Hotărârea nr. 253/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 253


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.253

privind aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.91367/2019, rapoartele nr.91370/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.92731/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova” și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020 și Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă proiectul ,, Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova'', în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 12.145.152,62 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 233.756,52 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA