Hotărârea nr. 268/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 268


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.268 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spații cu destinația de locuință, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.102924/2019, rapoartele nr.106332/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.107504/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spații cu destinația de locuință, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului ;

În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și Cărții a III- a Cod Civil - Titlul VI -Capitolul I;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c și d coroborat cu alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a spațiilor cu destinația de locuință, din modulele M1-M11, respectiv modulul M1A, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării integrale.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

Anexă la Hotărârea nr.268/2019

Trecerea din inventarul domeniului public al municipiului Craiova în inventarul domeniului privat al municipiului Craiova a unităților locative din modulele M1-M11 și M1A, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor Nr.66, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării integrale

Nr. ort

Denumire bun

Nr. inventar

Valoare

1

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA 2

12013102

30,171.52

2

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA 3

12013103

23,156.69

3

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA 6

12013106

18,409.10

4

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA 7

12013107

21,315.79

5

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA 8

12013108

24,028.71

6

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA4

12013104

29,066.98

7

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1 ,CAMERA5

12013105

38,755.98

8

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 1

12013174

32,264.35

9

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 2

12013175

25,288.27

10

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 3

12013176

20,346.88

11

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 4

12013177

15,502.38

12

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 5

12013178

12,731.33

13

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 6

12013179

12,450.35

14

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 7

12013180

17,633.97

15

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 8

12013181

61,156.93

16

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 10,CAMERA 9

12013182

32,845.69

17

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 1

12013183

29,066.98

18

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 2

12013184

58,133.96

19

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 3

12013185

8,816.98

20

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 4

12013186

9,107.66

21

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 5

12013187

42,631.58

22

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 6

12013188

19,377.98

23

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 7

12013189

21,509.56

24

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 11 ,CAMERA 8

12013190

15,502.50

25

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1A,CAMERA 1

12013109

13,758.37

26

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1A,CAMERA 2

12013110

11,142.34

27

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1A,CAMERA 3

12013111

11,626.79

28

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 1A,CAMERA 4

12013112

18,796.64

29

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 1

12013113

40,693.77

30

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 2

12013114

14,533.50

31

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 3

12013115

27,807.42

32

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 4

12013116

19,377.98

33

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 5

12013117

25,191.38

34

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 6

12013118

22,284.69

35

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 7,8

12013119

40,209.34

36

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 2,CAMERA 9

12013120

46,022.72

37

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3, CAMERA 4

12013124

29,018.55

38

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3,CAMERA 1

12013121

30,423.45

39

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3,CAMERA 2

12013122

26,644.74

40

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3,CAMERA 5

12013125

23,738.03

41

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3,CAMERA 6,7

12013126

20,346.88

42

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 3,CAMERA 8

12013127

38,755.98

43

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4, CAMERA 2

12013129

34,337.80

44

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4, CAMERA 4

12013131

21,897.13

45

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 1

12013128

29,406.09

Nr. ort

Denumire bun

Nr. inventar

Valoare

46

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 3

12013130

24,174.05

47

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 5

12013132

24,513.16

48

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 7

12013133

12,401.92

49

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 8

12013134

19,377.98

50

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 4,CAMERA 9

12013135

14,921.05

51

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 1

12013136

39,434.21

52

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 10

12013145

10,144.38

53

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 2

12013137

31,973.69

54

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 3

12013138

31,973.69

55

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 4

12013139

38,755.98

56

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 5

12013140

19,377.98

57

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 6

12013141

11,626.79

58

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 7

12013142

8,596.40

59

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 8

12013143

15,114.84

60

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 5,CAMERA 9

12013144

6,918.51

61

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 1

12013146

13,593.66

62

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 2

12013147

22,090.90

63

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 3

12013148

46,923.81

64

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 4

12013149

48,444.98

65

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 5

12013150

13,855.26

66

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 6

12013151

20,346.88

67

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 7

12013153

18,118.42

68

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 6,CAMERA 8

12013152

23,253.60

69

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 1

12013154

45,538.27

70

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 2

12013155

29,551.43

71

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 4

12013156

8,429.42

72

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 5

12013157

4,865.89

73

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 6

12013158

31,489.24

74

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 7

12013159

30,423.45

75

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 7,CAMERA 9

12013160

5,223.17

76

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 8,CAMERA 1

12013161

23,237.10

77

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 8,CAMERA 3

12013162

22,546.28

78

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 8,CAMERA 4

12013163

11,626.79

79

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 8,CAMERA 5,9

12013164

37,011.96

80

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 8,CAMERA 7

12013165

34,880.38

81

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 1

12013166

14,339.71

82

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 10

12013173

15,957.77

83

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 2

12013168

14,339.71

84

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 3

12013167

37,302.62

85

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 4

12013169

6,320.07

86

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 7

12013170

10,948.56

87

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 8

12013171

27,613.64

88

LOC DR APELOR NR 66,MODUL 9,CAMERA 9

12013172

31,460.17

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Romeo Titus RADU