Hotărârea nr. 265/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 265


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.265 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.104620/2019, rapoartele nr. 104621/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.107126/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea dlui.Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                              7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.265/2019

ACT ADITIONAL NR. _____/____________

La contractul de mandat incheiat cu dl.Bonescu Adrian Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

  • 1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant in AGA al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de MANDANT, conform HCL Nr. 115/29.09.2016

și

  • 2. Dl. BONESCU ADRIAN, cu domiciliul în_________________________________________ ,

C.N.P._____________, posesor C.I.seria________, nr.____________ , eliberat de__________

la data de______________, de profesie___________, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

  • - prevederile Hotararii AGA nr._______din_____________.

  • - dispozitiile art. 1401 din din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. “c” din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA.

Avand in vedere ca, potrivit Hotararii AGA nr.____/______2019, dl. Bonescu Adrian, administrator

neexecutiv, va indeplini si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit modificarea (in sensul completarii cu notiunea de presedinte al Consiliului de Administratie) a urmatoarelor clauze ale contractului de mandat: art. 3 ali. (1), art. 4, art. 5 si art. 20 alin. (1), astfel incat acestea vor avea urmatorul continut:

Art. 1 - Se modifica art. 3 (1) , Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI si va avea următorul continut:

Art. 3 (1) Exercitarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl.Bonescu Adrian a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor art. 142 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 9/29.11.2017 În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV/ PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

Art. 2 - Se modifica art. 4 Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI si va avea urmatorul continut: Art. 4. Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv / Presedinte al Consiliului de Ad-ministatie al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 3 - Se modifica art. 5 Capitolul IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI si va avea urmatorul continut:

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV / PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 4 - Se modifica art 20 alin. (1) Capitolul VII. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR si va avea urmatorul continut:

Art. 20. (1) Dl.Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv/ Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 6 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi___________in 2 exemplare originale, prevederile

sale aplicandu-se, conform hotararii AGA nr.___________, incepand cu data de____________.

MANDANT,

MANDATAR,

Bonescu Adrian


Cretu Cristina Madalina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                9       9"

Romeo Titus RADU