Hotărârea nr. 291/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 291


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.291

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102098/2019, rapoartele nr.105368/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.105672/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.123 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ionescu Liliana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 28,12 mp., situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 6 luni și 15 zile, începând de la data 01.07.2019, până la data 15.01.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune 34124/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ionescu Liliana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU