Hotărârea nr. 252/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 252


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.252

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” -Corp C17”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.90658/2019, rapoartele nr.90674/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.92737/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17” și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finanțate din fonduri publice și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3733/2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

STUDIU DE FEZABILITATE ( cu elemente de DALI )

TITLU PROIECT:

CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” (CORP C17)

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR. 185065/14.11.2018 - C17

FOAIE DE CAPAT

TITLU PROIECT: „CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA" (CORPC17)

PROIECT SIMBOL / DATA: 185065/14.11.2018-C17

REVIZIA : 9 mai 2019

FAZA: DOCUMENTAȚIE STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR:  MUNICIPIUL CRAIOVA, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

UTILIZATOR: COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

PROIECTANT GENERAL: S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa poștală: str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, nr. llbis, et 1, Sector 5, București, ROMÂNIA E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comerțului J40/4356/2011, CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activități de arhitectură

COORDONATOR:

ȘEF PROIECT:

ARHITECTURA:

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII SANITARE/HVAC

REZISTENTA:

EVALUARE FINANCIARA:CUPRINS

CUPRINS

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

  • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

  • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

  • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

  • 1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN CARE A FOST ELABORAT ÎN PREALABIL) PRIVIND SITUAȚIA

ACTUALĂ, NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI SCENARIILE/OPȚIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE ȘI PROPUSE SPRE ANALIZĂ

 • 2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE

ȘI FINANCIARE

 • 2.3 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

 • 2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA

CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 • 2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

 • 3.  IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE

PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTITII

 • 3.1 PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • A) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică,

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • B) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • C) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

 • D) surse de poluare existente în zonă;

 • E) date climatice și particularități de relief;

 • F) existența unor: rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare; posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; terenuri care aparțin unor instituții

care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

 • G) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare

 • 3.2 DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

 • 3.3 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA

ECHIPAREA ȘI DOTAREA SPECIFICĂ FUNCȚIUNII PROPUSE

 • 3.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice

 • 3.5. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

STUDIU TOPOGRAFIC

STUDIU GEOTEHNIC ȘI/SAU STUDII DE ANALIZĂ ȘI DE STABILITATE A TERENULUI

STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE

EXPERTIZE TEHNICE

STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR ÎN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII

ALE CĂROR AMPLASAMENTE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ

STUDIU PEISAGISTIC ÎN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CARE SE REFERĂ LA AMENAJĂRI SPAȚII VERZI ȘI

PEISAJERE

STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTIEI

 • 3.6. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

 • 4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA

SCENARIULUI DE REFERINTA

 • 4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI

CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

 • 4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/PROTEJARE, DUPA CAZ

SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

 • 4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 • a.   IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE

 • b.   estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare 50

 • c.    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz 50

 • d.   impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz 51

 • 4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 • 4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARă: FLUXUL CUMULAT,

VALOAREA ACTUALIZATA NETă, RATA INTERNă DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATE FINANCIARă

Consideratii initiale si ipoteze

Perioada de referinta a investitiei si perioada de viata a echipamentelor. Valoarea reziduala

Fluxurile de numerar

Costurile de operare

Venituri

Indicatorii de performanta

Sustenabilitatea financiara

 • 4.7. ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTĂ ECONOMICĂ: VALOAREA

ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ȘI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

 • 4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

 • 4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

 • 5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

 • 5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL

SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

 • 5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

 • 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

 • A)  OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

 • B)  ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI

 • C)   SOLUȚIA TEHNICĂ, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

 • D)   PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 • A)   indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv,

fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 • B)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice

atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • C)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta

fiecărui obiectiv de investiții

 • D)   durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII

PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CERINTA “D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

CERINȚA “E” PROTECTIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

 • 5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI

ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGET LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

 • 6.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • 6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 • 6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARă, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

 • 6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITățII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A

IMPACTULUI, MăSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICă

 • 6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITățILOR

 • 6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CăTRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARă

 • 6.6. AVIZE, ACORDURI șI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCțIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIțII șI CARE POT

CONDIțIONA SOLUțIILE TEHNICE

 • 7.  IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

 • 7.1. INFORMAțII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTIțIEI

 • 7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI

CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUțIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIEI, ESALONAREA INVESTIțIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

 • 7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE șI INTREțINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE

 • 7.4. RECOMANDăRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITăTII MANAGERIALE SI INSTITUțIONALE

 • 8.  CONCLUZII șI RECOMANDăRI

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” (CORP C17)

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara- Corp C 17 (Cladire Moara),

str. Brestei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj

 • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Municipiul Craiova

 • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

Nu este cazul

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara

 • 1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

PROIECTANT GENERAL:

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa postala: str. Dr. Dimitrie Draghiescu, nr. 11bis, et 1, Sector 5, Bucuresti, ROMANIA,

E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comertului J40/4356/2011

CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN CARE A FOST ELABORAT ÎN PREALABIL) PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ, NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI SCENARIILE/OPȚIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE ȘI PROPUSE SPRE ANALIZĂ

Pentru proiectul investitional propus nu a fost întocmit în prealabil un Studiu de Prefezabilitate.

Prezentul Studiu de Fezabilitate propune

-     Realizarea unei constructii care sa respecta in totalitate atat normele tehnice in vigoare, cat si tema

arhitecturala propusa.

Lucrari de accesibilizare a spatiului exterior- trotuare de protectie, alei pietonale acces.

-     Creare de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.

Obiectivele proiectului de investitii:

- Reducerea pierderilor de căldură prin anveloparea cladirii;

- Aplicarea de finisaje adecvate pentru o igiena corespunzatoare in spatiul de invatamant;

-     Crearea de conditii optime prin proiectarea instalatiilor sanitare ,termice, HVAC, electrice la

parametrii de confort necesari spatiului scolar;

-     Scăderea consumului de energie electrică prin montarea de sisteme alternative de producere a

energiei electrice;

-     Dotarea salilor de curs si a spatiilor administrative cu mobilier si aparatura corespunzatoare actului

educational;

-     Creșterea gradului de confort a beneficiarilor.

 • 2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

Programul Operational Regional (POR) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 20142020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014-2020 il consituie cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific 4.5 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane, Prioritatea in investitii 4.4 Investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente in invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, este cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020.

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investiții care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

 • 2.3 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI, NR. 144. Terenul pe care este amplasat Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are acces numai din Strada Brestei. Imobil constructii si teren intravilan apartine domeniului public conform HG 141/2008, poz 3675. Conform extras de carte funciara nr. 181849/01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

Constructia existenta (C17-Moara) are o suprafata construita la sol de 113 mp (existent), regim de înăltime P+1 partial, stadiul fizic de executie — partial 65%. Constructia existenta cu destinatia actuala (Moara-C17), necesita racordarea la utilitati.

In acest moment nu exista identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

Cladirea nu este inclusa pe lista monumentelor istorice.

Terenul in suprafata masurata de 22.243 mp din acte si 20.916 mp este situat pe Strada Brestei - teren intavilan imprejmuit, conform planului de amplasament si delimitare al imobilului. Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit prin HCL 479/2015 amplasamentul se afla in zona cu functiuni complexe de interes general si servicii de interes general si conform PUZ aprobat cu HCL nr.350/2013 UTR IV amplasamentul se afla in zona - instituții de invatamant (scoli, facultati) cu regim de inaltime P+4, POT max= 30%, CUT max= 1.5.

Constructia existenta — (C 17-Moara) este o constructie nefinalizata (stadiul fizic de executie partial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior, cat si la exterior. În incinta, pe langa corpul C17-Cladire Moara, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8-Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16- Cladire scoala - cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2

Date generale Clădire Moara- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (C17)

Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj (inalt)

•      Anul construirii: 2004

•      Suprafața construită: Sc = 113 mp

Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereti de caramida;

Acoperiș partial tip sarpanta pe ferme metalice;

Finisaje exterioare: -

Cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distribuita pe cele doua directii principale, conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Centurile din peretii structurali de zidarie formeaza pereti zvelti. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de saiba rigida.

Investitia consta in finalizarea si extinderea constructiei existente si schimbarea destinatiei din spatiu de morarit in spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea Alimentatie Publica si Turism. Lucrarile minim necesare sunt:

- Extinderea zonelor de parter pe inaltime pentru crearea a doua niveluri suplimentare;

-      Inchiderea atriumului central cu placi de beton pentru a crea doua niveluri suplimentare;

- Realizarea unei scari interioare pentru accesul la nivelurile suplimentare;

- Realizarea recompartimentarilor, finisajelor si instalatiilor necesare schimbarii destinatiei.

 • 2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Prezentul proiect isi propune cresterea calitatii infrastructurii educationale in cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

 • 2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

Lucrari propuse:

-     Realizarea unei constructii care sa respecta in totalitate atat normele tehnice in vigoare, cat si tema

arhitecturala propusa.

Lucrari de accesibilizare a spatiului exterior- trotuare de protectie, alei pietonale acces.

-     Creare de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.

Obiectivele proiectului de investitii:

- Reducerea pierderilor de căldură prin anveloparea cladirii;

-     Aplicarea de finisaje adecvate pentru o igiena corespunzatoare in spatiul de invatamant;

- Crearea de conditii optime prin proiectarea instalatiilor sanitare ,termice, HVAC, electrice la parametrii de confort necesari spatiului scolar;

-     Scăderea consumului de energie electrică prin montarea de sisteme alternative de producere a

energiei electrice;

-     Dotarea salilor de curs si a spatiilor administrative cu mobilier si aparatura corespunzatoare actului

educational;

-     Creșterea gradului de confort a beneficiarilor.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII

În vederea finalizării și extinderii construcției existente (C17 - Moară) și schimbarea destinației din spațiu de morărit în spațiu pentru activități de instruire practică în specializarea Alimentație Publică și Turism, în virtutea Legii calității în construcții (10/1995), s-a solicitat o expertiză în vederea stabilirii nivelului de concordanță a clădirii de pe teren cu exigența esențială A (rezistență și stabilitate) exprimată prin baza tehnică normativă în vigoare, dată fiind vechimea clădirii, uzura ei și având în vedere faptul că normele tehnice au fost modificate de mai multe ori de la data realizării până în prezent.

Expertiza s-a efectuat în scopul:

- examinării stării tehnice a clădirii;

- analiza calitativă a efectelor sarcinilor suplimentare aduse clădirii de către lucrările propuse;

- precizarea intervențiilor eventual necesare la nivel de ansamblu și de detaliu, pentru satisfacerea cerințelor de rezistență și stabilitate ale clădirii.

S-au analizat doua variante de realizare a investitiei.

Varianta 1

introducerea unui sistem structural nou pentru consolidarea construcției existente, realizat din cadre pe două direcții și plăci din beton armat;

realizarea unor noi fundații pentru stâlpii noi, cu grinzi de legătură cu fundațiile existente;

realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor și plăcilor de beton armat în conlucrare cu pereții și centurile existente;

consolidarea plăcilor de beton armat existente, prin supra-betonare;

desfiintarea   acoperișului   existent si realizarea unui acoperiș ce poate respecta condiția de șaibă

rigidă;

remedierea eventualelor discontinuități în pereț ii de zidărie cu injecții cu mortar și/sau scoabe;

Varianta 2

•       desființarea construcției existente si realizarea unei noi construcții ce ar respecta în

totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

Dintre cele două variante, având în vedere dificultatea realizării lucrărilor necesare de consolidare, costul și timpul necesar lucrărilor, recomandarea expertului tehnic este Varianta 2.

Avantajele

Varianta 1

Valorificarea structuriii existente, cantitati reduse de deseuri rezultate.

Varianta 2

Realizarea unei structuri solide, ce respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă si costuri reduse fata de Varianta 1;

Dezavantajele

Varianta 1

Dificultatea realizării lucrărilor necesare de consolidare, costul și timpul necesar lucrărilor mai mare.

Varianta 2

Nu exista.

 • 3.1 PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN, SUPRAFAȚA TERENULUI, DIMENSIUNI ÎN PLAN, REGIM JURIDIC - NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL DE PROPRIETATE, SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE, ZONĂ DE UTILITATE PUBLICĂ, INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ);

Terenul pe care este amplasat Colegiu Tehnic de Industrie Alimentara este cuprins în intravilanul Municipiului Craiova și se încadrează în PUG în zona cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general. Terenul pe care este amplasată construcția are o formă neregulată, iar accesul se face din strada Brestei, atât accesul auto cât și cel pietonal.

Terenul este înscris în C.F. UAT Craiova cu nr. 212090, are numărul cadastral 212090 și este în suprafață de 22243 mp conform acte și 20916 mp din măsurători cadastrale. Folosința actuală a terenului este construcții administrative si social culturale, construcții anexă.

Pe acest teren sunt poziționate mai multe corpuri de clădire, 15 în total cu funcțiuni conexe profilului educational si de industrie alimentara (Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3-Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8- Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16-Cladire scoala - cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2).

În partea de Nord a incintei este poziționat Corpul C10 - Centrala termica.

Terenul pe care este amplasata cladirea scolii este în general plan având o declivitate de la Nord la Sud. Curtea este amenajată cu alei și platforme betonate (terenuri de sport) și spații verzi cu vegetație cu înălțime mică, medie și mare. Terenul este împrejmuit cu gard de protecție, realizat din panouri prefabricate de gard de beton armat cu înălțimea de cca. 2.00 m.

 • B) RELAȚII CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE;

Conform PUZ aprobat prin HCL 350/2013 UTR IV terenul se află într-o zonă de institutii de invatamant , adiacent acestuia regăsindu-se următoarele funcțiuni: locuințe colective si facultati (Facultatea de Educatie Fizica).

Accesul pe teren se realizeaza atât pietonal, cât și carosabil. Accesul pietonal și auto se face dinspre Sud din strada Brestei.

 • C) ORIENTĂRI PROPUSE FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE ȘI FAȚĂ DE PUNCTELE DE INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE;

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova, Brestei nr. 144, judetul Dolj, cu urmatoarele vecinatati:

-     la nord - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

-     la sud - teren domeniu public- blocuri, Str. Brestei, Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

-     la est - teren domeniu public- blocuri;

-     la vest - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

 • D) SURSE DE POLUARE EXISTENTE ÎN ZONĂ;

Intensitatea activitatilor economice a condus la poluarea continua a apei, aerului, solului si subsolului regiunii SV Oltenia. Masuratorile sistematice ale calitatii aerului din jud. Dolj au evidentiat, in zonele de N-V ale acestuia, la Isalnita, Podari si Calafat, concentratii medii anuale, de regula la limita maxima admisibila, la amoniac, dioxid de azot si pulberi. Solul regiunii este degradat de continutul redus si foarte redus de fosfor si azot, de aciditatea puternica si moderata, de compactarea solului, poluare cu petrol si pesticide, etc. In ceea ce priveste apele freatice, in unele zone din mediu rural persista concentratii relativ ridicate de amoniu, nitrati si nitriti, influentand negativ calitatea apei potabile si contribuind la afectarea sanatatii populatiei la nivelul zonelor afectate.

CALITATEA APEI

Bazinul hidrografic Jiu

O mare pondere in poluarea apelor râului Jiu o au exploatarile miniere, si reparatia de carbune Coroesti. Termocentralele Paroseni, Rovinari, Turceni, datorita volumului mare de apa vehiculat de sistemele de racire contribuie la cresterea temperaturii apei cu peste 10 grade Celsius peste temperatura normala.

Aceasta situatie creeaza probleme alimentarii cu apa potabila a municipiului Craiova, alimentarii cu apa de racire a termocentralei Isalnita precum si a S.N.P. Petrom, suc. DOLJCHIM Craiova.

Preparatiile de carbune, exploatarile miniere si termocentralele in anul 2005, in mare masura, au contribuit la inrautatirea calitatii apei râului Jiu, situatie ce se resimte in amonte de priza de captare apa Isalnita, unde concentratia in suspensii in aceasta sectiune ingreuneaza procesul de autoepurare a apelor, contribuie la schimbarea proprietatilor fizice ale apei, la distrugerea florei si faunei râului Jiu.

In bazinul superior o contributie insemnata o are RAAVJ Petrosani prin apele evacuate de statia de epurare Denutoni, a carei treapta mecanica a fost pusa in functiune in anul 2003, respectând in acest fel conditiile impuse de Uniunea Europeana. In zona Tg. Jiu sunt descarcate apele provenite de la AQUATERM Tg. Jiu a carei statie de epurare nu este terminata, neavând capacitatea necesara si fiind exploatata si intretinuta

necorespunzator. In zona Podari-Malu Mare sunt deversate apele provenite de la Termocentrala Isalnita, DOLJCHIM Craiova, municipiul Craiova, precum si apele uzate de pe platforma Podari.

Termocentrala Isalnita in anul 2005 a evacuat in râul Jiu urmatoarele cantitati de substante poluante:

47 t/an suspensii;

322 t/an reziduu fix;

24 t/an cloruri;

0,220 t/an amoniu.

S.N.P. PETROM - Sucursala DOLJCHIM Craiova a evacuat in anul 2005 prin deversarea de ape uzate urmatoarele cantitati de poluanti in râul Jiu:

76 t/an CBO5;

134 t/an suspensii;

248 t/an reziduu fix;

18 t/an amoniu;

683 t/an azotati.

R.A. Apa Craiova, fara statie de epurare, a evacuat in anul 2005 odata cu apele uzate neepurate urmatoarele cantitati de substante poluante:

975 t/an CBO5;

7350 t/an suspensii;

25645 t/an reziduu fix;

4175 t/an cloruri;

620 t/an amoniu;

1510 t/an azotati.

Consideratii privind impactul apelor uzate asupra resurselor de apa

In judetul Dolj, s-a constatat ca la majoritatea agentilor economici, s-au diminuat debitele de apa evacuate, fata de debitele autorizate, ca urmare reducerii sau restrângerii activitatilor economice. Datorita acestui aspect, principalii agenti economici nu au avut depasiri semnificative la indicatorii de calitate, fata de limitele admise prin actele de reglementare de gospodarire a apelor. Statiile de epurare se afla intr-un grad avansat de uzura fizica si morala, având capacitatea de epurare insuficienta, pentru debitele de apa uzata. Cele mai multe statii de epurare nu realizeaza parametrii calitativi reglementati, deversând in cursurile de apa receptoare debite de ape insuficient epurate. O problema majora o constituie evacuarile directe de ape neepurate datorita lipsei statiilor de epurare. Cauzele functionarii necorespunzatoare ale instalatiilor de epurare constau in subdimensionarea acestora, uzura fizica a instalatiilor si a exploatarii necorespunzatoare.

Zone critice sub aspectul poluarii apelor de suprafata si a celor subterane

Cea mai cunoscuta zona critica din punct de vedere al calitatii apelor este zona Breasta-Craiova, in care apele freatice din Lunca Jiului erau captate prin 5 fronturi de captare si trimise in statia de deferizare Breasta, dupa care se foloseau in alimentarea cu apa a municipiului Craiova. Prezenta fierului bivalent in apele freatice este in situ astfel incât eliminarea acestuia este realizata in statia de deferizare. Analizând datele din buletinele de analiza fizico-chimice efectuate la probele de apa prelevate din apele de suprafata, din apele râului Jiu (baraj Isalnita) si din forajele Statiei hidrogeologice pentru urmarirea poluarii Isalnita, constatam ca apele uzate evacuate de DOLJCHIM Craiova prin evacuarile canal meteoric, Sybetra si Kellog in râul Jiu si pârâul Amaradia nu mai au incarcarile mari din anii anteriori. In schimb, apele din precipitatiile care cad pe suprafata batalului de ape fosfo-amoniacale se infiltreaza prin fundul batalului in apele freatice, antrenând mari cantitati de amoniu, azotati, fosfati etc., care se regasesc in forajele hidrogeologice pentru urmarirea poluarii.

Aceste considerente ne determina sa apreciem zona Isalnita-Breasta ca o zona critica din punct de vedere al calitatii apelor freatice din b.h. Jiu. Conform analizelor fizico-chimice efectuate la forajele pentru urmarirea poluarii apelor freatice din zona haldelor de cenusa ale CET II Craiova, zona invecinata acestora are apele freatice poluate cu sulfati si fier, cu valori mari si pentru reziduu fix si pH.

Concluzii

In vederea protectiei calitatii apelor de suprafata si subterane din bazinul hidrografic Jiu si imbunatatirea calitatii acestora se impun cunoasterea si evidenta exploatarilor din subteran caracterizate printr-o serie de actiuni, care concura la gospodarirea judicioasa a resurselor de apa subterane si masuri care sa asigure conservarea si protectia resurselor de apa.

Pentru o gospodarire rationala a surselor de apa subterana sunt necesare actiuni pentru:

stabilirea tuturor surselor de apa subterana in functiune in anul 2005 si sursele scoase din functiune;

exploatarea rationala a forajelor hidrogeologice prin dotarea cu apometre la fiecare foraj si montarea pompelor adecvate la adâncimile stabilite, precum si verificarea debitelor de exploatare pentru fiecare foraj in parte;

folosirea apelor subterane in exclusivitate pentru alimentari cu apa potabila;

folosirea apelor subterane cu calitati inferioare in industrie si alte folosinte;

stabilirea zonelor de protectie hidrogeologica pentru fiecare sursa de ape subterane din zona de competenta a Directiei Apelor Jiu;

in apropierea surselor potentiale de poluare se impune organizarea unui sistem de supraveghere a calitatii apelor subterane prin executarea unor foraje hidrogeologice de control;

instituirea unui program de monitorizare a chimismului apelor subterane de adâncime, prin efectuarea de analize fizico-chimice la forajele hidrogeologice de adâncime existente.

In vederea imbunatatirii calitatii apelor de suprafata din bazinul hidrografic Jiu se impune ca toate lucrarile la statiile si instalatiile de epurare sa fie finalizate si sa functioneze la capacitate cu realizarea eficientei maxime de epurare a apelor uzate pentru respectarea prevederilor reglementarilor comunitare (Directiva cadru privind apa si cele 7 directive-fiice) precum si standardele si normativele românesti in vigoare.

Propuneri si masuri pentru protectia calitatii apelor

Datorita reducerii productiei, in unele zone calitatea resurselor de apa a inregistrat pentru anul 2005 o imbunatatire. Analiza comparativa a dinamicii apelor subterane reliefeaza o accentuare in ultimii ani a aprecierii acestor resurse atât sub aspectul extinderii spatiale a zonelor afectate, cât si a intensitatii de manifestare a principalelor caracteristici si zone de poluare.

Pentru diminuarea acestor fenomene au fost intreprinse urmatoarele masuri:

Imbunatatirea Sistemului national de supraveghere a calitatii apelor, a dotarii Directiei Apelor Jiu;

Desfasurarea de activitati de control al agentilor economici utilizatori de apa si potential poluatori ai apelor de suprafata sau subteran si de indrumare in scopul prevenirii si combaterii poluarii apelor;

Realizarea de instructaje periodice cu gospodarii de apa abilitati pentru control in domeniul apelor, pentru pregatirea continua si specializare pe plan legislativ;

Instituirea unui regim de supraveghere speciala a activitatii de epurare a apelor uzate desfasurata de agentii economici ce reprezinta mari surse de poluare a apelor din bazinul hidrografic Jiu.

Pentru protectia resurselor de apa se interzice evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate, a substantelor poluante ce depasesc concentratiile stabilite in normativ, a apelor uzate care provoaca depuneri de materii si suspensii sedimentabile, a cresterii turbiditatii, schimbarea culorii, gustului si mirosului apei receptorului fata de starea naturala. Se interzice evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate care contin pesticide, a apelor uzate continând patogeni sau virusi, provenind de la spitale, unitati zootehnice, abatoare si a afluentilor statiilor de epurare orasenesti. Statiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali, trebuie prevazute cu mijloace de masurare a debitelor si volumelor de ape uzate evacuate si amenajate pentru prelevarea de probe de apa pentru analiza, sau sa fie dotate cu sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate.

CALITATEA SOLULUI

Calitatea solului rezulta din interactiunile complexe intre elementele componente ale acestuia si poate fi legata de interventiile defavorabile si practicile agricole neadaptate la conditiile de mediu, introducerea in sol de compusi mai mult sau mai putin toxici, acumularea de produse toxice provenind din activitati.

Principala masura este conservarea si protejarea fondului forestier si a celui funciar existent, prevenirea, stoparea sau reducerea tuturor factorilor care influenteaza negativ buna gestionare si exploatare a fondului existent.

Având in vedere ca mai exista litigii privind proprietatea asupra terenurilor, fondul funciar privat are tendinte de dezvoltare in urmatorii ani, cu specificatia ca se vor modifica si categoriile de folosinta.

Odata cu diminuarea calitatii solului cresc riscurile de compromitere a recoltelor si de erodare semnificativa a acesteia. Astfel solul ajunge sa fie utilizat ca pasune.

Calitatea pamântului propice pentru agricultura depinde de administrarea acestuia. Solurile au nevoie de sute de ani pentru a se reface, dar pot fi distruse in câtiva ani printr-o administrare incorecta.

Pentru mentinerea sau imbunatatirea calitatii solului existent s-au avut in vedere urmatoarele masuri:

mentinerea sau reducerea lucrarilor mecanice executate pe aceeasi suprafata;

corectarea reactiei acide a solurilor in vederea imbunatatirii proprietatilor fizice, chimice si biologice ale acestora;

extinderea suprafetelor cu deseuri organice;

efectuarea de controale fitosanitare pentru depistarea bolilor si daunatorilor de carantina in scopul eliberarii buletinelor de avertizare.

Pe viitor, având in vedere politica de conservare a solurilor, de protejare a lor atât din punct de vedere fizic, chimic, biologic cât si tehnic se vor infiinta la nivelul fiecarei zone agricole comisii care sa gestioneze profesionist solurile.

Poluarea solurilor cu emisii de la centralele mari de ardere

In Judetul Dolj, suprafata poluata cu emisii (cenusa si/sau emisii de azot amoniacal purtate de vânt) reprezinta cca. 650 ha.

Zone critice sub aspectul degradarii solurilor

Sub acest aspect, Judetul Dolj se poate include ca zona critica ce necesita reconstructia ecologica „Zona nisipurilor din stânga Jiului recunoscuta in triunghiul Sadova-Bechet-Corabia” unde datorita taierilor nerationale a perdelelor de protectie s-a intensificat fenomenul de desertificare si extindere a zonei de aridizare (seceta frecventa).

Zone critice care necesita reconstructie ecologica

Programul reconstructiei ecologice forestiere pe terenurile degradate pe o suprafata de 8.164 ha care se vor desfasura pe teritoriile administrative Bailesti, Calafat, Calarasi, Afumati, Bechet, Bistret, Cetate, Cioroiasi, Dabuleni, Galicea-Mare, Gighera, Giubega, Gângiova, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Maglavit, Motatei, Negoi, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast, Seaca de Câmp, Sadova, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului;

 •   Programul de amendare cu calcar a terenurilor acide (pentru anul 2006 - 10.000 ha);

 • •   Programe de ameliorare a terenurilor degradate in urma activitatilor socioeconomice; (redari in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol ca urmare a lucrarilor de foraj -extractie petrol si gaze);

 • •   Programe de ameliorare a terenurilor cu soluri afectate de diversi factori limitativi ai productiei agricole (compactare, formarea de cruste la suprafata solului, exces frecvent de apa in sol sau la suprafata, eroziune puternicexcesiva la suprafata, alunecari de teren, rezerva mica si foarte mica de humus in sol, aciditate sau alcalinitate ridicata, carenta de microelemente, poluare de diverse tipuri, etc.).

CALITATEA AERULUI

Municipiul Craiova se confrunta cu probleme de mediu cum ar fi calitatea scazuta a aerului datorita traficului intens, poluarea cu pulberi provenita de la haldele de cenusa din apropierea celor 2 termocentrale, calitatea slaba a apei potabile, managementul defectuos al deseurilor, nivelul crescut de zgomot, diminuarea suprafetei de spatii verzi. Aceste probleme au consecinte semnificative asupra sanatatii umane, calitatii vietii

cetatenilor si asupra performantelor economice ale orasului. De aceea ele trebuie analizate, prioritizate si rezolvate prin proiecte incluse intr-un plan de actiune, parte componenta a planului urban de mediu 1. Calitatea aerului

Atmosfera de astăzi a Pamantului contine molecule diatomice de azot (sau nitrogen) (N2) în proportie de aproape 4/5 (78,2 %), molecule diatomice de oxigen (O2) (20,5 %), argon (Ar) (0,92 %), dioxid de carbon (CO2) (0,03 %), ozon sau oxigen triatomic (O3) si alte gaze, praf, fum, alte particule în suspensie, etc.

Reteaua locala de supraveghere a calitatii aerului gestionata de APM Craiova cuprinde un numar de 5 statii fixe:

- o statie de trafic în zona cu traficul cel mai intens al orasului - Calea Bucuresti, zona

Piata centrala;

- o statie de fond urban - în spatele Consiliului Local Craiova;

- 2 statii industriale, una în zona Isalnita, cealalta în zona Billa- Casa Stiintei si Tehnicii;

- o statie de fond regional - în zona Breasta, în apropierea Jiului;

Principalii poluanti monitorizati sunt: NH3, NOx, SO2, pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile si analiza caracteristicilor fizico-chimice ale precipitatiilor.

2. Surse majore de poluare a aerului

Calitatea aerului din municipiul Craiova si zona periurbana sunt legate de activitatile

antropice care sunt surse de emisii si care pot fi grupate pe 3 categorii:

- traficul auto, cu emisia de poluanti specifici arderii combustibililor

- activitati industriale diverse, cu emisii de noxe (gaze, vapori sau pulberi) specifice în functie de procesele tehnologice;

- activitati urbane specifice cu emisii datorate în principal arderii combustibililor (în sistem centralizat sau individual);

Traficul

În municipiul Craiova, ca si în alte orase mari, transporturile în comun ridica o serie de dificultati, atât administratiei locale, cât si populatiei, care este interesata de reducerea timpului destinat deplasarii. În perioada 1990-2006, parcul de autovehicule a crescut mult mai repede fata de lungimea drumurilor aflate în exploatare, fapt ce a condus la o crestere accentuata a valorilor de trafic si implicit a accidentelor, blocajelor si oluarii. Ca evolutie în timp, transportul urban a avut o traiectorie marcata foarte mult de evolutia socio-economica a orasului.

În urma analizei critice a situatiei existente la nivelul infrastructurii de transport urban în comun a municipiului Craiova s-au pus în evidenta urmatoarele disfunctionalitati:

- una dintre cele mai importante disfunctionalitati privitoare la traficul public craiovean se refera la organizarea retelei traseelor. Acestea se caracterizeaza printr-o concentrare mare în centru, determinata în cea mai mare parte de lipsa unor artere corespunzatoare de circulatie, pe care sa se poata efectua legaturi între punctele marginale de afluenta;

- starea de degradare avansata a unor tronsoane ale liniei de tramvai, în special în sectoarele de linie cu curba;

- nivelul ridicat de uzura fizica si morala a parcului de mijloace de transport - tramvaie si autobuze - care este în discordanta cu asteptarile populatiei în ceea ce priveste siguranta traficului si a confortului;

- nivelul ridicat de poluare fonica pe care îl genereaza garniturile aflate în rulare si

vibratiile provocate datorita uzurii si decalibrarii ecartamentului liniei care se rasfrâng negativ asupra mediului habitational si a constructiilor;

- prezenta unui flux mare de calatori pe directia Nord-Sud (B-dul Carol, str. S. Barnutiu, str. Unirii), la care transportul în comun actual nu face fata si care reclama dezvoltarea unui mijloc de transport complementar celui existent;

- inexistenta sistemului de transport public cu troleibuzul care s-ar preta a fi dezvoltat la nivelul tramei stradale de rang I si II si transferul sarcinii de transport cu autobusul spre zonele periferice ale municipiului. Un procent semnificativ din populatia municipiului Craiova este expus la poluarea generata de traficul rutier; efectele asupra sanatatii umane sunt legate de nocivitatea gazelor de esapament care contin NOx, CO, SO2, CO2, compusi organici volatili, articule încarcate cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc). Aceste noxe împreuna cu pulberile antrenate de pe carosabil pot provoca probleme respiratorii acute si cronice, precum si agravarea altor afectiuni. Traficul greu, generator al unor niveluri ridicate de zgomot si vibratii, precum si permanenta fondului sonor determina conditii de aparitie a stresului, cu implicatii uneori majore asupra starii de sanatate. Impactul asupra mediului: gazele emise din trafic contribuie atât la cresterea aciditatii atmosferei, cât si la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe si/sau indirecte asupra tuturor componentelor de mediu (vegetatie, fauna, sol, apa). Prezenta metalelor în gazele de esapament afecteaza calitatea solului si apelor, starea de sanatate a florei si faunei.

 • E) DATE CLIMATICE ȘI PARTICULARITĂȚI DE RELIEF;

CONDIȚII DE CLIMĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona climatică II, zona eoliană III.

Clima este temperat continentală fiind caracterizată prin prezența verilor călduroase și secetoase și a iernilor friguroase accentuate de viscole puternice, înregistrându-se totodată cele mai mari diferențe de temperatură zi noapte și de la anotimpul de vară la cel de iarnă. Vara temperatura medie înregistrată la nivelul lunii iulie, depășește 25o C, iar în ianuarie temperaturile oscilează înre 1.5o C și -5.4o C.

 •     Temperatura exterioară convențională de calcul pentru iarnă: Zona II: - 15°C;

 • •     Temperatura exterioară convențională de calcul pentru vară: Zona II: 36,5 °C;

 • •     Viteza de calcul a vânturilor - zona A cu presiunea dinamică de bază dată de vânt 0.30kN/m2 și viteza 22m/sec;

 • •     Încărcările date de zăpadă - zona B, cu greutatea de referință a stratului de zăpadă 2.00kN/m2; Temperatura medie anuală a aerului este de 10°-11°C, cu medie lunară minimăde—2,5°C(ianuarie) șimedie lunară maximă de+22°C(iulie);maxima absolută a atins valoarea de +41,0° C, iar minima absolută a fost de — 35,5°C.

Media cantităților anuale a precipitațiilor este de 501-600 mm.

Adâncimea de îngheț a regiunii în care se află amplasamentul, este de 70- 80 cm (conform STAS 6054-77). Numărul de zile cu ninsoare — 20-25 zile/an. Numărul de zile cu strat de zăpadă 40-60 zile. Direcțiile,frecvențașivitezelemediialevânturilor:

 • •  Vest : frecvență 14%; viteză medie 3,2 m/s.

 • •  Est-Nord-Est:frecvență 15%;viteză medie3,5 m/s.

 • •   Est: frecvență 13%; viteză medie 3,1m/s.

 • F) EXISTENȚA UNOR:    REȚELE EDILITARE ÎN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA

RELOCARE/PROTEJARE; POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE PROTECȚIE; TERENURI CARE APARȚIN UNOR INSTITUȚII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Nu este cazul

REȚELE EDILITARE ÎN AMPLASAMENT CARE AR NECESITA RELOCARE/PROTEJARE, ÎN MĂSURA ÎN CARE POT FI IDENTIFICATE

Construcția existenta nu dispune de dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apa și canalizare, încălzire, aceasta necesitand bransarea la utilitati. Se vor realiza instalatii termice, sanitare si de curenti slabi (racord telefonic, instalatie interioara de telefonie, o retea de calculatoare si o instalatie de cable TV, instalatie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta, instalatie de protectie impotriva trasnetelor).

POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE SAU DE PROTECȚIE

Nu este cazul.

TERENURI CARE APARȚIN UNOR INSTITUȚII CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Nu este cazul.

 • G) CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT - EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC ELABORAT CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE

DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICĂ

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “82” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică - Macrozonarea Teritoriului României”). Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 8 pe scara MSK cu o perioadă medie de revenire de minimum 100 ani. Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismică - partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g, iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este TC=1,0sec.

DATE PRELIMINARE ASUPRA NATURII TERENULUI DE FUNDARE, INCLUSIV PRESIUNEA CONVENȚIONALĂ ȘI NIVELUL MAXIM AL APELOR FREATICE

Conform normativului NP 074/2014 (Cap. A. 1.3) terenul de fundare al viitoarelor construcții se încadrează în categoria geotehnică 2 , cu risc geotehnic moderat.

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găsește zona studiată se face în conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a V-a: zone de risc natural și cu prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție, în vederea prevenirii și reducerii efectelor acestora, pentru siguranța în exploatare a construcțiilor, refacerea și protecția mediului. Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundațiile și alunecările de teren.

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 82. cu o perioadă de revenire de cca. 50 ani.

Inundații: aria studiată se încadrează în zona cu cantități de precipitații mai mici decât 100 mm în 24 de ore, bară arii afectate de inundații.

Alunecări de teren: zona în care se află amplasamentul cercetat, este caracterizată cu potențial ridicat de producere a alunecărilor, cu probabilitate „mare” (Fig. 3).

Morfologia terenului investigat nu produce alunecări de teren.

Structura litologică a terenului de fundare

Succesiunea litologică interceptată de foraje este următoarea:

0,00 m — 0,60 m Umplutură;

0,60 m — 2,50 (2,60) m Nisip cafeniu la cafeniu închis, umed;

2,50 (2,60) m — 6,00 m Nisip cafeniu la cafeniu deschis, saturat.

Apa subterană din infiltrații a fost interceptată la adâncimile -2,50 (-2,60) m și s-a stabilizat la adâncimile -2,10 (2,20) m.

DATE GEOLOGICE GENERALE

Din punct de vedere geologic în zona se identifică două unități structural majore : Avanfosa Carpaților Meridionali și Platforma Moesică. Platforma Moesică se împarte la randul eiîndouăsectoareseparate printr-un culoar presarmațian. Astfelseidentifică culoarul Craiovean orientat N-S și reprezentat de umpluturi din depozite sarmațiene foarte groase cu nivele psamitice și cu o lacuna ce cuprinde în extremitatea Meridională tot Cretacicul superior și o parte din Cretacicul inferior. Culoarul situat la vest este caracterizat de lipsa Albianului și a celei mai mari părti din Jurasicul mediu.

Sub cuvertura sedimentară forajele executate în zonă au identificat formațiuni apart,inând:

 • -               Paleozoicului cu depozite de ortocuart,ite și gresii silicioase apart,inând Ordovicianului și Cambrianului, șisturi argiloase și argillite siluriene, calcare și șisturi argiloase carbonifere, conglomerate, argile și gresii permiene dispuse discordant toate însumate au fost interceptate pe grosimi de până la 1400 m.

 • -              Mezozoicul cu grosimi de până la 3000 m este reprezentat de gresii, argile, mame și calcare;

 • -             Neozoicul cu grosimi de până la 1100 m cuprinde depozite de mame, marnocalcare, argile, nisipuri (predominante) fie sub formă de depozite de terasă fie sub formade depozite eoliene-dune, pietrișuri, depozite loessoide.

Din punct de vedere structural se evidențiază geofizic pe valea Jiului la nord de Filiași o discordanță netă în jurul adâncimii de 4000 m aceasta fiind probabil discordanța dintre Neogenul avanfosei Carpatice și Mezozoic. În foraje se observă o înclinare gradată ,și generală de la S la N a subasamentului mezozoic și o îngroșare pe aceiași direcție a depozitelor sarmato-pliocene. Partea central corespunzătoare culoarului craiovean se prezintă ca o depresiune adâncă a cărei umplutură sarmato-pliocenă atinge 1400 m. Datorită caracterului rigid a platformei Moesice este posibil ca aceasta regiune sa fie generata” de accidente rupturale mai exact falii meridiane ce au favorizat scufundarea sectorului respectiv.

Lipsa teraselor pe malul vestic a1 Jiului da indicii privind ridicarea unui compartiment tectonic ce a determinat părăsirea succesivă a teraselor estice de către Jiu.

De remarcat și mișcarea spre sud a Dunării începând din pleistocenul mediu conform succesiunii teraselor, ce trebuie pusă pe seama mișcărilor neotectonice care au afectat întreg teritoriul câmpiei cu o ușoară basculare spre exterior.

DATE GEOTEHNICE

Determinări geotehnice de laborator

Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din foraje sunt prezentate în fișele de foraj și în rapoartele de încercare de laborator anexate.

 • •      Din punct de vedere granulometric probele se încadrează în categoria nisipurilor.

 • •      După gradul de umiditate (Sr), terenul de fundare se încadrează în categoria pământurilor uscate (Sr = 0,19-0,37).

 • •      După modulul edometric, terenul de fundarese încadrează în categoria pământurilor cu compresibilitate medie (M2-3 - 14493-18519 kPa).

 • •      Stratul de nisip prezintă preponderent eranulozitate foarte uniformă si îndesare medie.

Caracteristici geotehnice de calcul

Terenul de fundare este reprezentat de stratul de nisip cafeniu la cafeniu închis, umed, mediu îndesat. Adâncimea de fundare minima va fi de -1,00 m, cu condiția îndepărtării în totalitate a stratului de umplutură. Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinărilor geotehnice de laborator, datelor de arhivă și conform NP122/2010. Presiunea convențională, a fost stabilită conform NP112/2014.

Valoarea coeficientului de deformație laterală v în zona fundațiilor este 0,30 (nisipuri), iar a coeficientului de frecare p este 0,45 (nisipuri mijlocii si mari).

Calculul terenului de fundare la starea limită de deformații, conform NP 112/2014 pct. A.3.

În ipoteza realizării unei construcții la adâncimea de fundare Dy -1,00 m.

Presiunea corespunzătoare unei extinderi liinitate a zonei plastice in terenul de fundare (P ), pentru construcții bară subsol se calculează cu relația: pp( Ttl;(y -B -N;+ q -N +    31 [kPa]

m — coeficient a1 condițiilor de lucru;

y — media ponderată a greutății volumice de calcul a straturilor de sub fundație cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundației, în

B — latura mică a fundației, în metri;

q — suprasarcina de calcul la adancimea de fundare, lateral față de fundație, în kPa;

c — valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundației, în kPa;

Nt, N2, N3 — coeficienți adimensionali în funcție de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundației.

Latime

Adâncime de

c

Nt

N 2

Nt

pp,

fundație

7

(°)

fundare (m)

( g s)

(kPa)

(kPa)

0,5

1,00

1,7

19,80

30

0

1,15

5,59

7,95

208

0,8

1,00

1,7

19,80

30

0

1,15

5,59

7,95

219

1,5

1,00

1,7

19,80

30

0

1,15

5,59

7,95

246

8,0

1,00

1,7

19,80

30

0

1,15

5,59

7,95

498

Tasarea absolută probabilă

Pentru fundații noi, tasarea absolută probabilă calculată a construcției pentru o fundație de 0,5 m și o presiune netă de 180 kPa la adâncimea de -1,00 m va fi în jur de 0,4cm.

Dezvelire de fundatii

Dezvelirea efectuată la exteriorul corpului C17 (moara) a relevat o adâncime de 0,90m față de cota terenului natural pentru o fundație de beton, la adâncimea de 0,40m având o evazare de 0,15m, terenul de fundare fiind constituit din nisip cafeniu.

 • 3.2 DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

REGIMUL JURIDIC

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova este teren intravilan aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Craiova.

Conform extras de carte funciara nr. 181849/ 01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

DESTINAȚIA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara din strada Breștei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj are destinația de cladire de invatamant, cu funcționarea în regim de 14 ore/zi, intre orele 07.00-21.00.

INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

Nu este cazul

CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI AI CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

În conformitate cu tabel 4.2 din P100-1/2006, clădirea se încadrează în Clasa de importanță III, respectiv clădire de importanța normala.

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C” - importanta Normala.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

AN/ ANI / PERIOADE DE CONSTRUCTIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Cladirea C17 a fost edificata în anul 2004. Constructia are o suprafata construita la sol de 113 mp (existent), regim de înăltime P+1 partial, stadiul fizic de executie — partial 65%.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul:

Suprafața teren

Sc C17

Sc (totala in incinta)

Procentul de ocupare al terenului (POT%)

20916,00 mp (masuratori)

113,00 mp

3616,00 mp

17,28 %

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFASURATA

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul:

Suprafața teren

Scd C17

Scd (totala in incinta)

Coeficientul de ocupare al terenului (CUT)

20916,00 mp (masuratori)

113,00 mp

12520,00 mp

0,59

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Nu exista o valoare de inventar, Corpul C17 - Moară nefiind inregistrat contabil, deoarece nu a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.

ALTI PARAMETRI - CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior cat si la exterior, avand suprafata construita la sol de 113mp.

Din punct de vedere constructiv are structura de rezistenta pe cadre de beton armat cu pereti de caramida. Nivel de executie: P+1

Parter: 12 m/ 10m si inaltime de 4.8m

Etaj: 5 m/ 12m si cota de 11m

Acoperis- tip sarpanta.

Inceputa in anul 2004, lucrarea a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie netencuita atat pe interior cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in locul claselor cu profil de morarit- Industrie alimentara, au aparut in structura clasele de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si turism”.

Pentru schimbarea destinatiei corpului C17 din Moara in Spatiu pentru activitati de instruire practica au fost intocmite Expertiza tehnica, DALI si Proiectul Tehnic in anul 2015. In vederea depunerii cererii de finantare, documentele mentionate trebuiesc actualizate in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul solicitantului.

Conform expertizei intocmite in 2015, „Cladirea nu este conformata anti-seismic, deci nu satisface principiile de proiectare anti-seismica cerute pentru amplasament”. Expertul tehnic a incadrat constructia existenta in clasa a II-a de risc seismic, din care fac parte constructiile care sub efectul cutremurului pot suferi degradari structurale majore.

In prezent, cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distribuita pe cele doua directii principale conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de stabilitate.

In cadrul expertizei tehnice realizate in scopul „finalizarii si extinderii constructiei existente C17- Moara”, expertul incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs II , structura neindeplinind conditiile de rezistenta, rigiditate si ductilitate din reglementarile tehnice.

Indicator

SITUAȚIE EXISTENTĂ

1.

Funcțiune

Cladire Moara

2.

Regim de înălțime

P + 1 E (inalt)

3.

S construita

113.00 m2

4.

Inaltime streasina

~ +10.46 m

5.

Inaltime libera

-

6.

S utila desfasurata

-

7.

S planseu peste ultimul nivel

-

ANALIZA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

Clădirile din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova au fost expertizate tehnic de către ing. Belgun A. Ionel, expert autorizat M.D.R.A.P. domeniile A1, A2, A3, A11, nr. legitimație 156.

În prezent clădirea nu este funcțională. În momentul proiectării, funcțiunea dorită a fost aceea de Moară. Construcția este formată dintr-un singur corp de clădire cu formă regulată în plan dar neregulată în elevație, având regimul de înălțime Parter. În zona centrală, clădirea prezintă un atrium foarte înalt. Finisajele și instalațiile nu sunt executate.

Structura de rezistență se compune din pereți de zidărie din cărămidă plină presată la Parter și pereți din zidărie din BCA la partea superioară. Pereții de zidărie sunt bordați parțial de stâlpișori și centuri. Planșeul peste parter este realizat din beton armat. Clădirea prezintă un acoperiș metalic în două ape peste atriumul central și terasă peste camerele laterale. Fundațiile sunt realizate din beton armat în sistem dual - fundații izolate cu grinzi de legătură.

Clădirea prezintă degradări medii la nivelul structurii de rezistență. Forma generală a construcției nu este distribuită pe cele două direcții principale conform pereților de rezistență. Nu sunt realizate planșee pe toată înălțimea atriumului central. Centurile din pereții structurali de zidărie formează pereți zvelți. Acoperișul metalic nu satisface condițiile de șaibă rigidă.

STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic sunt detaliate în expertiza tehnică.

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie 65%.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie 65%.

CERINȚA “D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie 65%.

 • a.      SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Existent

 • •       Circulațiile orizontale

Nu este cazul.

 • •       Circulații verticale

Nu este cazul.

 • b.     SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - Nu este cazul.

 • c.      SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Nu este cazul.

 • d.     SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Nu este cazul.

 • e.      SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți si exista cabina poarta cu paznic.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR- Nu este cazul.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR- Nu este cazul.

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea nu este sursă de zgomot.

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

Construcția este amplasata în zona climatică II (Te =-15 grade C), zona eoliană III și este moderat adăpostita. Nu se poate face o descriere a anvelopei actuale a clădirii , aceasta nefiind finalizata.

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

Nu se poate face o descriere a sustenabilitatii actuale a clădirii , aceasta nefiind finalizata.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

• Norme generale de protecția muncii

 •       Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •      Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •      Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •     Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •       Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

 • 3.3 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

In acest sens, se propune realizarea unei noi constructii care sa respecta in totalitate atat normele tehnice in vigoare, cat si tema arhitecturala propusa.

Date generale:

Regim de inaltime:

P+2E

Aria construita:

149.89 mp

Aria desfasurata:

474.71mp

Aria utila parter:

112mp

Aria utila etaj 1:

137.14mp

Aria utila etaj 2:

137.14mp

Aria utila incalzita:

386.28mp

H nivel:

3.24m

Acoperis:                      terasa

H max (la atic):               10.46m

Categoria de importanță C - Normală

Din punct de vedere functional, cladirea va fi o unitate de invatamant- cu spatii pentru activitati si instruire practica.

La parter se propun urmatoarele spatii: Windfang (S=4.85), Spatiu polivalent (S=47.38mp), Vestiar fete (S= 8.79mp), Vestiar baieti (S= 8.79mp), Cabinet Instructori (S= 16.65mp), Grup sanitar (persoane cu dizabilitati) (S= 4.08mp), Grup sanitar (S=2.59) Casa scarii S= 18.53mp.

La etajul 1 se propun urmatoarele spatii: Hol S= 15.47mp, Sala Tehnica servirii S= 39.06mp, Bucatarie S=25.02mp, Bar S=16.65mp, Grup sanitar baieti S= 7.62mp, Casa scarii S= 18.53mp. Conform normativului P118 sunt necesare 2 cai de evacuare, astfel ca a fost proiectata o scara metalica de evacuare (S=14.79mp) , atasata pe partea estica.

La etajul 2 se propun urmatoarele spatii: Hol S= 15.47mp, Sala Tehnica servirii S= 39.06mp, Bucatarie S=25.02mp, Sala de curs S=16.65mp, Grup Profesori: Grup sanitar femei S= 3.75mp+ Grup sanitar barbati S= 3.69 mp, Casa scarii S= 18.53 mp si scara evacuare S= 14.78 mp.

Accesul principal se face din partea de vest prin intermediul a 3 trepte exterioare, pe o alee pietonala dalata. Exista un acces secundar, in lateral, pe latura vestica, dotat si cu rampa pentru persoane cu dizabilitati. Scarile de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati, vor fi prevazute balustrada si mana curenta. Finisajele exterioare vor fi antiderapante si rezistente la inghet.

Trotuarele de garda vor avea o latime de min 60cm, perimetral si vor avea panta de scurgere pentru a impiedica deteriorarea in timp a soclului. Se va acorda atentie deosebita etanseizarii rostului dintre cladire si acest trotuar perimetral cladirii.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie de BCA.

Finisajele interioare vor fi de tipul tencuieli obisnuite la pereti si tavane: zugraveli interioare lavabile, pe tencuieli gletuite, faianta in grupurile sanitare, pardoseli din gresie pe holuri, grupuri sanitare, scara, pardoseli din parchet laminat in spatiile de instruire, informare, spatii expozitii.

Usile interioare vor fi furniruite, iar glafurile interioare din PAL melaminat la ferestre.

Balustrada la scara- din metal si mana curenta din lemn lacuit.

Finisajele exterioare: izolatie termica la pereti- polistiren expandat 10 cm, tencuieli exterioare decorative, izolatie termica la soclu- polistiren extrudat ignifug 10 cm, placaj soclu, tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan, glafuri din tabla de aluminiu sau glafuri mozaicate.

Acoperisul tip terasa necirculabila va fi termoizolat cu polistiren extrudat ignifug 20cm. Colectarea apelor pluviale se va face prin doi receptori de terasa si preluate prin instalatii pluviale spre canalizare. Necesarul de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, energie termica.

Se vor realiza instalatii termice, sanitare si de curenti slabi (racord telefonic, instalatie interioara de telefonie, o retea de calculatoare si o instalatie de cable TV, instalatie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta, instalatie de protectie impotriva trasnetelor).

Iluminatul interior se va realiza cu corpuri de iluminat cu un consum mic de energie, iar prizele vor fi cu protectie.

Alimentarea cu energie termica se va face de la centrala proprie aflata in incinta colegiului (C10)

Proiectul pentru „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara”-Obiectivul C17 (Moara) se realizeaza concomitent cu Obiectivul C16 (Liceu), in cadrul caruia s-au prevazut sisteme alternative de producere a energiei- un numar de 80 panouri fotovoltaice.

Accesul principal se face din partea de vest prin intermediul a 3 trepte exterioare, pe o alee pietonala dalata. Exista un acces secundar, in lateral, pe latura vestica, dotat si cu rampa pentru persoane cu dizabilitati. Scarile de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati, vor fi prevazute balustrada si mana curenta. Finisajele exterioare vor fi antiderapante si rezistente la inghet.

Trotuarele de garda vor avea o latime de min 60cm, perimetral si vor avea panta de scurgere pentru a impiedica deteriorarea in timp a soclului. Se va acorda atentie deosebita etanseizarii rostului dintre cladire si acest trotuar perimetral cladirii.

In zona de acces lateral este prevazuta rampa pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. Se vor prevedea si suprafete de avertizare tactilo- vizuala.

La nivelul parterului va exista un grup sanitar care poate fi folosit inclusiv de persoane cu dizabilitati, avand dimensiuni si mobilier corespunzator.

VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior cat si la exterior, avand suprafata construita la sol de 113mp.

Din punct de vedere constructiv are structura de rezistenta pe cadre de beton armat cu pereti de caramida. Nivel de executie: P+1

Parter: 12 m/ 10m si inaltime de 4.8m

Etaj: 5 m/ 12m si cota de 11m

Acoperis- tip sarpanta.

Inceputa in anul 2004, lucrarea a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie nefinalizata atat pe interior cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in locul claselor cu profil de morarit- Industrie alimentara, au aparut in structura clasele de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si turism”.

Pentru schimbarea destinatiei corpului C17 din Moara in Spatiu pentru activitati de instruire practica au fost intocmite Expertiza tehnica, DALI si Proiectul Tehnic in anul 2015.

Conform expertizei intocmite in 2015, „Cladirea nu este conformata anti-seismic, deci nu satisface principiile de proiectare anti-seismica cerute pentru amplasament”. Expertul tehnic a incadrat constructia existenta in clasa a II-a de risc seismic, din care fac parte constructiile care sub efectul cutremurului pot suferi degradari structurale majore.

In prezent, cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distribuita pe cele doua directii principale conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de stabilitate.

In cadrul expertizei tehnice realizate in scopul „finalizarii si extinderii constructiei existente C17- Moara”, expertul incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs II , structura neindeplinind conditiile de rezistenta, rigiditate si ductilitate din reglementarile tehnice.

In acest sens, se propune realizarea unei noi constructii care sa respecta in totalitate atat normele tehnice in vigoare, cat si tema arhitecturala propusa.

Structura de rezistenta a cladirii va fi in cadre de beton cu pereti din zidarie de BCA, grosime 30cm. Planseele vor fi realizate din beton armat, iar fundatiile vor fi in sistem dual.

Acoperisul cladirii va fi tip terasa necirculabila, si va fi prevazut cu balustrada metalica de protectie.

ECHIPAREA ȘI DOTAREA SPECIFICĂ FUNCȚIUNII PROPUSE

Din punct de vedere functional, cladirea va fi o unitate de invatamant- cu spatii pentru activitati si instruire practica, necesitand echiparea si dotarea corespunzatoare, in conformitate cu destinatia acesteia.

Se solicita dotarea cu echipamente si piese de mobilier specifice domeniului, computere, copiator, precum si dotari PSI in vigoare.

 • 3.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST PENTRU INVESTIȚII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Devizul general, devizele pe obiect si listele de cantitati de fundamentare sunt anexate prezentului Studiu de Fezabilitate.

COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE VIAȚĂ/DE AMORTIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Conform Analiza Cost Beneficiu.

 • 3.5. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

STUDIU TOPOGRAFIC

S-au intocmit documentațiile necesare realizării investiției:

- studiu de teren cuprinzând Studiul Topografic pentru amplasamentul studiat;

- suport topografic pentru intocmirea studiului de fezabilitate.

STUDIU GEOTEHNIC ȘI/SAU STUDII DE ANALIZĂ ȘI DE STABILITATE A TERENULUI

S-a intocmit Studiu geotehnic, anexat prezentei documentatii.

STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC Nu este cazul.

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE

S-a intocmit Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, anexat prezentei documentatii.

EXPERTIZE TEHNICE

În vederea finalizării și extinderii construcției existente (C17 - Moară) și schimbarea destinației din spațiu de morărit în spațiu pentru activități de instruire practică în specializarea Alimentație Publică și Turism, în virtutea Legii calității în construcții (10/1995), s-a solicitat o epertiză în vederea stabilirii nivelului de concordanță a clădirii de pe teren cu exigența esențială A (rezistență și stabilitate) exprimată prin baza tehnică normativă în vigoare, dată fiind vechimea clădirii, uzura ei și având în vedere faptul că normele tehnice au fost modificate de mai multe ori de la data realizării până în prezent. Întocmirea expertizei în această situație se face în conformitate cu cerințele “Codului de proiectare seismică -partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” indicativ P100-3/2008.

Expertiza s-a efectuat în scopul:

 • -  examinării stării tehnice a clădirii;

 • -  analiza calitativă a efectelor sarcinilor suplimentare aduse clădirii de către lucrările propuse;

 • -  precizarea intervențiilor eventual necesare la nivel de ansamblu și de detaliu, pentru

satisfacerea cerințelor de rezistență și stabilitate ale clădirii.

Anexata documentatia Expertiza tehnica.

STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE

Nu este cazul.

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR ÎN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALE CĂROR AMPLASAMENTE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ

Nu este cazul.

STUDIU PEISAGISTIC ÎN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CARE SE REFERĂ LA AMENAJĂRI

SPAȚII VERZI ȘI PEISAJERE

Nu este cazul.

STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE

Nu este cazul.

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTIEI

Nu este cazul.

 • 3.6. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

GREEN BUSINESS

The future starts now!

2017

2

019

2020

2021

Nr. Crt.

Denumirea lucrării

valori lei cu tva

ANUL I

Anul II

Anul III

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luna 18

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24

Luna 25

Luna 26

Luna 27

Luna 28

Luna 29

Luna 30

Luna 31

Luna 32

Luna 33

Luna 34

Luna 35

Luna 36

Luna 37

dec

ian

feb

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE

I.

Servicii suport implementare investitie

356.566,37

16.721

255.950

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

2.975

Audit energetic inceput

0,00

Audit energetic final

2.975,00

2.975,00

Expertiza Tehnica

1.462,34

1462,34

DALI

15.259,02

15.259,02

Proiect Tehnic si detalii de executie

214.200,00

2 14.200,00

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

17.950,00

17.950,00

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

11.900,00

11.900,00

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

11.900,00

11.900,00

Servicii de management de proiect pentru pregatirea proiectului

0,00

Servicii de management de proiect pentru derularea si definitivarea proiectului

0,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

52.360,00

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

0,00

Supraveghere tehnica a executiei - Dirigentie de santier

28.560,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

0,00

Emitere ordin de incepere lucrari

II.

Executie investitie

4.284.185,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312.274,39

312.274,39

3 12.274,39

312.274,39

312.274,39

312.274,39

312.274,39

312.274,39

446.497,61

446.497,61

446.497,61

446.497,61

9.638,45

9.638,45

1 1

ORGANIZARE DE SANTIER

115.661,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

' 2

AMENAJAREA TERENULUI

3

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA

0,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

0,00

' 4

CONSTRUCTII SI INSTALATII

4.168.524,12

302.635,94

302.635,94

302.635,94

302.635,94

302.635,94

302.635,94

302.635,94

302.635,94

436.859,16

436.859,16

436.859,16

436.859,16

0,00

0,00

4.1.

OBIECTULUI 1 -CLADIRE MOARA

4.042.769,42

4.1 Constructii si instalatii

3.505.876,54

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

292.156,38

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

56.164,44

14.041,11

14.041,11

14.041,11

14.041,11

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

480.728,44

120.182,11

120.182,11

120.182,11

120.182,11

4.2.

OBIECTULUI 2 -TROTUARE SI ALEI

125755

4.1 Constructii si instalatii

125.754,70

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

10.479,56

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

III.

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

208.426,20

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

8.684,43

IV.

COMISIOANE, TAXE

34.955,40

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

1.456,48

4.7.

Informare si publicitate

24.850,00

1.224,50

7.206,50

4.8.

AUDIT

24.990,00

4.998,00

4.998

4.998

4.998

4.998

4.9.

DEPUNERE cr final

total

4.933.973,55

16.721,37

930.696,27

3.891.004,97

C+M

0,00

624.548,79

3.198.185,27

Pagină 31 din 82

 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

  • 4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚA

Prezentul proiect vizeaza cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investiții care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI NR. 144.

Terenul pe care este Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova are in incinta sa in suprafata de 20916 mp mai multe constructii. Pe langa corpul C17- Cladire Moara, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8-Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16- Cladire scoala- cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2.

Clădirile aflate în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova, reprezinta un ansamblu eterogen din punct de vedere al anului construcției, sistemului constructiv și al regimului de înălțime, fiind constructii de tipul: P, S+P+2E (Liceu C16) sau S+P+3 E (Caminl C11), construite în perioada 1970. Niciuna dintre cladiri nu este inclusă pe lista monumentelor istorice.

Obiectul proiectului îl constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala, ce va duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

Date generale:

 • •     Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj

 • •     Anul constructiei: 2004

 • •     Suprafața construită: Sc = 113 mp (suprafață rezultată din măsurători)

Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereti de caramida.

Acoperiș partial tip șarpantă pe ferme metalice;

Finisaje exterioare: -

Sistem de scurgere a apelor pluviale: -

Corpul C17 este o constructie nefinalizata (stadiul fizic de executie partial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior, cat si la exterior, avand suprafata construita la sol de 113 mp.

Din punct de vedere constructiv are structura de rezistenta pe cadre de beton armat cu pereti de caramida. Nivel de executie:

parter — 12 m x 10 m x 4,8 m

etaj — 5 m x 12 m

cota + 11 m

acoperis - tip sarpanta

Inceputa in anul 2004, lucrarea a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie netencuita atat pe interior, cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in locul claselor cu profil morarit — Industrie alimentara au aparut in structura clasele de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si turism” .

Pentru schimbarea destinatiei corpului C17 din Moară în Spatiu pentru activităti de instruire practică au fost întocmite expertiza tehnică, DALI si proiectul tehnic în anul 2015. În vederea depunerii cererii de finantare, documentelementionatetrebuieactualizateînconformitate culegislatiaînvigoaresiGhidulsolicitantului.

Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia.

Lucrările necesare sunt pentru indeplinirea obiectivelor specifice sunt:

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

- de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regionala, la obiectivele Programului Operational Regional si in mod special la atingerea obiectivelor prioritatii de investitii in cadrul careia se solicita fonduri

- de a stabili masura in care proiectul are nevoie de co-finanțare din FEDR pentru a fi viabil financiar

Proiectul se realizeaza in contextul asumarii politicilor europene prin Planurile de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

S Imbunatatirea calitatii infrastructurii educaționale si a dotărilor din unitatea educaționala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

S Realizarea de proiecte de investitii care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

Alte obiective:

 • -     îmbunătățirea consumului de energetic si diminuarea pierderilor de căldură

 • -     reducerea costurilor de funcționare și întreținere a la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova;

 • -     îmbunătățirea siguranței privind acțiunile excepționale sau accidente;

 • -     îmbunătățiri funcționale și estetice;

 • -      creșterea calității clădirii;

 • -      accesibilitatea dotărilor și creșterea calității vieții sociale și comunitare;

Indicatori specifici de proiect:

 • Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083

 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: Colegiul tehnic industrial

Grup tinta: Elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala

 • 4.2. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • -   Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, înghet, avalanșe);

 • -   Cutremure și erupții vulcanice;

 • -   Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • -   Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie. Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - În incinta și în proximitatea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara nu sunt crescătorii de animale. În același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la igiena sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • -   Accidente majore pe căile de comunicații;

 • -   Incendii;

 • -   Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor. Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detectia si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

 • 4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/PROTEJARE, DUPA CAZ

Construcția existenta nu dispune de dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apa și canalizare, încălzire, aceasta necesitand bransarea la utilitati. Se vor realiza instalatii termice, sanitare si de curenti slabi (racord telefonic, instalatie interioara de telefonie, o retea de calculatoare si o instalatie de cable TV, instalatie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta, instalatie de protectie impotriva trasnetelor).

INSTALATII SANITARE

Nu exista instalatii sanitare, constructia fiind nefinalizata.

Consumul ESTIMAT de apa rece

Numar MEDIU de elevi: 150 persoane /zi

Astfel consumul zilnic de apa rece este de: 100 pers 1 2 40 l/zi = 6.000 litri /zi

Consumul ESTIMAT de apa calda

Numar MEDIU de elevi: 150 persoane /zi

Astfel consumul zilnic de apa calda este de: 150 pers 2 20 l/zi = 3.000 litri /zi

Exista hidranti exteriori ce fac posibila interventia in situatie de incendiu, aflandu-se la o distanta corespunzatoare fata de obiectivul analizat.

INSTALATII TERMICE

Nu exista instalatii termice, constructia fiind nefinalizata.

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

Cladirea nu este alimentata cu energie electrica, constructia fiind nefinalizata.

Situatia existenta a instalatiilor electrice interioare

Nu exista instalatii electrice interioare, constructia fiind nefinalizata.

•    priza de pamant;

•    sistemul de detectie incendiu;

•    instalatia de voce date

Alimentarea cu energie electrica

Caracteristicile consumatorului

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din tabloul electric principal nou proiectat, din corpul C16, fiind montat la parterul cladirii. Alimentarea tabloului electric se realizeaza cu cablu de cupru armat montat ingropat in pamant.

In urma documentatiei pusa la dispozitie de catre arhitectul lucrarii si de catre responsabilii celorlalte specialitati (HVAC, sanitare) s-a calculat o putere instalata a tabloului electric T_C17 de distributie ce deserveste cladirea de Pi=40 kW, iar puterea electrica absorbita a fost calculata la Pa=25kW.

Distributia energiei electrice se realizeaza radial de la tabloul principal catre tablourile secundare de la parter, etaj1 si etaj 2 si se realizeaza printr-o distributie cu cabluri tip N2XH.

Tablourile electrice vor fi din material metalic sau plastic cu usa plina cu yala, cu grad de protectie minim IP 40. Toate tablourile electrice sunt prevazute cu rezerva de spatiu de minim 25%.

Toate traseele electrice vor fi realizate cu cabluri fără degajări de halogeni de tip N2XH pentru alimentarea consumatorilor normali.

Traseele orizontale de la tablourile electrice către punctele de utilizare se vor realiza îngropat în zidărie in tuburi de protectie PVC.

Toate cablurile ce vor alimenta consumatorii normali vor fi de tip N2XH (cu întârziere mărită la propagarea flăcării și fără degajări de halogeni) montate pe paturi de cabluri sau în tuburi de protecție la coborârile către aparataje.

În toate cazurile, golurile de la trecerea traseelor prin planșee și ziduri vor trebui umplute și protejate, respectându-se același grad de protecție la incendiu ca și materialele traversate.

Solutii tehnice

INSTALATIILE DE ILUMINAT

Soluția de iluminat a fost adoptată in funcție de tipul incintei, de activitatea desfășurată si de condițiile de mediu, iar alegerea s-a facut prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Sursele de lumină cu care se vor echipa corpurile de iluminat, sunt surse cu LED care indeplinesc condițiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02 deoarece au un indice de redare a culorilor Ra minim 80 si o temperatura de culoare a luminii 4000K. Aceste caracteristici influențează condițiile de confort vizual.

In salile de clasa, holuri si casele scarii sunt folosite corpuri de iluminat echipate cu sursa led, montate aparent. Actionarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu ajutorul intreruptoarelor, in cazul salilor de clasa, cu butoane cu revenire in cazul holurilor, iar pe case de scara si grupuri sanitare sunt prevazuti senzori de miscare.

In salile de clasa/studiu si laboratoare, aparatele de iluminat sunt repartizate astfel incat directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu directia luminii naturale.

In zonele de bucatarii se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse cu tehnologie LED, etanse, montate aparent.

Pentru iluminatul local al tablelor s-au prevazut aparate de iluminat care au posibilitatea reglarii orientarii fluxului in plan vertical. Acestea se monteaza deasupra tablei la o distanta de perete de cca. 0,75 m.

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere va fi dimensionat in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-2002 ‘'NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI'' astfel :

Destinatia

Inaltimea planului de lucru

Nivelul mediu de iluminare

Sala de clasa

0.7 m

Min. 300 lx

Birouri

0.7 m

500 lx

Bucatarie

0.7 m

Min. 300 lx

Cabinet

0.7 m

300 lx

Grupuri sanitare

0 m

100-200 lx

Coridoare

0 m

100-200 lx

Camere tehnice

0.7 m

200 lx

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolație, fara degajari de halogen tip N2XH, montate în jgheaburi metalice și în tuburi de protectie fara degajare de halogen.

Iluminatul de securitate consta din :

 • a) iluminat de securitate de evacuare, alimentat cu baterii locale de comutare automate de tip luminoblocuri avand baterie inclusa de acumulatori cu autonomie de 2 h. Corpurile de iluminat de securitate de evacuare se vor monta :

 • -     lânga scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

 • -     lânga orice alta schimbare de nivel:

 • -     la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta;

 • -     la fiecare schimbare de directie;

 • -     lânga fiecare iesire din cladire;

 • -     toalete cu suprafata mai mare de 8 m2 sau cele destinate persoanelor cu dizabilitati ;

 • -     De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

 • b) iluminat de securitate impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat normale din cadrul iluminatului general echipate cu kituri de urgenta 1 h, pentru o sursa, realizat in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp .

 • c) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu lampi cu acumulatori inclusi, avand autonomie de functionare 3h. Acest tip de iluminat de urgenta se va amplasa in cadrul camerelor ce deservesc instalatii pentru siguranta in exploatare (ex : camera grup pompare, etc.).

Pentru protecția la curenți de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină sunt utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala 30mA.

Sunt prevazute corpuri de iluminat de evacuare cu etichete care sa marcheze caile de evacuare pe casa scarii,subsol,parter,etajul1 si etajul 2, conform normativului I-7/2011.

Toate echipamentele electrice, inclusiv corpurile de iluminat și sursele de lumină vor fi conforme legislației din România cu privire la calitatea acestora și siguranța în exploatare.

Pentru protecția la curenții de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină vor fi utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala.

INSTALATIILE DE PRIZE SI FORTA

S-a prevăzut o rețea de prize monofazate cu contact de protecție. Prizele care se monteaza pe pereti, in salile de clasa, se monteaza la cota de minim +2.00 m fata de pardoseala finita, prizele din secretariat, birouri, sau similare se monteaza la cota de +0,3 m fata de pardoseala finita. Pentru alte zone specifice, inaltimile de montaj pentru prize sunt specificate in plansele desenate. Circuitele de priza se realizeaza cu cablu de tip N2XH, iar protecția la curenți de scurt circuit si suprasarcina este realizata cu intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 30mA. Se asigura astfel si o protectie suplimentara la electrocutare si incendiu. Prizele sunt montate ingropat in elementele de constructie sau aparent pe pereti.

Instalatiile de forta cuprind toate instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor:

 • - Pompe

 • - Ventilatoare

 • - Echipamente specifice

 • - Agregate ventilare-climatizare.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia prin legarea la nulul de protectie se foloseste ca masura principala de protectie in cazul aparatelor si echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei defecte. Conductorul pentru nulul de protectie se executa in varianta similara cu conductorii activi,avand o sectiune corespunzatoare, conform proiect. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ ).

Protectia prin legarea la priza de pamânt constă in racordarea elementelor metalice conductoare (care in mod normal nu se gasesc sub tensiune dar care, in mod accidental ar putea fi fuse sub tensiune) la priza de pământ ce deservește clădirea. Instalația de protecție la tensiuni accidentale de atingere (IPTAA) este realizata din platbanda din otel zincat tip OLZn 25x4. IPTAA se monteaza in camerele tehnice, la aceasta urmând a se lega carcasele metalice ale echipamentelor electrice precum și carcasele tablourilor electrice. Legarea IPTAA la priza de pământ se face in cel puțin două locuri, prin intermediul pieselor de separație.

INSTALAȚIA DE PARATRASNET

Nu este cazul.

PRIZA DE PĂMÂNT

Priza de pământ aferentă obiectivului va deservi instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere. Fiind comună pentru cele două instalații de protecție, rezistența prizei de pământ trebuie sa fie Rp<4Q. Daca la o distanta mai mica de 10 metri exista o alta priza de pamant care deserveste un alt imobil, acestea se vor lega intre ele pentru a nu exista riscul unei influentari reciproce.

Se va opta pentru o priza de pământ artificiala realizata din electrozi orizontali l=6m, din platbanda de OL-Zn 40x4 si electrozi verticali cu lungimea de 3m din teava OL-Zn 21/2” ingropată la 0.8m în pamant. Dupa realizare, aceasta se va verifica pentru a vedea daca valoarea rezistentei prizei de pământ corespunde normativului in vigoare, adica Rp<4 ohm. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant nu corespunde, se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mica de 4 ohm.

INSTALAȚII DE PROTECTIE ÎMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN C-S (separarea realizandu-se la nivelul tabloului general).

MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-2011.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii.

MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE

Protectia de baza se va asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 10mA sau 30 mA pe circuitele de prize, boilere si iluminat.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, tevi si tubulaturi metalice. Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25x4 mm, fie prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10 mmp. Se vor lega la pamant : paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice, carcase de echipamente, etc.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA ATMOSFERICA

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice se vor prevedea descarcatoare de supratensiune clasa 2 , care se vor lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare.

EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :

 • •   Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;

 • •  Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura;

 • •   rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

 • •  adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi

 • •   limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in rezonanta

Siguranta la foc se realizeaza prin :

Adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor de constructie;

Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta;

Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin :

- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp ( la anclansare, la declansare)

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice.

INSTALATII DE CURENTI SLABI

INSTALAȚIA DE DETECTIE INCENDIU

Condiții generale si descrierea sistemului

Centrala de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu va fi instalata in corpul de clădire C16-Scoala. Toate elementele sistemului se vor conecta intr.-o bucla din centrala de detectie amplasata in corpul de cladire C16.

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare.

Surse de producere a incendiilor

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum:

-surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.); -surse de aprindere cu flacără;

-surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

-surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

-surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

-surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

-surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

-acțiune intenționată.

Rolul și funcțiunile echipamentelor

Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcțiuni: Detectarea incendiilor, atât in depozitul propriu-zis, cât, mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

-anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă;

-alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție; -avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

-efectuarea de comenzi catre echipamentele care au rolul de a limita efectele unui incendiu.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS)

Trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de funcționare ale instalației de semnalizare a incendiilor:

-Starea de veghe, când echipamentul de control și semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrica și în absența semnalizării oricărei alte stări;

-Starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;

-Starea de defect, când este semnalizat un defect;

-Starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;

-Starea de testare, când este semnalizată o testare a funcționării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conține cel puțin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puțin un parametru fizic și/sau chimic asociat cu incendiul, și care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de control și semnalizare (ECS).

Tipul de detector se alege în funcție de:

-materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

-configurația spațiului;

-efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

-condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

-posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

-suprafața protejată (performanța detectorului);

-distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

-distanța față de pereți;

-inălțimea și configurația tavanului;

-ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

-obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

Detectoarele utilizate in cadrul obiectivului sunt de urmatoarele tipuri:

-detector optic de fum adresabil;

-declanșatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de semnalizare a incendiilor și este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.

Declanșatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spațiul protejat trebuie, în mod normal, să aibă aceeași metodă de funcționare și, preferabil, să fie de același tip. Declanșatoarele manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi diferențiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate ușor și trebuie să fie accesibile(vor avea culoare rosie).

Butoanele manuale de avertizare incendiu sunt de tip adresabil.

Înălțimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,4m fata de pardoseala finita.

Declanșatoarele manuale s-au amplat pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși si la fiecare ieșire spre exterior. Declanșatoarele se amplasează în locuri ușor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice ale sistemului de semnalizare a incendiilor și care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.

Sirenele de avertizare au flash incorporat si vor fi de tip conventional. Acestea de vor integra in bucla cu ajutorul unor module adresabile care au rolul si de a le monitoriza.

Sunetul emis de dispozitivele de alarmă va fi continuu, chiar dacă are amplitudinea și frecvența variabilă.

Realizarea instalației de detectie si semnalizare incendiu

Instalația de detectie si semnalizare incendiu se realizează în execuție îngropată sau aparentă, cablurile utilizate fiind conforme cu cerințele specificate de producătorul echipamentelor.

Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcție de mediul și locul de amplasare. Cablurile se instalează în spații protejate de tip tuburi din material plastic.

Cablurile instalatiei de detectie si semnalizare incendiu se vor monta la minim 30 cm de cablurile instalatiilor de joasa tensiune si vor fi rezistente la foc minim 30 de minute.

Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereți și planșee cu rol de rezistență la foc (antifoc), golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistența la foc a elementului de compartimentare traversat să nu se reducă.

Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă și identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea și rezistența la foc a cablului fără conexiune.

Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control și semnalizare la incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, față de toate celelalte cabluri ale sistemului de detectare și de alarmă la incendiu.

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi ușor identificate.

Arhitectura sistemului

Pentru realizarea funcțiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:

 • - echipament de control si semnalizareamplasata in corp cladire C17;

 • - module adresabile cu intrari supervizate/ iesiri pe releu;

 • - detectoare optice de fum adresabile;

 • - butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

 • - sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash, de interior;

 • - sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash incorporat de exterior;

 • - surse in comutatie 230Vca/24Vcc cu acumulatori inclusi.

ECS este situata la parter, intr-o incapere special dedicata din corpul de cladire C16. In corpul de cladire C17, toate elementele sistemului se vor integra pe bucla ECS-ului din corp C16.

Dupa receptionarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentari suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul aparitiei unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

 • - difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

 • - comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

Nu se vor prinde cablajele de țevi, tiranți .Traseele cablurilor instalatiei de detectie si semnalizare incendiu vor fi distantate fata de cablurile instalatiilor de forta la cel putin 30cm pentru a evita perturbatiile electromagnetice induse de aceste circuite in instalatia de detectie incendiu. Traseul cablurilor va fi in unghi drept,bucla de detectie incendiu intre doua elemente de detectie va fi intreaga.

INSTALATIA DE VOCE-DATE

Reteaua date-voce

Aceasta instalatie permite conectarea posturilor de calculator din spatiile aferente corpului de cladire C17, la INTERNET. Circuitele interioare vor fi realizate cu cablu FTP cat. 6, iar structura retelei se configureaza din dulapul de date.

Rack-ul se va monta la inaltimea de 2 m fata de pardoseala finita (cota inferioara), montat la minim 0.5 m fata de tabloul electric si sa nu fie amplasat pe zone de circulatie. Prinderea rack-ului se va face cu sisteme agrementate corespunzatoare tipului constructiv al peretelui.

Furnizorul local de servicii de date, va oferi solutia tehnica completa.

INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE

DESCRIEREA LUCRARII

Se vor realiza instalații de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate, precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile vor deservi obiectul principal proiectat - corp C17, precum si celelalte obiecte propuse -unde este cazul.

In acest sens se realizeaza următoarele tipuri de instalații:

Instalatia de alimentare cu apa rece si apa calda:

 • - instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apa rece/calda pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PP-R

Instalatia de canalizare menajera:

 • - retelele de canalizare menajera alcatuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior.

ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua publica exterioara de alimentare cu apa existenta in zona. Obiectivul va racordat la aceasta retea prin intermediul unui racord din teava tip PEHD.

Inregistrarea consumului de apa rece se va realiza prin montarea unui ansamblu de contorizare formate din doi robineti de sectorizare si un apometru cu citire la distanta amplasat in camin apometru.

INSTALATIA INTERIOARA DE APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER

Distributia pe verticala a retelei de apa rece va fi realizata prin intermediul coloanelor executate din țeavă tip PP-R (SDR 11, PN 10).

In spatii neincalzite tranzitate de conducta de alimentare cu apa rece, se prevede termoizolatie cu grosimea de 19 mm. In rest, in interiorul cladirilor izolatia va fi de 6 sau 9 mm.

Obiectivul va fi echipat cu obiecte sanitare conform temei de arhitectura.

Grupurile sanitare vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul legaturii la coloane. Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul cladirii prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere, robineti montati ingropat in pereti.

Pentru consum redus de apa se vor monta perlatoare de apa la fiecare lavoar, care reduc consumul de apa pana la jumatate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 sau 9 mm. La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

INSTALATIA INTERIOARA DE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER

Apa calda pentru consum menajer va fi asigurat de catre Centrala termica existenta din incinta. Distributia retelei de apa calda va fi realizata prin intermediul conductelor executate din țeavă tip PP-R-FC (SDR 7.4, PN 16).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 - 9 mm. La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare. INSTALATIA INTERIOARA DE CANALIZARE

Instalatia interioara de canalizare menajera

Colectarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Consumatorii amplasati in Parter si etaje au cota si panta suficiente pentru evacuarea libera, gravitationala, catre canalizarea oraseneasca.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40 mm pentru lavoare, pisoare si 110 mm pentru vasul de closet. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Se vor monta piese de curatire pe coloanele de canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 - 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat, dar urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul acoperisului sau in lateralele cladirii, in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 7 din Normativul I 9 - 2015.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție. Toate iesirile din cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa.

Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a specificatiilor frunizorului de materiale/echipamente.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PVC-KG (SN4) montata sub placa parterului prin pamant, iar de aici vor fi evacuate pe traseul cel mai scurt spre exteriorul cladirii. La exterior apele menajere vor fi preluate de caminele de canalizare. Dupa colectare vor fi evacuate la colectorul stradal, prin intermediul unei retele de canalizare formata din tuburi de PVC (SN4).

Tuburile din PVC (SN4) se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 2%, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7 mm bine compactat. In rest umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 100%.

Instalatia de canalizare pluviala

Apele pluviale vor fi preluate de pe acoperis prin intermediul unui sistem de receptoare de terasa cu parafrunzare si tuburi fonoabsorbante din PP sau PVC, tip SILERE, si vor fi evacuate la canalizare.

CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de Iucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

MENTIUNI GENERALE

Conductele de apa calda si apa rece vor fi din polipropilena putindu-se monta atit aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie.

Conductele de apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 mm sau 9 mm.

In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.

Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar,ele fiind echipate cu baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele electrice.

In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar ce se vor atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.

Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul sifoanelor aferente acestora sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala, conform planurilor anexate.

Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minim 0.012m/m ce va asigura o curgere continua a apei , iar cele ingropate in sol vor respecta adincimea minima de inghet conform STAS 1478-90 si STAS 179587. Conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde exista pericolul sedimentarii cat si cu piese de dilatare si vor fi supuse probelor de etanseitate.

Coloanele de canalizare menajera vor fi izolate cu vata minerala cu grosimea de 5cm. Ventilarea coloanelor se va face prin tubul (75/100mm) ce face legatura cu atmosfera conform planurilor anexate. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

PROBE

Conductele de apa rece si calda vor fi supuse urmatoarelor probe:

-proba de etanseitate la presiune la rece;

-proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera;

-proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:

-proba de etanseitate;

-proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona lucrările de instalații sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre Beneficiar.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI AII

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari: -Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 123/mai2007+ Legea 177/2015 ;

-Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; -Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

-P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a constructiilor;

-Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

-Legea 307 - 2006 privind apararea impotriva incendiilor

-NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

-NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

-NP 080-2005

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuția va fi facută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare. Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

DISPOZITII FINALE

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

 • - la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.

 • - sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

 • - sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau consumatorilor deserviti

 • - in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor instruite si autorizate.

INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE - GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU INCENDIU

Conform P118-2/2013, art. 4.1, lit f, nu este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Se prevad stingatoare cu pulbere tip P6 si pichet PSI.

La exterior, in incinta complexului de invatamant, sint hidranti exteriori functionali.

INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:

 • •              producere agent termic apa calda ;

 • •               distributia agent termic apa calda pentru incalzire ;

Instalatia de producere agent termic pentru incalzire ( centrala termica )

Agentul termic apa calda necesar instalatiei de incalzire va fi asigurat de catre Centrala termica existenta din incinta. Acesta centrala este echipata cu 2 cazane functionanad pe comb gazos. Deoarece, in acest moment centrala deserveste si cladirea Corp C16, precum si alti consumatori din incinta Colegiului , ar trebui suplimentata puterea instalata a acestei centrale termice. Dar, datorita faptului ca se vor efectua lucrari de izolare termica si de crestere a eficientei energetice a cladirii Corp C16,

Astfel, pentru asigurarea necesarului de incalzire al acestei cladiri va scade, astfel incat puterea termica instalata in acest moment in centrala va fi suficienta pentru preluarea consumatorului nou care este corp C17

Singura conditie este implementarea proiectului de reabilitare a cladirii C16. In caz contrar, va fi necesar suplimentarea centralei termice cu 1 cazan de 120 kW, racordat in paralel cu cele existente .

Pentru prepararea apei calde manejere exista montat un sistem de captatoare solare , format din mai multe panouri solare cu tuburi vidate, care vor asigura in perioada calda energia necesara prepararii apei calde menajere.

Instalatia de distributie agent termic

- instalatia de distributie se va realiza in sistem ramificat pornind din centrala termica printr-o retea de distributie montata ingropat ( executata din conducte de polipropilena cu insertie de fibra compozita, izolate ) pana la intrarea in cladire ;

- din reteaua orizontala amplasata in pardoseala finita a Parterului , se va alimenta o coloana verticala, amplasata conform planse desenate. Aceasta coloana va fi mascata in nisa de instalatii.

Coloana va alimenta un numar de 3 Distribuitoare- Colectoare ( cate 1 pe fiecare nivel ), amplasate in grosimea peretilor, conform planse desenate.

De la Distribuitoare, legaturile la corpurile statice de incalzire se vor executa cu teava de polietilena extrudata tip PeX , montata in tub de protectie. Aceste trasee vor fi montate ingropat in pardoseala finita. Acest sistem de distributie va duce la o mai buna echilibrare a instalatiei de incalzire, un control mai exact pe fiecare zona. Pentru a se asigura un debit constant si uniform prin toata instalatia de incalzire se va monta o pompa de circulatie cu turatie variabila, cu inverter.

Dimensionarea conductelor s-a făcut astfel încât rețeaua de distribuție să fie echilibrată și pierderile de sarcină să fie mai mici decât presiunea disponibilă.

Dimensionarea corpurilor de incalzire a tinut cont de masurile ce se vor lua pentru cresterea rezistentei termie a anvelopei cladirii, adica :

 • - termoizolarea fatadei cladirii

 • - Izolarea planseului peste ultimul nivel

Toate corpurile statice de încălzire se vor racorda la instalația de distribuție prin intermediul unor robineți tur/retur, astfel încât să se poată interveni în orice moment în caz de nevoie, fără a influența restul instalației. Anumite corpuri de incalzire se vor echipa cu capete termostatice, astfel incat sa se realizeze o economie insemnata de energie.

INSTALATIA DE CLIMATIZARE - VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip split ( multi ).

Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii , conform planse desenate.

Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica , cladirea fiind prevazuta cu o instalatie de ventilare centralizata , cu recuperare de caldura ( pentru o eficienta energetic a cat mia mare )

Recuperatoarele de caldura vor fi de tip orizontal, montate in tavanul fals al grupurilor sanitare

Certificare

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de Iucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Mentiuni generale

Conductele principale de distributie de agent termic apa calda vor fi din polipropilena cu insertie de fibra compozita, putandu-se monta atat aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie si din teava de polietilena extrudata de tip PeX-a , in cazul legaturilor la radiatoare .

Conductele de distributie se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 mm sau 9 mm. In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.

Radiatoarele vor fi de forma dorita de beneficiar, ele trebuind sa indeplineasca criteriile de performanta termica necesare.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele electrice.

In cazul defectiunilor separarea corpurilor de incalzire statice este posibila datorita robinetilor tur/retur precum si a sistemului Distribuitor- Colector.

Probe

Conductele de apa agent termic vor fi supuse urmatoarelor probe:

-proba de etanseitate la presiune la rece;

-proba de functionare a instalatiilor de incalzire;

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona lucrarile de instalații termice in conformitate cu prevederile Normativului I 13 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

Masuri de protectia muncii si AII

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 123/mai2007+ Legea 177/2015 ; -Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; -Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

-P 118 - 2013. Normativ de siguranța la foc a constructiilor;

-Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

-Legea 307 - 2006 privind apararea impotriva incendiilor

-NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

-NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuția va fi facută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare.        Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în

exploatare) vor lua orice masură, care să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

Dispozitii finale

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pentru deviere. Antreprenorul va avea obligatia ca:

 • - la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.

 • - sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

 • - sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau consumatorilor deserviti - in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor instruite si autorizate.

Incadrarea in norme:

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr. 1219/MC 3.03.1994 și M.I. 381/04.03.1994.

Exigente de calitate

Proiectul asigură realizarea unor instalații termice de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate (rezistenta și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului), precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995 + Legea 177/ 2015, astfel : -rezistenta si stabilitatea;

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

-protectia impotriva zgomotului.

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MLPAT, pentru cerinta „IT” (conform. Legii 10/1995 + Legii 123/mai2007, actualizate). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

164-85

4369-81

7109-81

6472/2-83

6472/3-89

SR 1907-1-97

SR 1907-2-97

Caldura. Terminologie si simboluri

Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie

Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri, unitati de masura

Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori

Idem. Termoterhnica. Calculul al elementelor de constructii ale cladirilor Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul. Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul

SR 4869-97

STAS 6648/1

Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade - zile

Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Prescriptii fundamentale

STAS 6648/2

SR EN 442/1-00

1797/1-79

Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori Radiatoare si convectoare. Partea 1. Specificatii si conditii tehnice Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea coorpurilor de incalzire. Prescriptii generale

11247/1-79

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Marimi caracteristice

11247/2-79

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea puterii termice

11247/3-80

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea pierderii de sarcina

11247/4-81

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristice termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea temperaturii superficiale

11984-83

Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termica a corpurilor de incalzire

SR EN 247-00

Schimbatoare de caldura. Terminologie

SR EN 305-00

Schimbatoare de caldura. Definitii ale performantelor schimbatoarelor de caldura

7132-98

Instalatii de incalzire centrala. Masuri de siguranta la instalatii de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115 0C

3317-67

Gaze combustibile

SR CR 12792-99

11050-87

6156-86

Ventilarea in cladiri. Simboluri si terminologie

Instalatii de gaze naturale. Terminologie

Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametrii de izolare acustica

I13-2015

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

I5-2010

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de vaentilare si climatizare

SC004-2000

Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladirile publice

GP041-98

Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115 0C

ME005-00

Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatii aferente constructiilor

C142-85

Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii

C107/1-97

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit

C107/2-97

Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit

C107/3-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

C107/4-97

Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

C107/5-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul

NP048-2000

Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

PTC9

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune

PE927/E-35

Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor

P118- 1/2/3

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C56-2000

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente

C300

Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Ordinul MI 1080/2000

Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor D.G.P.S.I. - 02

Ordinul MI 1023/1999

Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor D.G.P.S.I. - 01

Legea 90/96

Norme generale de protectia muncii

Legea 10/95

Lege privind calitatea in constructii

Legea 50/91

Lege privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ( republicata )

Ordinul 1493/01

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform Legii 10 / 1995 , specialitatea instalatii termice „IT”.

INTRODUCEREA DE DISPOZITIVE ANTISEISMICE

Nu e cazul

 • 4.4. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

 • B. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 70 locuri de munca.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munca.

 • C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa - Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova - obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Obiectivul de investiție prezentat spre analiza nu va avea surse de poluare a solului și subsolului .

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri de învelitoare și tencuieli. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Pe parcusul execuției lucrărilor, deșeurile generate de Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova vor fi colectate în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care Spitalul are incheiat un contract. Depozitarea gunoiului menajer se face într-un spatiu special amenajat din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de incălzire și ventilare și crearea de posibilităti de curătenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara colectează deșeurile și le depozitează folosind infrastructura existentă a acestuia. Prin proiect nu se intervine asupra sistemului de colectare a deșeurilor.

În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv că urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

 • D. IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL ȘI ANTROPIC ÎN CARE ACESTA SE INTEGREAZĂ, DUPĂ CAZ

În perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integreaza.

 • 4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea unitatii ca motor de creștere, prin abordarea deficiențele actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea pe piața muncii.

 • 4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

CONSIDERATII INITIALE SI IPOTEZE

Obiectivul prezentei analize financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara a investitiei propuse.

Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza (perioada de analiza=perioada de implementare - 3 ani+perioada de referința - 10 ani) care sa faca posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.

Analiza a fost efectuata in baza metodei incrementale, veniturile si costurile incrementale reprezentand diferenta dintre valorile asociate proiectiei scenariului “cu proiect” si cele asociate scenariului “BAU”.

Scenariul BAU-Business as Usual pleaca de la ipoteza in care beneficiarul nu realizeaza investiția si menține infrastructura la nivelul existent (Scenariul 1).

Conventii:

 • •  numai fluxurile de numerar efective sunt luate in consideratie, fiind eliminate fluxurile non-monetare

(contabile) cum sunt amortizarile si provizioanele;

 • •  valorile introduse sunt considerate fara TVA;

 • •  valorile sunt determinate incremental si sunt calculate la valoarea actualizata;

 • •  sunt estimate 2 fluxuri de numerar in vederea determinarii indicatorilor de performanta ai proiectului si evaluarii sustenabilitatii financiare a proiectului.

 • •  analiza financiara a fost efectuata in lei. preturile sunt constante, estimate/determinate la momentul realizării analizei.

PERIOADA DE REFERINTA A INVESTITIEI SI PERIOADA DE VIATA A ECHIPAMENTELOR. VALOAREA REZIDUALA.

Perioada de analiza luata in calcul in cadrul ACB este compusa din perioada de realizare a investitiei (32 luni) si perioada de referinta recomandata (10 ani) prin ghidul de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020.

Am considerat Anul 1 ca fiind anul de incepere a investitiei.

Graficul de implementare fizica si valorica impreuna cu estimarea esalonarii cererilor de plata este prezentat in Analiza sustenabilitatii proiectului

Intrucat proiectul este negenerator de venituri, valoarea reziduala a investitiei a fost calculata conform metodei reziduale contabile, respectiv valoarea neamortizata in contabilitatea proiectului dupa expirarea perioadei de referinta.

Costul investitional.

Costul investitional este considerat fara TVA, respectiv:

ANUL

An 1

An 2

An 3

COST INVESTITIONAL

4.151.793

14.052

215.084

3.922.658

teren

construcții

3.338.974

3.338.974

echipa me nte/dota ri

480.728

480.728

co ns u lta nta/p roiecta re/taxe

332.091

14.052

215.084

102.955

In conformitate cu prevederile ghidului de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, au fost utilizate urmatoarele rate de actualizare:

 • -   rata de actuzalizare financiara - 4%

 • -   rata de actuzalizare economica - 5%

FLUXURILE DE NUMERAR

Sunt determinate inainte de taxare si rambursarile de credite, cu exceptia celui utilizat in analiza de sustenabilitate.

COSTURILE DE OPERARE.

Costurile de operare sunt estimate anual si sunt structurate astfel:

Costuri cu utilitati, respectiv:

VARIANTA FARA PROIECT

VARIANTA CU PROIECT

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

0,00

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

22.146,09

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

90.350,00

tariful de furnizare unitar

0,245

tariful de furnizare unitar

0,245

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

40.226,42

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

86.736,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

0,00

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

20.113,21

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

43.368,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

tariful de furnizare unitar

15,00

tariful de furnizare unitar

15,00

Cheltuieli utilitati

0,00

Cheltuieli utilitati

82.485,72

VENITURI

Proiectul isi propune modernizarea corpului C16. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor de consumuri energetice si emisii de gaze cu efect de sera. Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme de mediu, nu se obtin venituri din realizarea acestuia.

Proiectul nu este generator de venituri.

Astfel, plecand de la veniturile din 2017 care au finantat activitatea curenta a liceului, s-a considerat reducerea proportionala a acestor nevoi de finantare ca urmare a reducerii costurilor cu utilitatile ca urmare a implementarii proiectului.

INDICATORII DE PERFORMANTA.

Evaluarea performantelor financiare a fost realizeaza prin calculul urmatorilor indicatori:

- valoarea actuala neta financiara (VANF) - reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta;

 • -   rata interna de rentabilitate financiara (RIRF) - reprezintă rata de actualizare care egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

 • -   raportul cost-beneficiu - se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor si mai mic ca 1 pentru a considera interventia necesara.

Acestia au fost calculati luand in considerare costul total al investitiei, indiferent de solutia de finantare a acesteia.

Rezultatele obtinute:

VANF = - 3.141.122

RIRF = -6,912%

Beneficii/Costuri = -0.11

Analiza indicatorilor de performanta financiara (FNPV(C))

ANUL

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

COST INVESTITIONAL

14.052

215.084

3.922.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

teren

0

0

0

constructii

0

0

3.338.974

echipamente/dotari

0

0

480.728

consultanta/proiectare/taxe altele (retele, am teren, etc)

14.052

0

215.084

0

102.955

0

COSTURI OPERARE

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale salarii utilitati intretinere spatii alte costuri inlocuiri dobanzi rambursari credite impozite si taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

0

0

82.486

0

0

Economii din reducerea consumului de energie

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

SURSE FINANTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

asistenta UE bugetul de stat buget local imprumuturi alte surse

Valoare reziduala

1.223.688

CF net

-14.052

-215.084

-3.922.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.223.688

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

0,6496

0,6246

0,6006

0,5775

0,5553

0,5339

0,5134

0,4936

0,4746

0,4564

Rata de actualizare

4,0%

Valoare actualizata a veniturilor nete

-13.511

-198.857

-3.487.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

558.475

RATA DE RENTABILITATE INTERNA INVESTITIEI

-6,912%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

-3.141.122

Beneficiu/Cost

-0,119

SUSTENABILITATEA FINANCIARA.

Detalierea calculelor este prezentata in Analiza sustenabilitatii.

