Hotărârea nr. 261/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 261


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.261

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102725/2019, rapoartele nr.105937/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.107876/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază și Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                           7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.261/2019


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVA PENTRU ANUL 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU


PRIMARBIROU ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MANAGER             1

1

r

COMPARTIMENT C.P.I.A.A.M

-       1       4

r

COMITET

DIRECTOR


COMP. AUDIT PUBLIC INTERN

z 1 i


1

SERVICIU STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

SERVICIU MANAGEMENT CALITATE SERVICII MEDICALE

1    1     7

i 1’


DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR ÎNGRIJIRI MEDICALE

1

1


STRUCTURI DE PRIMIRE

19

URGENTE


i-d

CN

1

1

g

1 g g g l-l

O HI

Q g

CAB. BOLI INFECȚIOASE DISPENSARIZARE HEPATITĂ.

STERILIZARE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 261/2019


Romeo Titus RADU

STAT DE FUNCTII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE ”VICTOR BABES” CRAIOVA

PENTRU ANUL 2019

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar

Numar posturi vacante

post

posturi ocupate

CONDUCEREA SPITALULUI

1,0

MANAGER

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

2,0

DIRECTOR MEDICAL

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

3,0

DIRECTOR FIN.CONTABIL

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

4,0

DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALE

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

TOTAL CONDUCERE

4,0

4,0

2,0

2,0

1

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

5,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL SANITAR

1,0

1,0

1,0

0,0

6,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

7,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL MEDIU

2,0

2,0

2,0

0,0

8,0

AGEN DDD

M

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL AUXILIAR

1,0

1,0

1,0

0,0

1

CAMERA DE GARDA BOLI INFECTIOASE

9,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

10,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

11,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

12,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

13,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

14,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

15,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

16,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

17,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL ASISTENTE 3 TURE CAMERA DE GARDA

9,0

9,0

8,0

1,0

18,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

19,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

20,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

21,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

22,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INFIRMIERE CAMERA DE GARDA

5,0

5,0

5,0

0,0

23,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

24,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE CAMERA DE GARDA

2,0

2,0

2,0

0,0

1

CAMERA GARDA PNEUMOLOGIE

25,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

26,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

27,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERAL

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.SANITAR MEDIU

3,0

3,0

2,0

1,0

1

SECTIA CLINICA DE BOLI INFECTIOASE ADULTI I - 65PATURI

28,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

29,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

30,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

30,5

MEDIC - As. Univ.

S

0,5

PRIMAR

0,5

0,5

0,0

31,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

32,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL MEDICI

5,5

5,5

4,5

1,0

33,5

ASISTENT MEDICAL SEF

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

34,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

35,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

36,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

37,5

ASISTENT MEDICAL

M

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

38,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

39,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

40,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

41,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

42,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

43,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

44,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

45,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

46,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

47,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

48,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

49,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

50,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

51,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

52,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MEDIU TREI TURE

20,0

20,0

18,0

2,0

53,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.MEDIU POST FIX

1,0

1,0

0,0

1,0

54,5

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

55,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

56,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

57,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

58,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

59,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

60,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

61,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

62,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

63,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

64,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

65,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

66,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL INFIRMIERE

13,0

13,0

11,0

2,0

67,5

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

1,0

1,0

1,0

0,0

COMPARTIMENT HIV/SIDA 15 PATURI

68,5

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL MEDICI

1,0

1,0

0,0

1,0

69,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

70,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

71,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

72,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

73,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

74,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

75,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERSONAL 3 TURE

7,0

7,0

6,0

1,0

76,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

77,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

78,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

79,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

80,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

81,5

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INFIRMIERE

6,0

6,0

6,0

0,0

1

SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI II - 65 PATURI

82,5

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

83,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

84,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

85,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

86,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

87,0

MEDIC - Sef lucr.

S

0,5

PRIMAR

0,5

0,5

0,0

TOTAL MEDICI

5,5

5,5

5,5

0,0

88,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

89,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

90,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

91,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

92,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

93,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

94,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

95,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

96,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

97,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

98,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

99,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

100,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

101,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

102,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

103,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

104,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

105,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

106,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

107,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL ASISTENTE 3 TURE

20,0

20,0

16,0

4,0

108,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

TOTAL PERS.MEDIU POST FIX

1,0

1,0

0,0

1,0

109,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

110,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

111,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

112,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

113,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

114,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

115,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

116,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

117,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

118,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

119,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

120,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

121,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INFIRMIERE

13,0

13,0

11,0

2,0

122,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

123,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

2,0

2,0

2,0

0,0

1

SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 60 PATURI

124,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

125,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

126,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

127,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

128,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

129,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL MEDICI

6,0

6,0

5,0

1,0

130,0

ASISTENT MEDICAL SEF

SSD

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

131,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

132,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

133,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

134,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

135,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

136,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

137,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

138,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

139,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

140,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

141,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

142,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

143,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

144,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

145,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

146,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

147,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

148,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

149,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

150,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

151,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

152,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.MED.TREI TURE

23,0

23,0

21,0

2,0

153,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

154,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

155,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MEDIU BIBERONERIE

3,0

3,0

3,0

0,0

156,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.MEDIU POST FIX

1,0

1,0

0,0

1,0

157,0

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

158,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

159,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

160,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

161,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

162,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

163,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

164,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

165,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

166,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

167,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

168,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

169,0

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

170,0

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

171,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

172,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

173,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

TOTAL INFIRMIERE

17,0

17,0

13,0

4,0

174,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

175,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

176,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

177,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

178,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

179,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

6,0

6,0

6,0

0,0

1

AMBULATORIU INTEGRAT BOLI INFECTIOASE

Activitatea este asigurata de personalul unitatii

1

COMPARTIMENT ATI - 10 PATURI

180,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

181,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SUPERIOR

2,0

2,0

2,0

0,0

182,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

183,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

184,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

185,0

ASISTENT MEDICAL

PL 1,0

PRINCIPAL

1,0 1,0 0,0

186,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

187,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

188,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

189,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

190,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

191,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

192,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

193,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SAN.MEDIU TREI TURE

12,0

12,0

12,0

0,0

194,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

195,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

196,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

197,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

198,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

199,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

200,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

201,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INFIRMIERE

8,0

8,0

7,0

1,0

1

SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE ADULTI I : 75 PATURI din care COMP. TBC 30 paturi SI PNEUMOLOGIE CRONICI 4 PATURI

202,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

203,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

204,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

205,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

206,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

207,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS. SANITAR SUPERIOR

6,0

6,0

6,0

0,0

208,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

0,0

1,0

209,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

210,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

211,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

212,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

213,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

214,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

215,0

KINETOTERAPEUT

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

216,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

217,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

218,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

219,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

220,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

221,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

222,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

223,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

224,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

225,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

226,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

227,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

228,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.SAN.MEDIU TREI TURE

21,0

21,0

19,0

2,0

229,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

230,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

231,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERSONAL MED.POST FIX

3,0

3,0

2,0

1,0

232,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

233,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

234,0

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

235,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

236,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

237,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

238,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

239,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

240,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

241,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

242,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL INFIRMIERE

11,0

11,0

10,0

1,0

1

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA

Activitatea este asigurata de personalul unitatii

SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE ADULTI II : 75 PATURI din care COMP. TBC 30 paturi SI PNEUMOLOGIE CRONICI 4 PATURI

