Hotărârea nr. 280/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 280


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.280

privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.102185/2019, rapoartele nr.103764/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.106282/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente” și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.124, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a terenului în suprafață de 253 mp., necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze procesul verbal de predare-primire a bunului identificat la art.1, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

ANEXA LA HCL NR. /MCJ

area 253.3530 perimeter 76.5292

  • 1 X=408608.7001 Y=315915.3776

  • 2 X=408617.6080 Y=315913.3340 ~ 9'Um

  • 3 X=408618.3600 Y=315884.9619   28'38m

  • 4 X=408612.7500 Y=315884 9650 ~

  • 5 X=408609.9829 Y=315884.7800 ~ 2,77m

1 X=408608.7001 Y=315915.3776   30-62m