Hotărârea nr. 27/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 27 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareafuncţiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraş, generat deimobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.27

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.1789/2019, rapoartele nr.2068/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.9129/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN0

Suprafețe funcționale

Existent

Propus

Suprafața mp

Procent %

Suprafața mp

Procent %

1

Suprafața circulații pictonalc si carosabile

275.0

3.4

713.8

14

2

Suprafețe construibilc propuse locuințe

372.0

8

2039.6

40

3

Suprafirtc carosabile incinta

178,0

3.3

1121,7

22

4

Suprafețe spatii verzi

407,0

8

1223.7

24

5

Suprafețe spatii ncamenaialc

3867.0

75.1

0

0

7

Total zona luata In studiu

5099.0

100

5099.0

100