Hotărârea nr. 289/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 289

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.289

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. M&G Good Food S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102107/2019, rapoartele nr.112443/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.112510/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. M&G Good Food S.R.L. și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de fast food, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 30,00 mp., situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2004 referitoare la aprobarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004 având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de fast food, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. M&G Good Food S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU