Hotărârea nr. 266/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 266


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.266

privind aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.101867/2019, rapoartele nr.104642/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și nr.105495/2019 prin care se propune aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului ;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.2 lit.b din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Reactualizarea studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2005 și nr.20/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

2019

REACTUALIZARE STUDIU DE STRATEGIE A ALIMENTĂRII CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

FOAIE DE SEMNĂTURI


ELABORATOR:

SC EDG CONSULT SRL ÎN COLABORARE CU UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

Șef de Lucrări Dr. Ing. Florian PETRESCU

Prof. Univ. Dr. Ing. Neculai MIHĂILESCU


Conf. Univ. Dr. Ing. Eugen ROȘCA


Șef de Lucrări Dr. Ing. Ștefan Constantin BURCIU


Cuprins

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Obiectivul și structura lucrării

  • 1.2 Localizare

 • 2. CADRUL LEGAL

  • 2.1 Legislația primară în sectorul energiei

  • 2.2 Legislația națională aplicabilă în domeniul energiei termice

  • 2.3 Autoritățile de reglementare

  • 2.4 Strategii în domeniul energiei termice

  • 2.5 Licențele acordate operatorilor din sectorul energiei termice

  • 2.6 Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică

  • 2.7 Obiective naționale și ale municipiului Craiova în direcția termoficării

 • 3. ROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  ÎN ASIGURAREA

ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 3.1 Responsabilitățile autorității administrației publice locale

.2 Protecția socială și ajutoarele pentru utilități

 • 4. DESCRIEREA SECTORULUI ENERGIE] TERMICE

  • 4.1 Serviciul public de alimentare cu energie termică

  • 4.2 Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică - S.A.C.E.T.

 • 5. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU 27

CĂLDURĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 5.1 Descrierea sistemului centralizat

 • 5.2 Auditui sistemului existent de transport și distribuție a căldurii

  • 5.2.1   Auditui tehnic al CT de zona și rețelelor secundare aferente

  • 5.2.2   Audîtul tehnic al rețelei de transport

  • 5.2.3   Auditui punctelor termice și al rețelelor secundare aferente

 • 6. ANALIZA SWOT

 • 7. STABILIREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ și ENERGIE ELECTRICĂ LA 106

NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN MOMENTUL ACTUAL și PÂNĂ

ÎN ANUL 2032

 • 8. POLITICI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ASIGURAREA CU COMBUSTIBIL

A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 8.1 Stabilirea scenariilor

 • 8.2 Avantajele și dezavantajele specifice scenariilor analizate

 • 8.3 Analiza multicriterială comparativă

 • 8.4 Analiza comparativă a opțiunilor în cadrul scenariilor propuse

 • 9. MĂSURI DE EFICIENT1ZARE A FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI INTEGRAT

DE TERMOFICARE - POSIBILITĂȚI DE FINANȚARE

1. INTRODUCERE

l.lObiectivul și structura lucrării

Obiectivul prezentului studiu este de a reactualiza Studiul de Strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Craiova prin identificarea și prioritizarea necesităților investiționale, astfel încât să respecte - la cel mai mic cost - cerințele de eficiență energetică în conformitate cu Directivele CE și legislația națională de transpunere a acestor directive, precum și conformarea cu Directivele CE din sectorul de mediu, luând în considerare suport abilitatea investițiilor de către municipalitate și populație, precum și capacitatea locală de implementare a proiectului.

Prezentul studiu reprezintă documentul suport pentru justificarea necesității finanțării investițiilor pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova, prezentând situația existentă, precum și proiecțiile privind dezvoltarea viitoare a întregului sistem de încălzire centralizată.

Pe baza acestor informații, prezentul document prezintă opțiunile strategice pentru sistemul de încălzire centralizată și opțiunile specifice în vederea reabilitării și modernizării.

Elaborarea studiului pornește de la analiza contextului strategic național relevant pentru sistemele de încălzire centralizată cu privire la protecția mediului. Se au în vedere obligațiile de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UE, angajamentele asumate și obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, obiectivele privind creșterea eficienței energetice, creșterea ponderii surselor regenerabile și alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate. De asemenea, se au în vedere obiectivele unor strategii și programe naționale relevante.

Următorul pas în reactualizarea strategiei îl constituie analiza situației actuale a sistemului de termoficare din municipiul Craiova, evaluată în contextul unor date generale privind caracteristicile naturale ale zonei, calitatea mediului, aspecte socio-economice la nivelul regiunii, județului și municipiului, cadrul legislativ, instituțional și operațional aferent domeniilor alimentării centralizate cu energie termică și protecției mediului.

Situația actuală a sistemului de termoficare este analizată, pe ultimii de 3 ani din următoarele puncte de vedere:

 • •  necesarul de energie termică anual și orar;

 • •   situația componentelor sistemului: sursă, sistemul de transport și distribuție, depozitul de zgură și cenușă, instalații ale consumatorilor, eficiența energetică în clădiri, performanțe ale sistemului de termoficare;

 • •  impactul asupra mediului;

 • •   aspecte legale, instituționale, operaționale;

 • •   aspecte financiare relevante: investiții în curs/planificate, tarife, subvenții.

Urmează prezentarea elementelor vizând resursele de energie primară în România și potențialul resurselor regenerabile în municipiul Craiova.

Sunt evidențiate problemele sistemului de termoficare care conduc la necesitatea efectuării unor lucrări de reabilitare/modemizare la nivelul acestui sistem.

în continuare, s-a estimat evoluția cererii de energie termică. Estimarea evoluției necesarului de energie termică se realizează pornind de la situația existentă și are la bază economia de energie, evoluția numărului de consumatori și efectele schimbărilor climatice.

Având astfel evoluția necesarului de energie termică la consumator, se analizează apoi evoluția pierderilor în rețelele de transport și distribuție, rezultând evoluția necesarului de energie la nivelul sistemului de termoficare.

în acest context (obiective naționale și municipale, analiza situației actuale, proiecții), se identifică opțiunile pentru municipiul Craiova. Opțiunile sunt definite în cadrul unor scenarii strategice de alimentare cu energie termică. Determinarea scenariului optim privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor se va realiza în baza unei analize a avantajelor și dezavantajelor fiecărui scenariu corelat cu o analiză comparativă multicriteriaiă, care va lua în considerare criterii de mediu, sociale și economice.

Pentru scenariile menționate se vor identifica opțiuni viabile de echipare a sistemului de alimentare cu energie termică pentru care se estimează nivelul investițiilor necesare și se elaborează analiza tchnico-economică a opțiunilor. Din această analiză rezultă opțiunea cea mai bună de dezvoltare a sistemului de termoficare în cadrul fiecărui scenariu. Scenariile detaliate astfel printr-o opțiune se compară financiar și economic, rezultând scenariul și opțiunea cea mai bună de alimentare cu energie termică a consumatorilor.

Studiul va avea în vedere păstrarea actualei configurații a rețelei (trasee și principalele dimensiuni). Se va verifica măsura în care capacitatea de transport actuală corespunde necesităților viitoare și se vor stabili modificările necesare, Se vor estima efectele tehnice și economice ale înlocuirii actualelor conducte cu conducte preizolate.

Pentru sistemele de distribuție a căldurii vor fi analizate următoarele variante: păstrarea punctelor termice centralizate existente, retehnologizate; introducerea punctelor termice individuale (module termice), la nivel de imobil.

Pentru scenariul și opțiunea cea mai bună se elaborează analiza de sensibilitate.

Se finalizează cu realizarea de propuneri privind strategia alimentării cu căldură a municipiului, până la nivelul anului 2032, coroborat cu soluții potențiale de finanțare,

L2 Localizare

Studiul se elaborează pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană din municipiul Craiova.

Localizare: Municipiul Craiova, reședința județului Dolj, este situat la 44°20' latitudine nordică și 23°49’ longitudine estică, în sudul României, pe malul stâng al Jiului, ia ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact., (sursa: ro.wikipedia.org).

Suprafață: 8141 ha (sursa: Primăria Muu. Craiova)

Populație: 304.089 locuitori, în scădere cu 5347 locuitori față de anul 2011 (sursa: Institutul Național de Statistică).

Densitatea de populație: 3.735 loc./km2

Climă: Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influențe submediteraneene datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse între 10-11,5°C iar precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.

Relief: Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.

2. CADRUL LEGAL

Legislația în vigoare, în perioada analizată, definește rolul și responsabilitățile Guvernului, ale autorităților administrației publice centrale, respectiv ale autorităților administrației publice locale cu privire la asigurarea alimentării cu energie termică a localităților și clarifică competențele și atribuțiile ce revin fiecărui factor implicat în realizarea acesteia, cu respectarea principiului autonomiei locale, al dezvoltării durabile, al economisirii resurselor și al protecției mediului.

La nivel național, politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică se află în sfera de competență a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu Ministerul Energiei și este parte integrantă a politicii energetice a statului român.

Guvernul aprobă Strategia națională privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Strategia este elaborata de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Mediului, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.

La nivelul administrației publice centrale, exista mai multe autorități care au responsabilități în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică:

 • i.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) exercită funcțiile de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare, planificare și evaluare privind implementarea standardelor și a cerințelor de accelerare a dezvoltării serviciilor publice de utilități în concordanta cu cele similare la nivel european;

 • ii.    Mi ni stenii Energiei (ME);

 • iii.    Ministerul Mediului (MM) pentru aspecte legate de conservarea și protecția mediului;

 • iv.    Ministerul Muncii și Justiției Sociaie (MMJS) pentru aspecte privind politica de protecție socială în domeniul alimentării cu energie termică;

 • v.    Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare;

 • vi.    Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea serviciului public de alimentare cu energie termică (producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat).

La nivelul administrației publice locale, responsabilitățile sunt împărțite între consiliile locale (comunale, orășenești și municipale), consiliile județene, primării și prefecturi, în concordanță cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Obligațiile autorităților administrației publice locale sunt înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică.

In asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții;

 • a.  asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților admi n istrati v-teri toriale;

 • b.  elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;

 • c.  înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;

 • d.  aprobarea propunerilor privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului;

 • e.  aprobarea prețului local pentru populație;

 • f.  aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și termene de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

 • g.   asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;

 • h.  exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • i.  stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului Generai al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;

 • j.   urmărirea instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;

 • k.  urmărirea elaborării și aprobării programelor de contorizare la nivelul branșamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordați la SACET.

în vederea modemizării și dezvoltării SACET, în studiile de fezabilitate se analizează și soluții de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficiență sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.

Modelele de gestiune a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică de către autoritățile administrației publice locale sunt următoarele:

 • •   Gestiune directă de către autoritatea locală;

 • •  Gestiune delegată către un operator deținut integral de autoritatea locala;

 • •  Gestiune delegata către un operator public-privat sau integral privat;

 • •  Parteneriat public-privat (modernizarea surselor de producere a energiei termice și/sau a rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice).

2.1 Legislația primară în sectorul energiei

Principalele Directive ale Uniunii Europene aplicabile în sectoarele energetice sunt prezentate în cele ce urmează.

Energic Termică, Eficiență Energetică

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind eficiența energetică, modifică:

 • •  Directiva 2009/125/CE (de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic);

 • •  Directiva 20I0/30/UE (privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse pentru produsele cu impact energetic);

 • •  Abrogă Directiva 2004/8/CE (privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei) - abrogare de la 5 iunie 2014;

 • •   Abrogă Directiva 2006/32/CE (privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice).

Directiva 2012/27/UE prevede un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul UE, cu scopul de a se asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii, de 20% în materie de eficiență energetică până în 2020 și de a deschide calea pentru viitoarea creștere a eficienței energetice după această dată.

Directiva 2012/27/UE prevede, de asemenea, norme menite să elimine barierele existente pe piața energiei și să depășească lipsurile pieței ce pot împiedica eficiența în ceea ce privește aprovizionarea și utilizarea energiei, stabilind obiectivele naționale indicative în materie de eficiență energetică pentru 2020,

Directiva 2012/27/UE a fost transpusă în legislația românească prin adoptarea Legii nr. 121/2014 a Eficienței Energetice.

Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor nrici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013).

Regulamentul stabilește un program pentru acțiunile Uniunii destinate îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special pe întreprinderile mici și mijlocii (programul COSME) pentru perioada I ianuarie 2014-3 i decembrie 2020.

Programul COSME sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de "creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. în special, programul COSME contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă.

Energie Electrică

Directiva 2009/28/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE; stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile.

Directiva stabilește obiective naționale obligatorii privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie și ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în transporturi. Directiva definește normele referitoare la transferurile statistice între statele membre, la proiectele comune între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative, la informare și formare și la accesul energiei din surse regenerabile Ia rețeaua de energie electrică. Prezenta directivă stabilește de asemenea criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide.

2009/789/CE: Decizia Comisiei din 26 octombrie 2009 de stabilire a poziției Comunității cu privire la o decizie a autorităților administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Amerîcii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificațiilor pentru monitoare de calculator.

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, modificat de Regulamentul (UE) nr. 347/2013 și de Regulamentul (UE) nr.543/2013.

Regulamentul are drept obiectiv:

 • •   stabilirea de norme echitabile pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, pentru a îmbunătăți concurența pe piața internă a energiei electrice, luând în considerare caracteristicile specifice ale piețelor naționale și regionale.

 • •   facilitarea realizării unei piețe angro funcționale și transparente, cu un nivel ridicat al siguranței alimentării cu energie electrică.

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

Directiva stabilește norme comune pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea îmbunătățirii și integrării piețelor de energie competitive, conectate printr-o rețea comună, în Comunitate.

Directiva stabilește normele referitoare la organizarea și funcționarea sectorului energiei electrice, accesul deschis la piață, criteriile și procedurile aplicabile cererilor de ofertă și acordării de autorizații și exploatarea sistemelor.

Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare).

Conform acestei directive, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta că întreprinderile care furnizează gaze naturale și energie electrică utilizatorilor finali din industrie, comunică Biroului Statistic al Comunităților Europene următoarele: transparente, stabilite și nediscriminatorii în materie de siguranță a aprovizionării, compatibile cu cerințele unei piețe interne competitive a energiei electrice.

Gaze naturale

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2006 de stabilire a componenței grupului de coordonare pentru gaz.

Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaz natural.

Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

Prezenta directivă stabilește norme comune privind transportul, distribuția, furnizarea și înmagazinarea gazelor naturale. Aceasta definește modalitățile de organizare și funcționare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piață, precum și criteriile și procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizații de transport, distribuție, furnizare și înmagazinare a gazelor naturale și exploatarea sistemelor.

Mediu

Directiva 2010/31/CE privind performanța energetică a clădirilor promovează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor în cadrul UE, ținând cont de condițiile climatice exterioare și de condițiile locale, precum și de cerințele legate de climatul interior și de raportul cost-eficiență.

Sectorul clădirilor este responsabil cu 40% din consumul de energie finală, însă potențialul de reducere al consumului în acest sector este între 30%-80% utilizând tehnologiile deja existente pe piață. Costurile asociate cu îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri nu reprezintă cheltuieli, ci mai degrabă investiții inteligente ce vor fi recuperate în viitor din scăderea consumului și a facturilor la energie.

începând cu 1 ianuarie 2019, pentru toate clădirile publice noi, și începând cu 31 decembrie 2020, pentru toate clădirile noi, indiferent de destinație, energia primară generată pe locația fiecărei clădiri (prin utilizarea surselor de energie regenerabilă) trebuie să fie mai mare decât consumul de energie primară folosit de către clădire din surse de energie fosilă (combustibili fosili, energie electrică, termoficare urbană etc.). Mai precis, toate clădirile noi vor fi producătoare de energie primară, iar nivelul producției trebuie să fie superior consumului de la rețea (gaz, energie electrică sau energie termică din surse de energie fosilă).

România a susținut adoptarea unei metodologii de calcul a performanței energetice a clădirii și stabilirea cerințelor de bază pentru performanța energetică care să prevadă: eliminarea pragului de la care clădirile existente sunt supuse procesului de renovare majoră; elaborarea certificatului de performanță energetică pentru blocuri de locuințe și inspecția sistemelor de încălzire.

Directiva 2010/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului, modificată de Directiva 2012/27/UE, privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic stabilește cadrul pentru armonizarea măsurilor naționale privind informațiile destinate utilizatorilor finali, în special prin etichetare și informații standard despre produs, privind consumul de energie și, atunci când e relevant, de alte resurse esențiale în timpul utilizării, precum și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, dând astfel posibilitatea utilizatorilor finali de a opta pentru produse mai eficiente.

Directiva se aplică produselor cu impact energetic care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie și, atunci când e relevant, de alte resurse esențiale în timpul utilizării.

2009/300/CE: Decizia Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificată cu numărul C(2009) 1830], modificată de decizia 2013/295/UE și de decizia 2014/336/UE.

Directiva 2009/3 3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

Scopul directivei este să stimuleze piața vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și în special - dat fiind că acest lucru ar avea un impact semnificativ asupra mediului - să influențeze piața vehiculelor standardizate produse în cantități mari, cum ar fi autoturismele, autobuzele, autocarele și camioanele, asigurând un nivel al cererii pentru vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic suficient de ridicat pentru a încuraja producătorii și industria să investească și să dezvolte în continuare vehicule cu un consum redus de energie și cu emisii reduse de CO2 și de alți poluanți.

Directiva impune autorităților contractante, entităților contractante, precum și anumitor operatori să țină cont de impactul energetic și de mediu pe durata de viață, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2 și de anumiți poluanți, la cumpărarea de vehicule de transport rutier, având ca obiective promovarea și stimularea pieței vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și îmbunătățirea contribuției sectorului transporturilor la politicile Comunității în domeniul mediului, climei și energiei.

Regulamentul (CE) nr, 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului.

2.2 Legislația națională aplicabilă în domeniul energiei termice

Principalele acte normative ce guvernează organizarea și funcționarea sistemelor și servicii lor publice centralizate de alimentare cu energic termică în Romania sunt Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr, 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea 51/2006”), Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare (în continuare „Legea 325/2006”), Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea 123/2012”) și Legea eficienței energetice nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea 121/2014”),

Legea serviciilor comunitare dc utilități publice nr, 51/2006 - stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competentele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionarii, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit acestei legi, autoritățile de reglementare competente în domeniu sunt: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (în continuare ANRSC), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (în continuare ANRE) și autoritățile administrației publice locale (în continuare UAT), după caz.

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 - reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și Ia standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr, 123/2012 - stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.

Legea eficienței energetice nr. 121/2014, prin care s-a transpus în legislația națională Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetica - impune promovarea eficienței energetice în ceea ce privește serviciile de încălzire și răcire. Conform legii, până la 31 decembrie 2015, autoritatea administrației publice centrale, pe baza evaluărilor întocmite la nivel local de autoritățile publice locale, întocmește și transmite Comisiei Europene o evaluare cuprinzătoare a potențialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a termoficării și răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul național.

Aceste acte normative reglementează condițiile generale de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat ca serviciu comunitar de utilitate publică, organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, indiferent de mărimea acestora.

Cadrul general este completat de o serie de acte normative cu relevanta în domeniul alimentarii cu energie termică:

 • •  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările- și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință- pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate aprobată prin Legea nr. 483/2006;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare- 2006+2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului, modificata prin Hotărârea de Guvern nr. 381/2008, care înlocuiește denumirea programului "Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență" cu denumirea programul "Termoficare 2006+2020 căldură și confort";

 • •  Ordinul Administrației și Internelor nr. 471/2008 pentru aprobarea Regulamentului- privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort1', componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a- României pentru perioada 2007<-2020. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energic termică utilă. Hotărârea stabilește cadrul legal necesar promovării și dezvoltării cogenerării de înaltă- eficiență a energiei termice și a energiei electrice, bazate pe cererea de energie termică utilă și pe economisirea energiei primare pe piața de energie, în scopul creșterii eficienței energetice și îmbunătățirii securității alimentării cu energie, ținând seama de condițiile climatice și economice specifice României;

 • •  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetica a clădirilor;

 • •  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată;

 • •  Legea 287/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei;

 • •   O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate - instituie prețurile locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei caide menajere;

 • •   H.G. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utila -stabilește cadrul legal necesar promovării și dezvoltării cogenerării de înaltă eficiența a energiei termice și a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă șî pe economisirea energiei primare pe piața de energie, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentarii cu energie, ținând seama de condițiile climatice și energetice specifice României.

 • •  H.G, nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie;

 • •  H.G. nr. 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanțiilor de origine pentiu energia electrica produsa în cogenerare de înaltă eficienta;

 • •   H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiența pe baza cererii de energie termică utila;

 • •  H.G. nr. 495/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

 • •  Ordinul Administrației și Internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

 • •  Legea nr. 116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 107/2006 pentru- modificarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 172/2007 privind repartizarea pe unități administrative- teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru retehnologi zarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice;

 • •  Ordin nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de servicii publice de- alimentare cu energie termică.

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 553/2007 privind modificarea și completarea Regulamentului- pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energetic, care completează și modifică Hotărârea de

Guvern nr. 540/2004;

» Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare-implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a-blocurilor de locuințe. Această Ordonanță de Urgență a fost consolidată în septembrie 2011.

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea O.G, 36/2006 privind instituirea- prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate aprobată prin Legea nr. 483/2006;

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada- sezonului rece;

 • •  Legea nr. 204/2012 privind aprobarea OUG nr. [3/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr, 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006;

 • •  Ordinul Administrației și Internelor nr. 255/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul- ministrului administrației și internelor nr. 232/2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului „Termoficare 2006- 2020 căldură și confort", precum și pentru aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului „Termoficare 2006- 2020 căldură și confort";

 • •  Ordinul 49/10.0 L2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului „Termoficare 2006- 2020 căldură și confort";

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 315/2013 privind modificarea art. 5 din Hotărârea de Guvern- nr, 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort" și înființarea Unității de management al proiectului;

 • •  Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică. Această lege transpune Directiva- 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;

 • •  Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2014 - pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 494/2014 pentru modificarea HG nr.1215/2009 privind- stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 151/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 - 2020, inclusiv Planul național de investiții;

 • •  Legea nr. 36/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării Ia consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

 • •  Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

Pe lângă aceste acte normative, există o serie de ordine ale autorităților de reglementare ce stabilesc condițiile particulare de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv:

 • •   metodologii le de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor și tarifelor;

 • •   procedurile de soluționare a neînțelegerilor;

 • •  regulamente, proceduri și contracte cadru-specilîce sectorului;

 • •  proceduri de acordare a bonusului de referință pentru energia produsă în cogenerare;

 • •   metodologiile de determinare și monitorizare a supra compensării activității de producere a energiei în cogenerare;

 • •  măsuri de protecție sociala în perioada sezonului rece,

2.3 Autoritățile de reglementare

Autoritățile de reglementare cu atribuții în sectorul energiei termice:

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

ANRSC este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea, la nivel central, a activităților din domeniu! serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate prevederile Legii 51/2006.

Până în anul 2016, serviciul public de alimentare cu energie termică s-a aflat în sfera de competență a ANRSC, astfel ca autoritatea era responsabilă1 cu:

» eliberarea licențelor, elaborarea metodologii lor și a regulamentelor-cadru pentru domeniul serviciilor de alimentare cu energie termică și pentru piața acestor servicii;

 • •  monitorizarea modului de respectare și implementare a legislației aplicabile acestor servicii;

 • •   reglementarea și controlul activității operatorilor cu privire la:

 • i.    respectarea indicatorilor de performanța ai serviciului;

 • ii.    fundamentarea preturilor și tarifelor și respectarea procedurilor de stabilire și ajustare a acestora;

 • iii.    asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficiența a patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferent serviciilor;

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Principala misiune a ANRE este aceea de a elabora, aproba și monitoriza aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor, precum și de a implementa și monitoriza măsurile de eficiența energetica la nivel național și de a promova utilizarea la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

In cadrul activităților reglementate, în sfera de reglementare a ANRE intra aprobarea preturilor reglementate de vânzare-cumpărare a energiei termice produse în cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel național, precum și preturile pentru energia termică produsa în centrale de cogenerare, destinata sistemului de alimentare centralizată cu energie termică - SACET. (art, 9 din Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor natmale

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (I) și alin. (4) din Legea 51/2006, serviciul public de alimentare cu energie termică a trecut integral în sfera de reglementare, autorizare și control a ANRE, ANRSC neinaiavând nicio competență în acest domeniu. Astfel, competența legală în privința alimentării cu energie termică aparține în exclusivitate ANRE, inclusiv atribuțiile privind soluționarea petițiilor.

începând cu data de 17 noiembrie 2016, odată cu modificarea și completarea Legii 51/20062, licențele și autorizațiile acordate de ANRSC în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, valabile ia data intrării în vigoare a legii de modificare, pot fi menținute, modificate, suspendate sau retrase de ANRE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare, ANRSC era obligata sa predea, prin protocol de predare-pre luare, către ANRE, licențele acordate operatorilor din sfera de competenta a acesteia, precum și autorizațiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire și apa calda de consum.

2.4Strategii în domeniul energiei termice

Desfășurarea activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și al licenței emise de autoritatea de reglementare competentă.

Strategia națională pentru furnizarea de căldură pentru localități folosind sisteme centralizate de producere și distribuție

Prin Strategia pentru furnizarea energiei termice pentru localitățile care folosesc sisteme centralizate s- au propus următoarele obiective majore:

 • •   modificarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a căldurii;

 • •   descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;

 • •   extinderea sistemelor centralizate de încălzire urbana și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;

 • •   reorganizarea operatorilor și îmbunătățirea performanțelor operaționale șî financiare;

 • •   elaborarea strategiilor de sisteme de termoficare locale;

 • •  creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare prin atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii aferente sectorului;

 • •  stabilirea șî dezvoltarea pieței de distribuție a sistemului de termoficare prin promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;

 • •  reducerea consumului de căldură prin reducerea pierderilor de căldură la clădiri;

 • •  restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calîtate

 • •  promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și a folosirii resurselor energetice regenerabile.

Strategia națională pentru furnizarea de căldură pentru localități folosind sisteme centralizate de producere și distribuție, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, definește obiective, identifică soluții șî stabilește politici adecvate pentru îndeplinirea scopului fundamental - crearea condițiilor propice pentru cetățeni de a avea acces la furnizare de căldură și apa calda la standarde de calitate ridicate și pe o baza nediscriminatorie.

Strategia Energetică pentru România în perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007, are ca obiectiv global siguranța furnizării de energie pe termen mediu și lung, la cele mai mici preturi posibile, respectând calitatea și condițiile de siguranță și principiile unei dezvoltări susținute.

Două dintre obiectivele strategice relevante pentru sectorul termoficării sunt luate în considerare când se propun și proiectează programele de investiții prioritare pe termen lung:

 • •  Siguranța furnizării energiei prin: asigurarea cererii pentru resurse energetice, limitarea dependentei de resurse importate, diversificarea resurselor energetice importate.

 • •  Dezvoltare durabilă prin: creșterea eficienței energetice, promovarea energiei bazate pe resurse energetice regenerabile, promovarea producției de căldură și electricitate în regim de cogenerare, în special în cadrul instalațiilor eficiente, reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, folosirea rațională și eficiență a resurselor principale

Potrivit Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termică și cogenerareâ reprezintă subsectorul energetic cel mai deficitar, datorită uzurii fizice și morale a instalațiilor și echipamentelor, a pierderilor energetice totale între sursă și clădiri (de 35-77%), a resurselor financiare insuficiente pentru exploatare, întreținere, reabilitare și modernizare și, nu în ultimul rând, din cauza problemelor sociale complexe legate de suportabilitatea facturilor.

Noua politica energetica propusa de Uniunea Europeana desemnează următoarele norme:

 • •  reducerea cu 20% a emisiilor de gaze poluante până în 2020, comparativ cu 1990;

 • •  creșterea proporției de energie din resurse regenerabile din totalul consumului de energie de Ia 7% în 2006 la 20% până în 2020;

 • •   creșterea proporției de energie din biomasa din totalul consumului de energie de cel puțin 10% până în 2020;

 • •  reducerea cu 20% a consumului total de energie primara până în 2020.

Strategia națională pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile susține integrarea în sistemul energetic național a resurselor regenerabile cu scopul de a create independenta fata de combustibili de import și de a satisface angajamentele cu privire la emisiile de gaze poluante la nivel național. în mod special, este subliniata folosirea biomasci în noile instalații de biomasa sau în regim de cogenerare, luând în considerare ca prin folosirea biomasei se poate acoperi circa 70% din angajamentul României de a folosi resurse regenerabile.

La elaborarea strategiei s-a ținut seama de prevederile legale în vigoare potrivit cărora sistemele centralizate de încălzire urbană sunt proprietate a unităților administrativ-teritoriale și sunt administrate și gestionate de autoritățile administrației publice locale cărora le revine responsabilitatea asigurării cu energie termică a localităților și care, în funcție de mărimea localităților, de particularitățile acestora și accesul la resursele energetice primare, trebuie să adopte acel set de măsuri capabile să asigure liberul acces al oricărui membru al comunității la o formă de energie.

Serviciile publice de încălzire urbană în sistem centralizat trebuie menținute și dezvoltate întrucât, în condițiile specifice României și ale tehnologiilor actuale acestea pot asigura alimentarea cu energie termică pentru sectorul rezidențial în condiții de siguranță, eficiență energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra protecției și conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante.

Premisele de la care s-a plecat pentru elaborarea propunerilor de restructurare a serviciilor de alimentare cu energie termică produsa în sistem centralizat sunt:

» serviciul public de alimentare cu căldură poale deveni o activitate rentabilă, sigură și performanță dacă este realizat de operatori specializați care integrează la nivelul localităților și alte servicii publice adiacente cum ar fî: furnizarea apei potabile și industriale, a energiei electrice, a gazelor naturale, recuperarea și utilizarea în scop energetic a deșeurilor menajere etc;

 • •   necesitatea promovării șt aplicării soluțiilor care asigură economisirea resurselor energetice clasice și respectarea principiului dezvoltării durabile în toate situațiile: de la înființarea unor sisteme noi, până la modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea unor sisteme existente;

 • •   necesitatea promovării și aplicării tehnologiilor care asigura protejarea și conservarea mediului ambiant prin utilizarea tehnologiilor cu impact minim asupra acestuia;

 • •   termoficarea asociata cu cogenerarea asigura producerea energiei termice la cele mai scăzute preturi și cu impactul cel mai redus asupra mediului, la cele mai bune randamente globale și cu cel mai scăzut consum de resurse energetice primare;

 • •   asigurarea accesului la serviciile de termoficare pentru clienții potențiali prin corelarea tarifelor cu gradul de suportabil itate al acestora;

 • •   prioritizarea finanțării și execuției proiectelor de reabilitare prin dirijarea și concentrarea efortului investițional acolo unde eficiența acestuia este maxima, și anume dinspre consumatori spre surse;

 • •   generalizarea serviciului public de încălzire centralizată în toate localitățile unde studiile de specialitate demonstrează ca acesta este viabil și eficient economic.

Pornind de Ia premisele identificate și de la obiectivele majore propuse, guvernul a stabilit câteva linii directoare care sa ghideze politicile în domeniul alimentarii cu energie termică, respectiv:

 • A. Planificarea energetica la nivel local

Domeniile țintă ale planificării energetice la nivel local corespund cu trei axe principale:

 • •   elaborarea politicii locale;

 • •   caracterul cetățenesc al energiei termice;

 • •   caracteristica de piață locala a pieței energiei termice.

Planificarea Ia nivelul comunității locale privind utilizarea eficiența a surselor de energie regenerabila și a energiei convenționale, administrarea cererii și mobilitatea asociata prin:

 • •   stimularea planificării locale de energie, inclusiv integrarea planurilor de energie în planificarea dezvoltării locale, inventare de energie, bilanțuri energetice și programare de energie;

 • •  întreprinderea de acțiuni ce au drept scop consolidarea angajamentelor factorilor cheie de decizie și a participând lor pe piață pentru comunități utilizatoare de energie durabilă;

 • •  întărirea componentei de energie a planurilor de dezvoltare durabile ce au drept obiectiv dezvoltarea la nivel local.

Promovarea caracterului cetățenesc al energiei și mobilizarea pârtieipanților locali din sectorul energetic prin:

 • •  promovarea pe scară largă a conștientizării sociale, necesare pentru abordarea problemelor energiei pe termen mediu și lung și necesitatea unei dezvoltări durabile, prin programe și campanii informațional și educaționale la nivelul consumatorului;

 • •   crearea de parteneriate locale în sectorul energetic care să implice sectorul public, reprezentanții consumatorilor (locatari, iMM - uri) și furnizorii de energie convențional;

 • •   efectuarea de studii de fezabilitate multicriteriale referitoare la aspectele formelor multiple de energie: administrarea sistemului, calitate și fiabilitate, politici, tehnologie, socio-economie, finanțare;

 • •  introducerea conceptului de "noua administrare" în domeniul energiei, folosind o "abordare ascendenta” pentru a întări rolul consumatorului pe piață de energie și pentru a consolida rolul altor noi pârtieipanți în sectorul de energie (ONG-uri ale consumatorilor, autorități locale, cooperative de servicii și mici producători de energie din resursele regenerabile).

Crearea de condiții favorabile pentru piețele și serviciile energetice locale pentru accesul la grupurile de consumatori cei mai defavorizați prin:

 • •   facilitarea transferurilor de tehnologii pentru producția descentralizată a energiei termice și de administrare a cererii, prin implementarea cunoștințelor tehnice corespunzătoare la nivel local;

 • •   dezvoltarea condițiilor tehnice și normarea situației (îmbunătățirea accesibilității la sursele de energie regenerabila, la rețelele electrice locale, cadru de reglementare adecvat);

 • •  dezvoltarea și promovarea bunelor practici pentru reglementarea și dezvoltarea piețelor locale de energie (calcularea preturilor, sisteme de garanție, lansarea de noi servicii energetice);

 • •  stimularea unei abordări inovatoare referitoare la reducerea costurilor pentru implementarea masurilor privind utilizarea rațională a energiei și a surselor de energie regenerabila (grupare pentru achiziții și contracte colective pentru întreținere echipamente), costuri care sunt influențate de barierele netehnologice cum ar fî: proceduri de aplicație și procedee de aprobare a planificării exagerat de dificile.

 • B. Economisirea energiei la consumatorii racordați ia sistemele centralizate

Principalele masuri propuse pentru economisirea energiei au fost:

Contorizarea și controlul energiei termice prin repartitoare de costuri de căldură și robinete de reglaj terrnostatic

Practica în toate tarile din Europa Centrala și de Est, unde au fost instalate robinete de reglaj terrnostatic și repartitoare de costuri de căldură, a demonstrat efecte din care au rezultat reduceri ale consumului de energie termică de 15-25%.

Izolația termică a clădirilor

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea locuințelor este direct condiționată de performanța energetica a clădirilor. Clădirile realizate din panouri mari de beton prefabricate, care au fost construite în cea mai mare parte de la sfârșitul anilor '60 până în anii '90, sunt caracterizate de o foarte mare cerere de căldură, ce este de 2 până la 3 ori mai mare pe metru pătrat decât cea din Uniunea Europeană, în principal din cauza tipurilor de izolație necorespunzătoare.

Calitatea serviciilor și conștientizarea publică

în scopul de a asigura un serviciu durabil de furnizare a energiei termice, trebuie acordata o atenție deosebită reabilitării sistemelor și a relațiilor cu beneficiarii, precum și unei politici active de relații cu publicul. Companiile de termoficare trebuie sa tina sub control toate activitățile care sunt hotărâtoare pentru asigurarea calității serviciilor, pe baza unui plan de control al calității acestora.

Companiile de termoficare trebuie sa implementeze un sistem activ și eficient de primire, înregistrare, evidență și urmărire a reclamațiilor beneficiarilor în scopul de a asigura rezolvarea operativă a acestora, dirijarea lor către compartimentele vizate și al valorificării fluxurilor informaționale privind calitatea serviciilor.

 • C.  îmbunătățirea competitivității companiilor de termoficare prin reabilitarea capacităților de producție, reducerea pierderilor de căldură și reducerea costurilor de furnizare a energiei termice

în scopul de a determina și stabili prioritățile de investiții în sectorul de termoficare, trebuie sa fie luate în considerare următoarele aspecte:

 • •   evoluția necesarului de căldură în viitor (începerea planificării energetice la nivel local, luarea de decizii politice referitoare la o zona dimensionata optim de prioritate a termoficării, analizarea posibilităților pentru noi servicii de energie termică, începerea atragerii de noi beneficiari dintre consumatorii industriali);

 • •   efectele economisirii de energie (începerea reabilitării rețelelor termice și reducerea pierderilor de căldură);

 • •   securitatea alimentarii cu energie termică și eficiența conversiei (începerea testării câtorva opțiuni privind combustibili, inclusiv a surselor de energie regenerabila și incinerarea deșeurilor, folosirea resurselor locale);

 • •   valoarea de investiții necesară și posibilitățile de finanțare a proiectelor;

 • •  considerații din punct de vedere a! protecției mediului.

Reabilitarea rețelelor existente în scopul reducerii pierderilor și eficientizării activității de alimentare cu energie termică presupune un efort investițional foarte mare. Valoarea acestuia nu poate fi acoperita integral din surse ale bugetelor locale sau ale bugetului de stat. De aceea, este necesar sa se apeleze la investitori privați care să aducă capital pentru investiții.

 • D.  Utilizarea surselor de energic regenerabila pentru producerea de energie termică în sistem centralizat

Directivele europene pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile impun statelor membre o serie de masuri de încurajare a producției de energie electrică din surse regenerabile și crearea de facilități pentru agenții economici ce valorifică astfel de surse.

Potrivit Directivei 2012/27/CEE privind eficiența energetică, „este oportun ca statele membre să încurajeze introducerea unor masuri și proceduri pentru promovarea instalațiilor de cogenerare cu o putere termică nominala totala mai mica de 20 MW, în vederea stimulării producerii distribuite de energie”.

De asemenea, la Art. 1 din Directiva se definește „sistemul eficient de termoficare și răcire centralizată”, care înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care utilizează cel puțin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduala, 75 % energie termică cogenerată sau 50 % dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate.

Roman ia a adoptat o serie de acte legislative pentru apropierea politicii sale de directivele de energie și de protecție a mediului, care ar putea deveni una din principalele forte motrice în restructurarea sectorului de termoficare. Măsurile care se vor implementa trebuie sa încurajeze extinderea încălzirii ce utilizează surse de energie regenerabila, inclusiv în centralele de cogenerare a energiei electrice și termice, precum și în sistemele de termoficare, pentru a reduce dependenta de importurile de combustibili din afara regiunii.

2.5 Licențele acordate operatorilor din sectorul energiei termice

Desfășurarea activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și al licenței emise de autoritatea de reglementare competentă.

Licența este actul emis de autoritatea de reglementare competenta, în exercitarea competentelor partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care se recunosc dreptul și capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat.

Niciun operator român sau străin, indiferent de statutul sau juridic, fonna de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana, nu poate desfășura, pe teritoriul României, activitățile de producție, transport, distribuție sau furnizare de energie termică în sistem centralizat, fără a obține licența de la ANR.E sau fără o licență valabilă de la ANRSC. în conformitate cu art. II din Legea nr. 225/2016, licențele care conferă titularului permisiunea de a presta/ftirniza serviciul de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia, acordate de ANRSC, își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

La acordarea licențelor, autoritatea competentă urmărește, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a.  atingerea de către operatori a obiectivelor stabilite la nivel național pentru serviciile de utilități publice;

 • b.  existența hotărârii privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciului și a contractului de delegare a gestiunii legal încheiat;

 • c.  deținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare furnizării/prestării serviciului și exploatării sistemelor de utilități publice aferente, prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;

 • d.  cunoașterea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice.

Deținerea licenței este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică adoptata de către autoritățile administrației publice locale.

Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică prîntr-un SACET se acordă o singură licență.

în cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai mu Iți producători grupați într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licențe separate, iar pentru celelalte activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică se eliberează o singura licență.

2.6 Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică este reglementata de dispozițiile art. 10, art, 11 și art.12 din Legea 325/2006, precum și ale art. 28, art. 29, art. 30 și art. 32 din Legea 51/2006.

Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică aflat sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona, în mod direct, acest serviciu în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestuia, respectiv toate ori numai o parte din competentele și responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

încredințarea gestiunii serviciului public ori a uneia sau mai multor activități din sfera acestuia către operator implica încredințarea prestăriî/fumizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică se organizează și se realizează în următoarele modalități: gestiune directă sau gestiune delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport prcț/calitate, de interesele actuale și de perspectiva ale unităților admiriistrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Desfășurarea activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul- cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea 51/20016, și se aproba de adunarea generala a asociației.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare întercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

 • a.  hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestârii serviciului public de alimentare cu energie termică către operatorii de drept public (servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridica, înființați și organizați în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective); // contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b.  contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate.

Raporturile juridice dintre operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică și utilizatorii acestui serviciu sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciului și a caietelor de sarcini specifice acestuia.

Bunurile ce compun sistemele de alimentare cu energie termică prin intermediul cărora este furnizat/prestat serviciu! de alimentare cu energie termică pot fi;

• date în administrare și exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;

• puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de alimentare cu energie termică, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

utilizate pentru administrare sau


fu mizarea/prestarea pot fi concesionate


Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale serviciului public de alimentare cu energie termică pot fi date în operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

utilizate pentru


furnizarea/prestarea


Bunurile proprietate privata a unităților administrativ-teritoriale serviciului public de alimentare cu energie termică pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

2.7Obiective naționale și ale municipiului Craiova în direcția termoficării

Sectorul alimentarii cu energie termica a localităților a suferit transformări importante după decembrie 1989 din punct de vedere tehnic, organizatoric și instituțional. Prin adoptarea strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților au fost definite obiectivele, identificate soluțiile și stabilite politicile apte să asigure atingerea scopului fundamental: crearea acelor condiții prin care fiecărui cetățean sa-i fie asigurat accesul, într-o maniera performanța și nediscriminatorie, la o forma de alimentare cu energie termică pentru încălzirea locuinței și pentru prepararea apei calde de consum.

Legislația actuala definește rolul și responsabilitățile Guvernului, ale autorităților administrației publice centrale, respectiv ale autorităților administrației publice locale cu privire la asigurarea alimentarii cu energie termică a localităților și clarifica competentele și atribuțiile ce revin fiecărui factor implicat în realizarea acesteia.

Sectorul energetic trebuie să facă față principalelor provocări care se manifestă la nivel intern și global: securitatea alimentării cu energie, creșterea competitivității economice și reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Pentru a face față acestor provocări, au fost elaborate strategii, planuri șt programe naționale.

Obligațiile de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UE

O mare parte din Instalațiile Mari de Ardere (IMA) din România generează emisii poluante în atmosferă (SO2, NOS, pulberi etc.) mai mari decât limitele admise. în cadrul Tratatului de Aderare la UE, România și-a asumat angajamente prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din IMA, care este anexă a Documentului de Poziție Complementar pentru Capitolul 22 - Mediu.

România a obținut perioade de tranziție eșalonate până în 2017, pe categorii de poluanți emiși în atmosferă -dioxid de sulf (SOj), oxizi de azot (NO*) și pulberi, respectiv 2019 pentru reducerea suplimentară a emisiilor de oxizi de azot, pentru anumite instalații care intră sub incidența Directivei 2001/80/CE privind reducerea anumitor poluanți provenind de la IMA.

Perioadele de tranziție pentru fiecare categorie de poluant și pentru fiecare IMA sunt cuprinse în HG 322/2005 care modifică și completează HG 541/2003 (privind stabilirea unor măsuri privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere, cu modificările și completările ulterioare).

Perioadele de tranziție obținute evidențiază, pe de o parte, faptul că IMA cu perioade de tranziție au un efect semnificativ asupra calității aerului, fiind necesară implementarea de măsuri de reducere a emisiilor poluante, iar pe de altă parte, că nivelul investițiilor necesare este dificii a fi suportat de beneficiar,

Nerespectarea termenelor de conformare pentru emisiile poluante de SO2, NOx și pulberi va avea drept consecință închiderea instalațiilor, ceea va conduce la situația ca o mare parte din populația municipiului Craiova să nu poată beneficia de acest serviciu public de încălzire, cu efecte negative asupra stării de bine și sănătății populației.

O altă obligație de mediu asumată de România în cadrul Tratatului de Aderare se referă la închiderea depozitelor de zgură și cenușă neconforme.

Sursa sistemului de termoficare din municipiul Craiova, funcționând pe cărbune, necesită evacuarea zgurii și cenușii rezultate din procesul de ardere, în depozitul de zgură și cenușă. Nerespectarea termenelor de conformare pentru depozit, va avea drept consecință imposibilitatea funcționării capacităților existente în sursa pe cărbune. Deoarece celelalte capacități existente în sursă, cu funcționare pe hidrocarburi, nu pot asigura necesarul de energie termică, acest fapt va conduce la situația ca o mare parte din populația municipiului Craiova, racordată la sistemul de termoficare, să nu poată beneficia de acest serviciu public de încălzire.

Obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

România a ratificat Protocolul de la Kyoto prin Legea nr.3/2001, angajându-se să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% față de nivelul anului 1989, în timpul primei perioade de angajament, 2008-2012.

De asemenea, odată cu intrarea României în UE, a devenit obligatorie participarea la schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS). Cadru] legai ai implementării EU-ETS în România este stipulat în cadrul H.G. nr. 780/2006 privind înființarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care transpune atât Directiva 2003/87/CE, cât și Directiva 2004/101/CE.

Fiind Stat Membru UE, România trebuie să contribuie la obiectivul obligatoriu ai UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 față de anul 1990. Pentru instalațiile sub incidența Directivei 2003/87/CE privind schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS), extinsă și modificată prin Directiva 2009/29/CE, emisiile trebuie să fie în anul 2020 cu 21% sub nivelul celor din anul 2005.

IMA din cadrul sistemului de alimentare centralizată din municipiul Craiova sunt sub incidența prevederilor Directivei 2003/87/CE. Sistemul de alimentare centralizată din municipiul Craiova fiind im sistem mare, IMA generează o cantitate importantă de emisii de gaze cu efect de seră (cca l.000.000 t CO2/an), cu efect negativ asupra încălzirii globale. Implementarea unor măsuri de creștere a eficienței producerii energiei termice va avea ca urmare o contribuție semnificativă Ia reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice.

Obiectivele privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate

Strategia națională privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate, aprobată de H.G. 882/2004, stipulează necesitatea respectării prevederilor Directivelor Uniunii Europene privind calitatea serviciilor de încălzire urbană și protecția mediului, precum și producerea și distribuția competitivă a energiei termice, la prețuri accesibile utilizatorilor.

Conform acestei strategii, serviciile publice de încălzire urbană în sistem centralizat trebuie menținute și dezvoltate întrucât, în condițiile specifice României și ale tehnologiilor actuale, acestea pot asigura alimentarea cu energie termică pentru sectorul rezidențial în condiții de siguranță, eficiență energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra protecției și conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante.

Pentru zonele urbane aglomerate, cu densitate mare de locuire, toate studiile realizate la nivel național și internațional au condus la concluzia că, din punct de vedere al eficienței energetice și al protecției mediului, sistemele centralizate de alimentare cu energie termică sunt mai avantajoase.

Dintre obiectivele strategice relevante amintim:

 • •   siguranța alimentării cu energie termică a localităților;

 • •   generalizarea producerii energiei termice în cogenerare cu energia electrică în toate situațiile rațional posibile, în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului european și a Consiliului privind promovarea cogenerării pe baza cererii de căldură utilă pe piața internă;

 • •  implementarea Directivei UE 93/76/EEC privind reducerea emisiilor de di oxid de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice și a Directivei 2001/80/EC privind reducerea emisiilor la coș;

 • •   producerea și distribuția competitivă a energici termice, la prețuri accesibile utilizatorilor;

 • •  creșterea eficienței energetice a sistemelor și promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

 • •  respectarea prevederilor directivelor Uniunii Europene privind calitatea serviciile de încălzire urbană și protecția mediului.

Direcțiile de acțiune relevante prevăzute în strategie sunt următoarele:

 • •  scăderea costurilor de producție prin modernizarea sistemelor de producere șî distribuție a energiei termice și reducerea pierderilor;

 • •  orientarea investițiilor pentru producerea energiei tennice prin soluții de cogenerare, în conformitate cu Directiva 2004/8/EC privind promovarea cogenerării pe baza cererii interne de căldură;

 • •  modernizarea capacităților existente sau înlocuirea lor și corelarea acestora cu necesarul de energie termică al localităților;

 • •  înlocuirea combustibililor solizi și lichizi, acolo unde este posibil, cu gaze naturale;

 • •  diversificarea resurselor energetice primare utilizate pentru producerea energiei termice și promovarea soluțiilor optime sub raport cost/calitate;

 • •   stimularea reabilitării termice a clădirilor prin facilități fiscale și simplificarea procedurilor de acces a proprietarilor la fondurile destinate reabilitării termice a imobilelor în vederea reducerii pierderilor de căldură și a necesarului termic printr-un pachet de reglementări tehnice și economice coerent.

Ținta pentru municipiul Craiova este constituită astfel de creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație, corelată cu creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a acestui sistem.

Toate cele trei obiective prezentate (respectarea obligațiilor de mediu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație) implică, pentru realizarea acestora, alte două obiective importante, și anume:

 • •   creșterea eficienței energetice;

 • •   creșterea ponderii surselor regenerabile.

Obiectivele privind creșterea eficienței energetice

Creșterea eficienței energetice are o contribuție majoră la realizarea siguranței alimentării, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Strategia națională pentru eficiență energetică și Planul național de acțiune pentru eficiență energetică reprezintă cadrul legal pentru dispoziții de promovare a eficienței energetice în concordanță cu cerințele UE. în Strategia națională pentru eficiență energetică se arată că sectorul alimentării cu energie termică în regim centralizat are un potențial important de economisire a energiei, și prevede, între obiectivele politicii în domeniul eficienței energetice pentru acest sector, două acțiuni majore:

 • •  modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;

 • •  promovarea cogenerării de mică și medie putere.

In municipiul Crai ova, în prezent, producerea energiei termice se realizează cu o eficiență globală scăzută comparativ cu prevederile BREF-BAT, iar pierderile în sistemul de transport și distribuție sunt ridicate. Ca urmare, obiectivele municipale cuprind:

 • •   creșterea eficienței producerii energiei termice până la un nivel corespunzător prevederilor BREF-BAT;

 • •   creșterea eficienței transportului și distribuției energiei termice, prin reducerea la 15% a pierderilor în sistemul de transport și distribuție.

Obiectivele privind creșterea ponderii surselor regenerabile în consumul total final de energie

Strategia națională pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile, aprobată de H.G. 1535/2003 oferă cadrul corespunzător pentru adoptarea unor decizii privind alternativele energetice și conformarea cu acquis-ul comunitar în domeniu.

Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie prevede diminuarea barierelor tehnico-funcționale șl psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea clementelor de cost și de eficiență economică.

Obiectivul național privind creșterea ponderii surselor regenerabile, care derivă din obiectivul UE, este creșterea la 24% a ponderii surselor regenerabile în consumul total final de energie, până în 2020. Acest obiectiv trebuie aplicat și la nivel regional și local.

3. ROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN ASIGURAREA ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

3.1 Responsabilitățile autorității administrației publice locale

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și de Primar, ca autoritate executivă, acestea venind să rezolve treburile publice în condițiile legii.

Consiliul Local ai Municipiului Craiova are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

Primarul, cei 2 viceprimari, secretarul Municipiului și aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local constituie PRIMĂRIA Municipiului Craiova, structură funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Atribuțiile și responsabilitățile ce revin administrației publice locale în domeniul alimentării cu energie termică a localităților, sunt reglementate de Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

Conform acestui act legislativ, autoritatea administrației publice locale are competență exclusivă, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

 • a)  asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

 • b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului Generai al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare;

 • c) înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;

 • d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul prețului loca! a! energiei termice către utilizatorii de energie temiică, înaintate de către operatorii serviciului;

 • e) aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;

1) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

 • g) asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie;

 • h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;

 • i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară;

 • j) urmărește instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET, în condițiile legii;

 • k) urmărește elaborarea și aprobarea programelor de contorizare la nivelul branșamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordați la SACET.

în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritatea administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • b) coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c) asocierea intercomun ilară în vederea înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

 • d) delegarea gestiunii serviciilor, precum și darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publică și/sati privată a unităților administrați v-teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edili tară aferentă serviciilor;

 • e) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

 • f) garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

 • g) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor, elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • h) stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • i) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice;

 • j) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol; k) protecția și conservarea mediului natural și construit.

Conform Directivei UE nr. 27/2012 privind eficiența energetică, începând cu i ianuarie 2014, fiecare stat membru trebuie sa se asigure ca 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite deținute și ocupate de administrația sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cerințele minime în materie de performanța energetică stabilite pe baza articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Fiecare stat membru va stabili o schema de obligații în ceea ce privește eficiența energetică. Practic, de la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2020, fiecare țară trebuie să facă economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali.

La sfârșitul lunii octombrie 2013, Comisia a cerut în mod oficial României să își respecte integral obligațiile care îi revin legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE), fiind astfel solicitată să notifice măsurile de armonizare implementate privind eficiența energetică a clădirilor.

Comisia a trimis un aviz motivat solicitând României să ii notifice toate măsurile de armonizare legislativă cu normele europene implementate, având în vedere că directiva menționată ar fi trebuit să fie transpusă în legislația națională până la data de 9 iulie 2012,

Având în vedere obligațiile României privind realizarea unor demersuri clare din perspectiva eficienței energetice a clădirilor, Primăria Municipiului Craiova ar trebui să aibă în vedere pe termen mediu și lung crearea premiselor pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale din municipiu.

3.2 Protecția socială și ajutoarele pentru utilități

Rolul principal în protecția socială a populației revine Ministerului Muncii și Justiției Sociale care asigură asistența socială prin acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, în scopul degrevării bugetelor de familie de efortul plății cheltuielilor crescute, de întreținere a locuinței.

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parțiala - de la Bugetul de Stat și/sau de la Bugetul Local ~ a cheltuielilor pentru încălzirea locuinței, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza formularului “Cerere — declarație pe propria răspundere” (plus o serie de acte doveditoare) și se stabilește din luna noiembrie. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat doar pentru locuința de domiciliu/reședințâ și doar pentru un singur sistem de încălzire (cel folosit în principal).

Conform Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru;

 • •   energie termică în sistem centralizat;

 • •  gaze naturale;

 • •   lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

 • •   energie electrică.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului. Ajutoarele sunt acordate în perioada sezonului rece, care este reprezentată anual de perioada calendaristică 1 noiembrie - 31 martie.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură autoritățile iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia/persoana singură în luna anterioară lunii în care este solicitat dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Apoi se ține cont de bunurile deținute, pentru a se vedea dacă familia/persoana singură deține bunuri din cauza cărora se poate refuza acordarea ajutorului.

Dacă există suspiciuni, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face în urma unei anchete sociale.

în vederea stabilirii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței în condiții de echitate se instituie zone de temperatură, Județul Dolj fiind localizat în zona temperată (cf. OUG nr. 57/2006, Anexa 2).

Consumul lunar maxim, stabilit pe tipuri de apartamente pentru zona temperată, (cf. OUG nr. 57/2006, Anexa I) sunt prezentate în tabelul următor:

Zona temperată

Tipul apartamentului

Consum maxim lunar (Gcal)

1 cameră

0,91

2 camere

1,36

3 camere

1,76

4 și mai multe camere

2,45

Consumul lunar maxim, stabilit pe tipuri de apartamente pentru zona temperată

4. DESCRIEREA SECTORULUI ENERGIEI TERMICE

4.1 Serviciul public de alimentare cu energie termică

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările .fi completările ulterioare, stabilește cadrul juridic ți instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice. în înțelesul legii, serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin aceasta lege și prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale.

Serviciul de alimentare cu energie termică face obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor, având următoarele particularități comune serviciilor de utilități publice;

 • a)  au caracter econornico-social;

 • b)  răspund unor cerințe și necesitați de interes și utilitate publica;

 • c)  au caracter tehnico-edilitar;

 • d)  au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • e)  regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • f)  presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • g)  aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • h)  sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale;

 • i)      sunt organizate pe principii economice și de eficiența în condiții care sa le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de serviciu public;

 • j)      modalitatea de gestiune este stabilita prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale;

 • k)  sunt furiiizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • l) recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicita avizul Consiliului Concurentei.

Astfel, serviciul public de alimentare cu energie termică este supus regimului juridic al serviciilor economice de interes general și trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe fundamentale;

 • •    continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • •    adaptabilitate la cerințele consumatorilor;

 • •    accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • •    transparență decizională și protecția consumatorilor.

Serviciul public de alimentare cu energie termică cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice desfășurate la nivelul unităților administrativ- teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social- culturale și operatori economici3.

4,2SistemuI de alimentare centralizată cu energie termică - S.A.C.E.T.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în Romanța se realizează în sistem centralizat, prin centrale termice și centrale electrice de termoficare, care furnizează energie termică.

Potrivit reglementărilor în vigoare, serviciul public se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilîtare specifice, aparținând, de regulă, domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a! localității sau asociației de dezvoltare comunitară.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologie și funcționa! comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice, prin rețele termice, pentru cel puțin 2 utilizatori.

Con su mat cri


casniciAlie categorii de consumatori

SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând în:

 • •   Centrale termice;

 • •   Centrale electrice de termoficare;

 • •   Rețele de transport;

 • •   Rețele de distribuție;

 • •   Puncte termice;

 • •   Stații termice;

 • •   Branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;

 • •   Construcții și instalații auxiliare;

 • •   Sisteme de măsură, control și automatizare.

Centrala termică (CT) reprezintă ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică. Centralele termice produc numai energie termică care se pretează la alimentarea centralizată, la mari distanțe, folosind ca agent termic apa fierbinte (cu temperatură mai mare de 115°C) sau abur cu parametrii medii (presiune între 6-16 bari).

Centrala electrică de termoficare (CET) sau centrala de cogenerare reprezintă ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și energiei termice, în cogenerare.

Rețelele de transport reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la producător sau rețelele de transport către utilizatori.

Rețelele de distribuție reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la instalațiile de distribuție sau rețeaua de transport către utilizatori.

Punctele termice (PT) /' Stațiile termice reprezintă ansamblul instalațiilor prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unuia sau mai multor utilizatori. Branșamentele termice reprezintă legătura fizică dintre o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator.

Utilizatorul de energie termică reprezintă unul sau mai mulțî consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor’1, prin utilizator se înțelege toți

4 Condominiu reprezintă un imobil, bloc de locuințe. consumatorii din condominiul respectiv.

5. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin Hotărârea Nr. 130 din 30.11.1998 a fost înființată Regia Autonomă de Termoficare Craiova cu sediul în Craiova strada Breslei 105, actualmente în strada Mitropolit Firmilian nr. 14 din județul Dolj. în data de 10.09.2012 s-a demarat procedura de transformare a regiei autonome în societate comercială din R.A TERMOFICARE CRAIOVA s-a transformat în TERMO CRAIOVA S.R.L.

Obiectul principal de activitate al unității este producția, producția, transportul, transformarea, distribuția și furnizarea energiei termice sub formă de agent termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consuni, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea rețelelor termice și a instalațiilor din punctele și centralele termice.

In prezent, firma care se ocupă de furnizarea energiei termice în municipiul Craiova se află în insolvență de doi ani. Termo Craiova SRL acumulase datorii de circa 300 de milioane de lei către producătorul aburului ce stă la baza formării agentului termic în Craiova, respectiv Complexul Energetic Oltenia (CEO). Termo nu a putut să achite către CEO facturile din cauză că, la rândul ei, societatea are de recuperat datorii uriașe de ia populație, circa 90 de milioane de lei - conform datelor furnizate la ultima raportare de către administratorul judiciar Siomax, care se ocupă de insolvență Termo Craiova SRL.

în luna august 2018 Tribunalul Mehedinți a decis prelungirea insolvenței SC Termo Craiova SRL cu încă un an, până la 17 februarie 2020.

Sistemuf centralizat de alimentare cu căldură al Municipiului Craiova este reprezentat de următoarele elemente:

 • •  sursele de producere a căldurii: CET Craiova 11, 13 centrale termice de zonă și 36 de centrale termice de bloc;

 • •   rețeaua de transport a căldurii (rețeaua primară);

 • •  punctele termice, în număr total de 104;

 • •   rețeaua de distribuție a căldurii (rețeaua secundară).

Principalul sistem de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Craiova este sistemul centralizat, având ca sursă de producere SE Craiova II prin:

 • •  2 grupuri în cogenerare (24150/120 MW) - pe cărbune cu gaz, suport de flacără;

 • •  2 cazane de apa fierbinte (2X100 Gcal/h) - pe cărbune cu păcură, suport de flacără

 • •  un boiler de 50 Gcal/h și un boiler de 30 Gcal/h.

în prezent, în municipiul Craiova, din SE Craiova II, în sistem centralizat, sunt alimentați cu agent termic (apa fierbinte) 123 puncte termice, din care 104 urbane aparținând S.C. Termo Craiova S.R.L. și 19 care alimentează agenți economici și instituții publice.

De asemenea alimentează cu apa fierbinte și apă tehnologică consumatorul industrial S.C. FORD Automobile România S.A..

Magistralele, ramificațiile rețelelor și racordurile de pe teritoriul municipiului Craiova și din zonele limitrofe au o lungime totală de traseu (subteran și suprateran) de 60 Km.

Energie termică livrata: minim 40 Gcal/h - maxim 360 Gcal/h.

Locuințe la nivel de apartament încălzite: 59.991

Persoane beneficiare: ~ 150.000

Pe parcursul anului 2007, 11 centrale termice ( CT 1,CT 10, CT II, CT 12,CT2, CT3,CT6, CT 6A, CT7, CT 8, CT 9 Craiovița Nouă) au fost transformate în puncte termice și sunt incluse în numărul de 104.

Din punctul de vedere al proprietății asupra surselor șî rețelelor, sistemul centralizat de alimentare cu căldură al Municipiului Craiova, se caracterizează prin următoarele particularități:

pentru utilizatorii deserviți de sistemul centralizat a! Municipiului Craiova.

 • •  centralele termice de zonă, împreună cu 104 puncte termice și toate rețelele secundare aferente se află în gestiunea directă a SC Termo Craiova SRL prin H.C.L. a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Cele 104 puncte termice sunt alimentate cu căldură din CET Craiova II. Lungimea totală de traseu a rețelelor secundare este 148 km, din care cea. 121 km (484 km conducte) la punctele termice și 27 km (108 km conducte) la centralele termice.

Ca urmare, partea din sistemul centralizat ce aparține SC Termo Craiova SRL se compune din:

 • •   13 centrale termice de zonă șî rețelele secundare aferente;

 • •  36 de centrale termice de bloc și rețelele secundare aferente;

 • •   104 puncte termice și rețelele secundare aferente.

S.lDescrierea sistemului centralizat

Centrale termice

Centralele termice din sistemul centralizat (SACET) din Municipiul Craiova produc agent termic pentru încălzire prin preparare directă - cu cazane -, iar apa caldă de consum, prin intermediul unor schimbătoare de căldură de tip apă-apă. Centralele termice aparținând SC Termo Craiova SRL utilizează gazul metan.

Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru furnizarea de agent termic ansamblurilor de locuințe, cu funcționare pe combustibil lichid sau gazos. Punerea lor în funcțiune s-a făcut eșalonat în perioada 1960-1983. Cazanele care produceau agentul termic erau cazane monobloc acvatubulare Metalica, tip PAG. în perioada 2005-2006 cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se cazanele vechi cu cazane moderne, dotate cu echipamente de ardere performante și funcționare automatizată.

Cazanele modernizate sunt de tip Viessmann - Vitorond, Baltur - Technox și Greenox, ThermoCelsius, Sime - RMG, Ferrolî - Pegasus, Foundital - Băii, din oțel sau fontă utilizând drept combustibil gazul natural.

Echipamentele de ardere din dotarea cazanelor sunt automatizate, cu reglare în trepte având posibilitatea de luciu cu flacără modulată. Succesiunea treptelor de ardere este comandată prin intermediul regulatoarelor electronice de tip ECL Confort, în funcție de temperatura exterioară, în baza unui grafic prestabilit de reglare al temperaturii.

Cazanele funcționează la un regim nominal de temperatură de 90oC/70oC. Capacitatea instalată în cele 13 centrale termice este de 39,25 MWt.

Cazanele din centralele tennicc:

 • •  punerea în funcțiune: este cuprinsă între anii 2004 și 2007,

 • •   capacitățile termice instalate: capacitatea totală instalată în cadrul centralelor termice este de 42,618 MWt, respectiv 36,645 Gcal/li - sub forma a diverse tipuri de cazane (Vitorond 200, Tehnox3 - 1320BT, Tehnox 1100BT, Greenox.el40, ThermoCelsius, RMG MK, Pegasus F2N, Băii RTN).

 • •  tipo-dimcnsiunile cazanelor instalate: toate sunt cazane de apă caldă pentru încălzire și apă caldă de consum, cu parametrii nominali 90/70°C) și parametrii reali de funcționare situați în jurul valorii de 85/65°C (85/68°C sau 90/70QC);

 • •   combustibilul utilizat: gaz natural.

 • •  randamentele nominale, garantate de fabricant sunt cuprinse între 91,2 și 94,8%.

 • •  randamentele reale, au valori cuprinse între 91,2% - 94,8%

Electropompele de circulație a agentului termic secundar sunt echipate cu convertizoare statice de frecvență care realizează variația turației.

Sistemele de expansiune sunt dotate cu recipiente stabile sub presiune de tip închis cu membrană.

Schimbătoarele de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt confecționate din pachete de placi (oțel inoxidabil) strânse cu tiranți. Astfel, trebuie menționat faptul că toate centralele sunt echipate cu 28

schimbătoare modeme - cu plăci - instalate în perioada 2005 - 2006. Capacitățile schimbătoarelor variază între 0,4 MW și 2,6 MW.

Contorizarea energiei termice produse în centrale se face Ia ieșirea din surse separat pentru încălzire și apă caldă de consum. Blocurile de locuințe sunt contorizate la nivel de branșament.

în cursul anului 2007, 11 centrale termice din cartierul Craiovița Nouă au fost transformate în puncte termice.

Datorită gradului mare de debranșări și pentru creșterea eficienței energetice a sistemului în cursul anului 2013 utilizatorii rămași arondați centralelor termice CT 113 apartamente și CT N. Titulescu au fost racordați la instalațiile din punctele tennice PT 5 G. Enescu, respectiv PT N. Titulescu.

Starea tehnică a rețelei seeundare aferentă centralelor termice din sistemul centralizat

Rețeaua secundară asigură furnizarea energiei tennice produsă în centralele termice de zonă până la consumatorii finali. Sistemul de rețele este fie de tip cvadritubular (două conducte ducere - întoarcere pentru încălzire, o conductă de circulație apă caldă și o conductă de recirculare), fie cu 3 conducte (două conducte ducere - întoarcere pentru încălzire și o conductă de circulație apă caldă), compus din conducte clasice cu izolație din vată minerală, pozate în canale subterane vizi labile și necircu! abile. Lungimea de traseu a rețelelor secundare aferente centralelor tennice este de 30 km din care au fost modernizate 1,015 km de rețea prin înlocuire cu conducte preizolate.

Puncte termice

S.C. Termo Craiova S.R.L. are în exploatare 104 puncte termice, alimentate cu agent termic primar din centrala de cogenerare SE Craiova. Punctele termice, împreună cu rețelele termice aferente aparțin domeniului public al municipiului Craiova și deservesc atât consumatori de tip populație, cât și instituții socio-culturale și spații comerciale din zona de arondare.

Repartizarea debitelor hidraulice către punctele tennice nu mai respectă cerințele prevăzute în studiul de regim hidraulic și termic al sistemului de termoficare centralizat. în consecință este necesară reconsiderarea studiului de regim hidraulic și termic al agentului termic primar ținând cont de sarcina termică arondată pentru fiecare punct termic și de schema termomecanică a instalațiilor agentului termic primar, precum și elaborarea unei noi diagrame de reglaj a temperaturii, precum și reconsiderarea disponibilului de presiune la nivel de branșament al fiecărui punct termic.

Punctele tennice urbane din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru ansambluri dc locuințe, cu puteri termice de 2,5; 5; 7,5; 10Gcal/h și au fost puse în funcțiune în perioada 1981-1990, Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare de căldură de suprafața tip fascicul de țevi în manta. în anii 1996-2006 toate aceste schimbătoare de căldura fasciculare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu placi inoxidabile.

Punctele termice funcționează după schema cu un circuit de încălzire și preparare a apei calde de consum în două trepte, în serie cu instalația de încălzire. Circulația agentului termic secundar este asigurată prin intermediul unor pompe cu turație constantă amplasate în punctele termice.

în punctele termice sunt instalate un număr de 295 de schimbătoare de căldură pentru încălzire și 224 pentru apă caldă de consum. Atât pe partea de încălzire cât și pe partea de apă caldă de consum toate schimbătoarele de căldură tubulare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci.

Schimbătoarele de căldură cu plăci au fost proiectate să funcționeze la un regim de temperatură și debite corespunzătoare regimului de funcționare al CET din momentul realizării modernizării (temperatură maximă pe circuitul de ducere agent primar de 125DC și debit hidraulic mai mare de 5000 t/h).

Furnizarea agentului termic primar la parametrii inferiori celor prevăzuți în proiect, determină un regim de funcționare neeficient din punct de vedere energetic al schimbătoarelor de căldură, ceea ce duce la diminuarea capacității de transfer a căldurii spre agentul termic secundar și scăderea eficienței energetice a sistemului.

în perioada 1999 - 2018, au fost deconectate de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică 17.257 apartamente, reprezentând 23,31 % din numărul inițial de spații locative individuale din blocurile de locuințe.

Prin urmare, sarcina termică reală arondată punctelor tennice este mai mică decât puterea instalată. Acest fapt se reflectă îndeosebi în funcționarea instalațiilor termomecanice (pompe de circulație, conducte, fitinguri și armături). Supradimensionarea nu este evidentă în cazul schimbătoarelor de căldură, întrucât acestea au fost înlocuite în perioada 1995-2007 cu schimbătoare de căldură cu plăci iuându-se în caicul sarcina termică actualizată la momentul modernizării.

Prin proiectul inițial, circulația agentului termic secundar se realiza cu pompe centrifugale monoetajate de tip Lotru, Crjș, Cerna și AN, iar pentru umplerea și completarea instalațiilor de încălzire au fost prevăzute pompe centrifugale inultietajate de tip Sadu. Sistemul de expansiune din dotarea punctelor termice era compus din recipiente sub presiune stabile de tip închis și perna de aer era asigurată de compresoare.

Supradimensionarea este evidentă în cazul pompelor de circulație care determină pierderi suplimentare de energie electrică activă și reactivă. Totodată, datorită supradimensionării rețelelor de distribuție, a scăzut viteza de circulație a agentului termic prin conducte, fapt ce generează o pierdere suplimentară de energie termică în sistemul de distribuție.

Se impune ca în cazurile de supradimensionare să se înlocuiască electropompele de circulație existente cu electropompe cu turație variabilă, ai căror parametrii hidraulici să fie corelați cu sarcina actuală.

Pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat, în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, complet automatizate și până la începutul anului 2014 s-au modernizat alte 14 puncte termice. Electropompele de circulație a apei din instalațiile de încălzire și de preparare a apei calde menajere sunt dotate cu convertizoare statice de frecvență și funcționare automată, cu menținerea diferenței de presiune între conductele de ducere și întoarcere ale circuitului de încălzire. Instalațiile de automatizare sunt construite în junii unor regulatoare electronice programabile, liber configurabile, cu posibilitatea de extindere și dezvoltare ulterioară, prin adăugarea de module de extensie. Utilajele, echipamentele și instalațiile sunt dotate cu interfețe specializate, care permit integrarea în sistemul centralizat de supraveghere, reglare, control, monitorizare și achiziție de date tip SCADA, Datele de operare ale punctelor termice (debite, presiuni, temperaturi), precum și informațiile integrate în timp se transmit prin rețeaua internet la dispeceratul central din punctul termic nr. 10 Craiovița Nouă. Sistemul dispecer permite transmiterea de comenzi către servomotoarele electrice de acționare a robinetelor de reglare cu două și trei căi, precum și a comenzilor de pomire/oprire ia distanță a electropompelor.

în prezent sunt modernizate un număr de 26 puncte termice.

Până la finele anului 2014 s-au pus în funcțiune instalațiile automate de completare/umplere a instalațiilor de încălzire cu apă de adaos din returul instalației de agent termic primar, pentru toate punctele termice aflate în administrarea Temio Craiova SRL. Tot începând cu anul 2014 au fost instalate centrale de alarmare și camere de supraveghere video pentru 35 de puncte termice nemodernizate, iar în PT 2 Valea Roșie și PT 23 August s-au realizat lucrări de automatizare ale instalațiilor de preparare a apei calde de consum, pentru asigurarea parametrilor optimi ai apei calde de consum spre utilizatori.

La contoarele de energie termică instalate pe circuitul de agent primar se înregistrează diferențe între volumele măsurate pe circuitele de ducere și întoarcere la intrarea în punctele termice.

Se impune verificarea condițiilor tehnice și metrologice pe trebuie să Ie îndeplinească aceste sisteme de măsurare a energiei termice, prevăzute cu un circuit suplimentar de măsurare a debitului (în special condiția de împerechere a acestor traductoare astfel încât erorile de măsurare să fie comparabile).

Pentru creșterea eficienței energetice, este necesară reconsiderarea capacității instalate în punctele termice și corelarea acesteia cu sarcina termică existentă, adoptarea unor soluții de optimizare a traseelor de conducte, redîmensionarea conductelor, refacerea termoizolațieî afectate ca urmare a lăsărilor și discontinuităților, înlocuirea armăturilor de închidere și reglare defecte sau nefuncționale, precum și modernizarea sistemelor de automatizare a funcționării instalațiilor, atât pentru circuitul de încălzire, cât și în circuitul de preparare a apei calde de consum.

Rețelele secundare aferente centralelor punctelor și termice

Rețeaua secundară asigură furnizarea energiei termice din punctele termice până la consumatorii finali.

Lungimea traseului de rețelele termice secundare aferente punctelor termice este 121 km (484 km de conducte). Sistemul de rețele este fie de tip cvadritubular (două Conducte ducere-întoarcere pentru încălzire, o conductă pentru circulație apă caldă și o conductă de recirculare), fie cu 3 conducte (două conducte ducere-întoarcerc pentru încălzire și o conductă pentru circulație apă caldă). Sistemul este alcătuit din conducțe clasice (țeavă neagră trasă fără sudură) cu izolație din vată minerală cu grosime de 0,04 ni pentru încălzire și conducte clasice (țeava zincată) cu izolație din vată minerală cu grosime de 0,03 m pentru apă caldă de consum, pozate în canale subterane vizitabile și necirculabile din beton. Adâncimea medie de pozare a conductelor este de minim 0,8 m în zonele verzi și minim 1,5 m zonele carosabile. Distanța este măsurată de la cota zero până la generatoarea protecției termoizolației.

Rețelele preizolate sunt alcătuite din conducte fabricate din țeava neagră fără sudură, izolate cu spumă dură de poliuretan și protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate, montate direct în pământ (CT 6 Calea București, PT 8 Calea București, PT 9 Craiovița Nouă). La amplasarea noilor conducte a fost respectată, de regulă, configurația existentă a rețelelor termice, demolându-se unul dintre pereții laterali ai canalului de protecție pentru respectarea distanțelor minime dintre conductele adiacente. Sistemul de distribuție a energiei termice a fost pus în funcțiune începând cu anul 1960. Canalele termice sunt construite din chesoane prefabricate de tip U, etanșate prin chituire cu mortal de ciment, care în urma mișcărilor tectonice și a deplasărilor de teren s-au degradat, rezultând infiltrații de apă în interior.

începând cu anul 2012 au fost realizate lucrări de reîntregire ă conductelor de recirculare a apei calde de consum. La ora actuală, peste 80% dintre utilizatorii de tip condominiu sunt racordați la circuitul de recirculație a apei calde de consum.

Au fost realizate lucrări de înlocuire a conductelor termice pe tronsoanele afectate de pierderi de agent și energie termică prin neetanșeități, pe aproximativ 30% din traseul rețelelor termice.

Starea actuală a sistemului de distribuție aferent punctelor termice este necorespunzătoare, ca urmare a corodării conductelor și tasării termoizolației,

5.2 Auditul sistemului existent de transport și distribuție a căldurii

5.2.1 Auditul tehnic al CT de zona și rețelelor secundare aferente

Auditul tehnic al CT se adresează CT-uriior care aparțin SC Termo Craiova SRL. El are Ia baza datele puse la dispoziție de beneficiar.

în figura 2 este prezentat fluxul tehnologic al unei centrale termice de zonă. Schema cuprinde stația de dedurizare a apei potabile care alimentează cazanele centralelor termice și rețelele de distribuție a agentului termic la consumatorii finali.


I ti ?

1 4l ? illvhlu’Starea tehnică a cazanelor de apa caldă

Centralizarea datelor primite de la beneficiar este redată în următoarele tabele, care prezintă starea echipamentelor tehnologice instalate în cadrul centralelor termice din Municipiul Craiova. Astfel, pe baza informațiilor primite de la beneficiar sunt prezentate principalele date cu privire la starea tehnică generală a cazanelor de apă caldă din centralele termice existente în Municipiul Craiova:

Nr. cri.

Denumire centrală termică

Adresă

Anul punerii în funcțiune

Putere termică instalată

fMWț

Lungime canal termic [m]

Lungime conducte termice fm]

1

CT I Rovine

Cart. Rovine, str.

Desnățui, nr, 29A

2008

3,96

1420

5680

2

CT 6 Calea

Cart.Calea București,

2008

7,78

1013

4055

București

str. Mihail Străjan, nr.

5A

J

CT Brâncuși

Aleea C-tin Brâncuși, nr. I3A

2008

4,84

480

1920

4

CT 5 - 1 Mai

Cart. 1 Mai, str. Dr. Nicolae lonescu Sisești, nr. 14B

2008

5,28

1520

6082

5

CT 6 - 1 Mai

Cart. 1 Mai, str. Dr. Șt, Berceanu, nr. 14A.

2006

7,78

1811

7245

6

CT ISO

Apartamente

Str. A. I. Cuza, bl. CI, subsol

2006

1,9

110

440

7

CT 156

Apartamente

Str. A. I. Cuza, bl. 2, subsol

2006

1,9

150

600

8

CT IJK

Str. C. S. Nicolaescu

Plopșor, nr. 1, bl. K

2006

1,9

90

360

9

CT Casa Albă

Str. A. I. Cuza, bl.

Casa Albă, subsol

2006

0,63

65

260

10

CT 97-73 Apart.

Str. Theodor Aman, bl.

73,subsol

2006

1,26

45

180

11

CT Romana

Str, A. 1. Cuza, nr. 18, bl. Romana, sc. D

2006

1,26

654

2616

12

CT 32 Apartamente

Str. Ștefan cel Mare, nr. 13, bl. 13

2006

0,38

8

32

13

CT 24

Apartamente

Str. Ștefan cel Mare,

nr. 7, bl. 7

2006

0,38

4

16

Total

-

39,25

7370

29486

Caracteristici tehnice utilaje din dotarea centralelor termice

CT 1 Rovine

Parametrii

Cazan 1

Cazan 2

Cazan 3

Tip cazan/ serie

TEHNOX/

5103553

TEHNOX/5

103554

TEHNOX/

5103555

Anui punerii în funcțiune

2007

2007

2007

Anul ultimei reparații capitale

-

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

-

Putere termică utilă

[kW]

1320

1320

1320

Debil minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [l'Cl

10

10

10

Presiune nominală agent tennic [barj

6

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 150 PN

TBG 150

PN

TBG 150 PN

Puterea calorică conform proiectului fkcal/mc]

Debitul nominal de

150

150

150

combustibil [m3/h]

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

30

30

30

Randament de proiect [%]

91,8

91,8

91,8

Randament conform ultimului bilanț f%]

91,8

91,8

91,8

Data efectuării ultimului bilanț

13.12.2007

13.12.2007

13.12.2007

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

CT 2 Piața Gării - dezafectată

Parametrii

Cazan l

Cazan 2

Tip cazan/ serie

TEHNOX/ 5103520 (la CT 6 1 mai)

TEHNOX/ 5103557 (CT6C. București)

Anul punerii în funcțiune

2007

2007

Anul ultimei reparații capitale

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

Putere termică utilă

[kW]

1100

1100

Debit minim tehnologic (kW)

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [UC]

10

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 120 PN

TBG 120 PN

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

120

120

Debitul de combustibil minim tehnologic [m ’/h]

30

30

Randament de proiect f%]

91,8

91,8

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,8

91,8

Data efectuării ultimului bilanț

13.12.2007

2,2008

Tip apă de adaos (condens, apă

apa dedurizată

apă dedurizată

brută, etc.)

|

_

_

1

1

CT 6 Calea București

Parametrii

Cazan I

Cazan 2

Cazan 3

Cazan 4

Cazan 5

Cazan 6

Tip cazan/ serie

TEHNOX/

5103556

TEHNOX/

5103550

TEHNOX/5 103603-5103557(CT 2 P, Gării)

TEHNOX/

5103517

TEHNOX/ 5103604-5103602 (de la CT

Brâncuși)

TEHNOX/ 5103551Gre enox.e 140 -07329-200014731

Anul punerii în funcțiune

2008

2008

2008

2008

2008

2008/2013

Anul ultimei reparații capitale

-

-

-

-

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

-

-

-

-

Putere termică utila

[kW]

1320

1320

1100

1320

1320

1400

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic

.. m

90/70

90/70

90/70

90/70

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

10

10

10

10

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

6

6

6

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

gazos

gazos

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 120 PN

TBG 150 PN

TBG 150

PN

TBG 150 PN

Puterea calorică conform proiectului fkcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

150

150

120

150

150

150

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

30

30

30

30

30

80.76

Randament de proiect [%]

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Data efectuării ultimului bilanț

09.01.2008

09.01.2008

09.01.2008

09.01.2008

09.01.2008

09.01.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

CT Brâncuși

Parametrii

Cazan I

Cazan 2

Cazan 3

Cazan 4

Cazan 5

TEHNOX/

TEHNOX/

TEHNOX/

TEHNOX/

TEHNOX/

Tip cazan/ serie

5103552

5103601

5103602 (la

CT 6 CB)

5103518

5103519

Anul punerii în funcțiune

2008

2008

2008

2008

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

-

-

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

-

-

-

Putere termică utila

[kW]

1320

1320

1320

1100

1100

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

90/70

90/70

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [°C1

10

10

10

10

10

Presiune nominală agent termic [bar}

6

6

6

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

gazos

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 120 PN

TBG 120 PN

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc}

Debitul nominal de combustibil [m3/h}

150

150

150

120

120

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

30

30

30

30

30

Randament de proiect ț%]

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Randament conform ultimului bilanț [%}

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Data efectuării ultimului bilanț

08.01.2008

08.01.2008

08.01.2008

08.01.2008

08.01.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc,)

apă dedurizată

apa dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

CT 5 -1 Mai

Parametrii

Cazan 1

Cazan 2

Cazan 3

Cazan 4

Tip cazan/ serie

TEHNOX/

5103585

TEHNOX/

5103584

TEHNOX/

5103586

TEHNOX/

5103587

Anul punerii în funcțiune

2007

2007

2007

2007

Anul ultimei reparații capitale

-

-

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

-

-

Putere termică utila [kW]

1320

1320

1320

1320

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic

PCI

90/70

90/70

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

10

10

10

Presiune nominală agent termic [bar}

6

6

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

150

150

150

150

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/hl

30

30

30

30

Randament de proiect [%]

91,8

91,8

91,8

91,8

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,8

91,8

91,8

91,8

Data efectuării ultimului bilanț

27,12.2007

27.12.2007

27.12.2007

27.12.2007

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

CT6 -1 Mai

Parametrii

Cazau /

Cazan 2

Cazan 3

Cazan 4

Cazan 5

Cazan 6

Tip cazan/ serie

TEHNOX/

5103568

Greenox.e

140

200014730

TEHNOX/

TEHNOX/

TEHNOX/

5103581510 3520 (CT2 P.

Gării)

TEHNOX/

TEHNOX/

5103580

5103582

5103583

5103591

Anul punerii în funcțiune

2007/2013

2007

2007

2007

2007

2007

Anul ultimei reparații capitale

-

-

-

-

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

-

-

-

-

Putere termică utila

[kW]

1400

1320

1320

1100

1320

1320

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

90/70

90/70

90/70

90/70

90/70

Temperatură intrare apă f°C]

10

10

10

10

10

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

6

6

6

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

gazos

gazos

gazos

gazos

Tip arzător

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

TBG 150 PN

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m’/hj

150

150

150

150

150

150

Debitul de combustibil minim tehnologic [m’/h]

80.76

30

30

30

30

30

Randament de proiect [%]

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Randament

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

conform ultimului bilanț [%]

Data efectuării ultimului bilanț

27.12.2007

27.12,2007

27.12.2007

27.12.2007

27.12.2007

27.12.2007

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

apă dedurizată

CT 150 Apartamente

Parametrii

Cazan 1

Cazan 2

Tip cazan/ serie

VITORON

D200/

7174592500

015

VITORON

D200/ 7174592500 004

Anul punerii în funcțiune

2006

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

Putere termică utila [kW]

950

950

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

90/70

Temperatură intrare apă [°C1

10

10

Presiune nominală agent termic [bar}

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

Tip arzător

BGN 120 LX

BGN 120 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

120

120

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

30

30

Randament de proiect [%]

92

92

Randament conform ultimului bilanț f%]

93

93

Data efectuării ultimului bilanț

02.05.2006

02.05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

apă dedurizată

CT 156 Apartamente

Parametrii

Cazan 1

Cazan 2

Tip cazan/ serie

VITORON

D200/ 7174592500 014

VITORON

D200/ 7174592500 005

Anul punerii în funcțiune

2006

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

-

Putere termica utila [kW]

950

950

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

90/70

Temperatură intrare apă r°Cl

10

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

6

Tip combustibil

gazos

gazos

Tip arzător

BGN 120

LX

BGN 120 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil fm3/h]

120

120

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

30

30

Randament de proiect [%]

92

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

93

93

Data efectuării ultimului bilanț

03.05.2006

03.05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă bruta, etc.)

apă dedurizatâ

apă

dedurizată

CT IJK

Parametri i

Cazan I

Tip cazan/ serie

VITORON

D200/

7174592500

003

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[kW]

950

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic

90/70

[°C]

Temperatură intrare apă [DC1

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGN 120 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

120

Debitul de combustibil minim tehnologic fm3/h]

30

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

93

Data efectuării ultimului bilanț

03,05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Casa Alba

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

VITORON

D 200/

7174588500 084

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

630

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic rci

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGN 120 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

120

Debitul de combustibil minim tehnologic fm3/h]

30

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

93

Data efectuării ultimului bilanț

08.05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT 97-73 Apartamente

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

V1TORON

D200/ 7174588500 074

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[kW]

630

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic ra .

90/70

Temperatură intrare apă f°C]

10

Presiune nominală agent termic fbar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGM 120 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [nT/h]

120

Debitul de combustibil minim tehnologic fm3/h]

30

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%|

93

Data efectuării ultimului bilanț

02.05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Rom arta

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

V1TORON

D200/ 7174588500 081

Aniil punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[kWț

630

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°ci

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGN 120 LX

Puterea calorică conform proiectului fkcal/mc]

Debitul nominal de combustibil fm'/h]

120

Debitul de combustibil minim tehnologic [hrVh]

30

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

93

Data efectuării ultimului bilanț

05.05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizata

CT 32 Apartamente

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

VITORON

D 200/

7174584500

321

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

380

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă [CC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGN 60 LX

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

60

Debitul de combustibil minim tehnologic [m’/h]

15

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,5

Data efectuării ultimului bilanț

03,05.2006

Tip apă de adaos fcow/ens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT 24 Apartamente

Parametrii

Cazan l

Tip cazan/ serie

VITORON

D200/ 7174584500

322

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

380

Debit minim tehnologic [kW]

Temperatura nominală a agentului termic [°ci

90/70

Temperatură intrare apă ]'JC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

BGN 60 LX

Puterea calorică

conform proiectului

[kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [nr’/ii]

60

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

15

Randament de proiect [%]

92

Randament conform ultimului bilanț [%]

93,8

Data efectuării ultimului bilanț

03,05.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Sediu Regie

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

VITORON D 200/ 7159995500 151106

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul șî luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

270

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

6

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

WQ 30/DC

Puterea calorică conform proiectului [Iccal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

40

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

Randament de proiect [%]

92

Randament confomi ultimului bilanț [%]

92,8

Data efectuării ultimului bilanț

12.12.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apa dedurizată

CT Oltenia TI -1

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

R.MG 90/

3204943985

Anul punerii în funcțiune

2003

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila (KW]

90

Debit minim tehnologic [kW]

63

Temperatura

nominală a agentului termic

PC]

90/70

Temperatură intrare apă [UCJ

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în

cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

10.6

Debitul de combustibil minim tehnologic [m-Vh]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

92.6

Data efectuării ultimului bilanț

16.12.2003

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Oltenia TI * 2

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO

CELSIUS 120/0025

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

120

[kWl

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului temi ic m

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încoiporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mb'h]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [mJ/h]

-

Randament de proiect [%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,2

Data efectuării ultimului bilanț

15.07.2004

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Oltenia TI -3

Parametrii

Cazan I

Tip cazan/ serie

RMG 90/

3207962610

Anul punerii în funcțiune

2003

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

90

Debit minim tehnologic [kW]

63

Temperatura nominală a agentului termic ra

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică

-

conform proiectului [kcal/mc]

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

10.6

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/li]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%1

87,5

Data efectuării ultimului bilanț

16.12.2003

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Oltenia TI - 4

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

RMG 90/

3207962611

Anul punerii în funcțiune

2003

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

90

Debit minim tehnologic [kWl

63

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă pci

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în

cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal dc combustibil [m7h]

10.6

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,7

Data efectuării ultimului bilanț

16,12.2003

Tip apă de adaos

apă

(condens, apa brută, ele.)

dedurizală

CT Oltenia TI-5

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO CELSIUS 120/ 0024

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

120

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă [CC]

10

Presiune nominală agent termic [bar}

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%}

89,1

Data efectuării ultimului bilanț

15.07.2004

Tip apă de adaos (condens, apă britfă, ele.)

apă dedurizală

CT Oltenia TI - 6

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan.-' serie

RMG 80

MK/

3207962567

Anul punerii în funcțiune

2003

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

80

[kW]

Debit minim tehnologic [kW]

56

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă [0C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

*

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

9,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [mVh]

*

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

89,6

Data efectuării ultimului bilanț

16.12,2003

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă

dedurizată

CT Oltenia T2 -1

Parametri i

Cazan I

Tip cazan/ serie

RMG 80

MK/

3311112569

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

80

Debit minim tehnologic [kW]

56

Temperatura nominală a agentului termic ra

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mcl

-

Debitul nominal de combustibil fnr’/h]

9,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m’/h]

-

Randament de proiect [%1

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,2

Data efectuării ultimului bilanț

22.09.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Oltenia T2 - 2

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO CELSIUS 120/0046

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila fkW]

120

Debit minim tehnologic [kW]

-

T emperatura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă [°C|

10

Presiune nominală agent termic fbarț

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc"]

-

Debitul nominal de combustibil [in’/h]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic fnf’/li]

-

Randament de proiect [%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,8

Data efectuării

22.09.2006

ultimului bilanț

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Oltenia T2 - 3

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

RMG 90

MK/

3306067714

Anu! punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[kW]

90

Debit minim tehnologic [kW]

63

Temperatura nominală a agentului termic ra

90/70

Temperatură intrare apM°CÎ...

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

10.6

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,6

Data efectuării ultimului bilanț

22.09.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Oltenia T2-4

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO CELSIUS 120/0045

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei

-

reparații curente

Putere termică utila

[kW]

120

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic ra

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic fbar]

4

Tîp combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [in’/h]

Randament de proiect [%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%]

87,8

Dala efectuării ultimului bilanț

22.09.2004

Tip apă de adaos (condens, apa brută, etc.)

apă dedurizată

CT Oltenia T2 - 5

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

RMG80

MK/ 3306062350

Anul punerii în funcțiune

2004

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

80

Debit minim tehnologic [kW|

56

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă r°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

9,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

90,9

Data efectuării ultimului bilanț

23.09.2004

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Oltenia T3-I

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

RMG 80

MK/

3309094891

Anul punerii în funcțiune

2005

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

80

Debit minim tehnologic [kW]

56

Temperatura nominală a agentului termic ra

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

9,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului

92,7

bilanț f%]

Data efectuării ultimului bilanț

10.02.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Oltenia T3-2

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO CELSRJS 120/0019

Anul punerii în fimcțiune

2005

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

IkW]

120

Debit minim tehnologic [kW]

*

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apâ[°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [mVh]

-

Randament de proiect f%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%]

87

Data efectuării ultimului bilanț

12.07.2005

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apa dedurizată

CT Oltenia T3 - 3

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

RMG 90

MK/

3309094491

Anul punerii în funcțiune

2005

Anul ultimei

-

reparații capitale

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

90

Debit minim tehnologic [kW]

63

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă pCl

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului (kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

10.6

Debitul de combustibil minim tehnologic [m’/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

90,9

Data efectuării ultimului bilanț

10.02.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Oltenia T3 - 4

Parametri i

Cazan 1

Tip cazan/ serie

THERMO

CELS1US

120/0018

Anul punerii în funcțiune

2006

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

120

Debit minim tehnologic [kW]

-

T emperatura nominală a agentului termic rci

90/70

Temperatură intrare apă r°Cl

10

Presiune nominală

4

agent termic [ bar]

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

14,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

88

Randament conform ultimului bilanț [%]

90,4

Data efectuării ultimului bilanț

15.02.2006

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă ded urizată

CT Oltenia T3 - 5

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan./ serie

RMG 80

MK/

3311112570

Anul punerii în funcțiune

2005

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

80

Debit minim tehnologic [kW]

56

Temperatura nominală a agentului termic

90/70

Temperatură intrare apă [L'C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

9,2

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

-

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,9

Data efectuării ultimului bilanț

10.02.2Q06

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Potelu R2

Parametrii

Cazan I

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2 N 2S 85/ 0750 L 20143

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

85

Debit minim tehnologic [kWl

-

Temperatura nominală a agentului termic [°q

90/70

Temperatură intrare apă pC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic [mVh]

5,8

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

90,1

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apa dedurizată

CT Potelu R4

Parametri i

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2N 2S 102/0702 L

40176

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila fkW]

102

Debit minim tehnologic [1<W]

-

Temperatura nominală a agentului termic rcj

90/70

Temperatură intrare apă r°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m’/h]

11,89

Debitui de combustibil minim tehnologic |m’/h]

6,9

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,6

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R6

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2 N 2S 85/ 0729 L 3004

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kWl

85

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic

90/70

PC]

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil fmVli]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic [m-’/h]

5,8

Randament de proiect [%]

90

Randament conform ultimului bilanț [%]

91

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R8

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2 N 2S 85/ 0750 L 20145

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[kW]

85

Debit minim tehnologic [kW]

-

T emp era tura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă [“CI

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic fm’/h]

5,8

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț p/0]

9]

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT PoteluRIO

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS F2N 2S 102/0702 L 40177

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

[IcW]

102

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă pC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în

cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

11,89

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

6,9

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,1

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R12

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2 N 2S 85/ 0750 L 20174

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

85

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apă [°C]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVh]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

5,8

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

91J

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Potelu R14

Parametrii

Cazan I

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2N 2S 85/ 0805 L 20319

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila

85

[kW]

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperat ura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă [ttC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

5,8

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,3

Data efectuării ultimului bilanț

13,10,2008

Tip apă de adaos l'condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R16

Parametrii

Cazan l

Tip cazan/ serie

PEGASUS F2N 2S 102/0736 L 40113

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

102

Debit minim tehnologic [kW]

-

Temperatura nominală a agentului termic f°C]

90/70

Temperatură intrare apă [UC]

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în

cazan

Puterea calorică conform proiectului [kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

11,89

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

6,9

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

92,4

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Potclu R18

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2 N 2S 85/ 0805 L 20322

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

85

Debit minim tehnologic [kWl

-

Temperatura nominală a agentului termic m

90/70

Temperatură intrare apă [°C"Î

10

Presiune nominală agent termic [bar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului [ kcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [m3/h]

9,9

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

5,8

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului

92,9

bilanț [%]

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă

dedurizată

CT Potehi R20

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

PEGASUS

F2N 2S 102/0736L

40112

Anul punerii în funcțiune

2008

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Putere termică utila [kW]

102

Debit minim tehnologic fkW]

-

Temperatura nominală a agentului termic [°C]

90/70

Temperatură intrare apăf°C]

10

Presiune nominală agent termic fbar]

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului fkcal/mc]

-

Debitul nominal de combustibil [mVhl

11,89

Debitul de combustibil minim tehnologic [m3/h]

6,9

Randament de proiect [%]

91

Randament conform ultimului bilanț [%]

91,9

Data efectuării ultimului bilanț

13.10.2008

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizată

CT Potelu R1

Parametri i

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN

E 80/ CBA.R

22

MF8065100

2/2006

Anul punerii în

funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

93,4

Data efectuării ultimului bilanț

18,05.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R3

Parametrii

Cazan ]

Tip cazan/ serie

BA LI RTN E 80/ CBAR

22

MF1A802A 09/2007

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

T emperalura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare

10

apă

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazas

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

92,8

Data efectuării ultimului bilanț

18.05.2009

Tip apă de adaos (condens, apct brută, ele.)

apă

dedurizată

CT Potelu R5

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ scrie

BAL! RTN

E80/ CBAR

22 MF8065100 1/2008

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de

91,7

proiect

Randament conform ultimului bilanț

92

Data efectuării ultimului bilanț

18.05.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apa dedurizată

CT Poteln R7

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN

E80/CBAR 22

MF80801A 00/2007

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

91,6

Data efectuării ultimului bilanț

10,10.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă dedurizata

CT Poteiu R9

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN

E 100 X/ CBAR22

MF1A802A

07/2008

Anul punerii în funcțiune

2009

Anui ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

*

Debit nominal (KW)

100

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

11,60

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

93

Data efectuării ultimului bilanț

10,10.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potolii Rll

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN

E 80/ CBAR

22

MF80801A 03/2007

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a

90/70

agentului termic OC

Temperatura intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bai')

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/li)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

92

Data efectuării ultimului bilanț

10,10.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, etc.)

apă

dedurizată

CT Potelu R13

Parametrii

Cazan l

Tip cazan/ serie

BALi RTN E 80/ CBAR

22

MF80801A 02/2007

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal

(KW)

80

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominală a agentului termic GC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/li)

9,23

Debitul de combustibil minim

-

tehnologic

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

94

Data efectuării ultimului bilanț

10,10.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă

dedurizată

CT Potelu R15

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN E 80/ CBAR

22

MF1A802A

06/2008

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

Temperatura nominală a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în

cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

91,2

Data efectuării ultimului bilanț

14,10.2009

Tip apă de adaos (condens, apa brută, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R17

Parametri i

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BALI RTN

E 80/ CBAR 22

MF80801A

01/2007

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

80

Debit minim tehnologic

-

T emperatura nominală a agentului termic 0C

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

*

Debitul nominal de combustibil (mc/h)

9,23

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

90

Data efectuării ultimului bilanț

03,11.2009

Tip apă de adaos (condens, apa bruia, ele.)

apă dedurizată

CT Potelu R19

Parametrii

Cazan 1

Tip cazan/ serie

BAL1 RTN E 100 X/ CBAR 22

MF1A802Â

08/2008

Anul punerii în funcțiune

2009

Anul ultimei reparații capitale

-

Anul și luna ultimei reparații curente

-

Debit nominal (KW)

100

Debit minim tehnologic

-

Temperatura nominala a agentului termic OC

90/70

Temperatură intrare apă

10

Presiune nominală agent termic (bar)

4

Tip combustibil

gazos

Tip arzător

încorporat în cazan

Puterea calorică conform proiectului

-

Debitul nominal de combustibil (mc/li)

11,60

Debitul de combustibil minim tehnologic

-

Randament de proiect

91,7

Randament conform ultimului bilanț

89

Data efectuării ultimului bilanț

03.11.2009

Tip apă de adaos (condens, apă brută, ele.)

apă dedurizată

Putere instalată CT cvartal (KW)

39250

Putere instalată CT bloc (KW)

3328

Sediu Termoficare îkW]

270

TOTAL Putere instalată CT (KW)

42848

Starea tehnică a pompelor

în urma centralizării datelor cu privire la situația pompelor existente în cadrul centralelor termice din Municipiul Craiova, structura lor - funcție de rolul pe care îl îndeplinesc fiind următoarea:

CT

Tipul pompei

buc

Roiul pompei

Parametrii reali

An

Pil'

Debit hidraulic rămas (meh)

Q

[mc/h]

H

[mea]

n [rpm]

P

[kWl

CT1 Rovine

1L-E80/5-22

2

încălzire

116

17

2.900

8,38

2007

78,05030095

IPL-65/130-3/2

2

Circ.BE-SCPacm

67,3

10,1

2,900

2,8

2007

IPL-40/130-2,2/2

2

Circ.acm

27,4

16,6

2.900

1,8

2007

IL-40/170-0,75/4

3

Recirc.cazan

22,9

7,61

1.450

0,68

2007

IPL-6 5/120-2,2/2

3

Circ.BE-cazan

59,5

8,46

2.900

2,11

2007

lPL-40/90-0,37/2

1

Recirculare acm

8,01

7,02

2.900

0,37

2007

CT 150 Apart.

IPL65/115-1,5/2

2

Circ.cazan-B.E.

43,5

8,19

2.900

1,45

2005

29,77106621

IPL65/120-2,2/2

1

Circ.cazan-SCP

45,9

11,4

2.900

2,12

2005

1L-E80/5-22

2

Circ .în căi zi re

86

19

2.900

6,94

2005

IPL50/115-0,75/2

1 + 1

Circ.acm

18,3

10,1

2.900

0,66

2005

IPL50/160-0,55/4

2

Recirc. cazan

17,4

6,68

1.450

0,45

2005

IPL32/100-0,55/2

1

Recirc.acm

7,46

9,66

2.900

0,44

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

6,14

8,37

2.900

0,55

2005

CT 156

IPL65/115-L5/2

2

Circ.cazan-B.E.

43,5

8,19

2.900

1,45

2005

599,2583835

Apail.

lPL65/120-2,2/2

1

Circ.cazan-SCP

45,9

11,4

2.900

2,12

2005

IL-E80/5-22

2

Circ .încălzi re

86

19

2.900

6,94

2005

IPL50/115-0,75/2

1 + 1

Circ.acm

18,3

10,1

2.900

0,66

2005

IPL50/160-0,55/4

2

Recirc.cazan

17,4

6,68

1.450

0,45

2005

IPL32/100-0,55/2

1

Recirc.acm

7,46

9,66

2.900

0,44

2005

TMW32/1 ITwister

I

Epuisment

6,14

8,37

2.900

0,55

2005

CT 24 Apart.

IPL50/1 15-0,75/2

1

Circ. cazan-SCP

18,3

10,1

2.900

0,66

2005

13,92626827

TOP S30/10DM

1

Recirc. cazan

7,34

6,22

2.600

0,37

2005

IPL32/100-0,55/2

1 + 1

Circ.acm

7,21

9,84

2.900

0,43

2005

IPL32/l60-0,25/4

1

Recirc. acm

2,63

6,52

1.450

0,14

2005

IP-E65/115-1,5/2

2

Ci rc.încălzi re

17,2

13

2.860

1,5

2005

TMW32/I ITwister

1

Epuisment

4,54

9,01

2.900

0,55

2005

CT 32 Apart.

IPL50/115-0,75/2

1

Circ. cazan-SCP

18,3

10,1

2,900

0,66

2005

29,81620808

TOP S30/10DM

1

Recirc. cazan

7,34

6,22

2.600

0,37

2005

IPL32/100-0,55/2

1 + 1

Circ.acm

7,21

9,84

2.900

0,43

2005

IPL32/160-0,25/4

1

Recirc. acm

2,63

6,52

1.450

0,14

2005

1P-E65/115-1,5/2

2

Circ.încălzire

17,2

13

2.860

1,5

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

4,54

9,01

2.900

0,55

2005

CT5 - 1

Mai

IL40/! 70-0,75/4

4

Recirc, cazan

22,9

7,61

1.450

0,68

2007

63,85318143

IPL65/120-2.2/2

4

Circ.cazan-BE

59,5

8,46

2,900

2,11

2007

1L-E8 0/5-22

2

Circ. încălzire

116

17

2.900

8,38

2007

1PL80/145-5,5/2

2

Circ, cazan - SCPacm

113

13,2

2.900

5,18

2007

1PL5 0/150-4/2

2

Circ.acm

43,6

21,6

2,900

3,64

2007

1PL40/115-0,55/2

l

Recirc, acm

13,4

9,52

2.900

0,51

2007

CT 6 - I Mai

IL40/170-0.75/4

6

Recirc. cazan

22,9

7,61

1.450

0,68

2007

139,9623818

1PL65/120-2,2/2

4

Circ.cazan-BE

59,5

8,46

2.900

2,11

2007

IL-E100/6-29BF

2

Circ. încălzire

224

20

2.915

18,5

2007

1PL65/130-3/2

3

Circ, cazan - SCPacm

57,6

12,7

2.900

2,78

2007

IPL50/150-4/2

2

Circ.acm

45,1

21,1

2.900

3,68

2007

1PL40/115-0,55/2

1

Recirc. acm

13,4

9,52

2.900

0,51

2007

CT6-Calea B.

lL40/170-0,75/4

6

Recirc.cazan

22,9

7,61

1.450

0,68

2007

209,1197334

IPL65/120-2,2/2

4

Circ.cazan-BE

59,5

8,46

2.900

2,11

2007

IL-E100/6-29BF

2

Circ. încălzire

224

20

2.915

18,5

2007

IPL65/130-3/2

3

Circ, cazan - SCPacm

57,6

12,7

2.900

2,78

2007

IPL50/150-4/2

2

Circ.acm

45,1

21,1

2.900

3,68

2007

IPL40/115-0,55/2

1

Recirc. acm

13,4

9,52

2.900

0,51

2007

CT 97-73 Ap.

TOP S65/13 3PN-

6/10

2

Cîrc.cazan-B.E.

28

7

2.550

1,19

2005

34,75924334

IL50/110-1,5/2

1

Circ.cazan-SCP

30

10,3

2.900

1,25

2005

1PL32/110-0,75/2

1+1

Circ.acm

11,3

9,13

2,900

0,69

2005

1P-E50/150-4/2

2

Circ.încălzire

55,4

15,7

2.900

4

2005

IPL32/100-0,55/2

2

Recirc.cazan

11

5,81

2.900

0,52

2005

lPL32/90-0,37/2

1

Recirc.acm

6,05

7,62

2.900

0,28

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

6,14

8,37

2.900

0,55

2005

CT

Brâncuși

IL40/170-0,75/4

3

Recirc.cazan

22,9

7,61

1,450

0,68

2007

96,62618229

IPL65/120-2,2/2

3

Circ.cazan-BE

59,5

8,46

2,900

2,11

2007

IL-E80/5-22

2

Circ. încălzire

101

16

2.900

6,58

2007

1PL65/130-3/2

2

Circ, cazan - SCPacm

67,3

10,1

2.900

2,86

2007

1PL40/130-2,2/2

2

Circ.acm

27,4

16,5

2.900

1,91

2007

IPL40/90-0,37/2

1

Recirc. acm

8

7

2.900

0,37

2007

IPL40/115-0,55/2

2

Recirc.cazan

17,8

6,62

2.900

0,52

2007

CT Casa

Alba

IL50/110-1,5/2

1

Circ.cazan-SCP

30

10,3

2.900

1,25

2005

13,00085985

IPL40/160-0,3 7/4

1

Recirc. cazan

12,8

5,96

1.450

0,32

2005

IPL3 2/90-0,3 7/2

I

Recirc.acm

6,05

7,62

2.900

0,28

2005

IP-E40/150-3/2

2

Circ. înc.

30,2

15

2.890

3

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

6,14

8,37

2,900

0,55

2005

CT IJK

IPL65/115-1,5/2

2

Circ.cazan-B.E.

43,5

8,19

2.900

1,45

2005

39,25085985

1PL65/120-2,2/2

1

Circ.cazan-SCP

45,9

11,4

2,900

2,12

2005

IPL50/J15-0,75/2

1 + 1

Circ.acm

18,3

10,1

2.900

0,66

2005

IL-E80/5-22

2

Circ .încălzire

86

19

2,900

6,94

2005

1PL50/160-0,55/4

2

Rec irc, cazan

17,4

6,68

1.450

0,45

2005

1PL32/100-0,55/2

1

Recite, ac m

7,46

9,66

2,900

0,44

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

6,14

8,37

2.900

0,55

2005

CT

Rom ari a

TOP S65/13 3PN-

6/10

2

Circ.cazan-B.E.

29,4

6,66

2.550

1,19

2005

25,888865

IL50/110-1,5/2

1

Circ.cazan-SCP

30

10,3

2.900

1,25

2005

1PL40/115-0,55/2

1+1

Circ.acm

13,3

9,54

2.900

0,53

2005

IPL40/160-0,37/4

2

Recirc. cazan

12,8

5,96

1.450

0,32

2005

1L-E65/6-24

2

Circ. înc.

60,4

17

2.900

4,81

2005

iPL32/90-0,37/2

1

Recirc. acm

6,05

7,62

2.900

0,28

2005

TMW32/1 ITwister

1

Epuisment

6,14

8,37

2,900

0,55

2005

Starea tehnică a schimbătoarelor de căldură

Centralele termice din Municipiu] Craiova produc agent termic pentru încălzire prin preparare directă - din cazane, iar apa caldă de consum, prin intermediul schimbătoarelor de căldură de tip apă-apă. Trebuie menționat faptul că toate centralele sunt echipate cu schimbătoare moderne - cu plăci - instalate în perioada 2005 - 2006. Capacitățile schimbătoarelor variază între 0,4 MW și 2,6 MW.

C.T.

Tip schimbător

Serie teren

Utili

zare

Debit mas ic

[kg/h]

Temp. intrare

[°C]

Temp. ieșire [°C]’

ag, prim.

ag-prim.

ag. sec.

ag. prim.

ag-sec.

prim.

CT Brâncușî-licee

S221G10-43-TK

lipsa serie

ace

71.514

28.886

90,00

10,00

70,00

60,00

CI' Brâncuși-

P°P.

S221G10-26-TK

20677/2006

acc

42.823

17.297

90,00

10,00

70,00

60,00

CT Brâncuși-POP'

S7A-ST16-55-

TKTL55

400/2005

ace

29.976

12.011

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 32 Ap.

S7A-ST16-31-

TK.TL64

402/2005

acc

17.129

6,863

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 24 Ap.

S7A-ST16-31-

TICTL64

403/2005

acc

17.129

6.863

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 156 Ap.

S221GI0-30-TK

29477/2005

acc

42.823

17.158

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 150 Ap.

S22IG10-30-TK

29478/2005

acc

42.823

17.158

90,00

10,00

70,00

60,00

CT Casa Albă

S7A-ST16-55-

TK.TL55

405/2005

acc

29.976

12.011

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 97-73 Ap.

S7A-STI6-5I-

TKTL56

404/2005

acc

27.835

11.152

90,00

10,00

70,00

60,00

CT IJK

S221G10-30-TK

29476/2005

acc

42.823

17.158

90,00

10,00

70,00

60,00

CT5- 1 Mai

S22IG10-71-TK

522/2006

acc

107.485

43.415

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 6 - 1 Mai

S22IG10-74-TK

20680/2006

acc

111.339

44.972

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 1 Rovine

S22IG10-40-TK

34708/2006

acc

66.375

26.810

90,00

10,00

70,00

60,00

CT 6 CI.

București

S22IG10-74-TK

20679/2006

acc

111.339

44.972

90,00

10,00

70,00

60,00

CT Romarta

S7A-STI6-55-

TKTL55

400/2005

acc

29,976

12.011

90,00

10,00

70,00

60,00

Contoriza re

7320


Total branșamente contorizate

Total sisteme de contorizare proprietate terți

Total sisteme de contorizare terți proprietate Termo

30

7483

313


Total branșamente contorizate proprietate Terme

Sisteme de contorizare în PT + CT

Nr.

Crt.

Utilizatori

Cont ori za ti

Necontorizați

Observații

ÎNC.

ACC

ÎNC

ACC

1.

Asociații

3656

3484

0

0

2.

Locuințe individuale

4

1

6

3

3.

Instituții Publice

60

26

7

2

4.

Agenți economici

76

13

28

5

TOTAL:

3796

3524

41

10

Grad Contorizare ÎNC. = 3794 / (3794+41) = 98,93%

Grad Contorizare ACC.= 3523 / (3523+10) = 99,68%

Din punctul de vedere al automatizării, au fost automatizate toate centralele termice.

Eficiența energetică

Intravilanul municipiului Craiova are clădiri de locuit de diverse tipuri: clădiri individuale de regim de înălțime P, P+l, P+2 și clădiri colective/blocuri cu regim de înălțime în majoritate P+4, dar și de tip P+7, P+l 0 amplasate începând din zona centrală și mergând până la periferie, precum și pe arterele principale.

Majoritatea blocurilor sunt construite în perioada 1950-1990 și nu au suferit lucrări majore de îmbunătățire a eficienței energetice. Acestea prezintă o rezistență termică scăzută a anvelopei clădirilor, cu valori dependente atât de materialele de izolație termică utilizate, cât și de configurația geometrică și structurală a clădirilor existente.

Imobilele racordate la sistemele centralizate de încălzire urbană prezintă o serie de caracteristici din punctul de vedere a! performanțelor termice, și anume:

» zidurile exterioare și terasele realizate cu tehnologii și materiale care facilitează transferul de căldură către exterior;

 • •  tâmplarii cu performanțe scăzute din punctul de vedere al transferului de căldură;

 • •  instalațiile interioare de încălzire nu sunt individualizate pe apartamente, nepennițând o contorizare individuală pe fiecare abonat.

în scopul reducerii pierderilor de căldură din apartamente, este necesară reabilitarea termică a anvelopei clădirilor (a fațadelor, teraselor, a tâmplăriei exterioare). Clădirile încadrate în clase de risc 0-111, trebuie să fie reabilitate și structural.

Alegerea soluției de reabilitare și modernizare termică și energetică a clădirilor de locuit existente, la nivelul anvelopei acestora (refacere izolații termice, fonice, hidrofuge, lucrări de eliminare a condensului, refacere fațade, terase), se face de comun acord și în colaborare cu proprietarii clădirilor, avându-se în vedere alcătuirea și starea elementelor de construcție existente, determinate în faza de realizare a expertizei termice și energetice, precum și în funcție de criteriile prioritare specifice fiecărei situații în parte.

Reabilitarea clădirilor se face împreună cu partea de instalații, ele neputând să fie realizate separat.

în prezent sunt în implementare o serie de proiecte de reabilitare termică a clădirilor de locuit, ce urmăresc creșterea performanțelor energetice ale clădirilor, reducerea facturilor de energie termică și implicit, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor și degrevarea bugetului local de sume importante alocate subvențiilor pentru energia termică.

Starea tehnică a rețelei secundare aferentă centralelor termice

Rețeaua secundară asigură furnizarea energiei termice produsă în centralele termice de zonă până la consumatorii finali. Sistemul de rețele este de tip cvadritubular, compus din conducte clasice cu izolație din vată minerală, pozate în canale subterane vizitabile necirculabile. Lungimea rețelelor secundare aferente centralelor termice este de 30 km. Starea actuală a sistemului de distribuție aferent centralelor termice este necorespunzătoare, ca urmare a corodării conductelor și tasării term o izolației. Lucrările efectuate până în prezent au constat doar în înlocuiri parțiale în zonele unde s-au constatat pierderi mari de agent termic.

5.2.2 Auditul tehnic al rețelei de transport

Rețeaua primară, care aparține administrativ de CET Craiova, asigură transportul apei fierbinți de la centrala de cogenerare până la punctele termice ale municipiului.

Sistemul de transport al energiei termice este o rețea de tip bitubular închisă, amplasată atât subteran (47% amplasată în canale de protecție vizitabile și 3% în canale nevizitabile) cât și suprateran (50%), având o lungime totală de traseu de aprox. 57,2 km.

Rețeaua primară de transport a energiei termice a fost pusă în funcțiune, eșalonat, începând cu anul 1977.

Rețeaua primară de transport este administrată de către S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. (CEN).

Nr.crt

Conductă

Total

Exterioara

Canale

vizitabile

Canale vizitabile

1

Dn 1000

clasică

13.100

13.100

preizolată

2

Dn 900

clasică

1.415

1.415

preizolată

J

Dn 800

clasică

6.129

1.945

4184

preizolată

4

Dn 700

clasică

5.260

4.180

1.080

preizolată

5

Dn 600

clasică

9.550

4.000

5.550

preizolată

1.200

1.200

6

Dn 500

clasică

15.480

10.030

5.450

preizolată

7

Dn 400

clasică

8.411

1.020

7.391

preizolată

8

Dn 300

clasică

8.940

600

8.340

preizolată

475

0

475

9

Dn 250

clasică

14.250

4.570

9.680

preizolată

300

0

300

10

Dn 200

clasică

15.551

4.802

10.724

preizolată

750

0

750

11

Dn 150

clasică

16,588

12.048

4.540

preizolată

1050

0

1050

12

Dn 125

clasică

3.302

1.762

1.540

preizolată

13

Dn 100

clasică

1.842

872

970

preizolată

14

Dn 800

clasică

1.638

850

788

preizolată

lotal

clasică

122.656

61.194

57.253

4184

preizolată

2.575

2.575

total

125.231

61.194

59.828

4,184

%

100

48,87

46,68

3,4

5.2.3 Auditul punctelor termice și al rețelelor secundare aferente

Punctele termice urbane din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru ansambluri de locuințe, cu puteri termice de 2,5; 5; 7,5; lOGcal/'h și au fost puse în funcțiune în perioada 1981-1990. Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare de căldură de suprafața tip fascicul de țevi în manta. în anii 1996-2006 toate aceste schimbătoare de căldură fasciculare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu placi inoxidabile.

La început circulația agentului termic secundar se făcea cu pompe centrifugale monoetajate de tip Lotru, Cris sau Cerna, iar umplerea instalațiilor de încălzire se făcea cu pompe de tip Sadu. Sistemul de expansiune din dotarea punctelor termice era compus din recipiente sub presiune stabile de tip închis și perna de aer era asigurata de compresoare.

Pentru eficienți zarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice modeme, complet automatizate și până în la începutul anului 2014 s-au modernizat 14 puncte termice. Electropompele de circulație a apei din instalațiile de încălzire și de preparare a apei calde menajere sunt dotate cu convertizoare statice de frecventă și funcționare automată cu menținerea diferenței de presiune. Instalațiile de automatizare sunt construite în jurul unor regulatoare electronice programabile, liber configurabile, cu posibilitatea de extindere și dezvoltare ulterioara. Utilajele, echipamentele și instalațiile sunt dotate cu interfețe specializate, care permit integrarea în sistemul centralizat de monitorizare, supraveghere și exploatare automată tip SCADA. Datele de operare ale punctelor termice (debite, presiuni, temperaturi), precum și informațiile integrate în timp se transmit prin rețeaua internet la dispeceratul central din punctul termic nr. 10 Craiovița Nouă.

în prezent sunt modernizate un număr de 26 puncte termice,

în figura următoare este prezentat fluxul tehnologic al unui punct termic. Schema cuprinde racordurile pe tur și retur de la rețeaua de transport a apei fierbinți la schimbătoarele de căldură cu plăci. Din schimbătoare, agentul termic este distribuit la consumatorii finali, pentru încălzire și apă caldă de consum.

Componentele schemei fluxului tehnologic al unui punct termic sunt următoarele:

 • •  SCP I - schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire

 • •  SCP ACC tr. I - schimbător de căldură cu plăci pentru apa calda de consum treapta I

« SCP ACC tr. II - schimbător de căldură cu plăci pentru apă caldă de consum treapta a Il-a

 • •  EP — electropompă de circulație

 • •   Dl - distribuitor încălzire

 • •  CI — colector încălzire

 • •  DACC - distribuitor apă caldă de consum

» VE - vas de expansiune

 • •  SD - stație de dedurizare

 • •  Regim de iarnă

 • •  Vanele 1 și 2 deschise și vana 3 închisă

 • •  Regim de vară

 • •   Vanele I și 2 închise și vana 3 deschisă.

1)3


fxmlrU i nu ii-<irt


«M k’UKlJ U

ILliUAJ

kJi t i 11 k itj Pi 1[1

țSt 1*1Jljvi prllilf-lO*

lt„<ir„ ul >|1 J-.' MLL


•  4                 li un»Hu.mni

PAI 4


Situația schimbătoarelor de căldură

Atât pe partea de încălzire, cât ți pe partea de apă caldă de consum, toate schimbătoarele de căldură tubulare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci.

P.T. (C.T.)

Tip schimbător

Treapta

Utili

zare

Debit masic [kg/h]

Temp. intrare

E°C]

Temp. ieșire [°C]

ag. prim.

ag. sec.

prim.

ag. sec.

ag, prim*

ag. sec.

PT 1 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I

acc

115.181

65.264

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta 11

acc

115.735

65.638

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta 1 p+4

acc

81.006

45.900

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II p+4

acc

81.584

46.269

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMAX19NCL

treapta I p+10

acc

24.048

13.626

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMAX19NCL

treapta II p+10

acc

24.665

13.988

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

34.631

100.942

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

34.631

100.942

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

34.631

100.942

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta 1 p+4

acc

74.678

42.314

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II p+4

acc

75.892

43.041

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA X49 SCL

treapta I p+10

acc

48.097

27.253

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 37 NCL

treapta 11 p+10

acc

49.329

27.977

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

40.526

118.124

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

40.526

118.124

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

40526

118,124

125.00

65,00

67,00

85,00

PT 4 Cv.

Nouă

V45-SST

treapta l

acc

96.592

59.211

39,30

10,00

23,90

35,00

V28-SST

treapta II

acc

96.784

59.380

75,00

35,00

59,60

60,00

V60-FG

Inc.

27.598

113.879

70,00

42,00

45,00

48,00

V60-FG

înc.

27.598

113.879

70,00

42,00

45,00

48,00

V60-FG

înc.

27.598

113.879

70,00

42,00

45,00

48,00

PT 5 Cv.

Nouă

SIGMA X 29 SCL

treapta I p+4

acc

98.528

43.031

41,00

10,00

30,10

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II p+4

acc

98.425

43.041

75,00

35,00

64,10

60,00

SIGMA X 29 SCL

treapta I p+8

acc

94.726

27.540

43,50

10,00

36,20

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II p+8

acc

94.592

27.546

75,00

35,00

67,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

38.316

111.681

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 15 Cv.

Nouă

V28-SST

treapta 1

acc

80.000

35.067

46,08

10,00

32,93

40,00

V28-SST

treapta II

acc

80.122

42.080

75,00

35,00

61,87

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

PT21

Toporași

SIGMA X19 SCL

treapta I

acc

27.598

20.655

38,20

10,00

19,50

35,00

SIGMA X19NCL

treapta II

acc

27.584

20,660

75,00

35,00

56,30

60,00

VICARB M10

BFGL

înc.

12.648

35.690

125,00

65,00

67,00

85,00

ALFA LAVAL M10 BFGL

înc.

12.648

35.690

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 8 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I

acc

112.650

63.829

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II

acc

112.600

63.916

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 9 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I

acc

99.486

56.371

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II

acc

99.331

56.384

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.158

96.647

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33,158

96.647

125,00

60,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.158

96.647

125,00

60,00

67,00

85,00

PT 10 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I

acc

67.337

38.154

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II

acc

67.105

38.091

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

22.473

65.505

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

22.473

65.505

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

22.473

65.505

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 11 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I

acc

87.335

49.486

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II

acc

87.276

49,497

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28,737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28.737

86.760

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 12 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta 1

acc

99,992

56.657

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta 11

acc

100,557

57.030

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.158

96.647

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.158

96.647

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.158

96,647

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 13 Cv.

Noua

V45-SST

treapta I

acc

61.310

38.890

39,20

10,00

23,30

35,00

V28-SST

treapta II

ace

61.270

39.040

75,00

35,00

59,10

60,00

M10BFGL

înc.

23.057

64.730

125,00

65,00

67,00

85,00

M10BFGL

Inc.

23.057

64.730

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

23.057

64.730

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 14 Cv,

Nouă

V45-SST

p+4 treapta I

acc

41.150

28.080

39,20

10,00

22,10

35,00

V28-SST

p+4 treapta

II

acc

41.200

28.180

75,00

35,00

57,90

60,00

V45-SST

p+8 treapta I

acc

22.440

17.200

39,10

10,00

19,90

35,00

V13-MAT

p+8 treapta

II

acc

22.940

17.390

75,00

35,00

55,70

60,00

V60-SST

înc.

42.880

125.100

125,00

65,00

67,00

85,00

V60-SST

înc.

42.880

125.100

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6 Cv.

Nouă

SIGMA X 66 SCL

treapta I p+4

acc

40.503

22.950

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA X 66 SCL

treapta II p+4

acc

40.566

23.027

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

treapta 1

p+10

acc

44.806

25.388

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 NCL

treapta 11 p+10

acc

44.736

25.394

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28.368

82.687

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28.368

82.687

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

28.368

82.687

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 7 Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta I p+4

acc

84.044

47.621

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta 11 p+4

acc

83.787

47.561

75,00

40,00

63,70

60,00

M10BFGL

treapta I

p+10

acc

28.605

16.208

42,00

10,00

25,00

40,00

M10 BFGL

treapta II p+10

acc

28.813

16.355

75,00

40,00

63,70

40,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

37.579

109.533

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 16Cv.

Nouă

V45-SST

treapta I

acc

53.000

23.656

44,95

10,00

31,56

40,00

V28-SST

treapta II

acc

53.080

28.387

75,00

35,00

61,63

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 17Cv.

Nouă

SIGMA X29 SCL

treapta I

acc

35.960

20.655

38,70

10,00

24,30

35,00

SIGMA X29 NCL

treapta II

acc

35.932

20.660

75,00

35,00

60,60

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

20.631

60.136

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

20.631

60.136

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 18 Cv.

Nouă

SIGMA X29 SCL

treapta I

acc

38.319

27.540

38,10

10,00

20,10

35,00

SIGMA X29 NCL

treapta 11

acc

38.291

27.546

75,00

35,00

57,00

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.158

55.840

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.158

55.840

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6A Cv.

Nouă

SIGMA 66 SCL

treapta 1 p+4

acc

54.932

31.126

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA 66 SCL

treapta II p+4

acc

54.973

31.205

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA X 49 SCL

treapta I p+10

acc

15.695

8.893

42,00

10,00

25,00

40,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II p+10

acc

15.544

8.823

75,00

40,00

63,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

23.579

68.726

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

23.579

68.726

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

23.579

68.726

125,00

65,00

67,0.0

85,00 |

PT 10 Br. lui Novac

SIGMA 29X SCL

treapta 1

ace

36.632

25.818

38,00

10,00

20,40

35,00

SIGMA 29X NCL

treapta II

acc

36.611

25.825

75,00

35,00

57,40

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.158

55.840

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.158

55.840

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6 Br.

Iui Novac

V45-SST

treapta I

acc

34.900

24.580

39,10

10,00

21,50

35,00

V28-SST

treapta II

acc

34.950

24.670

75,00

35,00

57,40

60,00

SIGMA 37 SCL

încT

24.315

70,874

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

24.315

70.874

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 9 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

49.978

34.425

38,00

10,00

20,80

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

49.947

34.433

75,00

35,00

57,80

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 11 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

87.506

37.867

41,40

10,00

30,60

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

89.396

37.876

75,00

35,00

64,40

60,00

SIGMA X 29 NCL

p+8

acc

15.768

14.632

75,00

10,00

28,60

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 12 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

p+4 treapta 1

acc

73.526

22.376

43,20

10,00

35,60

35,00

SIGMA X 29 SCL

p+4 treapta

II

acc

73.424

22.381

75,00

35,00

67,40

60,00

SIGMA X 29 SCL

p+8 treapta I

acc

90.297

25.818

44,60

10,00

37,40

35,00

SIGMA X 29 SCL

p+8 treapta

II

acc

90.167

25.825

75,00

35,00

67,80

60,00

SIGMA 66 SCL

înct

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90,204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 13 Br. lui Novac

V45-SST

p+4 treapta I

acc

35.790

25.060

39,20

10,00

21,60

35,00

V28-SST

p+4 treapta

11

acc

35.840

25.150

75,00

35,00

57,50

60,00

V45-SST

p+8 treapta I

acc

42.950

29.100

39,20

10,00

22,20

35,00

V28-SST

p+8 treapta

II

acc

43.010

29.200

75,00

35,00

58,00

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

30.204

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 14 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

62.367

34,425

39,00

10,00

39,00

10,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

62.316

34.433

75,00

35,00

75,00

35,00

M10BFGL

înc.

24.419

68.739

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

24.419

68.739

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

24.419

68.739

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 15 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

51.366

30.982

40,20

10,00

25,10

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

51.259

30.990

75,00

35,00

59,90

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 17 Br. lui Novac

SIGMA X 19NCL

treapta I

acc

25.854

15.491

38,80

10,00

23,80

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta II

acc

25.834

15.495

75,00

35,00

60,00

60,00

M10 BFGL

înc.

14.204

39.894

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

14.204

39.894

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 N.

Titulescu

V45-SST

treapta I

acc

65.330

41.050

39,20

10,00

23,50

35,00

V28-SST

treapta II

acc

65.410

41.200

75,00

35,00

59,30

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28,000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 G. Enescu

M10 BFGL

treapta 1

ace

44.594

29.376

39,80

10,00

23,20

35,00

MIOMFGL

treapta II

acc

44.708

29.418

75,00

35,00

58,40

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

PT2G.

Enescu

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

68.124

41.310

38,20

10,00

23,00

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

68.075

41.319

75,00

35,00

59,80

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

39.789

115.976

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

39.789

115.976

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 G.

Enescu

SIGMA X 19 NCL

treapta 1

acc

31.060

22.376

38,80

10,00

20,80

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

31.043

22.381

75,00

35,00

57,00

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

14.736

42.954

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

14.736

42.954

125,00

65,00

67,00

85,00

PT4 G.

Enescu

M10BFGL

treapta 1

acc

42.115

28.679

39,90

10,00

22,70

35,00

M10 MFGL

treapta Ii

acc

42.271

28.730

75,00

35,00

57,10

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

21.368

62.283

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

21.368

62.283

125,00

65,00

67,00

85,00

PT5 G.

Enescu

M10 BFGL

treapta I

acc

20.764

15.137

39,80

10,00

21,40

35,00

M10 MFGL

treapta II

acc

20.850

15.204

75,00

35,00

56,60

60,00

M10 BFGL

înc.

10.701

30.018

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

10,701

30.018

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6 G. Enescu

SIGMA X 19 NCL

treapta I

acc

10.637

9.466

38,40

10,00

16,10

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

10.633

9.469

75,00

35,00

52,80

60,00

M6 MFG

înc.

5.448

15.351

125,00

65,00

67,00

85,00

M6 MFG

înc.

5.448

15.351

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 7 Br. lui Novac

V45-SST

treapta I

acc

31.510

22.550

39,30

10,00

21,40

35,00

V28-SST

treapta II

acc

31.550

22.630

75,00

35,00

57,10

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

16.947

49.397

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

16.947

49.397

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

77.978

46.473

38,50

10,00

23,60

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

77.920

46.484

75,00

35,00

60,10

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 Br. lui Novac

V45-SST

p+4 treapta 1

acc

33.760

23.900

39,20

10,00

21,50

35,00

V28-SST

p+4 tr. 11

acc

33.810

23.990

75,00

35,00

57,30

60,00

V45-SST

p+8 treapta I

acc

22.500

17.190

39,30

10,00

20,10

35,00

V13-MAT

p+8 tr. 11

acc

22.560

17.270

75,00

35,00

55,90

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.449

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

62.052

34.425

39,30

10,00

25,40

35,00

SIGMAX29 NCL

treapta II

acc

62.001

34.433

75,00

35,00

61,10

60,00

M10 BFGL

înc.

24.517

68.837

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

24.517

68.837

125,00

65,00

67,00

85,00

Ml 0BFGL

înc.

24.517

68,837

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 4 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

60.309

37.867

39,40

10,00

23,70

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

60.257

37.876

75,00

35,00

59,30

60,00

M10 BFGL

înc.

21.50!

60.525

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

21.501

60.525

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

21.501

60.525

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 5 Br. lui Novac

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

36.737

25.818

38,10

10,00

20,50

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta 11

acc

36.715

25.825

75,00

35,00

57,40

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

17.684

51.545

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

17.684

51.545

125,00

65,00

67,00

85,00

PT21 Br. lui Novac

V45-SST

treapta I

acc

27.420

20.130

39,30

10,00

20,90

35,00

V28-SST

treapta II

acc

27.440

20.210

75,00

35,00

56,60

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

16.947

49.397

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

16.947

49.397

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 20 Br. lui Novac

V28CH-SST

treapta I

acc

39.000

17.017

45,61

10,00

32,52

40,00

V28-SST

treapta 11

acc

39.109

20.414

75,00

35,00

61,95

60,00

MIOBFGL

înc.

24.517

68.934

125,00

65,00

67,00

85,00

MIOBFGL

înc.

24.517

68.934

125,00

65,00

67,00

85.00

PTM.

Viteazul

Danfoss xgh 75 scl

înc.

17,684,3

51.545

125,00

65,00

67,00

85,00

Danfoss xgh 75 scl

înc.

17,684,3

51.545

125,00

65,00

67,00

85,00

Danfoss xgh 75 scl

treapta I

acc

37,320

34.552

47,00

10,00

22,00

37,00

Danfoss xgh 75 scl

treapta II

acc

37.541

34.283

68,00

37,00

47,00

60,00

ALFA LAVAL

M10

înc.

15.469

43.414

125,00

65,00

67,00

85,00

ALFA LAVAL

MIO

înc.

15.469

43.414

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 N.

Titulescu

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

48.207

32.703

38,10

10,00

21,10

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

48.177

32.711

75,00

35,00

58,00

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 N.

Titulescu

V45-SST

treapta I

acc

43.540

29.780

39,40

10,00

22,30

35,00

V28-SST

treapta II

acc

43.600

29.890

75,00

35,00

57,90

60,00

M15 -MFGL

înc.

34.246

96.411

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 -MFGL

înc.

34.246

96.411

125,00

65,00

67,00

85,00

PT4N.

Titulescu

MIO BFGL

treapta I

acc

55.696

32.360

39,90

10,00

25,20

35,00

MIO MFGL

treapta II

acc

55.734

32.475

75,00

35,00

60,30

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT l. Jianu

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

38.466

25.818

38,20

10,00

21,40

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta 11

acc

38.442

25.825

75,00

35,00

58,20

60,00

MIOBFGL

înc.

20.139

56,516

125,00

65,00

67,00

85,00

MIOBFGL

înc.

20.139

56,516

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Piața

Unirii

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

45.081

22,376

40,20

10,00

27,80

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

45.039

22.381

75,00

35,00

62,60

60,00

MIO BFGL

înc.

17.512

49.281

125,00

65,00

67,00

85,00

MIOBFGL

înc.

17.512

49.281

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

17.512

49.281

125,00

65,00

67,00

85,00

VICARB

înc.

27.686

9.466

42,60

10,00

34,00

35,00

PT L.

Chimie

VICARB

treapta I

acc

27.686

9.466

42,60

10,00

34,00

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

27.651

9.469

75,00

35,00

66,40

60,00

MIO BFGL

înc.

13.134

37.058

125,00

65,00

67,00

85,00

MIOBFGL

înc.

13.134

37.058

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 8 CI,

București

V45-SST

treapta I

acc

48.429

28.204

40,03

10,00

25,47

35,00

V28-SST

treapta II

acc

52.000

28.205

75,00

35,00

61,44

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Romul

SIGMA X 19 NCL

treapta 1

acc

32.945

22.376

38,60

10,00

21,60

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

32,924

22.381

75,00

35,00

58,00

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

16.210

47.249

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

16.210

47.249

125,00

65,00

67,00

85,00

Danfoss xgh 45

înc.

25.141

73.280

125,00

65,00

67,00

85,00 |

PT 15 Ci. București

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

42.833

25.818

39,30

10,00

24,20

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

ace

42.800

25,825

75,00

35,00

59,90

60,00

MIOBFGL

înc.

22.279

62.774

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

22.279

62.774

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 11 CI.

București

V45-SST

treapta I

ace

91.000

50.523

39,21

10,00

25,33

35,00

V28-SST

treapta 11

acc

91.000

50.523

75,00

35,00

61,12

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

50.105

146.044

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

50.105

146.044

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

50.105

146.044

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Vasile

Conta

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

40.476

27.540

38,40

10,00

21,40

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

40.451

27.546

75,00

35,00

58,00

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.894

57.988

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

19.894

57.988

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 14 CI. București

SIGMA X 19 NCL

treapta I

acc

28.004

15.491

39,20

10,00

25,40

35,00

SIGMA X 19NCL

treapta 11

acc

27.981

15.495

75,00

35,00

61,20

60,00

MIO BFGL

înc.

16.247

45.663

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

16.427

45.663

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 23 August

V45-SST

treapta 1

acc

80.990

51.710

42,00

10,00

24,60

37,20

V28-SST

treapta II

acc

82.220

52.620

75,00

35,00

57,60

62,20

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

PT

Filarmonica

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

35.118

22.376

39,70

10,00

23,80

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

35.093

22.381

75,00

35,00

59,10

60,00

MIO BFGL

înc.

18.387

51.823

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

18.387

51.823

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Horezu

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

51.134

20.655

41,50

10,00

31,40

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

51.077

20.660

75,00

35,00

64,90

60,00

MIO BFGL

înc.

22,668

63.850

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

22,668

63.850

125,00

65,00

67,00

85,00

PT

Mântuleasa

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

40.836

27.540

38,40

10,00

21,50

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

40.810

27,546

75,00

35,00

58,10

60,00

MIO BFGL

înc.

20.722

58.374

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

20.722

58.374

125,00

65,00

67,00

85,00

PT l - 1

Mai

V45-SST

treapta I

acc

48.070

31.900

39,20

10,00

22,50

35,00

V28-SST

treapta II

acc

48.130

32.010

75,00

35,00

58,40

60,00

MIO BFGL

înc.

27.824

78.126

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

27.824

78.126

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

27.824

78.126

125,00

65,00

67,00

85,00

PT2- 1

Mai

V45-SST

treapta 1

acc

36.790

25.680

39,10

10,00

21,60

35,00

V28*MAT

treapta II

acc

36.840

25.770

75,00

35,00

57,50

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

20.631

60.136

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

20.631

60.136

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 - 1

Mai

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

82.306

48.195

40,40

8,00

25,80

33,00

SIGMA X 29 SCL

treapta 11

acc

105.597

48,206

75,00

35,00

63,60

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

28.737

83.760

125,00

65,00

67,00

85,00

PT4- 1

Mai

V45-SST

treapta I

acc

45.700

20.245

45,16

10,00

31,87

40,00

V13-MAT

treapta II

acc

45.734

24.295

75,00

35,00

61,72

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33,894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1

Rom an eseu

V45-SST

treapta I

acc

67.210

41.990

39,30

10,00

23,60

35,00

V28-SST

treapta II

acc

67.320

42.160

75,00

35,00

59,30

60,00

M15 MFGL

înc.

48.839

137.478

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

48,839

137.478

125,00

65,00

67,00

85,00

PT2

Romanesc ti

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

46.773

30.982

38,20

10,00

21,60

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

46.743

3.090

75,00

35,00

58,40

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

24.315

70.874

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

24.315

70.874

125,00

65,00

67,00

85,00

PT8

Rovine

V45-SST

treapta I

acc

95,000

52.896

39,12

10,00

25,20

35,00

V28-SST

treapta 11

acc

95.000

52.858

75,00

35,00

61,09

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

47.158

137.453

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

47.158

137.453

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

47.158

137.453

125,00

65,00

67,00

85,00

PT7 Rovine

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

69.460

37.867

39,30

10,00

25,70

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta 11

acc

69,402

37.876

75,00

35,00

68,40

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3

Rovine

V28CHM-CR SST

treapta I

acc

100.332

51.896

59,00

10,00

44,00

39,00

V28CHM-CR SST

treapta II

acc

99.723

51.428

70,00

36,00

59,00

60,00

V60-SST

înc.

47.500

162.600

120,00

65,00

67,00

80,00

V60-SST

înc.

47.500

162.600

120,00

65,00

67,00

80,00

V60-SST

înc.

47.500

162.600

120,00

65,00

67,00

80,00

PT4 Rovine

V45-SST

p-t-4 treapta I

acc

60.000

33.552

38,95

10,00

24,97

35,00

V28-SST

p+4 treapta 11

acc

60.000

33.552

75,00

35,00

61,02

60,00

V45-SST

p+10 treapta 1

acc

36.000

19.454

40,17

10,00

26,66

35,00

V28CHM-SST

p+10 treapta II

acc

36.000

19.440

75,00

35,00

61,50

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

35.368

103.090

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

35.358

103.090

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

35.368

103.090

125,00

65,00

67,00

85,00

PT6 Rovine

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

81.142

49.916

39,70

10,00

24,30

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

68.982

49.928

75,00

35,00

56,90

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 8 Br.

Iui Novac

V45-SST

treapta I

acc

66.000

31.284

43,06

10,00

28,84

40,00

V28-SST

treapta II

acc

66.000

31.284

75,00

40,00

65,52

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

36.842

107.385

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

36.842

107.385

125,00

65,00

67,00

85,00

PT2C1.

București

V45-SST

treapta I

acc

39.040

26.750

39,40

10,00

22,30

35,00

V28-SST

treapta II

acc

39.100

26.850

75,00

35,00

57,80

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

28.000

81.613

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 Lăpuș

Argeș

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

63.907

41.310

38,10

10,00

21,90

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

63.865

41.319

75,00

35,00

58,80

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98,794

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 Lăpuș Argeș

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

47.172

30.982

38,00

10,00

21,60

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta 11

acc

47.141

30.990

75,00

35,00

58,60

60,00

M10 BFGL

înc.

26.462

74.312

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

26.462

74.3 12

125,00

65,00

67,00

85,00

PI' 3 Lăpuș Argeș

SIGMA X 19 NCL

treapta I

acc

24.067

17.212

39,50

10,00

21,60

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

24.052

17.216

75,00

35,00

57,10

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

11.789

34.363

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

11.789

34.363

125,00

65,00

67,00

85,00

PT I Rovine

V45-SST

treapta I

acc

73.000

35.211

43,04

10,00

28,57

40,00

V28-SST

treapta II

acc

73.000

35.222

75,00

40,00

65,35

60,00

Ml5 MFGL

înc.

39.499

111.078

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

39.499

111.078

125,00

65,00

67,00

85,00

PT2 Rovine

V45-SST

treapta l

acc

69.980

43.330

39,30

10,00

23,70

35,00

V28-SST

treapta II

acc

69.920

43.490

75,00

35,00

59,50

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

41.263

120.272

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

41.263

120.272

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 CI.

București

V45-SST

treapta I

acc

46.550

31.060

39,20

10,00

22,50

35,00

V28-SST

treapta II

acc

46.610

31.170

75,00

35,00

58,30

60,00

MI5 MFGL

inc.

32.981

92.793

125,00

65,00

67,00

85,00

MI5 MFGL

înc.

32.981

92.793

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 5 CI.

București

V45-SST

treapta 1

acc

67.970

42.330

39,30

10,00

23,70

35,00

V28-SST

treapta II

acc

68.050

42.480

75,00

35,00

59,40

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 9 CI.

București

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

33.894

98.794

125,00

65,00

67,00

85,00

M10-BFM 162PL

treapta I

acc

45.371

30.540

41.00

10.00

22.00

38.00

M10-BFM 162PL

treapta II

acc

33.408

39.026

68,00

38,00

42,00

60,00

PT 3 Ci.

București

V28CHM-CR SST

treapta I

acc

77.179

39.920

59,00

10,00

44,00

39,00

M10BFGL

treapta 11

acc

76.710

39.560

70,00

39,00

59,00

60,33

M10BFGL

înc.

26.268

73.823

125,00

65,00

67,00

85,00

MIOBFGL

înc.

26.268

73.823

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

26.268

73.823

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 4 CI.

București

SIGMA X 19 NCL

treapta I

acc

26.547

18.933

38,10

10,00

20,30

35,00

SIGMAX 19NCL

treapta II

acc

26.532

18.938

75,00

35,00

57,20

60,00

MIO BFGL

înc.

13.717

38.623

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

13.717

38.623

125,00

65,00

67,00

85,00

P P Lăpuș

V28CHM-CR SST

treapta 1

acc

73.319

37.924

59,00

10,00

44,00

39,00

V28CHM-CR SST

treapta II

acc

72.874

37.582

70,00

39,00

59,00

60,33

MIO BFGL

înc.

18.290

51.334

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

18.290

51.334

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Să rar i

V45-SST

treapta I

acc

32.430

23.120

39,20

10,00

21,40

35,00

V28-SST

treapta II

acc

32.460

23.190

75,00

35,00

57,20

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

25.052

73.022

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

25.052

73.022

125,00

65,00

67,00

85,00

Dartfoss xgh 45

înc.

25.141

73.280

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 Sărari

V45-SST

treapta I

acc

62.000

28.065

44,51

10,00

30,93

40,00

V28-SST

treapta 11

acc

62.045

33.678

75,61

35,00

62,04

60,00

M15 MFGL

înc.

39.791

112.055

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

39.791

112.055

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 4A CI.

București

SIGMAX 19 NCL

treapta I

acc

20.899

16.351

38,50

10,00

18,90

35,00

SIGMAX 19NCL

treapta 11

acc

20.889

16.355

75,00

35,00

55,40

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

9.579

27.920

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

9,579

27.920

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Horia

V45-SST

treapta I

acc

46.000

20.348

43,76

10,00

30,49

40,00

V13-MAT

treapta II

acc

46.069

24.416

75,00

35,00

61,75

60,00

MIO BFGL

înc.

19.847

55.832

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

19.847

55.832

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

19.847

55,832

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6 CI.

București

V28CHM-SST

treapta 1

acc

77.179

39.920

59,00

10,00

44,00

39,00

V28CHM-CR SST

treapta II

ace

76.710

39.560

70,00

39,00

59,00

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

30.947

90.204

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Siloz

V45-SST

treapta 1

acc

35.690

24.980

39,20

10,00

21,60

35,00

V28-MAT

treapta II

acc

35.720

25.070

75,00

35,00

57,50

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

24.315

70.874

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

24.315

70.874

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 12 CI.

București

MIOBFGL

treapta I

acc

55.205

33.754

40,00

10,00

24,60

35,00

MIO MFGL

treapta II

acc

55.354

33.762

75,00

35,00

59,60

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

32.421

94.499

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 13 CI. București

V45-SST

treapta I

acc

36.860

25.580

39,30

10,00

21,90

35,00

V28-MAT

treapta II

acc

36.850

25.670

75,00

35,00

57,60

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

21.368

62.283

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

21.368

62.283

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Patria

V28CHM-CR SST

treapta I

acc

57.884

29.940

59,00

10,00

44,00

39,00

V28CJ-IM-CR SST

treapta 11

acc

57.532

29,670

70,00

39,00

59,00

60,33

SIGMA 37 NCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

22.105

64.431

125,00

65,00

67,00

85,00

PT Piața Revoluției

SIGMA X 19 NCL

treapta 1

acc

21.356

13.770

40,60

10,00

24,50

35,00

SIGMA X 19 NCL

treapta 11

acc

21.341

13.773

75,00

35,00

58,90

60,00

SIGMA 37 NCL

înc.

15.473

45.102

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

15.473

45.102

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 7 CI.

București

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

74.305

41.310

40,80

10,00

26,90

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

74.241

41.319

75,00

35,00

61,10

60,00

MIO BFGL

înc.

26.171

73.628

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

26.171

73.628

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

26.171

73.628

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 Sărari

V45-SST

treapta I

acc

56.410

36.420

39,20

10,00

23,00

35,00

V28-SST

treapta II

acc

56.480

36.550

75,00

35,00

58,80

60,00

M15MFGL

înc.

38.429

108.144

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

38.429

108.144

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 Obor

Spania

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

64.233

34.425

41,50

10,00

28,10

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

64.174

34.433

75,00

35,00

61,60

60,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 SCL

înc.

26.526

77.317

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 1 Valea

Roșie

V45CHM-SST

treapta I

acc

98.000

43.773

44,90

10,00

31,50

40,00

V28CDX-SST

treapta 11

acc

98.000

43.757

75,00

40,00

66,07

60,00

M15 MFGL

înc.

37.553

105.700

125,00

65,00

67,00

85,00

MI5MFGL

înc.

37.553

105.700

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

37.553

105.700

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 2 Valea Roșie

SIGMA X 29 SCL

treapta 1

acc

70.916

43.031

38,30

10,00

23,10

35,00

SIGMA X 29 NCL

treapta II

acc

70.864

43.041

75,00

35,00

59,80

60,00

MIO BFGL

înc.

27.046

76.072

125,00

65,00

67,00

85,00

M10 BFGL

înc.

27.046

76.072

125,00

65,00

67,00

85,00

MIO BFGL

înc.

27.046

76.072

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 3 Valea Roșie

V45-SST

treapta I

acc

61.000

28.630

43,44

10,00

29,36

40,00

V28-SST

treapta II

acc

61.000

28.609

75,00

40,00

65,62

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

29.473

85.908

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 4 Valea Roșie

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

115.089

56,801

41,10

10,00

28,80

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta II

acc

114,978

56.814

75,00

35,00

62,70

60,00

SIGMA 66 SCL

înc.

42.737

124,567

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

42.737

124.567

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 66 SCL

înc.

42,737

124.567

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 6 Valea Roșie

V20CH-SATI

treapta I

acc

14.000

6.594

43,26

10,00

29,13

40,00

V13-MAT

treapta 11

acc

14,000

6.595

75,00

40,00

65,58

60,00

SIGMA 37NCL

înc.

10.315

30.068

125,00

65,00

67,00

85,00

SIGMA 37 NCL

înc.

10.315

30.068

125,00

65,00

67,00

85,00

PT 7 Valea Roșie

SIGMA X 29 SCL

treapta I

acc

75.988

46.473

38,10

10,00

22,80

35,00

SIGMA X 29 SCL

treapta 11

acc

75.933

46.484

75,00

35,00

59,70

60,00

M15 MFGL

înc.

44.266

124.57!

125,00

65,00

67,00

85,00

M15 MFGL

înc.

44.266

124.571

125,00

65,00

67,00

85,00

Situați» pompelor de circulație din punctele termice

în punctele termice sunt instalate pompe cu turație constantă, destinate transportului apei calde în circuitul de încălzire și cel de apă caldă de consum, precum și pentru adaos, O parte din pompe mai sunt utilizate și în circuitul de recirculare a apei calde de consum. în majoritatea cazurilor, PT-urile sunt echipate cu câte două pompe, una în funcțiune și una în rezervă.

Nr.

crt.

Denumire PT (CT)

Tipul pompei

Nr, Buc.

Rolul pompei

Parametri reali

Q [me/h]

H

[mcaj

n |rpm]

P |kW]

PT I X. Titulescu

IL-E100/150-15/2

1

Căldură

109

24

2980

15

CR 150

2

Căldură

160

14

1500

11

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

C80

1

Rid. Presiune

55

23

3000

7.5

L 80

1

Rid. Presiune

55

45

3000

15

TOP-S40/I0

1

Recirculare acm

14

7

2900

0.585

2

PT2N. Titulescu

C200

1

Căldură

280

20

1500

30

C 200

1

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

SADU 50x6

I

Adaos

11

55

3000

3

STRATOS 30/1-10

1

Recirculare acm

5,2

5.5

3000

0.14

AN 80

2

Rid. Presiune

28

40

3000

5.5

3

PT 3 N. Titulescu

CR200

2

Căldură

280

15

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

1PL 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

12.6

9

2820

0,55

L 100

2

Rid. Presiune

50

55

3000

22

4

PT4 N. Titulescu

CR 200

.2

Căldură

260

15

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

li

55

3000

3

CR 80

2

Rid. Presiune

45

20

3000

7.5

CR 80

1

Rid. Presiune

50

18

3000

5,5

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

12

8

2900

0.75

5

PT 1 G. E nes eu

1L-E100/160-18,5/2-BFRl

2

Căldură

129

25

2915

18.5

MVIE806/PN16

2

Adaos

10

45

2900

2.2

MVIE3202/PN16

2

Rid. Presiune

26

30

3000

7.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

6.2

15

2900

0,75

6

PT 2 G. Enescu

C 200

2

Căldură

240

18

1500

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2,2

DAB A80/I80XM

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

L 100

2

Rid. Presiune

50

45

3000

11

7

PT 3 G. Eiiescu

C ISO

1

Căldură

210

18

1500

18.5

C 150

.1

Căldură

210

18

1500

18.5

DABA80/180M

1

Reci redare acm

6.5

5.5

2674

0.264

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

AN 80

2

Rid, Presiune

45

32

3000

7.5

8

PT4G. Enescu

C200

2

Căldură

200

15

1500

15

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

L 80

1

Rid. Presiune

35

42

3000

7.5

Star RS 25/8.

1

Reci rcul are acni

4

3.8

2900

0.18

CR 80

1

Rid. Presiune

30

15

3000

2.2

9

PT5G, Enescu

1P-E 65/130-3/2

1

Căldură

43

14

2,890

3

C200

l

Căldură

200

18

900

18.5

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

L 65

1

Rid. Presiune

32

45

3000

7,5

TPL 32/90-0.37/2

1

Recîrculare acm

6

7.5

2900

0.37

AN 80

1

Rid. Presiune

32

45

3000

7,5

10

PT6G.

Enescu

C 150

2

Căldură

150

20

900

15

IL 80/150-11/4

1

Căldură

40

5.5

1500

1,1

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

AN 80

2

Rid. Presiune

32

45

3000

7.5

DAB A80/180M

I

Reci rcul arc acm

6,5

5.5

2674

0.264

11

PT 1 Brazdă

CR 200

?

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

1PL 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

12.5

9

2820

0.55

L 80

1

Rid. Presiune

50

50

3000

15

L80

1

Rid. Presiune

45

32

3000

7.5

12

PT2

Brazdă

1L-E100/8-33 131" R!

2

Căldură

190

20

2925

18.5

MVIE 806/PN16 P+4

7

Adaos

8

45

2950

2.2

MVIE 3202/PN16 P+10

2

Rid, Presiune

26

30

3770

5.5

MVIE 3202/PN16

2

Rid. Presiune

26

30

3770

5.5

IPL 50/120-1,5/2 P+4

1

Recirculare acm

8

14

2900

1.5

IPL 32/110-0,75/2 P+10

1

Recirculare acm

6.2

13,1

2900

0.75

13

PT3 Brazdă

CR 200

3

Căldură

192

11

1500

11

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

SADU 50x5

l

Adaos

8

55

2850

2,2

DAB A8O/18OXM

1

Recirculare acm

6 >5

5.5

2674

0,264

L 80

3

Rid. Presiune

55

45

3000

15

14

PT4 Brazdă

CR 150

3

Căldură

180

12

1500

11

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 32/110-0,75/2

l

Recirculare acm

10.4

12.5

3000

0.75

C65

2

Rid. Presiune

55

45

3000

15

15

PT5 Brazdă

1L-E80/160(152)-11/2BFR1

2

Căldură

111

20

2900

11

MVIE 806/PN16

2

Adaos

10

25

2950

2.2

MVIE 1603-6-2G/PN16

2

Rid, Presiune

26

25

3770

5.5

IPL 32/110-0.75/2

i

Recirculare acm

6

14

2900

0.75

16

PTC Brazdă

1L-E100/150(152)-! 5/2BF

R1

2

Căldură

142

22

2920

15

MVIE 806/PN16

2

Adaos

10

25

2900

2.2

MVIE 3202/PN16

2

Rid. Presiune

29

25

3770

5,5

IPL 50/120-1,5/2

1

Recirculare acm

12

15

2900

1.5

17

PT7 Brazdă

C200

2

Căldură

180

12

1000

11

SADU 50x3

2

Adaos

6

45

3000

1.5

CR 80

1

Rid. Presiune

40

30

3000

7.5

DAB A80/180M

l

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

AN 80

1

Rid. Presiune

45

50

3000

11

18

PT8

Brazdă

CR 150

3

Căldură

210

14

1500

15

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

CR 65

1

Rid. Presiune

45

32

3000

7.5

CR 65

1

Rid. Presiune

15

30

3000

2.2

IPL 40/115-0.55/2

1

Recirculare acm

12.5

9

2820

0.55

19

PT9 Brazdă

CR 200

2

Căldură

160

12

1000

11

CR200

1

Căldură

200

15

1000

15

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

DAB EVOPLUS 60/180M

1

Recirculare acm

5

4

3000

0.1

L 100

1

Rid. Presiune

50

55

3000

15

20

PT 10 Brazdă

CR 150

I

Căldură

242

15

1400

22

C 150

1

Căldură

242

15

1400

22

IL-ElOO/160-18,5/2 Rl

1

Căldură

168

18

2900

18.5

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

HELIX VE-2202-4.O-

3/16/E/KS

1

Rid. Presiune

30

25

3000

4

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

10

12.5

3000

0.75

C65

2

Rid. Presiune

40

35

3000

7.5

21

PT11 Brazdă

CR 200

2

Căldură

280

15

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

DAB A8O/18OM

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

SADU 65x7

1

Rid. Presiune

25

60

3000

7.5

C 80

1

Rid. Presiune

35

35

3000

7.5

L 80

l

Rid. Presiune

50

45

3000

15

22

PT 12

Brazdă

CR200

2

Căldură

260

15

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

L 80

1

Adaos

10

35

3000

2.2

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

23

PT 13 Brazdă

CR200

1

Căldură

260

12

1000

15

CR200

1

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

DAB EVOPLUS 60/180M

]

Recirculare acm

5

4

3000

0.1

L 80

1

Rid, Presiune

45

45

3000

11

L 100

1

Rid. Presiune

60

55

3000

22

24

PT 14 Brazdă

C200

1

Căldură

190

12

1500

11

AN 200

1

Căldură

240

16

1500

18.5

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

L50

!

Adaos

12

45

3000

3

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

CR 65

1

Rid. Presiune

38

40

3000

7.5

25

PT 15 Brazdă

1L-E100/150(152)-15/2BF

2

Căldură

155

20

2920

15

MV1E 806/PN16

2

Adaos

10

25

2900

2.2

MVIE 3202/PN16

2

Rid. Presiune

29

25

3770

5.5

IPL 50/120-1.5/2

I

Recirculare acm

8

14

2900

1.5

26

PT 17 Brazdă

IL-E65/160-7,5/2

1

Căldură

58

24

2920

7.5

AN 200

1

Căldură

130

15

1000

10

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

L 100

1

Rid. Presiune

35

40

3000

7.5

27

PT 20 Brazdă

CR200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

IPL 32/90-0,37/2

l

Recirculare acm

7.7

7

3000

0.37

CR 80

2

Rid, Presiune

25

30

3000

4

28

PT21 Brazdă

1L-E80/160(152)-! 1/2 BF

R1

2

Căldură

101

22

2909

11

MV1E 806/PN16

2

Adaos

8

45

2950

2.2

MVIE 1603-6-2G/PN16

2

Rid. Presiune

26

25

3770

5.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

8

18

2900

0.75

29

PT 1 Rovine

C 200

2

Căldură

260

12

1500

15

L50

1

Adaos

25

55

3000

7.5

DAB EVOPLUS

S0/180XM

l

Recirculare acm

6

4.4

3000

0.14

IPL 50/120-1,5/2

1

Rid, Presiune

30

10

3000.

1.5

L 65

1

Rid. Presiune

20

15

3000

1.5

30

PT 2 Rovine

C200

1

Căldură

280

22

1500

30

CR 150

2

Căldură

240

12

1500

15

L65

2

Adaos

15

55

3000

5.5

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

IPL 40/160-0,37/4

1

Recirculare acm

13

5.5

1500

0.37

IPL 65/115-1,5/2

1

Rid. Presiune

34

9

3000

1.5

L 80

2

Rid. Presiune

25

50

3000

7.5

31

PT 3 Rovine

C200

2

Căldură

325

14

1500

22

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

DAB A8O/18OXM

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0,264

DAB EVOPLUS 60/180

l

Recirculare acm

6

4

3000

0.14

IPL 50/110-1,5/2

1

Adaos

30

10

3000

1.5

[-IELIX VE-2202-4,0-3/16/E/K.S

1

Rid. Presiune

30

27

3000

4

32

PT 4 Rovine

CR 200

2

Căldură

300

15

1500

22

C 150

1

Căldură

160

14

1500

11

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 50/120-1,5/2

1

Recirculare acm

30

10

3000

1.5

DAB A80/180XM

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

L65

1

Rid, Presiune

35

40

1500

7.5

33

PT 6 Rovine

C200

2

Căldură

150

15

1000

11

CR 150

1

Căldură

240

9

1500

11

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2,2

IPL 50/120-1,5/2

I

Recirculare acm

30

10

3000

1.5

CR 65

2

Rid. Presiune

20

20

3000

2.2

34

PT 7 Rovine

CR 150

4

Căldură

190

16

1500

15

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2,2

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

IPL 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

12.5

9

2820

0.55

C 80

3

Rid. Presiune

45

32

3000

7.5

35

PT 8 Rovine

C 200

2

Căldură

350

13

1500

22

CR 150

1

Căldură

260

14

1000

18

L 80

1

Adaos

25

55

3000

7.5

L 80

1

Adaos

30

60

3000

11

IPI. 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

12.5

9

2820

0.55

C 80

2

Rid. Presiune

45

45

3000

11

36

PT 1 Lăpuș-Argcș

C200

2

Căldură

280

16

1500

22

AN 80

1

Adaos

55

28

3000

7.5

L65

1

Adaos

20

55

3000

5.5

1PL 40/115-0,55/2

1

Recirculare ac ni

12.5

9

2820

0,55

C 80

3

Rid. Presiune

45

45

3000

11

37

PT 2 Lăpuș-Argeș

TL-E100/160-18,5/2-BF-R1

2

Căldură

151

24

2915

18.5

MVI 806/PNI6-3-

2

Adaos

12

35

2900

2.2

MVIE 3202-3/16/E/3-2

2

Rid. Presiune

31

25

3700

5.5

1PL 50/120-0,75/2

1

Circ. Recirculare

8

14

2900

0.75

38

PT 3 Lăptiș-Argeș

1L-E65/150-5.5/2

1

Căldură

56

20

2920

5.5

C 200

1

Căldură

200

15

1500

15

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

STRATOS 30/I-I0

1

Recirculare acin

5.2

5.5

3000

0.14

39

PT Lâpuș

C200

1

Căldură

260

12

1000

15

C200

1

Căldură

180

12

1000

11

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

SADU 65x7

2

Adaos

25

60

3000

7.5

AN 80

2

Rid. Presiune

40

35

3000

7.5

40

PT l Calea Buc.

C200

1

Căldură

250

18

1500

22

C 150

l

Căldură

200

15

970

15

1PL 32/1 10-0,75/2

1

Recirculare acm

5

14

2900

0.75

L 50

2

Adaos

12

45

3000

3

41

PT 2 Calea Buc.

C200

1

Căldură

280

16

1500

22

1L-E80/160-11/2-R1-IE4

1

Căldură

105

21

2920

1!

SADU 50x6

2

Adaos

li

55

3000

3

IPL 40/115-0.55/2

1

Recirculare acm

13

10

2890

0.75

C 100

l

Rid. Presiune

45

32

3000

7.5

42

PT 3 Calea Buc.

C 200

1

Căldură

220

12

1000

13

CR 200

2

Căldură

360

16

1500

30

[PL 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

13

10

2890

0.75

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

L 80

1

Rid. Presiune

50

45

3000

11

C 80

1

Rid. Presiune

50

25

3000

7.5

43

PT 4 Cafea Buc.

L 100

3

Căldură

80

6

1000

4

L 65

1

Adaos

10

45

3000

2.2

DAB A80/180M

1

Recirculare acru

6.5

5.5

2674

0.264

CR 65

3

Rid. Presiune

28

18

3000

3

44

PT 4A Calea Buc.

C 200

1

Căldură

260

12

1000

15

1P-E 50/150-4/2

1

Căldură

40

20

3000

4

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

DAB A8O/18OM

I

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

AN 80

l

Rid. Presiune

45

32

3000

7.5

AN 80

1

Rid. Presiune

35

30

3000

5.5

45

PT 5 Calea Buc.

C 200

1

Căldură

150

15

1000

11

C 200

1

Căldură

150

15

1000

11

AN 150

l

Căldură

280

16

1500

22

IPL 32/100-0,75/2

1

Recirculare acru

12

10

3000

0.75

AN 65

1

Adaos

34

45

3000

7.5

AN 65

1

Adaos

25

45

3000

5.5

AN 80

1

Rid. Presiune

50

45

3000

11

L 80

I

Rid. Presiune

50

45

3000

11

46

PT 6 Calea Buc.

C 200

2

Căldură

320

14

1500

22

CR 125

1

Căldură

80

14

1500

5.5

SADU 50x6

1

Adaos

9

55

3000

2.5

IPL 32/90-0,37/2

1

Recirculare acm

8

7

3000

0.37

L80

2

Rid. Presiune

25

40

3000

5.5

47

PT 7 Calea Buc,

C200

1

Căldură

320

14

1500

22

C 200

1

Căldură

270

14

1500

18.5

AN 65

î

Adaos

10

40

3000

2.5

L 65

1

Adaos

15

45

3000

4

IPL 32/90-0,37/2

1

Recirculare acm

8

7

3000

0,37

L 80

1

Rid, Presiune

30

45

3000

7.5

L 80

2

Rid. Presiune

25

40

3000

5.5

48

PT 8 Calea Buc.

1L-E100/160(160)-18,5/2

BF R1

2

Căldură

199

19

2915

18,5

Lowara 1SVO9

2

Adaos

2.4

24.6

2950

0.55

MV1E 3202/PN16

2

Rid. Presiune

29

25

3770

5.5

IPL 50/120-1.5/2

I

Recirculare acm

8

14

2900

1,5

49

PT 9 Calea Buc.

1L-E 100/160(160)-18,5/2

BERI

2

Căldură

220

17

2915

18,5

Lowara 1SV32

2

Adaos

2.4

96

3000

2.2

MVIE1602/6-1/16/E/3-2-

2G

2

Rid, Presiune

22

20

3000

2.2

IPL 32/110-0,75/2

I.

Recirculare acm

6

14

2900

0,75

50

PT 11 Calea Buc.

CR 200

2

Căldură

280

15

1500

22

CR 200

1

Căldură

280

15

1500

22

IPL 50/120-1,5/2

I

Recirculare acm

8

14

2900

1.5

L 65

1

Adaos

15

45

3000

5.5

L 100

2

Rid. Presiune

60

55

3000

22

51

PT 12 Calea Buc.

C. 200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

9

55

3000

2.5

DAB EVOPLUS 80/180XM

1

Recirculare acm

6

4

3000

0.14

L80

2

Rid. Presiune

25

45

3000

5.5

52

PT 13 Calea Buc.

IL-E100/8-33 BFR1

2

Căldură

155

28

2925

22

MVIE 806/PNI6-3

2

Adaos

10.4

42

2950

2.2

MVIE 5202/PN16

2

Rid. Presiune

50

30

3770

7.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

14

2900

0.75

53

PT 14 Calea Buc.

C 100

1

Căldură

220

20

1500

22

C 150

1

Căldură

190

24

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

DAB A80/18QXM

l

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

AN 80

2

Rîd. Presiune

45

25

3000

5.5

54

PT 15 Calea Buc,

C 150

1

Căldură

200

22

1500

22

C 150

1

Căldură

200

22

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

AN 80

t

Rid. Presiune

26

40

3000

5.5

DAB A8O/18OM

1

Recirculare acm

6.5

5,5

2674

0.264

L65

1

Rid. Presiune

15

20

3000

1.5

55

PT 1 Valea Roșie

CR 150

2

Căldură

310

20

1500

30

CR 150

l

Căldură

185

12

1000

11

CR 65

I

Adaos

35

30

3000

5.5

SADU 80x5

1

Adaos

15

45

3000

4

IPL 32/100-0,55/2

1

Recirculare acm

8

14

3000

0.55

CR65

1

Rid. Presiune

35

40

3000

7.5

56

PT 2 Valea Roșie

C200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

ÎL 50/200-1,5/4

1

Recirculare acm

29

10

1500

1.5

AN 80

2

Rid, Presiune

45

50

3000

15

57

PT 3 Valea Roșie

1L-E100/150-22/2 R1

2

Căldură

215

21

3000

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 50/130-2,2/2

1

Recirculare acm

30

15

1500

2.2

C65

1

Rid, Presiune

45

32

3000

7.5

58

PT 4 Valea Roșie

C200

2

Căldură

360

12.5

1500

22

AN 200

1

Căldură

220

17

1500

18.5

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

3000

3

C 80

I

Adaos

40

35

3000

7.5

IPL 50/105-0,75/2

1

Recirculare acm

17

9

1500

0.75

C 80

1

Rid. Presiune

40

35

3000

7.5

59

PT 6 Valea Roșie

L 125

2

Căldură

75

15

1500

5.5

SADU 50x5

'2

Adaos

8

55

2850

2.2

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6,5

5.5

2674

0.264

60

PT 7 Valea Roșie

1L-E100/150-15/2-BF-R1

3

Căldură

130

22

2920

15

MVI 806/PN16

2

Adaos

12

25

2950

2.2

MVIE 3202-3/16/E/3-2

2

Rid. Presiune

47

24

3770

5.5

IPL 50/120-1,5/2

1

Recirculare acm

19

16

2900

1.5

61

PT Sărari

1L-E100/165-22/2-R1

2

Căldură

225

20

2925

22

MVIE 806/PN16-3

2

Adaos

10

45

2950

2.2

HEL1X VE 3602-5,5-

3/16/E/K

2

Rid, Presiune

30

35

3000

5.5

IPL 32/1 10-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

12

2900

0.75

62

PT 1 Sărari

C200

1

Căldură

220

10.2

1000

11

CR200

1

Căldură

220

12

1000

13

L80

1

Adaos

6

45

3000

1.5

L65

1

Adaos

32

45

3000

7.5

IPL 40/115-0,55/2

I

Recirculare acm

12

9.3

3000

0.55

L65

1

Rid. Presiune

32

45

3000

7.5

L 65

1

Rid. Presiune

50

55

3000

15

62

PT 2 Sărari

C 200

1

Căldură

255

18

1500

22

C200

1

Căldură

255

18

1500

22

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

IPL 40/1 15-0,55/2

1

Recirculaie acm

12

9.5

2820

0.55

L 80

1

Rid. Presiune

55

50

3000

15

64

PT 3 Obor-

Spania

C 200

4

Căi dura

160

14

1000

11

SADO 50x3

1

Adaos

6

45

3000

1.5

1PL 32/1 10-0,75/2

1

Recirculare acm

7

14

3000

0.75

C 80

1

Rid, Presiune

35

38

3000

7.5

65

PT 1 - l Mai

AN 200

1

Căldură

260

12

1500

15

C200

1

Căldură

280

16

1000

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

DAB A80/I80M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0:264

AN 80

l

Rid. Presiune

40

38

3000

7.5

66

PT 2 - 1 Mai

C200

1

Căldură

280

16

1000

22

CR 150

1

Căldură

182

17

1500

15

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 32/100-0,75/2

1

Rccircuiare acm

7

14

3000

0.75

67

PT 3 - 1 Mai

IPL 32/100-0.75/2

1

Recirculare acm

7

14

3000

0.75

AN 200

1

Căldură

280

16

1000

22

C200

1

Căldură

260

12

1500

15

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

68

PT 4 - 1 Mai

C 200

1

Căldură

265

17

1000

22

AN 200

1

Căldură

240

16

1500

18.5

IPL 32/100-0,75/2

1

Rccircuiare acm

7

14

3000

0,75

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

69

PT 1 Romanescu

IL-E100/150-15/2

I

Căldură

140

21

2920

15

C200

1

Căldură

300

12.5

1500

18.5

IPL 65/110-2,2/2

1

Adaos

40

11

3000

2.2

IPL 32/105-0,75/2

i

Recirculare acm

7

14

3000

0.75

AN 80

2

Rid. Presiune

40

38

3000

7.5

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

70

PT2 Romarieseu

AN 80

2

Rid. Presiune

40

38

3000

7.5

CR 200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IL 40/140-0,25/4

l

Recirculare acm

12.8

4.2

3000

0.25

71

PT 23 August

IPL 32/110-0,75/2

1

Rccircuiare acm

8.5

12

2900

0.75

AN 80

2

Rid. Presiune

40

38

3000

7.5

CR 150

2

Căldură

200

15

1500

15

CR 150

2

Căldură

200

15

1500

15

72

PT Chimie

L 80

l

Rid. Presiune

40

38

3000

7.5

L 100

1

Rid, Presiune

55

48

3000

13

C200

1

Căldură

296

15

1500

22

IP-E 65/130-3/2

l

Căldură

43

14

2890

3

SADU 50x3

2

Adaos

6

45

3000

1.5

73

PT Filarmonica

CR200

1

Căldură

280

16

1500

22

C 150

1

Căldură

170

18

1500

15

1L-E 80/160-11/2 R1

1

Căldură

88

24

3000

11

CR 150

I

Căldură

170

13

1000

11

DAB EVOPLUS 60/180

l

Recircularc acm

6

4

3000

R14

74

PT Horezu

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

CR80

2

Rid. Presiune

58

50

3000

15

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

12

2900

0.75

CR200

2

Căldură

245

18

1500

22

75

PT Hori:)

DAB EVOTRON 60/180X

1

Recirculare acm

3.5

2.5

3000

0.043

AN 80

2

Rid, Presiune

55

52

3000

15

C200

1

Căldură

240

16

1500

18.5

C 150

2

Căldură

270

17

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

9

55

3000

2.5

C 80

1

Adaos

11

45

3000

2.5

76

PT lancu Jian u

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

8

15

2900

0.75

MV1E3202PN16

2

Rid. Presiune

36

30

3000

5.5

IL-E 80/8-42-BF-R1

2

Căldură

155

24

2915

18.5

MV1E 806/PN16

2

Adaos

10

45

2950

2.2

77

PT Mihai

Viteazul

IL-E 100/160-18,5/2 BFR1

2

Căldură

190

20

2950

18,5

MVIE 806/PN16

2

Adaos

10

45

3000

2.2

HELJXVE 3602-5,5-

3/16/E/K

2

Rid. Presiune

28

38

3000

5.5

IPL 32/130-1.1/2-K3-M2

1

Recirculare acm

8.5

12

2900

1.1

78

PT

Mântuieasa

C 200

1

Căldură

220

14

1000

15

C200

1

Căldură

250

15

1500

18,5

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

3000

2.2

AN 80

2

Rid. Presiune

30

38

3000

5.5

IPL 32/100-0,55/2

I

Recirculare acin

8

14

2900

0.55

79

PI Patria

C200

2

Căldură

286

16

1500

22

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

12

2900

0.75

SADU 50x6

1

Adaos

9

55

3000

2.5

AN 80

2

Rid. Presiune

58

55

3000

18

80

PT Piața Revoluției

C200

2

Căldură

240

16

1500

18.5

IL-E5 0/160-5,5/2

I

Căldură

46

25

2920

5.5

SADU 50x6

2

Adaos

9

55

3000

2.5

L65

2

Rid. Presiune

45

50

3000

11

DAB A80/180M

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

81

PT Piața Unirii

CR 200

2

Căldură

280

15

1500

22

IP-E 50/150-4/2

1

Căldură Spital

44

22

3000

4

SADU 50x6

2

Adaos

11

55

3000

3

L 100

2

Rid. Presiune

70

55

3000

22

82

PT Romul

IL-E 100/160-18,5/2 BFRl

2

Căldură

225

17

3000

18.5

MH1L 905

2

Adaos

12

45

3000

3

MVIE 3202/PN16

2

Rid. Presiune

30

25

3000

5.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

10.3

15

2900

0.75

83

PT Siloz

IPL 32/110-0,75/2

1

Recirculare acm

10

15

2900

0.75

C200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

L 100

1

Rid. Presiune

60

58

3000

18.5

84

PT Vasile Conta

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

15

2900

0.75

CR 200

1

Căldură

ISO

12

1000

11

AN 200

1

Căldură

260

17

1500

22

L65

I

Adaos

25

45

3000

5.5

AN 100

2

Rid. Presiune

48

45

3000

11

85

PI’ 4 Cv. Nouă

CR 150

2

Căldură

260

12

1500

15

L 80

2

Adaos

30

50

3000

7.5

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

10

12

2900

0.75

CR 80

•■‘1

Rid. Presiune

38

40

3000

7.5

86

PT 5 Cv. Nouă

C200

3

Căldură

260

15

1500

22

IPL 40/115-0,55/2

l

Recîrcularc acm

13

8.5

2820

0.55

DAB A80/180XM

1

Recirculare acm

6.5

5.5

2674

0.264

CR65

1

-

42

35

2800

7.5

SA DU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

L 80

3

Rid. Presiune

52

58

3000

15

L 100

1

Rid. Presiune

60

60

3000

22

87

PT 13 Cv.

Nouă

AN 200

2

Căldură

270

17

1500

22

SADU 50x6

1

Adaos

11

55

2900

3

L65

l

Adaos

22

50

2900

5.5

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

8.5

12

2900

0.75

C 100

2

Rid. Presiune

50

60

3000

15

88

PT 14 Cv. Nouă

LOWARA FHS 100-

160/220

2

Căldură

280

16

2930

22

LOWARA PUMC-FHE50-

200/92

2

Rid. Presiune

27.5

65

2900

9.2

LOWARA PUMP-FCE40-

160/15/A

1

Recirc.acm P+4

24

60

2800

7.5

L 80

1

Recirc.acm P+8

38

40

3000

7.5

C50

1

Rccirc.acin P+8

38

30

3000

5.5

DAB F.VOPLUS 80/I80X

1

Recirc.SOClALE

6

4

3000

0.14

STRATOS 30/1-10

1

Recirculare acin

5.2

5.5

3000

0.14

L65

2

Adaos

25

55

3000

7.5

89

PT 15 Cv. Nouă

AN 150

3

Căldură

260

12

1500

15

CR 80

1

Adaos

11

55

3000

3.5

SADU 50x5

1

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 40/115-0,55/2

1

Recirculare acm

12,5

9

2820

0.55

L 100 P+4

1

Rid. Presiune

50

55

3000

22

CR65 P+10

1

Rid. Presiune

15

40

2800

3.5

AN 80 P+4

2

Rid. Presiune

35

40

2800

7.5

90

PT 16

Cornițoiu

C200

2

Căldură

280

16

1500

22

SADU 80x5

2

Adaos

15

45

3000

4

STRATOS 30/1-10

1

Recirculare acm

5.2

5.5

3000

0.14

IPL 65/140-0,55/4

1

Recirculare acm

28

4

2900

0.55

L 125

2

Rid. Presiune

55

55

3000

15

91

PT 17 Cornițoiu

C200

2

Căldură

180

12

1000

11

C200

1

Căldură

280

16

1470

22

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

IPL 32/105-0,75/2

1

Recirculare acm

9

14

3000

0.75

C 80

2

Rid. Presiune

28

55

3000

7.5

92

PT 18 Cornițoiu

C200

2

Căldură

180

12

1000

II

C 200

1

Căldură

280

16

1470

22

IL 40/170-0,75/4

1

Recirculare acm

18

8.5

3000

0.75

SADU 50x5

2

Adaos

8

55

2850

2.2

C65

2

Rid. Presiune

15

30

3000

2.2

93

PT21 Toporași

AN 200

1

Căldură

240

16

1500

18.5

1L-E 100/160-18.5/2 BF

R1

1

Căldură

175

22

3000

18.5

SADU 50x2

2

Adaos

5

45

3000

1.1

AN 80

1

Rid. Presiune

55

28

3000

7.5

YONOS MAXO 25/0,5-7

1

Circuit recirc.acc

5.5

3

3000

0.09

94

PT 1 Cv. Nouă

IL-E100/8-33 BFRI

3

Circuit încălzire

199

23

3000

22

MVI 1605/6/PN 16

2

Pompa Adaos

15

45

3000

3.7

MVIE 5202/PN16

2

Circuit acc

52

28

3770

7.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Circuit recirc.acc

9

14

2900

0.75

95

PT 2 Cv, Nouă

IL-E100/8-33 BFRI

3

Circuit încălzire

186

24

2925

22

MVI 1605-6/PN16

2

Pompa Adaos

14.4

47.4

2950

3.7

MVIE 5202/PNI6 P+4

2

Circuit acc

46

30

3700

7.5

MVIEJ603-6-2G/PN16

P+l 0

2

36

40

3770

7.5

IPL 32/1 10-0,75/2

1

Circuit recirc.acc

6.3

13.9

2900

0.75

96

PT 3 Cv, Nouă

IL-E100/8-33 BFR1-CR-

M1

3

Circuit încălzire

280

16

2925

22

MVI 1605-6/PM6

2

Pompa Adaos

14.4

47,4

2950

3.7

MVIE 5202/PN16 P+4

2

Circuit acc

45

32

3770

7.5

MVIE 1603-6-2G/PN16

P+10

2

Circuit acc

30

26

3770

4

IPL 32/110-0,75/2

2

Circuit recirc.acc

7.1

13

2900

0.75

97

PT 6 Cv.

Nouă

IL-E100/5-21 BFRI

3

Circuit încălzire

148

15

2900

11

MVI 806/PN16-3

2

Pompa Adaos

10

45

2950

2.2

MVIE I603-6-2G/PN 16

P+4

2

Circuit acc

25

28

3700

4

MVIE I603-6-2G/PN16

P+10

2

26

28

3700

4

IPL 32/110-0,75/2

2

Circuit recirc.acc

7

11

2900

0.75

98

PT 6A Cv.

Nouă

IL-E80/5 -22 RI

3

Circuit încălzire

124

12

2900

7.5

MVI 806-3/PN16

2

Pompa Adaos

9

45

2950

2.2

MVIE 3202-3/16/E/3 PN

16 P+4

2

Circuit acc

38

28

3700

5.5

MVIE 803-3/163/E/3-

2G/PNI6 P+10

2

Circuit acc

15

28

3700

2.2

IPL 32/100-0,55/2

2

Circuit recirc.acc

6

14

2900

0.55

99

PI' 7 Cv. Nouă

IL-E100/5 -26 BF R1

3

Circuit încălzire

196

16

2900

15

MV! 1605-6/PNI6 3

2

Pompa Adaos

15

45

2950

3.7

MVIE3202/PN 16 P+4

2

Circuit acc

45

25

3700

5.5

MVIE 803-2G/PNI6 P+10

2

Circuit acc

18

25

3700

2.2

IPL 32/110-0,75/2

2

Circuit recirc.acc

8.5

12

2900

0.75

100

PT 8 Cv.

Nouă

1L-E100/5-26 BF Rl

3

Circuit încălzire

196

16

2900

15

MVI 805/PN25

2

Pompa Adaos

15

25

2950

2.2

MVIE5202/PNI6P+4

2

Circuit acc

55

28

3700

7.5

IPL 50/120-1,5/2

1

Circuit recirc.acc

18

14

2900

1.5

101

PT 9 Cv. Nouă

IL-E1OO/5-2I BFRI

3

Circuit încălzire

173

13.25

2900

H

MVI 804/PN25 VIC 3

2

Pompa Adaos

12

25

2950

1.5

MVIE 5202/PN16

2

Circuit acc

56

25

3700

7.5

IPL 50/120-1,5/2

1

Circuit recirc.acc

18

15

2900

1.5

102

PT 10 Cv.

Nouă

IL-E100/5-26 BFRI

2

Circuit încălzire

195

16

2900

15

MVI 803/PN25 VIC 3

2

Pompa Adaos

9

25

2900

1.1

MVIE 3202/PNI6

2

Circuit acc

35

32

3700

5.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Circuit recirc.acc

10

15

2900

0.75

103

PT 11 Cv.

Nouă

1L-E100/8-33 BFRI

3

Circuit încălzire

151

26

2925

22

MVI 805/PN25 VIC 3

2

Pompa Adaos

12

30.4

2900

2,2

MVIE 5202/PN16

2

Circuit ace

45

34

3770

7.5

IPL 32/110-0,75/2

1

Circuit recirc.acc

6.2

14

2900

0.75

104

PT 12 Cv.

Nouă

1L-E100/8-33 BERI

3

Circuit încălzire

172

26

2925

22

MVI 805/PN25 VIC 3

2

Pompa Adaos

14.7

27.4

2900

2.2

MV1E 5202/PN16

2

Circuit acc

50

30

3770

7.5

IPL 32/110-0.75/2

1

Circuit recirc.acc

6.9

14

2900

0.75

Auditul rețelelor secundare aferente punctelor termice

Rețeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii finali. Sistemul de rețele este fie de tip cvadritubular (conducte de ducere - întoarcere pentru circuitul de încălzire, conductă de distribuție a apei calde de consum și conductă de recirculare), fie cu 3 conducte (conducte de ducere -întoarcere pentru circuitul de încălzire și o conductă de distribuție a apei calde de consum), compus din conducte clasice (țeava neagră fără sudură) cu izolație din vată minerală cu o grosime de 0,04 m pentru încălzire șî conducte clasice (țeavă zincată) cu izolație din vată minerală cu o grosime de 0,03 m pentru apă caldă de consum, pozate în canale subterane vizitabile și necirculabile din beton. Adâncimea medie de pozare a conductelor este de minim 0,8 m în spațiile verzi și minim 1,5 m zonele carosabile. Distanța este măsurată de la cota zero până la generatoarea protecției termoizolației.

Starea actuală a sistemului de distribuție aferent punctelor termice este necorespunzătoare, ca urmare a corodării conductelor și tasării termoizolației. Lucrările efectuate până în prezent au constat doar în înlocuiri parțiale în zonele în care s-au constatat pierderi mari de fluid.

Concluzii

Producerea energiei termice în sistem centralizat s-a bazat inițial pe consumul industrial de energie termică solicitat de marii consumatori industriali existenți local până în anii 2000.

Prima perioadă a diminuării activității și eficienței S.A.C.E.T a fost cea a debransărilor industriale. Astfel, fie o parte din consumatorii industriali și-au instalat echipamente proprii de producere a energiei, nemulțumiți de calitatea serviciilor prestate de S.A.C.E.T., fie și-au întrerupt activitatea.

în acest fel, o componentă importantă ă consumului S.A.C.E.T. a fost desființată, cu influențe nefaste asupra eficienței energetice și economice ale acestora.

Desființarea marilor consumatori industriali a limitat producția energiei termice la necesitățile mult mai reduse a unor consumatori de tip ageriți economici și la consumul destinat încălzirii spațiilor destinate locuințelor din municipiu.

Debranșarea consumatorilor industriali a produs o reducere importantă a eficienței energetice și economice a S.A.C.E.T. de mare și medie capacitate (care alimentau și consumatori industriali), prin reducerea semnificativă a cantității de căldură vândute (deci scăderea veniturilor), respectiv prin creșterea pierderilor procentuale de energie, datorită funcționării sistemelor centralizate la sarcini parțiale.

Această tendință de scădere a consumului de energie termică livrat din sistemul centralizat s-a manifestat și în perioada următoare, consumul populației reducându-se cu cca. 24%, în timp ce consumul agenților economici s-a redus cu cca. 10%.

Conform evoluției se constată că pierderea semnificativă de clienți este cea din rândul consumatorilor casnici.

Reducerea consumului de energie termică s-a datorat debranșărilor de la sistemul de încălzire centralizată, utilizatorii optând pentru o sursă individuală de producere a energiei termice, de regulă o microcentrală termică de apartament.

Cantitatea de energie termică introdusă în sistemul de transport al energiei termice în ultimii trei ani este livrată, pe de o parte, consumatorilor alimentați direct din sistemul de transport și, respectiv, livrată punctelor termice și modulelor termice care alimentează consumatorii casnici și restul agenților economici prin rețeaua de distribuție.

Același trend se găsește și în analiza consumului de gaze naturale înregistrat în ultimii 3 ani: 2018:38.301,942974 MW/h 2017:39.157,512191 MW/h

2016: 41.489,755414 MW/h

Același trend se găsește și în analiza consumului de energie electrică înregistrat în ultimii 3 ani:

Nr.crt.

Puncte termice

Centrale termice

Sedii

TOTAL FACTURI

Ea

Er

Ea

Er

Ea

Er

Ea

Er

IkWh]

[kVArhj

[kWh]

fkVArh]

[kWh]

[kVArh]

[kWh]

[kVArh]

2018

TOTAL mici consumatori

1.559.260

620.621

257.390

23.496

46.271

5,027

1.862.921

649,144

Total S.C.

Termo Craiova S.R.L. mici consumatori

1,862.921

649.144

TOTAL mari consumatori

3.025.100

725.784

323.068

34.593

3.348.168

760.377

Total S.C.

Tertno Craiova

S.R.L. mari consumatori

3.348.168

760.377

TOTAL mari+mici consumatori

4.584.360

1.346.405

580.458

58.089

46.271

5,027

5.211.089

1.409.521

Total S.C.

Termo Craiova

S.R.L.

5.211.089

1.409.521

2017

TOTAL mici consumatori

1.481.184

486.971

279.613

25.900

44.999

2.214

1.805.796

515.085

Total S.C.

Terme Craiova S.R.L, mici consumatori

1.805.796

515.085

TOTAL mari consumatori

3.063.658

732.891

322.547

29.681

3.386.205

762.572

Total S.C, Termo Craiova S.R.L, mari consumatori

3.386.205

762.572

TOTAL mari+mici consumatori

4.544.842

1.219.862

602.160

55.581

44.999

2.214

5.192.001

1.277.657

Total S.C.

Termo Craiova

S.R.L.

5.192.001

1.277.657

2016

TOTAL mici consumatori

L979.I38

725.274

305.068

30.161

47.343

2.236

2.331.549

757.671

Total S.C.

Termo Craiova S.R.L. mici consumatori

2.331.549

757.671

TOTAL mari consumatori

3.252.893

880,921

358,196

40.752

3.611.089

921.673

Total S.C.

Termo Craiova

S.R.L. mari consumatori

3.611.089

921.673

TOTAL mari+mici consumatori

5.232.031

1.606.195

663.264

70.913

47.343

2.236

5.942.638

1.679.344

Total S.C.

Termo Craiova

S.R.L.

5.942.638

1.679.344

Din analiza bilanțului tennoenergetic anual real pentru sistemul de alimentare cu energie termică produsă în centralele termice de zonă echipate cu cazane pe gaze naturale, reiese că au produs în anul de bilanț 31908,85 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilor 22506,26 Gcal și s-au pierdut în rețelele de distribuție 9402,59 Gcal adică 29,47 % din energia termică produsă.

Pentru încălzire în sezonul de iarnă s-au facturat 19441,01 Gcal, iar pentru alimentarea cu apă caldă de consum a consumatorilor racordați la rețea s-au facturat 3112,77 Gcal,

Pierderile de căldură prin pierderi masice în rețelele de încălzire și apă caldă de consum au totalizat 862,21 Gcal și au reprezentat 2,7 % din energia termică produsă de centralele termice. Pierderile prin transfer termic în mediul ambiant ale conductelor au fost de 8540,38 Gcal, adică o pierdere procentuală de 26,77 %.

Din analiza datelor se observă că pierderile procentuale de căldură prin transfer termic sunt mari (26,77%). Pierderile masice de apă în rețelele de distribuție sunt relativ reduse și anume: în rețelele de încălzire s-au pierdut 7617 m’ de apă pe an, iar în rețelele de apă caldă de consum s-au pierdut 14805 m3 de apă.

Cauzele principale ale acestor pierderi sunt determinate de următorii factori:

 • •  debranșarea unui număr important de consumatori de la rețea, aceasta devenind supradimensionată pentru consumul actual;

 • •  vechimea mare (peste durata normală de utilizare) a conductelor cu o izolație termică îmbătrânită;

 • •  introducerea conductelor de recîrculare a apei calde de consum pentru a asigura temperatura necesară în momentul utilizării apei de către consumatori;

 • •   manevrelor de golire cu ocazia reparațiilor accidentale și a avariilor

Din analiza bilanțului termoenergelic anual real pentru punctele termice, reiese că, cantitatea de energie termică preluată din sistemul de transport ai apei fierbinți de cele 104 puncte termice a fost de 451733,91 Gcal. Din aceasta cantitate, în sezonul de iarnă s-au vândut consumatorilor pentru încălzire 288702,67 Gcal.

Cantitatea de energie termică vândută consumatorilor cu apa caldă de consum a fost 62360,55 Gcal,

Diferența de 105620,89 Gcal dintre energia termică cumpărată din sistemul de transport și totalul energiei termice vândute consumatorilor reprezintă pierderi în sistemul de distribuție. în procente, pierderile au fost de 23,38 %.

Dintre acestea, 8001,20 Gcal s-au pierdut prin pierderi de agent termic (niasice) în circuitele de distribuție a apei calde de consum și 1969,23 Gcal prin pierderi de agent termic (masice) în circuitele de încălzire. Cantitatea de 95650,46 Gcal a fost pierdută prin transfer de căldură în mediul ambiant în rețelele de încălzire și de apă caldă de consum. Pierderile procentuale de energie termică au fost de 2,21 % prin pierderi masice și de 21,17 % prin transfer de căldură în mediul ambiant din energia termică intrată în punctele termice.

în momentul de față sunt modernizate complet 26 de puncte termice. La toate celelalte puncte termice au fost înlocuite schimbătoarele de căldură existente cu schimbătoare cu plăci inoxidabile. De asemenea, o parte din echipamentele și instalațiile din schema funcțională a punctelor termice a fost modernizată parțial, iar echipamentele care au rămas neschimbate au un grad de uzură semnificativ.

Pierderile de căldură realizate în câteva din punctele termice analizate variază în limitele 0,5-4%.

Față de pierderile tehnologice determinate, pierderile reale sunt mai mari datorită următoarelor cauze:

 • •  vechimea rețelei cuprinsa intre 25 și 48 ani

 • •  îmbătrânirea izolației termice și degradarea continuă a acesteia

 • •  reabilitarea a numai 25% din rețea termică secundară

 • •   parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiți față de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de căldură în schimbătoarele din punctele termice și realizarea unor temperaturi mai ridicate în circuitele de retur față de cele din diagrama de reglaj a temperaturii

 • •  armăturile nu mai asigură separarea sau închiderea etanșă și reglarea parametrilor hidraulici

 • •  extinderea rețelei de recirculație a apei calde de consum

 • •  capacitatea instalată a punctelor termice a devenit excedentară față de sarcina termică solicitată de

actualii consumatori

 • •  scăderea consumului îh urma debranșăriior, rețeaua de distribuție devenind supradimensionată.

Supradimensionarea este evidentă și în cazul pompelor de circulație, care datorită subîncărcării determină pierderi suplimentare de energie electrică activă și reactivă. Totodată, datorită supradimensionării în rețelele de distribuție a scăzut viteza de circulație a agentului termic, fapt ce generează o pierdere mare de energie termică în specia! sub formă de transfer termic în mediul ambiant. Astfel, se impune înlocuirea electropompelor de circulație existente cu eiectropompe cu turație variabilă, ai căror parametrii hidraulici să fie corelați cu încărcarea actuală.

Pentru creșterea eficienței energetice a sistemului de alimentare cu energie termică trebuie avută în vedere montarea buclelor de automatizare, în mod special, pe circuitul de preparare a apei calde de consum.

Pentru respectarea parametrilor de furnizare a agentului termic se poate avea în vedere înlocuirea rețelelor de distribuție existente cu rețele noi, din conducte preizolate, montate în canale termice sau montate direct în pământ și modernizarea punctelor termice urbane rămase nemodernizate.

în concluzie, principalele cauze ale reducerilor numărului de consumatori din SACET sunt:

» Creșterea continuă a prețului la energia termică.

 • •   Asigurarea siguranței în funcționare și a gradului de asigurare al continuității agentului termic furnizat, în condițiile nealocării fondurilor de investiții pentru modernizarea rețelelor termice de transport și distribuție

o Reducerea temperaturii agentului termic livrat în rețeaua de transport (cca. 90°C la plecarea din centrala de cogenerare) și diminuarea acesteia pe traseu, datorită distanței mari între sursă și consumatori, amplasarea surselor fiind la distanțe mari de centrul de greutate al consumului.

o Temperatura de cca. 9Q°C a agentului termic livrat în sistemul de transport de centrala de cogenerare, care necesită încălzire în momentele de vârf ale consumului.

 • •   Mentalitatea consumatorilor privind dorința de a-și manifesta independența la controlul asupra consumului propriu, prin instalarea centralelor de apartament.

 • •   Ncalocarea resurselor financiare necesare pentru reabililarea instalațiilor interioare din blocurile de locuințe și nepunerea în aplicare a măsurilor de trecere la distribuția pe orizontală

 • •   Lipsa posibilității de furnizare a apei calde de consum, în multe blocuri instalația interioară de furnizare acc fiind distrusă datorită neutilizării acesteia pe termen foarte lung, precum și absența conductelor de recirculare din blocurile de locuințe.

 • •  Nepunerea în aplicare a măsurilor stabilite prin documentațiile tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, în scopul asigurării protecției utilizatorilor finali rămași racordați la sistemul centralizat după deconectarea unor apartamente din condominiu.

 • •   Reducerea veniturilor populației prin diminuarea numărului de locuri de muncă stabile și creșterea șomajului, serviciul de încălzire centralizate devenind pentru aceștia inaccesibil.

 • •  Fenomenul de migrație masivă a forței de muncă în afara țării sau în locuințele părintești din zonele rurale, foarte multe locuințe rămânând goale și inerent debranșate, acestea reprezentând cca. 13% din totalul locuințelor existente.

 • •   Debranșarea parțială de la sistemul centralizat de încălzire, utilizatorii optând pentru reducerea consumului și costului aferent, în detrimentul asigurării unui confort termic în locuințe.

Măsurile recomandate pentru îmbunătățirea eficienței întregului sistem de termoficare al municipiului Craiova sunt măsuri care necesită cheltuieli de investiții pentru realizarea lor și măsuri care țin de exploatarea de zi cu zi a instalațiilor.

Consiliul Local Craiova deține modalități indirecte prin care toți consumatorii să poată ii motivați în adoptarea unor măsuri care să conducă la creșterea eficienței consumului de energie, cum ar fi: stabilirea tarifelor serviciilor publice locale însoțite de o politică adecvată de subvenții, prin care anumite categorii de utilizatori pot fi sprijiniți sau motivați să folosească serviciile publice.

De asemenea, în vederea implementării unor investiții care să conducă la eflcientizarea consumului de energie sau a investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile, Consiliul Local ar putea să promoveze următoarele aspecte:

 • •   taxe reduse pentru obținerea autorizațiilor de construcție, inclusiv simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție;

 • •   subvenții pentru deținătorii de apartamente care se racordează la sistemul de încălzire centralizată;

 • •   reglementări fiscale care să favorizeze implementarea acestor investiții;

 • •  subvenții pentru primii ani de funcționare a noii surse de producere a energiei;

 • •  ajutoare sociale pentru consumatori în funcție de veniturile acestora;

 • •   scheme de sprijin pentru persoane fizice care utilizează surse regenerabile pentru încălzire;

 • •  scutiri de taxe de racordare pentru consumatori;

 • •   facilități fiscale, impozite și taxe reduse pentru producători.

Totodată în vederea atragerii unor servicii de calitate, inclusiv achiziții echipamente pentru implementarea unor investiții care să conducă la eficientizarea consumului de energie sau a investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile, Consiliul Local trebuie să acorde o atenție deosebită la elaborarea caietelor de sarcini și la criteriile de selectare a furnizorilor pentru obținerea celui mai bun raport preț - calitate.

 • A. Măsuri fără investiții

Măsurile fără investiții sunt măsuri care țin de exploatarea de zi cu zi a instalațiilor și măsuri de întreținere:

 • •   Funcționarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor termice, în vederea optimizării consumului de combustibil

 • •   Reglarea frecvenței, la timpii programați de fabricant a arzătoarelor automate din dotarea cazanelor în vederea funcționării cu exces de aer optim

 • •  Verificarea vanelor de închidere de pe conductele de distribuție

 • •  Verificarea metrologică a aparaturii de măsură la sursă și consumatori, verificarea contoarelor de energie termică conform instrucțiunilor metrologice

 • •  Intervenția rapidă în caz de avarie prin respectarea procedurilor de lucru

 • •   Instruirea personalului pentru intervenții.

 • B. Măsuri cu investiții mari

Măsurile privind îmbunătățirea funcționării sistemului de termoficare din municipiul Craiova sunt măsuri cu investiții mari care cuprind modernizarea unor puncte termice urbane precum și modernizarea rețelelor de distribuție aferente.

Măsurile de modernizare pentru punctele termice constau în principal în:

 • •  Înlocuirea electropompeior de circulație existente cu electropompe cu turație variabilă, ai căror parametrii hidraulici să fie corelați cu încărcarea actuală

 • •  înlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu închidere rapidă în vederea scurtării timpului pentru operația de izolare a defectelor

 • •  Montarea buclelor de automatizare pentru prepararea agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum

 • •  Achiziționarea unor contoare performante pentru măsurarea energiei termice, bazate pe principiul de măsurare ultrasonic, citirea automată a informațiilor furnizate de aceste mijloace de măsurare (date de funcționare curentă și date de facturare), în vederea prelucrării și a stabilirii consumurilor, precum și integrarea în sistemul dispecer

Măsurile de modernizare pentru rețelele de distribuție constau în principal în:

 • •  înlocuirea conductelor termice clasice cu conducte preizolate, izolate termic cu spumă dură de poliuretan și protejate la exterior cu o manta de protecție din polietilenă

 • •   Reîntregirea rețelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic

Monitorizarea pierderilor de agent și energie termică, prin achiziția unui sistem performant de supraveghere a stării tehnice a conductelor și a calității termoizolațîei, precum și de localizare a defectelor, care să asigure transmiterea informațiilor în Dispecerat.

6. ANALIZA SWOT

Elaborarea unei strategii locale durabile și profitabile pentru municipiul Craiova trebuie să țină cont de influența factorilor interni și a celor externi, pe baza unei tehnici specifice de planificare decizionale și strategică, în ceea ce privește evaluarea, planificarea, alocarea resurselor și punerea în aplicare a măsurilor stabilite, pe baza unei analize SWOT. Aceasta este o condiție esențială pentru a identifica modalitățile de influențare și corectare a efectului lor, dar și de a exploata la maxim punctele forte ce caracterizează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

în continuare se prezintă analiza SWOT a situației actuale privind sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Craiova, exemplificând pentru acesta punctele tari, punctele slabe precum și oportunitățile și amenințările viitoare.

PUNCTE TARE '

i^l j K      Si A

Dreptul și puterea de decizie a operatorului rețelei centralizate, din punct de vedere tehnic

Influența scăzută în stabilirea nivelului de prețuri ! tarife, acestea realtzându-se după metodologiile ANRE, respectiv, ANRSC și, respectiv, aprobate de către aceste autorități

Valoarea relativ ridicată a pierderilor de energie termică, cu o evoluție crescătoare în timp

Implicarea operatorului pentru a obține o relație mai bună cu clienții și/sau furnizorii

Supradimensionarea capacităților de producție aferente CT comparativ cu necesarul actual de energie termică

Evoluție crescătoare a numărului debranșărilor în ultimii ani

Colaborarea operatorului foarte bună cu Consiliul Local și Primăria

Management performant la nivelul operatorului, personal calificat

Riscul lipsei de performanță a operatorului care operează un sistem neperformant

Neimplicarea susținută a Consiliului Local și a Primăriei în promovarea SACET la nivelul municipiului și stoparea debranșărilor

Experiența de tradiție a operatorului care poate fi valorificată în viitor

Experiența bogată existentă în managementul și implementarea investițiilor de anvergură

Dependența     operatorului     de     autoritatea

Municipalității în aprobarea programelor de investiții Situație financiară negativă a operatorului, aflat în procedură de insolvență

Studii realizate privind analiza SACET și a posibilităților de dezvoltare ulterioare

Politică neadecvată până în prezent privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova de stabilire a zonelor unitare de încălzire

Primăria este proprietarul infrastructurii SACET și are deci puterea de decizie privind investițiile de modem i zare/rea b i 1 i tare

imposibilitatea de a fi de liza clienții și de a stopa fenomenul debranșărilor

Lipsa unei strategii energetice, în care să fie inclusă și strategia privind evoluția și viitorul acestui subsector al energeticii pe care îl reprezintă energia termică, în care să fie cuprinse acțiuni clare în domeni