243,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

243,5

MEDIC

S

0,5

SPECIALIST

0,5

0,5

0,0

244,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

245,5

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

246,0

MEDIC

S

0,5

PRIMAR

0,5

0,5

0,0

247,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SANIT.SUPERIOR

5,0

5,0

5,0

0,0

248,0

ASISTENT MEDICAL SEF

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

249,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

250,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

251,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

252,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

253,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

254,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

255,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

256,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

257,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

258,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

259,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

260,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

261,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

262,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

263,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

264,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

265,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

266,0

KINETOTERAPEUT

S

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MED.TREI TURE

19,0

19,0

16,0

3,0

267,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

268,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

269,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MED.POST FIX

3,0

3,0

3,0

0,0

270,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

271,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

272,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

273,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

274,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

275,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

276,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

277,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

278,0

INFIRMIERA

G

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

279,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL INFIRMIERE

10,0

10,0

8,0

2,0

280,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

281,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

2,0

2,0

2,0

0,0

SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE COPII : 45 PATURI din care COMP.TBC 26 paturi

282,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

283,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

284,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

285,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

286,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL MEDICI

5,0

5,0

4,0

1,0

287,0

ASISTENT MEDICAL SEF

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

288,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

289,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

290,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

291,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

292,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

293,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

294,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

295,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

296,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

297,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

298,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

299,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.MED.TREI TURE

13,0

13,0

12,0

1,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar

Numar posturi vacante

post

posturi ocupate

300,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

301,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

302,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

303,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

304,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

305,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

306,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

307,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

1,0

0,0

308,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

309,0

INFIRMIERA

G

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL INFIRMIERE

10,0

10,0

7,0

3,0

310,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE CURATENIE

1,0

1,0

1,0

0,0

1

CABINET BOLI INFECTIOASE DISPENSARIZARE HEPATITA

STERILIZARE

311,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

312,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MED.

2,0

2,0

2,0

0,0

1

CABINET BOLI INFECTIOASE VACCINARE ANTIRABICA

Activitatea este asigurata de personalul unitatii

CABINET O.R.L.

313,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

314,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL MEDIU

1,0

1,0

1,0

0,0

CABINET CARDIOLOGIE

315,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,0

1,0

1,0

0,0

316,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS. MED

1,0

1,0

1,0

0,0

1

SPITALIZARE DE ZI HIV/SIDA 25 PATURI

317,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

318,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,0

2,0

2,0

0,0

319,0

PSIHOLOG

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

320,0

ASISTENT MEDICA SOCIAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,0

2,0

2,0

0,0

321,0

ASISTENT MEDICAL SEF

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

322,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

323,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

324,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

325,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

326,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SAN MEDIU POST FIX

6,0

6,0

6,0

0,0

1

CABINET DERMATOVENEROLOGIE HIV/SIDA

327,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,0

1,0

1,0

0,0

1

CABINET STOMATOLOGIE HIV/SIDA

328,0

MEDIC

S

1,0

STOMATOLOG

1,0

1,0

0,0

329,0

MEDIC

S

1,0

STOMATOLOG

1,0

1,0

0,0

330,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,0

3,0

2,0

1,0

1

DISPENSAR T.B.C.

331,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

332,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

333,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

334,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

335,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

336,0

MEDIC coordonator

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

337,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SAN.SUP

7,0

7,0

7,0

0,0

338,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

339,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

340,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

341,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

342,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

343,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

344,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

345,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

346,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

347,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar

Numar posturi vacante

post

posturi ocupate

348,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

349,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

350,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

351,0

INFORMATICIAN

S

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERS.SANIT.MEDIU

14,0

14,0

13,0

1,0

352,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

353,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

2,0

2,0

2,0

0,0

1

CABINET EXPLORARI FUNCTIONALE

354,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL EXP.FUNCT

1,0

1,0

1,0

0,0

1

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

355,0

MEDIC SEF LABORATOR

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

356,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

357,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

358,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

359,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR

5,0

5,0

5,0

0,0

360,0

BIOLOG

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL ALT PERS.SUPERIOR

1,0

1,0

1,0

0,0

361,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

362,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

363,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

364,0

ASISTENT LABORATOR SEF

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

365,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

366,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

367,0

ASISTENT LABORATOR

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

368,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

369,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

370,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

371,0

ASISTENT LABORATOR

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

372,0

ASISTENT LABORATOR

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

373,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

374,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

375,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

376,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

377,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

378,0

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SANITAR MEDIU

18,0

18,0

18,0

0,0

379,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

380,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE CURATENIE

2,0

2,0

2,0

0,0

1

COMPARTIMENT BK

381,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

382,0

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SAN.SUP

2,0

2,0

2,0

0,0

383,0

BIOLOG

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

384,0

BIOLOG

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

385,0

BIOLOG

S

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

TOTAL ALT PERS.SUPERIOR

3,0

3,0

3,0

0,0

386,0

ASISTENT LABORATOR

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

387,0

ASISTENT LABORATOR

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SANIT. POST FIX

2,0

2,0

2,0

0,0

388,0

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

1,0

1,0

1,0

0,0

1

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

389,0

MEDIC SEF LABORATOR

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

390,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

391,0

MEDIC (TBC)

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

392,0

MEDIC (TBC)

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SANIT.SUPERIOR

4,0

4,0

3,0

1,0

393,0

FIZICIAN

S

1,0

FIZICIAN

1,0

1,0

0,0

TOTAL ALT PERS. SANIT. SUPERIOR

1,0

1,0

1,0

0,0

394,0

ASISTENT RADIOLOGIE

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

395,0

ASISTENT RADIOLOGIE

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

396,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

397,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

398,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

399,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

400,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar

Numar posturi vacante

post

posturi ocupate

401,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

402,0

ASISTENT RADIOLOGIE(TBC)

M

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.SANIT.MEDIU

9,0

9,0

9,0

0,0

403,0

ÎNGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

1,0

1,0

1,0

0,0

1

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA

404,0

MEDIC

S

1,0

PRIMAR

1,0

1,0

0,0

404,5

MEDIC

S

0,5

SPECIALIST

0,5

0,5

0,0

TOTAL PERS.SANIT.SUPERIOR

1,5

1,5

1,5

0,0

405,5

ASISTENT LABORATOR

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

406,5

ASISTENT LABORATOR autopsier

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL PERS.MED.

