Hotărârea nr. 263/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 263


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.263

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al

Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a, în perioada 19-21 iulie 2019, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.103661/2019, rapoartele nr.103744/2019 ale Serviciului Imagine și nr.108313/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a, în municipiul Craiova și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a, în perioada 19-21 iulie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 180.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre și punerea la dispoziție, în mod gratuit, a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, locul de desfășurare al evenimentului cultural din data de 20 iulie 2019.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația Culturală Iubirea, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Fundația Culturală Iubirea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.263/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr.________/_________2019

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER.

Și

Fundația Culturală Iubirea, cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, nr.84, sector 1, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice, înființată în baza Sentinței Civile nr. 88/1995, pronunțată de Judecătoria Sector 1, București, în dosar nr. 97/PJ/1995, CIF RO8327408, cod IBAN RO38RNCB0082044170900001 deschis la BCR București, reprezentată prin Andrei Alexandru PĂUNESCU, în calitate de președinte, denumită în continuare ORGANIZATOR.

Art. 1 Obiectul acordului:

Asocierea în scopul organizării evenimentului Festivalul Internațional „Adrian Păunescu”2019, ediția a VlI-a, la Craiova, în perioada 19-21 iulie 2019.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 21 iulie 2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Art.5, alin.2, Art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu Art.44, alin.1 și Art.45, alin.2, lit.f, Art.61, alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și OG nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile.

HCL nr. /2019

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

5.1. Fundația Culturală Iubirea se obligă:

 • a) să realizeze, în perioada 19-21 iulie 2019, evenimentul Festivalul Internațional „Adrian Păunescu” 2019, ediția a VlI-a, la Craiova;

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare, organizatorul fiind direct responsabil de mesajul promovat in cadrul evenimentului;

 • c) să asigure resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”;

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei necesare promovării evenimentului Festivalul Internațional „Adrian Păunescu” 2019, ediția a VlI-a;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățille cuprinse în evenimentul Festivalul Internațional „Adrian Păun escu ” 2019, ediția a VII-a;

 • g) să obțină de la UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA-autorizațiile necesare p entru desfășurarea Festivalului Internațional „Adrian Păunescu” 2019, ediția a VII-a ;

 • h) să achite către UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA contravaloarea acestor autorizații, conform legislației în vigoare;

 • i) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • j) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • k) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impun, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • l) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit;

 • m) să prezinte factura și documentele justificative, privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de receptie a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) - conform pct.2 din prezentul contract.

5.2. MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • a) să aloce suma de 180.000 lei din care vor fi suportate de la bugetul local cheltuielile pentru premii pentru concursul de poezie, premii pentru concursul de muzică folk, onorarii artiști, cazare și masă, transport local artiști și invitați, sunet, lumini, etc. - conform rider tehnic al evenimentului, înregistrare și editare audiovideo, promovare, publicitate, tipărituri, pliante, fluturași, TVA colectată pentru livrări de bunuri și prestări de servicii aferente organizării evenimentului, potrivit art.286 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal, etc., numai după prezentarea documentelor justificative de către Fundația Culturală Iubirea, privind suma alocată, pentru evenimentul Festivalul Internațional „Adrian Păunescu” 2019, ediția a VlI-a ;

 • b)  să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul (domeniul public) necesar desfășurării evenimentului, respectiv Teatrul de Vară din Parcul Romanescu, în data de 20 iulie 2019;

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 19-21 iulie 2019;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului;

 • f) să asigure eliberarea autorizațiilor de liber acces în zona de desfășurare a evenimentului din data de 20 iulie 2019 pentru mașinile care transportă logistica necesară desfășurării acestuia;

 • g) să comunice Serviciului de Ambulanță Dolj, Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, Poliției Locale Craiova, Poliției Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” județul Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistență si personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art.8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 4 (patru) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,

data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar,

Mihail GENOIU


Fundația Culturală Iubirea Președinte,

Andrei Alexandru PĂUNESCU


Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară, Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciul Imagine, Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                         9                    9      ”

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.263/2019

PROGRAM - proiect

Festivalul Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VlI-a, 2019

Craiova, perioada 19-21 iulie 2019

Ziua I, 19 iulie

Ora 16.00: Deschiderea festivalului.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN

 • - Simpozion literar

„Adrian Păunescu - Un om pe niște scări ”, cu participarea academicienilor și oamenilor de litere sosiți din toate colțurile României mari (includem Basarabia)

 • - Microrecital muzică FOLK

Raul Cârstea

Ziua a II-a, 20 iulie

Ora 11.00: CONCURSULUI NAȚIONAL DE MUZICĂ FOLK, ediția a doua

CASA STUDENȚILOR

Ora 19.00: Spectacol în aer liber „Remember Cenaclul Flacăra”

TEATRUL DE VARĂ, PARCUL ROMANESCU

Cu participarea:

Cristi Minculescu, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Vasile Șeicaru, Emeric Imre, Magda Puskas, Vali Moldovan, Madalina Amon și Generația FOLK din Craiova, George Nicolescu, Andrei Păunescu și trupa Totuși, Walter Ghicolescu, Dinu Olărașu, Cristian Buică, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi și alte nume.

Ziua a III-a, 21 iulie

Ora 11.00: Deplasare a paticipanților la casa părintească din Bârca

Alocuțiuni la bustul poetului de la liceul din localitate; spectacol de muzică și poezie la Casa de Cultură Adrian Păunescu

Ora 13.30-14.00: Vizită la casa părintească de la Bârca, de ziua Poetului

Ora 19.00: Spectacol de muzică și poezie „BALADĂ DE COPILĂRIE”

TEATRUL NAȚIONAL MARIN SORESCU

Decernarea premiilor concursurilor de muzică folk și poezie

Recitalurile câștigătorilor (lectură poezie și interpretare cântec)

Recital excepțional Doru Stănculescu și alte nume-surpriză din lumea teatrului și literaturii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

1                                         9                    9      '