Hotărârea nr. 257/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 257


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.257

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.101174/2019, rapoartele nr.104665/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.105909/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)   total venituri-139.997,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 137.212,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.785,00 mii lei);

  • b)   total cheltuieli-146.292,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 143.488,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.804,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                              7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

ANEXA La Hotărârea nr. 257/27.06.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

27- Iunie- 2019

SPITALUL

CLINIC MUNICIPAL” FILANTROPIA” CRAIOVA

APROBAT: RECTIFICARE IUNIE 2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

134.057,00

5.940,00

139.997,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

74.816,00

5.940,00

80.756,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

74.816,00

5.940,00

80.756,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

74.796,00

5.940,00

80.736,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

74.796,00

5.940,00

80.736,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

0,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.425,00

5.940,00

65.365,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-100,00

-670,00

-770,00

-105,00

-110,00

-116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

59.241 ,00

0,00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

59.241 ,00

0,00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

59.241 ,00

0,00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

3.226,00

0,00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

2.015,00

0,00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

131.942,00

5.270,00

137.212,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

74.716,00

5.270,00

79.986,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

74.716,00

5.270,00

79.986,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

74.696,00

5.270,00

79.966,00

82.185,00

86.294,00

90.610,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

74.796,00

5.940,00

80.736,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

0,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.425,00

5.940,00

65.365,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-100,00

-670,00

-770,00

-105,00

-110,00

-116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-100,00

-670,00

-770,00

-105,00

-110,00

-116,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii de la alte admi nistratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

57.226,00

0,00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

3.226,00

0,00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

2.115,00

670,00

2.785,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

C.VENITURI NEFISCALE

0012

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

100,00

670,00

770,00

105,00

110,00

116,00

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

2.015,00

0,00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.10+43.10)

0018

2.015,00

0,00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.3

4310

2.015,00

0,00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

2.015,00

0,00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

140.352,00

5.940,00

146.292,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

26.844,00

5.270,00

32.114,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

2.924,00

1.490,00

4.414,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

145,00

80,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

150,00

100,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.120,00

400,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

210,00

50,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

62,00

10,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

87,00

50,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

140,00

100,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

101,00

50,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

909,00

650,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

21.590,00

2.230,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

19.218,00

1.000,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

832,00

300,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.080,00

730,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

460,00

200,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

435,00

150,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

40,00

50,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

115,00

50,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

280,00

50,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

36,00

50,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

298,00

50,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

290,00

50,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

2.134,00

670,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

10.710101

961,00

0,00

961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

1.109,00

600,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

7,00

70,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

140.352,00

5.940,00

146.292,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

140.352,00

5.940,00

146.292,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte sporuri

6610.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

26.844,00

5.270,00

32.114,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

2.924,00

1.490,00

4.414,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

145,00

80,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

150,00

100,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.120,00

400,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

210,00

50,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

62,00

10,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

87,00

50,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

140,00

100,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

101,00

50,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

909,00

650,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

21.590,00

2.230,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

19.218,00

1.000,00

20.21 8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

832,00

300,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.080,00

730,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

460,00

200,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

435,00

150,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

40,00

50,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

115,00

50,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

280,00

50,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

36,00

50,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

298,00

50,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

290,00

50,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

2.134,00

670,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

6610.710101

961,00

0,00

961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.109,00

600,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

7,00

70,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

140.352,00

5.940,00

146.292,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Spitale generale

66100601

140.352,00

5.940,00

146.292,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.140,00

0,00

2.1 40,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

26.844,00

5.270,00

32.114,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

2.924,00

1.490,00

4.414,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

145,00

80,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

150,00

100,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.120,00

400,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

210,00

50,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

62,00

10,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

87,00

50,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

140,00

100,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

101,00

50,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

909,00

650,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

21.590,00

2.230,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

19.218,00

1.000,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

832,00

300,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.080,00

730,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

460,00

200,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

435,00

150,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

40,00

50,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

115,00

50,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

280,00

50,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

36,00

50,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

298,00

50,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

290,00

50,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

110.670,00

0,00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

105.987,00

0,00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

71.009,00

0,00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

14.749,00

0,00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

6.414,00

0,00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

7.076,00

0,00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.551,00

0,00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.143,00

0,00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

649,00

0,00

649,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.404,00

0,00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

26.844,00

5.270,00

32.114,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

2.924,00

1.490,00

4.414,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

145,00

80,00

225,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

150,00

100,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.120,00

400,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

210,00

50,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

62,00

10,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

87,00

50,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

140,00

100,00

240,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

101,00

50,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

909,00

650,00

1.559,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

510,00

300,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

21.590,00

2.230,00

23.820,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

19.218,00

1.000,00

20.218,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Materiale sanitare

6610.200402

832,00

300,00

1.132,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.080,00

730,00

1.810,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

460,00

200,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

435,00

150,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

40,00

50,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

115,00

50,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

280,00

50,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

36,00

50,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

298,00

50,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

290,00

50,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

704,00

0,00

704,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Spitale generale

66100601

138.218,00

5.270,00

143.488,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

2.134,00

670,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

10.710101

961,00

0,00

961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

1.109,00

600,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

7,00

70,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

2.134,00

670,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6610.710101

961,00

0,00

961,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.109,00

600,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

7,00

70,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Spitale generale

66100601

2.134,00

670,00

2.804,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROMEO TITUS RADU