Hotărârea nr. 264/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 264


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.264

privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială

Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102011/2019, raportul nr.102012/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada” și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, Hotărârii Guvernului nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și a finanțării acestor programe, modificată și completată, Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr.325/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor fără adăpost și a persoanelor victime ale violenței în familie și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d și e coroborat cu alin.6 lit. a pct.2 și alin.7 lit. a , art.45 alin.2 lit a și f, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.07.2019.

Art.2. Se aprobă majorarea contribuției anuale a Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, pentru suportarea costurilor de funcționare a Centrului Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, de la suma de 455.000,00 lei, la suma de 750.000,00 lei, începând cu data de 01.07.2019.

Art.3. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Craiova să semneze actul adițional de modificare a acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică, Direcția Economico - Financiară, Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.264/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ACT ADIȚIONAL

LA ACORDUL DE PARTENERIAT

privind elaborarea și implementarea proiectului „Înființarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost”

încheiat între:

Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcția de Asistență Socială Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, reprezentat prin Director Executiv, doamna Ioana Stoian

Arhipeiscopia Craiovei, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.3, județul Dolj, reprezentată prin IPS Dr. Irineu- Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei

Și

Asociația „Vasili ada”, organizație nonguvernamentală afl at ă sub patronajul Mitropoliei Olteniei, cu sediul în Craiova, str. Frații Buzești, nr.20, reprezentată prin Pr. Adri an Stănulică- Președinte

Articol

Art. 7 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul Local Municipal Craiova prin Direcția de Asistență Socială Craiova asigură cheltuielile de funcționare a centrului în cuantum de 750.000,00 lei anual, începând cu data de 01.07.2019.

Art.10 se modifică și va avea următorul conținut:

Prezentul Acord de parteneriat se încheie pe perioadă determinată de 5 ani, cu posibilitatea încheierii de acte adiționale între parteneri și prelungirii duratei cu acordul părților, începând cu data de 01.07.2019.

Toate celelalte clauze prevăzute în Acord rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat azi________________ în 3 exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte, având aceeași valoare fiecare.

CONSILIUL LOCAL AL

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

ASOCIAȚIA „VASILIADA

MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția de Asistență Socială

Arhiepiscop al Craiovei

Președinte,

Craiova

și Mitropolit al Olteniei,

Pr. Adrian Stănulică

Director Executiv,

IPS Dr. Irineu

Ioana Stoian

Vizat pentru legalitate,

Cons. Jr. Camelia- Nicoleta Florea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU