Hotărârea nr. 281/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 281


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.281

privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unor piețe volante în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.102274/2019, rapoartele nr.105367/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.106940/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea înființării, organizării și funcționării unor piețe volante în municipiul Craiova și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002, Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată, Legii nr.12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată și Codului Civil;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.19, art. 45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea unor piețe volante în municipiul Craiova, amplasate în locațiile identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., înființarea, organizarea și funcționarea unor piețe volante în municipiul Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.437/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea piețelor volante, în municipiul Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.281/2019

LOCAȚIILE UNDE SE VOR DESFĂȘURA PIEȚELE VOLANTE

9                                                                                                      9                                   9

Nr. crt.

Tip Piata

Amplasament

1

Piata Volanta

Piața Mihai Viteazul

2

Piata Volanta

Piața Sheakespeare ( Esplanada Teatrului Național Marin Sorescu)

3

Piata Volanta

Centrul Istoric-Str. Theodor Aman, Zona Pietonală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                     9                  9     "

Romeo Titus RADU