Hotărârea nr. 251/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 251


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.251

privind aprobarea Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.90210/2019, rapoartele nr.90287/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.92735/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finanțate din fonduri publice și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3733/2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în forma revizuită, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII D.A.L.I.

TITLU PROIECT:

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA"

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR. 185065/14.11.2018

FOAIE DE CAPAT

TITLU PROIECT: „CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA"

OBIECTIVUL: SPAȚIUL DE INVATAMANT (C16- CLĂDIRE ȘCOALA)

PROIECT SIMBOL / DATA: 185065/14.11.2018

REVIZIE : 9 mai 2019

FAZA:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

UTILIZATOR:

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

PROIECTANT GENERAL: S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa poștala: str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, nr. llbis, et 1, Sector 5, București, ROMÂNIA, E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comerțului J40/4356/2011, CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activități de arhitectură

COORDONATOR:

ȘEF PROIECT:

ARHITECTURA:

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII HVAC

INSTALAȚII SANITARE

REZISTENTA:

EVALUARE FINANCIARA:

TEODORA DEACONU

Arh. SIMONA EMANOIL

Arh. SIMONA EMANOIL

Arh. ALEXANDRA UNTARU

Ing. ALEXANDRU VAGAUNA

Ing. FLORIN DUMITRESCU

Ing. Emanuel Teodorescu

Ing. ADRIAN SAVU

Ing. TATIANA STANCU

Ec. TEODORA DEACONU


CUPRINS

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

 • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

 • 1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR)

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI

INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI DEFICIENȚELOR

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3.  DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE

DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE

STUDII DE TEREN

SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ;

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE

PREEMPȚIUNE

DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE / DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

INFORMAȚII / OBLIGAȚII / CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

AN/ ANI / PERIOADE DE CONSTRUCTIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFASURATA

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

ALTI PARAMETRI - CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI

  • 3.4.1.ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

  • 3.4.2.ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

3.4.2.1 ARHITECTURALĂ

 • 3.4.2.2. ELEMENTE DE ALCĂTUIRE A STRUCTURII DE REZISTENȚĂ

 • 3.4.2.3. ELEMENTE DE IZOLARE TERMICĂ

 • 3.4.2.4. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM

 • 3.4.2.5. Instalatia sanitara

 • 3.4.2.6. INSTALAȚIA DE ILUMINAT

 • 3.4.2.7 INSTALATIA DE CLIMATIZARE

 • 3.4.2.8 INSTALATIA DE VENTILARE

 • 3.4.2.9 REGIMUL DE OCUPARE AL CLADIRII

3.4.2.10. APRECIERI PRIVIND STAREA ACTUALĂ A CLĂDIRII

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL

ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CERINȚA “D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.   CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE

DIAGNOSTICARE

 • 4.1.    CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

CLASA DE RISC SEISMIC

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC

RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

 • 4.2.   CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚII

SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC

RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE

 • 5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A

ACESTORA

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, cuprinzand:

  • 5.1.1. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

  • 5.1.2. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE

INTERVENȚIE PROPUSĂ, RESPECTIV HIDROIZOLAȚII, TERMOIZOLAȚII, REPARAREA/ÎNLOCUIREA INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCȚIEI, DEMONTĂRI/MONTĂRI, DEBRANȘĂRI/BRANȘĂRI, FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPĂ CAZ, ÎMBUNĂTĂȚIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM ȘI LUCRĂRI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII CONSTRUCȚIEI REABILITATE ...................................35

CONDIȚII GENERALE SI DESCRIEREA SISTEMULUI

SURSE DE PRODUCERE A INCENDIILOR

ROLUL ȘI FUNCȚIUNILE ECHIPAMENTELOR

ECHIPAMENTUL DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS)

REALIZAREA INSTALAȚIEI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

ARHITECTURA SISTEMULUI

Instalatii de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori

Gospodaria de stingere incendii

 • 5.1.3. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE

SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

5.1.4.INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE .......................................................................................................53

 • 5.1.5.CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

  • 5.2.   NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE

DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

 • 5.3.   DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL

ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

 • 5.4.    COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

 • 5.5.    SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

 • 5.6.   ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Consideratii initiale si ipoteze

Perioada de referinta a investitiei si perioada de viata a echipamentelor. Valoarea reziduala

Fluxurile de numerar

Costurile de operare

Venituri

Indicatorii de performanta

Sustenabilitatea financiara

ANALIZA ECONOMICĂ

ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1.   COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,

FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

 • 6.2.   SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

 • 6.3.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI:

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII;

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

 • 6.4.   PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE

FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

Instalatii de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori

Instalatii de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori

Gospodaria de stingere incendii

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CERINTA “D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

CERINȚA “E” PROTECTIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ ...................................................................................80

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE ...............................................................................................................................................................81

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 7.1.   CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

  • 7.2.   STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

  • 7.3.   EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

  • 7.4.    AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

  • 7.5.   ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE

DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

 • 7.6.    AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM: 82

Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA”

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara- Corp C 16 (Cladire Scoala), str. Brestei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj

 • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

Municipiul Craiova

 • 1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR)

Nu este cazul

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PROIECTANT GENERAL:

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa postala: str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, nr. 11bis, et 1, Sector 5, București, ROMÂNIA,

E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comertului J40/4356/2011

CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Programul Operational Regional (POR) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 20142020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014-2020 il consituie cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific 4.5 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane, Prioritatea in investitii 4.4 Investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente in invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, este cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investitii care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orașului in termeni de creștere a calitatii vietii si de atragere de investiții locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI DEFICIENȚELOR

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI, NR. 144. Terenul pe care este amplasata unitatea de invatamant Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are acces numai din Strada Brestei.

Spatiul de invatamant (C16- Cladire Scoala) este destinat desfasurarii orelor de curs, fiind o constructie cu regim de inaltime P+2 construita in anul 1970, avand o suprafata construita la sol de 791 mp (conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate) si o suprafata desfasurata Sd= 2373mp. Cladirea nu este inclusa pe lista monumentelor istorice. Terenul in suprafata masurata de 22.243 mp din acte si 20.916 mp este situat pe Strada Brestei - teren intavilan imprejmuit, conform planului de amplasament si delimitare al imobilului. Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit prin HCL 479/2015 amplasamentul se afla in zona cu functiuni complexe de interes general si servicii de interes general si conform PUZ aprobat cu HCL nr.350/2013 UTR IV amplasamentul se afla in zona - institutii de invatamant (scoli, facultati) cu regim de inaltime P+4, POT max= 30%, CUT max= 1.5.

Cladirea Scoala- C 16 din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara , avand regim de inaltime P+2, este construita din caramida cu armatura din beton, acoperis tip terasa acoperita cu bitum.

În incinta, pe langa corpul C16- Cladire Scoala, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4-Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8- Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C17- Moara- stadiu de executie 65% cu suprafata construita de 113 mp.

Date generale Clădire Scoala- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (C16)

 • •  Regimul de înălțime este: Subsol tehnic parțial + Parter + 2 Etaje

 • •  Anul dării în folosință: 1970

 • •  Suprafața construită: Sc = 791 mp (suprafață rezultată din măsurători)

 • •  Suprafața construită desfășurată: Scd = 2373 mp (suprafață rezultată din măsurători)

 • •  Suprafață utilă Su = 1806.75 mp

 • •  Structura de rezistență: zidărie portantă combinată cu cadre din beton armat monolit, pe fundații din beton cu centuri din beton armat, planșee din beton armat monolit;

 • •  Acoperiș tip terasa acoperita cu bitum necirculabila;

 • •  Finisaje exterioare: tencuieli decorative;

 • •  Sistem de scurgere a apelor pluviale: jgheaburi si burlane metalice

Exteriorul cladirii este intr-un stadiu avansat de degradare, tencuiala desprinzandu-se permanent. Tamplaria exterioara este din PVC.


The future starts now! green BusinessTamplaria interioara existenta este din lemn- 30 de usi la salile de clasa, birouri si grupuri sanitare si 8 usi duble.

Grupurile sanitare sunt compartimentate cu placi OSB si au instalatia sanitara invechita.

Incalzirea se face cu centrala termica proprie pe gaze naurale, aflata intr-un corp separat (C10) in cadrul incintei.

Instalatia termica de incalzire este deteriorata, cu calorifere din fonta colmatate, tevi ce prezinta un grad ridicat de rugina.Pereții exteriori din caramida (fatada principala si cele doua fatade laterale) au fost refinisati cu tencuieli decorative, dar cladirea nu este reabilitata termic.

Instalatiile termice, electrice, de apa si canalizare au o vechime de 48 de ani, in aceasta perioada realizandu-se doar lucrari minime de mentenanta.

Cladirea este alimentata cu energie electrica din reteaua de distributie a operatorului local de distributie a energiei electrice (SC CEZ Distributie SA), instalatia electrica si corpurile de iluminat necesitand inlocuire.

Apa calda menjera este asigurata de la centrala termica existenta. Conducta de racord intre centrala termica si cladirea scolii a fost recent inlocuita.

Centrala termica este dotata cu panouri solare montate in 2010.

Instalatia termica trebuie refacuta fiind necesara inlocuirea caloriferelor si a coloanelor aferente. Multe dintre acestea sunt partial infundate sau sunt sparte si nu sunt dotate cu termostate sau robinete functionale. Nu exista un sistem de control automatizat al temperaturii din incinte, fiind necesar un sistem de climatizare.

Cladirea are acoperiș tip terasă, astfel că planșeul peste ultimul nivel a fost izolat cu materialele specifice perioadei in care a fost construita. In prezent, membrana bituminoasa ce acopera terasa este îmbătrânită existand infiltrații ale apelor pluviale. De asemenea izolarea termică a terasei nu corespunde cu normele actuale.

Placa peste subsolul parțial nu are prevăzută nici o izolație termică. Soclul perimetral nu este termoizolat.

Trotuarele exterioare cladirii trebuiesc refacute. Exista rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, dar acestea nu respecta cerintele functionale (conf. NP 051), necesitand refacere integrala.Analizând vizual clădirea și luând în considerare vechimea acesteia și a instalațiilor interioare reiese necesitatea realizării următoarelor lucrări principale:

 • -   Anvelopare spatiu cladire scoala;

 • -   Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta pericol de desprindere;

 • -   Inlocuirea invelitorii de peste accesul in subsol;

 • -   Inlocuire tamplarie de lemn existenta la usi;

 • -   Parchetare Sali de clasa etajul 2 (parchetul laminat existent a fost montat peste parchetul din lemn initial, fapt ce a dus la degradarea ambelor straturi);

 • -  Compartimentare cabine wc;

 • -   Refacerea finisajelor interioare ale peretilor cladirii;

 • -   Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

 • -   Amenajarea aleilor pietonale si acces in cladire pe cele 3 usi existente;

 • -   Dotare mobilier (scaun scolar, pupitru scolar, catedre, table scolare, scaun profesor etc)

 • -   Inlocuirea finisajelor pardoselilor de pe holurile de distributie si casele de scari;

 • -   Repararea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii;

 • -   Inlocuirea finisajelor exterioare in zonele de acces (scari, podeste)

 • -   Refacerea accesurilor spre curtea scolii, prin montarea a doua usi de evacuare din casele de scari;

 • -   Crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati Iocomotorii).

 • -   Montare suprafete de avertizare tactilo-vizuale;

 • -   Salubrizarea subsolului si finisarea scarilor exterioare de acces in subsol;

 • -   Inlocuirea grilajelor existente si ingradirea accesului in subsol in afara personalului autorizat, prin montarea unei porti metalice exterioare;

 • -   Montarea centralei de detectie incendiu;

 • -   Desfumarea caselor de scari;

- Montarea de ferestre de desfumare si sistem de autodeschidere/ autoinchidere la usile de pe caile de evacuare;

- Crearea unui spatiu la nivelul parterului pentru acumulatori- panouri fotovoltaice;

- Refacere instalatie paratraznet;

- Doare cu hidranti interiori (2 hidranti/ etaj);

- Gospodarie de apa- Rezerva de apa incendiu- pentru hidranti interiori si exteriori;

- Înlocuirea straturilor de termo și hidroizolație a terasei și a sistemului de preluare a apelor meteorice;

- Izolarea termica a planseului peste subsolul neincalzit; Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire:

- Înlocuirea instalației de încălzire și inlocuirea conductelor de distributie a agentului termic inclusiv a corpurilor de incalzire;

- Echiparea corpurilor de incalzire cu robineti dotati cu capete termostatice

- Izolarea conductelor din subsol in scopul reducerii pierderilor de caldura;

- Montarea de robineti de presiune diferentiala pentru echilibrarea instalatiei de distributie principala Lucrari de reabilitare a instalatiei sanitare:

- Înlocuirea instalației sanitare in totalitate;

Lucrari de modernizare a instalatiei electrice a cladirii

- Modernizarea instalațiilor de iluminat;

- Montarea unor surse alternative de energie.

- Reabilitarea si calibrarea sistemului de electricitate pentru toata unitatea de invatamant la cerintele de consum actuale;

- Montarea corpurilor de iluminat tip LED - eficiente din punct de vedere energetic;

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

- Montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice (80 panouri fotovoltaice);

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Obiectivele proiectului de investitii:

- Reducerea pierderilor de căldură prin înlocuirea instalației de încălzire si anveloparea cladirii;

- Refacerea finisajelor degradate pentru o igiena corespunzatoare in spatiul de invatamant;

- Crearea de conditii optime prin inlocuirea instalatiei sanitare si termice si aducerea la parametrii de confort a spatiului scolar;

- Scăderea consumului de energie electrică prin montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice;

- Dotarea salilor de curs si a spatiilor administrative cu mobilier si aparatura corespunzatoare actului educational;

- Creșterea gradului de confort a beneficiarilor.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Terenul pe care este amplasat Colegiu Tehnic de Industrie Alimentara este cuprins în intravilanul Municipiului Craiova și se încadrează în PUG în zona cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general. Terenul pe care este amplasată construcția are o formă neregulată, iar accesul se face din strada Brestei, atât accesul auto cât și cel pietonal.

Terenul este înscris în C.F. UAT Craiova cu nr. 212090, are numărul cadastral 212090 și este în suprafață de 22243 mp conform acte și 20916 mp din măsurători cadastrale. Folosința actuală a terenului este construcții administrative si social culturale, construcții anexă.

Pe acest teren sunt poziționate mai multe corpuri de clădire, 15 în total cu funcțiuni conexe profilului educational si de industrie alimentara (Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8- Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica-cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C17- Moara- stadiu de executie 65% cu suprafata construita de 113 mp).

În partea de Nord a incintei este poziționat Corpul C10 - Centrala termica.

Terenul pe care este amplasata cladirea scolii este în general plan având o declivitate de la Nord la Sud. Curtea este amenajată cu alei și platforme betonate (terenuri de sport) și spații verzi cu vegetație cu înălțime mică, medie și mare. Terenul este împrejmuit cu gard de protecție, realizat din panouri prefabricate de gard de beton armat cu înălțimea de cca. 2.00 m.

RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE

Conform PUZ aprobat prin HCL 350/2013 UTR IV terenul se află într-o zonă de institutii de invatamant , adiacent acestuia regăsindu-se următoarele funcțiuni: locuințe colective si facultati (Facultatea de Educatie Fizica).

Accesul pe teren se realizeaza atât pietonal, cât și carosabil. Accesul pietonal și auto se face dinspre Sud din strada Brestei.

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova, Brestei nr. 144, judetul Dolj, cu urmatoarele vecinatati:

la nord - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

la sud - teren domeniu public- blocuri, Str. Brestei, Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

la est - teren domeniu public- blocuri;

la vest - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE

DATE SEISMICE

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “82” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică - Macrozonarea Teritoriului României”). Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 8 pe scara MSK cu o perioadă medie de revenire de minimum 100 ani.

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismică - partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g, iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este TC=1,0sec.

Încărcări date de zăpadă

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării din zăpadă pe sol (sk) de 2.00 kN/m2.

Încărcări date de vânt

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor" presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute, la 10m, pentru un interval mediu de recurență de 50 ani, este de 0.5kPa.

Adâncimea maximă de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț în zonă, conform STAS 6054/77, este de 70-80cm.

Condiții de amplasare

Din punct de vedere geologic, terenul este constituit dintr-o stratificație de argilă prăfoasă și nisip argilos în diferite grade de îndesare acoperite de un strat de pământ vegetal cu grosime variabilă.

CONDIȚII DE CLIMĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona climatică II, zona eoliană III.

Clima este temperat continentală fiind caracterizată prin prezența verilor călduroase și secetoase și a iernilor friguroase accentuate de viscole puternice, înregistrându-se totodată cele mai mari diferențe de temperatură zi noapte și de la anotimpul de vară la cel de iarnă. Vara temperatura medie înregistrată la nivelul lunii iulie, depășește 25o C, iar în ianuarie temperaturile oscilează înre 1.5o C și -5.4o C.

• Temperatura exterioară convențională de calcul pentru iarnă: Zona II: - 15°C;


 • •      Temperatura exterioară convențională de calcul pentru vară: Zona II: 36,5 °C;

 • •      Viteza de calcul a vânturilor - zona A cu presiunea dinamică de bază dată de vânt 0.30kN/m2 și viteza 22m/sec;

 • •      Încărcările date de zăpadă - zona B, cu greutatea de referință a stratului de zăpadă 2.00kN/m2;

STUDII DE TEREN

Geologie

Municipiul Craiova este situat la limita dintre depresiunea Getică și Platforma Valahă. Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului Craiova a început să se formeze în Arhaic, prima eră din istoria pământului. În regiune se întâlnesc depozite sedimentare, care se succed în mai multe cicluri de sedimentare din Paleozoicul inferior și până în Neozoicul superior. Aceste sedimente stau transgresiv și discordant peste un fundament de șisturi cristaline. Dintre aceste cicluri, cu extinderea cea mai mare este ciclul cuaternar. Acesta cuprinde depozite de vârstă pleistocenă și holocenă.

Versanții și terasa s-au format în Levantin, preponderent formate din pietrișuri, nisipuri, argile și marne. Lunca Jiului s-a format în Holocenul Superior și este reprezentată de depozite aluvionale. Din punct de vedere litologic, pe terase se găsesc depozite de textură lutoasă, argiloasă, luto-nisipoasă și lutoargiloasă.

SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Construcțiile dispun de toate dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apa și canalizare, încălzire.

INSTALATII SANITARE CORP C 16

Apa calda este realizata de catre centrala termica proprie situata in corpul C10.

Alimentarea cu apa rece a cladirii la parametrii de debit si presiune se asigura de la reteua publica de apa a orasului.

Conductele de alimentare cu apa rece si apa calda sunt vechi, depasite moral si fizic, fiind inlocuite pe portiuni, de-a lungul timpului. Conductele sunt montate in interiorul cladirii in nise de instalatii.

Conductele de canalizare ape uzate menajere din interior nu au fost inlocuite de la punerea in functiune a cladirii. Au fost realizate unele lucrari de reparatii curente, dar acestea nu au rezolvat problemele de etanseitate ale conductelor.

In prezent cladirea nu este dotata cu instalatie interioara de stingere a incendiilor (hidranti interiori), ceea ce nu corespunde cerintelor normativului P118-2/2013.

INSTALATII TERMICE CORP C 16

In prezent Cladirea Corp C16 a Colegiului este alimentata cu agent termic produs de catre centrala termica amplasata in Colegiului tehnic de Industrie Alimentara Craiova.

Toate instalatiile interioare sunt vechi, ele nefiind inlocuite de cand s-a construit cladirea , adica din anul 1970.

In anul 2018 s-a inceput schimbarea traseului de alimentare principala cu agent termic , de la centrala termica pana la intrarea in Subsolul cladirii. Aceasta lucrare era in desfasurare in momentul intocmirii prezentei documentatii.

INSTALATII ELECTRICE CORP C 16

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza dintr-un tablou electric montat la exteriorul cladirii.

Situatia existenta a instalatiilor electrice interioare

In ceea ce privește instalația electrică de alimentare cu energie electrică a receptoarelor electrice, acestea sunt realizate atat in montaj ingropat, cat si montaj aparent în timp făcandu-se intervenții asupra acestora prin adăugarea unor corpuri de iluminat, prize, echipamente electrice, doze derivatie. Din acest motiv nu există o concepție unitară a instalațiilor electrice aferente acestor spatii.

Sursele de lumină care echipeaza corpurile de iluminat aferente instalatiilor de iluminat existente, sunt surse tubulare fluorescente sau incandescente, care nu indeplinesc condițiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02, deoarece au un indice de redare a culorilor Ra=70 (normativul impune pentru astfel de destinatii Ra minim 80) si o temperatura de culoare a luminii de 6500K (normativul recomanda o temperatura de culoare de 4000K), indiferent de destinația încăperilor obiectivului (birouri, Sali de clasa, coridoare, biblioteca, laboratoare etc...). Aceste caracteristici influențează condițiile de confort vizual cu implicații directe asupra sănătății ocupanților.

Corpurile de iluminat utilizate sunt aparate care nu corespund din punct de vedere al realizării confortului vizual avand influențe negative asupra stării de sănătate pacientilor și a cadrelor medicale. Aceste corpuri de iluminat au o distribuție mixtă a fluxului luminos ceea ce face ca soluția de sistem de iluminat să nu corespundă deoarece fluxul luminos nu este folosit în mod corespunzător, conducand la soluții ineficiente din punct de vedere energetic, in condițiile in care confortul vizual necesar desfășurării activității energetice nu este cel impus de norme.

Din punct de vedere al sistemului de iluminat, acestea sunt subdimensionate, amplasarea corpurilor de iluminat facându-se in mod necorespunzător astfel încât nivelul de iluminare impus de normativul în vigoare precum și uniformitatea iluminării nu sunt îndeplinite.

In marea majoritate a spatiilor, corpurile de iluminat sunt uzate fizic si depasite moral. Ceea ce presupune, de asemenea, un consum ineficient de energie electrică.

Nivelurile de iluminare din aceste spatii nu depașesc la ora actuala 100-150lx, ceea ce inseamna o valoare mult sub normele impuse pentru aceste spatii.

De asemenea, sistemul de iluminat de securitate lipseste pe anumite zone din incinta, fiind obligatoriu pentru acest tip de spatiu.

Luând în considerație specificul activității desfășurate în aceste spații destinate copiilor, se impune utilizarea protecției diferențiale pentru evitarea oricărui pericol de electrocutare și incendiu.

Sistemele de iluminat aferente acestor spatii, sunt subdimensionate, fiind prevăzute corpuri de iluminat necorespunzătoare, unele dintre acestea uzate, in număr insuficient, ceea ce conduce la un confort vizual necorespunzător activităților desfășurate în aceste spații.

In spatiile propuse spre modernizare se vor demonta si inlocui instalatiile electrice existente curenti tari conform prezentei documentatii.

Nu exista sistem de detectie si avertizare la incendiu, fiind obligatoriu pentru acest tip de spatiu.

Instalatia de voce-date si sonorizare este in stare buna de functionare.

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția: Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, înghet, avalanșe); Cutremure și erupții vulcanice;

Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren); Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice.

În urma concluziilor expertizei tehnice clădirea Scoala- C16 se încadrează în clasa de risc seismic Rs III. În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, fiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren) - cladirea este poziționata pe un teren plat, fara mari diferențe de teren, care nu se supune efectului unor alunecări sau prăbușiri de teren.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - În incinta și în proximitatea colegiului nu sunt crescătorii de animale. În același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția: Accidente majore pe căile de comunicații;

Incendii;

Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Cladirile Colegiului sunt retrase de la artera majoră de comunicații care este Calea Bucuresti. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detectia si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ;

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice.

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova este teren intravilan aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Craiova.

Terenul și construcțiile amplasate pe teren sunt înscrise în cartea funciară nr. 212090 UAT Craiova, nr. cadastral 212090.

DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara din strada Breștei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj are destinația de clădire de invatamant, cu funcționarea în regim de 14 ore/zi, intre orele 07.00-21.00.

INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE / DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament și în zona imediat invecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură, situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

INFORMAȚII / OBLIGAȚII / CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM

În conformitate cu informațiile din Certificatul de urbanism nr. 1849 din 10.09.2018 terenul pe care este amplasat Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara este cuprins în intravilanul Municipiului Craiova și se încadrează în PUG -zona cu funcțiuni complexe de interes public si servicii de interes general.

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

În conformitate cu tabel 4.2 din P100-1/2006, clădirea se încadrează în Clasa de importanță III, respectiv clădire de importanța normala.

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C” -importanta Normala.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

AN/ ANI / PERIOADE DE CONSTRUCTIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Cladirea C16 a fost data în folosință în anul 1970. Constructia este formată dintr-un singur corp de cladire.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul: Suprafața teren                                          22243,00 mp

Sc C16                                          791,00 mp

Sc (totala in incinta)                                            3616,00 mp

Procentul de ocupare al terenului (POT%)                        17,28 %

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFASURATA

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul: Suprafața teren                                          20916,00 mp

Scd C16                                         2373,00 mp

Scd (totala in incinta)                                  12520,00 mp

Coeficientul de ocupare al terenului (CUT)                          0,60

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Valoarea de inventar a construcțiilor este de 2 462 656,95 lei.

ALTI PARAMETRI - CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

Cladirea Scoala C16 este o clădire cu formă regulată în plan de dreptunghi, cu regimul de înălțime S tehnic parțial + P+ 2. Acoperișul este tip terasă, cu învelitoare din membrană bituminoasă. Accesul pe acoperișul tip terasa se poate realiza prin chepengul existent in casa scarii, la nivelul etajului 2. Terasa este străpunsă de un cos de fum aferent laboratorului de fizica. Cosul de fum este din zidărie de cărămidă si nu mai este funcțional. Sistemul de preluare a apelor pluviale este alcătuit din jgheaburi și burlane care deversează la teren.

Fațadele sunt finisate cu tencuială și vopsitorie de exterior culoare bej cu ancadramente si profile decorative de culoare alba, soclul este de culoare gri.

Intrarea principala se face de pe latura dinspre Sud, prin intermediul a 3 trepte exterioare. Planimetria este specifica functiunii scolare- coridor central si distributia spatiilor interioare de-a lungul acestuia. La interior cladirea are doua scari inchise in case de scara. Nodurile de circulatie verticala se situeaza spre capetele coridorului, pe latura nordica si simetric fata de accesul principal, asigurand distantele de evacuare conform normativelor in vigoare. In prezent, la nivelul parterului exista 3 accesuri- accesul principal pe latura sudica, un acces secundar lateral pe latura estica si un acces secundar lateral pe latura vestica. Intrarile dinspre Est si cel dinspre Vest se fac prin intermediul a 3 trepte exterioare.

Intrarile sunt protejate cu copertine.

Diferența de nivel între de cota amenajată a terenului și cota ± 0.00 a clădirii este variabilă, în funcție de denivelările terenului, fiind cuprinsă în intervalul 0  35 cm.

Imobilul nu prezintă retrageri de nivel în elevație. Pe fațadă sunt pozate elemente componente ale sistemul de împământare, corpuri pentru iluminatul exterior și cabluri electrice de alimentare a acestora, cateva unitati exterioare pentru aparate de condiționare a aerului si cofretul electric.

Tâmplăria ferestrelor este din PVC cu geam termoizolant. Tâmplăria ușilor este din PVC, fără sistem de autoînchidere, cu supralumina din PVC cu geam termoizolant. Glafurile exterioare ale ferestrelor sunt realizate din aluminiu, fiind prezente doar pe fatadele de sud, est si vest. Glafurile interioare sunt in majoritate realizate din PVC, dar mai sunt cazuri unde este lasat glaful din zidarie finisat cu vopsitorie lavabila.

Indicator

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Funcțiune

Cladire Scoala

Regim de înălțime

S partial P + 2E

S construita

791.00 m2

Inaltime streasina

~ +10.53 m

Inaltime libera

3.20 m

S utila desfasurata

1806.75 m2

S planseu peste ultimul nivel

791.00 m2

Descrierea funcțională a spațiilor:

La Subsol regasim spatii tehnice. Subsolul este greu accesibil, cu o inaltime de 1.60 m.

La parter functioneaza:

2 Sali de clasa;

5 birouri;

1 sala sedinte

Grup sanitar profesori cu 1 cabina;

Grup sanitar profesoare cu 3 cabine;

La etajul 1:

 • 7 Sali de clasa;

1 laborator biologie;

1 birou;

Grup sanitar fete cu 12 cabine;

Grup sanitar baieti cu 2 cabine;

Casierie;

La etajul 2:

 • 8 Sali de clasa;

1 laborator fizica;

1 birou;

Finisajele interioare sunt obișnuite. Au existat modernizari partiale ale finisajelor, dar acestea sunt mai vechi de 5 ani si o parte dintre materiale prezinta degradari, in special la nivelul pardoselilor.

Pardoseli

La nivelul parterului:

Holul accesului principal- este finisat cu gresie, prezinta degradari.

-   Holul central de distributie pastreaza finisajul initial, mozaic turnat- prezinta urme de uzura.

- Holul dinspre accesul lateral estic- este finisat cu gresie, prezinta degradari.

- Holul dinspre accesul lateral vestic- este finisat cu gresie, prezinta degradari.

-  Casele de scari sunt finisate cu mozaic turnat, acestea prezentand sparturi si urme accentuate de uzura.

- Salile de curs si spatiile administrative sunt finisate cu parchet laminat sau linoleum.

- Grupurile sanitare sunt finisate cu gresie, intr-o stare avansata de degradare.

La nivelul etajului 1 - Holul si scările pastreaza finisajul inițial- mozaic turnat. Salile de curs si spatiile administrative sunt finisate cu parchet laminat sau linoleum. Grupurile sanitare sunt finisate cu gresie, intr-o stare avansata de degradare.

La nivelul etajului 2- Holul si scarile pastreaza finisajul initial- mozaic turnat. Salile de curs si spatiile administrative sunt finisate cu parchet laminat, acesta suferind infiltratii si necesitand inlocuire.

Pereți

În general pereții interiori sunt finisați cu tencuială și vopsitorii lavabile de culoare albă/ crem. În spațiile umede pereții sunt placați cu plăci ceramice. Astfel în grupurile pereții sunt finisați cu faianță până la o înălțime cuprinsă între 1.50  2.00 m, și de la această înălțime în sus pereții sunt finisați cu tencuială și

vopsitorie lavabilă de culoare albă.

Tavane Tavanele sunt finisate cu tencuială și vopsitorie lavabilă de culoare albă.

Compartimentările interioare Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie din cărămidă de 12.5 și 25 de cm.

Tâmplarii interioare Tâmplăriile ușilor interioare sunt de lemn, necesitand inlocuire.

In prezent sistemul de preluare a apelor pluviale este alcătuit din jgheaburi și burlane care deversează la teren.

Fațadele sunt din pereti din zidarie finisati cu tencuială decorativa de culoare bej-alb si vopsea lavabila.

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI

  • 3.4.1. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE Clădirea Scoala C16 din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova a fost expertizata tehnic de către ing. Belgun A. Ionel, expert autorizat M.D.R.A.P. domeniile A1, A2, A3, A11, nr. legitimație 156.

Construcția a fost executată în baza unui proiect care nu a putut fi pus la dispoziția expertului. Construcția a mai fost expertizată anterior, dar raportul de expertiză nu a putut fi pus la dispoziția expertului. Astfel, nu se cunosc concluziile acesteia și nici modul în care acestea au fost materializate în lucrări.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE FUNCȚIONAL

Construcția este formată dintr-un singur corp de clădire independent structural cu formă regulată în plan și în elevație, având regimul de înălțime Subsol tehnic parțial + Parter + 2 Etaje cu acoperiș tip terasă cu atic pe contur. Accesul pe verticală se realizează prin scări din beton armat. Închiderile și compartimentările sunt realizate din zidărie.

APRECIERI ASUPRA NIVELULUI DE UZURĂ AL CONSTRUCȚIILOR

Clădirea prezintă degradări la nivelul finisajelor exterioare (fatada posterioara major degradata) si interioare, dar nu s-au observat degradări la nivelul structurii de rezistență. Scările de acces și trotuarul sunt degradate.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Structura de rezistență a construcției se compune din cadre și planșee din beton armat. Elementele verticale ale structurii sunt dispuse ortogonal, pe cele două direcții principale. Fundațiile sunt continue, realizate din beton armat. Pereții subsolului sunt realizați din beton armat.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE EXECUTATE ÎN TRECUT

Clădirea nu a suferit schimbări de formă de-a lungul vieții, forma actuală fiind forma inițială.

EVALUAREA CALITATIVĂ A STRUCTURII, DETERMINAREA INDICATORULUI R1

Rezultatul analizei calitative detaliate în raport cu criteriile de conformare structurală de alcătuire a elementelor și respectare a regulilor constructive, se cuantifică prin gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică conform P100-3/2008, respectiv indicatorul R1. Notarea se face prin apreciere, iar în situația îndeplinirii condițiilor în totalitate, punctajul este 100. În felul acesta punctajul total rezultat în urma calitative reprezintă procentual măsura în care caracteristicile structurale sunt satisfăcute. Pentru determinarea acestuia s-au evaluat următoarele:

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

(i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim: 50 puncte

 • • Traseul încărcărilor este continuu

 • • Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale)

 • • Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței

 • • Nu există niveluri flexibile

 • • Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

 • • Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

 • • Nu există diferențe între masele de nivel mai mari de 50 %

 • • Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate

 • • Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale

50

30 - 49

0 - 29

Punctaj total realizat

43 puncte

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • Distanțele până la clădirile vecine depășesc dimensiunea minimă de rost, conform P 100-1/2006

 • • Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

 • • Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură

 • • Nu există stâlpi captivi scurți

10

5 - 9

0 - 4

Punctaj total realizat

10 puncte

(iii) Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Punctaj maxim: 30 puncte

(a) Structuri tip cadru beton armat

 • • Nu există stâlpi scurți

 • • Încărcarea axială normalizată (forța axială de compresiune raportată la aria secțiunii și rezistența de proiectare a betonului la

30

20 - 29

0 - 19

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

compresiune) a stâlpilor este moderată: orientativ, Vd < 0,65

(b) Structuri cu pereți de beton armat

 • • Grosimea pereților este > 150 mm

 • • Pereții au la capete bulbi sau tălpi cu dimensiuni limitate (prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive)

 • • Încărcarea axială a pereților este moderată Vd < 0,35

30

20 - 29

0 - 19

Punctaj total realizat

27 puncte

(iv) Condiții referitoare la planșee

Punctaj maxim: 10 puncte

• Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diagramă orizontală rigidă

10

5 - 9

0 - 4

Punctaj total realizat

10 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 = 90 puncte

În funcție de punctajul atribuit fiecărei categorii de condiții, clasa de risc seismic a rezultat:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R1

<30

30 - 60

61 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R1 este Rs III.

Evaluarea stării de degradare, determinarea indicatorului R2

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și

nestructurale.

Pentru determinarea acestuia s-au evaluat avariile conform tabelului:

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

Punctaj maxim: 50 puncte

 • • Fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

 • •  Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

 • • Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.

 • • Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

 • • Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

 • • Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

 • • Fisurarea pronunțată a planșeelor

 • • Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare

50

26 - 49

0 - 25

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

Punctaj total realizat

46 puncte

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim: 20 puncte

 • • Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

 • • Fisuri și degradări în stâlpi și pereți

20

11 - 19

0 - 10

Punctaj total realizat

17 puncte

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6 - 9

0 - 5

Punctaj total realizat

8 puncte

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6 - 9

0 - 5

Punctaj total realizat

9 puncte

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț - dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

 • - betonului

 • -  armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6 - 9

0 - 5

Punctaj total realizat

8 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 = 88 puncte

Notarea se face prin apreciere, iar în situația îndeplinirii condițiilor în totalitate, punctajul este 100. În felul acesta punctajul total rezultat în urma analizei reprezintă procentual măsura în care construcția este afectată de degradări. În funcție de amploarea și distribuția nivelului de avariere pe întreaga construcție și a punctajului pentru diferitele categorii de avarii, clasa de risc seismic a rezultat:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2

<40

40 - 70

71 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R2 este Rs III.

Evaluarea analitică prin calcul, determinarea indicatorului R3

Verificările s-au făcut la starea limita ultimă, considerând construcția încărcată cu o forță static echivalentă. Pentru metodologiile de nivel 1 și 2 forța tăietoare de bază se determină cu expresia (4.4) din P100-1/2006

FbYi Sd(T1) -m-A

cu următoarele precizări:

 • -   Yi reprezintă factorul de importanță al construcției;

 • -   T — kT • H3/^ este perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii;

 • -   q este factorul de comportare;

 • -   Sdaa     reprezintă ordonata spectrului de proiectare;

 • -   A este factorul de corecție pentru numărul de niveluri supraterane;

Rezultă o forță tăietoare de bază: Fb — yi • Sd • Gtotal (greutatea totală a construcției)

Valoarea medie a efortului unitar tangențial în elementele verticale ale structurii se determină cu vm = !"

—, unde %& este suma ariilor secțiunilor elementelor verticale ale cadrelor orientate pe direcția în care se #$

face calculul.

În urma calculelor (vezi anexă), indicatorul R3 a rezultat:

R3 = min (R3L, R3t)=79,69 %

Din evaluarea capacității de rezistență și de deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele seismice, clasa de risc seismic a rezultat conform P100-3/2008:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3

<35

35 - 65

66 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic, corespunzătoare indicatorului R3 este Rs IV.

Condiția de siguranță R3 > 0,65, pentru sursa seismică Vrancea este satisfăcută în starea actuală.

 • 3.4.2. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

3.4.2.1 ARHITECTURALĂ

Clădirea expertizată are destinatie de liceu, cladire având regimul de înălțime St +P+2E (figura 1). Construcția este amplasată În Municipiul Craiova din județul Dolj .

*zona climatica in care este amplasata cladirea: zona II;

*gradul de adapostire fata de vant:amplasament moderat adapostit;

*adancimea minima de inghet: 90 cm, conform studiu geotehnic;

*regimul de inaltime al cladirii: Sp+P+2E.

Vecinatatile imobilului sunt urmatoarele:

 • -   la nord - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

 • -   la sud - teren domeniu public- blocuri, Str. Brestei, Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

 • -   la est - teren domeniu public- blocuri;

 • -   la vest - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

Elemente de alcatuire arhitecturala:

Caracteristici geometrice principale ale cladirii:

Aria construita desfasurata:

Ac= 2 373 m2

Aria utila incalzita:

Ainc= 2009,13 m2

Volumul incalzit al cladirii:

V= 6 728,4 m3

Aria anvelopei cladirii:

At= 5 435,6 m2

Indicele de compactitate a cladirii:

At/V= 0,33 m2/m3

ÎNCHIDERI

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatându-se și numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens sau din cauza infiltrațiilor de apă. ( cazul crapaturilor si a spatiului de contact intre tamplarie si pereti ).

Finisajele exterioare sunt degradate ca urmare a evacuarii defectuoase a apelor pluviale de pe cladire, precum si datorita lucrarilor de reparatii curente efectuate necorespunzator.

Din cauza agenților atmosferici, a agenților mecanici, a agenților biologici și a fenomenelor meteorologice , finisajele au fost afectate până în prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, bășicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe insemnate (conform imagini urmatoare).

Se impune prin urmare refacerea în totalitate a fațadelor.

 • 3.4.2.2. ELEMENTE DE ALCĂTUIRE A STRUCTURII DE REZISTENȚĂ

Inchiderile cladirii sunt realizate din zidarie de caramida plina , intarita la intersectii cu stalpi si cadre din beton armat, zidurile exterioare avand o grosime de 30 cm , inclusiv tencuiala interioara si cea exterioara.

Stratul interior de finisaj este tencuiala de mortar pe baza de ciment si var.

Stratul exterior de finisaj este o tencuiala de cca 3 mm grosime aplicata peste zidarie de caramida plina.