2,0

2,0

2,0

0,0

407,5

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL INGRIJITOARE

1,0

1,0

1,0

0,0

1

MEDIC INTREPRINDERE

408,5

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

1,0

0,0

TOTAL MED.INTREPRINDERE

1,0

1,0

1,0

0,0

FARMACIE

409,5

FARMACIST SEF

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

410,5

FARMACIST

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

411,5

FARMACIST

S

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

412,5

FARMACIST

S

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL FARMACISTI

4,0

4,0

3,0

1,0

413,5

ASISTENT FARMACIE

PL

1,0

GENERALIST

1,0

1,0

0,0

414,5

ASISTENT FARMACIE

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

415,5

ASISTENT FARMACIE

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

416,5

ASISTENT FARMACIE

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

417,5

ASISTENT FARMACIE

PL

1,0

GENERALIST

1,0

0,0

1,0

TOTAL PERSONAL MEDIU

5,0

5,0

4,0

1,0

418,5

INGRIJITOARE

G

1,0

1,0

0,0

1,0

TOTAL INGRIJITOARE

1,0

1,0

0,0

1,0

1

APARAT FUNCTIONAL

SERVICIU RESURSE UMANE

419,5

ȘEF SERVICIU

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

420,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

421,5

ECONOMIST

S

1,0

I

1,0

1,0

0,0

422,5

ECONOMIST

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

423,5

ECONOMIST

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

TOTAL SERVICIU RESURSE UMANE

5,0

5,0

5,0

0,0

1

BIROU INFORMATICĂ

424,5

SEF BIROU

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

425,5

ANALIST PROGRAMATOR

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

426,5

ANALIST PROGRAMATOR

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

TOTAL INFORMATICĂ

3,0

3,0

3,0

0,0

1

SERVICIU STATISTICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ

427,5

SEF SERVICIU

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

428,5

OPERATOR CONTROLOR DATE

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

429,5

OPERATOR CONTROLOR DATE

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

430,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

431,5

REFERENT

M

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

432,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

433,5

INFORMATICIAN

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

434,5

ECONOMIST

S

1,0

III

1,0

0,0

1,0

TOTAL SERVICIU STATISTICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ

8,0

8,0

6,0

2,0

1 1

SERVICIU MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

435,5

SEF SERVICIU

S

1,0

I

1,0

0,0

1,0

436,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

437,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

438,5

MEDIC

S

1,0

SPECIALIST

1,0

0,0

1,0

439,5

CONSILIER JURIDIC

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

440,5

INFORMATICIAN

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

441,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

442,5

INFORMATICIAN

S

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

TOTAL SERVICIU MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICA

LE 8,0

8,0

5,0

3,0

1

COMPARTIMENT JURIDIC

443,5

CONSILIER JURIDIC

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

TOTAL COMP JURIDIC

1,0

1,0

1,0

0,0

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

444,5

AUDITOR

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

TOTAL COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1,0

1,0

1,0

0,0

COMPARTIMENT CONFESIONAL

445,5

PREOT

S

1,0

I

1,0

1,0

0,0

TOTAL COMPARTIMENT CONFENSIONAL

1,0

1,0

1,0

0,0

1

SERVICIUL

FINANCIAR-CONTABILITATE

446,5

ȘEF SERVICIU

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

447,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

0,0

1,0

448,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

449,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

450,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

TOTAL SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

5,0

5,0

3,0

2,0

1

SERVICIUL APROVIZIONARE - TRASNPORTURI

451,5

SEF SERVICIU

S

1,0

II

1,0

0,0

1,0

452,5

SEF DEPOZIT MAGAZINER

M

1,0

I

1,0

0,0

1,0

453,5

ECONOMIST

S

1,0

I

1,0

1,0

0,0

454,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

455,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

456,5

MAGAZINER

M

1,0

DEBUTANT

1,0

0,0

1,0

TOTAL APROVIZIONARE - TRASNPORTURI

6,0

6,0

3,0

3,0

1

COMPARTIMENT TRANSPORTURI

457,5

SOFER (AUTOSANITARA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

458,5

SOFER (AUTOSANITARA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

459,5

SOFER (AUTOSANITARA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

460,5

SOFER (AUTOSANITARA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

461,5

SOFER (AUTOSANITARA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

462,5

SOFER

M

1,0

II

1,0

0,0

1,0

463,5

SOFER

M

1,0

II

1,0

0,0

1,0

TOTAL COMPARTIMENT TRANSPORTURI

7,0

7,0

5,0

2,0

1

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

464,5

ȘEF BIROU

S

1,0

II

1,0

1,0

0,0

465,5

ECONOMIST

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

466,5

CONSILIER JURIDIC

S

1,0

IA

1,0

1,0

0,0

TOTAL BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

3,0

3,0

3,0

0,0

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV- SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

467,5

INGINER

S

1,0

I

1,0

1,0

0,0

468,5

CASIER

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

TOTALCOMPARTIMENT ADMINISTRATIV- SECURITATEA MUNCII, PS

, PRO2,T0ECTI

AȚII D2E,0URGEN

ȚĂ 2,0

0,0

1

BLOC LENJERIE SPALATORIE

469,5

SPALATOREASA

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

470,5

SPALATOREASA

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

471,5

SPALATOREASA

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

472,5

SPALATOREASA

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

473,5

SPALATOREASA

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

474,5

MUNCITOR (LENJEREASA)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

TOTAL BLOC LENJERIE SPALATORIE

6,0

6,0

6,0

0,0

DESERVIRE

475,5

PORTAR - I

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

476,5

PORTAR - I

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

477,5

PORTAR - I

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

478,5

PORTAR - I (MUNCITOR I)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

479,5

PORTAR I

M

1,0

I

1,0

0,0

1,0

480,5

ARHIVAR I

M

1,0

1,0

1,0

0,0

481,5

CURIER I

M

1,0

1,0

1,0

0,0

TOTAL DESERVIRE

7,0

7,0

6,0

1,0

1

COMPARTIMENT DIETETICA SI BLOC ALIMENTAR

482,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

483,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

484,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

485,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

486,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

487,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

488,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

489,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

490,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

491,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

492,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

493,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

494,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

495,5

MUNCITOR (BUCATAR)

M

1,0

IV

1,0

0,0

1,0

TOTAL COMPARTIMENT DIETETICA SI BLOC ALIMENTAR

14,0

14,0

13,0

1,0

1

COMPARTIMENT LIFTURI - CENTRALA TELEFONICA

496,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

497,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

498,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

Nr. Crt.

FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA

Nivel studii

Cuantum post

Grad sau

Treapta

Numar posturi aprobate

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

499,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

III

1,0

1,0

0,0

500,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

IV

1,0

0,0

1,0

501,5

MUNCITOR (LIFTIER)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

TOTAL COMPARTIMENT LIFTURI - CENTRALA TELEFONICA

6,0

6,0

5,0

1,0

1

ACTIVITATE DE FRIZERIE

502,5

MUNCITOR (FRIZER)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

TOTAL FRIZERIE

1,0

1,0

1,0

0,0

1

APARATURA MEDICALA

503,5

TEHNICIAN APARATURA MEDICALA

PL

1,0

PRINCIPAL

1,0

1,0

0,0

TOTAL APARATURA MEDICALA

1,0

1,0

1,0

0,0

1

COMPARTIMENT INTRETINERE CLADIRI, OXIGEN ,INSTALATII APA,

LUMINA SI INCALZIRE, INTRETINERE SPATII VERZI

504,5

MUNCITOR (INSTALATOR)

M

1,0

I

1,0

0,0

1,0

505,5

MUNCITOR (INSTALATOR)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

506,5

MUNCITOR (ELECTRICIAN)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

507,5

MUNCITOR (ELECTRICIAN)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

508,5

MUNCITOR (LACATUS MECANIC)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

509,5

MUNCITOR (LACATUS MECANIC)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

510,5

MUNCITOR (LACATUS MECANIC)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

511,5

MUNCITOR (LACATUS MECANIC)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

512,5

MUNCITOR (SUDOR)

M

1,0

III

1,0

1,0

0,0

513,5

MUNCITOR (LACATUS MECANIC)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

514,5

MUNCITOR

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

515,5

MUNCITOR

M

1,0

IV

1,0

0,0

1,0

516,5

MUNCITOR

M

1,0

IV

1,0

0,0

1,0

517,5

MUNCITOR

M

1,0

IV

1,0

0,0

1,0

TOTAL INTRETINERE CLADIRI, OXIGEN , INSTALATII APA, LUMINA SI INCALZIRE, INT

ETIN1E4R,E0 SPA

14,0

10,0

4,0

COMPARTIMENT TEHNIC

518,5

INGINER

S

1,0

I

1,0

1,0

0,0

519,5

INGINER

S

1,0

DEBUTANT

1,0

1,0

0,0

TOTAL COMPARTIMENT TEHNIC

2,0

2,0

2,0

0,0

1

COMP. CLORINARE (EPURARE APE UZATE ȘI REZIDUALE)

520,5

SUBINGINER CHIMIST

SSD

1,0

SUBINGINER

1,0

1,0

0,0

TOTAL COMP. CLORINARE (EPURARE APE UZATE ȘI REZIDUALE)

1,0

1,0

1,0

0,0

1

EXPLOATARE CENTRALA TERMICA

521,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

522,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

523,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

524,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

IV

1,0

1,0

0,0

525,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

II

1,0

1,0

0,0

526,5

MUNCITOR (FOCHIST)

M

1,0

I

1,0

1,0

0,0

TOTAL EXPLOATARE CENTRALA TERMICA

6,0

6,0

6,0

0,0

1

TOTAL GENERAL

526,5

526,5

459,5

67,0

1

* IN LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SUNT INCLUȘI SI MEDICII SI ASISTENȚII CARE DESERVESC DISPENSARUL TBC (TBC)’