Analiza sustenabilitatii

ANUL

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

COST INVESTITIONAL

4.151.793

14.052

215.084

3.922.658

0

0

0

0

0

0

0

teren

constructii

3.338.974

3.338.974

echipamente/dotari

480.728

480.728

consultanta/proiectare/taxe

332.091

14.052

215.084

102.955

altele (retele, am teren, etc)

0

COSTURI OPERARE

742.372

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

742.372

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

salarii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

utilitati

742.372

0

0

0r

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

intretinere spatii

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inlocuiri

tr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dobanzi

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rambursari credite

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

impozite si taxe

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI OPERATIONALE (incremental)

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SURSE FINANTARE

4.894.165

14.052

215.084

3.922.658

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

asistenta UE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bugetul de stat

4.068.758

13.771

210.782

3.844.205

buget local

825.407

14.052

201.313

3.711.875

-3.761.719

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

imprumuturi

0

alte surse

0

Valoare reziduala

CF cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 • 4.7. ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ȘI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza economica dovedeste contributia proiectului la progresul economic al regiunii sau localitatii, fiind elaborata din punctul de vedere al societatii in dubla sa calitate, de beneficiar si cofinantator al proiectului. Conversia preturilor. Pentru transformarea preturilor din analiza financiara, am utilizat factorii de conversie prezentati in tabelul urmator impreuna cu un factor de conversie standard (FCS) indicat in Documentatia de specialitate. Acesta a fost utilizat pentru elemente cu pondere redusa.

Tipul costului

FC

Note

COST INVESTITIONAL

teren

1.00

constructii

0.66

40% forta de munca necalificata (FC=0.6), 30% materiale import fara taxe, 20% materiale locale si 10% profituri

echipamente/dotari

0.90

90% importuri fara taxe (FC=1), 10% profit net (FC=0)

consultanta/proiectare/taxe

1.00

forta de munca calificata, piata nedistorsionata

altele (retele, am teren, etc)

0.72

40% constructii (FC=0.66), 40% echipamente (FC=0.90), 10% forta de munca calificata (FC=1)

COSTURI OPERARE

costuri materiale

1

FCS

salarii

0.64

10% forta de munca calificata, piata nedistorsionata (FCS=1), 90% forta de munca necalificata, oferta excede cererea, 60% din forta de munca necalificata reflecta costul de oportunitate (FCS=0.6)

utilitati

1.00

FCS

intretinere spatii

1.00

absorbit de personal

alte cheltuieli

1.00

FCS

Valoare reziduala

1.00

FCS

Monetizarea externalitatilor.

Au fost studiate si incluse in evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoaca proiectul, dar pentru care nu se realizeaza o valorizare pe piata.

Externalitati negative: nu s-au identificat

Externalitati pozitive:

Beneficii sociale

Un impact pozitiv este inregistrat de cresterea calitatii vietii elevilor cuantificat la 85 euro/elev/an.

Beneficii de mediu

Beneficiile de mediu rezulta din impactul pozitiv al reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceste beneficii afecteaza intreaga populatie a municipiului Craiova.

Rezultatele obtinute:

VANE = 329.496 lei

RIRE = 6.386 %

B/C= 1.752

Conform acestor rezultate rezulta ca se justifica finanțarea proiectului din fonduri publice, analiza economica reliefând utilitatea sociala a proiectului.

Analiza economica (lei)

ANUL

FC

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

COST INVESTITIONAL

14.052

215.084

2.739.334

0

0

0

0

0

0

0

teren

1,00

0

0

0

constructii

0,66

0

0

2.203.723

echipamente/dotari

0,90

0

0

432.656

consultanta/proiectare/taxe

1,00

14.052

215.084

102.955

altele (retele, am teren, etc)

0,72

0

0

0

COSTURI OPERARE

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

salarii

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

utilitati

1,00

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

intretinere spatii

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte costuri

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inlocuiri

dobanzi

rambursari credite

impozite si taxe

Externalitati negative

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Economii din reducerea consumulu

i de

energie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externalitati pozitive

0

0

0

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

Economii CO2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cresterea calitatii vietii

0

0

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

415.831

SURSE FINANTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

asistenta UE bugetul de stat buget local

imprumuturi

alte surse

Valoare reziduala

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CF net

-14.052

-215.084

-2.739.334

250.859

250.859

250.859

250.859

250.859

250.859

250.859

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,9524

0,9070

0,8638

0,8227

0,7835

0,7462

0,7107

0,6768

0,6446

0,6139

Rata de actualizare

5,0%

Valoare actualizata a veniturilor

nete

-13.382

-195.088

-2.366.340

206.383

196.555

187.195

178.281

169.792

161.706

154.006

RATA DE RENTABILITATE INTERNA I

NVESTITIEI

6,386%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

329.496

Beneficiu/Cost

1,752

Pagină 57 din 82

 • 4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Obiectivul analizei este de a determina gradul de incertitudine in ceea ce priveste implementarea proiectului si, de asemenea, de a evalua si identifica variabilele critice si impactul potential asupra modificarii indicatorilor de performanta financiara si economica.

Impactul variației costului investiției

RIRF

VANF

RIRE

VANE

B/C

10%

-6,91%

-  3.455.234

11,33%

1.724.785

1,474413

5%

-6,91%

-  3.298.178

12,00%

1.830.466

1,521965

1%

-6,91%

-  3.172.533

12,58%

1.915.010

1,562596

0%

-6,91%

-  3.141.122

6,39%

329.496

1,751957

-1%

26,50%

539.515

12,89%

1.957.283

1,583848

-5%

-6,91%

-  2.984.065

13,54%

2.041.827

1,628372

-10%

-6,91%

-  2.827.009

14,42%

2.147.508

1,68816

Impactul variatiei costurilor de operare

RIRF

VANF

RIRE

VANE

B/C

0,1

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,559828

0,05

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,566406

0,01

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,571781

0

-6,91%

-  3.141.122

6,39%

329.496

1,751957

-0,01

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,574507

-0,05

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,580037

-0,1

-6,91%

-  3.141.122

12,73%

1.936.147

1,587102

Impactul variatiei externalitatilor pozitive

RIRF

VANF

RIRE

VANE

B/C

0,1

14,25%

2.341.123

1,693022

0,05

13,50%

2.138.635

1,633081

0,01

12,89%

1.976.644

1,585129

0

6,39%

329.496

1,751957

-0,01

12,58%

1.895.649

1,561153

-0,05

11,96%

1.733.659

1,5132

-0,1

11,19%

1.531.171

1,453259

-0,15

10,40%

1.328.682

1,393318

-0,2

9,61%

1.126.194

1,333378

 • 4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Evaluarea riscurilor consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa atinga o performanta satisfacatoare. Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

 • -   Identificarea riscului - prin intocmirea unor liste de control;

 • -   Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo, arbori decizionali;

 • -   Reactia la risc: cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

 • -   un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • -   efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

 • -   atat evenimentul, cat și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor, precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

 • -   Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

 • -   Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • -   Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al riscului;

 • -   Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip

  Actiune

  Corectiva

  Metoda Eliminare

  Soluțiile

  tehnice

  Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic

  Evităre risc

  Beneficiărul, impreună cu proiectăntul, vor studiă ămănuntit documentătiă, ăstfel incăt să fie ăleăsă solutiă tehnică ceă măi buna

  Obtinerea finantarii

  Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanatarea din fonduri structurale

  Evităre risc

  Beneficiărul vă studiă ămănuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situație

  Riscul constructiei

  Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat

  Evităre risc

  Stabilirea, inca din perioada de elaborarea a documentatiei de executie, a unui grafic de implementare si a unui buget realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, luarea in calcul a rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. O alta masura preventiva o reprezinta prevederea de clauze de penalitate si denuntare unilaterala in contractele atribuite pentru implementarea investitiei.

  Preturile materialelor

  Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

  Evităre risc

  Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie. Semnarea de contracte de achizitie cu pret ferm.

  Riscul de intretinere

  Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorate executiei lucrărilor

  Evităre risc

  Semanarea unui contract cu clauze de garantii extinse, astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant.

  Grad scazut de apreciere a investitiei

  Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spatiile nou amenajate, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile sociale si reducerea poluării

  Evităre risc

  Instruirea adecvata a utilizatorilor si a populatiei din zona

 • 5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

  • 5.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Din concluziile Expertizei tehnice scenariile sunt urmatoarele:

Scenariul tehnico-economic 1

Consolidarea constructiei existente.

 • A. Dificultati tehnice de executie:

 • 1.   spargerea locala (controlata) a placii de pardoseala si inserarea fundatiilor noilor stalpi;

 • 2.   asigurarea conlucrarii fundatiilor noi cu fundatiile constructiei existente;

 • 3.   spargerea locala (controlata) a placii peste parter si inserarea grinzilor si a suprabetonarii partiale a placii

existente;

 • 4. realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor si placilor noi si asigurarea conlucrarii cu peretii si centurile existente.

 • B. Durata executie: +50% in cazul in care se continua cladirea existenta.

 • C. De ordin financiar:

i. Modernizare constructie existenta = 700 euro/mp

ii. Demolare plus constructie noua = 500 euro/mp

Scenariul tehnico-economic 2

Desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii.

 • 5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Din concluziile Expertizei Tehnice, scenariile tehnico-economice propuse pentru Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, sunt urmatoarele:

Scenariul tehnico-economic 1

Consolidarea construcției existente - nu este fezabila.

Scenariul tehnico-economic 2

Desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii - este recomandarea expertului tehnic.

Scenariul recomandat este scenariul 2.

 • 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

 • A) OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Descrise in cadrul capitolelor anterioare.

 • B) ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI

Descrise in cadrul capitolului 4, sub-capitolul 4.3.

 • C) SOLUȚIA TEHNICĂ, CUPRINZÂND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, A PRINCIPALELOR LUCRĂRI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ, CORELATĂ CU NIVELUL CALITATIV, TEHNIC ȘI DE PERFORMANȚĂ CE REZULTĂ DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PROPUȘI

Descrise in cadrul capitolelor anterioare, respectiv capitlul 3.

 • D) PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Nu este cazul.

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 • A) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 5.078.870,82 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.781.538,69 lei

Valoare totala: 4.273.555,74 lei, fara TVA, din care:

C+M: 3.177.763,59 lei

 • B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

  1

  Regim de inaltime

  P+2E

  2.

  Suprafața construita

  149,89 mp

  3

  Suprafața desfasurata

  474.71mp

  4

  Suprafata utila

  386.28 mp

GREEN BUSINESS

The fu tu re starts now!

Dotari pe nivele si spatii

U.M.

Cantitate

PARTER

Vestiar baieti

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spatiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

982,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 21-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760

buc

8,00

mm

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cesti 3 set

buc

3,00

Cani 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin rosu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe sampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

șnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5

buc

10,00

buc, 130 x 130 cm

Naproane

buc

10,00

Servete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet

buc

1,00

pentru restaurant)

Optional!

Uniforme ospatari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

masina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

sampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina 1b - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca margarita- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml - 12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie - set 3 marimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor

buc

1,00

ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

cutit special pentru fructe citrice, utilizat

buc

1,00

pentru prepararea ingredientelor in

cocktailuri sau alte bauturi

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurite de masurat

buc

1,00

Cleste penseta pentru decorare

buc

1,00

cocktail

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frisca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de

buc

1,00

36,41,45)

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set portelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set portelan cappucciono - 180 ml

buc

1,00

Set latte din portelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfacator bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu cleste

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbuson Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (500l)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Masina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurita ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator )

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă-prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, masina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru

buc

1,00

prăjit

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-

ANS

1,00

bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt

fete, 14 pt baieti

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

masina pentru râșnit cafeamasina

buc

1,00

pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit

cafea

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

sampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin rosu - set 12 buc

buc

1,00

vina lb - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca margarita- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml - 12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie - set 3 marimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor

buc

1,00

ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

cutit special pentru fructe citrice, utilizat

buc

1,00

pentru prepararea ingredientelor in

cocktailuri sau alte bauturi

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Cleste penseta pentru decorare

buc

1,00

cocktail

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frisca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de

buc

1,00

36,41,45)

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set portelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set portelan cappucciono - 180 ml

buc

1,00

Set latte din portelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera portelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurite espresso

buc

1,00

Lingurite cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurite inghetata/desert

buc

1,00

Tirbuson vin+ desfacator bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi

buc

1,00

de gheata cu cleste

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru

buc

1,00

vin

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbuson Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (500l)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Masina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurita ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760

buc

8,00

mm

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cesti 3 set

buc

3,00

Cani 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin rosu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe sampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

șnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Servete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Optional!Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Optional!

buc

1,00

Uniforme ospatari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCATARIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator )

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă-prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, masina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt baieti

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

 • C) INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,

STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Nu este cazul.

 • D) DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata estimata pentru lucrarile de executie a investitiei este de 12 luni.

 • 5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic au fost detaliate în expertiza tehnică. Expertul tehnic propune următoarele măsuri pentru îndeplinirea condițiilor de rezistență și stabilitate: În condițiile realizării variantei 2 se recomandă următoarele operații în desființarea controlată a construcției:

 • a)  demolarea acoperișului:

 • -   se instalează schele sau scări pentru accesul muncitorilor pe acoperiș;

 • -   se desface tabla acoperișului;

 • -   se demontează fermele metalice ale acoperișului;

 • b)  demolarea pereților și a stâlpișorilor:

 • -   se montează în interior platforme de lucru pe schele ușoare sau capre, prevăzute cu podini și balustrade de protecție;

 • -   se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;

 • -   se desființează pereții de zidărie bucată cu bucată;

 • -   se demolează stâlpișorii și centurile prin tăiere cu discul;

 • c)  demolarea planșeului:

 • -   se utilizează aceleași platforme de lucru;

 • -   se decopertează tencuiala tavanului;

 • -   se execută sprijiniri ale planșeului și a grinzilor, pentru a evita prăbușirea lor și accidentarea muncitorilor;

 • -   se demolează planșeul bucată cu bucată prin tăiere cu discul;

 • -   se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;

 • -   se demolează grinzile bucată cu bucată prin tăiere cu discul.

 • d)  demolarea fundațiilor:

 • -   în condițiile realizării construcției noi în aceeași poziție cu construcția existentă, se recomandă desființarea fundațiilor existente;

GREEN BUSINESS The fu tu re starts now!

Se interzice demolarea necontrolată, este obligatorie demolarea „bucată cu bucată”. Demolarea se va face pe etape, adoptând soluții de sprijinire și protecție descrise mai sus. Muncitorii ce participă la această acțiune vor fi instruiți în prealabil.

Cerințe de performanță fundamentale

În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura nu prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, nefiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești nu sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă nu are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, nefiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

Recomandări privind lucrările propuse:

În condițiile realizării variantei 2 se recomandă următoarele operații în desființarea controlată a construcției:

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse (PVLA).

Execuția lucrărilor va fi condusă, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de instruirea personalului care execută operațiile și de respectarea fișelor tehnologice privind execuția lucrărilor la înălțime. La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul în Construcții, pentru luarea în evidență și aprobarea programului de faze determinante.

La începerea și pe durata lucrărilor se va asigura asistență tehnică pentru adoptarea detaliilor corespunzătoare situațiilor concrete din teren. Nu se admite accesul vehiculelor în zona limitrofă, mai aproape de 2m de fundațiile existente. În mod obligatoriu se va urmări permanent starea fundațiilor existente înainte și în timpul lucrărilor. Tehnologia de execuție va urmării eliminarea apariției forțelor orizontale și a vibrațiilor în structura existentă.

Constructorul care efectuează lucrările are obligația de a sesiza inspectorul de șantier și proiectantul în cazul în care, se constată avarii în elementele clădirii constând în fisuri, crăpături, segregări, etc, care nu au fost identificate la momentul expertizării.

CERINȚA "B" SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

Pereții construcției, atât cei exteriori cât și cei interiori de compatimentare vor fi executați din zidărie de BCA/caramida, iar planșeele dintre nivele sunt realizate din beton armat monolit.

Materialele folosite la termoizolarea clădirii vor fi la soclu polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0, la fațadă polistiren expandat clasa de reacție la foc B - s2, d0, iar peretii antifoc cu vată minerală bazaltica clasa de reacție la foc A1/A2 - s1, d0. Material termoizolant planseu parter- polistiren extrudat 10cm clasa de reacție la foc B - s2, d0 și material termoizolant planseu peste etaj (spre terasa) polistiren extrudat ignifug clasa de reacție la foc B - s2, d0.

Pereții interiori adiacenți holurilor sunt din zidările de cărămidă în grosime de 25cm fiind rezistenți la foc min.

 • 1,5 ore.

Planșeele de beton armat fiind finisate cu tencuilă si vopsitorii lavabile.

Sunt asigurate lungimile maxime de evacuare conf. normativ P118/99, de max. 25 m, în două direcții.

La etajele superioare propune construția unei scări metalice amplasată în exteriorul clădirii, conformată astfel încât să asigure evacuarea (dimensionată conform normativ, 1,20m lățime de rampă și 2,50m lățime de podest). Usa de evacuare în caz de incendiu va prevazuta cu sistem de autoinchidere.

Tâmplăria exterioară din PVC va avea clasa de reacție la foc minim C-s2, d0.

DETECȚIE INCENDIU

In cadrul proiectului de: „Crestere a calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara- Corp C16- Cladire scoala” se propune un sistem de detecție și semnalizare incendiu pe întreaga

GREEN BUSINESS

The fu tu re starts now!

clădire, care va acoperi sistemele de detectie, semnalizare si alarmare pentru corpul de cladire C17. Se propune amplasarea ECS la parterul Corpului C16- Cladire scoala- aflata in imediata proximitate a corpului C17.

Așa cum s-a menționat anterior, dupa recepționarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentari suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul apariției unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

- difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

- comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

INSTALATII DE HIDRANTI INTERIORI

Conform P118-2/2013, art. 4.1, lit f, nu este necesara echiparea cladirii C17 cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Se va echipa cladirea cu stingatoare mobile tip P6, acestea vor fi amplasate în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendiu. La exterior va fi prevazut un pichet PSI.

Hidranti exteriori:

Conform P118-2/2013, art. 6.1, lit f, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.

Se vor suplimenta hidrantii exteriori existenti in incinta pentru a corespunde cerintelor actuale.

Conform P118/2-2013 art. 6.9. hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 6 m de peretii exteriori ai cladirii.

Rezerva de apa pentru hidranti interiori si exteriori, este amplasata in exterior si corespunde prevederilor normatvului P 118/2-2013.

Rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti interiori - Corp C17:

Vhi=(1x2,1 l/sx10 minx60 sec)/1000 = 1,26 m3

Rezerva totala de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori 1,26 mc .

Rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti exteriori:

Vhe = Qhe x The = 15 l/s x 3 ore x 3600 sec/ora = 108.000 l.

Vhe = 108 m3.

Rezerva totala de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori (corp C16) si hidranti exteriori trebuie sa fie de minim 108 mc + 1,26 mc = 110 mc.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Pentru zona de preparare alimente, s-a prevazut prin proiect echipament tip „ separator grasimi”, montat sub lavoare, pentru a evita poluarea apelor menajere. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Alimentarea cu apă potabilă a construcției va fi asigurata prin racord la bransamentul existent al Colegiului Tehnic, la reteaua de apa oraseneasca.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Crearea unui mediu higrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă cât și de vară. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Pentru spatiile interioare vor fi prevazute urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

GREEN BUSINESS The fu tu re starts now!

Instalatii de incalzire cu corpuri statice;

Instalatii de climatizare tip VRF montate la exterior cu unitati interioare tip split care permit controlul temperaturii aerului interior pentru incaperi tip sali de instruire si activitati.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

CERINȚA “D” SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002.

Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a. Siguranța circulației pietonale;

 • b.    Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • c.     Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d.    Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e.     Siguranța la intruziuni și efracții.

În afară de aceste cerințe esențiale este important luarea Măsurilor pentru persoanele cu dizabilități și Măsuri pentru siguranță contra leziunilor.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

 • a.    SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Circulațiile orizontale

 • •     Pardoselile nu trebuie să prezinte pericol de alunecare, praguri sau alte elemente care să împiedice circulația în siguranță. Acestea vor fi din materiale antiderapante.

Circulații verticale

 • •     Se propun balustrade la zona scărilor exterioare de acces.

 • •     La scările metalice exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu se propun balustrade metalice cu

h=90cm și panouri din tablă expandată de protecție la cădere în gol.

 • •     La terasa se propune completarea aticului cu o balustradă metalică.

 • •     Se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Rampa va fi realizată din

beton armat, conform normelor cu pantă de max. 8,0 %, rebord de 10 cm si balustradă metalică dublă, la înălțimea de 60-75 cm pentru copii și la înălțimea de 90-100 cm pentru persoane adulte.

 • •     Au fost prevăzute suprafețe de avertizare tactilo-vizuale la scări, la începuturile și sfârșiturile de rampă, în dreptul ușilor de evacuare și accesuri.

 • b.   SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - presupune protecția utilizatorilor (inclusiv persoane cu dizabilități) împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării cu ascensorul sau scara rulantă.

Corpul C17 nu beneficiază de ascensor.

 • c.    SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de posibila funcționare defectuoasă a instalațiilor electrice, termice sau sanitare.

- Toate gurile de canalizare și căminele de apă trebuiesc asigurate cu capace din metal pentru a preveni accidentarea utilizatorilor clădirii.

GREEN BUSINESS The fu tu re starts now!

 • d.    SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din clădire (ferestre, scări, pereți, terasa acoperiș) pe durata exploatării acesteia.

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de curățire și reparare. Nu există ferestre cu deschidere exterioară. Ferestrele fixe de la podestele scării vor fi întreținute de persoane autorizate, care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme de susținere și ancorare.

 • e.    SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți, controlat prin supraveghere din cabină poartă.

Siguranța la intruziune în spațiu se asigură prin măsuri ce țin de asigurarea unor sisteme de siguranță pentru acces (ușă rezistentă, echipată cu sistem sigur, instalație de alarmare și avertizare).

Ferestrele sunt dotate cu mecanisme sigure de închidere din interior.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR

Așa cum s-a menționat în proiect au fost prevăzute măsuri pentru adaptarea constructiei la nevoile persoanelor cu handicap, în conformitate cu normativul NP 051-2012.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR

Pentru evitarea pericolului de arsură prin atingere directă, temperatura maximă admisă pe suprafețele corpurilor de încălzire, în conformitate cu Normativul I 13, au valori de 115 ° C.

Temperatura apei calde sanitare nu va depăși 60 ° C.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului. Instalațiile ce trec prin spațiile comune vor fi protejate în ghene sau izolate.

Instalatia de încălzire se va proiecta tinand cont de normele in vigoare.

Reteaua de apa calda menajera de la centrala termica la cladire va fi executata in canal de protectie din beton, iar conductele vor fi izolate si prevazute cu robineti de inchidere si de golire.

Se vor monta corpuri de incalzire statice- radiatoare de otel si se va monta sistem tip VRF pentru racirea spatiilor.

Se vor utiliza conducte din cupru izolate pentru a preveni condensul. Conductele de alimentare cu agent frigorific vor fi montate prin tavanul fals.

CERINȚA “E” PROTECTIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea prin funcțiuea ei, nu genereaza surse de zgomot.

Construcția va fi reabilitata astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să își desfășoare activitatea în condiții satisfăcătoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigură prin dimensionarea corespunzătoare a elementelor separatoare între unitățile funcționale ale clădirilor (în principal pereți și planșee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natură mecanică asupra ansamblului unui planșeu să se audă pe cât posibil redus atât în spațiul de sub planșeu cât și în spațiile alăturate.

Absorbția acustică urmărește ca o parte a zgomotului să fie absorbit, nu reflectat. Materialele structurale ale pereților sau finisajele folosite vin în facilitarea fonoabsorbtiei.

În lipsa unor măsurători nu se poate aprecia nivelul de zgomot exterior (vecinătăți, circulație etc.). Se poate considera din traficul exterior un nivel de zgomot maxim de 60 dBA. Pentru asigurarea ambianței acustice în interior (în afară de asigurarea izolării termice) se propune montarea unei tâmplarii etanșe.

GREEN BUSINESS The fu tu re starts now!

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona II climatică ( Te =-15 grade C ) și este moderat adăpostita.

Anvelopa actuală nu este finalizata. Prin recomandarile Expertizei Tehnice, cladirea va fi demolata controlat si reconstruita in baza actualizarii documentatiilor existente. Viitoarea cladire va corespunde normelor actuale, pereții exteriori vor fi termoizolati, iar termoizolația peste ultimul planșeu, dinspre terasă, va corespunde normelor actuale. Anvelopa vitrata a viitoarei cladiri va fi din tâmplărie PVC cu geam termoizolant, conforma normelor actuale.

S-a propus un sistem clasic de termoizolare cu polistiren expandat 10cm+ vată minerală bazaltica 10cm (la peretii antifoc) si tencuială decorativa la pereții exterior, iar la soclu polistiren extrudat ignifug 10cm și tencuială decorativă de soclu.

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Clădirile spitalului nu folosesc tehnologii de creșterea eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția C17 nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

• Norme generale de protecția muncii

 • •     Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •    Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •    Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •    Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •     Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

Organizarea de șantier va cuprinde containere tip baracă pentru muncitori, personal TESA, Grupuri Sanitare, Sală de mese și Magazii de materiale. Deasemenea va cuprinde o platformă îngrădită și cu acces controlat, pentru depozitarea materialelor de construcții.

 • 5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGET LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii ale UAT Municipiul Craiova si fonduri nerambursabile europene.

UAT Municipiul Craiova va depune un dosar de cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Prioritatea de investitii 4.4. Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții : Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (Licee tehnologice si scoli profesionale).

Elaborarea documentatiei tehnice ce va sta la baza implementarii proiectelor ce vor fi finantate prin programul mai sus mentionat trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Specific elaborat

GREEN BUSINESS

The fu tu re starts now!

pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specifie 4.5 — Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investiția “ CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” a fost obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 1907 din 17.09.2018.

 • 6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICĂ

A fost obtinuta clasarea notificarii

 • 6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Nu se suplimenteaza bransamentele existente.

S-au elaborat documentatii pentru avize de Mediu, Elecrica, Sanatatea Populatiei .

 • 6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 6.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

A fost elaborat Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice.

STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.

STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI

Studiu topografic

Studiu geotehnic

Studiu Luminotehnic

Expertiza tehnica C17

GREEN BUSINESS

The fu tu re starts now!

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL CRAIOVA, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA in calitate de beneficiar.

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIEI, ESALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Anexat graficul valoric si de timp pentru implementarea investitiei.

GREEN BUSINESS

The future starts now!


Nr. Crt.

Denumirea lucrarii

valori lei cu tva

ANUL I

Anul II

Anul III

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luna 18

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24

Luna 25

Luna 26

Luna 27

Luna 28

Luna 29

Luna 30

Luna 31

Luna 32

Luna 33

Luna 34

Luna 35

Luna 36

Luna 37

dec

ian

feb

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE

I.

Servicii suport implementare investitie

385.126,37

16.721

255.950

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

9.123

2.975

Audit energetic inceput

0,00

Audit energetic final

2.975,00

2.975,00

Expertiza Tehnica

1.462,34

1.462,34

DALI

15.259,02

15.259,02

Proiect Tehnic si detalii de executie

214.200,00

214.200,00

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

17.950,00

17.950,00

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

11.900,00

11.900,00

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

11.900,00

11.900,00

Servicii de management de proiect pentru pregatirea proiectului

0,00

Servicii de management de proiect pentru derularea si definitivarea proiectului

0,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

52.360,00

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

0,00

Supraveghere tehnica a executiei - Dirigentie de santier

57.120,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

4.760,00

0,00

Emitere ordin de incepere lucrari

II.

Executie investitie

4.223.330,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309.331,87

309.331,87      309.33 1,87

309.331,87

309.331,87

309.331,87

309.331,87

309.331,87

433.820,89

433.820,89

433.820,89

433.820,89

6.695,93

6.695,93

1

ORGANIZARE DE SANTIER

2


AMENAJAREA TERENULUI

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.


OBIECTULUI 1 -CLADIRE MOARA


 • 4.1 Constructii si instalatii

 • 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale


4.2.


OBIECTULUI 2 -TROTUARE SI ALEI


 • 4.1 Construcții si instalații_________________________________

 • 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale


4.7.


4.8.


4.9.


C+M302.635,94      302.635,94      302.635,94      302.635,94      302.635,94      302.635,94      302.635,94

302.635,94     427.124,96     427.124,96     427.124,96     427.124,963.505.876,54

56.164,44

125.755


125.754,70

0,00

412.958,73

34.955,40

22.500,00

0,00


16.721,37

0,00


967.198,12

618.663,74


Pagină 80 din 8229.497,05


29.497,05        29.497,05


29.497,05


 • 7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE

Se va urmări respectare prevederilor programelor de urmărire și control și a masurilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor ce se vor elabora la faza proiect tehnic.

 • 7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂTII MANAGERIALE SI INSTITUȚIONALE

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană care să asigure poziția de management sau sa externalizeze serviciul.

 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator.

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții


„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRA1OVA” C17 -CLĂDIRE MOARANr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                 1

Valoare 2) (fara TVA)

TVA

Valoarea cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.ooi

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

107.184,55

20.365,06

127.549.61

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

107.184,55

20.36S.06

127.549,61

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Total Capitol 2

0.00|

0,001

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (vizeaza intocmirea si obținerea avizului de protecție civila)

15.100,00

2.850,00

17.950,00

3,3

Expertizare tehnica

1.228,86

233,48

1.462,34

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.500.00

475.00

2.975.00

3.5

Proiectare

212.822.71

40 436.31

253.259.02

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

1      3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12,822,71

2.436,31

15.259,02

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acord uri lor/ a utorizati il or

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

180.000,00

34.200,00

214.200,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

3,7,

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

92.000,00

17.480,00

109.480.00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

44.000,00

8.360,00

52.360,00

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor

36.000.00

6.840,00

42.840.00

3.8.I.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2.

Dirigentie de șantier

48.000.00

9.120,00

57.120.00

Total Capitol 3

323.651,57

61.474,80

385.126.36

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3.151.155,02

598.719,45

3.749.874.47

4.2

Montaj utilaie. echipamente tehnologice si funcționale

80.593,00

15.312,67

95.905,67

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montai

106.981,68

20.326,52

127.308.20

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări

264.271,80

50.211,64

314.483.44

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

Total Capitol 4

3.603.001,50

684.570,28

4^87.571,78

CAPITOLUL 5

•                                                                     Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

78.775.64

14.967,37

93.743.01

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

78.775.64

14.967,37

93.743,01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

5

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

37.594,79

0.00

37.594.79

S..2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

S..2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17.088.54

0,00

17.088,54

S..2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.417,71

0,00

3.417,71

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17.088,54

0,00

17.088,54

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /desființare

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

347.024,14

65.934,59

412.958,73

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

18.907.56

3.592.44

22.500,00

Total Capitol 5

482.302,13

84.494,39

566.796,53

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

O.OC

0.00

0.00

6,2

Probe tehnologice si teste

o.oc

0.00

0.00

Total Capitol 6

o.oc

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.516.139.75

^-»5Gi4U14,54

5.367.044.29

din care: C+M (Cap.l.2+Cap,1.3+Cap.l.4+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.5.1.1)

3.4-17.70^21

649.364,

4.067.072,76


Data

Actualizat


19.12.2018

27.03.2019


Beneficiar/ Investitor


UAT MUNICIPIUL CRAIOVA


2)în prețuri la data de DECEMBRIE 2018;dora DeaconuJ40/4356/08.04.2011

CUI RO28322863

Nr. 185065/14.11.2018


CAPITOLULUI

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA#REF!#REF! LEI

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA)

lei

lei

lei

3

4

5

3,1

Studii

3.1.1.

Studii de teren

0.00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

Total studii

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.2.1

Certificat de urbanism

0,00

0,00

3.2.2

Autorizație de construcție (vizeaza intocmirea si obținerea avizului de protecție civila)

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.2.3

Autorizație comisie urbanism

0,00

0,00

3.2.4

Acord de mediu

100.00

0,00

100.00

Total Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și

15.100.00

2.850,00

17.950,00

3.3

Expertizare tehnica

1.228,86

233,48

1.462,34

Total Expertizare tehnica

1.228,86

233,48

1.462,34

| 3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor - ÎNCEPUT

0.00

0,00

0,00

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor - FINAL

2.500,00

475,00

2.975,00

Total Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5

Proiectare

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0,0 o’

0,00

35.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12.822,71

2.436,31

15.259,02

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizclor/acordurilor/autorizatiilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5,5,

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10-000.00

1.900,00

11.900,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

180.000.00

34-200.00

214.200,00

Total Proiectare

212.822,71

40.436,31

253.259,02

3.6

Organizarea procedurilor de Achiziție

3.6.1

Conceperea documentație pentru licitație

0,00

0.00

0,00

3.6.2

Multiplicare licitație

0.00

0.00

0.00

3.6.3

Organizarea licitației, corespondenta, telefon, fax

0,00

0,00

0,00

3.6.4

Onorarii participant! ia lucrări

0,00

0.00

0,00

3.6.5

Anunțuri publicitare

0,00

0,00

0,00

Total Organizarea procedurilor de Achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de (nvțsțitii

Perioada (luni)

Tarif (lei)

0,00

0,00

0.00

3.7.1.1

Servicii de management de proiect pentru pregătirea proiectului

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1.2

Servicii de management de proiect pentru derularea si definitivarea proiectului

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

Total Consultanta

0,00

0.00

□.00

3.8

Asistenta Tehnica

Perioada (luni)

Tarif (lei)

3.8.1.

Asistenta tehnica din Dartea proiectantului

44.000,00

8.360,00

52.360.00

3.8.1.1

pe Derioada de execuție a lucrărilor

12

3.000,0011

36,000.01

6.840,00

42-840.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Constructij

4

2.000.000

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

12

4.000.000

48.000.0C

9.120.00

57.120,00

Total Asistenta Tehnica

92.000,00

17.480.00

109.480,00

Total CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

323.651,57

61.474,80]   385.126,37

J40/4356/08.04.2011

CUI RO28322863

Nr. 185065/14.11,2018


DEVIZUL

OBIECTULUI 1 - CLĂDIRE MOARA C17

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1’

Construcții si instalații

3.151.155.02

598.719,45

3.749.874,47

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistentă

572.246.98

108.726.93

680.973,91

4.1.3.

Arhitectură

2.181.709,83

414.524,87

2.596.234,70

4.1.4.

Instalații

397.198.21

75.467,66

472.665.87

TOTAL I • subcap. 4.1

3.151.155,02

598.719,45

3.749.874,47

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

80.593,00

15.312,70

95.905,70

4.2.1

instalații voce date

24.915,49

4.733,95

29.649.44

4.2.2

Echipamente electrice

2 315,79

440,01

2.755,80

4.2.3

Echipamente sanitare

1 300,28

247,06

1.547,34

4.2.4

Echipamente HVAC

25 034,44

4.756,55

29.790.99

4.2,5

Dotări

27 027,00

5.135,13

32.162,13

TOTAL 11- subcap. 4.2

80.593,00

15.312,70

95.905,70

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

106.981,68

20.326,52

127.308,20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

264.271,80

50.211,64

314.483,44

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

371.253.48

70.538.16

441.791,64

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

3.603.001,50

684.570,31

4.287.571,81


întocmit,

Teodora Deaconu


PROIECTANT

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

J40/4356/08.04.2011

CUI RO28322863

Nr. 185065/14,11,2018


DEVIZUL

OBIECTULUI 2 • Trotuare si alei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

107.184,55

20.365.06

127.549,611

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0.00

0,00

41.2.

Rezistență

107.184,55

20.365,06

127.549,61

4.1.3.

Arhitectură

0,00

0.00

0,00

4,14

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

- subcap. 4.1

107.184.5500

20.365,06

127.549,61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II- subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4,4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 111)

107.184,55

20.365,06

127.549,61

Sef proiect,

Arh. Simona Ețfanoll


întocmit,

Teodora Deaconu
CAPITOLUL V: ALTE CHELTUIELI

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Valoarea de referința (LEI)

Cota proc. (%)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

3

4

5            1

5.1

Organizarea de șantier

Valoarea de referința I (Vr I)

1.2 Amenajarea terenului

107.184,55

1.3 Amenajări pentru protecția mediului

0,00

4.1 Construcții si instalații

3,151.155,02

4,2, Montaj

80 593.00

Total valoarea de referința 1 (Vr I)

3.338.932.57

5.1.1

Lucrări de construcții

3.338 932,57

2,36%

78.775.64

14 967.37

93.743,01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.338.932,57

0.00

0,00

0.00

Total organizare de șantier

78.775,64

14.967.37

93.743.01

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

Valoarea de referința II (Vr II)

1.2 Amenajarea terenului

107.184,55

1,3 Amenajări pentru protecția mediului

0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

4 1 Construcții si instalații

3.151.155,02

4.2. Montai

80.593.00

5,1.1 Lucrări de construcții

78,775.64

5.1.2 Lucrări de construcții

0.00

Total Valoarea de referința II (Vr 11)

3.417.708,21

5.2 1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

3.417.708,21

0,0000

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru Controlul Calitatii lucrărilor de construcții

3.417.708,21

0,0050

17.088,54

17.088,54

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului

3.417.708,21

0,0010

3.417,71

3.417.71

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.417,708.21

0.0050

17.088.54

17.088.54

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3.417.708,21

0,0000

0,00

0.00

Total comisioane, taxe, cote, costul creditului

37.594,79

0,00

37.594,79

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Valoarea de referința III (Vr III)

1.2 Amenajarea terenului

107.184,55

1.3 Amenajări pentru protecția mediului

0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

4 Cheltuieli pentru investiția de baza

3,603.001,50

Total Valoarea de referința III (Vr III)

3.710.186,05

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.710.186,05

9,35%

347.024,14

65.934,59

412.958,73

Total cheltuieli diverse si neprevăzute

347.024,14

65.934,59

412.958,73

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

18.907,56

3.592,44

22.500,00

Total alte cheltuieli (fara TVA)

482.302,13

84.494,40

566.796,53

Sef proiect,                                                                                 [ntocmit,

Arh. Simona Emanoil                                                            Teodora Deaconu

DOCUMENTAȚIE STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE D.A.L.I.

A. PIESE DESENATE ARHITECTURA


A.1. Situație Existenta

ITL - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA - CORP C17 scara

SIT 01 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C17 scara 1:2000

SIT 02 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C17 SPAȚIU DE INSTRUIRE PRACTICA scara 1:500

Ae01 - PLAN PARTER - CORP C17 scara 1:100

PLAN INVELITOARE - CORP C17 scara 1:100

Ae02 - SECȚIUNE AA’ - CORP C17 scara 1:100

SECȚIUNE BB’ - CORP C17 scara 1:100

Ae03 - FAȚADA NORD - CORP C17 scara 1:100

FAȚADA VEST - CORP C17 scara 1:100

Ae04 - FAȚADA SUD - CORP C17 scara 1:100

FAȚADA EST - CORP C17 scara 1:100

 • A. 2. Situație Propusa

OE - PLAN DE SITUAȚIE - ORGANIZARE DE ȘANTIER

ITL - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA - CORP C17 scara

SIT 01 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C17 scara 1:2000

SIT 02 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C17 SPAȚIU DE INSTRUIRE PRACTICA scara 1:500

SIT 03 - PLAN DE SITUAȚIE CU MARCAREA HIDRANTILOR EXTERIORI SI REZERVA

INTANGIBILA DE APA scara

Ap01 - PLAN PARTER - CORP C17 scara 1:100

Ap02 - PLAN ETAJ 1 - CORP C17 scara 1:100

Ap03 - PLAN ETAJ 2 - CORP C17 scara 1:100

Ap04 - PLAN TERASA - CORP C17 scara 1:100

Ap05 - SECȚIUNE AA’ - CORP C17 scara 1:100

Ap06 - SECȚIUNE BB’ - CORP C17 scara 1:100

Ap07 - FAȚADA VEST - CORP C17 scara 1:100

FAȚADA SUD - CORP C17 scara 1:100

Ap08 - FAȚADA EST - CORP C17 scara 1:100

FAȚADA NORD - CORP C17 scara 1:100

 • B. PIESE DESENATE SPECIALITĂȚI

B.1. Instalații Termice

IT -01 INSTALAȚII TERMICE CORP C17 - PLAN PARTER scara 1:100 U -02 INSTALAȚII TERMICE CORP C17 - PLAN ETAJ 1 scara 1:100 IT -03 INSTALAȚII TERMICE CORP C17 - PLAN ETAJ 2 scara 1:100

B.2. Instalații Electrice


IE -01 CORP C17 - INSTALAȚII ELECTRICE PARTER scara 1:100

IE -02 CORP C17 - INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 1 scara 1:100

IE-03 CORP C17 - INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 2 scara 1:100

B.3. Instalații Sanitare

IS-01 CORP C17 - INSTALAȚII SANITARE PLAN PARTER CORP C17 - PROPUNERE scara

1:100

IS-02 CORP C17 - INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ 1 CORP C17 - PROPUNERE scara

1:100

IS-03 CORP C17 - INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ 2 CORP C17 - PROPUNERE scara

1:100

IS-04 CORP C17 - INSTALAȚII SANITARE PLAN TERASA CORP C17 - PROPUNERE scara

1:100

4)

1114           1

5               330               »

464

200

J!

487

L     100     il

447

—f

T        1201|S=10.32mp

Pamfoseala = Placa beton armat Perete = State cărămidă Tg'/an = Tabla cotata


Pereți zxiârte de căra


Stalpib.&SQxSOcm


ZONA UTILAJE TEHNOLOGICE


S=4389mț>

Pardoseala = Placa beton arma: Perete * Zidare cărămidă Tavan = Tabla cutate


PLAN PARTER

S4.67irț

Parwseate - Placa beton arma» Perete= Zidate catamida Tavan -Tab'a uitata


BIROU


S=e.32mț>

Pardoseala = Placa beton amar Perete - Zidărie caremirta Tavan - Tab'a cutate


TABLOU ELECTRIC


S=0.7Omp

Parccseala = Placa beton armat Perete - Zidane caranwta Tavan=Tab’a cutată

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


U            330            t

464

,       2®       4

*1 "

I

f’T330

------------L---------------

464

1114

--------J-----

i----------;-------

2®   .    Jț

E

1 Hi

4

UWNWU'AHirECTIUlR


PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU5173____.


Slmona

emanoil


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

PLAN PARTER - CORP C17

PLAN INVELITOARE - CORP C17


NR, PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA


PLACA BETON ARMAT

GOL


SECȚIUNE AA'


ZONA UTILAJE TEHNOLOGICE


S43.8M

Paijaseala - Placa beton Pecete - Ztdare caramela Tavan - Tabla citaa


■ rel


Pn»5^J:      I ' afina*

Perete - ZtJanem


•QW

IțJ

330

454

1

290

r

1114

1

â

0

m

E
SECȚIUNE BB'

CMROUtMA

5173

/ • \

Shnona

EMANOIL

r           A

r *               ''' ■

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus snu■ utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L, si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA,

CRAIOVA


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40,021.210.04.03

BENEFICIAR                            nr.proiect


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14.11.2018


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

,/L-

1 :100

PROIECTAT

Arh, Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE

2019

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

REVIZIE-MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

SECȚIUNE AA'- CORP C17

SECȚIUNE BB'-CORP C17


FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.

--.--[

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

NR.PLANȘAINVELITOARE TABLA CUTATA


TIMPAN TABLA CUTATA


GOL


PtRETfZIMHiE BCA


STAL’BETON ARI.tV


CENTURA BEiCtIAR'.'A’


PERETE ZIDĂRIE CARAMEA
FAȚADA NORD


FAȚADA VEST

ouwNULAHrtttcn .o»

5173

Slmons EMANOILAcest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, repr   sStStuliteai parțial sau in întregime

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04 2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 :100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE 2019

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

TITLU PLANȘA

FAȚADA NORD - CORP C17

FAȚADA VEST - CORP C17


BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT

185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I


SPECIALITATEA

ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ae03


FAȚADA SUD

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III

5173


Slmona

EMANOIL


PROIECTANT GENERAL:


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Breslei. Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

— _ 1------


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNARĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 :100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE

2019

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

j.z


FAȚADA EST

ime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J4Q/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

FAȚADA SUD - CORP C17

FAȚADA EST-CORP C17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANȘASlmoni EMANOIL


LEGENDA:

AMPLASAMENT STUDIAT


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SCARA

REVIZIE-

SPECIALITATEA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

Tfcz

1 :_________

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

T

DATA MARTIF

TITLU PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA -

CORPC17

NR. PLANȘA

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

IVirAI» 1 IL.

2019

ITLAcest desen si informația cupriri BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


Slmona EMANOIL


fe1- nu poâ'j<s^4opiat. reprodus sau utilizat parțial sau in întregime decât cu care a fost elaborat.TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh Simona EMANOIL '

—^4

PROIECTAT

Arh Alexandra UNTARU

I

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

Ow V-

SCARA

1 :2000

DATA

MARTIE 2019S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE- CORP C17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA

ARHITECTURA


NR.PLANSA

SIT01SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN^țpA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

Lx

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

----

b

DATA

MARTIE

2019
propunere rampa pers, dizabilltati panta max 8%


Ferwzcjatie vata minerala bazaltca

j-—PAFMflȘIW


if| 01

Casa Scării


PAFA1REI180


pej

VESTIAR BĂIEȚI

PytaaSS ftst t-Uențerii Pensie Trai vocsea i j-sWj


P08

-wWinfeg

pycovM'a               ±u

Pr*i* <w$ea avuta


S4T9^ rRnse wpwtwM gltrift iîpwalMâbq


..

P03.

VESTIAR FETE


f*Wi Gru?. sniy te la

î Se CA JfW Uft» pCT J*U pccsoarec cm       ^Khpi

oxMpria’x


U-AU ’

P D4


Parcoseaa grese anbteraparta Perele faaria Tavan vopsea larab ia

PW


HOL SPAȚIU POLIVALENT

fese in^apantă .««aaiBhta

T»f?i


05

CABINET INSTRUCTORI


1               330

396 ’

0

74

3^       15

113]

__________ZI


Slmona EMANOIL


PROIECTANT GENERAL:


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord R.C : J40/4356/08.04 2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa PARTER= 149.89mp

S constr.existent= 113mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11,2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


NUME

SEF PROIECT

arh Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU
DATA

MARTIE

2019


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE I

TITLU PLANȘA

PLAN PARTER- CORP C17


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANȘA

Ap 01180

320

810

i      '80     '

i               330            ' ,

396

< 74-4.

300              1!s

S

8

210

8

g

323

143

fc

<o

v N <*)

8

8

m


|ETo3|

Sala-Tehnica Servirii

S=3S»rș,

tataia

Tarar rMSN


E1 02

Hai

S=15 47 mp

Pardoseala: gresie anMeraparta Perete roșea lavaMa Tavan vopsea larab la

+3 24

A2 SldO EI60


wese anteSeraperTi -

Tmi roșea la-rab ia

1


iî—


Ei 07

Scara de evacuare

S=l4.79mp

U*KM mfVATA id CM re rCWTTLAMCMCCULmA TMAFTA, rr WU CU COCviTATl M VtMM O


Livab j

Tfl. ii


Hp=lO3cni


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa ETAJ 1= 162.41mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Perele

Ti.» waeawfm5173


Slmona EMANOIL


ArtttHt ti <r. Jl 4» i.Miitirl

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi îOpiâT, reprodus si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:
'sau ulihzAl parțial sfeir» inlregime.țjecat cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.,C. GREEN BUSINESS S.R.L.

UI: RO28322863; Nrord R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA GALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA,

CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144 Municipiul Craiova, Județul DoljSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJWA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1:100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE

2019

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

..


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

PLAN ETAJ 1-CORPC17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR. PLANȘA

Ap 02
1310

320

810


E2 03}

Sala • Tehnica Servirii s-ss«^        \


T emwdabe vata mnerala


PAF Al REI18Q


i E2TT

Casa Scării

S^S.Km


$


F.2 071 ?

"P  G.S.P.F.   b

Pw» liW kw EaiJbLj       •-


Pm tț$waiih5O<) taan

*6.48

MSM0EI60


E2 04 Bucătărie S=25 D2m?

Pereîe vof«eâ


FpOOcri


£2 05

Sala de curs

270 S=1665mp

Pa ifcseM qrmapanla

tar


fmFÂi <•  ^?®

Scara de evacuare

S' ‘ ’ 79TO       **C*t*TA*a CM r

“               r maoaffuwcnatftiw

nuatin rt» eu

:<h hun

Lft rt

Q i

s

I

N

CM

f —

i —

<-H— tfc

260

180

210

3^

-4

150     ]           280

150 396

1310

1 150 1

- pi 1

210

3^

| 50

GJ

0

c

J

s th

E


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa ETAJ 2= 162.41 mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Slmona EMANOILTITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA,

CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh, Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARUs țSLC. GREEN BUSINESS S.R.L.

' j>CUh RO28322863; Nr.ord R.C.: J40/4356/08.04 2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


REVIZIE-

SPECIALITATEA

P'

1 : 100

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

ARHITECTURA

. 1 ____

DATA

MARTIR

TITLU PLANȘA

NR. PLANȘA

1

«A

Ivl/Arv 1 II

2019

PLAN ETAJ 2- CORP C17

Ap 03


10.46

---y


Mana curenta țeava 70x70x4 grunduila si vopsita


Sort tabla aluminiu


PtacaB.A 15cm

Grinda 0.A


Tencuaia decorativa

Temxzcfete vata mmerala biuaXca Al REl 180 W cm Perele exterior zidărie B C A.

Finisaj interior vopsea iavabda


+6.12


PfanstjBA 15 cm

Grinda BA


Tencuiala decorativa

Termoizoiatie vata minerala bazaltica Al REl 18010 cm Perele exterior zidărie din B.C.A.

Finisaj interior vopsea iavabila


+3.06


Pianseu B A. 15 cm

Grinda B A


TereWe decorară

Temxwotete vata minerafo tazaica Al REl 18010 an Perete extenor zdarre dn B CA

Finisaj Interior vopsea ia vabâs


+0.00


Dop de bitum


Date beton


STRATlflCATIf TERASA NECWCULASMLA

Hidroizolalie + Adeziv

Strat difuzie

Sapa armata

Pobstiren exlnj.dat ignilugal

Bariera conira vaporilor St'ă! de 6’fuzie

Beton de pante

Placa BÂIE1P1

Casa Scării

S=18.53mp


iPOj Casa Scării

S=10 53mp


f^rdosea^ ,,

.cțc-eo ti


E204I

Bucătărie

S=2$«W

Pardoseai : grasă sr^terapanta

Parele vopsea terahte tar vopsea tevatfe


El 041

Bucitorie

S'25.02mp

P«d«eali> • grase wlxlenpanla Ferate vopsea fârâxa Tavam voosea terabite


P04I

HOL SPAȚIU POLIVALENT

$-4l3&np

Partfcseefa: gras» atâterajwte Perete vopwâtorabla Tiran vopsea latâi»


Tencuiala bob de orez sodu ' Sodu termoizoiatie polistiren extrudal ignifug 10 cm Hidroizolatfe


11 2805 1

323

1

324             t             323

£---—---L

?280.5

-------------1------------------1


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


u4.MMA.ARri>rECrUuR DWROUXWt

5173


Simona EMANOIAcest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08 04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA MARTIEBENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE AA'-CORPC17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F. cu elemente de D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap05


STRATIFICATE TERASA NKIRCULABLA


+10.46


*966

V


6 48


+3.24


+0 00


Mana curenta leava 70x70x4 grunduila si vopsita


HiJrwteitte+Adfeov

Strai aluzie

Sapa&wta

Pofofc&n extudQt ignifugai BarjMa conta vapcrilor Strai de difuzie

Beton de panta

Placa fi A

Teraja&demîenor

Plafon suspendat


Sort tabla aluminiu


Termoizolatie pdistiren expandat


Placa B A. 15 cm


Tamplarie PVC cu geam lermopan


Glal exterior din aluminiu

Tenc^'a decoraliva

Termoeciate pot «tren cipanM! 1 Don Pere» exterior adane dn B C A Finiaj interior vopsea lavabiia Plăhseu B A 15 cm


Tfirr^ne PVC w geam lermopan

G|®t exlerw cf n ahjminiy

Temcxrate decorata

TemwzciaSie po^bren erpandaî 1Dcm Perete exterior zidărie dn B.C A, Finisaj inferior vopsea tevsta PlanseuB.A 15 cm


Tamplarie PVC cu geam lermopan


Mana curenta aluminiu


Mana curefăa ati/rwiriiSala-Tehnica Servirii

S=3150mp

Parcteseate: msșb anlxteraoatta

P«ete.so?5e4to¥SîMa Twar>


Sala -Teh lica Servirii

S=31 50mp Pardoseala gesieanlid Perele: vopse-1 lavabiia Tavan: vopsaj lavabiia


Windfang

.. SMKfflp .


P terajlâ gres^arWerBpîjMl


fțw ’.WS!3 IMWJ

T|<Mn: vopsea lavatesl»


Urmdjo’jtiriiia p^siircnovuiPtlDcm


[E2 04:

Bucătărie

S=25.02m3


Ftalose#»


Pesete vopsea Tavan vcos&i&abte


Bucătărie

S=25-02mj

Parcoseate grestesîWe

Pacte vopsea lawMa Tavan vopsea lavjbta


P 04!

HOLSPATIUl


Lf


E205I

Sala de curs

S=16.65mp

Pardoseala; pese snfcerapanla Perete; vopsea lawbite Tsm: vopsea te&a


El O5I

Bar

S=16.65mp Pardoseala: gres’e știîriaapanla

Perete wp&sbaba

Tavan w»5£a fevaoîa


CABINET INSTRUCTORI

Ș=16.b5fflp


leÂMtwlffieplkj'

n>& ICot


13      130

330

396

1310

-H

H-

3QO           J5

11

E

a

E E

6


Grinda BA. Tencwala decorativa Termoizolatie vata nwwra'a tar/a Al EI1S* 10cm Perete extaw zidar® dmB CA. Finisaj iwienor 'vopsea lavabiia


Terapia 4«eaSw "arroa>a« «ma tuffita Ai EI15 ifcm Perele everw îtterie din 8.C A feai insera wțsea lavsb 4


iernnazotebe iteja wrate baa-*xa Al Ei1S IDtm

Perete exteticr zidar® fi C A F i-tsaj mtew vopsea lavabiia

Tencuiala bob de orez sodu

Soou tenrazo <e prAsl^w eivwtet igdug 10 cm Hidroec^abe

0.00

1--

Oale beton


UrWNULARHîrECnUuH

DMRCUUM


Simon EMAN£ GREEN


î BUSINESS


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:BREEN BUSINESS


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA,

CRAIOVA

ADRESA PROIECT

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA MARTIE 2019BENEFICIAR                             nr.proiect

MUNICIPIUL CRAIOVA       185O65/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F. cu elemente de D.A.L.I.

REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE BB'-CORP C17

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap06


0

0

1330

0 0

I

6

180

330

820

1SP

-V

330

L

396

-----1 " L

300

-4


0

8

CM

Sp

o

0

fO CM

■f .1-

PI

p

El

r-

8

§

0Deflector difuzie vapori

CHEPENG ACCES TERASA


RECEPTOR TERASA


Instalație

paratraznet


Instalație paratraznet


CLĂDIRE ACTIVITATI INSTRUIRE PRACTICA REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 SconstF 152,84 mp

Deflector

difuzie vapori


STRATIFICATIE TERASA NECIRCULABILA

HiDROIZOLATIE 1STRAT»ADEZIV

STRAT DE DIFUZIE

SAPA ARMATA, PLASA SUDATA, 5 0,1

P0LIST1RENEXTRUDATIGNtFUAT 20CMClasaB-SZdO

BARIERA CONTRA VAPORILOR

STRĂI.DE DIFUZIE

BETON DE PANTA PLACA DIN BETON ARMAT


Deflector difuzie vapori


Instalație paratraznet


Instalație paratraznet


gri

5173 ~~


[2$ 180

1

330

396

.   74 1

300               j25<

P

f

1330

m

0

0 0

0


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa= 152.84mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Simona EMANOILAcest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


au in inifb^inj\decat cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

green \-


BUSINESS


PROIECTANT GENERAL:


C. GREEN BUSINESS S.R.L

Jgyt: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARUREVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

PLAN TERASA- CORP C17


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap 04


FAȚADA EST


Mana curenta țeava 70x70x4 grunduita

& vopsite


Sen tabla aluminiu


Tencuiala decorativa sctruclura ’scoarța ce

copac*

Termotzolatie vata mmerata bazartica Al El 15’ lOcm Perete exterior zidărie din 0 CA

Finisaj interior vopsea lavaWa


Tamplane PVC cu geam termopan


Tencuiala decorativa sctruclura 'scoarța ce copac'

TenTKxzo4abe vata mnerata bazatuca Al EI15 tOcm Perete exterior zidărie din B CA

Finisaj interior vopsea tavafcda


Tampiane aluminiu E115 cu geam lermopan


Tencuiala decorativa sctruclura 'scoarța Ce copac’

TernKXzotalie vata rraierala bazaitica Aj El 15' 10cm Perete exterior zidărie din B C A

Finisaj mterior vopsea iavafcda

Tamplane aluminiu EH5 cu geam termopan

Scara metalica

Plasa expandata


Tencuiala decorativa scriu "bob de orez’
-1046


Mana curenta țeava 70x70x4 grunduita si vopsea


Sori tabla aluminiu


Tencuiaia decorativa structura ‘scoarța de copac'

Tenuoizotalie vata minerala bazalbca

AIREI18010cm

Perele exîm zidărie din B C A. finisaj intenor vopsea tevabtaooxaîrra strecura 'soarta fle copac' Temz<S5be pc&tei expt'dS A! R018010 cm Pre'je edervy zcare ac B.C A Fmtsaj mterxx vopsea «avaMa


Scara metalica

Plasa expandata


+6.48


Scara metalica


Tencuiala deccradva structura 'scoarța de copac’

Termoizotatie vata minerala bazalbca

AJREI18010 cm

Perele extenor zidărie din 8.C A finisaj anenor vopsea lavabia


Tencuata isc^at-ra strecura ’$®ao de copac’

Termoizolate vata minerala bazafoca

Al RE/18010 cm

Perete exterior zidărie din B C A finisaj inierwr vopsea lavabla


FAȚADA NORD
255

295


rfe? .............

___swRomucu

5173Slmona EMANOIL


Artltoctci Xnfttiwnterl


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


Tenosaia flecoracsa stfucuta ‘boe ae crez* Terwootate :ri«-rr expandat 0 cm Pețleedeny zdanefitnB.CA Fr«t ft»ta .țpseă taratra25

300

74

396

330

180

r

I

1330

t

r

________________________________l

E

E E

1

]

1

] I

E


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat partj si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:ime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


GR£En yS.C. GREEN BUSINESS S.R.L. ^S/Nesc “ —......- — - ™


RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144,


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


tipicii Craiova, Județul

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMMVI

HRA

.SCARA

REVIZIE-

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

. y t\i <S i /

1 :100

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

PROIECTAT

Arh Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE

2019

TITLU PLANȘA

FAȚADA EST-CORP C17

FAȚADA NORD - CORP C1

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

I

SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap07FAȚADA VEST


FAȚADA SUD


Mana curena țeava 70x70x4 grunduîa

5ivop$îia


Sort lacra iurn niu


Tencuiala decorativa structura 'scoarța de copac'

Tenrxxzoiate vata minerala bazalbca

Ai REi 18010 cm

Perete exterior odane din B CA

Finisai interior vopsea iavabila


Tampiane aluminiu El 45 cugeamtermopan.


Tencuiala oeoxama siructura "bob de cref

Termoizolalie potetiren expandat 10cm Perete exterior zdane din B.C A Finisaj interior vopsea tavabila


Tampiane aluminiu El 45 cu geam termopan

Tencuala decorativa struaixa 'scoarța de copac’

Tenwaa’je vata minerala bazaltica

Al REI 1B010 cm

Perete exterior zidărie din B CA Fintsaj interior vopsea la 'rabla

Tenet ia ceor^.a s:\ciura ’scoe-s

& copac'

Temoeofcte po'.-stren expanca: t Ocrr. Pere eaenor zidane dm B.C A Finisaj interior < -sea a-.atira

TimcrarieaiufimîuEiiS «geamieiWM Mara exersa aiur^K.


Rampa pere doaNitad 8% panta


Mana curenta țeava 70x70x4 grunduita si vopsita


Son tabla aluminiu


Tencuiala decorativa structura 'scoarța de copac"

TermbtzcHatie poistiren expandat 10cn» Perete extenor zidărie din B.C A Finisaj mtenorvcpseaiavabila


Tampiane PVC cu geam lermopan


Tencuiala decorativa structura 'scoarța de copac*

Termoizolalie poksliren expandat 10cm Perete exterior zidărie din B CA Finisaj interior vopsea lavabla


Tampiane PVC cu geam tennopan


Tencuaîa decorativa structura ’scoana de copac*

Termoizolalie poistiren expandat 10cm Perete exterior zidărie din B CA Finisaj mtenor vopsea lavabla


Mana curenta alumruj


Mana curenta alumiuu

*648

v —


.±3-24

r-:|


rr^;-......—   i

•-----‘‘-T-l

i ■'      •>

•c .                    1

li'., - ’j

L*-±---—i------------’

t    ui

-----------4


Scara metalica


Tabra expandata scara


L 285

l

|1              295

_


29f      180

-4  330

396

1330

-H

'-t-

300           2b

El

Z

3

S ll

6


x»vj*Ar^irecn-

OKtROttUa*5173


Simona EIWANOIL


ArklMta*»ft fc MMtaîi j


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144,


:ipiul Craiova, Județul Dolj


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAU

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

S/

PROIECTAT

Arh Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh Alexandra UNTARU

cxM.

1 ;100
DATA

MARTIE

2019C. GREEN BUSINESS S.R.L

GREEN \|JL pO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

* *""'             Telefon/fax:+40.021.210.04.03


SVSl/VEss

'■ "MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

FAȚADA VEST - CORP C17

FAȚADA SUD- CORP C17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap08S teren= 20916 mp

S constr.= 3614mp

S liber= 17302 mp din care se va ocupa temporar:

S crg.santier= 642 mp


LEGENDA


5173


Simona EMANOILAcest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C GREEN BUSINESS S R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNjS

TURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

r

PROIECTAT

Arh. Simona EMANOIL

|Z

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

V


CONTUR TEREN STUDIAT

CLĂDIRE EXISTENTA - COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES PRINCIPAL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES SECUNDAR - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES PIETONAL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES AUTO - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES SUBSOL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863: Nr.ord.R C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.

SPECIALITATEA


ARHITECTURA


TITLU PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE - ORGANIZARE DE ȘANTIER


NR.PLANSA

OECATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


Acest desen si informația cuprinsa in el. nu poate fi copiat, reprodus sai BUSINESS SRL.

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord R.C.: J40/4356/08.04.2011

PROIECTANT GENERAL:

3REEN BUSINESS

i eieîon/îax:+4u.uz i .ziu.u^.uo

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMt^TURA

SCARA

REVIZIE-

SPECIALITATEA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

'2000

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh Alexandra UNTARU

DATA

MARTIE

2019

TITLU PLANȘA

NR.PLANȘA

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

4A

PLAN DE SITUAȚIE- CORP C17

SI I UISPECIFICAȚIE

NUME

SE«

URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

-E

LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE


L2 • Aparat de iluminai normal, prevăzut cu sursa IED, flux luminos nel minim 4650 lumeni. pulere maxim oonsumala 37W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP44, montaj aparent, dimensiuni 1520 x 217 x 90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19:


L4 Aparat de luminat normal liniat, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni. putere maxim consumata 23,5W, indice de redare al culorilor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de lavan din inox, fara continui de halogen si silicon. IP20. montaj aparent dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg;


l           ~l Plmla oompartimentabila PVC, 100x50mm, cu capac , complet echipata, cu

prindere rapida - curenti tan/siabi

I Priza dubla cu contact de proiecție. 230V. 16A. montaj ST, complel echipata Priza simpla cu contact de proiecție. 230V, 16A, montaj PI. complet echipataL7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru orculafle. prevăzut cu sursa LED. flux luminos net minim 4100 lumeni. putere maxim consumata 34W, indice de redare al culonlor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm. masa maxima 1.7 kg. rit emergenta inclus, cu autonomie 2 ore:

L8 - Aparat de iluminat normal, cu grad ridicat de proiecție, prevăzut cu sursa LED, flux luminos nel minim 4500 lumeni, putere maxim consumata 34W. indice de redare al culonlor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din poticaibonat transparent integral, cleme invizibile integrate in dispersor, eterne de fixare de lavan din inox. fata continui de halogen si silicon, IP65. montaj aparent, dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm, masa maxima 2.7 kg,
L10 - Aparat de iluminat normal cu distribuție de iluminat asimetrica pentru montaj ia nivelul tablei, prevazul cu sursa

—M'—* LED, flux luminos net m'nim 4400 lumeni, putere maxim consumata 37 7W, indice de redare al culonlor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin. deme de fixare de tavan din inox. fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparenl/suspendat, dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm masa maxima 5 kg:LS1 - Aparat de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED. luminanla minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W. distanta de vizaulizare minim 30 m. carcasa din aluminiu, inscripționare a direcției de evacuare prin printere digitala, montaj aparent, dimensiuni 310 x 20 x 160 mm;

LS2 - Aparat de iluminat pentru marcarea ușilor de evacuare in extehor, prevazul cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumu!ator cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm. masa maxima 1 kg;


DO - Detector optic de fum, adresabil, buda/numar, montat aparent pe lavan

DM Declanșator manual, adresabil, buda/numar, existent- Buda/Zona/Nr In zona

SIRE - Sirena adresabila de exlenor+flash, legata in bucla

SIR Sirena adresabila de interior, legata in bucla


677^] Modul de comenzi la incendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenzi


NOTA:

ATENȚIEI

Pozițiile corpurilor de iluminai se vor coordona cu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se x a face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

l oate cablurile eleclrice se vor proteja in tub de proiecție, montaj îngropat.s1 Mullisenzor ce acționează ca senzor PIR și receptor, montare aparente LED-ul roșu indică starea de funcționare, LED-ul de stere verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decalaj de timp de 1-127min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectv Poly IR 2. grad de protecție IP 40: greutate: 0,3 kg


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 : 100

PROIECTAT

ing. Alexandru VAGAUNA

DATA

MARTIE 2019

DESENAT

ing. Alexandru VAGAUNA

j CV**


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/0B.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR                             nr.proiect

MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

TITLU PLANȘA

CORPC17-

INSTALATII ELECTRICE PARTER

185065/14.11.2018

I ----

FAZA PROIECT

S.F. cu elemente de D.A.L.I.

SPECIALITATEA

ELECTRICE

NR.PLANSA

IE 01LEGENDA             T

gard placi beton stanga

gard placi beton dreapta

n

statuie

capac aeosrwx gaze

X

canw de vizitare apa

®

camm de vizitare canw

Z

stâlp din beton

hidrant

</

stâlp din lemn

4

PO<n               J


ACCES PIETONAL - COLEGIUL TEHNIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARA
ACCES AUTO - COLEGIUL TEHNIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARA

owromAnu


Shnona EMANOIL


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat.parifef^u in in si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.                  .TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE


NUME


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


arh. Simona EMANOILS.F.

cu elemente D.A.L.I,


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

TITLU PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE CU MARCAREA

HIDRANTILOR EXTERIORI SI REZERVA INTANGIBILA DE APA


SPECIALITATEA

ARHITECTURA

NR.PLANSA

SIT03


Pap A* R£’:Al’
BucătărieHm*200mRB

a

RBLEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE

L2 - Aparat de iluminat normal, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4650 lumeni, putere maxim consumata 37W, indice de redare al culorilor 80. (emperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, tara continui de halogen si silicon, IP44. montaj aparent, dimensiuni 1520 x 217 x 90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19;

L4 - Aparat de iluminat normal liniar, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni, putere maxim consumata 23.5W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de odoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon. IP20, montaj aparent, dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg;

L7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru circulație, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4100 lumeni. putere maxim oonsumala 34W, indice de redare al culonlor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, eterne de fixare de tavan din Inox, fara continui de halogen si silicon. IP20. montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.7 kg. kit emergenta inclus, cu autonomie 2 ore;

L8 - Aparat de iluminat normal, cu grad ridicat de proiecție, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4500 lumeni. putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din policarbonat transparent integral, cleme invizibile integrate in dispersor. cleme de fixare de tavan din nox, fara continui de halogen si silicon, IP65, montaj aparent, dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm. masa maxima 2.7 kg;

L10 - Aparat de iluminat normal cu distribuție de iluminat asimetrica pentru montaj la nivelul tablei, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4400 lumeni, putere maxim consumata 37.7W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox. fara continui de halogen si stan, IP20. montaj aparent/suspendal, dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm. masa maxima 5 kg;

LS1 Aparat de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED. luminanta minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W, distanta de vizaulizare minim 30 m. carcasa din aluminiu, inscripționare a direcției de evacuare prin primare digitala, montaj aparent dimensiuni 310 x 20 x 160 mm:

LS2 - Aparat de iluminai pentru maicarea ușilor de evacuare in exterior, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumutetor cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm. masa maxima 1 kg;


Plmta compartimentabila PVC, 100x50mm, cu capac . complet echipata, cu prindere rapida - cu renii lari/slabl

Priza dubla cu contact de proiecție. 23OV, 16A, montaj ST, complet echipata

Priza simpla cu contacl de proiecție. 230V, 16A, montaj PT, complet echipate


DO • Detector optic de fum, adresabil, buda/numar, montat aparent pe tavan

DM Declanșator manual, adresabil, buda/numar, existent- BudafZona/Nr in zonaLx** Tablou eleclnc


Modul de comenzi la ir>cendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenzi


NOTA:

ATENTIE!

Pozițiile corpurilor de iluminat se vor coordona cu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor dc iluminat se va face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

loate cablurile electrice se vor proteja in tub de proiecție, montaj îngropat.


s1 - Mullisenzor ce acționează ca senzor PIR și receptor, montare aparenta. LED-ul roșu indică starea de funcționare, LED-ul de stare verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decalaj de timp de 1-I27min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectiv Poly IR 2 grad de protecție IP 40; greutate: 0,3 kg

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC; II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAțtJkA

SCARA

SEF PROIECT

arii, Simona EMANOIL

1 :100

PROIECTAT

ing. Alexandru VAGAUNA

DATA

MARTIE 2019

DESENAT

ing. Alexandru VAGAUNA

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nrord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax;+40.021.210.04.03

BENEFICIAR                             nr.proiect

MUNICIPIUL CRAIOVA       ib5O65/i4.h.2oib

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.

REVIZIE-                                       SPECIALITATEA

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

ELECTRICE TITLU PLANȘA                                  NR.PLANȘA

CORPC17-                                     ic no

INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 1


800

t

470

l

300

£5

PAF Al REI180

-LSL ...             r              j

P01, Casa Scării


propunere rampa pers dizabllnati panta max 8%
LEGENDA

—„---

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

---a---a---

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

Conducta tip PP-R (SDR 7,4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

—---

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10). pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta tip OL-Zn pi alimentare cu apa a hidrant!lor Interiori

©

Coloana lip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata mmeta'a 5 cm

o

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolate cu vata minerala 5 cm

©

Coloana lip OL-Zn pt, alimentare cu apa a hidranlifor mterion

a°'-

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receptor terasa

o

Conducta tip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.
Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT


BENEFICIAR


NR.PROIECT


CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14.11 2018


ADRESA PROIECT


FAZA PROIECT

S.F. cu elemente de

Strada Breslei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

D.A.L.I.

CATEGORIA DE IMPORTANTA C

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

REVIZIE-

SPECIALITATEA

CLASA DE IMPORTANTA III

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 . 100

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

INST. SANITARE

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

PROIECTAT

Ing. Emanuel TEODORESCU

DATA MARTIE 2019

TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII SANITARE

PLAN PARTER CORP C17 - PROPUNERE

NR.PLANȘA

NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC

DESENAT

Ing. Emanuel TEODORESCU

IS-01


'-J-

X] Scara de evacuare
LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE


12 • Aparat de iluminat normal, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4650 lumeni, putere maxim consumata 37W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, tara continui de halogen si silicon, IP44, montaj aparent, dimensiuni 1520 x 217 x 90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19:

L4 Aparat de iluminat normal liniar, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni, putere maxim consumata 23,5W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, deme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg,

L7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru circulație, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4100 lumeni. putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, deme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20. montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm. masa maxima 1.7 kg. kit emergenta Indus, cu autonomie 2 ore;

L8 - Aparat de iluminai normal, cu grad ridicat de proiecție, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4500 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80. temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din poticartxanat transparent integra), deme invizibile integrate in d'ispersor, deme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP65. montaj aparent dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm, masa maxima 2.7 kg;

L10 - Aparat de iluminat normal ar distribuție de iluminat asimetrica pentru montaj la nivelul tablei, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4400 lumeni. putere maxim consumata 37.7W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin. deme de fixare de tavan din inox. fara conținut de halogen si silicon. IP20, montaj aparenlfsuspendal. dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm, masa maxima 5 kg:

LS1 - Aparat de iluminai pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED, luminanla minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W. distanta de vizaulizare minim 30 m, carcasa din aluminiu, inscripționare a direcției de evacuare prin printare digitala, montaj aparent dimensiuni 310 x 20 x 160 mm;

LS2 - Aparat de iluminat pentru marcarea ușilor de evacuare in exterior, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumulator cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm masa maxima 1 kg;Plinta compartimentabila PVC. 100x50mm, cu capac , complet echipata, cu prindere rapida - curenli lari/stabi

Priza dubla cu contact de proiecție, 230V, 16A, montaj ST, complet echipata

Priza simpla cu contact de proiecție. 230V, 16A, montaj PT. complet echipata

DO - Deledor optic de fum, adresabil, buda/nuinar, montat aparent pe tavan

DM - Declanșator manual, adresabil, buda/numar, existent- BudafZona/Nr in zona

SIRE - Sirena adresabila de extenor+flash , legata in bucla

SIR - Sirena adresabila de interior, legala in bucla

Tablou electric


Modul de comenzi la incendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenzi


NOTA:

ATENTE!

