Hotărârea nr. 269/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 269


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.269

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102926/2019, rapoartele nr.106336/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.107551/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.14, art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Legii locuintei nr.114/1996, republicată, referitoare la exigențele minimale;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2019 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Craiova, în anul 2019;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a șase locuințe pentru tineri, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

Repartizare a 6 locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe

1.

Cîrlig Cătălina Dana

Str. Potelu, Bl. R8, Sc. 1, Ap. 7

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 56.58 mp

2

Petrescu Florina Cecilia

Bd. Oltenia, Bl. T2, Sc. 4, Ap. 8

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 54.23 mp

3

Dudea Gabriela

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 2, Ap. 12

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 48.36 mp

4

Perciu Anca

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 1, Ap. 12

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 49.21 mp

5

Sasu Florentina Lucica

Bd. Oltenia, Bl. T3, Sc. 5, Ap. 9

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 51.40 mp

6

Petrică Daniela Nicoleta

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 5, Ap. 2

Nr. camere: 1 Suprafata construită: 48.89 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

Cuantumul chiriilor lunare și al sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, valabile pentru anul 2019, aferente celor 6 locuințe pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Craiova, propuse spre repartizare

Nr. ord HCL

Nume și prenume chiriaș

Adresa locuinței

CHIRIE - lei -

Recup. Inv.

- lei -

Str/Bd

Nr

Bl

Sc

Ap

1

Cîrlig Cătălina Dana

Potelu

172

R8

1

7

161.20

138.14

2

Petrescu Florina Cecilia

Oltenia

1B

T2

4

8

113.60

96.53

3

Dudea Gabriela

Oltenia

1A

T1

2

12

115.67

94.46

4

Perciu Anca

Oltenia

1A

T1

1

12

76.29

64.83

5

Sasu Florentina Lucica

Oltenia

1C

T3

5

9

24.56

20.87

6

Petrică Daniela Nicoleta

Oltenia

1A

T1

5

2

75.70

61.82

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU