Hotărârea nr. 254/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 254


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.254

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82440/2019, rapo artele nr.83585/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.86759/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA


RECONSIDERARE U kNISTICA PRIVIND INDICII URBANISTICI IN ZONA BD. OLTENIA - STR. ELENA FARAGO, GENERAT DE CONSTRUIRE CLĂDIRE D+P+3 CU DESTINAȚIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL CRAIOVA, BULEVARDUL OLTENIA, NR.17 A, JUDEȚUL DOLJ

SISTEM DE PROIECȚIE STERFOOftAFIC l»?C

MA'tiNcura lî’J


p+4 /

J-XPOT26%

\CUT2.2z


LEGENDA

LIMITE:

III LIMITA ZONA STUDIATA

— LIMITA DE PROPRIETATE

PROPR. PRIVATA ANTON MARIUS SI ANTON ELISABETA S=500mp ZONIFICARE FUNCȚIONALA:

I I ZONA FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC

SI SERVICII DE INTERES GENERAL

I I ZONA LOCUINȚE P+4 ETAJE

□ZZ ZONA MIXTA SERVICII DE INTERES GENERAL SI

LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3 SI FUNCT. COMPLEM. rrn spatii verzi propuse pentru amenajare cz=tnm CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII DE INCINTA/PARCAJE

ACCES CAROSABIL/ PIETONAL

REGLEMENTARI URBANISTICE:

-—LIMITA U.T.R.

—’ REGIM DE ALINIERE PROPUS

£=□ CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE ♦HHregim DE ÎNĂLȚIME MAXIM PROPUS

O SECȚIUNI PRIN TEREN

@ INDICATIV U.T.R.

MWg/ZIN \

\ GhADlNITA |                 /


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

TOTAL ZONA STUDIATA DIN CARE:

20TJOOOO

100,00

20000 00

100.00

ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE

4364.00

21,82

4260 00

21,30

ZONA INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE

3515.00

17,58

4075.00

20.38

LOCUINȚE COLECTIVE EXISTENTE P+4 ETAJE

9420 00

47,10

9100 00

45.50

ZONA MIXTA - LOCUINȚE SI SERVICII

0.00

0,00

2065 00

10,32

ZONA ECHIPARE TEHNICO EDILITARA

690 00

3,45

0.00

0,00

SPATII VERZI AFERENTE CIRCULAȚIILOR

396.00

1,98

500.00

2,50

TEREN LIBER NECONSTRUIT

161500

8,07

0.00

TOTAL AMPLASAMENT STUDIAT

500.00

100,00

500.00

100,00

CONSTRUCȚII

0.00

0,00

566.00

40.00

ZONA CIRC. CAROSABILE/ PIETONALE, PARCAJE

0.00

0,00

550.66

50,00

SPATII VERZI AMENAJATE

0.00

0,00

50.00

10,00

TEREN LIBER NECONSTRUIT

500.00

100,00

0,00

0,00

POT MAXIM AMPLASAMENT STUDIAT

0%

40%

CUT MAXIM AMPLASAMENT STUDIAT

0,00

2,20


INDICATORI URBANISTICI

I EXISTENT

PROPUS

ZLM - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE P+4

P.O.T PROCENT OCUPARE TEREN

| 20%

20%

C.U.T. COEFICIENT UTILIZARE TEREN

| 5.2

2,2

IS1 - ZONA INSTITUT!! SI SERVICII PUBLICE

P.O.T. PROCENT OCUPARE TEREN

|   30%

30%

C.U.T. COEFICIENT UTILIZARE TEREN

| 0.60

0,60

IS2 - SERVICII PUBLICE

P+1 ■ H maxim ■ +7,00 m

P.O.T. PROCENT OCUPARE TEREN

I 56%

70%

C.U.T. COEFICIENT UTILIZARE TEREN

|   056

1,40

ZM • ZONA MIXTA INSITUTII, SERVICII

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

-...

D+P+3 E

P.O.T. PROCENT OCUPARE TEREN

r?'/.

40%

C.U.T. COEFICIENT UTILIZARE TEREN

1—

2.20/TOP


VERIFTCATOF6EXHERIPROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE BULEVAROT*. OLTENIA-STR CATEGORIA II


-----------ț

1!

R

c

x*         !

lr=

I ZM I 5

•J 7W l

Tr

fiii Io 350


1

.2

t

LL ULlEd

Jiad na


iC^TTIU


S.C. TOP PAPER S.R.L.

S.C. DUA PROIECT S.R.L.


âasFrâĂR                    x> •                      '

ANTON MARIUS SI ANTON ELISABETA RECONSIDERARE URBANISTICA PRIVIND INDICII URBANISTICI IN ZONA BD. OLTENIA - STR. ELENA FARAGO, GENERAT DE CONSTRUIRE CLĂDIRE D+P+3 CU DESTINAȚIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE

B-DUL OLTENIA NR.17 A


P.U.Z.


05