Hotărârea nr. 287/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 287


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.287

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102264/2019, rapoartele nr.108946/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.108947/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul Civil;

În temeiul art.36 al in.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de sp ații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr.846/31.03.2014, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.Silva Forest S.R.L., în sensul diminuării suprafeței terenului transmis în folosință, situat în Piața Gării, poziția 3, de la 26,78 mp., la 19,08 mp.

Art.3. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2002 și nr.125/2005.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație

Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

Anexa la Hotărârea nr.287/2019

CONTRACTE TERENURI PENTRU PRELUNGIRE

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Amplasare

Obiect

Perioada valabilitate

1

SC SILVA FOREST SRL

846/31.03.2004

PIATA GĂRII

Teren

31.03.2004-31.12.2018

2

SC DUAND PLAST SRL

12728/20.07.2015

PIAȚA

CENTRALA

Teren

20.07.2015-20.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Romeo Titus RADU