Hotărârea nr. 295/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 295

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.295

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei -str. Constantin Lecca - str. Pictor Oscar Obedeanu - aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.103007/2019, rapoartele nr.105916/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.106320/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei - str. Constantin Lecca - str. Pictor Oscar Obedeanu - aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate, în zona cuprinsă între str. Brestei - str. Constantin Lecca - str. Pictor Oscar Obedeanu - aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU
PLAN URBA^IȘpfe D^ZON REANALIZARE^RMI ALINIER , STR. BREVET- STR. CONSTAf^fîHEC ' PLANS+P+2

P.O.T.=35%

G.U.T.=1,05


Suprafețe funcționale


PCONSTRUIBIL

ZONIFIC^RE

d] ALE! CAROSABILE

□ ALEI PIETONALE m spat/ver^/

ITE INDIVIDUALE S+P+2hWEWFAft PUNCTE PE CONTO


LEGENDA

LIMTTS

5 J UNITA ZONA LUATA )N STUDIU

1 i UNITA TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.

ALIMENTARE CU APA


a^wttasCONOUCTE APA EXISTENTE IN ZONA --—RACORD ALIMENTARE CU APA PROPUS

CANALIZARE

• " - -CONDUCTA EXISTENTA DE CANALIZARE A APEI MENAJERE

"-RACORD CANALIZARE PROPUS

GAZE NATURALE


CONDUCTA GAZE NATURALE EXISTENTA IN ZONA

ALIMENTARE ȘU ENERGIE ELECTRICA

UN® ELECTRICA AERIANA - LEA 20Kv JT «T— STÂLP BETON - SUPORT LEA

UN® ELECTRICA SUBTERANA PROPUSA • IES 2OKv JT CULOAR DE PROTECDE AERIANA 0,0 m sWs* LALEA


POST TRAFO PROPUS

TELECOMUNICAȚII


■■■■■■■CABLU FIBRA OPTICA AERIANA —RACORD RSRA OPTICA AERIANA


Oficiul de cadastru


SISTEM DE PRGIECTfE^STEREO 70 SISTEM DE REFERINȚA- LVCAL Specificata

Nume \

{Separa

Sef proiect

Arh. lones^u R^âu1,

Proiectat

Arh. DiacoAescu Kl.’

o

Arh. lonescJRadUjll'--

Desenat

Vlad MihaiBenefician        ““

SPIRIDON 1ONUTCIPR1AN SI >

SPIRIDON ANAUARIADANÂ


Plan urbanistic de zona -Reanaîizare regim aliniere str. Breslei - str. Constantin Lecca, Craiova, jud. Dolj


Proiector. 1809/2018