Pozițiile corpurilor de iluminat se vor coordona eu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se va face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

loate cablurile electrice se vor proteja in tub de proiecție, montaj îngropat.


s1 • Multisenzor ce acționează ca senzor PIR și receptor, montare aparenta LED-ul roșu indică starea de funcționare, LED-ul de stare verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decala; de timp de 1-127min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectiv Poly IR 2. grad de proiecție IP 40; greutate: 0,3 kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA IIIGREEN \
BUSINESS

S.R;


4-,


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat pârîal sau in întregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/0B.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Breslei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. Slmona EMANOIL

PROIECTAT

ing. Alexandru VĂGĂUNĂ

DESENAT

ing. Alexandru VĂGĂUNABENEFICIAR


NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA

CORPC17-

INSTALATII ELECTRICE ETAJ 2


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ELECTRICE


NR.PLANSA

IE 03•—

s

O

s

§

o

e

g

a

<*> s

2

a

ti

?!

22

£


180

320              l

810

195

330

«70

300

PAFA1REI180

c

1

{El 011

Casa ScăriiSala-Tehnica Servirii

\


i |E107

Scara de evacuare


LEGENDA

— —--

Conducla tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

—----

Conducla tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

--—. —

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta tip OL-Zn pl alimentare cu apa a hidrantilor interiori

©

Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala 5 cm

O

Coloana lip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolate cu vata mi narata 5 cm

©

Coloana tip OL-Zn pl alimentare cu apa a hidrantilor interiori

8“"

Sifon de pardoseala Dn 100/ Receptor terasa

o

Conducta tipSILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.280

I       2,0        1

*

150

l

280

L        I7(

L        210

an

195

1

$

300150        1 ÎS

1310

LwCATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poale fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in întregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:

GREEN BUSINESS

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40M356r08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATIi STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE           NUME         SEMQAjfuRA ,

SCARA

REVIZIE-

SPECIALITATEA

SEF PROIECT    arh. Simona EMANOIL     X

1 :100

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

INST. SANITARE

PROIECTAT      Ing. Emanuel TEODORESCuj         _

DESENAT       Ing. Emanuel TEODORESCU    1

DATA

MARTIE

2019

TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ 1 CORP C17 - PROPUNERE

NR.PLANSA

IS-02


1310

□ □

180

320

810

105      ' i

330

L

470

-------------------------------t---------------

300               1‘JPAF Al REI160PAF Al RES18Q


WHWTlUBr.FT

H     U >■*


41


E204 Bucătărie


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


LEGENDA

—------

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

—. —. —

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

--------- A --------- •,   _________

Conducta tip PP-R (SDR 7 4. PN 16). pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta lip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantîlor interiori

0

Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale Izolata cu viito mlnora’-a 5 cm

o

Coloana tip OL-Zn pt, alimentare cu apa a hidrantîlor I interiori

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receplor terasa

0

Conducta tip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in întregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:


TITLU PROIECT


CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME       SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL     y //Hr'''

1:100

PROIECTAT

Ing. Emanuel TEODORESCU . T

DATA MARTIE 2019

DESENAT

Ing. Emanuel TEODORESCU^


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08,04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I

REVIZIE-MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

SPECIALITATEA

INST. SANITARE

TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ 2 CORP C17- PROPUNERE

NR PLANȘA

IS-03
1330

iso

330

820

205     ' i

330

L

570

--------------------------1------------

300

—j»


Instalație paratraznet


Instalație paratraznetDetector difuzie vapori


Detector difuzie vapori

CHEPENG ACCES TERASAO

RECEPTOR TERASA


Instalație paratraznet


a

Lk-fleclcu <Wuzr vapcn
Cwanipe


Defleclor difuzie vapori


Instalate paratraznet


1.1330|1 | □ □ □ □


l?05       . 1

330

l                           470                            ,

300

i

[ J

1330

------------ ,

î


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC

LEGENDA

Conducta lip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

—. ——

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

Conducta lip PP-R (SDR7.4. PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

Conducta lip PP-R {SDR 11, PN 10). pentru alimentare consumatori ou apa rece

Conducta lip OL-Zn pl alimentare cu apa a hidrantitor interiori

©

Coloana lip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala 5 cm

o

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale Izolate cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip OL-Zn pt, alimentare cu apa a hidrantitor Interiori

d°'“

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receptor terasa

o

Conducta tip SlLERE, Dn 125 - scurgere pluvialeAcest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utt&etflți+ti si nu va fi folosit in alt scop decât cei pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT


CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMțJ

AjfURA

SCARA

SEF PROIECT

arii. Simona EMANOIL

/ Zii. /

1 : 100

PROIECTAT

Ing Emanuel TEODORESCU

\.

DATA

MARTIE

2019

DESENAT

Ing. Emanuel TEODORESCU


eglme decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L,

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax: +40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.

REVIZIE-MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

SPECIALITATEA

INST. SANITARE

TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII SANITARE

PLAN TERASA CORP C17- PROPUNERE

NR.PLANȘA

IS-04


LEGENDA HVAC

t . .

4411

1           44Q

1

ZIO ..

I

330             1

T

1

1          150

L1

T1                                     '>>:ru                          ’


TITLU PROIECT


Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Racord flexibil D100 mm ptr aer climatizat, izolat, monta in tavan fals

Recuperator de căldură aer-aer. montat in tavan fals, montaj orizontal: Q= 500 mc/h

G.l. @

Grila de introducere aer proaspăt, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.A.

Grila de aspirare aer viciat, alba . Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. =>

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba , Dn 200, cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp.<=

Grila de aspirație aer prospat de la exterior, alba , Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863: Nr.ord R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT : Municipiul Craiova, Județul DoljSPECIFICAȚIE

NUME

SEMțJ'JAfljRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU

. . ---

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCU

1 100


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE


TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII TERMICE

CORP C17-PLAN PARTER


NR.PROIECT


185065/ 14.11.2018


FAZA PROIECT


S.F.

cu elemente D.A.L.I.


SPECIALITATEA

INST. TERMICE


NR.PLAN SA

IT -01


LEGENDA HVAC
'V


G A.

I

Bucata n#       |


4=

3

1


Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizala. izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Racord flexibil D100 mm ptr aer climatizat, izolat, monta in tavan fals

a

Recuperator de căldură aer-aer, montat in tavan fals, montaj orizontal; Q= 500 mc/h

G.t. ©

Grila de introducere aer proaspăt, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G-A. ©

Grila de aspirare aer viciat, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. =

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba , Dn 200. cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp. <=>

Grila de aspirație aer prospal de la exterior, alba , Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:

------------ Conducte tur/retur de distribuție principala din țeava PPR - Fc


Radiator panou de otel, diverse dimensiuni


i ~ 3 Distribuitor de căldură , cu 8circuite Pex - a . Dn 16 mm . montate in tub de protecție , in pardoseala finita
Traseu frigorific de țevi de cupru DnX" siX" .izolate, inclusiv cablu CYYM 5x1,5 mmp .pentru comanda si forța

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S C. GREEN BUSINESS S.R.L.si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:

’ne        sufft

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII

EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT : Municipiul Craiova, Județul Dolj

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT 185065/ 14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMy/$URA

SCARA

1 100

REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

SPECIALITATEA INST. TERMICE

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU

. DATA MARTIE 2019

TITLU PLANȘA :

INSTALAȚII TERMICE

CORP C17-PLAN ETAJ 1

NR.PLANȘA

IT -02

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCU

PROIECTANT GENERAL:

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITAT1I INFRASTRUCTURII

EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT: Municipiul Craiova, Județul Dolj

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR. PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

S.F.

cu elemente D.A.L.l

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMJ^TURA

SCARA

1 : 100

REVIZIE-

MODIFICARE DENUMIRE FAZA DE PROIECTARE

SPECIALITATEA INST, TERMICE

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

/I?

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU

DATA MARTIE 2019

TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII TERMICE

CORP C17-PLAN ETAJ 2

NR.PLAN SA

IT -03

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCU

ANEXA 2

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției „Creșterea calitatii infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara” - corp C17

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 5.367.044,29 lei, cu TVA, din care:

C+M: 4.067.072,76 lei

Valoare totala: 4.516.139,75 lei, fara TVA, din care:

C+M: 3.417.708,21 lei

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

1

Regim de inaltime

P+2E

2.

Suprafața construita

149,89 mp

3

Suprafața desfasurata

474,71

4

Suprafața utila

386,28

Dotări pe nivele si spatii

U.M.

Cantitate 1

PARTER

Vestiar băieți

Dulapuri-vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spațiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

28,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 2-1-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie - set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Scaune bar

buc

4,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

buc

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

ANS

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib-set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie-set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional ICasă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCĂTĂRIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de modernizare este de 12 luni.

INDICATORI SPECIFICI DE PROIECT:

 • • Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083

 • • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: colegiu tehnic industrial

LEGENDA HVAC


,                                                                         1314»

I tBt’ I

32U

i

810

’-HS        1 l

53U

1

470

300          p

1                           î

f

f
Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata. izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

WWW,

Racord flexibil D100 mm ptr aer climalizat. izolat, monta in tavan fals

ș

Recuperator de căldură aer-aer, montat in tavan fals, montaj orizontal; Q= 500 mc/h

G.I. @

Grila de introducere aer proaspăt, alba . Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G A. (j)

Grila de aspirare aer viciat, alba . Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. ■=>

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba . Dn 200, cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp.=

Grila de aspirație aer prospal de la exterior, alba . Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:

Conducte tur/retur de distribuție principala din țeava PPR - Fc


4 Radiator panou de otel, diverse dimensiuni


I , . □ Distribuitor de căldură , cu Scircuite Pex - a . Dn 16 mm , montate in tub de protecție , in pardoseala finita


U. Ext.


Unitate exterioara sistem multisplitt            2110

t        ito

)    IW

1 200

1       ,,a      4

ztu

tw

im i

T         I5U

.w

T    -----

1

*     m

( 1

1

150

T

1

1                            nmANEXA 3

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului de investiții: faza E.T. si SF cu elemente de DALI. „CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP CI7

Elaborator proiect: SC GREEN BUSINESS SRL

Ordonator principal de credite : Primar Mihail Genoiu

Beneficiar: Municipiul Craiova

1. SITUAȚIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI, NR. 144. Terenul pe care este amplasat Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are acces numai din Strada Brestei. Imobil construcții si teren intravilan aparține domeniului public conform HG 141/2008, poz 3675. Conform extras de carte funciara nr. 181849/01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

Construcția existenta (C17-Moara) are o suprafața construita la sol de 113 mp (existent), regim de înălțime P+l parțial, stadiul fizic de execuție — parțial 65%. Construcția existenta cu destinația actuala (Moara-C17), necesita racordarea la utilitati.

In acest moment nu exista identificate rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

Clădirea nu este inclusa pe lista monumentelor istorice.

Terenul in suprafața măsurată de 22.243 mp din acte si 20.916 mp este situat pe Strada Brestei - teren intavilan imprejmuit, conform planului de amplasament si delimitare al imobilului. Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit prin HCL 479/2015 amplasamentul se afla in zona cu funcțiuni complexe de interes general si servicii de interes general si conform PUZ aprobat cu HCL nr.350/2013 UTRIV amplasamentul se afla in zona - instituții de invatamant (scoli, facultati) cu regim de înălțime P+4, POT max= 30%, CUT max= 1.5.

Construcția existenta — (C 17-Moara) este o construcție nefinalizata (stadiul fizic de execuție parțial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregătirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de construcție netencuita atat la interior, cat si la exterior. în incinta, pe langa corpul CI7- Clădire Moara, exista inca 15 anexe si construcții conexe funcțiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Date generale Clădire Moara- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (CI7)

 • •   Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj (inalt)

 • •  Anul construirii: 2004

 • •   Suprafața construită: Sc = 113 mp

 • •   Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereți de cărămidă;

 • •  Acoperiș parțial tip șarpanta pe ferme metalice;

 • •   Finisaje exterioare: -

Clădirea prezintă degradări medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a construcției nu este distribuita pe cele doua direcții principale, conform pereților de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Centurile din pereții structurali de zidărie formează pereți zvelți. Acoperișul metalic nu satisface condițiile de șaiba rigida.

Investiția consta in finalizarea si extinderea construcției existente si schimbarea destinației din spațiu de morarit in spațiu pentru activitati de instruire practica in specializarea Alimentație Publica si Turism.

Lucrările minim necesare sunt:

Extinderea zonelor de parter pe inaltime pentru crearea a doua niveluri suplimentare; închiderea atriumului central cu placi de beton pentru a crea doua niveluri suplimentare; Realizarea unei scaii interioare pentru accesul la nivelurile suplimentare;

Realizarea recompartimentarilor, finisajelor si instalațiilor necesare schimbării destinației.

 • 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Expertul tehnic propune prin expertiza tehnica următoarele variante de intervenții:

Varianta 1 (Scenariul 1)

Varianta 2 (Scenariul 2)

consolidarea construcției existente

• desființarea construcției existente si realizarea unei noi construcții ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

PRIN PROIECT SE RECOMANDA APLICAREA SCENARIULUI 2.

 • A.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE-REZISTENTA

Realizarea unei noi construcții (structura si compartimentări) ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

 • B.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE - ARHITECTURA

PEREȚII INTERIORI

Structura pereților interiori este din cărămidă, cu grosimi de 15 cm, cât și din gips-carton cu grosimi de 12,5 cm, conform funcțiunilor încăperilor. Pereții care delimitează casele de scara, holurile și coridoarele sunt din zidărie de cărămidă. Compartimentările grupurilor sanitare sunt din cărămidă sau gips-carton.

La nivelul parterului se va crea un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ ȘI SUPRAFAȚA VITRATĂ

Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie PVC pentacameral cu rupere de punte termică și cu geam tripan. Pentru tâmplăriile exterioare, valoarea presiunii statice a aerului la care se asigură etanșeitatea, se recomandă să nu fie mai mică de 40kg/m2. (în conformitate cu Anexa 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2513 din 22. 11. 2010 pentru modificarea Reglementării Tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2. 055/2005, valoarea rezistenței termice minime R’min și transmitantei termice U’max pentru tâmplărie exterioară va fi de 0,69m2K/W, respectiv 1, 45W/m2K.)

Pentru protecția termică minimă pe durata sezonului rece se vor lua în vedere prescripțiile conform STAS 19071/1-80, care se referă la economia de energie termică.

SCĂRI EXTERIOARE, RAMPE ȘI PASARELE

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale de calitate “B” -SECURITATEA LA INCENDIU”, conform Normativul de siguranță la foc a construcțiilor PI 18-99 și a Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței în exploatare - indicativ NP 065-02 se propune amplasarea unei scări metalice in exterior, pe latura deEst a construcției. Scara este necesara pentru evacuarea de la etajele superioare, in caz de incendiu. Scara va avea lățimea liberă de 1.20m, podestul de 2.50 m. Pereții adiacenti scărilor de evacuare vor fi pereți antifoc, Al, REI180. Balustrada va fi metalica. Structura rampei va fi realizată din metal. Se vor prevedea balustrade metalice de protecție pe toate zonele cu diferențe de nivel mai mari de 20 de cm.

ACOPERIȘ

Acoperișul clădirii proiectate va fi tip terasa necirculabila.

Pentru termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel se vor aplica următoarele straturi:

turnare beton de panta;

J montare strat de difuzie;

montarea barierei contra vaporilor;

montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm și ridicarea termoizolației pe pereții aticului;

J turnarea unei șape de beton de protecție de 5 cm grosime pentru protecția termoizolației;

montare strat de difuzie;

V montarea hidroizolatie 1 strat+adeziv;

montare elemente de ventilare (deflector,aerator));

montare șorțuri de tablă atic;

J montare sistem de preluare a apelor (receptori pluviali);

FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare se vor realiza după izolarea termica a pereților exteriori.

întreaga construcție va fi termoizolata astfel:

izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren extrudat de 10 cm si fasii de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si 30 cm lățime la exteriorul acestuia;

J izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

•S izolarea golurilor (a spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

înainte de termoizolarea soclului se propune hidroizolarea verticala, pentru evitarea infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii.

După montarea izolației termice pereții exteriori se vor finisa cu tencuială aplicată direct pe stratul de izolație, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă și finisată cu tencuieli decorative texturate.

Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa cu granulație de 2.00  4.00 mm, armată cu o țesătură deasă din fibre

de sticlă.

FINISAJE INTERIOARE

Finisajele interioare propuse sunt conforme activitatilor desfășurate. La spatiile destinate preparării alimentelor, se vor aplica finisaje lavabile- materiale ceramice pentru pereți si pardoseli. Grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie si faianța, pana la cota de 2.1 Om.

Restul spatiilor interioare vor avea finisaje din placi ceramice/ parchet la nivelul pardoselilor si vopsitorii lavabile pentru pereți si tavane.

 • •  PEREȚI INTERIORI

Pentru pereții interiori se propun tencuielile interioare driscuite și se vor aplica vopsitorii lavabile sau faianța.

Finisajul pereților interiori se va propune în funcție de destinația încăperii:

J în grupurile sanitare, bucătărie și bar pereții se vor placa cu plăci ceramice până la înălțimea de 2,10 m;

S în restul încăperilor se vor executa tencuieli interioare driscuite și vopsitorii lavabile în două straturi.

 • • PARDOSELILE INTERIOARE

Pardoselile se vor executa integral din materiale ceramice de pardoseala antiderapante sau parchet, montat peste un strat de sapa simpla de 4cm si sapa autonivelanta in strat de lcm grosime.

In grupurile sanitare pardoselile se vor finisa cu gresie antiderapantă;

 • • TAVANELE

Tavanele se vor finisa cu tencuială și vopsitorii lavabile de interior aplicate în două straturi, după pozarea cablurilor electrice;

TÂMPLĂRIA INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară a ușilor va fi din lemn.

Ușile ce delimitează casele de scări prevăzute cu sistem de autoinchidere.

SCĂRI INTERIOARE

Vor fi finisate cu materiale antiderapante.

AMENAJĂRI EXTERIOARE

ASIGURAREA ACCESULUI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITÂȚI

Pentru respectarea cerinței „D” Siguranță și accesibilitate în exploatare din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată se va proiecta o rampa destinata accesului persoanelor cu dizabilitati, finisata cu material antiderapant, borduri laterale de lOcm inaltime si parapeti cu mana curenta dubla.

In cazul in care se dorește accesul la etaj al persoanelor cu dizabilitati trebuie sa se monteze la scara principala, un scaun elevator.

Se vor monta suprafețe de avertizare tactilo-vizuala pentru marcarea denivelărilor.

TROTUARE PERIMETRALE

Se vor realiza trotuare perimetrale pe o lățime de minim 60cm, din beton simplu cu panta de scurgere exterioara a apelor.

 • C. SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII ELECTRICE __ __

Situația propusa a instalațiilor electrice

In urma lucrărilor de modernizare aduse spatiilor scolii se vor realiza noi instalați electrice, care vor indeplini atat cerințele normelor in vigoare, cat si cerințele actuale ale beneficiarului.

Acest descriptiv tehnic prezintă soluțiile propuse de către proiectant pentru realizarea instalațiilor electrice de curenti tari/slabi faza DALI, aferente imobil de tip clădire de invatamant.

Instalațiile electrice tratate in prezenta documentație care vor deservi imobilul se compun din:

 • •           instalațiile electrice de iluminat normal, siguranța și prize;

 • •            instalația electrică forță utilități;

 • •          instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere IPTAA;

 • •          priza de pamant;

 • •           sistemul de detecție incendiu;

 • •           instalația de voce date

 • D. SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE

Descrierea lucrării - instalații sanitare

In documentație sunt tratate instalațiile de:

 • •              alimentare a consumatorilor cu apa rece, apa calda;

 • •             evacuare ape uzate menaj ere;

In prezentul proiect se urmărește realizarea unor instalații de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate, precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalațiile vor deservi obiectul principal proiectat - corp CI7, precum si celelalte obiecte propuse - unde este cazul.

In acest sens se realizează următoarele tipuri de instalații:

Instalația de alimentare cu apa rece si apa calda', instalația de alimentare cu apa a rețelelor interioare de apa rece/calda pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PP-R

Instalația de canalizare menajera: rețelele de canalizare menajera alcătuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior.

Descrierea lucrării - instalații termice

In documentație sunt tratate instalațiile de:

 • •              producere agent termic apa calda ;

 • •               distribuția agent termic apa calda pentru incalzire ;

Instalația de producere agent termic pentru incalzire ( centrala termica)

Agentul termic apa calda necesar instalației de incalzire va fi asigurat de către Centrala termica existenta din incinta. Acesta centrala este echipata cu 2 cazane functionanad pe comb gazos. Deoarece, in acest moment centrala deservește si clădirea Corp CI6, precum si alti consumatori din incinta Colegiului , ar trebui suplimentată puterea instalata a acestei centrale termice. Dar, datorita faptului ca se vor efectua lucrări de izolare termica si de creștere a eficientei energetice a clădirii Corp CI6,

Astfel, pentru asigurarea necesarului de incalzire al acestei clădiri va scade, astfel incat puterea termica instalata in acest moment in centrala va fi suficienta pentru preluarea consumatorului nou care este corp C17 .

Singura condiție este implementarea proiectului de reabilitare a clădirii CI6. In caz contrar, va fi necesar suplimentarea centralei termice cu 1 cazan de 120 kW, racordat in paralel cu cele existente .

Pentru prepararea apei calde manej ere exista montat un sistem de captatoare solare, format din mai multe panouri solare cu tuburi vidate, care vor asigura in perioada calda energia necesara preparării apei calde menajere.

Instalația de distribuție agent termic
 • •    instalația de distribuție se va realiza in sistem ramificat pornind din centrala termica printr-o rețea de distribuție montata ingropat ( executata din conducte de polipropilena cu inserție de fibra compozita, izolate) pana la intrarea in clădire ;

 • •    din rețeaua orizontala amplasata in pardoseala finita a Parterului, se va alimenta o coloana verticala, amplasata conform planșe desenate. Aceasta coloana va fi mascata in nisa de instalații.

 • •    Coloana va alimenta un număr de 3 Distribuitoare- Colectoare (cate 1 pe fiecare nivel), amplasate in grosimea pereților, conform planșe desenate.

 • •    De la Distribuitoare, legaturile la corpurile statice de incalzire se vor executa cu țeava de polietilena extrudata tip PeX , montata in tub de protecție. Aceste trasee vor fi montate ingropat in pardoseala finita.

Acest sistem de distribuție va duce la o mai buna echilibrare a instalației de incalzire, un control mai exact pe fiecare zona. Pentru a se asigura un debit constant si uniform prin toata instalația de incalzire se va monta o pompa de circulație cu turatie variabila, cu inverter.

Dimensionarea corpurilor de incalzire a tinut cont de masurile ce se vor lua pentru creșterea rezistentei termie a anvelopei clădirii, adica :

 • - termoizolarea fațadei clădirii (opaca si vitrata)

 • - izolarea planseului peste ultimul nivel

Toate corpurile statice de încălzire se vor racorda la instalația de distribuție prin intermediul unor robineți tur/retur, astfel încât să se poată interveni în orice moment în caz de nevoie, fără a influența restul instalației. Anumite corpuri de incalzire se vor echipa cu capete termostatice, astfel incat sa se realizeze o economie însemnata de energie

Descrierea lucrării - Instalația de climatizare - ventilare

Pentru asigurarea condițiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip split (multi).

încăperile climatizate situate in aceeazi zona a clădirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fațada clădirii, conform planșe desenate.

Numărul de schimburi de aer necesar asigurării calitatii aerului interior se realizează prin ventilare mecanica , clădirea fiind prevăzută cu o instalație de ventilare centralizata, cu recuperare de căldură (pentru o eficienta energetic a cat mia mare)

Recuperatoarele de căldură vor fi de tip orizontal, montate in tavanul fals al grupurilor sanitare.

In ceea ce privește dotarea cu mobilier si aparatura specifica sunt recomandate următoarele:

Dotări pe nivele si spatii

U.M.

Cantitate 1

PARTER

Vestiar băieți

Dulapuri-vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri-vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spațiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

28,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 2-1-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie-set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer-julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Scaune bar

buc

4,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

buc

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

ANS

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib-set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie-set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler- pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer-julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) OpționalICasă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCĂTĂRIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

1

SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

INSTALAȚII ELECTRICE

In urma lucrarilor de modernizare aduse spatiilor scolii se vor realiza noi instalatii electrice, care vor indeplini atat cerintele normelor in vigoare, cat si cerintele actuale ale beneficiarului.

Acest descriptiv tehnic prezinta solutiile propuse de catre proiectant pentru realizarea instalatiilor electrice de curenti tari/slabi faza S.F. , aferente imobil de tip cladire de invatamant.

Instalațiile electrice tratate in prezenta documentatie care vor deservi imobilul se compun din:

2

    instalațiile electrice de iluminat normal, siguranta și prize;

 • •     instalația electrică forță utilități;

 • •     instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere IPTAA;