Hotărârea nr. 294/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 294


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.294

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.103024/2019, rapoartele nr.105915/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.106237/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 strada din Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONALi...........

1 j-

o

IC

J

ifl

01

1

bfocK12

1 P+3

----! !----U

Jl


RECONSIDERAREA FUNCȚIONALA A ZONEI AFERENTE BLOCURILOR K13-K15-STRADA PĂLTINIȘ CONSTRUIRE SED»TlRlfflPls^f^ »Ai STRADA PĂLTINIȘ, NR. 67B - JUDEȚUL DOLJ


■XJ

L.

■ i ! i : :

i     1 T

■m

1 ' •

ale acces


REGLEMENTAR!


LEGENDA:

® LIMITE:

--LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA AMPLASAMENT STUDIAT - PROPRIETATE NICOLESCU LUCIAN VLAD STR. PĂLTINIȘ NR. 67B, NR. CAD. 24392 LIMITA IMOBILE CARE AU PRIMIT NR. CADASTRALE


■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA: r=g=i7ONA LOCUINTE COLECTIVE P+3-10 E3E3Z0NA ZONA MIXTA INSTITUT!! SI SERVICII DE II LOCUINTE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -r—-170NA CIRCULAȚII CAROSABILE/PARCAJE EEErSZONA CIRCULAȚII PIETONALE MAJORE cmZONA CIRCULAȚII PIETONALE

SH1ZONA SPATII VERZI AMENAJATE ACCES CAROSABIL/ACCES PIETONAL

* REGLEMENTAR! URBANISTICE: KHCONSTRUCTII existente menținute

C - 3CONTUR INDICATIV AL TERENULUI EDIFtCABIl! ----ALINIAMENT          LEGENDA : ——REGIM ALINERE PFJOP-USr

c xl...cREG!M AdîNEKL


(obiectiv de utilitate publics”-CANAL TERMOFICASESMi^^ (ZONA PROTECȚIE 60CM FATA DECONS1 C3ȚȚ3CIRCULATii

(T> PROFILURI TRANSVERSALE OARA SECȚIUNI PRIN TEREN

.___REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

ZLriP+3-10

ZM,S, ls+p+1SC.


1/500DESTINAȚIA ZONEI

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

TOTAL ZONA STUDIATA PRIN PUZ din care:

4902,00

psg®:

TTsloo

ZL1 ZONA LOCUINTE COLECTIVE P+3 - 10

■Z&SXiSr.

psfsai

P42,41

ZM ISL ZONA MIXTA INSTITUȚII, SERVICII, LOCUINTE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-S+P+1

U ■

\§5Xco

ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE/PARCAJE^®31®11.

1384,CO

ZONA CIRCULAȚII PIETONALE       lllesQ! Constanon

448. Q5L-

Wu

&S>.14

SPATII VERZI AMENAJATE               1  ;,i

X -

LOCUINTE COLECTIVE P+3 -10 i.

"'’X


ZM ISL ZONA MIXTA INSTITUT!!, SERVICII; ; LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPL -S+P+1


P.O.T.

V

.C.U.T.

■--2^— ...-X.LLZ2

P.O.T.

. --

I \\   50%

C.U.T.

I 2.2


CONFORM P.U.G., P.U.Z. BNZ APROBATE, INDICATORII URBANISTICI: P.O.T. = 20^ C.U.T. - 2.2

VWCATORCTgff

s. NUME

SEMNĂTURĂ.

CERINȚA

REFERAT EXPERTIZAKR/OATA

D.U.A. PROIECT -i)/' | s.c. M.N.D. PROIECT S.R.L

PARCUL CÂMPUL UaERTATUAWL tfiW STR. DOLJULUI. NR, *3, UA1.SC2. ap. IA NR. 1î. VILA D23. CRAJOVA. DOU    |           CRAIOVA. DOU

PLAN UR8AMSTK ZCWL

COW5TRUP® $SV     SWM-OWO** $ W£JA PJ3.TW5, AR RB - JX3ETU.RXJ

FAZA:

W

SEMNĂTURĂ

SCARA

ȘEF PRCTECT

Jun^OuuâhlA PCI IȚII

O

Î/5S0

Strarf» Barași AfsKwds» Aversă r.r. £. yj!,K.4.ct2,:pJl1 Cnwwț.0^ ......

PROIECTAT:

Arh. MIHAELABALASOIU

7^9 -

DATA

.......-..........

REGLEMENTARI

XI

DESENAT:

Arh. MIHAELABALASOIU

o&zoie