Hotărârea nr. 29/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 29 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculeleelectrice”-scenariul 2


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.29 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”-scenariul 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.20004/2019, rapoartele nr.20005/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și nr.20045/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Admnistrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”-scenariul 2 și rapoartele nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Ordinului Ministerului Mediului nr.760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”-scenariul 2, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    2.137.665,05 lei

din care construcții+montaj (C+M)               396.667,52 lei

(inclusiv TVA)

 • 2. Durata de realizare a investiției                 4 luni

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU


DISTRIBUȚIE OLTENIA


De la: Distribuție Energie Oltenia SA

Adresa nr. RO10/73815/20.11.2018

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Servicii Public

Serviciul Administrare sl Monitorizare Transport public Local si Siguranța Circulației

în atenția Domnel Director Executiv Delia Cluca

Referitor la adresa Primăriei Municipiului Craiova nr. 203105/10.12.2018, inregistrata la Distribuție Energie Oltenia SA cu numărul RO/10/72260/17.12.2018, adresa in care solicitați emiterea avizului de principiu prin care sa se specifice rezerva de putere necesara alimentarii stațiilor de reincarcare pentru autovehicule electrice pentru locațiile specificate in anexa va comunicam următoarele:

Statia de incarcare vehicule electrice proiectata pe strada Romul poate fi alimentata prin amplasarea grupului de măsură langa PTS 514,statia de reincarcare vehicule electrice proiectata pe strada Plopsor poate fi alimentata prin amplasarea grupului de măsură langa PTS 22, statia de reincarcare vehicule electrice proiectata pe strada Bulevardul Decebal poate fi alimentata prin amplasarea grupului de măsura langa PTCZ 280,Toate celelalte statli care au fost proiectate pe strada Calea București au puse In funcțiune Instalațiile de racordare a energiei electrice.

Va anexam planurile primite de la dumneavoastră cu figurarea posturilor de transformare.

Vă asigurăm în continuare de întreaga noastră implicare și de deschiderea Distribuție Energie Oltenia SA față de rezolvarea oricăror situații care țin de distribuția energiei electrice și vă stăm la dispoziție pentru identificarea celor mai bune căi de comunicare.

Cu stimă,
Eugen Butoarca^^X'® E"« Membru Dire

DireMUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Str. A.l. Cuza, Nr. 7                        Tel.: 40251/416236

Cralova, 200566                         Fax: 40251/411661

con sillulocal® prlmerlacrq] ova. ro

www nrimnrla

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Serviciul Administrare și Monitorizare Tr

Către,

Distribuție Oltenia

Str. Calea Severinului 97 Craiova, jud. Dolj

Având în vedere faptul că, pentru demararea proiectului "Studiu de fezabilitate stații du reîncarnare pentru vehicule electrice”, trebuie să punem la dispoziția proiectantului uniunile documente, vă rugăm să ne sprijiniți privind emiterea avizului de principiu prin Amru să se certifice existența rezervei de putere necesară (minim 72KW) pentru iocijțgNb-speciiicate în anexă.


x

r

«.__________________

- J


BULEVARDUL


EL

CFîy(1x150)mmp ex.


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


Semnatu


KW*"*       SC. IRIMATCONS SAL PLOIEȘTI

jawmmas

PKtactentd.e*^: S.C. ALT UNIVERS 2002 SA


3p5

SPECIFICATION

Nume/Name

Semnătura/ Signatura

Sef proiect/ CHIEF DESIGNER

Ing. Bunda Madalln

o*

Proiectat/ DE8IGNEDBY

ing. Lazar Marin

Deeanat DRAWNBY

Ing. Lazar Marin

-W

1:1000


LES 20 kV-ACXSY 3x(1x15O)mmp ex.


Nr.cad.22682


SC PAN GROUP SA


Nr.cad.312O

SC PAN GROUP SA


IRIMAT CONS •MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ str. Mihai Viteazul nr.14, 200417 - Craiova, tel/fax: 0251-524.257


tel/fax 0251-422.088; e-mail: dicdoli@gtnail.com, site: http://djcdj.ciiltujfa.rq


nr. 21 din 11.01.2019Către                MUNICIPIUL CRAIOVA

reprezentat de Primar Mihail Genoiu prin Director Executiv Adjunct Alin Glăvan str. Alexandru loan Cuza nr. 7, Craiova.

AVIZ nr. 1/Z/2019

Referitor la documentația tehnică întocmită cu scopul: amplasare stații de reîncarnare vehicule electrice. Obiectiv: lucrări de amplasare a unor echipamente și lucrări de executare a unor branșamente în zona de protecție a unor monumente istorice.

Regim de protecție:

 • - amplasament situat în perimetrul CENTRUL ISTOIRC AL MUN. CRAIOVA - monument istoric COD LMI DJ-ll-a-A-08068;

 • - amplasament situat în zona de protecție a monumentelor istorice: Palatul Banca Comerțului, azi Primăria Mun. Craiova cod LMI DJ-ll-m-A-07979; Palatul Administrativ, azi Prefectura Dolj cod LMI DJ-ll-m-A-08140; Biserica Sf. Ilie cod LMI DJ-ll-m-B-08084.

Adresa obiectivului de investiții: str. Romul, str. C.S. Nicolaescu Plopșor, Craiova, jud. Dolj.

Faza de elaborare: documentație pt. avizul comisiei zonale a monumentelor istorice - extras din documentația tehnică S.F. STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE.

Nr. documentație (cod / indicativ documentație): 202482/07.12.2018; documentație elaborată în decembrie 2018; faza de proiectare: S.F. - studiu de fezabilitate.

Proiectant general: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. Beneficiar. Municipiul Craiova, str. A.l. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj.

Funcțiunea proiectată: echipamente suprafața desfășurată: 2bucx0,65mp.=1,30 mp. branșamente subterane/aeriene.

In conformitate cu prevederile art. 26, pct. 28, alin. (4) din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice pentru eliberarea avizelor necesare în vederea emiterii autorizațiilor de construire sau de desființare în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate se percep taxe și tarife.

Documentația tehnică cuprinde piesele generale: certificatul de urbanism nr. 32 din 08.01.2019 (copie), memoriul tehnic întocmit de S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L., piesele desenate: plan încadrare în zona centrală stații de încărcare 1 și 2; plan de încadrare în zonă Calea București stațiile 3,4,5,6,7,8,9; plan de alimentare instalații electrice stația de reîncărcare nr. 9, plan de alimentare stația de reîncărcare nr. 1 str. Romul, plan de alimentare stația de reîncărcare nr. 2 str. C.S. Nicolaescu Plopșor, plan de alimentare stația de reîncărcare nr. 3 str. Calea București, plan de alimentare stațiile de reîncărcare nr. 4,5,7,8 str. Calea București, plan de alimentare stația de reîncărcare nr. 6 str. Calea București.

Lucrări proiectate: realizarea rețelei subterane de alimentare cu energie electrică, realizarea postamentelor pe care se montează echipamentele, montarea prizelor de pământ, montarea tablourilor electrice Bloc de Măsură și Protecție Trifazat- BMPT, montarea și instalarea stațiilor de reâncărcare, întreruperea alimentării cu energie electrică, realizarea conexiunii la energie electrică, racordarea firidelor aferente posturilor de transformare, testare, verificare, punere în funcțiune.

Ca urmare a analizării documentației tehnice pe temeiul legal al prevederilor Legii 422/2001, republicată, art. 26, alin. 1 și al prevederilor Ordinului nr. 2807/2018 al ministrului culturii și identității naționale, ANEXA, nr. crt. 19, se acordă AVIZ FAVORABIL pentru lucrările de amplasare a unor echipamente pentru reîncărcarea vehiculelor electrice și de executare a unor branșamente în zona de protecție a unor monumente istorice din Craiova, str. Romul și str. C.S. Nicolaescu Plopșor, județul Dolj, în conformitate cu prevederile memoriului tehnic și ale planșelor desenate.

Coordonator comp, patrimoniu,

Inspector superior, Micaela Sorina/fe

întocmit.Prezentul aviz nu tine loc de autorizație de construcție sau de desființare a unei/construcții și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții; dreptul de a executa lucrări de construcții sau lucrări de desființare a unei construcții se constituie numai prin emiterea AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE și/sau DE DESFIINȚARE de administrația publică locală, în conformitate cu prevederile Legii 50/2001 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizația referitoare la intervenții la un monument istoric se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizația referitoare la intervenții la un monument istoric emisă fără avizul instituțiilor abilitate prin lege și fără respectarea condițiilor acestora, este nulă de drept.

MONCOMaviz1STATIIREINCARCAREVEHICULEELECTRICE110119


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. DOLJ POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVÂ

BIROUL RUTIER

Operator date personale nr. 3765

NESECRET

Nr. 443034 din 14.01 .2019

Ex.nr.


CĂTRE

MUNICIPIUL CRAIOVA

Str. Alecșandru Ioan Cuza, nr. 7, Craiova, județul Dolj

Urmare a cererii dvs. adresată Biroului Rutier Craiova, vă comunicăm :

Acordăm AVIZUL DE PRINCIPIU în vederea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru stații de reîncărcare vehicule electrice pe str. C.S. Nicolaescu Plopșor, str. Romul, Calea București și bvd. Decehal, din municipiul Craiova, județul Dolj, conform certificatului de urbanism nr. 32/08.01.2019, eliberat de Primăria Municipiului Craiova, cu următoarele mențiuni:

 • - stațiile de reîncărcare a vehiculelor electrice se vor amplasa astfel încât să nu afecteze ori să îngreuneze circulația pietonilor. De asemenea, stațiile propuse pe Calea București, se vor amplasa astfel încât să nu afecteze deplasarea bicicliștilor pe pistele amenajate;

 • - locurile de parcare aferente stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice, propuse pe str. C.S. Nicolaescu Plopșor și str. Romul, nu vor fi stabilite pe locurile destinate persoanelor cu handicap existente;

 • - se va asigura semnalizarea locurilor de parcare aferente stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice pentru informarea corespunzătoare a deținătorilor acestor vehicule:

 • - pentru obținerea autorizației de construire, se va solicita un alt aviz;

-pentru realizarea lucrărilor in partea carosabila, acostament, trotuar sau instituirea restricțiilor de circulație, conform art. 87 din Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice si art. 105, pct. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, se va solicita un alt aviz dc către executantul lucrărilor

Prezentul aviz însoțește și este valabil numai pentru certificatul de urbanism nr. 32/08.01.2019.

Cu stimă,

ȘEfiUL BlROUJ^r^^

Comisar de poliție (Ă

PETRESCU CLAUDIU^DANIEL '■ -    '       .    ' Sq!.’

sg//

■ S^// /


OFIȚER SISTEMATIZARE

S ubcomisarjle-poliție/- '.

GAE SORIN-CONSTANTIN


Date cu caracter pcrsotțalpxduCfatc de către IPJ Dolj în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.


Datele pot fi folosite doar pentru scopul pentru care au fost transferate, prelucrarea într-un alt scop poate fi efectuată numai cu acordul IPJ Dolj.

JUDEȚUL DOLJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

i i

Nr. 215904 din        ^6

în scopul: - proiectului - S.F. statii de reincarcare vehicule electrice

MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR MIHAIL GENOIU

Ca urmare a cererii adresate de       PRIN DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ALIN GLAVAN

cu domiciliul în județul Dolj , Municipiul                Craiova               , satul

sectorul -   , cod poștal.....................Strada        Alexandru loan Cuza       , nr. 7 .bloc........................................

sc...................... et....................., ap....................., telefon/fax                -                . e-mail..........................................................................................

înregistrată la nr. 215904 din 21/12/2018

pentru imobilul - teren si/sau construcții - situat în județul Dolj .Municipiul Craiova

Romul, C.S. Nicolaescu, Popsor,

satul -   , sector......- cod poștal •   -, Strada Calea București, B-d^          , nr. -    , bloc

, sc. -   , et. -   , ap. - sau înscris în C.F. UĂT Craiova , nr...........................................................................,

numărul topografic al parcelei.....................................................sau identificat prin (3)

plan de situație, număr cadastral:

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.’’Lipșcănia Craiovei" faza P.U.G./P.U.Z. aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local Craiova nr. 23/2000, 543/2018, 284/2008

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenuri intravilane apatinand domeniului public conf. HG 141/2008, anexa 2, poz. 294, 2070, 2084, 2563 -situate parțial in zona de protecție monumente istorice aprobata conform listei Monumentelor Istorice cu Ord. 2828/2015 al Ministerului Culturii și Cultelor: - poz. 278, cod LMI - Dj-ll-m-B-08084 biserica "Sfântul llie", si monument istoric - poz. 335, cod LMI - Dj-ll-m-A-08140 Palat Administrativ, azi Prefectura".

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală a terenului - cai pietonale

Destinația după P.U.G./P.U.Z. - cai pietonale si zona spatii parcare, parțial situate in zona centrala si istorica Suprafața terenului -

 • (1) Numele și prenumele solicitanului

 • (2) Adresa solicitantului

 • (3) Date de identificare a imobilului v». iauoiiviul lEMNiU

Conform P.U.G. aprobai :-j H.C.L. nr. 23/200? și prelungit cu H.C.L. nr. 543/2018 si conform P.U.Z. "Revitalizare Centru istoric Zonă pilo -Lipscănia Craiovei" :u H.C.L. nr. 284/2008, amplasamentele solicitate sunt situate în zone pietonale si zona scatii parcare parțial sruaie in zona centrala si istorica - str. C.S. Nicolaescu Plopsor. Se propune - proiectului - S F. statii de reinoacar? vehicule electrice.

Condiții: Se va prezer,- situația existerta si propusa pe suport topografic, cotat complet si corect, cu identificarea amplasamentului fata de constr. Hie invecinate. Documentația tehnica va fi vizata de verificatori atestati de proiecte corfe; "s cerințelor de călit;; e stabilite de proiectant conform legii pe baza de referate (cu vize in original).

Stafiile de incarnare pror, nse nu vor intra sub ’cidenta obstacolelor privind circulația rutiera din zona; Acestea se vor amplasa strict pe ck meniul public; In rnemciial tehnic si pe planul de situație se va prezenta si soluția de alimentare cu energie electrica a stafiilor fara setarea proprietăților private.

Situația existenta si prop merea cu Simulare fo >>.

Prezentul certificat de urb ' sm poate fi utiliza*7 ?c copul declarat (4) pentru: - proiectului - S.F. stati cc ; incarnare vehicule Electrice

certific}*fii i b. i urbanism nu ține loc de

AUTORIZAȚII : DE CONSTRUIRE DESFIINȚARE

: HU CONFERĂ DREFT.I. Dl: A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

. . ;

4.OBLIGAȚII ALE TITUL.Z ILILUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării cloci îentației pentru au Ieri; tarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare - solicitantul' - va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția Regionala de Pro a Mediului C/aicm. !\dresa: str. Petru Rares, nr.1

în aplicarea Directivei Cc i. îlui 85/337/CEE (Dinvcci*;;E A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiv onsiliului 97/11/CE și prii !>? activa Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea ' publicului la elaborarea anumitor, ;• iuri și programe în legă: î ă *:u mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE ș; a Directivei 96/61/CE, prin cel ficatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pe v u ca aceasta să analizezi și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor: i ci.se evaluării impactului ?su >ra mediului.

