Hotărârea nr. 255/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 255


MUNICPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.255

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.97508/2019, raportul nr.97508/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și nr.97349/2019 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republiocată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Anexa 1

1

TSC35C31

încărcare <n autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc rod tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 113.0 m

lOOmc

228,53

2

TRA01A03

Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 3 km

to

2,88

3,7 ;

3

TRA03 A03p

Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km

to

2,88

3,78

4

TRA01Ă05

Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km

to

4,81

6,3

5

TRA01 AOSp

Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km

to

4,81

6,3

zj.tonomă J>1 dminixtra;re tzx

^Jf>c^-m:^zrr.-£zjrJE2f.-£ <f^ur.fv£iΣ7 .ș-£                      jC.&cztxt.-i-c.’ < ,Vssr*<»'<’-’<3'-

Cr^/o v<5?z st~r~, Z3 resCe-/ r~? r~. J. S? KA„        ^uî OofJ

Tel.: 02 5 1/-41 1 2 1-4; O 2 5 1   1 O ~7<=> - F=e* x z O 2 5 ± -4 1L -1 -2. O B

CUI: R.O 7-403230; IXJ r _ ORC: 3 1 <3 / ~7 S -2 / 1 O S> B> ; R05SCECFDJ0152RON0525452 — CZ E=CT BANK

m gsii: raacl pfl . era i ova cggp yealnoo-czo r~>">

Anexa 2

Manopera si utilaj - daca este cazul

Mr. crt

Simbol

lucrare

Denumirea lucrării

U.M.

TARIFE ACTUALIZATE

Preț unitar- lei/mp

Total chelt. directe

Utilaj închiriat

Valoare fara TVA Lei/UM

Manoper a

Utilaj -lei/ora

Lei/ora

Transport -lei/ora

Lei/UM

Lei/ ora

1

DE14A

Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare așezate pe o fundație de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea

mp

25,05

28,59

37,46

2

DD02B

Pavaj executat cu pavele normale categ.l pe un substrat de MORTAR de ciment

mp

17,18

0,2

19,8

25,95

3

DD02C

Pavaj executat cu pavele normale categ.l pe un substrat de BETON de ciment

mp

15,28

0,2

17,82

23,35

DD07A

(N.L.l)

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavaje din calupuri

mp

7,39

0,41

8,97

11,75

Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa ia presiune pe o adâncime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat    (RAADPFL    nu    deține

motocompresor mobil specific)

5

(N.L.2)

,                                             <                                                     la

.               '                                                                  t

mp

7,39

0,41

i\ioia:curanrea rosturilor se Tace numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adâncime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat    (RAADPFL    nu    deține

motocompresor mobil specific)

6

Di 09 A

Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebiturnate

mp

14,91

17,16

22,49

7

RpAcBOlC

Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare

buc

30,88

37,88

73,37

96,15

Nota: pana la 100 kg așezat pe placa prefabricate din beton armat

8

DD01B

Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment

mp

15,66

0,2

18,21

23,87

9

DA04B

Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara - ce puțin 5 cm

lOOmc

549,14

719,6

Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon

10

DA12C

Strat de fundație sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER

mc

5,5

7,69

13,98

24,85

43,17

12

1 ' ‘ ‘

mc

5,09

1,97

26,45

13

DG02A

Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica

mp

3,07

3,52

14

DG04B

Desfacere (demontat) bordura ( sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune

ml

5,96

5,83

15

DG03A

Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate ~ orice dimensiune

mp

5,61

6,43

8,42

16

n / nA

Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta

mp

12,67

14,57

19,09

17

DE 10A

Montat bordura din beton

ml

10,01

11,54

18

DE11 A

Montat borduri rnici din beton

ml

5,24

5,04

7,92

19

DE 13 A

Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment

mp

9,15

10,52

13,79

20

mc

20,68

8,7

21

DA 03 A

mc

56,18

22

DH08A

Curățirea platformei drumului

mc

41,96

48,54

23

DH14A

Curățirea manuala a șanțurilor si rigolelor

m

4,43

5,12

6,71

24

DE ISA

Săpătură in platforma drumului

mc

52,98

60,73

79,58

25

Dl 10 A

Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc

mp

13,61

15,54

20,36

26

DG 06 A

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe iimitate(    îmbrăcăminte

carosabila)

mc

76,47

13,48

101,14

132,53

27

DG06B

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitatejalei,trotuare sau fundații de drumuri)

mc

61,11

10,11

80,15

105,03

28

DF27A

Pilot de dirijare a traficului

ora

16,19

18,75

24,57

j 29

■ ’

30

TIVUU Al

■ ' ,          • !    .     moiozuiru

cu autobasculanta pe distanta de 10 krn

31

TSCO.

Săpătură mecanica cu buldoexcavatorui pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in parnant cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit teren

lOcateg a ll-a

32

RpAcB02C

Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare - cu utilaj

33

TSC35B3

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4 mc parnant din categoroa a -II a , distanta < 10 m

to

9,61

to

9,61

100 mc

554,28

buc

3 C5 f 2» 3

54,57

100mc

181,81

238,2 •