Hotărârea nr. 292/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 292


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.292

privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între

Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102097/2019, rapoartele nr.105372/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.105574/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A. și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.43/1994, ce are ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 220 mp., situat în str. Nicolaescu Plopșor, nr.4, în sensul înlocuirii părții contractante-Telekom România Communications S.A., cu Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj).

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.43/01.04.1994.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/1994 și nr.286/2017.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Telekom România Communications S.A. și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU