Hotărârea nr. 267/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 267


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.267

privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.102918/2019, rapoartele nr.106329/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.107530/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din

5                                                   5

Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Capitolului V, Titlul IX din Codul Civil;

Potrivit art.21 litera e din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c și d coroborat cu alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea destinației de locuință socială pentru imobilul cu destinația de locuință proprietate privată a municipiului Craiova, aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situat în cart. Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12.

Art.2. Se aprobă trecerea din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova și administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în inventarul domeniului public al municipiului Craiova și administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă schimbarea locuinței sociale, deținută de către Raică Cristinel, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 7, camera 2, în baza contractului de închiriere nr.120534/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, cart. Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12.

Art.4. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Mircea Florin, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 2, camera 5, în baza contractului de închiriere nr.120592/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, str.Traian Gheorghiu, nr.1, bl.116C1, sc.2, ap.18.

Art.5. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Savu Aurelia, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 6, camera 5, în baza contractului de închiriere nr.120558/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, str. Dr.Victor Papillian, nr.52B (fostă Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8.

Art.6. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Teodorescu Ionica, în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 3, camera 3, în baza contractului de închiriere nr.212248/03.01.2017, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl. 2N, ap.4.

Art.7. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Cercel Jana Mariana, în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 2, camera 4, în baza contractului de închiriere nr.114326/17.07.2018, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.112.

Art.8. Încheierea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la art.3 și 4 din prezenta hotărâre, se face către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la art.5, 6 și 7

5                                                                                                   “          9

din prezenta hotărâre.

Art.10. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.11.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.12.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Raică Cristinel, Mircea Florin, Savu Aurelia, Teodorescu Ionica și Cercel Jana Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

Romeo Titus RADU

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU