Hotărârea nr. 256/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 256


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.256

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.101175/2019, rapoartele nr.106811/2019 și nr.114673/2019 ale Direcției Economico-Financiară, nr.107011/2019 și nr.114688/2019 ale Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-588.831,00 mii lei (430.598,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 158.233,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-593.818,00 mii lei (430.598,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 163.220,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către municipiul Craiova, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                  7

SECRETAR, Romeo Titus RADU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 256/27.06.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 27-Iunie-2019

APROBAT: RECTIFICARE IUNIE 2019                                                                                                                  (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

587.864,00

967,00

588.831,00

718.890,00

755.695,00

595.763,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

434.561,00

291,00

434.852,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

462.713,00

211,00

462.924,00

477.628,00

492.393,00

506.871 ,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

418.431,00

0,00

418.431,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

257.092,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe ve niturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

0,00

55.478,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)

1102

28.128,00

0,00

28.128,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

0,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

1 8.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

44.282,00

211,00

44.493,00

47.546,00

49.923,00

52.418,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

25.782,00

211,00

25.993,00

28.173,00

29.581,00

31.059,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

8.082,00

211,00

8.293,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

0,00

39,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Taxa de reabilitare termica

360223

0,00

172,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secti unea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-53.614,00

176,00

-53.438,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Varsaminte din secti unea de functionare

370204

53.614,00

-176,00

53.438, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

0,00

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

43.501,00

676,00

44.1 77,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

43.501,00

676,00

44.177,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

43.501,00

676,00

44.1 77,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0,00

676,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0,00

676,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667, 00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020201

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

430.383,00

215,00

430.598,00

449.415,00

451.302,00

424.037,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

434.561 ,00

39,00

434.600,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

409.099,00

215,00

409.314,00

427.427,00

428.768,00

400.964,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

418.431,00

0,00

418.431,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

257.092 ,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRI ETATE(cod 07.02)

0009

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozite si taxe pe proprietate(cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

105.861,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

0,00

55.478,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

28.128,00

0,00

28.1 28, 00

96.848,00

100.751 ,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301 , 00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

0,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+1 5.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-9.332,00

215,00

-9.117,00

-2.655,00

-13.702,00

-53.489,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34. 02+35.02+36.02+37.02)

0014

-27.832,00

215,00

-27.617,00

-22.028,00

-34.044,00

-74.848,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602

8.082,00

39,00

8.121,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

0,00

39,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-53.590,00

176,00

-53.414,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

-53.614,00

176,00

-53.438,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.4

4202

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

157.481,00

752,00

158.233,00

269.475,00

304.393,00

171.726,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

0,00

252,00

252,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

53.614,00

-4,00

53.610,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

53.614,00

-4,00

53.610,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

53.614,00

-4,00

53.610,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

0,00

172,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

360223

0,00

172,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

53.614,00

-176,00

53.438,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

53.614,00

-176,00

53.438, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

0,00

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

22.217,00

676,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

22.217,00

676,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

22.217,00

676,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0,00

676,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0,00

676,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667, 00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

490.293,00

846,00

491.139,00

642.647,00

677.712,00

523.292,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

395.274,00

856,00

396.130,00

577.144,00

609.687,00

452.620,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

0,00

51.264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

0,00

49.334, 00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.973,00

0,00

37.973,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.636,00

0,00

4.636,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.077,00

0,00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

3.983,00

0,00

3.983,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

112.447,00

29,00

112.476,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.140,00

29,00

59.169,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

229,00

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

7.560,00

29,00

7.589,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.575,00

0,00

22.575, 00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

129,00

0,00

129,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

690,00

0,00

690,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.680,00

0,00

27.680,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

35.736,00

0,00

35.736,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

5.141,00

0,00

5.141,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5.098,00

0,00

5.098,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Studii si cercetări

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltui eli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.924,00

0,00

10.924,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

311,00

0,00

311,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltui eli cu bunuri si servicii

02.203030

7.965,00

0,00

7.965,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.580,00

75,00

37.655, 00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.580,00

75,00

37.655, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

102.210,00

752,00

102.962,00

108.397,00

108.303,00

103.193,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.847,00

0,00

98.847,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.781,00

0,00

91.781,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

0,00

8.82 1 , 00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

0,00

8.82 1 , 00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.515,00

0,00

79.515,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.515,00

0,00

79.515,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.515,00

0,00

79.515,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

61.654,00

0,00

61.654,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.381,00

0,00

6.381,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.897,00

0,00

5.897,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

5.583,00

0,00

5.583,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.361,00

29,00

84.390, 00

89.076,00

87.976,00

83.322,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

73.233,00

29,00

73.262,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.847,00

29,00

67.876,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

0,00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

0,00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.477,00

0,00

34.477,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.170,00

0,00

4.170,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.703,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.687,00

29,00

20.716,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.026,00

29,00

10.055,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

222,00

0,00

222,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.411,00

29,00

3.440,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

129,00

0,00

129,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.755,00

0,00

4.755,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

0,00

309,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.809,00

0,00

8.809,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

311,00

0,00

311,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.347,00

0,00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

73.233,00

29,00

73.262,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Autoritati executive

51020103

73.233,00

29,00

73.262,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

0,00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

0,00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.496,00

0,00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

96,00

0,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

0,00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

413,00

0,00

413,00

651,00

2.055,00

55,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

138.312,00

742,00

139.054,00

240.397,00

190.854,00

180.869,00

INVATAMANT

6502

12.417,00

0,00

12.417,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

11.220,00

0,00

11.220,00

108.947,00

49.336,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

4.360,00

0,00

4.360,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

4.360,00

0,00

4.360,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

0,00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Constructii

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

5.132,00

-4,00

5.128,00

76.758,00

15.768,00

10.777,00

Invatamant prescolar

65020301

3.244,00

-4,00

3.240,00

71.931,00

10.952,00

5.961,00

Invatamant primar

65020302

1.888,00

0,00

1.888,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

7.281,00

4,00

7.285,00

35.467,00

33.609,00

28.1 57,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.674,00

4,00

1.678,00

14.282,00

13.150,00

7.748,00

Invatamant secundar superior

65020402

3.400,00

0,00

3.400,00

18.748,00

18.025,00

17.975,00

Invatamant profesional

65020403

2.207,00

0,00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

11.814,00

752,00

12.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

11.201,00

752,00

11.953,00

20.859,00

24.394,00

20.369,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

10.429,00

752,00

11.181,00

16.512,00

16.987,00

17.877,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6602.710130

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

11.814,00

752,00

12.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Spitale generale

66020601

11.814,00

752,00

12.566,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Cultura, recreere si religie

6702

104.043,00

0,00

104.043,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

75.995,00

0,00

75.995, 00

90.568,00

90.071,00

74.581,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.000,00

0,00

22.000,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.670,00

0,00

3.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.025,00

0,00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.025,00

0,00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

48.340,00

0,00

48.340,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

48.340,00

0,00

48.340, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

48.340,00

0,00

48.340, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.638,00

0,00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.638,00

0,00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.638,00

0,00

25.638,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

0,00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.091,00

0,00

2.091,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.550,00

0,00

1.550,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

41.864,00

0,00

41.864, 00

43.588,00

41.950,00

37.460,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.919,00

0,00

35.919,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.381,00

0,00

1.381,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

60.748,00

0,00

60.748, 00

51.122,00

62.394,00

53.367,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040, 00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

49.708,00

0,00

49.708,00

37.142,00

48.507,00

39.480,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1.431,00

0,00

1.431,00

1.110,00

1.000,00

1.000,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.038,00

-10,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

59.953,00

0,00

59.953,00

70.341,00

64.194,00

51.396,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

28.988,00

0,00

28.988,00

41.418,00

35.1 87,00

22.199,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

21.956,00

0,00

21.956,00

28.721,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.020,00

0,00

12.020,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.330,00

0,00

11.330,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.230,00

0,00

7.230,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7002.2005

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

12.140,00

0,00

12.140,00

16.490,00

16.990,00

15.290,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

11.007,00

0,00

11.007,00

18.249,00

18.197,00

6.909,00

Protectia mediului

7402

30.965,00

0,00

30.965,00

28.923,00

29.007,00

29.1 97,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.81 01

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.140,00

0,00

20.1 40, 00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Salubritate

74020501

20.140,00

0,00

20.140,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.434,00

0,00

10.434,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

173.851,00

75,00

173.926,00

207.483,00

298.124,00

179.141,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.477,00

75,00

14.552,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.119,00

75,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.000,00

75,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.000,00

75,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.000,00

75,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.477,00

0,00

2.477,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

155.276,00

0,00

155.276,00

192.323,00

282.964,00

163.981 ,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

113.920,00

0,00

113.920,00

166.523,00

267.335,00

154.725,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000, 00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