Învelitoarea este de tip terasa cu straturi diverse de termoizolatie si hidroizolatie . Lucrarile defectuoase executate de-a lungul timpului au dus la persistenta infiltratiilor de apa in straturile de izolare, fapt ce a contribuit la scaderea permanenta a gradului de izolare termica a terasei.

Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin sistem de receptoare de terasa si burlane exterioare , iar evacuarea se face liber la sol.

Detalii privind dimensiunile si caracteristicile elementelor care alcatuiesc anvelopa cladirii sunt prezentate in fisa de analiza energetica de la pct.2.

Tamplaria exterioara este in proportie de 100 % din profile PVC cu geam termopan simplu, si care nu respecta rezistentele minim normate actuale ( conform Ord 2513/2010 si a Ord 2641 / 2017 )

 • 3.4.2.3. ELEMENTE DE IZOLARE TERMICĂ

Pereții exteriori din zidărie de caramida plina nu sunt izolați termic. Planșeul de sub terasa este, de asemenea, neizolat termic la nivelul cerut de normele actuale .

Placa peste subsolul tehnic nu are prevăzută nici o izolație termică. Soclul perimetral este din beton.

 • 3.4.2.4. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului, in acest moment exista o instalatie de incalzire cu radiatoare din fonta ( in majoritatea lor ), montate la parapet, alimentate de la o sursa de preparare agent termic centralizat ( centrala termica locala ) cu apa maxim 90/70°C .

Conductele principale de distributie a agentului termic sunt montate in interiorul cladirii , in mod apparent in coloane, aceasta instalatie de incalzire fiind realizata in anul 1970 .

 • 3.4.2.5. INSTALATIA SANITARA

Alimentarea cu apa rece a cladirii la parametrii de debit si presiune se asigura de la reteua de apa a orasului, prin intermediul unui racord contorizat.

In momentul actual in cladire exista un numar de 12 consumatori de apa calda, aceasta fiind preparata de catre centrala termica amplasata in incinta Colegiului Tehnic . Centrala termica este echipata cu un sistem de preparare apa calda cu aproximativ 24 panouri solare ( cuplate in 6 campuri de captatoare solare ). Conductele de alimentare cu apa rece si apa calda sunt vechi, depasite moral si fizic, fiind inlocuite pe portiuni, de-a lungul timpului. Conductele sunt montate in interiorul cladirii in nise de instalatii sau aparent , asa cum se vede si in poze.

Obiectele sanitare existente in acest moment in cladire sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

Obiecte sanitare

Numar

Lavoar

12

Vas WC

20

Pisoar

6

Conductele de canalizare ape uzate menajere din interior nu au fost inlocuite de la punerea in functiune a cladirii. Au fost realizate unele lucrari de reparatii curente, dar acestea nu au rezolvat problemele de etanseitate ale conductelor. Acest lucru a dus la aparitia infiltratiilor in subsolul tehnic si , in mod automat, la existenta unui grad de umezeala ridicat.

 • 3.4.2.6. INSTALAȚIA DE ILUMINAT

Instalatia de iluminat interior din cadrul cladirii este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente si lampi incandescente, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

In majoritatea spatiilor nu se asigura nivelurile de iluminare actuale , conform destinatiei fiecarei incaperi. Comanda iluminatului se face cu:

- Intrerupatoare locale, montate la intrarile in incaperi;

- Centralizat, in cazul scarilor si a coridoarelor .

Tablourile electrice sunt si acestea uzate moral, protectia la curenti de defect realizandu-se cu sigurante fuzibile, dar care se gasesc in stare de functionare.

Iata cateva imagini cu instalatiile electrice interioare :

 • 3.4.2.7 INSTALATIA DE CLIMATIZARE

Cladirea nu dispune de instalatie de climatizare in acest moment, doar cateva spatii avand sisteme de climatizare individuale de tip monosplit . Datorita activitatii reduse pe timpul verii nu au fost proiectate astfel de instalatii.

 • 3.4.2.8 INSTALATIA DE VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor optime de utilizare a spatiilor din cladire, asigurarea numarului minim de schimburi de aer se realizeaza prin deschiderea ferestrelor, ceea ce duce la o pierdere de caldura in sezonul rece al anului. Datorita faptului ca arhitectura cladirii nu permite crearea unor spatii tehnice de montare a tubulaturilor de ventilare mecanica, avand regim de inaltime limitat la interior, asigurarea aerului proaspat se va face in continuare in mod natural.

 • 3.4.2.9 REGIMUL DE OCUPARE AL CLADIRII

Fiind o cladire cu destinatia de scoala , regimul de ocupare al cladirii este de maxim 14 ore pe zi. Avand in vedere ca s-a considerat cladirea ca fiind in categoria 1, ocupare discontinua dar cu clasa de inertie mare, se considera ca temperatura interioara nu trebuie sa scada cu mai mult de 7 grade Celsius pe perioada de neutilizare a cladirii ( noaptea )

3.4.2.10. APRECIERI PRIVIND STAREA ACTUALĂ A CLĂDIRII

Imobilul se prezintă într-o stare avansată de degradare fizică, fiind necesare lucrări urgente de reabilitare atât din punct de vedere arhitectural, constructiv (cel puțin rezolvarea problemei elementelor nestructurale) cât și al instalațiilor aferente construcției.

Finisajele și tâmplăria interioară sunt de asemenea degradate, iar asupra planseului cladirii situate sub terasa trebuie realizate lucrări de modernizare, pentru eliminarea infiltratiilor de apa.

Tamplaria exterioara este in proportie de 100 % din profile PVC cu geam termopan simplu, si care nu respecta rezistentele minim normate actuale ( conform Ord 2513/2010 si a Ord 2641 / 2017 ) 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic sunt detaliate în expertiza tehnică.

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

În prezent, cladirea scolii din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara nu respectă în totalitate criteriile de performanță privind siguranță la foc.

Pereții construcției, cei exteriori si cei interiori de compatimentare sunt executați din zidărie de cărămidă. Structura este formata din stalpi si grinzi din beton armat. Planșeele dintre etaje sunt realizate din beton armat.

Cladirea nu are tavane false nici pe căile de evacuare si nici in celelalte spatii.

Sunt asigurate lungimile de evacuare.

In prezent cladirea nu este dotata cu instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, conform cerintelor normativului P118-2/2013.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Alimentarea cu apă potabilă a constructiei se face de la reteaua oraseneasca, prin furnizorul local de apa.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă cât și de vară. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

CERINȚA “D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002.

Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a.      Siguranța circulației pietonale;

 • b.      Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • c.       Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e. Siguranța la intruziuni și efracții.

În afară de aceste cerințe esențiale este important luarea Măsurilor pentru persoanele cu dizabilități și Măsuri pentru siguranță contra leziunilor.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

 • a.  SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Existent

 • •       Circulațiile orizontale

Cladirea are asigurate mai multe căi de evacuare, în exterior.

Pardoselile căilor de evacuare sunt executate din materiale durabile în timp și fără denivelări în plan orizontal.

Finisajele pereților căilor de circulație nu prezintă proeminențe, asperități sau diverse elemente constructive ieșite din planul peretelui.

 • •       Circulații verticale

Cele 2 scari interioare care fac legătura dintre niveluri sunt în două rampe, cu aceeași înălțime de treaptă. Pe casa scării, rampele scărilor sunt prevăzute cu balustrade si mână curentă din lemn. Balustrada are înălțimea de 90 cm. Finisajul scării este cel initial (mozaic turnat) și prezinta urme de uzura, treptele nu sunt prevăzute cu profilatura anti-alunecare. Lățimea rampelor scării este de 150 cm. Lățimile ușilor de acces in cladire sunt de 180 cm în două canate egale.

 • b. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - Nu este cazul.

Sunt prevazute rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati, dar acestea nu respecta cerintele de proiectare conform normativului NP 051-2012. Nu exista ascensor si nici alte mijloace pentru a facilita circulatia pe verticala a persoanelor cu dizabilitati.

 • c.  SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de posibila funcționare defectuoasă a instalațiilor electrice, termice sau sanitare.

- Toate gurile de canalizare și căminele de apă trebuiesc asigurate cu capace din metal pentru a preveni accidentarea utilizatorilor clădirii.

 • d.  SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din clădire (ferestre, scări, pereți, terasa acoperiș) pe durata exploatării acesteia.

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de curățire și reparare. Nu există ferestre cu deschidere exterioară. Ferestrele fixe de la podestele scării vor fi întreținute de persoane autorizate, care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme de susținere și ancorare.

Terasa (necirculabila) nu are parapet si necesita montarea unei balustrade de protectie.

 • e.  SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți si exista cabina poarta cu paznic.

Accesul principal în Cladirea Scolii se face prin uși în două canate.

Exista supraveghere video.

Siguranța la intruziune în spațiu se asigură prin măsuri ce țin de asigurarea unor sisteme de siguranță pentru acces (ușă rezistentă, echipată cu sistem sigur, instalație de alarmare și avertizare).

Ferestrele sunt dotate cu mecanisme sigure de închidere din interior.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR

În prezent clădirea dispune de trei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, dar acestea nu sunt conformate după normativele în vigoare, avand probabil alt rol decat sa asigure accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Este nevoie ca, prin proiect sa fie prevăzute masuri pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, în conformitate cu normativul NP 051-2012.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR

Pentru evitarea pericolului de arsură prin atingere directă, temperatura maximă admisă pe suprafețele corpurilor de încălzire, în conformitate cu Normativul I 13, au valori de 115 ° C.

Temperatura apei calde sanitare nu va depăși 60 ° C.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului. Instalațiile ce trec prin spațiile comune vor fi protejate în ghene sau izolate.

În prezent, conductele de traseu ale agentului termic sunt realizate aparent.

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea, prin funcțiunile ei, nu este sursă de zgomot.

Construcția trebuie reabilitată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să își desfășoare activitatea în condiții satisfăcătoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigură prin dimensionarea corespunzătoare a elementelor separatoare între unitățile funcționale ale clădirii (în principal pereți și planșee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natură mecanică asupra ansamblului unui planșeu să se audă pe cât posibil redus atât în spațiul de sub planșeu cât și în spațiile alăturate.

Absorbția acustică urmărește ca o parte a zgomotului să fie absorbit, nu reflectat. Materialele structurale ale pereților sau finisajele folosite vin în facilitarea fonoabsorbtiei.

În lipsa unor măsurători nu se poate aprecia nivelul de zgomot exterior (vecinătăți, circulație etc.). Se poate considera din traficul exterior un nivel de zgomot maxim de 60 dBA. Pentru asigurarea ambianței acustice în interior (în afară de asigurarea izolării termice) a fost montata o tâmplarie etanșa.

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

Construcțiile sunt amplasate în zona climatică II (Te =-15 grade C), zona eoliană III și este moderat adăpostit. Anvelopa actuală a clădirii nu corespunde normelor actuale, pereții exteriori nu sunt termoizolati.

Dată fiind starea anvelopei clădirii este necesară reabilitarea acesteia prin folosirea materialelor speciale pentru izolarea termică.

Se propune adoptarea unor metode eficiente care să preîntâmpine și să stopeze infiltrarea apelor către elementele constructive ale clădirii.

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Clădirea Scolii nu foloseste tehnologii de creștere a eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

• Norme generale de protecția muncii

 • •       Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •      Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •      Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •     Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •       Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

  • 4.1. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

CLASA DE RISC SEISMIC

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic Rs III.

În urma verificării prin calcul, având în vedere capacitatea portantă disponibilă în stadiul actual, structura îndeplinește condițiile de rezistență, rigiditate și ductilitate din reglementările tehnice.

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC

expertul tehnic propune următoarele măsuri:

 • •  remedierea eventualelor discontinuități în pereții de zidărie cu injecții cu mortar și/sau scoabe;

 • •  remedierea locală a eventualelor elemente din beton degradate;

 • •  refacerea trotuarului de protecție împotriva infiltrațiilor apelor subterane.

Expertul nu consideră necesare două variante de realizare a lucrărilor în vederea remedierii degradărilor structurale datorită caracterului obligatoriu al acestora și datorită cuantumului valoric scăzut al acestora raportat la valoarea lucrărilor propuse.

RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

În vederea realizării lucrărilor propuse, expertul tehnic propune:

Varianta 1

Varianta 2

Recomandare cu privire la scările și rampele de acc

 • •   desfacerea în totalitate a scărilor de acces degradate și refacerea acestora;

 • •  executarea scărilor și rampelor noi cu rost structural față de construcția existentă, fără legătură cu aceasta;

 • •   executarea fundațiilor scărilor și rampelor de acces la aceeași adâncime cu fundațiile construcției existente; astfel, nu este nevoie de măsuri speciale de protecție a fundațiilor construcției existente.

es

decopertarea pardoselii și realizarea unei îmbunătățiri locale a betonului.

Recomandare cu privire la reabilitarea pereților exteriori

decopertarea tencuielii pereților exteriori pentru ancorarea corectă a termoizolației;

Recomandare cu privire la realizarea golurilor în pe

confinarea golurilor create cu buiandrugi prefabricați;

reții de compartimentare și de închidere

confinarea golurilor create cu centuri / stâlpișori din beton armat;

Recomandare cu privire la zidirea golurilor existente

zidirea golurilor folosind blocuri asemănătoare celor originare și mortar cu proprietăți similare celui originar;

Dintre cele două variante, recomandarea expertului tehnic este Varianta 1.

 • 4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚII

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 15 cm polistiren expandat , cu intercalarea unui strat de vata minerala bazaltica in zona planseelor ; izolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului ;

 • 52 - Izolarea planseului de tip terasa cu polistiren extrudat de 20 cm

 • 53 - Inlocuirea in intregime a instalatiei de incalzire in toata cladirea, a conductelor de distributie apa calda menajera si apa rece, precum si izolarea tuturor acestora , reducand astfel pierderile necontrolate de caldura pe aceste trasee ; Inlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de lumina cu LED.

- Montarea de sisteme alternative de energie, si anume : panouri fotovoltaice pentru economii importante in iluminatul interior ;

 • 54 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm vata minerala bazaltica ; a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului;

Și

P1 - Pachetul de soluții P1 care conține soluțiile S1 + S2

P2 - Pachetul de soluții P2 care conține soluțiile S1 + S2 + S3

P3 - Pachetul de soluții P2 care contine solutiile S2 + S3 + S4

SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC

 • •       Peretii exteriori

La peretii exteriori ai nivelelor supraterane in intregime se adauga rezistenta termica a unui strat de polistiren expandat de 15 cm grosime dispus la exterior.

Se constata scaderea coeficientului de reducere a rezistentei generat de puntile termice.

 • •      Planseu peste ultimul nivel- sub Terasa

La placa peste ultimul nivel se adauga rezistenta termica a unui strat de polistiren extrudat de 20 cm grosime dispus la extradosul planseului. Se constata scaderea coeficientului de reducere a rezistentei generat de puntile termice.

 • •      Planseul peste subsol tehnic

Se propune pozarea la intrados a unui strat de placi rigide de polistiren extrudat ignifugat efort de compresiune min 70 kPA clasa de reactie la foc B-s2,d0 de min 10 cm. Se constata scaderea coeficientului de reducere a rezistentei generat de puntile termice.

Datorita faptului ca nu se propun interventii la placile de peste Sol, pe aceste elemente ale anvelopei nu se intervine din punct de vedere energetic.

Instalatii termice si preparare apa calda menajera

- In interiorul cladirii se vor face interventii pe instalatiile de distributie agent termic, aceastea fiind vechi si degradate ( moral si fizic ) . Se vor inlocui toate conductele si se vor lua masuri de izolare a acestora in mod corect. De asemenea , se vor inlocui radiatoarele existente , precum si armaturile de pe acestea.

- Sursa actuala de producere a agentului termic necesar instalatiei de incalzire este centrala termica proprie incintei unde se afla cladirea Corp C16 a colegiului . Se propune pastrarea acestei surse de energie.

- Sursa principala de energie pentru prepararea apei calde manejere pe perioada sezonului cald, vor fi panourile solare cu tuburi vidate , existente in acest moment. Acestea sunt montate pe cladirea centralei termice. Panourile solare vor aduce un aport important in perioada calda a anului, suprafata totala a acestora aducand o contributie de aprox 23 800 kWh/an .

Detaliile tehnice de functionare si implementare in instalatiile existente va fi detaliat in proiectele de instalatii de specialitate.

Instalatii electrice de iluminat

Luând în considerație situația existentă în teren privind mediul luminos confortabil și starea sistemelor de iluminat, în vederea reabilitării clădirii din punct de vedere energetic, soluțiile cele mai eficiente, menite să contribuie atât la creșterea performanței energetice a clădirii cât și a confortului vizual, sunt:

 • •      înlocuirea lampilor existente cu surse performante din punct de vedere energetic - adecvate din punct de vedere functional si al confortului vizual

 • •      înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu randament mare, adecvate din punct de vedere funcțional si estetic

 • •       utilizare sisteme de iluminat cu distributie directa a fluxului luminos

 • •      actionarea corpurilor de iluminat cu sezori de prezenta

 • •      folosirea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile

Astfel, se propune inlocuirea lampilor existente cu lampi echipate cu surse LED care sa fie alimentate de la un sistem de 80 panouri fotovoltaice avand fiecare o putere instalata de 300 W. Detaliile tehnice de functionare si implementare in sistemul actual de iluminat va fi detaliat in proiectul de instalatii electrice.

Solutiile identificate presupun o investiție substantiala pentru realizarea confortului luminos și al eficienței energetice. Intrucat sistemelele de iluminat sunt necorespunzătoare fiind necesară înlocuirea completă a acestora, amortizarea investiției nu se realizează în timp, dar consumul de energie electrică pentru iluminatul spațiilor va fi unul rațional, fară pierderi inutile, în condiiile realizării unui ambient luminos corespunzător.

Panourile termice solare precum si panourile fotovoltaice se vor monta pe acoperisul de tip terasa , cu sisteme de prindere adecvate. Amplasarea acestora se va face astfel incat orientarea lor sa fie spre Sud.

Se va tine cont de greutatea suplimentara a panourilor la calculul incarcarilor pentru a fi suportate de catre straturile de izolare a terasei. Se propune montarea acestora pe dale de beton prefabricate.

RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE

Recomandarea auditorului energetic asupra variantei optime.

Din analiza valorilor calculate prin Raportul de analiză termică și energetică a clădirii din cadrul Raportul de Audit Energetic rezultă ca soluțiile/ pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie intre 18,5 -66,5 %. Avand in vedere ca cele mai mari economii se inregistreaza prin aplicarea pachetelor de masuri si nu a solutiilor individuale, prezentam in cele ce urmeaza o ierarhizare a pachetelor de reabilitare in functie de durata de recuperare a investitiei si de economia financiara inregistrata:

Nr.Crt.

Soluție/Pachet soluții modernizare

Costul investiției (Lei)

Durata de recup.     a

investiției. NR

Costul energiei economisite. e (Lei/kWh)

Reducerea facturii energetice anuale(Lei )

1

P1 (S1+S2)

400446,00

20

2,00

276775,832

2

P2 (S1+S2+S3)

1578541,00

20

6,95

313527,775

3

P3 (S4+S2+S3)

1662194,00

20

7,29

314580,869

La calculul financiar s-a considerat un pret al energiei de 0.5 lei/ kWh

Cea mai mare economie, raportata la pretul investitiei se face prin aplicarea pachetului 3. Avand insa in vedere costul foarte mare al acestui pachet , se recomanda aplicarea pachetului P2 de masuri si solutii de reabilitare.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Din concluziile expertizei tehnice prezentate în paragraful 3.4.1. al prezentei documentatii reiese că nu sunt necesare lucrări de tipul consolidării la elementele structurale existente în vederea realizării lucrărilor de modernizare.

Din concluziile Raportului de audit energetic și asa cum este specificat în paragraful 4.2. scenariile tehnico-economice propuse pentru Creșterea eficienței energetice al imobilului sunt următoarele:

 • 1.  Aplicarea Pachetului P1 - Pachetul de soluții S1 + S2

 • 2.  Aplicarea Pachetului P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3

 • 3.  Aplicarea Pachetului P3 - Pachetul de soluții S4 + S2 + S3

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 15 cm polistiren expandat , cu intercalarea unui strat de vata minerala bazaltica in zona planseelor ; izolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului ;

 • 52 - Izolarea planseului de tip terasa cu polistiren extrudat de 20 cm

 • 53 - Inlocuirea in intregime a instalatiei de incalzire in toata cladirea, a conductelor de distributie apa calda menajera si apa rece, precum si izolarea tuturor acestora , reducand astfel pierderile necontrolate de caldura pe aceste trasee ; Inlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de lumina cu LED.

- Montarea de sisteme alternative de energie, si anume : panouri fotovoltaice pentru economii importante in iluminatul interior ;

S4 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm vata minerala bazaltica ; a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului;

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile

Energia primara din surse neregenerabi le

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Cladire

reala

264,17

48,43

91,70

0,00

404,30

11,85

392,46

Soluția 1

119,89

48,43

91,70

0,00

260,03

11,85

248,18

Soluția 2

202,52

48,43

91,70

0,00

342,66

11,85

330,81

Soluția 3

276,34

17,66

0,51

68,12

362,62

0,00

362,62

Soluția 4

131,03

48,43

91,70

0,00

271,17

11,85

259,32

Pacheț 1 :

S1+S2

61,93

48,43

91,70

0,00

202,07

0,00

202,07

Pacheț 2 :

S1+S2 +S3

49,78

23,21

48,10

31,44

152,53

59,44

93,09

Pacheț 3: S4+S2 +S3

48,55

23,21

48,10

31,44

151,31

59,44

91,86

Productie anuala specifica de energie primara din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului 2 ( recomandat ) : 71,29 kWh/mp,an

Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale.

Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZAND:

| 5.1.1. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

CONSOLIDAREA ANSAMBLULUI STRUCTURAL

În urma verificării prin calcul realizată în cadrul Expertizei tehnice, având în vedere capacitatea portantă disponibilă în stadiul actual, împreună cu lucrările propuse, structura îndeplinește condițiile de rezistență, rigiditate și ductilitate din reglementările tehnice și nu influențează negativ rezistența și stabilitatea construcției existente sau a vecinătăților, expertul concluzionând că nu sunt necesare lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea proiectului de reabilitare termică.

REPARAREA ELEMENTELOR NESTRUCTURALE

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse (PVLA).

Execuția lucrărilor va fi condusă, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de instruirea personalului care execută operațiile și de respectarea fișelor tehnologice privind execuția lucrărilor la înălțime. La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul în Construcții, pentru luarea în evidență și aprobarea programului de faze determinante.

La începerea și pe durata lucrărilor se va asigura asistență tehnică pentru adoptarea detaliilor corespunzătoare situațiilor concrete din teren. Nu se admite accesul vehiculelor în zona limitrofă, mai aproape de 2m de fundațiile existente. În mod obligatoriu se va urmări permanent starea fundațiilor existente înainte și în timpul lucrărilor. Tehnologia de execuție va urmării eliminarea apariției forțelor orizontale și a vibrațiilor în structura existentă.

Constructorul care efectuează lucrările are obligația de a sesiza inspectorul de șantier și proiectantul în cazul în care, se constată avarii în elementele clădirii constând în fisuri, crăpături, segregări, etc, care nu au fost identificate la momentul expertizării.

DESFACEREA PARȚIALĂ A UNOR ELEMENTE NESTRUCTURALE

Pentru realizarea lucrărilor de termoizolare la fațade, se vor demonta și ulterior remonta unitatile de A.C., lampa de iluminat exterior.

 • 5.1.2. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUSĂ, RESPECTIV HIDROIZOLAȚII, TERMOIZOLAȚII, REPARAREA/ÎNLOCUIREA INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCȚIEI, DEMONTĂRI/MONTĂRI, DEBRANȘĂRI/BRANȘĂRI, FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPĂ CAZ, ÎMBUNĂTĂȚIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM ȘI LUCRĂRI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII CONSTRUCȚIEI REABILITATE

C16- CLADIRE SCOALA

S Categoria de importanță C conform HG nr. 766 din 21.11.1997

S Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conf.P100-3/2008): III

S Gradul de rezistență la foc (conf. P118/99): II

J Risc de incendiu (conf. P118/99): mic

Prin implementarea acestui proiect se dorește creșterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

Pentru intervențiile propuse s-au avut în vedere expertiza tehnică a clădirii, raportul de audit energetic, precum și prevederile normativelor legale în vigoare și în special constrângerile date de normativele: P 118 /1999 și NP 068/2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare”.

Prin acest proiect se dorește reabilitarea și modernizarea a clădirii, prin crearea de conditii optime desfasurarii actului educational si dotari la standarde europene . Proiectul a fost întocmit conform temei date de către beneficiarul investiției și în conformitate cu legislația și normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezenței documentații.

A. SOLUȚII CONSTRUCTIVE - ARHITECTURA

ÎNCHIDERI SI COMPARTIMENTĂRI

Prin lucrările de modernizare nu se intervine asupra sistemului constructiv al clădirii existențe.

PEREȚII EXTERIORI

Structura de rezistență a construcției se compune din zidărie portantă combinată cu cadre din beton armat monolit. Pereții structurali portanți sunt dispuși pe ambele direcții.

Pereții exteriori sunt executați din zidărie de cărămidă, au o grosime de aprox. 30 de cm, la care se adaugă tencuială interioară și exterioară.

Soluția de termoizolare a pereților exteriori impune desfacerea finisajelor exterioare existente și anume:

S desfacerea stratului de tencuială decorativă și vopsitorie de culoare maro și bej;

S desfacerea ancadramentelor si profilaturilor decorative de pe fatade;

S desfacerea plăcilor de soclu;

În același timp pentru termoizolarea pereților exteriori se impun următoarele lucrări de demontări:

S demontarea conductei de gaze pozată pe fațadă clădirii;

S demontarea unităților exterioare de condiționare a aerului;

S demontarea cofretului electric;

S demontarea elementelor sistemului de împământare;

S demontarea corpurilor de iluminat amplasate pe fațadă;

S demontarea burlanelor;

S demontarea plaselor de protectie de la ferestrele amplasate la parter.

Întreagă construcție va fi reabilitată energetic folosind soluția recomandată de auditorul energetic:

S izolarea termică a peretelor exterior cu polistiren extrudat de 15 cm si fasii de 30cm de vată minerală bazaltică de 15 cm grosime la exteriorul acestuia;

S izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

S izolarea golurilor tâmplărie (spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

Înainte de termoizolarea soclului se propune refacerea hidroizolației verticale, pentru a diminua infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii. Soclul pe o înălțime de cca. 15  45 cm va fi hidroizolat cu soluții

pensulabile.

PEREȚII INTERIORI

Structura pereților interiori existenți este din cărămidă, cu grosimi intre 12,5 și 25de cm. Pereții care delimitează casele de scara, holurile și coridoarele sunt din zidărie de cărămidă. Compartimentarile grupurilor sanitare sunt din caramida.

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale de calitate “B” -SECURITATEA LA INCENDIU”, conform Normativul de foc a construcțiilor P118-99, vor fi dezafectate cele doua depozitari aflate sub rampele de scari la nivelul parterului, si se vor zidi golurile de usi. La parter, la camera in care va fi amplasata centrala de detectie incendiu, se va monta o usa EI30-C. Peretii vor fi A2, S1 d0, EI60. La Tabloul electric, usa va fi inlocuita cu o usa EI90-C, iar peretii vor fi A1, EI 180. Spatiul nou creat destinat Acumulatorilor, va avea usa EI90-C, iar peretii vor fi A1, EI 180. La nivelul caselor de scari- se vor monta usi pline sau cu geam si sistem de autoinchidere. Cele doua usi exterioare nou create, vor avea sistem de autodeschidere in caz de incendiu, pentru admisia aerului proaspat si desfumarea caselor de scari.

Grupurile sanitare de la parter au fost recompartimentate, facand posibila crearea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati.

La etaj, grupurile sanitare aflate intr-o stare de degradare avansata, au fost desfiintate si recompartimentate, rezultand doua grupuri sanitare pentru elevi (GSF, GSB) si un oficiu pentru personal.

La etajul 2, spatiul „Cabinet sindicat” situat pe casa scarii, va fi refacut conform Normativul de foc a construcțiilor P118-99- peretidin clasa A1 EI180 si usa EI 90-C.

Se vor monta ferestre de desfumare pe casele de scari, la nivelul etajului 2.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ ȘI SUPRAFAȚA VITRATĂ

Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan. La nivelul subsolului se va monta o usa de acces si se vor inlocui ferestrele de lemn existente. Ferestrele de la nivelul parterului aflate in casele de scari, vor fi demontate si se vor remonta usi de evacuare din tamplarie PVC, cu sistem de autodeschidere. Vor fi adaugate ferestrele de desfumare pe casele de scari- la nivelul etajului 2.

SCĂRI EXTERIOARE, RAMPE ȘI PASARELE

Conform Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței în exploatare -indicativ NP 065-02 se propune refacerea scarilor exterioare si a platformelor de acces. Rampele de acces pentru persoanele cu dizabilitati vor fi reproiectate si normate corespunzator. Scarile si Rampele vor avea balustrade si mana curenta, conform cerintelor de siguranta in exploatare. Se vor monta suprafete de avertizare tactilo-vizuala.

ACOPERIȘ

Pentru termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel se va aplica soluția recomandată de auditorul energetic, inclusiv refacerea terasei:

S decopertare straturi existente;

S reparare strat suport (daca e cazul);

S turnarea beton de panta;

S strat difuzie;

S montarea folie barieră contra vaporilor;

S montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm și ridicarea termoizolației pe pereții aticului;

S sapa armata, plasa sudata;

S strat difuzie;

S hidroizolatie 1 strat + adeziv;

S montare receptori ape pluviale;

S montare aerator/ deflector;

FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare se vor realiza dupa izolarea termica a peretilor exteriori.

Întreaga construcție va fi reabilitată termic folosind soluția recomandată de auditorul energetic:

S izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren extrudat de 15 cm si fasii de vată minerală bazaltică de 15 cm grosime si 30 cm latime la exteriorul acestuia;

S izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

S izolarea golurilor (a spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

Înainte de termoizolarea soclului se propune refacerea hidroizolației verticale, pentru a diminua infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii.

După montarea izolației termice pereții exteriori se vor finisa cu tencuială aplicată direct pe stratul de izolație, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă și finisată cu tencuiala decorativa de exterior.

Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa cu granulație de 2.00 4.00 mm, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

FINISAJE INTERIOARE

Lucrările propuse in scopul „Cresterii calitatii infrastructurii educationale” impun lucrări de intervenții la finisajele interioare.

Astfel finisajele interioare se vor repara după finalizarea lucrărilor de instalații, la nivelul întregii clădiri, în conformitate cu soluțiile impuse de destinația funcțională a spațiilor identificate.

Grupurile sanitare se vor refinisa in intregime.

PEREȚI INTERIORI

Pentru pereții interiori se propune repararea / refacerea tencuielilor interioare la pereți după realizarea lucrărilor de instalații, pe zonele afectate de lucrări. Astfel se vor reface tencuielile interioare driscuite pe porțiunile afectate de traseele de cabluri, conducte, etc. și se vor aplica vopsitorii lavabile sau faianta.

Finisajul pereților interiori se va reface în funcție de destinația încăperii:

S în grupurile se vor demola integral; se vvor recompartimenta iar după finalizarea lucrărilor de instalații pereții se vor placa cu plăci ceramice până la înălțimea de 2,10 m;

S în restul încăperilor se vor reface finisajele desfăcute pentru execuția instalațiilor, aplicându-se tapet PVC antibacterian si tencuieli interioare driscuite și vopsitorii lavabile în două straturi.

PARDOSELILE INTERIOARE

Pardoselile se vor reface in intregime in grupurile sanitare (conform mentiunii anterioare).

Pentru execuția lucrărilor de instalatii se vor executa următoarele lucrări de desfaceri:

S desfacerea pardoselilor din gresie din grupuri sanitare;

S șapa existentă se va buciarda 2-3 cm;

După execuția instalațiilor se va reface finisajul pardoselilor. Înainte de aplicarea stratului finit se va așterne o sapă de nivelare. In grupurile sanitare pardoselile se vor finisa cu gresie antiderapantă;

S Holurile de acces si distributie (la nivelul intregii cladiri), precum si casele de scari se vor finisa cu gresie antiderapantă.

S In restul spatiilor de vor face reparatii la pardoseli (daca este cazul).

S La etajul 2, datorita infiltratiilor repetate, parchetul existent in salile de curs si spatiile administrative prezinta urme avansate de degradare. Se propune decopertarea pana la nivelui planseului de beton, apoi refacerea straturilor- sapa simpla 4cm, sapa autonivelanta 1cm si parchet laminat.

TAVANELE

Finisajul tavanelor se va reface in urma lucrarilor de modernizare a instalatiei de iluminat. Tavanele se vor finisa cu tencuială și vopsitorii lavabile de interior aplicate în două straturi, după pozarea cablurilor electrice;

TÂMPLĂRIA INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară a ușilor este din lemn.

S Uși exterioare de evacuare duble cu sistem de autodeschidere la casele de scari- la nivelul parterului.

S Usile duble de la nivelul parterului ce delimiteaza casele de scari, vor fi usi pline sau cu geam armat si sistem de autoinchidere.

S Usa de la Cabinetul de limbi straine va fi usa antifonata.

S Usile caselor de scari de la etajul 1 si 2- vor fi pline sau cu geam armat si sistem de autoinchidere.

S La nivelul etajului 1- la spatiul Casierie- se va monta o usa dotata cu sistem antiefractie si grilaj metalic.

S Usile salilor de curs si a spatiilor administrative in afara celor mentionate anterior de la parter, etaj 1 si etaj 2, vor inlocuite cu usi pline melaminate.

Asa cum s-a mentionat si anterior se vor monta usi rezistente la foc.

S uși rezistente la foc Ei 90-C amplasate in peretii de la parter, la spatiul ce gazduieste Tabloul electric si Spatiul pentru Acumulatori.

S ușa rezistenta la foc Ei 30-C amplasate in peretii de la parter, la spatiul ce gazduieste centrala de detectie incendiu.

S ușa rezistenta la foc EI 90-C amplasata in peretii A1, EI 180 de la etajul 2, la spatiul „Cabinet sindicat” sirtuat in casa scarii.

SCARI INTERIOARE

Se va inlocui finisajul existent degradat (mozaic turnat) cu gresie antiderapanta.

Peretii caselor de scari vor fi finisati cu tapet PVC antibacterian.

Balustrada existenta va fi reconditionata si revopsita. Mana curenta existenta va fi inlocuita.

AMENAJĂRI EXTERIOARE

ASIGURAREA ACCESULUI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Pentru respectarea cerinței „D” Siguranță și accesibilitate în exploatare din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată se vor reproiecta rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Se vor monta suprafete de avertizare tactilo- vizuala.

Dar pentru accesul la etaj al persoanelor cu dizabilitati trebuie sa se monteze scaune elevatoare. REFACEREA TROTUARELOR PERIMETRALE

Trotuarele perimetrale se vor reface, acordand atentie zonei de racordare la soclu.

B. SOLUTII CONSTRUCTIVE - INSTALATII ELECTRICE

Situatia propusa a instalatiilor electrice

In urma lucrarilor de modernizare aduse spatiilor scolii se vor realiza noi instalati electrice, care vor indeplini atat cerintele normelor in vigoare, cat si cerintele actuale ale beneficiarului.

Acest descriptiv tehnic prezinta solutiile propuse de catre proiectant pentru realizarea instalatiilor electrice de curenti tari/slabi faza DALI, aferente imobil de tip scoala.

Instalațiile electrice tratate in prezenta documentație care vor deservi imobilul de tip scoala se compun din:

 • •   instalațiile electrice de iluminat normal, siguranta și prize;

 • •   instalația electrică forță utilități;

 • •   instalatia electrica de alimentare receptori cu rol de siguranta la foc;

 • •   instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere IPTAA;

 • •   instalatia de paratrasnet;

 • •   priza de pamant artificiala;

 • •  sistemul de detectie incendiu;

 • •   sistem fotovoltaic

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza din reteaua de distributie publica printr-o firida de bransament existenta.

In urma documentatiei pusa la dispozitie de catre arhitectul lucrarii si de catre responsabilii celorlalte specialitati (HVAC, sanitare) s-a calculat o putere instalata a tabloului general de distributie ce deserveste cladirea de Pi=144 kW, iar puterea electrica absorbita a fost calculata la Pa=50kW.

Tabloul general de distributie(TEG) nou propus, ce va deservi cladirea, va fi alimentat din firida de distributie existenta si este alimentat din aceasta cu un cablu de tip CYABY 3X50+25+1x25.

Din Tabloul general de distributie(TEG) nou instalat, se alimenteaza si tablourile ce deservesc fiecare etaj al cladirii aferent consumatorilor de iluminat, respectiv, prize si forta, inclusiv corp de cladire C17.

Distributia energiei electrice se realizeaza radial de la tabloul general catre tablourile secundare de la parter, etaj1 si etaj 2 si se realizeaza printr-o distributie cu cabluri tip N2XH.

Tablourile electrice vor fi din material metalic sau plastic cu usa plina cu yala, cu grad de protectie minim IP 40. Toate tablourile electrice sunt prevazute cu rezerva de spatiu de minim 25%.

Tabloul electric aferent rezervor incendiu, THIDR, va fi alimentat pe doua cai distincte (inaintea intreruptorului general si din grup electrogen 40kVA), dispuse pe trasee diferite. Intrerupatoarele automate prevazute pe coloanele de alimentare ale statiei de incendiu au fost prevazute cu blocare sigilata care sa nu permita intreruperea alimentarii decat in caz de necesitate. Coloanele de alimentare ale statiei de hidranti vor fi executate cu cablu tip CYAbY montat ingropat in pamant. Comutarea intre retea si grup electrogen se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv AAR montat pe tabloul cu dubla alimentare. Grupul electrogen se monteaza in exteriorul cladirii, si va fi de tip carcasat si insonorizat, complet automatizat.

De asemenea se propune realizarea unei centrale fotovoltaice destinata producerii energiei electrice pentru consum propriu, avand panourile fotovoltaice amplasate pe terasa, pe structura metalica.

Acest sistem va avea rolul producerii energiei electrice din surse regenerabile pentru consum propriu. Surplusul de energie rezultat va fi injectat in acumulator. Rolul acumulatorului este de a furniza energie electrica pe timp de noapte sau in zilele nefavorabile producerii energiei electrice.

Centrala fotovoltaica va fi formata din panouri fotovoltaice polycristaline de 300W montate pe stelaje metalice fixe, avand rolul de a transforma energia solara in energie electrica. Managementul sistemului fotovoltaic este realizat prin intermediul unui inverter solar hibrid. Prin intermediul acestui echipament este transformata energia electrica in curent alternativ trifazat si transportata pe cablurile de joasa tensiune la tabloul electric T_PV amplasat la parterul cladirii. Tabloul electric T_PV alimenteaza cu energie electrica tablourile secundare de nivel curent.

Rationamentul de functionare al centralei fotovoltaice: in cazul in care productia de energie de la centala fotovoltaica la un anumit moment al zilei, este mai mica decat necesarul energetic al tabloului electric T_PV, echipamentul inchide bucla de alimentare de la centrala fotovoltaica, iar acest tablou electric va fi alimentat din tabloul electric general TEG al cladirii racordat la SEN. In acelasi timp echipamentul hybrid inverter&charger va incarca si acumulatorul.

Echipamentul de tip Hibrid charger&invertor si acumulatorul se vor monta intr-o camera special amenajata la parterul cladirii. La montarea Hibrid invertor/acumulatori/panouri fotovoltaice se vor respecta recomandările facute de furnizorii de echipament.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe terasa scolii, pe structuri metalice având o elevație de 30-35 grade orientare către sud.

Echipamentele principale ale centralei fotovoltaice sunt:

Panouri fotovoltaice - 80 buc

Panouri fotovoltaice polycristaline de 300Wp cu urmatoarele date tehnice:

 • a. Dimensiuni:1640 x 992 x 40 mm totalizand o suprafata de 1,626 m2

 • b. Tensiunea la borne in circuit deschis Uoc = 39,90V

 • c.  Curentul maxim in circuit deschis IOC= 9,18A

 • d. Tensiunea maxima de interconectare a moduleleor fotovoltaice Umax= 1000V

Invertor Solar Hybrid - 2 buc

Invertor tip Hybrid solar invertor cu urmatoarele caracteristici:

 • a.  Puterea maxima admisibila recomandata pentru panouri fotovoltaice Pmax= 10kVA

 • b. Eficienta maxima => 90%

 • c.  Tensiunea la iesire U=400V

 • d. Frecventa f=50HZ

 • e. Dimensiuni 645*431*204mm

 • f.  Este omologat CE si indeplineste conditiile de performanta si calitate ce il fac admisibil in retele nationale. Montarea lui se face in camera tehnica

 • g. MPP voltage range (Vdc) = 315 - 800Vdc

Acumulatori - 2buc

Acumulatori cu urmatoarele caracteristici:

 • - lithium-Ion, 400V ;

 • - Capacitate 63Ah;

 • - Greutate : aproximativ 100 Kg ( Tolerance ±3%) ;

 • - Normal Operating Temperature Range : 25 C±5 C ;

 • - Dimensuni(mm): 744(L)x907(W)x206(H) ;

Prin implementarea acestor sisteme fotovoltaice se urmareste obtinerea unei solutii tehnice ce foloseste energie recuperativa.

Solutii tehnice

INSTALATIILE DE ILUMINAT

Soluția de iluminat a fost adoptată in funcție de tipul incintei, de activitatea desfășurată si de condițiile de mediu, iar alegerea s-a facut prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Sursele de lumină cu care se vor echipa corpurile de iluminat, sunt surse cu LED care indeplinesc condițiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02 deoarece au un indice de redare a culorilor Ra minim 80 si o temperatura de culoare a luminii 4000K. Aceste caracteristici influențează condițiile de confort vizual.

In salile de clasa, holuri si casele scarii sunt folosite corpuri de iluminat echipate cu sursa led, montate aparent. Actionarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu ajutorul intreruptoarelor, in cazul salilor de clasa, cu butoane cu revenire in cazul holurilor, iar pe case de scara si grupuri sanitare sunt prevazuti senzori de miscare.

In salile de clasa si laboratoare, aparatele de iluminat sunt repartizate astfel incat directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu directia luminii naturale.

Pentru iluminatul local al tablelor s-au prevazut aparate de iluminat care au posibilitatea reglarii orientarii fluxului in plan vertical. Acestea se monteaza deasupra tablei la o distanta de perete de cca. 0,75 m.

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere va fi dimensionat in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-2002 ‘'NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI'' astfel :

Destinatia

Inaltimea planului de lucru

Nivelul mediu de iluminare

Sala de clasa

0.7 m

Min. 300 lx

Secretariat

0.7 m

500 lx

Director

0.7 m

500 lx

Cancelarie

0.7 m

500 lx

Cabinet

0.7 m

300 lx

Grupuri sanitare

0 m

100-200 lx

Coridoare

0 m

100-200 lx

Camere tehnice

0.7 m

200 lx

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolație, fara degajari de halogen tip N2XH, montate în jgheaburi metalice și în tuburi de protectie fara degajare de halogen.

Iluminatul de securitate consta din :

 • a) iluminat de securitate de evacuare, alimentat cu baterii locale de comutare automate de tip luminoblocuri avand baterie inclusa de acumulatori cu autonomie de 2 h. Corpurile de iluminat de securitate de evacuare se vor monta :

lânga scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

lânga orice alta schimbare de nivel: la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta; la fiecare schimbare de directie;

lânga fiecare iesire din cladire;

toalete cu suprafata mai mare de 8 m2 sau cele destinate persoanelor cu dizabilitati ;

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

 • b) Iluminat de securitate marcare hidranti interiori este realizat cu corpuri de iluminat de tip luminobloc cu autonomie de functionare min.2 h, de tip permanent, si montate deasupra hidrantilor.

 • c) iluminat de securitate impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat normale din cadrul iluminatului general echipate cu kituri de urgenta 1 h, pentru o sursa, realizat in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp .

 • d) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu lampi cu acumulatori inclusi, avand autonomie de functionare 3h. Acest tip de iluminat de urgenta se va amplasa in cadrul camerelor ce deservesc instalatii pentru siguranta in exploatare (ex : camera grup pompare, etc.).

Pentru protecția la curenți de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină sunt utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala 30mA.

In incaperile unde sunt amplasate centrala de detectie incediu si tabloul general sunt prevazute corpuri pentru continuarea lucrului, corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta 3h, care vor fi alimentate din acumulatori in momentul in care dispare tensiunea de pe barele tabloului din care acestea se alimenteaza.

Sunt prevazute corpuri de iluminat de evacuare cu etichete care sa marcheze caile de evacuare pe casa scarii,subsol,parter,etajul1 si etajul 2, conform normativului I-7/2011.

Toate echipamentele electrice, inclusiv corpurile de iluminat și sursele de lumină vor fi conforme legislației din România cu privire la calitatea acestora și siguranța în exploatare.

Pentru protecția la curenții de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină vor fi utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala.

INSTALATIILE DE PRIZE SI FORTA

S-a prevăzut o rețea de prize monofazate cu contact de protecție. Prizele care se monteaza pe pereti, in salile de clasa, se monteaza la cota de minim +2.00 m fata de pardoseala finita, prizele din secretariat, birouri, sala profesorala sau similare se monteaza la cota de +0,3 m fata de pardoseala finita. Pentru alte zone specifice, inaltimile de montaj pentru prize sunt specificate in plansele desenate. Circuitele de priza se realizeaza cu cablu de tip N2XH, iar protecția la curenți de scurt circuit si suprasarcina este realizata cu intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 30mA. Se asigura astfel si o protectie suplimentara la electrocutare si incendiu. Prizele sunt montate ingropat in elementele de constructie sau aparent pe pereti.

Instalatiile de forta cuprind toate instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor: Pompe

Ventilatoare

Boilere electrice Echipamente specifice Agregate ventilare-climatizare.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia prin legarea la nulul de protectie se foloseste ca masura principala de protectie in cazul aparatelor si echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei defecte. Conductorul pentru nulul de protectie se executa in varianta similara cu conductorii activi,avand o sectiune corespunzatoare, conform proiect. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ ).

Protectia prin legarea la priza de pamânt constă in racordarea elementelor metalice conductoare (care in mod normal nu se gasesc sub tensiune dar care, in mod accidental ar putea fi fuse sub tensiune) la priza de pământ ce deservește clădirea. Instalația de protecție la tensiuni accidentale de atingere (IPTAA) este realizata din platbanda din otel zincat tip OLZn 25x4. IPTAA se monteaza in camerele tehnice, la aceasta urmând a se lega carcasele metalice ale echipamentelor electrice precum și carcasele tablourilor electrice. Legarea IPTAA la priza de pământ se face in cel puțin două locuri, prin intermediul pieselor de separație.

INSTALAȚIA DE PARATRASNET

Instalația de paratrăsnet are rolul de a proteja clădirea împotriva efectelor rezultate în urma descărcărilor atmosferice. Aceasta va fi de tip PDA realizata cu un dispozitiv cu raza de protectie de 42m montat pe un catarg cu o lungime de 5m fata de acoperis. Elementele de coborâre sunt realizate din conductor de coborare OLZn 25x4mm, iar legătura la priza de pământ se face prin intermediul a 2 piese de separatie prevazute cu eclise.

La montarea instalatiei de paratrasnet se vor respecta întocmai recomandările facute de furnizorii de echipament.

PRIZA DE PĂMÂNT

Priza de pământ aferentă obiectivului va deservi atât instalația de paratrăsnet cât și instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere. Fiind comună pentru cele două instalații de protecție, rezistența prizei de pământ trebuie sa fie Rp<1Q. Daca la o distanta mai mica de 10 metri exista o alta priza de pamant care deserveste un alt imobil, acestea se vor lega intre ele pentru a nu exista riscul unei influentari reciproce.

Se va opta pentru o priza de pământ artificiala realizata din electrozi orizontali l=6m, din platbanda de OL-Zn 40x4 si electrozi verticali cu lungimea de 3m din teava OL-Zn 21/2” ingropată la 0.8m în pamant. Dupa realizare, aceasta se va verifica pentru a vedea daca valoarea rezistentei prizei de pământ corespunde normativului in vigoare, adica Rp<1 ohm. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant nu corespunde, se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mica de 1 ohm.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR DATORATE ATINGERILOR

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN C-S (separarea realizandu-se la nivelul tabloului general).

MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-2011.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii.

MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE

Protectia de baza se va asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 10mA sau 30 mA pe circuitele de prize, boilere si iluminat.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, tevi si tubulaturi metalice.

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25x4 mm, fie prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10 mmp. Se vor lega la pamant : paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice, carcase de echipamente, etc.

MASURI DE PROTECTIER IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA ATMOSFERICA

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice se vor prevedea descarcatoare de supratensiune clasa 2 , care se vor lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare. EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :

Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;

Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura;

rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi

limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in rezonanta Siguranta la foc se realizeaza prin :

Adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor de constructie;

Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta;

Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la scurtcircuit; Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin :

- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp ( la anclansare, la declansare)

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice.

INSTALATII DE CURENTI SLABI

INSTALAȚIA DE DETECTIE INCENDIU

CONDIȚII GENERALE SI DESCRIEREA SISTEMULUI

Sistemul electronic de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu va fi supravegheat tot timpul de către personalul de lucru;

In caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din acumulatorii de backup, astfel: sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcționare normală și 30 min la funcționare în alarmă.

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare.

SURSE DE PRODUCERE A INCENDIILOR

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum: -surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.);

-surse de aprindere cu flacără;

-surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică); -surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

-surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

-surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

-surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

-acțiune intenționată.

ROLUL ȘI FUNCȚIUNILE ECHIPAMENTELOR

Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcțiuni:

Detectarea incendiilor, atât in depozitul propriu-zis, cât, mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

-anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă;

-alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție;

-avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

-efectuarea de comenzi catre echipamentele care au rolul de a limita efectele unui incendiu.

ECHIPAMENTUL DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS)

Trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de funcționare ale instalației de semnalizare a incendiilor:

-Starea de veghe, când echipamentul de control și semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrica și în absența semnalizării oricărei alte stări;

-Starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;

-Starea de defect, când este semnalizat un defect;

-Starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;

-Starea de testare, când este semnalizată o testare a funcționării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conține cel puțin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puțin un parametru fizic și/sau chimic asociat cu incendiul, și care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de control și semnalizare (ECS).

Tipul de detector se alege în funcție de:

-materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

-configurația spațiului;

-efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

-condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

-posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

-suprafața protejată (performanța detectorului);

-distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

-distanța față de pereți;

-inălțimea și configurația tavanului;

-ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

-obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

Detectoarele utilizate in cadrul obiectivului sunt de urmatoarele tipuri:

-detector optic de fum adresabil;

-declanșatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de semnalizare a incendiilor și este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.

Declanșatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spațiul protejat trebuie, în mod normal, să aibă aceeași metodă de funcționare și, preferabil, să fie de același tip. Declanșatoarele manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi diferențiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate ușor și trebuie să fie accesibile(vor avea culoare rosie).

Butoanele manuale de avertizare incendiu sunt de tip adresabil.

Înălțimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,4m fata de pardoseala finita.

Declanșatoarele manuale s-au amplat pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși si la fiecare ieșire spre exterior. Declanșatoarele se amplasează în locuri ușor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice ale sistemului de semnalizare a incendiilor și care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.

Sirenele de avertizare au flash incorporat si vor fi de tip conventional. Acestea de vor integra in bucla cu ajutorul unor module adresabile care au rolul si de a le monitoriza.

Sunetul emis de dispozitivele de alarmă va fi continuu, chiar dacă are amplitudinea și frecvența variabilă.

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de semnalizare a incendiilor se realizează de la două surse independente (bază și rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerințelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principală de energie pentru sistem va fi rețeaua publică de alimentare. Sursa principală va fi conectata cu sistemul printr-un cablu dedicat și protejat, să aibă dispozitive de protecție dedicate care trebuie să fie etichetate și accesibile numai de către personal autorizat.

Sursa de rezervă preia in mod automat alimentarea instalației de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcționare.

Capacitatea sursei de rezervă va fi suficientă pentru ca sistemul să funcționeze normal pe timpul întreruperii sursei principale și să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei principale (30 minute in alarma si 48 ore in stand-by).

Comutarea de pe o sursă pe alta nu va conduce la modificări în starea instalațiilor (alarme false, pierderi de informații, inițierea comenzii de acționare a dispozitivelor de protecție etc.).

REALIZAREA INSTALAȚIEI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Instalația de detectie si semnalizare incendiu se realizează în execuție îngropată sau aparentă, cablurile utilizate fiind conforme cu cerințele specificate de producătorul echipamentelor.

Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcție de mediul și locul de amplasare. Cablurile se instalează în spații protejate de tip tuburi din material plastic.

Cablurile instalatiei de detectie si semnalizare incendiu se vor monta la minim 30 cm de cablurile instalatiilor de joasa tensiune si vor fi rezistente la foc minim 30 de minute.

Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereți și planșee cu rol de rezistență la foc (antifoc), golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistența la foc a elementului de compartimentare traversat să nu se reducă.

Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă și identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea și rezistența la foc a cablului fără conexiune.

Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control și semnalizare la incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, față de toate celelalte cabluri ale sistemului de detectare și de alarmă la incendiu.

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi ușor identificate.

ARHITECTURA SISTEMULUI

Pentru realizarea funcțiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:

 • - echipament de control si semnalizare, adresabila cu 2 bucle de detectie, extensibila pana la 16 bucle, cu sursa de alimentare inclusa si acumulatori de rezerva;

 • - module adresabile cu intrari supervizate/ iesiri pe releu;

 • - detectoare optice de fum adresabile;

 • - butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

 • - sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash, de interior;

- sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash incorporat de exterior;

- surse in comutatie 230Vca/24Vcc cu acumulatori inclusi.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) este de tip adresabil. Modul de conectare a detectoarelor si a butoanelor de avertizare incendiu, a sirenelor de avertizare si a modulelor de intrari/iesiri este in bucla astfel incat la un eventual defect mecanic sau electric bucla de detectie sa poata fi interogata de echipamentul de control si semnalizare din ambele capete ale buclei.

ECS este situata la parter, intr-o incapere special dedicata din corpul de cladire C16. In corpul de cladire C17, toate elementele sistemului se vor integra pe bucla B1 a ECS-ului din corp C16.

Dupa receptionarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentari suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul aparitiei unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

- difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

- comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

Nu se vor prinde cablajele de țevi, tiranți .Traseele cablurilor instalației de detectie si semnalizare incendiu vor fi distantate fata de cablurile instalatiilor de forta la cel putin 30cm pentru a evita perturbatiile electromagnetice induse de aceste circuite in instalatia de detectie incendiu. Traseul cablurilor va fi in unghi drept,bucla de detectie incendiu intre doua elemente de detectie va fi intreaga.

INSTALATIA DE VOCE-DATE

Instalatia de voce-date este intr-o stare buna de functionare. Aceasta instalatie se va demonta pentru a se putea realiza lucrarile de modernizare si se vor remonta la final. Doar in laboratoarele de informatica se propune inlocuirea cablurilor UTP si a prizelor RJ45. Acestea se vor monta in plinta compartimentabila PVC nou propusa, montata aparent.

INSTALATIA DE SONORIZARE SI ACCES IN CLADIRE

Instalatiile de sonorizare si acces in cladire sunt in stare buna de functionare. Acestea se vor demonta pentru a se putea realiza lucrarile de modernizare si se vor remonta la final.

C. SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE

INSTALAȚII EXTERIOARE ALIMENTARE APĂ

Pentru realizarea unei instalatii care sa aiba un consum energetic cat mai mic, se propun urmatoarele interventii:

 • - Se vor inlocui toate traseele de alimentare cu apa calda si rece a obiectelor sanitare din cladire, cu conducte din material plastic, care sa corespunda cerintelor actuale

 • - Se vor inlocui armaturile prevazute pe conductele de apa rece si calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).

 • - Se vor demonta si se vor repune pe pozitie obiectele sanitare noi (wc, lavoare, pisoare, spalatoare etc)

Se vor izola termic conductele de distributie a apei calde cu tuburi de izolatie tip cu cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea minim 9 mm.

INSTALAȚII STINGERE INCENDII SI GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU INCENDIU

In conformitate cu prevederile din Normativul P118/2-2013 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare urmatoarele instalatii fixe de stingere cu apa:

 • •   Instalatii de stingere cu hidranti de interior - conform art 4.1. litera c. din Normativ P118/2-2013;

 • •   Instalatii de stingere cu hidranti exteriori - conform art 6.1. litera h. din Normativ P118/2-2013;

 • •   Gospodaria de stingere incendii cu hidranti de interior.

Conform Normativului P118/2- 2013, Anexele 3 si 7, gospodaria de apa necesara asigurarii debitelor si presiunii de functionare a hidrantilor interiori (2,1 l/sec) si exteriori (10 l/sec) va fi compusa dintr-un rezervor de apa avand volumul util de minim 110 mc, un grup de pompare pentru HI si HE, retele exterioare si retele interioare.

INSTALAȚII DE STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Instalațiile de hidranți interiori sunt necesare:

 • •   conform art 4.1. litera c si lit k. din Normativ P118/2-2013;

Din P118/2-2013 rezulta:

 • •   Debit specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • •   Numar jeturi in functionare simultana, 1 buc, conform Normativ P118/2-2013

 • •   Debitul de calcul al instalatiei 2,1 x 1 = 2.1 l/s;

 • •   Timpul teoretic de functionare: 10 minute;

 • •   Rezerva minima intangibila pentru hidranti interiori este de 1.26 mc

Vhi = 2,1l/s x 10min x 60s x 1 jeturi / 1000 = 1.26 mc.

Proiectarea instalatiei de stingere incendii cu hidranti de interior a fost proiectata astfel incat fiecare punct trebuie atins de un jet de apă cu debitul de 2,1 l/s.

Reteaua proiectata este de tip ramificata, din teava de otel, cu diametrul minim Dn 60, conductele ce alimenteaza cate un hidrant avand diametrul nominal de 60 mm.

Hidrantii de interior cu furtun semirigid sunt complet echipati:

- CUTIE DE HIDRANT CU FURTUN SEMIRIGID D=25, COMPLET ECHIPATA:

 • - debit 2.1 l/s

 • - robinet de trecere DN 25 - PN 16;

 • - furtun semirigid pentru alimentare 0 25, L = 1 ml;

 • - mecanism rotire tambur;

 • - tambur cu subansamblu de derulare din alama si sistem de alimentare axiala;

 • - furtun semirigid, DN 25 PN 16, L = 30 ml rulat pe tambur;

 • - teava de refulare DN 25 tip Miami;

 • - presiunea de lucru 0,2 MPa - 1,2 MPa.

 • - cutie hidrant cu rama si geam transparent dimensiuni gabarit: 650x650x260 mm, pictogramă CE și iluminat de marcare.

Nota: Hidrantii vor fi sigilati, furtunul fiind scos in caz de incendiu prin spargerea geamului.

Toate aceste echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081. Robineții hidranților se montează la o înălțime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor - montaj in nise sau in pereti.

Proiectarea instalațiilor de stins incendiu s-a făcut in conformitate cu normativele P118-1999 si P118/2-2013.

Alimentarea cu apa a hidranților de interior se va face de la gospodaria de incendiu din incinta, din rezervorul de apa ce deserveste instalatiile de stingere incendii (ce are asigurata rezerva intangibila de apa necesara pentru hidranti de interior - 1.26 mc), prin intermediul grupului de pompare incendiu - hidranți interiori ce asigura debitul necesar (2.1l/s) si inaltimea de pompare necesara.

Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava de OL-Zn.

Țevile se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Instalațiile de hidranți exteriori sunt necesare:

 • •   conform art 6.1. litera i. din Normativ P118/2-2013;

Din P118/2-2013 rezulta:

 • •   Debit specific minim al unui jet 5 l/s;

 • •   Numar jeturi in functionare simultana - 2 buc, conform Normativ P118/2-2013, anexa 7

Debitul de calcul al instalatiei 5 x 2 = 10 l/s;

Timpul teoretic de functionare: 180 minute;

•   Rezerva minima intangibila pentru hidranti interiori este de 108 mc

Vhi = 5 l/s x 180min x 60s x 2 jeturi / 1000 = 108 mc.

Proiectarea instalatiei de stingere incendii cu hidranti exteriori a fost proiectata astfel incat fiecare punct trebuie atins de 2 jeturi de apă cu debitul de 5 l/s fiecare.

Reteaua proiectata este de tip ramificata, din teava de PEHD, cu dimetrul Dn 150, conductele ce alimenteaza cate un hidrant avand diametrul nominal de 100 mm.

Hidrantii exteriori sunt de tip suprateran, Dn 100 complet echipati, astfel:

- 2 racorduri Dn 80 tip "B" si un racord tip "A";

- cheie pentru racord tip "B "

- material marunt;

- debit hidrant 5 l/s.

GOSPODĂRIA DE STINGERE INCENDII

Se va proiecta o gospodarie de apa ce va avea ca sursa principala de alimentare bransamentul la reteaua publica.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu ajutorul hidrantilor interiori si exteriori, este deservita de un rezervor comun de apa, avand volumul util de minim 110 mc, suficient pentru a asigura debitul de 2,1 l.sec timp de 10 minute (pentru hidranti interiori) si debitul de 10 l/sec timp de 180 minute (pentru hidrantii exteriori).

Conform P118/2-2013 articolul 12.17, aliniatul (1) rezerva de apa pentru instalatiile de stingere incendii trebuie sa se poata reface in maxim 24 h.

Debitul de calcul necesar refacerii rezervei de incendiu (110 mc) pentru alimentarea instalatiilor de stingere incendii aferente imobilului este de minim 1,62 l/s.

Disponibilul minim de presiune la bransament este de 28 mCA.

Alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare antiincendiu si a robinetelor de incendiu se face in conformitate cu Normativul I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.

Grupul de pompare de incendiu se alimenteaza din rezervoarele de apa in care este acumulata rezerva necesara, prin sorburi proprii, refularea in instalația deservita facindu-se direct.

Pentru incercarea periodica a pompei de incendiu este asigurata posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de apa, iar pentru verificarea incercarilor se va prevede un contor pentru a se putea tine evidenta verificarii grupului de pompare.

Statia de pompare apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori este amplasata in spatiu tehnic alipit rezervorului de apa (conform planuri arhitectura si rezistenta)

Pompa de incendiu este actionata automat si/sau manual. In cazul in care pompa este actionata automat, se prevede, in mod obligatoriu, si actionare manuală. Oprirea pompei, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare.

S-a prevazut in camera pompelor o basa echipata cu o pompa submersibila care sa evacueze apele provenite accidental in cazul avariilor sau ca urmare a golirii intentionate a rezervorului de apa. Descriere grup de pompare:

Grup pompare incendiu pentru alimentare hidranti de interior si hidranti exteriori, prin racordarea la un rezervor preliminar. Compus din: 2 pompe centrifuga verticala, de inalta presiune, normal aspiranta, multietajata, din otel inox, cu electromotor. Etansare mecanica bidirectionala. Motor racit cu lichid, pentru reglarea fara trepte a turatiei intre 26 si max. 65 Hz. Montat pe un cadru de baza din otel inoxidabil, cu rezervor sub presiune cu membrana de 8 l, inclusiv armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta antiretur integrata, traductor de presiune (4 - 20 mA) si manometru pentru reglarea automata a instalatiei in regimul p = constant.

Debit: 44 mc/h;

Inaltimea de pompare: 40,00 m col apa la 13 l/s;

Puterea nominala a motorului (P2): 7,50 kW;

Numar motoare: 2

Alimentarea: 3~400V/50Hz;

Curentul nominal: 2 x 14,1 A;

Gradul de protectie a statiei: IP 55.

PREMIZE DE PROIECTARE

Pentru intocmirea lucrării s-au utilizat următoarele documentații:

STAS 1478/90 - Alimentări cu apă la construcții civile și industriale;

SR 1343-1/2006 - Alimentări cu apă - determinarea cantității de apă potabilă pentru localități urbane și rurale;

STAS 1795/97 - Canalizarea interioară;

SR 1846/06 - Determinarea debitelor de apă la canalizare;

I9/2015 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare;

Normativ P118 - 2/2013 Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor;

Prezentul proiect a fost intocmit in baza legislatiei in vigoare in Romania, pentru instalații curente si in conformitate cu practica curenta si documentația tehnica la zi.

PROBAREA INSTALATIILOR DE APA PENTRU CONSUM MENAJER

Conform normativului I9/2015, conductele de apa rece si apa calda de consum menajer vor fi supuse la urmatoarele incercari:

 • - incercarea de etanseitate la presiune la rece;

 • - incercarea de functionare la apa rece si calda;

 • - incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa calda.

Conform normativului I9/2015, incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obturate cu flanse sau dopuri.

Conform normativului I9/2015 presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim. Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de 20 min, timp in care nu se admit pierderi de aer.

Incercari de functionare la conductele de apa:

 • - Armaturile sa fie usor accesibile (manevrare, interventii), etanse, cu inchidere perfecta;

 • - In functionare sa nu apara zgomote;

 • - Montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafata finita a peretilor.

Toate incercarile se organizeaza si se efectueaza de catre constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la executarea lucrarilor de instalatii.

INSTALAȚIA DE CANALIZARE APE PLUVIALE

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii - se vor colecta la nivelul acoperișului prin intermediul unor receptoare de terasa cu parafrunzar si al unor conducte de tip SILERE, izolate anticondens - acestea trecand prin interiorul cladirii, prin nise special amenajate. Apele vor fi evacuate la colectorul stradal, urmarind in general traseul exterior existent.

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE

Apele uzate menajere provenite de la toate obiectele sanitare ale clădirii se evacuează printr-o rețea de conducte de canalizare ce urmează, în general traseul existent.

Se vor realiza lucrari de inlocuire a instalatiei de canalizare menajera :

Demontarea coloanelor si legaturile la obiectele sanitare

Inlocuirea coloanelor si legaturile la obiectele sanitare

Montarea de piese de curatire

Inlocuirea colectoarelor din subsol

Calitatea apelor evacuate va trebui să corespundă normelor admise în NTPA - 002/2002.

Lista de Normative și Legi

La proiectarea instalațiilor sanitare s-a ținut cont de normativele în vigoare , adică Legea nr. 10/1995 împreună cu Legea 177 / 2015 si Legea 163/ 2016;

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

Legea 319/2006 - Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii;

Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;

Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

Legea 137/1995 - Legea protecției mediului

Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții ;

NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă;

I 9/2015- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare

I1/2000 Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare și la conducte din alte materiale plastice)

STAS 1478-90- Alimentarea cu apă la construcții civile si industriale ;

STAS 1343/1-91 - Alimentări cu apă, Determinarea cantităților de apă pentru centre populate

STAS 1795-87 - Canalizări interioare;

STAS 1846-90 - Determinarea debitelor de apă de canalizare;

NTPA-002/97 - Normativ pentru condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare a centrelor populate

C.300-94 - Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații

P118/2-2013 - Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor- Instalații de stingere

INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE

Pentru modernizarea si eficientizarea instalatiilor de incalzire , se propun urmatoarele lucrari :

 • -   Înlocuirea instalației de încălzire și inlocuirea conductelor de distributie a agentului termic inclusiv a corpurilor de incalzire;

 • -   Echiparea corpurilor de incalzire cu robineti dotati cu capete termostatice

 • -   Izolarea conductelor din subsol in scopul reducerii pierderilor de caldura;

 • -   Montarea de robineti de presiune diferentiala pentru echilibrarea instalatiei de distributie principala

Pentru asigurarea conditiilor de confort iarna, s-a optat pentru montarea de radiatoare de tip panou de otel, dimensiunile acestora fiind in fct de incaperea pe care o deserveste.

Astfel toate spatiile vor fi deservite de copuri de incalzire statice de tip radiator, precum si echipamente tip split, cu unitatile interioare montate pe perete.

INSTALAȚII INTERIOARE VENTILARE - CLIMATIZARE

Solutia proiectata consta in modernizarea spatiilor, în conformitate cu normele in vigoare , ce permite utilizarea unui sistem de încălzire cu corpuri statice cu constructie ingienica si echipamente tip split de perete in functie de destinatia fiecărui spatiu al cladirii

NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din temă, este prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

Instalatii de climatizare tip multisplit sau VRF montate la exterior cu unitati interioare tip split care permit controlul temperaturii aerului interior diferit pentru incaperi diferite

Agent termic si agent frigorific

Corpul C16 detine deja instalatii de alimentare cu agent termic ce au fost realizate recent si asupra carora nu se va interveni ( este vorba de conductele de alimentare principala, intre corp Cladire C16 si Centrala Termica ) . Prepararea apei calde menajere pentru Corp C16 se va realiza din centrala termica, echipata cu 2 cazane pe comb gazos si cu panouri solare .

Lucrarile pentru Corpul C16 vor reprezenta implementarea unor sisteme multisplit sau de tip VRF ce vor funcționa in pompa de caldura, cu un SCOP si SEER >3.5, ale caror unitati interioare vor fi de perete .

Circuitul de încălzire pentru alimentarea consumatorilor din Corpul C16, conform SR 1907/1 -2014, a rezultat Qcalcul înc = 191 kW.

Pentru climatizare s-au proiectat cateva sisteme multisplit inverter, avand o capacitate de racire de 50 kW.

 • •   Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire I 13/2015;

 • •   C 253/1 - “Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate in domeniu sanatatii (spitale, laboratoare si industria farmaceutica)”;

 • •   EN 779 - “Standard European pentru testarea filtrelor”, 2012;

 • •   Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de venitlare I.5.-2010;

 • •   SR 1907/1-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripții de calcul;

 • •  SR 1907/2-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi interioareconvenționale de calcul;

 • •  STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții;

 • •  STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de căldura din exterior;

 • •  STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exterior;

 • •   STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau parților de clădire,limite admisibile;

 • •   Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P.118-99;

 • •  STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității;

 • •   Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994;

 • •  STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate;

 • •  Norme generale de protecția muncii MMPM 1996;

 • •   Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții;

 • •  Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții;

 • •   Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente C.56-85;

 • •   HG 273/1994 - Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției;

 • •   HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor, si a construcțiilor;

 • •  HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi

 • •  Faze determinante

Fazele determinante ale specialității instalații termice sunt:

 • •   trasarea rețelei de conducte pentru agentul termic apa calda si circuit frigorific;

 • •   montarea corpurilor de încălzire, a unitatilor tip split si a unitatilor exterioare tip VRF sau Multi ;

 •  probele de presiune la rece (probe de etanșeitate);

 • •  punerea in funcțiune a instalațiilor -probe la temperatura de lucru.

BAZE DE CALCUL

La data întocmirii prezentului proiect, destinatiile spatiilor prevăzute în imobil sunt in principal urmatoarele:

 • •   Sali de curs

 • •   Spatii admnistratibe (birouri)

 • •   scari, holuri

 • •   grupuri sanitare

 • •    oficii

 • •   spatii tehnice

Pana la finalizarea proiectului nu au fost precizate cerinte privind compartimentari si spatii cu alte destinatii de cat cele de mai sus.

La stabilirea solutiilor pentru instalatiile termice, climatizare si ventilatie, s-au avut in vedere, conform temei de proiectare următorii parametrii de calcul:

Parametrii climatici

Conform standardelor românești in vigoare pentru orasul Craiova (SR 1907/1,2-2014 pentru iarna și STAS 6648/1,2-2014 pentru vara) avem:

 • - temperatura exterioară convențională de calcul pentru iarnă: Zona II: - 15°C;

 • - temperatura exterioară convențională de calcul pentru vară: Zona II: +36,5 °C;

 • - viteza de calcul a vânturilor - zona A, cu presiunea dinamică de bază dată de vânt 0.30kN/m2 și viteza 22m/sec

 • •  Parametrii interiori de confort

Temperatura de confort medie considerata : 19 grade Celsius

 • •  Temperaturi agenți termici

Apa calda pentru uz menajer: +55 0C - se prepara in CT+Solar

Agent termic primar incalzire - apa calda 80/60 grade C

Pe circuitele de consumatori s-au prevăzut vane pentru a permite un reglaj cantitativ funcție de temperatura exterioară.

 • •  Rezistențe termice

Rezistenta termica minima , conform Ord 2641 / 2017 , a elementelor de constructie care delimiteaza cladirea ( ptr cladirea scoala, regim de incalzire continuu, zona climatica II ) :

 • •  Pereți exteriori opaci verticali: RPE................=1,75 m2K/W

 • •  Planseu sub terasa : RTE............= 4,50 m2K/W

 • •  Planseu peste subsol neincalizit : RTE............= 2,50 m2K/W

 • •  Placa pe sol: Rsb.....= 2,50 m2K/W

 • •  Ferestre și uși exterioare : RFe............= 0,50 m2K/W

 • •  Aporturi de căldură

Aporturile de căldură considerate în bilanțul de vară sunt:

 • •  iluminat                    20 W/m2

 • •  echipamente               25 W/m2

 • •  persoane                     9 W/m2 sensibil și 6 W/m2 latent

 • 5.1.3. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • -   Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, înghet, avalanșe);

 • -   Cutremure și erupții vulcanice;

 • -   Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • -   Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. În urma concluziilor expertizei tehnice clădirea se încadrează în clasa de risc seismic III, elementele structurale ale acesteia au o rezistență ridicată, sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Din acest motiv se vor lua toată măsurile pentru asigurarea evacuării în siguranță și în cel mai scurt timp a utilizatorilor spitalului. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Construcția C16 a fost edificată în 1970 și până în prezent nu s-au constatat tasări majore de teren; prin urmare se poate concluziona că nici după lucrările de modernizare nu vor exista tasări diferențiate majore care să aibă capacitatea să afecteze structura de rezistență. Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - În incinta și în proximitatea spitalului nu sunt crescătorii de animale. În același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • -   Accidente majore pe căile de comunicații;

 • -   Incendii;

 • -   Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Cladirile spitalului sunt retrase de la artera majoră de comunicații care este Calea Bucuresti. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detectia si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

 • 5.1.4.    INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură, situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

 • 5.1.5.    CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

Corp C16

În conformitate cu specificațiile din Codul de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100-1/2013, clădirea se încadrează în Clasa de importanță III, respectiv clădire de importanță normală.

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C”.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

In conformitate cu extrasul de carte funciară bilanțul teritorial este următorul:

Suprafața teren                                          20916,00 mp

Sc (toata incinta)                                              3616,00 mp

Procentul de ocupare al terenului (POT%)                     17,28 % %

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFAȘURATĂ

Scd (toata incinta)                                             12520,00 mp

Coeficientul de ocupare al terenului (CUT)                     0.60

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Construcția dispune de toate dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apă și canalizare, încălzire proprie, centrală cu gaz (C10). Pentru realizarea lucrărilor de Creșterea calitatii infrastructurii educationale, nu sunt necesare branșamente suplimentare pentru asigurarea utilităților.

Consumul de apa rece

Numar de elevi : 1.065 persoane

Astfel consumul zilnic de apa rece este de : 1.065 pers * 20 l/zi = 21.300 litri /zi

Consumul de apa calda

Numar MEDIU de elevi: 1.065 persoane /zi

Astfel consumul zilnic de apa calda este de : 1.065 pers * 5 l/zi = 5.325 litri /zi

5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

2018|

2019                                                                       |

2020

Nr. Crt.

Denumirea lucrarii

valori lei cu tva

Lunal

Luna2

Luna3

Luna4

Luna5

Luna6

Luna7

Luna8

Luna9

Luna10

Lunall

Luna12

Luna13

Luna14

Luna15

Luna16

Luna17

Luna18

Luna19

Luna20

Luna21

Luna22

Luna23

Luna24

Luna25

dec

ian

feb

mart

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE

I.

Servicii suport implementare investitie

377.578,00

85.333

208.350

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

6.743

Audit energetic inceput

5.472,62

5.472,62

Audit energetic final

2.975,00

Expertiza Tehnica

7.462,66

7.462,66

DALI

72.397,72

72397,72

Proiect Tehnic si detalii de executie

166.600,00

166.600,00

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

17.950,00

17.950,00

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

11.900,00

11.900,00

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

11.900,00

11.900,00

Servicii de management de proiect pentru pregatirea proiectului

0,00

Servicii de management de proiect pentru derularea si definitivarea proiectului

0,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

52.360,00

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

4.363,33

Supraveghere tehnica a executiei - Dirigentie de santier

28.560,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

Emitere ordin de incepere lucrari

II.

Executie investitie

5.347.681,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.463,95

299.463,95

299.463,95

299.463,95

299.463,95

299.463,95

299.463,95

299.463,95

687.356,81

1

ORGANIZARE DE SANTIER

115.661,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

9.638,45

’ 2

AMENAJAREA TERENULUI

202.542,95

3

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA

0,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

0,00

' 4

CONSTRUCTII SI INSTALATII

5.029.477,40

289.825,50

289.825,50

289.825,50

289.825,50

289.825,50

289.825,50

289.825,50

289.825,50

677.718,36

4.1.

OBIECTUL 1

4.312.502,02

4.1 Constructii si instalatii

2.849.361,85

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

237.446,82

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

131.210,18

32.802,55

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.331.929,99

332.982,50

4.2.

OBIECTUL 2

205.555

4.1 Constructii si instalatii

202.542,95

16.878,58

16.878,58       16.878,58

16.878,58

16.878,58

16.878,58

16.878,58

16.878,58

16.878,58

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

4,3

OBIECTUL 3

514.432,43

4.1 Constructii si instalatii

426.001,19

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

35.500,10

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

88.431,24

22.107,81

III.

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

251.578,41

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

20.964,87

IV.

COMISIOANE, TAXE

34.247,44

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

2.853,95

4.7.

Informare si publicitate

24.050,00

3.000,00

5.000,00

4.8.

AUDIT

24.990,00

4.998

4.998

4.998 1

4.9.

DEPUNERE cr final

1 -

total

5.857.582,69

85.333,00

211.350,00

3.378.121,82

Pagină 55

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

- COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

„CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” C16 - CLADIRE LICEU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fara TVA)

TVA

Valoarea cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obtinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

A enajarea terenului

170.204,16

32.338,79

202.542,95

1,3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

170.204,16

32.338,79

202.542,95

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total Capitol 2                                                                 |               0,00         0,00            0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

3,2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (vizeaza intocmirea si obtinerea avizului de protectie civila)

15.100,00

2.850,00

17.950,00

3,3

Expertizare tehnica

6.271,14

1.191,52

7.462,66

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7.098,84

1.348,78

8.447,62

3,5

Proiectare

220.838,42

41.959,30

262.797,72

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

60.838,42

11.559,30

72.397,72

3.5.4.

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de executie

140.000,00

26.600,00

166.600,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.8.

Asistenta tehnica

68.000,00

12.920,00

80.920,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

44.000,00

8.360,00

52.360,00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

36.000,00

6.840,00

42.840,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2.

