Hotărârea nr. 283/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 283


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.283

privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102269/2019, rapoartele nr.107548/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.108271/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, art. 858-870 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Craiova asupra imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, situat în str.Șoseaua Popoveni, nr.144, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din spațiu de învățământ, în spațiu pentru desfășurarea unor servicii sociale, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art.3. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului identificat la art.1, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” .

Art.4. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare -primire a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Șoseaua Popoveni, nr.144.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2006.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția de Asistență Socială Craiova și Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.283/2019

Nr. crt.

Denumire

Regim Juridic

Adresă

Număr inventar

Valoare inventar

1

Grădiniță nr.34(fost Cămin Cultural Popoveni) cu suprafața construită de 245.28 mp

Domeniul Public

Craiova, Str.

Șoseaua

Popoveni, nr.144

12005108

136550.24 lei

2

Grădinița nr.7-Teren 1 în suprafață de 1883 mp

Domeniul Public

Craiova, Str.

Șoseaua

Popoveni, nr.144

42000534

529478.18

3

Grădinița nr. 7-Magazie în suprafață de 20,25 mp

Domeniul Public

Craiova, Str.

Șoseaua

Popoveni, nr.144

12008117

5917.67

4

Grădinița nr.7- WC în

suprafață de 2.00 mp

Domeniul Public

Craiova, Str.

Șoseaua

Popoveni, nr.144

12008118

377.73

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Romeo Titus RADU