0,00

37.300, 00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

0,00

37.300, 00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

37.300,00

0,00

37.300, 00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

0,00

32.950, 00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

0,00

951,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.81 02

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

155.276,00

0,00

155.276,00

189.893,00

278.126,00

1 61 .573,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

90.283,00

0,00

90.283,00

133.057,00

230.965,00

127.849,00

Strazi

84020303

63.969,00

0,00

63.969, 00

48.753,00

47.161,00

33.724,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

331.811,00

94,00

331.905,00

374.728,00

374.242,00

351.566,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

316.307,00

104,00

316.411,00

359.837,00

359.360,00

336.694,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

0,00

51 .264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

0,00

49.334,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.973,00

0,00

37.973,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.636,00

0,00

4.636,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.077,00

0,00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

3.983,00

0,00

3.983,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

112.447,00

29,00

112.476,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.140,00

29,00

59.1 69, 00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

229,00

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

7.560,00

29,00

7.589,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.575,00

0,00

22.575,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

129,00

0,00

129,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

690,00

0,00

690,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.680,00

0,00

27.680,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

35.736,00

0,00

35.736,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

5.141,00

0,00

5.141,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5.098,00

0,00

5.098,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.924,00

0,00

10.924,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

311,00

0,00

311,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.965,00

0,00

7.965,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.580,00

75,00

37.655,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.580,00

75,00

37.655,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

98.847,00

0,00

98.847,00

102.801 ,00

102.743,00

97.374,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.847,00

0,00

98.847, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.781,00

0,00

91.781,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

0,00

8.821,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

0,00

8.821,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

78.975,00

29,00

79.004,00

81.388,00

80.185,00

75.531 , 00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

67.847,00

29,00

67.876,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.847,00

29,00

67.876,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

0,00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

0,00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.477,00

0,00

34.477,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.170,00

0,00

4.170,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.703,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.687,00

29,00

20.716,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.026,00

29,00

10.055,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

222,00

0,00

222,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.411,00

29,00

3.440,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

129,00

0,00

129,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.755,00

0,00

4.755,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

0,00

309,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.809,00

0,00

8.809,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

2.002,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

311,00

0,00

311,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

67.847,00

29,00

67.876,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Autoritati executive

51020103

67.847,00

29,00

67.876,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

0,00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

0,00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

0,00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.496,00

0,00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

96,00

0,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

0,00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

99.991,00

-10,00

99.981,00

130.789,00

132.954,00

132.575,00

INVATAMANT

6502

9.281,00

0,00

9.281,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

9.281,00

0,00

9.281,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

4.360,00

0,00

4.360,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

4.360,00

0,00

4.360,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

0,00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

4.921,00

0,00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

Invatamant prescolar si primar

650203

3.670,00

0,00

3.670,00

10.628,00

10.577,00

10.577,00

Invatamant prescolar

65020301

1.782,00

0,00

1.782,00

5.801,00

5.761,00

5.761,00

Invatamant primar

65020302

1.888,00

0,00

1.888,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

5.607,00

0,00

5.607,00

25.509,00

26.374,00

26.374,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.500,00

0,00

1.500,00

6.465,00

6.415,00

6.415,00

Invatamant secundar superior

65020402

1.900,00

0,00

1.900,00

16.607,00

17.525,00

17.525,00

Invatamant profesional

65020403

2.207,00

0,00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

0,00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Spitale generale

66020601

7.066,00

0,00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Cultura, recreere si religie

6702

73.606,00

0,00

73.606, 00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

71.196,00

0,00

71.196,00

70.303,00

71.223,00

70.223,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.000,00

0,00

22.000,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.670,00

0,00

3.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.025,00

0,00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.025,00

0,00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6702.51

48.340,00

0,00

48.340,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

48.340,00

0,00

48.340, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

48.340,00

0,00

48.340, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

37.300,00

0,00

37.300, 00

33.323,00

33.102,00

33.102,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.919,00

0,00

35.919,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.381,00

0,00

1.381,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Servicii recreative si sportive

