Hotărârea nr. 293/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 293


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.293

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului - str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.103017/2019, rapo artele nr.105925/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.106236/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului - str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului - str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

Romeo Titus RADU


SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


^X'^Lo'ui 5

*     648.33 m3


22803$  \

22803Q) X 22804Q,


I&2137


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONALOCUINTE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME

3.37

95.74

2.84

80J59

4. CAI DE COMUNICAȚIE SI TRANSPORT din care:

0.15

4.26

0.59

16.76

Circulații carosabile

0.15

4.26

0.41

11.65

Circulații pietonale

0.00

0.00

0.18

5.11

5. ZONA SPATII VERZI

0.00

0.00

0.09

2.55

TOTAL TERITORIU STUDIAT

3.52

100,00

3.52

100,00


REGLEMENTARI URBANISTICE


sc. 1:2000e;(0 VaJab^rec nr      ^faal 'nS-" -
ELABORARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN

SI REGLEMENTARE ZONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE P+2 Adresa: Str. Stejarului, nr.|17 (T75, P5),

Mun. Craiova, Judi Dolj


INVENTAR PUNCTE PE CONTUR

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[mj

V[m]

72

314841.403

407421.571

8.162

130

314848.852

407418235

73193

!   132

314872.471

407487.512

12.751

!   131

314876.589

407499.580

8.023

;   13S

314869.240

407502.800

410.559

|   137

314506.876

407635.805

9.415

I 133

314498.358

407699.817

40.287

134

314492.206

407660.002

9.947

18

314490.481

407650.206

31.177

11

314485.944

407619.361

6.033

I 7

314484.950

407613.410

9.619

138

314493.453

407608.912

23.645

I     37

314514.272

407597.703

93.389

I     38

314596.500

407553.430

135.784

|    43

314716.056

407489.059

99.533

104

314803.694

407441.874

20.001

105

314821.304

407432.392

7.617

|   143

314828.011

407428.781

15.210

| $=35267mp


LEGENDA;

LIMITE

LIMITA INTRAVILAN MUN. CRAIOVA LIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.-

S = 3,52 Ha (35.267,30 m2)

s« TEREN CE A GENERAT DOC. P.U2.

S = 3.37 Ha (33,782^)

ZON1FICARE

H ZONADE LOCUINȚE CU REGIM MIC DE

ÎNĂLȚIME P-P+2 P.O.T.pr-p^ 35,00%


~ _ J SPATII VERZI - S= 925.89 n? (0.09 Ha)


LIMITA DE CONSTRUIBILITATE/ 1

CERTIFICAT

#      DE      \ ,r

f AUTORIZAPR

Seria nOB-J Nr.045 TOPOSUtVH:


TERITORIULUI STUDIAT PRIN PUZ

Zv 'CERTIFICAT

! 3 aUTOBIZARE Seria RO-B-. Nr.C«9l2v1 LL ? f        SIL


ZONA PROTECȚIE AEROPORT-CULOAR DE ZBOR CONFORM P.U.G. LINIE ELECTRICA AERIANA- LEA110 KV si

ZONA DE PROTECȚIE de 37.00 m (18.5 m din ax)

" UNIEELECTRICAAERIANA-LEA20KVSÎ

ZONA DE PROTECȚIE de 24,00 m (12,00 m din ax)


I                             F £|

VERIFICATORI EXPERT

NUME;

|sEf4NATURA:

CERINȚA:!

REFERAT/EXPERTIZAHR.DATA:         Șl


/EDILIA


proiect


craiov^doii

unirii, nr.196


DUMITRESCU LEONID l&IU

Domiciliul: Str. Stejarului, nr. 6, Mun. CraioVaxjud. Dolj


HUNE:_______________

ARH. STEFARTA E. ARH.STEFARTA E.

URB. CONSTANTIN A.M. URB. CONSTANTIN A.M.


_______________.  ___________UVI)

PILUPROIECT ELABORARE P.U.Z. PENTRU PAR^^R^F TEREN SI REGLEMENTARE ZONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE P+2

Adresa: Str. Stejarului, Nr. 1"(T7S, P5). Mur. Craiova, Jud. Dolj

,     . 'TITLU PLANȘA

•TSEPTEJffiRJd ”   ~   

j soia |     ' REGLEMENTARI URBANISTICE_________


Data:


P.UX


Piansanr. t

U.03     |