SI TRANSPORT efin care:

3776.24

35.58

3675.12

34.63

Circulații carosabile

3205.11

30.20

3104.09

29.25

Circulații pietonale

571.13

5.33

571.03

5.38

5. ZONA SPATII VERZI

30.05

0.28

131.17

1.20

TOTAL TERITORIU STUDIAT

10.611,20

100,00

10.611.2C

100,00


■ teren ce a generat documentația PAJ.Z.

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

M2

%

%

1. CONSTRUCȚIE EXISTENT - propuse a se demola

306.94

23.57

0.00

0.00

2. CONSTRUCȚIE MONUMENT- destinație birouri

407.95

31.33

407.95

31.33

3. CONSTRUCȚIE PROPUSA- destinație birouri

0.00

0.00

471.00

36.17

TOTAL SUPRAFAȚA CONSTRUCȚII

714.89

54.90

878.95

67.50

4. CIRCULAȚIE PIETONALA

327.95

25.18

75.70

5.81

5. CIRCULAȚIE CAROSABILA din care: 8 locuri de parcare

206.55

000

15.86

000

213.20

S2.00

16.37

7.06

6. ZONA SPATII VERZI

52.61

4.06

122.80

9.43

7. PLATFORMA GUNOI

O.QQ

0.00

11.35

0.89

TOTAL SUPRAFAȚA TEREN CE A GENERAT DOC. P.UZ.

1302.00

100,00

1302.00

100,00

DESENAT:

ARHITECTURA: SEF PROIECT: PROIECTAT:- ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3-10
  • - ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL CU REGIM MAXIM

DE ÎNĂLȚIME P+2-3Retras                                ......

r"ZS               =        &U-T- pî W w 2.00 %

I -6„.2. J " tu.T.^mni-1.1 pțraL. •pwjr.Ii..

14.00 m'

  • - ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3


<?7t. ejssient = 45.00

Î.U.T. cjdstenl •* 1.1     l

4U,-P*2 j


ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL CU REGIM MAXIM

DE ÎNĂLȚIME P+2-3Retras

CONSTRUCȚIE MONUMENT ISTORIC, EXISTENTA PE TEREN PASTRATA S+P

- Casa Diculescu

Ct- Sc = 407.95 m2

Ssma.= 293.01 m2

CONSTRUCȚIE BIROURI PROPUSA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2-3 RETRAS Sc = 471.00 m2

CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC IN ZONA

ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

ZONA SPATII VERZI - S = 131,17 m2

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE - S = 3104,09 m2

CIRCULAȚII PIETONALE - S = 571,03 m2

ACCES ÎN INCINTA


VERIFICATOR/ EXPERT

NUME:

SEMNĂTURĂ:

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. DATA: *

BENEFICIAR                        .....[țj "

S.C. METALPREST S.R.L. prinț GLAVANANCUTA \\\

S«dful: Str. Spania, Nr. 37, Mun.Cralova, jud.Dc^i Ț1TLU PROIECT                “       **


craiove^dolj

unirii, nr.196


HUME:_____________

ARH, STEFARTA E. ARH, STEFARTA E.

URB. CONSTANTIN AM. URB. CONSTANTIN AM.Scara: 1:1000


rLURB®T

ELABORAM: mus. fENTRU RIXOXSIMJURXa RLC.LLM£.X|AjuU>R_LlJ^&2018


LUAlBJnAIU. rAM. ril' l Kv KLl.UnSll/LnAKJLA ■*> uLiMimyirw URBANISTICE LXZOXA CALEA UNUUi - STB.SAVINESTI - STR XOMIXTIN ' VLDEREA COXSTRUTRn Cl-ADIRE MXOVJU F*3-3R«r»i __ _      Str. Savinesti, Nr. 3. Hun,Craiova, Jud. Det)________ _____ c«x TITLU PLANȘA                                      “

liawM |    ..................—

”•         REGLEMENTARI URBANISTICE