Dirigentie de santier

24.000,00

4.560,00

28.560,00

Total Capitol 3

338.308,40

64.259,60

402.568,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1

Constructii si instalatii

2.752.405,91

522.957,12

3.275.363,03

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

112.017,65

20.949,54

131.210,18

4,3

Utilaje, echipa ente tehnologice și funcționale care necesită montaj

591.593,87

112.402,84

703.996,71

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4,5

Dotari

601.987,00

114.377,53

716.364,53

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

4.058.004,43

770.687,03

4.826.934,45

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de santier

97.194,50

18.466,95

115.661,45

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

97.194,50

18.466,95

115.661,45

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

34.247,44

0,00

34.247,44

5..2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5..2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18.680,42

0,00

18.680,42

5..2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

15.567,02

0,00

15.567,02

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

211.410,43

40.167,98

251.578,41

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

20.210,08

3.839,92

24.050,00

Total Capitol 5

363.062,45

62.474,85

425.537,30

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice teste si predare la beneficiar

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.929.579,44

929.760,26

5.857.582,70

din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.5.1.1)

3.131.822,22

594.712,40

3.724.777,61

Devizul general si devizele pe obiect, inclusive detalierile pe cap. 2,3 si cap. 5 se regasesc anexate prezentei documentatii.

- COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE VIAȚĂ/AMORTIZARE A INVESTIȚIEI.

Costurile estimative pentru perioada de operare se regasesc in analiza cost beneficiu.

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 30 locuri de munca.

In faza de operare a investiției nu se vor crea noi locuri de munca.

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova - obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Obiectivul de investiție prezentat spre analiza nu va avea surse de poluare a solului și subsolului .

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri terasa și tencuieli. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Pe parcusul execuției lucrărilor, deșeurile generate de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova vor fi colectate în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are incheiat un contract. Depozitarea gunoiului menajer se face într-un spatiu special amenajat din incinta Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de incălzire și ventilare și crearea de posibilităti de curătenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara colectează deșeurile și le depozitează folosind infrastructura existentă a acestuia. Prin proiect nu se intervine asupra sistemului de colectare a deșeurilor.

În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv că urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Prezentul proiect vizeaza cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investitii care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orașului in termeni de creștere a calitatii vietii si de atragere de investiții locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI NR. 144. Terenul pe care este amplasată construcția are acces din Strada Brestei.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova are in incinta sa de 20919 mp mai multe constructii. Pe langa corpul C16- Cladire Scoala, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4-Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8- Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C17- Moara- stadiu de executie 65% cu suprafata construita de 113 mp.

Clădirile aflate în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova, reprezinta un ansamblu eterogen din punct de vedere al anului construcției, sistemului constructiv și al regimului de înălțime, fiind constructii de tipul: P, S+P+2E (Liceu C16) sau S+P+3 E (Caminl C11), construite în perioada 1970. Niciuna dintre clădiri nu este inclusă pe lista monumentelor istorice.

Obiectul proiectului îl constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala, ce va duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

Date generale:

 • •  Regimul de înălțime este: Subsol tehnic partial + Parter + 2 Etaje

 • •  Anul dării în folosință: 1970

Suprafața construită: Sc = 791,0 mp (suprafață rezultată din măsurători)

Suprafața construită desfășurată: Scd = 7761,0 mp (suprafață rezultată din măsurători)

 • •  Suprafață desfasurata utilă Su = 1806.75 m2

 • •  Structura de rezistență: cadre si plansee din beton armat, fundatii continue, realizate din beton armat.

 • •  Acoperiș tip terasă cu învelitoare membrană bituminoasă

 • •  Finisaje exterioare: tencuiala de exterior

 • •   Sistem de scurgere a apelor pluviale: receptori de terasă și coloane verticale interioare

Cladirea nu este reabilitată termic, din punct de vedere al anvelopării exterioare. Totuși, ferestrele au fost înlocuite cu sisteme de geamuri termopan cu tamplarie PVC , cu exceptia a 8 giurgiuvele de lemn.

Pereții exteriori sunt din caramida si sunt neizolați termic, fiind finisati cu tencuieli de exterior si zugraveli lavabile. Fatadele prezinta ancadramente realizate din tencuială.

Placa peste subsolul parțial nu are prevăzută nici o izolație termică. Soclul perimetral nu este termoizolat.

Cladirea are acoperiș tip terasă cu atic, cu învelitoare din membrană bituminoasă. Membrana este însă îmbătrânită si au existat infiltrații ale apelor pluviale, datorita sistemului de preluare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane).

Încălzirea clădirii se face de la centrala termica proprie colegiului, aflata in corpul C10. Conducta de racord intre centrala si cladirea scolii a fost recent inlocuita.

Pe terasa cladirii exista un cos de fum, ce provine din laboratorul de fizica. In prezent acesta nu mai este folosit, fiind necesara desfacerea acestuia și completarea planseului și a învelitorii în zona afectata.

Prepararea apei calde este realizata in centrala termica a colegiului, poziționată intr-o clădire proprie din incinta, prin intermediul unui boiler de apa calda, conectat si la panourile solare existente.

Încălzirea clădirii se face printr-o instalatie de incalzire cu radiatoare din fonta, montate la parapet, aflate intr-o stare avansata de degradare.

Analizând vizual clădirea și luând în considerare vechimea acesteia și a instalațiilor interioare reiese necesitatea realizării următoarelor lucrări principale:

 • -   Izolarea termică a părții opace a clădirilor;

 • -   Înlocuire tamplarie lemn la ferestre si usi;

 • -   Izolarea termică a subsolului;

 • -   Înlocuirea straturilor terasei si schimbarea modului de preluare a apelor pluvile (prin interior)

 • -   Înlocuirea prin decopertare a straturilor pardoselii la nivelul etajului 2, afectate de infiltratii repetate si degradate;

 • -   Accesibilizarea exteriora a spatiului, prin refacerea scarilor si platformelor de acces si finisarea acestora cu materiale corespunzatoare.

 • -   Refacerea trotuarelor perimetrale pe o latime de min. 60 m;

 • -   Dotarea accesurilor cu rampa destinata persoanelor cu dizabilitati;

 • -   Montarea de suprafete de avertizare tactilo-vizuale;

 • -   Echiparea cu hidranti interiori;

 • -   Construirea unei gospodarii de apa in incinta, rezerva intangibila de apa, in cazul incendiului;

 • -   Montarea unei centrale de detectie incendiu;

 • -   Dotarea spatiului interior la nivelul parterului cu un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati;

 • -   Recompartimentarea grupurilor sanitare existente la nivelul parterului si etajului 1;

 • -   Înlocuirea instalației sanitare in totalitate;

 • -   Înlocuirea instalației de încălzire in totalitate;

 • -   Montarea unor surse alternative de energie- echiparea cladirii cu 80 panouri fotovoltaice;

 • -   Refacerea instalatiei paratraznet;

 • -   Montarea unei balustrade de protectie la nivelul terasei;

Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia.

Lucrările necesare pentru indeplinirea obiectivelor specifice pentru creșterea calitatii infrastructurii educationale sunt:

 • -   Dotarea cu mobilier si echipament scolar;

 • -   Schimbarea tamplariei interioare aflata intr-o stare precara;

- Schimbarea finisajelor pe holurile de circulatie si casele de scari;

- Modernizarea instalațiilor de iluminat:

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

-   de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regionala, la obiectivele Programului

Operational Regional si in mod special la atingerea obiectivelor prioritatii de investitii in cadrul careia se solicita fonduri

 • -   de a stabili masura in care proiectul are nevoie de co-finanțare din FEDR pentru a fi viabil financiar Proiectul se realizeaza in contextul asumarii politicilor europene prin Planurile de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

S Imbunatatirea calitatii infrastructurii educaționale si a dotarilor din unitatea educaționala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

S Realizarea de proiecte de investitii care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

S Elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Alte obiective:

 • -   îmbunătățirea consumului de energetic si diminuarea pierderilor de căldură

 • -   reducerea costurilor de funcționare și întreținere a la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova;

 • -   îmbunătățirea siguranței privind acțiunile excepționale sau accidente;

 • -   îmbunătățiri funcționale și estetice;

 • -   creșterea calității clădirii;

 • -   accesibilitatea dotărilor și creșterea calității vieții sociale și comunitare;

Indicatori specifici de proiect:

 • Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083

 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: colegiu tehnic industrial

ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea unitatii ca motor de creștere, prin abordarea deficiențele actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea pe piața muncii.

ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ CONSIDERATII INITIALE SI IPOTEZE

Obiectivul prezentei analize financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara a investitiei propuse.

Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza (perioada de analiza=perioada de implementare - 3 ani+perioada de referința -10 ani) care sa faca posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.

Analiza a fost efectuata in baza metodei incrementale, veniturile si costurile incrementale reprezentand diferenta dintre valorile asociate proiectiei scenariului “cu proiect” si cele asociate scenariului “BAU”.

Scenariul BAU-Business as Usual pleaca de la ipoteza in care beneficiarul nu realizeaza investitia si mentine infrastructura la nivelul existent (Scenariul 1).

Conventii:

 • -   numai fluxurile de numerar efective sunt luate in consideratie, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizarile si provizioanele;

 • -   valorile introduse sunt considerate fara TVA;

 • -   valorile sunt determinate incremental si sunt calculate la valoarea actualizata;

 • -   sunt estimate 2 fluxuri de numerar in vederea determinarii indicatorilor de performanta ai proiectului si evaluarii sustenabilitatii financiare a proiectului.

 • -   analiza financiara a fost efectuata in lei. preturile sunt constante, estimate/determinate la momentul realizării analizei.

PERIOADA DE REFERINTA A INVESTITIEI SI PERIOADA DE VIATA A ECHIPAMENTELOR. VALOAREA REZIDUALA.

Perioada de analiza luata in calcul in cadrul ACB este compusa din perioada de realizare a investitiei (32 luni) si perioada de referinta recomandata (10 ani) prin ghidul de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020.

Am considerat Anul 1 ca fiind anul de incepere a investitiei.

Graficul de implementare fizica si valorica impreuna cu estimarea esalonarii cererilor de plata este prezentat in Analiza sustenabilitatii proiectului

Intrucat proiectul este negenerator de venituri, valoarea reziduala a investitiei a fost calculata conform metodei reziduale contabile, respectiv valoarea neamortizata in contabilitatea proiectului dupa expirarea perioadei de referinta.

Costul investitional.

Costul investitional este considerat fara TVA, respectiv:

ANUL

An 1

An 2

An 3

COST INVESTITIONAL

4.929.579

71.708

175.024

4.682.847

teren

construcții

3.341.476

0

0

3.341.476

echipamente/dotari

1.193.581

0

0

1.193.581

consu Ita nta/p roiecta re/taxe

317.233

71.708

175.024

70.500

altele (retele, am teren, etc)

77.290

0

77.290

In conformitate cu prevederile ghidului de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, au fost utilizate urmatoarele rate de actualizare:

 • -   rata de actuzalizare financiara - 4%

 • -   rata de actuzalizare economica - 5%

FLUXURILE DE NUMERAR

Sunt determinate inainte de taxare si rambursarile de credite, cu exceptia celui utilizat in analiza de sustenabilitate.

COSTURILE DE OPERARE.

Costurile de operare sunt estimate anual si sunt structurate astfel:

 • -    Costuri cu utilitati, respectiv:

VARIANTA FARA PROIECT                                           VARIANTA CU PROIECT

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

100.011,74

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

22.146,09

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

408.020,60

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

90.350,00

tariful de furnizare unitar

0,245

tariful de furnizare unitar

0,245

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

63.245,00

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

40.226,42

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

102.999,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

86.736,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

36.036,17

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

20.113,21

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

77.701,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

43.368,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

tariful de furnizare unitar

15,00

tariful de furnizare unitar

15,00

Cheltuieli utilitati

199.292,91

Cheltuieli utilitati

82.485,72

VENITURI.

Proiectul isi propune modernizarea corpului C16. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor de consumuri energetice si emisii de gaze cu efect de sera. Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme de mediu, nu se obtin venituri din realizarea acestuia.

Proiectul nu este generator de venituri.

Astfel, plecand de la veniturile din 2017 care au finantat activitatea curenta a liceului, s-a considerat reducerea proportionala a acestor nevoi de finantare ca urmare a reducerii costurilor cu utilitatile ca urmare a implementarii proiectului.

INDICATORII DE PERFORMANTA.

Evaluarea performantelor financiare a fost realizeaza prin calculul urmatorilor indicatori:

- valoarea actuala neta financiara (VANF) - reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta;

 • -   rata interna de rentabilitate financiara (RIRF) - reprezintă rata de actualizare care egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

 • -   raportul cost-beneficiu - se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor si mai mic ca 1 pentru a considera interventia necesara.

Acestia au fost calculati luand in considerare costul total al investitiei, indiferent de solutia de finantare a acesteia.

Rezultatele obtinute:

VANF = -3.825.45

RIRF = -7,75%

Beneficii/Costuri = 0,324

Analiza indicatorilor de performanta financiara (FNPV(C))


ANUL

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

COST INVESTITIONAL

71.708

175.024

4.682.847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

teren

0

0

0

constructii

0

0

3.341.476

echipamente/dotari

0

0

1.193.581

consultanta/proiectare/taxe

71.708

175.024

70.500

altele (retele, am teren, etc)

0

0

77.290

COSTURI OPERARE

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

Cheltuieli exploatare

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

cheltuieli materiale salarii utilitati intretinere spatii alte costuri inlocuiri dobanzi rambursari credite impozite si taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

0

0 -116.807

0

0

Economii din reducerea consumului de energie

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

SURSE FINANTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

asistenta UE bugetul de stat buget local imprumuturi alte surse

Valoare reziduala

1.245.333

CF net

-71.708

-175.024

-4.682.847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.245.333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

0,6496

0,6246

0,6006

0,5775

0,5553

0,5339

0,5134

0,4936

0,4746

0,4564

Rata de actualizare

4,0%

Valoare actualizata a veniturilor nete

-68.950

-161.820

-4.163.034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

568.354


RATA DE RENTABILITATE INTERNA INVESTITIEI

-7,748%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

-3.825.450

Beneficiu/Cost

0,324


Pagină 64


SUSTENABILITATEA FINANCIARA.

Detalierea calculelor este prezentata in Analiza sustenabilitatii.

ANUL

An 1

71.708

An 2

175.024

An 3

4.682.847

An 4

0

An 5

0

An 6

0

An 7

0

An 8

0

An 9

0

An 10

0

COST INVESTITIONAL teren

4.929.579

constructii

3.341.476

0

0

3.341.476

echipamente/dotari

1.193.581

0

0

1.193.581

consultanta/proiectare/taxe

317.233

71.708

175.024

70.500

altele (retele, am teren, etc)

77.290

0

77.290

COSTURI OPERARE

1.340.250

199.293

199.293

199.293

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

1.340.250

199.293

199.293

199.293

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

salarii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

utilitati

1.340.250

199.293

199.293

199.293 r

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

intretinere spatii

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inlocuiri

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dobanzi

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rambursari credite

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

impozite si taxe

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI OPERATIONALE (incremental)

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SURSE FINANTARE

6.269.830

271.001

374.317

4.882.140

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

asistenta UE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bugetul de stat

4.830.988

70.274

171.524

4.589.190

buget local

1.438.842

271.001

304.043

4.710.616

-4.506.704

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

imprumuturi

0

alte surse

0

Valoare reziduala

CF cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANALIZA ECONOMICĂ

Analiza economica dovedeste contributia proiectului la progresul economic al regiunii sau localitatii, fiind elaborata din punctul de vedere al societatii in dubla sa calitate, de beneficiar si cofinantator al proiectului. Conversia preturilor. Pentru transformarea preturilor din analiza financiara, am utilizat factorii de conversie prezentati in tabelul urmator impreuna cu un factor de conversie standard (FCS) indicat in Documentatia de specialitate. Acesta a fost utilizat pentru elemente cu pondere redusa.

Tipul costului

FC

Note

COST INVESTITIONAL

teren

1.00

constructii

0.66

40% forta de munca necalificata (FC=0.6), 30% materiale import fara taxe, 20% materiale locale si 10% profituri

echipamente/dotari

0.90

90% importuri fara taxe (FC=1), 10% profit net (FC=0)

consultanta/proiectare/taxe

1.00

forta de munca calificata, piata nedistorsionata

altele (retele, am teren, etc)

0.72

40% constructii (FC=0.66), 40% echipamente (FC=0.90), 10% forta de munca calificata (FC=1)

COSTURI OPERARE

costuri materiale

1

FCS

salarii

0.64

10% forta de munca calificata, piata nedistorsionata (FCS=1), 90% forta de munca necalificata, oferta excede cererea, 60% din forta de munca necalificata reflecta costul de oportunitate (FCS=0.6)

utilitati

1.00

FCS

intretinere spatii

1.00

absorbit de personal

alte cheltuieli

1.00

FCS

Valoare reziduala

1.00

FCS

Monetizarea externalitatilor.

Au fost studiate si incluse in evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoaca proiectul, dar pentru care nu se realizeaza o valorizare pe piata.

Externalitati negative: nu s-au identificat

Externalitati pozitive:

Beneficii sociale

Un impact pozitiv este inregistrat de cresterea calitatii vietii elevilor cuantificat la 75 euro/elev/an.

Beneficii de mediu

Beneficiile de mediu rezulta din impactul pozitiv al reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceste beneficii afecteaza intreaga populatie a municipiului Craiova.

Rezultatele obtinute:

VANE = 3.409.347 lei

RIRE = 15,97 %

B/C= 1.358

Conform acestor rezultate rezulta ca se justifica finanțarea proiectului din fonduri publice, analiza economica reliefând utilitatea sociala a proiectului.

Analiza economica (lei)

ANUL

FC

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

COST INVESTITIONAL

71.708

175.024

3.406.055

0

0

0

0

0

0

0

teren

1,00

0

0

0

constructii

0,66

0

0

2.205.374

echipamente/dotari

0,90

0

0

1.074.223

consultanta/proiectare/taxe

1,00

71.708

175.024

70.500

altele (retele, am teren, etc)

0,72

0

0

55.958

COSTURI OPERARE

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

Cheltuieli exploatare

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

cheltuieli materiale

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

salarii

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

utilitati

1,00

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

intretinere spatii

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte costuri

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inlocuiri

dobanzi

rambursari credite

impozite si taxe

Externalitati negative

0

0

0

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

-116.807

Economii din reducerea consumului de

energie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externalitati pozitive

0

0

0

389.889

390.527

391.166

391.804

392.442

393.081

393.719

Economii CO2

0

0

0

22.980

23.618

24.256

24.895

25.533

26.171

26.810

Cresterea calitatii vietii

0

0

366.910

366.910

366.910

366.910

366.910

366.910

366.910

SURSE FINANTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

asistenta UE bugetul de stat buget local imprumuturi alte surse

Valoare reziduala

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CF net

-71.708

-175.024

-3.406.055

623.504

624.142

624.780

625.418

626.057

626.695

627.333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,9524

0,9070

0,8638

0,8227

0,7835

0,7462

0,7107

0,6768

0,6446

0,6139

Rata de actualizare

5,0%

Valoare actualizata a venitu rilor nete

-68.294

-158.752

-2.942.278

512.958

489.031

466.221

444.473

423.740

403.973

385.128

RATA DE RENTABILITATE INTERNA INVESTITIEI

15,973%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

3.409.347

Beneficiu/Cost

1,358

ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Evaluarea riscurilor consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa atinga o performanta satisfacatoare.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

 • -   Identificarea riscului - prin intocmirea unor liste de control;

 • -   Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo, arbori decizionali;

 • -   Reactia la risc: cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

 • -   un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • -   efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

 • -   atat evenimentul, cat și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor, precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

 • -   Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

 • -   Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • -   Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al riscului;

 • -   Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip

  Actiune

  Corectiva

  Metoda Eliminare

  Solutiile tehnice

  Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic

  Evitare risc

  Beneficiarul, impreuna cu proiectantul, vor studia amanuntit documentatia, astfel incat sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna

  Obtinerea finantarii

  Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanatarea din fonduri structurale

  Evitare risc

  Beneficiarul va studia amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situatie

Riscul constructiei

Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat

Evitare risc

Stabilirea, inca din perioada de elaborarea a documentatiei de executie, a unui grafic de implementare si a unui buget realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, luarea in calcul a rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. O alta masura preventiva o reprezinta prevederea de clauze de penalitate si denuntare unilaterala in contractele atribuite pentru implementarea investitiei.