670205

35.450,00

0,00

35.450, 00

38.232,00

39.364,00

38.354,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

24.410,00

0,00

24.410,00

24.252,00

25.477,00

24.467,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.038,00

-10,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

0,00

-10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

45.078,00

0,00

45.078,00

46.823,00

47.407,00

44.212,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

15.920,00

0,00

15.920,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

15.920,00

0,00

15.920,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.020,00

0,00

12.020,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.330,00

0,00

11.330,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.230,00

0,00

7.230,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

8.000,00

0,00

8.000,00

12.000,00

12.500,00

10.800,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

7.900,00

0,00

7.900,00

5.900,00

5.900,00

4.605,00

Protectia mediului

7402

29.158,00

0,00

29.1 58,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.013,00

0,00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.81 01

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Salubritate

74020501

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.158,00

0,00

9.158,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

74.135,00

75,00

74.210,00

80.973,00

79.132,00

70.684,00

Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.119,00

75,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.119,00

75,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.000,00

75,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.000,00

75,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.000,00

75,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

56.636,00

0,00

56.636,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

52.580,00

0,00

52.580,00

61.757,00

59.916,00

51.468,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.81 02

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

56.636,00

0,00

56.636, 00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

Transport in comun

84020302

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Strazi

84020303

31.056,00

0,00

31.056,00

38.024,00

35.588,00

28.524,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

158.482,00

752,00

159.234,00

267.919,00

303.470,00

171.726,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

78.967,00

752,00

79.719,00

217.307,00

250.327,00

115.926,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

3.363,00

752,00

4.115,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850, 00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.515,00

0,00

79.515,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.515,00

0,00

79.515,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.515,00

0,00

79.515,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

61.654,00

0,00

61.654,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.381,00

0,00

6.381,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.897,00

0,00

5.897,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte active fixe

02.710130

5.583,00

0,00

5.583,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.347,00

0,00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati executive

51020103

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

6102

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Acțive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamențe si mijloace de țransporț

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alțe acțive fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Proțecție civila si proțecția conțra incendiilor (proțecție civila nonmilițara)

610205

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

38.321,00

752,00

39.073,00

109.608,00

57.900,00

48.294,00

INVATAMANT

6502

3.136,00

0,00

3.136,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvolțare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea exțerna nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Chelțuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Acțive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Consțrucții

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alțe acțive fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invațamanț prescolar si primar

650203

1.462,00

-4,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Invatamant prescolar

65020301

1.462,00

-4,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Invatamant secundar

650204

1.674,00

4,00

1.678,00

9.958,00

7.235,00

1.783,00

Invatamant secundar inferior

65020401

174,00

4,00

178,00

7.817,00

6.735,00

1.333,00

Invatamant secundar superior

65020402

1.500,00

0,00

1.500,00

2.141,00

500,00

450,00

Sanatate

6602

4.748,00

752,00

5.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

4.135,00

752,00

4.887,00

9.943,00

12.967,00

8.311,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

3.363,00

752,00

4.115,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

3.363,00

752,00

4.115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6602.710130

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

4.748,00

752,00

5.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Spitale generale

66020601

4.748,00

752,00

5.500,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Cultura, recreere si religie

6702

30.437,00

0,00

30.437, 00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.638,00

0,00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.638,00

0,00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.638,00

0,00

25.638,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

0,00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.091,00

0,00

2.091,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.550,00

0,00

1.550,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

25.298,00

0,00

25.298,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

25.298,00

0,00

25.298,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

575,00

0,00

575,00

110,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

14.875,00

0,00

14.875,00

23.518,00

16.787,00

7.184,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

13.068,00

0,00

13.068,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte ac ti ve fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

4.140,00

0,00

4.140,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

3.107,00

0,00

3.107,00

12.349,00

12.297,00

2.304,00

Protectia mediului

7402

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.807,00

0,00

1.807,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

390,00

Salubritate

74020501

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1.276,00

0,00

1.276,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

99.716,00

0,00

99.716,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

8102

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

358,00

0,00

358,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

98.640,00

0,00

98.640, 00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

61.340,00

0,00

61.340,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

0,00

37.300, 00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

0,00

37.300, 00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

37.300,00

0,00

37.300, 00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

0,00

32.950,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

0,00

951,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Transport rutier

840203

98.640,00

0,00

98.640,00

124.080,00

214.154,00

106.049,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport en comun

84020302

64.703,00

0,00

64.703,00

105.268,00

202.581,00

100.849,00

Strazi

84020303

32.913,00

0,00

32.913,00

10.729,00

11.573,00

5.200,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMEO TITUS RADU

ANEXA NR.2

La Hotărârea nr. 256/27.06.2019

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 27-Iunie-2019

APROBAT: RECTIFICARE IUNIE 2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

43.566,00

121,00

43.687,00

47.941,00

49.134,00

43.083,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

43.542,00

121,00

43.663, 00

47.941,00

49.1 34,00

43.083,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

24.721,00

0,00

24.721,00

25.957,00

26.959,00

23.359,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

23.351,00

0,00

23.351,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

18.299,00

0,00

18.299,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

2.339,00

0,00

2.339,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.206,00

0,00

2.206,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

497,00

0,00

497,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

824,00

0,00

824,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

824,00

0,00

824,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

546,00

0,00

546,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

546,00

0,00

546,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

280,00

0,00

280,00

507,00

507,00

245,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

198,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

16.448,00

121,00

16.569,00

19.513,00

20.337,00

19.051,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

16.448,00

121,00

16.569,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

16.188,00

121,00

16.309,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

02.570202

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

02.570203

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

02.570204

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

1.159,00

0,00

1.159,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

934,00

0,00

934,00

408,00

408,00

428,00

Asociatii si fundatii

02.5911

501,00

0,00

501,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

43.566,00

121,00

43.687,00

47.941,00

49.134,00

43.083,00

INVATAMANT

6502

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

6502.570203

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Sanatate

6602

66,00

0,00

66,00

57,00

60,00

63,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

66,00

0,00

66,00

57,00

60,00

63,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6602.10

56,00

0,00

56,00

45,00

47,00

50,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6602.1001

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6602.100101

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6602.100105

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6602.100117

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6602.1002

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6602.100206

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6602.1003

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6602.100307

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6602.57

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6602.5702

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

6602.570202

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

660208

56,00

0,00

56,00

45,00

47,00

50,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

43.450,00

121,00

43.571,00

47.834,00

49.024,00

42.970,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

43.426,00

121,00

43.547,00

47.834,00

49.024,00

42.970,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6802.10

24.665,00

0,00

24.665,00

25.912,00

26.912,00

23.309,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6802.1001

23.299,00

0,00

23.299,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6802.100101

18.256,00

0,00

18.256,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6802.100105

2.333,00

0,00

2.333,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6802.100113

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6802.100117

2.203,00

0,00

2.203,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6802.100130

497,00

0,00

497,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6802.1002

822,00

0,00

822,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6802.100206

822,00

0,00

822,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6802.1003

544,00

0,00

544,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6802.100307

544,00

0,00

544,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6802.20

280,00

0,00

280,00

507,00

507,00

245,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6802.2001

198,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6802.200101

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6802.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6802.200103

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6802.200104

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Carburanti si lubrefiantix

6802.200105

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6802.200108

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6802.200130

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6802.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6802.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6802.2006

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6802.200601

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6802.2012

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6802.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6802.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6802.2025

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6802.2030

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

6802.203001

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6802.203030

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6802.57

16.388,00

121,00

16.509,00

19.451,00

20.274,00

18.988,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6802.5702

16.388,00

121,00

16.509,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6802.570201

16.188,00

121,00

16.309,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

6802.570204

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6802.58

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

6802.5802

1.159,00

0,00

1.159,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6802.580201

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6802.580202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6802.59

934,00

0,00

934,00

408,00

408,00

428,00

Asociatii si fundatii

6802.5911

501,00

0,00

501,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6802.5940

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6802.70

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6802.71

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6802.71 01

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6802.710130

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

32.620,00

0,00

32.620,00

34.507,00

36.007,00

34.508,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

32.620,00

0,00

32.620,00

34.507,00

36.007,00

34.508,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

1.169,00

121,00

1.290,00

2.641,00

2.640,00

2.140,00

Ajutor social

68021501

1.169,00

121,00

1.290,00

2.641,00

2.640,00

2.140,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

9.661,00

0,00

9.66 1 ,00

10.686,00

10.377,00

6.322,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

9.661,00

0,00

9.66 1 ,00

10.686,00

10.377,00

6.322,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

42.383,00

121,00

42.504,00

46.385,00

48.211,00

43.083,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

42.383,00

121,00

42.504,00

46.385,00

48.211,00

43.083,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

24.721,00

0,00

24.721,00

25.957,00

26.959,00

23.359,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

23.351,00

0,00

23.351,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

18.299,00

0,00

18.299,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

2.339,00

0,00

2.339,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.206,00

0,00

2.206,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

497,00

0,00

497,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

824,00

0,00

824,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

824,00

0,00

824,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

546,00

0,00

546,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

546,00

0,00

546,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

280,00

0,00

280,00

507,00

507,00

245,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

198,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reclama si publicitate

02.203001

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

16.448,00

121,00

16.569,00

19.513,00

20.337,00

19.051,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

16.448,00

121,00

16.569,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

16.188,00

121,00

16.309,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

02.570202

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

02.570203

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

02.570204

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

934,00

0,00

934,00

408,00

408,00

428,00

Asociatii si fundatii

02.5911

501,00

0,00

501,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

42.383,00

121,00

42.504,00

46.385,00

48.211,00

43.083,00

INVATAMANT

6502

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

6502.570203

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Sanatate

6602

66,00

0,00

66,00

57,00

60,00

63,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

66,00

0,00

66,00

57,00

60,00

63,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6602.10

56,00

0,00

56,00

45,00

47,00

50,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6602.1001

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6602.100101

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6602.100105

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6602.100117

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6602.1002

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6602.100206

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6602.1003

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6602.100307

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6602.57

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6602.5702

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

6602.570202

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

660208

56,00

0,00

56,00

45,00

47,00

50,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

10,00

0,00

10,00

12,00

13,00

13,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Asigurari si asistenta sociala

6802

42.267,00

121,00

42.388,00

46.278,00

48.101,00

42.970,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

42.267,00

121,00

42.388,00

46.278,00

48.101,00

42.970,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6802.10

24.665,00

0,00

24.665,00

25.912,00

26.912,00

23.309,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6802.1001

23.299,00

0,00

23.299,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6802.100101

18.256,00

0,00

18.256,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6802.100105

2.333,00

0,00

2.333,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6802.100113

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6802.100117

2.203,00

0,00

2.203,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6802.100130

497,00

0,00

497,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6802.1002

822,00

0,00

822,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6802.100206

822,00

0,00

822,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6802.1003

544,00

0,00

544,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6802.100307

544,00

0,00

544,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6802.20

280,00

0,00

280,00

507,00

507,00

245,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6802.2001

198,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6802.200101

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6802.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6802.200103

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6802.200104

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6802.200105

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6802.200108

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6802.200130

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6802.2005

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6802.200530

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6802.2006

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6802.200601

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6802.2012

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6802.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6802.2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz. legale

6802.2025

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6802.2030

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

6802.203001

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6802.203030

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6802.57

16.388,00

121,00

16.509,00

19.451,00

20.274,00

18.988,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6802.5702

16.388,00

121,00

16.509,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6802.570201

16.188,00

121,00

16.309,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

6802.570204

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6802.59

934,00

0,00

934,00

408,00

408,00

428,00

Asociatii si fundatii

6802.5911

501,00

0,00

501,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6802.5940

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

32.620,00

0,00

32.620,00

34.507,00

36.007,00

34.508,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

32.620,00

0,00

32.620,00

34.507,00

36.007,00

34.508,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

1.169,00

121,00

1.290,00

2.641,00

2.640,00

2.140,00

Ajutor social

68021501

1.169,00

121,00

1.290,00

2.641,00

2.640,00

2.140,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

8.478,00

0,00

8.478,00

9.130,00

9.454,00

6.322,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

8.478,00

0,00

8.478,00

9.130,00

9.454,00

6.322,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

1.183,00

0,00

1.183,00

1.556,00

923,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

1.159,00

0,00

1.159,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

1.183,00

0,00

1.183,00

1.556,00

923,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

1.183,00

0,00

1.183,00

1.556,00

923,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6802.58

1.159,00

0,00

1.159,00

1.556,00

923,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

6802.5802

1.159,00

0,00

1.159,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6802.580201

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6802.580202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6802.70

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6802.71

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6802.71 01

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte active fixe

6802.710130

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

1.183,00

0,00

1.183,00

1.556,00

923,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

1.183,00

0,00

1.183,00

1.556,00

923,00

0,00

Președinte de ședință,

9                         9           >   ’

Romeo Titus Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr.3 la HCL nr.256/27.06.2019


PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

Nr. 114 343 / 06.2019

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

IN ANUL 2019 - IUNIE

Mii lei

Capitol

Bugetar

Denumire

Total (mii lei)

Cap. 65.02 (Invatamant)

65.02.03.01

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8

156

58.01.01

18

58.01.02

98

58.01.03

40

65.02.03.01

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3

174

58.01.01

17

58.01.02

94

58.01.03

63

65.02.03.01

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5

143

58.01.01

18

58.01.02

98

58.01.03

27

65.02.03.01

Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei

238

58.01.01

35

58.01.02

203

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești

315

58.01.01

47

58.01.02

268

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Ion Creangă

218

58.01.01

32

58.01.02

186

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Phoenix

214

58.01.01

30

58.01.02

184

58.01.03

0

65.02.04.01

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”

172

58.01.01

172

58.01.02

0

58.01.03

0

65.02.04.02

Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

305

58.01.01

135

58.01.02

170

58.01.03

0

65.02.04.01

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”

2

58.01.01

1

58.01.02

1

65.02.04.01

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”

2

58.01.01

1

58.01.02

1

Total cap. 65.02

1.939

Cap. 66.02. (Sănătate)

66.02.06.01

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova

552

58.01.01

83

58.01.02

469

58.01.03

0

66.02.06.01

Reabilitare corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova

220

58.01.01

33

58.01.02

187

58.01.03

0

Total cap. 66.02

772

Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)

67.02.03.12

Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)

289

58.01.01

44

58.01.02

245

67.02.03.12

Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu

4.160

58.01.01

623

58.01.02

3.537

58.01.03

0

67.02.05.03

Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea Zonei Balta Cernele

350

58.01.01

350

58.01.02

0

58.01.03

0

Total cap. 67.02

4.799

Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)

70.02.50

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - Zona Fantâna Popova

215

58.01.01

37

58.01.02

178

58.01.03

0

70.02.03.30

Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4

1.258

58.01.01

577

58.01.02

589

58.01.03

92

70.02.03.30

Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5

1.405

58.01.01

609

58.01.02

679

58.01.03

117

70.02.03.30

Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1

1.471

58.01.01

721

58.01.02

750

58.01.03

0

70.02.03.30

Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1

1.687

58.01.01

827

58.01.02

860

58.01.03

0

Total cap. 70.02

6.036

Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.02.01.30

Business Center Sud Craiova

115

56.01.03

115

80.02.01.30

S.I.M.C.A. - Standarde si Instrumente in Implementarea Managementului Calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova

300

58.02.01

50

58.02.02

250

58.02.03

0

80.02.01.30

A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI

303

58.02.01

90

58.02.02

213

58.02.03

0

Total cap. 80.02

718

Cap. 84.02 (Transporturi)

84.02.03.02

Modernizarea caii de tramvai de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii, aferente traseelor de tramvai (Etapa 1, Faza 3)

93

58.01.01

93

58.01.02

0

58.01.03

0

84.02.03.02

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC T1 : Componenta Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 3); Componenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2); Componenta Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente aferente

10

58.01.01

3

58.01.02

7

58.01.03

0

84.02.03.02

Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 si Faza 2

130

58.01.01

119

58.01.02

11

58.01.03

0

84.02.03.02

Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

18

58.01.01

3

58.01.02

15

58.01.03

0

84.02.03.02

Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP

60.700

58.01.01

7.652

58.01.02

43.358

58.01.03

9.690

84.02.03.02

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A : Componenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)

35

58.01.01

18

58.01.02

17

58.01.03

0

84.02.03.02

Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)

8

58.01.01

1

58.01.02

7

58.01.03

0

84.02.03.02

Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public cu tramvaiul in municipiul Craiova pentru: proiect MOTRIC T1, proiect Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 si Faza 2, proiect Modernizare depou si Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

102

58.01.01

102

84.02.03.02

Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public cu autobuzele in municipiul Craiova - proiect MOTRIC A : Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4), Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)

48

58.01.01

48

84.02.03.02

Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public in municipiul Craiova - Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)

160

58.01.01

160

84.02.03.03

Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Dirigentie de santier in perioada de notificare a defectelor si receptie finala)

36

56.01.03

36

Total cap. 84.02

61.340

TOTAL GENERAL

75.604

42.02.69 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

22.065

48.02.01.01 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anul curent

29.521

48.02.01.02 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

30.911

48.02.01.03 - Sume FEN Prefinantari

20.235

TOTAL

102.732

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROMEO TITUS RADU