în aplicarea prevederilor Di > •: ti vei Consiliului 85/337/'. î.E procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterici opunerii documentației peitri autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii ce. r Jr cu privire la proceduri ie emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării c-. nsultării publice, centraliza - i opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu -e latele consultării pub ic=

în aceste condiții:

După primirea prezentului Ce- ; r. de urbanism, TITI.Î ,)i. are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării ini. = .nvestiției și stabilirii mu es tații evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a ___________________________investițis? va emite actul admi; iști; liv al autorității competente pentru protecția mediului.___________________________

în situația în care autoritatea cc -v potentă pentru protecția i' ed ului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notif: ■ acest fapt autorității adm i isVației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea _______j I execut? i Ju_ irărilor de construcții.________

~_____..______I :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In situația în carej după emitere; '.edificatului1, de urbanism : rie parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunță la i lî I ?. de realizare a investiți ■, a :esta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice _______________________'...............’i               _ ccmpetente.__________________________________________________________________________

ÎNTOCMIT

Violeta Barc^n

UKMAIUAKELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

i                                    Ii     i:

/D.T.A.C.                        j    yiD.T.O.E.                          LJD.T.A.D.

 • d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: d.1. avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

Să alimentare cu apă

y gaze naturale

□ STGN Mediaș

Să canalizare

LJ telefon izare

□ SNGN Romgaz Ploiești

LJ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□transelectrica

£3 alimentare cu energie termica

□ transport urban

□ S.C. Flash Lightning Service S.A.

■yi Politia Rutiera

□termoelectrica

EZs.e. CRAIOVA 2

□ S.C. CONPET

□ S.N.P. PETROM

_J Acord autentificat al

C ^proprietarilor perimetral

afectați de funcțiune

d. 2.avize și acorduri privind:

Gr-elu

securitatea la, incendiu

■ '   □ protecția civila

—     LJ sanatatea populației

d.3.avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Dolj - pentru stațiile amplasate pe str. C.S. Nlcolaescu Plopsor.

d.4.Studii de specialitate:

Studiu de fezabilitate;

Studiu geotehnic - daca este cazul;

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original)

 • g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificat de urb^is/n are valabilitatea de

  M iha ii Gerioju /


  12


  luni de la data emiterii. /


  SECRETAR,

  Nicoleta Miulescu

  î          ■     —


ARHITECT SEF, Gabriela Miereanu

< f

' 1

i /

Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanței nr........................................din........................................ Or /G

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de ...C..

ÎNTOCMIT Violeta Barcan

ȘEF SERVICIU Stela Mihaela Ene c


în conformitate cu : c vederile legii nr.59/1 î 9 ' privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și ccmoi dările ulterioare

ss prelungește valabilitatea

C^rVficatul ui de urbanism

de la data de             până la data de

După această cată c ;ouă prelungire a va sb litații nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certifica: m urbanism.

dpimj                                              SECRETAR,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valab ‘ ă;ii

Achitat taxa de                   lei, conform cl itanței nr...............................................................din

Transmis solicitanta r a data de......................................................................................................................................

F-PL-15-01, Ed.1, Act.1

(Denumire proiectant)


A VO Q

TERMO CRAIOVASRL


FIȘĂ TEHNICĂ

în vederea emiterii avizuiui de amplasament

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 1.-Denumire         i ir

■'O’-b ■ 'ȘA-cxy'h

 • 2. - Amplasament

_____________-s>U-                 . bl\cg>(c<-es co Noygor Cgleq                  &-ecet©t( _ _ ȚxȚ bVIk'DOcbO ( bej I

 • 3.  Beneficiar vq uaÎo4gIm( Cr^îoJa r^c-rz^'

AAM Cs-u

 • 4. - Proiect nr.              ^elaborator


Q t/QK)

 • 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI

  2.1.-AMPLASAMENT :

  . sV-* .k-ovnul siv


  • 2.2. - BRANȘAMENT/RACORD :

  • 2.3. - CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT :

 • 3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI :       ~~

 • 4. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR SI RESTRICȚIILOR IMPUSE :

ÎNTOCMIT :

 • 5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerințelor de avizare, se acordă :

AVIZ FAVORABILData: //^Z-ZcZ^

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii și se va prelungi automat în termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism în baza căruia a fost emis, modificat față de momentul emiterii avizului.

PRECIZĂRI

PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIȘĂ TEHNICĂ “ pentru TERMO CRAIOVA SRL

1. Baza legală

Legea nr.10/1995 privind calitatea construcției cu modificările ulterioare

Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare

Legea serviciilor publice de gospodărie compnala nr.371/2002, cu modificările ulterioare

Legea protecției mediului 265/2006, republicată; cu modificările ulterioare

H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea regulamentului de furnizare a energiei termice

Codul tehnic al rețelelor termice, elaborat de A.N.R.E.

Decizia Prefecturii Județului Dolj nr. 18/1993 privind distanța minimă față de rețelele magistrale de termoficare

2. Conținutul documentațiilor

Certificat de urbanism (copie)

Planul de situație încadrare în zonă anexă la C.U.

Document de plată a taxei de avizare

3. Durata de emitere a avizului

15 zile calendaristice de la data depunerii documentației complete

 • II. CONDIȚII Șl RESTRICȚII SPECIFICE INVESTIȚIEI IMPUSE DE AVIZATOR

2.1 Amplasament

Proiectarea obiectivelor de investiții și amplasarea lor să țină seama de prevederile ......ăcteloFriOrmaTive în vigoare și anume’:

 • - H.G.'930/2005 cu referire la aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică;

 • - Normativul 113/2002 privind proictarea si executarea instalațiilor de încălzire centrală ;

 • - Normativul 17 /1998 pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatorii cu tensiune pana la 1000 V, completat de indicativul 17/2-2001;

-Prescripțiile tehnice ISCIR;

-STAS 8591/1997

2.2 Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect

Conform-cerințelor deda pct. II

 • III. INDICAȚII PRIVIND TAXELE DE AVIZARE

 • a) Temei legal- Hotărârea Administratorului TERMO Craiova SRL nr. 182/29.10.2012

 • b) Valoarea taxei de achitare este de 77,00 lei. Valoarea taxei poate fi modificată în raport de evoluția indicelui prețurilor de consum.

 • c) Modalitatea de achitre a taxei

• Taxa de avizare se poate achita în numerar la casieria Primăriei, sau prin ordin de plată în contul IBAN RO21TREZ2915069XXX015057 deschis la Trezoreria Craiova.

 • IV. ALTE DATE FURNIZATE

Documentația pentru avizare se va depune Ia registratura TERMO Craiova SRL cu ^6diuLi«t^Mtopolit-ul^iffinilian-ni^T4^ekQ25-1--599388rFax~+-40^5T=595567-----:---

Ago Proiect Engineering (Proiectant)


Compania de Apă Oltenia S.A.

(Avizator)

FIȘĂ TEHNICĂ în vederea emiterii avizului de amplasament C.U. nr. 32 din 08.01.2019

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI:

 • -  Denumire: S.F. stații de reîncarcare vehicule electrice

 • - Amplasament: Municipiul Craiova, str. Romul, C.S. Nicolaescu Plopșor, Calea București, b-dul Decebal

 • -  Beneficiar: Municipiul Craiova

 • 2. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire al cerințelor de avizare se acordă:

 • I. Aviz favorabil pentru stațiile de reîncărcare 1, 2, 3, 4, 5 și 9.

 • II. Stațiile de reîncărcare 6, 7, 8 împreună cu BMPT-urile aferente (localizate în parcările de pe Calea București) vor fi amplasate la distanța de 3 m față de generatoarele exterioare ale conductei de apă și ale conductei de canalizare care subtraversează terenul din zona firidelor de branșament care vor alimenta BMPT-urile stațiilor de reîncărcare.

Pe planșele 5 și 6 au fost trasate conducta de distribuție apă potabilă și conducta de canalizare care subtraversează terenul din zona unde vor fi amplasate stațiile de reîncărcare vehiculele electrice 6, 7 și 8.

Se propune amplasarea stațiilor de reîncărcare 6, 7, 8 lângă stâlpii LEA marcați pe planșele 5 și 6.

 • III. Se va solicita în scris convocarea reprezentanților Companiei de Apă Oltenia S.A. la predarea amplasamentelor.


Cor               Dltenia S.A.

ieral, mpeanu

14.01.2019


* M-

ra


Fi 1

FI i

1 o


-li

L*

ziTr


PROIECTANT

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

J12/3267/2014, C.U.I.: RO 33808062 Tel: 0724 054 103

E-mail: ago.proiect@gmail.com

I SEF PROIECT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

1 PROIECTAT

ing. POP GIORGIAN

Legit. ANRE: 43378/2016 GR IIA-IIB

-

APROBAT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

DESENAT

ing. BRISC RAZVAN


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR

Municipiul Craiova

Nr. 7, Str. A.l. Cuza, Loc. CRAIOVA, Jud. Dolj

Proiect nr.

202482/ 07.12.18

TITLU PROIECT

S.F. STATII DE REINCARCARE PENTRU

VEHICULE ELECTRICE

FAZA

SF

TITLU PLANȘA

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA STATII DE REINCARCARE NR. 1,2

PLANȘA

1.11b

1 il

jJL w ■ V

KTC >1


r țij j

r     1


1 VERIFICATOR

ing.

Referat nr.

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA CALITATE

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

1 PROIECTANT

S.C. Ago Proiect Engineenng S.R.L

J12/3267/2014, C.U.I.: RO 33808062 Tel: 0724 054 103

E-mail: ago.proiect@gmail.com

BENEFICIAR

Municipiul Craiova

Nr. 7, Str. A.I. Cuza, Loc. CRAIOVA, Jud. Dolj

Proiect nr.

202482/ 07.12.18

SEF PROIECT

ing. OSTROVEANU ANDI iest m J7S9i/a)i5oaiM «a

SCARA

TITLU PROIECT

S.F. STATII DE REINCARCARE PENTRU

VEHICULE ELECTRICE

FAZA

PROIECTAT

ing. POPGIORGIAN

Le?t ANRF 43378.2016 GR KAtiB

1:2000

SF

APROBAT

DESENAT

ing. OSTROVEANU ANDI w ank 3m:roisGav. ta ing. BRISC RAZVAN

DATA

Decembrie

2018

TITLU PLANȘA

PLAN DE AMPLASARE IN ZONE

STATII DE REINCARCARE NR. 3,4,5,6,7.8,9

PLANȘA

1.2
©I

O)


SEF PROIECT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

PROIECTAT

ing. POP GIORGIAN

Legit. ANRE: 43378/2016 GR IIA-IIB

APROBAT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB ' T

DESENAT

ing. BRISC RAZVAN _
I

-II"

\//////\

E V


724mVERIFICATOR/ EXPERTSEMNĂTURĂ


CERINȚA CALITATE


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


PRo*ect n engineering b

SRL Z’ 7/

■/


PROIECTANT

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

J12/3267/2014, C.U.I.: RO 33808062 Tel: 0724 054 103

E-mail: ago.proiect@gmail.com


BENEFICIAR

Municipiul Craiova

Nr. 7, Str. A.l. Cuza, Loc. CRAIOVA, Jud. Dolj


Proiect nr.

202482/ 07.12.18


SEF PROIECT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

PROIECTAT

ing. POP GIORGIAN

Legii. ANRE: 43378/2016 GR IIA-IIB

APROBAT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB    j

DESENAT

ing. BRISC RAZVANSCARA


1:400


DATA

Decembrie

2018


TITLU PROIECT

S.F, STATII DE REINCARCARE PENTRU

VEHICULE ELECTRICE


TITLU PLANȘA

PLAN ALIMENTARE - INSTALAȚII ELECTRICE

STATIA DE REINCARCARE NR. 3 - STR. CALEA BUCUREȘTI


FAZA


SF


PLANȘAVERIFICATOR

ing.

Referat nr.

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA CALITATE

REFERAT/EXPERTIZA NR. / DATA

PROIECTANT

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

J12/3267/2014, C.U.I.: RO 33808062 Tel: 0724 054 103

E-mail: ago.proiect@gmail.com

BENEFICIAR

Municipiul Craiova

Nr. 7, Str. A.l. Cuza, Loc. CRAIOVA, Jud. Dolj

Proiect nr.

202482/ 07.12.18

SEF PROIECT

ing. OSTROVEANU ANDI

SCARA

TITLU PROIECT

FAZA

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

S.F. STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE

PROIECTAT

ing. POP GIORGIAN

Legit. ANRE: 43378/2016 GR IIA-IIB

1:400

SF

APROBAT

ing. OSTROVEANU ANDI

Legit. ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB

DATA

Decembrie

2018

TITLU PLANȘA

PLAN ALIMENTARE - INSTALAȚII ELECTRICE

STATIA DE REINCARCARE NR. 6 - STR. CALEA BUCUREȘTI

PLANȘA

DESENAT

ing. BRISC RAZVAN

5;  5          P^oTEcTie <2 A-


CĂ-
Oficiul de Cadastru și Publicitate (mobiliară DOLJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova


"ANCEI.

••«..f S | : ' v-T irtu e. i


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 204901 Craiova • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Craiova, Str Calea București, jud, Dolj, Tronson 1

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

1 Al

204901

Din acte: 185,827

Masurata: 184,545

- - ....----------1

1

1

-----------—--------------------------1

B, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

66616 / 15/10/2010

Act Normativ nr. H.G. 965, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (H.G nr. 141/30-04-2008 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; HCL nr. 386/06-10-2010 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA. si anexe; Referat nr. 13707 din 2010 emis de Prefectura Doli);

1 81

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CRAIOVA - DOMENIU PUBLIC, CIF:Statuî roman

133563 / 28/10/2015

Act Notarial nr. Declarația aut nr 3052, din 23/10/2014 emis de BNP VICTOR FLOREA (si Doc Cad de (actualizare nr 133563/2015);

33

Se noteaza actualizarea informațiilor cadstrale in sensul modificării limitelor de proprietate si a suprafeței din măsurători a imobilului de sub A 1 din 185287 mo in 184545 mp

ai                      ;

i i i i .1

C. Partea III. SARCINI

' înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

166616 / 15/10/2010

[Act Normativ nr. H.G. 965, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (H.G nr. 141/30-04-2008 emis de

GUVERNUL ROMANIEi; HCL nr. 386/06-10-2010 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, si anexe; Referat nr. 13707 din 2010 emis de Prefectura Dolj);

ri [Se noteaza dreptul de administrare asupra imobilului de sub A 1, in 'favoarea: CONSILIULUI LOCAL CRAIOVA

Al

Carte Funciară Nr, 204901 Comuna/Oraș/Municipiu: Craiova

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

204901

Din acte:

185.827 Ma surata:

184.545

X.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

16.674

4

5

7.214

7

8

15.023

10

11

191.608

13

14

11.911


Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

18.555

5

6

9.826

8

9

39.56

11

12

18.43

14

15

4.609


Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

3

4

17.827

7

52.573

9

10

29.374

12

13

16.857

15

16

9.475


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. .topo

Observații i Referințe

1

drum

DA

184.545

-

-

împrejmuire: limita convenționala, limita construcții, gard beton, gard metalic

...'■Hfc

Punct întpput

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

V4î\ 16

17

34.589

17

18

76.915

18

19

18.719

n?! ia

20

76.336

20

21

19.343

21

22

77.014

22

23

6.901

23

24

9.562

24

25

3.881

*'..4/ 25

^<S»SZ 43

26

2.452

26

27

4.661

27

28

87.136

28

29

31.496

29

30

40.641

30

31

7.409

31

32

4.513

32

33

4,784

33

34

5.98

34

35

11.335

35

36

76.385

36

37

22.512

ȘL

38

76.353

L .  38

39

16.735

39

40

76.41

40

41

10.286

41

42

8,987

42

43

15.251

43

44

6.564

44

45

41.463

45

46

21.823

46

47

14.128

47

48

9.562

48

49

6,139

49

50

3.767

50

51

8.536

51

52

3.058

52

53

6.868

53

54

12.404

54

55

38.534

55

56

12.189

56

57

14.051

57

58

0.686

58

59

1.232

59

60

8.07

60

61

3.71

61

62

3.878

62

63

5.847

63

64

25.264

64

65

5.796

65

66

9.979

66

67

6.504

67

68

23.038

68

69

6.405

69

70

7.792

70

71

124.647

71

72

24.002

72

73

23.251

73

74

4.938

74

75

10.844

75

76

27.161'

76

77

11.906

77

78

27.776

78

79

10.82

79

80

4.873

80

81

4.615

81

821

92.878

82

83

3.565

83

84

5.114

84

85

13.577

85

86

21.741

86

87

8.49

87

88

'4.142'

88

89

6.723

89

90

3.854

90

91

1.423

91

92

7.352

92

93

1.523

93

94

5.178

94

95

5.613

95

96

20.22

96

97

4.701

97

98

7.906

98

99

2.974

99

100

89.019

100

101

1.947

101

102

4.747

102

103

3.961

103

104

0.577

104

105

3.584

105

106

13.93

106

107

2.816

107

108

1.458

108

109

2.788

109

110

2.593

110

111

2.022

111

112

66.842

112

113

3.628

113

114

0.887

114

115

15.6041

115

116

9.832

116

117

73.032

117

118

10.556

118

119

2.236

119

120

1.765

120

121

29.623

121

122

23.343

122

123

6.006

123

124

36.059

124

125

1.438

125

126

4.61

126

127

2.174

127

128

11.787

128

129

3.805

129

130

7.315

130

131

1.952

131

132

3.431

132

133

2.036

133

134

10.17

134

135

1.947

135

136

3.244

136

137

2.28

137

138

19.096

138

139

2.509

139

140

2.597

140

141

1.889

141

142

10.424

142

143

2.194

143

144

3.3841

144

145

2.206

145

146

16.92

146

147

2.924

147

148

27.077

148

149

5.503

149

150

11.12

150

151

3.951

151

152

27.435

152

153

0.466

153

154

16.787

154

155

1.424

155

156

16.458

156

157

5.509

157

158

26.058

158

159

2.468

159

160

4.912

160

161

4.564

161

162

9.477

162

163

2.343

163

164

12.016

164

165

18.162

165

166

14.265

166

167

16.964

167

168

2.579

168

169*

4.637

169

170

3.997

170

171

4.346

171

172

14.735

172

173

18.963

173

174

6.039

174

175

1.714

175

176

18.721

176

177

27.263

177

178

12.667

178

179

12.61

179

180

6.802

180

181

56.802

181

182

60.202

182

183

21.093

183

184

14.796

Document ca

re conține

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001

Pagina 3 din 6

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

- .. ■ jĂ.........

se&pient

184

185

14.138

185

186

16.309

186

187

187

188

18.639

188

189

19.795

189

190

•, .412/292

190

191

46.938

191

192

1.389

192

193

193

194

1.258

194

195

32.415

195

196

j        '"1/W

196

197

8.424

197

198

1.081

198

199

33.011

199

200

1.265

f 200

201

2.963

201

202

1.61

202

203

10.335

203

204

42,128

204

205

10.269

I     205

206

23.896

206

207

32.848

207

208

22.829

208

209

21.235

209

210

28.752

210

211

45.58

211

212

23.538

212

213

53.88

1

213

214

2.96

!      214

215

54.446

215

216

10.345

216

217

18.956

217

218

10.104

218

219

13.905

219

220

9.027

220

221

24.796

221

222

9.765

222

223

12.345

223

224

4.544

224

225

1.401

225

226

7.839

226

227

8.159

227

228

1.326

228

229

9.434

229

230

6.116

230

231

8.835

231

232

6.262

232

233

43.49

233

234

0.704

234

235

1.304

235

236

0.912

236

237

1.189

237

238

2.17

238

239

1.582

239

240

1.401

240

241

3.217

241

242

3.31

242

243

4.161

243

244

6.326

244

245

0.244

245

246

6.45

246

247

1.433

247

248

32.747

248

249

2.613

249

250

30.388

250

251

4.231

251

252

20.255

252

253

3.588

253

254

6.044

254

255

2.257

255

256

5.815

256

257

3.151

257

258

1.156

258

259

0.897

259

260

30.234

260

261

0.758

261

262

1.212

262

263

3.48

263

264

6.671

264

265

7.556

265

266

15.282

266

267

28.961

267

268

1.712

268

269

2.497

269

270

' 3.11

270

271

2.233

271

272

2.143

272

273

1.299

273

274

6.183

274

275

1.14

275

276

12.937

276

277

54.373

277

278

9.902

278

279

54.696

279

280

9.586

280

281

34.247

281

282

22.985

282

283

6.23

283

284

9.0

284

285

0.97

285

286

7.383

286

287

6.496

287

288

38.685

288

289

75.373

289

290

28.82

290

291

4.339

291

292

27.65

292

293

8.926

293

294

50.684

294

295

7.0

295

296

17.443

296

297

5.257

297

293

6.327

298

299

7.063

299

300

28.912

300

301

6.614

301

302

16.603

302

303

25.608

303

304

55.862

304

305

13.619

305

306

15.994

306

307

14.09

307

308

9.687

308

309

0.298

309

310

8.782

310

311

0.378

311

312

8.106

312

313

0.665

313

314

3.577

314

315

20.735

315

316

3.752

316

317

1.269

317

318

12.51

318

319

1.56'

319

320

11.46

320

321

16.405

321

322

7.6271

322

323

15.045

323

324

24.897

324

19.8

325

326

30.94

326

327

14.797

327

328

16.82

328

329

9.916’

329

330

3.671

330

331

1.164,

331 i

332

20.297

332

333

12.049

333

334

3.496

3341

335

33.538

335

336

21.875

336

337

5.475

337

338

8.209

338

339

0.876

339

340

4.059

340!

341

0.824

341

342

7.684

342

343

0.907

343

344

3.478

344

345

0.949

345

346

70.013

346

347

26.043

347

348

4.428

348

349

1.931'

349

350

10.218

350

351

27.881

351

352

10.69


Punct

Punct

Lungime

tnceput

sfârșit

segment

cȘl

352

353

28.497

355

356

76.943

y'

358

359

11.513

361

362

19.089

364

365

10.348

367

368

6.439

370

371

13.45

373

374

3.685

376

377

1.334

379

380

5.612

382

383

12.365

385

386

2.226

388

389

14.405

391

392

13.325

394

395

18.318

397

398

6.572

400

401

0.966

403

404

6.675

406

407

1.974

409

410

8.003

412

413

1.749

415

416

1.26

418

419

0.65

421

422

83.192

424

425

0.875

427

428

36.431

430

431

2.806

433

434

0.657

436

437

5.319

439

440

2.87

442

443

4.632

445

446

25.962

448

449

19.62

451

452

2.039

454

455

1.818

457

458

86.486

460

461

101.364

463

464

32.58

466

467

11.44

469

470

5.52,

472

473

6.888

475'

476

5.695

478

479

29.991

481

482

5.823

484

485

1.421

487

488

1.596

490

491

16.331

493

494

20.487

496

497

13.061

499

500

5.195

502

503

23.529

505

506

9.157

508

509

4.59

511

512

15.359

514

515

2.028

517

518

4.764


Carte Funciara Nr. 204901 Comuna/Oraș/Municipiu: Craiova

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

353

354

7.039

354

355

14.728

356

357

11.127

357

358

18.557

359

360

77.325

360

361

12.528

362

363

12.486

363

364

77.092

365

366

8.899

366

367

11.552

368

369

30.277

369

370

11.959

371

372

13.994

372

373

11.326

374

375Î            7.22

375

376

11.814

377

378

6.0

378

379

2.806

380

381

19.022

381

382

9.81

383

384

8.394

384

385

7.166

386

387

13.571

387

388

0.867

389

390

1.237

390

391

8.238

392

393

26.244

393

394

10.5

395

396

24.357

396

397

3.546

398

399

10.42

399

400

4.67

401

402

2.381

402

403

0.949

404

405

1.997

405

406

2.733

407

408

88.187

408

409

24.647

410

411

6.199

411

412

0.319

413

414

10.637

414

415

17.697

416

417

4.149

417

418

6.171

419

420

4.459

420

421

8.011

422

423

27.072

423

424

44.006

425

426

2.575

426

427

4.18

428

429

0.583

429

430

5.371

431

432

1.146

432

433

17.889

434

435

5.274

435

436

1.962

437

438

0.665

438

439

11.619

440

441

17.889

441

442

4.029

443

444

0.363

444

445

0.871

446

447

11.627

447

448

9.952

449

450

5.727

450

451

1.576

452

453

0.91

453

454

1.119

455

456

21.97

456

457

0.608

458

459

76.888

459

460

27.509

461

462

7.303

462

463

6.444

464

465

10.324

465

466

11.679

467

468

34.481

468

469

23.929

470

471

19.641

471

472

2.952

473

474

5.524

474

475

4.493

476

477

5.12

477

478

9.068

479

480

25.333

480

481

4.66

482

483

4.376

483

484

5.114

485

486

2.747

486

487

2.347

488

489

2.255

489

490

3.185]

491

492

4.225

492

493

18.262

494

495

13.025

495

496

15.214

497

498

15.299

498

499

23.717

500

501

10.913

501

502

18.658

503

504

34.888

504

505

1.256

506

507

1.34?

507

508

8 047]

509

510

18.066

510

511

57.957]

512

513

3.589

513

514

34.813

515

516j

9.421

516

517

1.2471

518

519|

1.332

519

5201

4,097]


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

520

521

28.235

523

524

4.038

526

527

1.114

529

530

6.039

532

533

4.694

535

536

29.676

538

539

6.872

541

542

2.677


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

521

522

16.544

524

525

20.232

527

528

5.779

530

531

7.76

533

534

2.895

536

537

31.242

539

540

5.947

542

1

14.512


Punct început

Punct sfârșit

Lungimr segmen

522

523

20.587

525

526

5.436

528

529

12.604

531

532

9.182

534

535

1.001

537

538

21.245

540

541

23.038


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON. -Chitanța interna nr.693704/20-12-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-12-2018

Data eliberării,

/ /Pagina 6 din 6


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DOLJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 205120 Craiova

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:60781


Adresa: Loc. Craiova, Bdul Decebat, Jud. Dolj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

! Al t

CAD: 22764

Din acte: 106.750 Masurata: 106.650

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  28143 / 16/04/2008

  Hotarare nr. Consiliului Local al Municipiului Craiova 148 din 2008 (HG nr. 965/2002, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova , Anexa 2 publicata in MO nr. 687 bis);

  jlntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala |1/1

  Al

î/i                                                                                         . _j__              ______

j MUNICIPIUL CRAIOVA -DOMENIUL PUBLIC IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

| 1J CRAIOVA__________________________________

| OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 60781)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT            ,

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677J2001_______________~______Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                            i

CAD:22764

Din acte:

106.750 Masurata:

106.650

i

------ - - ..... ... - .....----- -

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_________________

(iwnwîrin pentru acest irn&bil Hua/Mtgsit,

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

■ ■

DA

Dfn acte:

1C6.750 Masurata:

106.650

_

Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                                          ,

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.693708/20-12-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 27-12-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, IONELA NADJADUMITRESCU

(parafa si semnătura) I asistent' registrator
Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea București

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 C.N. Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,096.71

588.37

3,685.08

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

39,556.04

7,515.65

47,071.68

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32,100.00

6,099.00

38,199.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7,456.04

1,416.65

8,872.68

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,322.37

1,961.25

12,283.62

3.7

Consultanță

20,644.73

3,922.50

24,567.22

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7.2

Auditul finaciar

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8

Asistență tehnică

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,580.59

490.31

3,070.91

3.8.2

Dirigenție de șantier

7,741.77

1,470.94

9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3

90,603.38

17,214.64

107,818.02

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

810,000.00

153,900.00

963,900.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

810,000.00

153,900.00

963,900.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

988,900.88

187,891.17

1,176,792.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,762.45

0.00

1,762.45

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

801.11

0.00

801.11

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

160.22

0.00

160.22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

801.11

0.00

801.11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

30,967.09

5,883.75

36,850.84

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

36,719.25

6,641.79

43,361.04

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

1,116,704.17

211,838.93

1,328,543.10

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

146,887.25

27,908.58

174,795.82

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:

1,061,827.35

201,747.20

1,263,574.54

din care finantate de AFM

955,644.61

181,572.48

1,137,217.09

din care finantate de UAT

106,182.73

20,174.72

126,357.45

cheltuieli neelig

ibile

TOTAL GENERAL:

53,376.82

9,806.73

63,183.55

din care finantate de AFM

0.00

0.00

0.00

din care finantate de UAT

53,376.82

9,806.73

63,183.55

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea Bucuresti

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

36,196.04

6,877.25

43,073.28

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32,100.00

6,099.00

38,199.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

4,096.04

778.25

4,874.28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

36,196.04

6,877.25

43,073.28

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

726,000.00

137,940.00

863,940.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

726,000.00

137,940.00

863,940.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

904,900.88

171,931.17

1,076,832.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

30,967.09

5,883.75

36,850.84

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

33,370.43

6,340.38

39,710.82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

974,467.35

185,148.80

1,159,616.14

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

145,300.88

27,607.17

172,908.05

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea Bucuresti

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

39,556.04

7,515.65

47,071.68

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32,100.00

6,099.00

38,199.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7,456.04

1,416.65

8,872.68

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

39,556.04

7,515.65

47,071.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

810,000.00

153,900.00

963,900.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

810,000.00

153,900.00

963,900.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

988,900.88

187,891.17

1,176,792.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

30,967.09

5,883.75

36,850.84

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

33,370.43

6,340.38

39,710.82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,061,827.35

201,747.20

1,263,574.54

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

145,300.88

27,607.17

172,908.05

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea București

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,096.71

588.37

3,685.08

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,322.37

1,961.25

12,283.62

3.7

Consultanță

20,644.73

3,922.50

24,567.22

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7.2

Auditul finaciar

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8

Asistență tehnică

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,580.59

490.31

3,070.91

3.8.2

Dirigenție de șantier

7,741.77

1,470.94

9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3

49,547.35

9,414.00

58,961.34

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,762.45

0.00

1,762.45

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

801.11

0.00

801.11

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

160.22

0.00

160.22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

801.11

0.00

801.11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

3,348.81

301.41

3,650.22

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

53,376.82

9,806.73

63,183.55

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

1,586.37

301.41

1,887.78

Data Întocmit, 10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea București

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,096.71

588.37

3,685.08

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,322.37

1,961.25

12,283.62

3.7

Consultanță

20,644.73

3,922.50

24,567.22

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7.2

Auditul finaciar

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8

Asistență tehnică

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,580.59

490.31

3,070.91

3.8.2

Dirigenție de șantier

7,741.77

1,470.94

9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3

49,547.35

9,414.00

58,961.34

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,762.45

0.00

1,762.45

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

801.11

0.00

801.11

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

160.22

0.00

160.22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

801.11

0.00

801.11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

3,348.81

301.41

3,650.22

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

53,376.82

9,806.73

63,183.55

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

1,586.37

301.41

1,887.78

Data Întocmit, 10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Calea București

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 C.N. Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,096.71

588.37

3,685.08

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

36,196.04

6,877.25

43,073.28

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32,100.00

6,099.00

38,199.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

4,096.04

778.25

4,874.28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,322.37

1,961.25

12,283.62

3.7

Consultanță

20,644.73

3,922.50

24,567.22

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7.2

Auditul finaciar

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8

Asistență tehnică

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,161.18

980.62

6,141.80

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,580.59

490.31

3,070.91

3.8.2

Dirigenție de șantier

7,741.77

1,470.94

9,212.71

TOTAL CAPITOLUL 3

87,243.38

16,576.24

103,819.62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

726,000.00

137,940.00

863,940.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

726,000.00

137,940.00

863,940.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

904,900.88

171,931.17

1,076,832.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

1,586.37

301.41

1,887.78

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,762.45

0.00

1,762.45

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

801.11

0.00

801.11

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

160.22

0.00

160.22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

801.11

0.00

801.11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

30,967.09

5,883.75

36,850.84

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

36,719.25

6,641.79

43,361.04

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

1,029,344.17

195,240.53

1,224,584.70

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

146,887.25

27,908.58

174,795.82

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:

974,467.35

185,148.80

1,159,616.14

din care finantate de AFM

877,020.61

166,633.92

1,043,654.53

din care finantate de UAT

97,446.73

18,514.88

115,961.61

cheltuieli neelig

ibile

TOTAL GENERAL:

53,376.82

9,806.73

63,183.55

din care finantate de AFM

0.00

0.00

0.00

din care finantate de UAT

53,376.82

9,806.73

63,183.55

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,967.37

1,133.80

7,101.17

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

617.37

117.30

734.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

5,967.37

1,133.80

7,101.17

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

149,184.18

28,344.99

177,529.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

7,564.52

1,437.26

9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

162,716.07

30,916.05

193,632.12

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

22,584.18

4,290.99

26,875.17

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,527.37

1,240.20

7,767.57

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1,177.37

223.70

1,401.07

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

6,527.37

1,240.20

7,767.57

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

163,184.18

31,004.99

194,189.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

7,564.52

1,437.26

9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

177,276.07

33,682.45

210,958.52

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

22,584.18

4,290.99

26,875.17

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

47,398.24

9,005.67

56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

8,257.89

1,569.00

9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

558.14

50.23

608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

56,694.93

10,716.23

67,411.15

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

47,662.63

9,055.90

56,718.53

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

47,398.24

9,005.67

56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

8,257.89

1,569.00

9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

558.14

50.23

608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

56,694.93

10,716.23

67,411.15

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

47,662.63

9,055.90

56,718.53

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 C.N. Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bulevardul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

47,398.24

9,005.67

56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,967.37

1,133.80

7,101.17

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

617.37

117.30

734.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

15,725.26

2,987.80

18,713.06

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bulevardul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

149,184.18

28,344.99

177,529.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

8,122.66

1,487.49

9,610.15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

220,911.00

41,917.28

262,828.27

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

70,246.81

13,346.89

83,593.71

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:

162,716.07

30,916.05

193,632.12

din care finantate de AFM

146,444.46

27,824.45

174,268.91

din care finantate de UAT

16,271.61

3,091.61

19,363.21

cheltuieli neelig

ibile

TOTAL GENERAL:

56,694.93

10,716.23

67,411.15

din care finantate de AFM

0.00

0.00

0.00

din care finantate de UAT

56,694.93

10,716.23

67,411.15

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Bdul Decebal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 C.N. Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bulevardul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

47,398.24

9,005.67

56,403.91

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,527.37

1,240.20

7,767.57

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1,177.37

223.70

1,401.07

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

16,285.26

3,094.20

19,379.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bulevardul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

163,184.18

31,004.99

194,189.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

8,122.66

1,487.49

9,610.15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

235,471.00

44,683.68

280,154.67

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

70,246.81

13,346.89

83,593.71

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:

177,276.07

33,682.45

210,958.52

din care finantate de AFM

159,548.46

30,314.21

189,862.67

din care finantate de UAT

17,727.61

3,368.25

21,095.85

cheltuieli neelig

ibile

TOTAL GENERAL:

56,694.93

10,716.23

67,411.15

din care finantate de AFM

0.00

0.00

0.00

din care finantate de UAT

56,694.93

10,716.23

67,411.15

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

54,104.96

10,279.94

64,384.90

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48,150.00

9,148.50

57,298.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

5,954.96

1,131.44

7,086.40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

54,104.96

10,279.94

64,384.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

213,223.95

40,512.55

253,736.50

4.1.1

SR 1 Strada Romul

22,740.16

4,320.63

27,060.79

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

22,740.16

4,320.63

27,060.79

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,089,000.00

206,910.00

1,295,910.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

726,000.00

137,940.00

863,940.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

50,400.00

9,576.00

59,976.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,352,623.95

256,998.55

1,609,622.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

46,270.64

8,791.42

55,062.06

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

9,613.36

1,826.54

11,439.90

TOTAL CAPITOLUL 5

55,884.00

10,617.96

66,501.96

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,462,612.91

277,896.45

1,740,509.36

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

213,223.95

40,512.55

253,736.50

Data Întocmit, 10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

59,144.96

11,237.54

70,382.50

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48,150.00

9,148.50

57,298.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

10,994.96

2,089.04

13,084.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

59,144.96

11,237.54

70,382.50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

213,223.95

40,512.55

253,736.50

4.1.1

SR 1 Strada Romul

22,740.16

4,320.63

27,060.79

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

22,740.16

4,320.63

27,060.79

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

145,300.88

27,607.17

172,908.05

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

22,584.18

4,290.99

26,875.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,215,000.00

230,850.00

1,445,850.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

810,000.00

153,900.00

963,900.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

50,400.00

9,576.00

59,976.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

33,600.00

6,384.00

39,984.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,478,623.95

280,938.55

1,759,562.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

46,270.64

8,791.42

55,062.06

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

9,613.36

1,826.54

11,439.90

TOTAL CAPITOLUL 5

55,884.00

10,617.96

66,501.96

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,593,652.91

302,794.05

1,896,446.96

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

213,223.95

40,512.55

253,736.50

Data Întocmit, 10/1/2019 S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,

Municipiul Craiova

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

117,730.55

22,368.80

140,099.35

2.1

SR 1 Strada Romul

37,334.41

7,093.54

44,427.95

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

37,334.41

7,093.54

44,427.95

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

117,730.55

22,368.80

140,099.35

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,774.00

1,667.06

10,441.06

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7

Consultanță

30,967.09

5,883.75

36,850.84

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

23,225.32

4,412.81

27,638.13

3.7.2

Auditul finaciar

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8

Asistență tehnică

23,225.32

4,412.81

27,638.13

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

11,612.66

2,206.41

13,819.07

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

3,870.89

735.47

4,606.36

3.8.2

Dirigenție de șantier

11,612.66

2,206.41

13,819.07

TOTAL CAPITOLUL 3

78,449.96

14,905.49

93,355.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2,379.55

452.11

2,831.66

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

2,379.55

452.11

2,831.66

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,643.67

0.00

2,643.67

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,201.67

0.00

1,201.67

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

240.33

0.00

240.33

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,201.67

0.00

1,201.67

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

5,023.22

452.11

5,475.33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

961.32

182.65

1,143.97

6.2

Probe tehnologice și teste

961.32

182.65

1,143.97

TOTAL CAPITOLUL 6

1,922.64

365.30

2,287.94

TOTAL GENERAL:

203,126.37

38,091.71

241,218.09

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

120,110.10

22,820.92

142,931.02

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

117,730.55

22,368.80

140,099.35

2.1

SR 1 Strada Romul

37,334.41

7,093.54

44,427.95

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

37,334.41

7,093.54

44,427.95

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

47,398.24

9,005.67

56,403.91

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

47,398.24

9,005.67

56,403.91

TOTAL CAPITOLUL 2

117,730.55

22,368.80

140,099.35

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,774.00

1,667.06

10,441.06

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15,483.55

2,941.87

18,425.42

3.7

Consultanță

30,967.09

5,883.75

36,850.84

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

23,225.32

4,412.81

27,638.13

3.7.2

Auditul finaciar

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8

Asistență tehnică

23,225.32

4,412.81

27,638.13

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

11,612.66

2,206.41

13,819.07

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,741.77

1,470.94

9,212.71

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

3,870.89

735.47

4,606.36

3.8.2

Dirigenție de șantier

11,612.66

2,206.41

13,819.07

TOTAL CAPITOLUL 3

78,449.96

14,905.49

93,355.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2,379.55

452.11

2,831.66

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

2,379.55

452.11

2,831.66

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,643.67

0.00

2,643.67

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,201.67

0.00

1,201.67

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

240.33

0.00

240.33

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,201.67

0.00

1,201.67

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

5,023.22

452.11

5,475.33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

961.32

182.65

1,143.97

6.2

Probe tehnologice și teste

961.32

182.65

1,143.97

TOTAL CAPITOLUL 6

1,922.64

365.30

2,287.94

TOTAL GENERAL:

203,126.37

38,091.71

241,218.09

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

120,110.10

22,820.92

142,931.02

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile

al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,967.95

1,133.91

7,101.86

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

617.95

117.41

735.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

5,967.95

1,133.91

7,101.86

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

149,198.73

28,347.76

177,546.49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

7,564.52

1,437.26

9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

162,731.20

30,918.93

193,650.13

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

22,598.73

4,293.76

26,892.49

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii eligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,527.95

1,240.31

7,768.26

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1,177.95

223.81

1,401.76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

6,527.95

1,240.31

7,768.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

135,000.00

25,650.00

160,650.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

163,198.73

31,007.76

194,206.49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

7,564.52

1,437.26

9,001.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

177,291.20

33,685.33

210,976.53

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

22,598.73

4,293.76

26,892.49

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile

al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

32,997.90

6,269.60

39,267.50

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

8,257.89

1,569.00

9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

558.14

50.23

608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

42,294.59

7,980.16

50,274.75

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

33,262.29

6,319.84

39,582.13

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general investitii neeligibile al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - neeligibil

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 4 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bdul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

32,997.90

6,269.60

39,267.50

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

8,257.89

1,569.00

9,826.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

0.00

0.00

0.00

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bdul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

558.14

50.23

608.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

42,294.59

7,980.16

50,274.75

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

33,262.29

6,319.84

39,582.13

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general

al obiectivului de investiții

Varianta I - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

2.1.1

SR 1 Str. Romul - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.2

SR 2 C.N. Plopsor

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.2.1

SR 2 C.N. Plopsor - neeligibil

32,997.90

6,269.60

39,267.50

2.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

2.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - neeligibil

0.00

0.00

0.00

2.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

2.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - neeligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

32,997.90

6,269.60

39,267.50

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

516.12

98.06

614.18

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,967.95

1,133.91

7,101.86

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,350.00

1,016.50

6,366.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

617.95

117.41

735.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,720.39

326.87

2,047.27

3.7

Consultanță

3,440.79

653.75

4,094.54

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții : cerere finanțare ; implementare proiect

2,580.59

490.31

3,070.90

3.7.2

Auditul finaciar

860.20

163.44

1,023.63

3.8

Asistență tehnică

2,580.59

490.31

3,070.90

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,290.30

245.16

1,535.45

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

860.20

163.44

1,023.63

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

430.10

81.72

511.82

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,290.30

245.16

1,535.45

TOTAL CAPITOLUL 3

15,725.84

2,987.91

18,713.75

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.1

SR 1 Strada Romul

0.00

0.00

0.00

4.1.1.1

SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.2

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.2.1

SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

22,598.73

4,293.76

26,892.49

4.1.3

SR 3-8 Calea Bucuresti

0.00

0.00

0.00

4.1.3.1

SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.1.4

SR 9 Bulevardul Decebal

0.00

0.00

0.00

4.1.4.1

SR 9 Bulevardul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.1

Deviz: SR 1 Str. Romul - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.2

Deviz: SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

121,000.00

22,990.00

143,990.00

4.3.3

Deviz: SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Deviz: SR 9 Bdul Decebal - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.1

Licenta soft functionare statii SR 1 Str. Romul -eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.2

Licenta soft functionare statii SR 2 Str. Nicolaescu Plopsor - eligibil

5,600.00

1,064.00

6,664.00

4.6.3

Licenta soft functionare statii SR 3-8 Calea Bucuresti - eligibil

0.00

0.00

0.00

4.6.4

Licenta soft functionare statii SR 9 Bdul Decebal -eligibil

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

149,198.73

28,347.76

177,546.49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

264.39

50.23

314.63

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

264.39

50.23

314.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.74

0.00

293.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

133.52

0.00

133.52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.70

0.00

26.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

133.52

0.00

133.52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,161.18

980.62

6,141.81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,403.34

456.63

2,859.97

TOTAL CAPITOLUL 5

8,122.66

1,487.49

9,610.15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

240.33

45.66

285.99

6.2

Probe tehnologice și teste

240.33

45.66

285.99

TOTAL CAPITOLUL 6

480.66

91.33

571.99

TOTAL GENERAL:

206,525.79

39,184.09

245,709.88

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

55,861.02

10,613.59

66,474.62

cheltuieli eligibile

TOTAL GENERAL:

162,731.20

30,918.93

193,650.13

din care finantate de AFM

146,458.08

27,827.04

174,285.12

din care finantate de UAT

16,273.12

3,091.89

19,365.01

cheltuieli neelig

ibile

TOTAL GENERAL:

42,294.59

7,980.16

50,274.75

din care finantate de AFM

0.00

0.00

0.00

din care finantate de UAT

42,294.59

7,980.16

50,274.75

Data

10/1/2019

Beneficiar,

Municipiul Craiova


Întocmit,

S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

|Cursul de referința: 4.67 Lei/Euro.                                                         '

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;'

Obiectivul: Faza SF: "Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice" Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Devizul general al obiectivului de investiții

Varianta II - Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - Str. Nicolaescu Plopsor

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00