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

Evitare risc

Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie. Semnarea de contracte de achizitie cu pret ferm.

Riscul de intretinere

Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorate executiei lucrarilor

Evitare risc

Semanarea unui contract cu clauze de garantii extinse, astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant.

Grad scazut de apreciere a investitiei

Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spatiile nou amenajate, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile sociale si reducerea poluarii

Evitare risc

Instruirea adecvata a utilizatorilor si a populatiei din zona

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Din concluziile expertizei tehnice prezentate în paragraful 3.4.1. al prezentei documentatii reiese că nu sunt necesare lucrări de tipul consolidării la elementele structurale existente în vederea realizării lucrărilor de modernizare.

Din concluziile Raportului de audit energetic și asa cum este specificat în paragraful 4.2. scenariile tehnico-economice propuse pentru Creșterea eficienței energetice al imobilului sunt următoarele:

 • 4.  Aplicarea Pachetului P1 - Pachetul de soluții S1 + S2

 • 5.  Aplicarea Pachetului P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3

 • 6.  Aplicarea Pachetului P3 - Pachetul de soluții S4 + S2 + S3

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 15 cm polistiren expandat , cu intercalarea unui strat de vata minerala bazaltica in zona planseelor ; izolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului;

S2 - Izolarea planseului de tip terasa cu polistiren extrudat de 20 cm

S3 - Inlocuirea in intregime a instalatiei de incalzire in toata cladirea, a conductelor de distributie apa calda menajera si apa rece, precum si izolarea tuturor acestora , reducand astfel pierderile necontrolate de caldura pe aceste trasee ; Inlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de lumina cu LED.

- Montarea de sisteme alternative de energie, si anume : panouri fotovoltaice pentru economii importante in iluminatul interior ;

S4 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm vata minerala bazaltica ; a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea planseului peste subsolul tehnic cu 10 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului;

 • 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Din concluziile Raportului de audit energetic si asa cum este specificat in paragraful 4.2. scenariile tehnico-economice propuse pentru Cresterea eficientei energetice al imobilului sunt urmatoarele:

 • 1.  Aplicarea Pachetului P1 - Pachetul de soluții S1 + S2

 • 2.  Aplicarea Pachetului P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3

 • 3.  Aplicarea Pachetului P3 - Pachetul de soluții S2 + S3 + S4

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile

Energia primara din surse neregenerabi le

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Clădire reala

264,17

48,43

91,70

0,00

404,30

11,85

392,46

Soluția 1

119,89

48,43

91,70

0,00

260,03

11,85

248,18

Soluția 2

202,52

48,43

91,70

0,00

342,66

11,85

330,81

Soluția 3

276,34

17,66

0,51

68,12

362,62

0,00

362,62

GREEN BUSINESS

Soluția 4

131,03

48,43

91,70

0,00

271,17

11,85

259,32

Pachet 1 :

S1+S2

61,93

48,43

91,70

0,00

202,07

0,00

202,07

Pachet 2 :

S1+S2

+S3

49,78

23,21

48,10

31,44

152,53

59,44

93,09

Pachet 3:

S4+S2

+S3

48,55

23,21

48,10

31,44

151,31

59,44

91,86

Productie anuala specifica de energie primara din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului 2 ( recomandat ) : 71,29 kWh/mp,an

Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale.

Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI: INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 5.857.582,70 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.724.777,61 lei

Valoare totala: 4.929.579,44 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.131.822,22 lei

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

1

Regim de inaltime

Sp+P+2E

1.1

Suprafața construita

791,00 mp

1.2

Suprafața desfasurata

2373,00 mp

1.3

Suprafața utila a pardoselii spațiului încălzit

1806.75 mp

1.4

Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire

14h/zi

2.

Inaltimea libera de nivel

3,20 m

3.

Tip acopertis

Terasa necirculabila

4.

Au=A utila a cladirii

1806.75 mp

5.

A fo - arie suprafata opaca ( A fatada + A soclu)

1213.14 mp

6.

A fv - arie fatada parte vitrata

388,26 mp

Numar elevi: 1065

Dotari achizitionate

Nr.                            Denumire                          UM    Cantitate

Dotare spatii

1

jaluzele verticale 28 sali de clasa

jaluzele verticale 3buc/sala holuri si cabinete

BUC

84

BUC

10

Mobilier

2

vitrina

BUC

21

dulap

BUC

2

Mobilier scolar

3

scaune

BUC

608

scaune catedra

BUC

19

scaune (cancelarie)

BUC

59

scaune (birouri)

BUC

13

pupitre/banci elev

BUC

608

catedre profesori

BUC

19

Dotari de specialitate

4

La ptop

BUC

25

Tabla smart

BUC

1

Tabla interactiva

BUC

21

Videoproiector Sali de clasa

BUC

19

Videoproiector pentru sala multimedia, cancelarie, laborator tehnologic

BUC

3

Ecran proiecție

BUC

21

Copiator pentru fiecare arie curriculara

BUC

19

Difuzoare si stație amplificare, holuri

SET

1

Cabinet fonic limbi straine sistem linguafonic optimas school (22 pers.)

laborator digital pentru limbistrăine prolang pentru 28 elevi tablă interactivă cu multitouch laptop pentru profesor videoproiector

aplicație lecții interactive mozabook pentru 1 an

SET

1,00

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,

STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII;

Nu este cazul.

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de executie a lucrarilor de eficienta energetica este de 12 luni.

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic au fost detaliate în expertiza tehnică.

Expertul tehnic propune următoarele măsuri pentru îndeplinirea condițiile de rezistență și stabilitate:

remedierea eventualelor discontinuități în pereții de zidărie cu injecții cu mortar și/sau scoabe;

remedierea locală a eventualelor elemente din beton degradate;

refacerea trotuarului de protecție împotriva infiltrațiilor apelor subterane.

Expertul nu consideră necesare două variante de realizare a lucrărilor în vederea remedierii degradărilor structurale datorită caracterului obligatoriu al acestora și datorită cuantumului valoric scăzut al acestora raportat la valoarea lucrărilor propuse.

Conform C 149-87 - “Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat” repararea fisurilor în placi se va derula astfel:

 • -   pentru fisuri în plăci cu deschideri < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm acestea se injectează cu rășină epoxidică;

 • -   pentru protecția armăturilor aparente: se curăță suprafața de beton, se perie cu peria de sârmă și se aplică matare cu mortare folosite în medii umede.

Cerințe de performanță fundamentale

În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, fiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

Pereții construcției, atât cei exteriori cât și cei interiori de compatimentare sunt executați din zidărie cărămidă, iar planșeele dintre nivele sunt realizate din beton armat monolit.

Materialele folosite la termoizolarea clădirii vor fi la soclu polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0 , la fațadă polistiren expandat clasa de reacție la foc B - s2, d0 cu fâșii de vată minerală clasa de reacție la foc A1/A2 - s1, d0. Material termoizolant planseu peste subsol, la intrados polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0 și material termoizolant planseu peste etaj 2 polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0.

Pereții interiori adiacenți holurilor sunt din zidările de cărămidă în grosime de 25cm fiind rezistenți la foc min. 1,5 ore.

Nu există tavane false, planșeele de beton armat fiind finisate cu tencuilă si vopsitorii lavabile.

La etajul 2, la camera pentru „Birou Sindicat” aflata pe casa scarii, se vor desființa panourile din lemn dinspre hol și scară și se va construi în loc perete din gips-carton rezistent la foc 180 min. (1,5 ore). Usa va fi EI90-C.

La parter spatiile cu risc mare de incendiu (Spatiu ACUMULATORI, TABLOU ELECTRIC, Spatiu ECS) vor avea pereti A1, EI180 si usi EI90-C, respectiv EI30-C.

La nivelul tuturor etajelor sunt asigurate lungimile maxime de evacuare conf. normativ P118/99, de max. 25m în două direcții.

DETECȚIE INCENDIU

Cladirea nu beneficiaza în prezent de un sistem de detectie incendiu, de aceea prin acest proiect se propune un astfel de sistem.

Sistemul electronic de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu va fi supravegheat tot timpul de către personalul de lucru.

In caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din acumulatorii de backup, astfel: sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcționare normală și 30 min la funcționare în alarmă.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) este de tip adresabil. Modul de conectare a detectoarelor si a butoanelor de avertizare incendiu, a sirenelor de avertizare si a modulelor de intrari/iesiri este in bucla astfel incat la un eventual defect mecanic sau electric bucla de detectie sa poata fi interogata de echipamentul de control si semnalizare din ambele capete ale buclei.

ECS este situata la parter, intr-o incapere special dedicata.

Dupa receptionarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentări suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul aparitiei unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

 • - difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

 • - comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

INSTALATII DE HIDRANTI INTERIORI

Asigurarea necesarului de apa pentru stingerea incendiului, pentru alimentarea hidranților, se face din Gospodăria de Apă a colegiului ce deserveste intreaga incinta.

In conformitate cu prevederile din Normativul P118/2-2013 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare urmatoarele instalatii fixe de stingere cu apa:

 • •   Instalatii de stingere cu hidranti de interior - conform art 4.1. litera c. din Normativ P118/2-2013;

 • •    Instalatii de stingere cu hidranti exteriori - conform art 6.1. litera h. din Normativ P118/2-2013;

 • •   Gospodaria de stingere incendii cu hidranti de interior.

Conform Normativului P118/2- 2013, Anexele 3 si 7, gospodaria de apa necesara asigurarii debitelor si presiunii de functionare a hidrantilor interiori (2,1 l/sec) si exteriori (10 l/sec) va fi compusa dintr-un rezervor de apa avand volumul util de minim 110 mc, un grup de pompare pentru HI si HE, retele exterioare si retele interioare.

Se propune un rezervor subteran cu volumul total de minim 110 mc.

INSTALAȚII DE STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Asigurarea necesarului de apa pentru stingerea incendiului, pentru alimentarea hidranților, se face din Gospodăria de Apă a colegiului ce deserveste intreaga incinta.

In conformitate cu prevederile din Normativul P118/2-2013 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare urmatoarele instalatii fixe de stingere cu apa:

 • •   Instalatii de stingere cu hidranti de interior - conform art 4.1. litera c. din Normativ P118/2-2013;

 • •   Instalatii de stingere cu hidranti exteriori - conform art 6.1. litera h. din Normativ P118/2-2013;

 • •   Gospodaria de stingere incendii cu hidranti de interior.

Conform Normativului P118/2- 2013, Anexele 3 si 7, gospodaria de apa necesara asigurarii debitelor si presiunii de functionare a hidrantilor interiori (2,1 l/sec) si exteriori (10 l/sec) va fi compusa dintr-un rezervor de apa avand volumul util de minim 110 mc, un grup de pompare pentru HI si HE, retele exterioare si retele interioare.

Se propune un rezervor subteran cu volumul total de minim 110 mc.

INSTALAȚII DE STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Instalațiile de hidranți interiori sunt necesare:

 • •   conform art 4.1. litera c si lit k. din Normativ P118/2-2013;

Din P118/2-2013 rezulta:

 • •   Debit specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • •   Numar jeturi in functionare simultana, 1 buc, conform Normativ P118/2-2013

 • •    Debitul de calcul al instalatiei 2,1 x 1 = 2.1 l/s;

 • •   Timpul teoretic de functionare: 10 minute;

 • •   Rezerva minima intangibila pentru hidranti interiori este de 1.26 mc

Vhi = 2,1l/s x 10min x 60s x 1 jeturi / 1000 = 1.26 mc.

Proiectarea instalatiei de stingere incendii cu hidranti de interior a fost proiectata astfel incat fiecare punct trebuie atins de un jet de apă cu debitul de 2,1 l/s.

Rețeaua proiectata este de tip ramificata, din teava de otel, cu diametrul minim Dn 60, conductele ce alimenteaza cate un hidrant avand diametrul nominal de 60 mm.

Hidrantii de interior cu furtun semirigid sunt complet echipati:

 • - CUTIE DE HIDRANT CU FURTUN SEMIRIGID D=25, COMPLET ECHIPATA:

 • - debit 2.1 l/s

 • - robinet de trecere DN 25 - PN 16;

 • - furtun semirigid pentru alimentare 0 25, L = 1 ml;

 • - mecanism rotire tambur;

 • - tambur cu subansamblu de derulare din alama si sistem de alimentare axiala;

 • - furtun semirigid, DN 25 PN 16, L = 30 ml rulat pe tambur;

 • - teava de refulare DN 25 tip Miami;

 • - presiunea de lucru 0,2 MPa - 1,2 MPa.

 • - cutie hidrant cu rama si geam transparent dimensiuni gabarit: 650x650x260 mm, pictogramă CE și iluminat de marcare.

Nota: Hidrantii vor fi sigilati, furtunul fiind scos in caz de incendiu prin spargerea geamului.

Toate aceste echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081. Robineții hidranților se montează la o înălțime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor - montaj in nise sau in pereti.

Proiectarea instalațiilor de stins incendiu s-a făcut in conformitate cu normativele P118-1999 si P118/2-2013.

Alimentarea cu apa a hidranților de interior se va face de la gospodaria de incendiu din incinta, din rezervorul de apa ce deserveste instalatiile de stingere incendii (ce are asigurata rezerva intangibila de apa necesara pentru hidranti de interior - 1.26 mc), prin intermediul grupului de pompare incendiu - hidranți interiori ce asigura debitul necesar (2.1l/s) si inaltimea de pompare necesara.

Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava de OL-Zn.

Țevile se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

Instalațiile de hidranți exteriori sunt necesare:

 • •   conform art 6.1. litera i. din Normativ P118/2-2013;

Din P118/2-2013 rezulta:

 • •   Debit specific minim al unui jet 5 l/s;

 • •   Numar jeturi in functionare simultana - 2 buc, conform Normativ P118/2-2013, anexa 7

 • •    Debitul de calcul al instalatiei 5 x 2 = 10 l/s;

 • •   Timpul teoretic de functionare: 180 minute;

 • •   Rezerva minima intangibila pentru hidranti interiori este de 108 mc

 • •   Vhi = 5 l/s x 180min x 60s x 2 jeturi / 1000 = 108 mc.

Proiectarea instalatiei de stingere incendii cu hidranti exteriori a fost proiectata astfel incat fiecare punct trebuie atins de 2 jeturi de apă cu debitul de 5 l/s fiecare.

Reteaua proiectata este de tip ramificata, din teava de PEHD, cu dimetrul Dn 150, conductele ce alimenteaza cate un hidrant avand diametrul nominal de 100 mm.

Hidrantii exteriori sunt de tip suprateran, Dn 100 complet echipati, astfel:

 • - 2 racorduri Dn 80 tip "B" si un racord tip "A";

 • - cheie pentru racord tip "B "

 • - material marunt;

- debit hidrant 5 l/s.

GOSPODĂRIA DE STINGERE INCENDII

Se va proiecta o gospodarie de apa ce va avea ca sursa principala de alimentare bransamentul la reteaua publica.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu ajutorul hidrantilor interiori si exteriori, este deservita de un rezervor comun de apa, avand volumul util de minim 110 mc, suficient pentru a asigura debitul de 2,1 l.sec timp de 10 minute (pentru hidranti interiori) si debitul de 10 l/sec timp de 180 minute (pentru hidrantii exteriori).

Conform P118/2-2013 articolul 12.17, aliniatul (1) rezerva de apa pentru instalatiile de stingere incendii trebuie sa se poata reface in maxim 24 h.

Debitul de calcul necesar refacerii rezervei de incendiu (110 mc) pentru alimentarea instalatiilor de stingere incendii aferente imobilului este de minim 1,62 l/s.

Disponibilul minim de presiune la bransament este de 28 mCA.

Alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare antiincendiu si a robinetelor de incendiu se face in conformitate cu Normativul I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.

Grupul de pompare de incendiu se alimenteaza din rezervoarele de apa in care este acumulata rezerva necesara, prin sorburi proprii, refularea in instalația deservita facindu-se direct.

Pentru incercarea periodica a pompei de incendiu este asigurata posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de apa, iar pentru verificarea incercarilor se va prevede un contor pentru a se putea tine evidenta verificarii grupului de pompare.

Statia de pompare apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori este amplasata in spatiu tehnic alipit rezervorului de apa (conform planuri arhitectura si rezistenta)

Pompa de incendiu este actionata automat si/sau manual. In cazul in care pompa este actionata automat, se prevede, in mod obligatoriu, si actionare manuală. Oprirea pompei, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare.

S-a prevazut in camera pompelor o basa echipata cu o pompa submersibila care sa evacueze apele provenite accidental in cazul avariilor sau ca urmare a golirii intentionate a rezervorului de apa.

Descriere grup de pompare:

Grup pompare incendiu pentru alimentare hidranti de interior si hidranti exteriori, prin racordarea la un rezervor preliminar. Compus din: 2 pompe centrifuga verticala, de inalta presiune, normal aspiranta, multietajata, din otel inox, cu electromotor. Etansare mecanica bidirectionala. Motor racit cu lichid, pentru reglarea fara trepte a turatiei intre 26 si max. 65 Hz. Montat pe un cadru de baza din otel inoxidabil, cu rezervor sub presiune cu membrana de 8 l, inclusiv armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta antiretur integrata, traductor de presiune (4 - 20 mA) si manometru pentru reglarea automata a instalatiei in regimul p = constant.

Debit: 44 mc/h;

Inaltimea de pompare: 40,00 m col apa la 13 l/s;

Puterea nominala a motorului (P2): 7,50 kW;

Numar motoare: 2

Alimentarea: 3~400V/50Hz;

Curentul nominal: 2 x 14,1 A;

Gradul de protectie a statiei: IP 55.

Rezerva totala de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori trebuie sa fie de minim 108 mc + 1,26 mc = 110 mc.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Alimentarea cu apă potabilă a construcției este asigurată prin bransament la reteaua oraseneasca de apa.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Crearea unui mediu higrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă cât și de vară. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

Instalatii de incalzire cu corpuri statice.

Instalatii de climatizare tip VRF montate la exterior cu unitati interioare tip split care permit controlul temperaturii aerului interior pentru incaperi.

Lucrarile constau in inlocuirea corpurilor de incalzire (radiatoare) ce sunt invechite si defecte, cu unele igienice si perfomante, inlocuirea distributiei si a coloanelor, izolarea traseului si inlocuirea distributiei actuale ce este neconforma, invechita si foarte deteriorata.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

CERINTA “D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002.

Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a. Siguranța circulației pietonale;

 • b.      Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • c.       Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d.      Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e.      Siguranța la intruziuni și efracții.

În afară de aceste cerințe esențiale este important luarea Măsurilor pentru persoanele cu dizabilități și Măsuri pentru siguranță contra leziunilor.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

 • a. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Circulațiile orizontale

 • •  Pardoselile nu trebuie să prezinte pericol de alunecare, praguri sau alte elemente care să împiedice circulația în siguranță. În locurile unde se prevede schimbarea pardoselilor, acestea vor fi antiderapante.

Circulații verticale

 • •  Se propun reparații la balustradele din zona scărilor exterioare de acces.

La terasa se propune completarea aticului cu o balustradă metalică.

Se propune refacerea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități. Rampa va fi realizată din beton armat, conform normelor cu pantă de max. 8,0 %, rebord de 10 cm si balustradă metalică dublă, la înălțimea de 60-75 cm pentru copii și la înălțimea de 90-100 cm pentru persoane adulte.

 • •  In situatia in care este necesar accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la etajele superioare, este necesara o platformă-scaun, montată pe balustrada scării.

 • •  Au fost prevăzute suprafețe de avertizare tactilo-vizuale la scări, la începuturile și sfârșiturile de rampă, în dreptul ușilor de evacuare și accese.

 • b. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - presupune protecția utilizatorilor (inclusiv persoane cu dizabilități) împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării cu ascensorul sau scara rulantă.

Nu este cazul.

 • c.  SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de posibila funcționare defectuoasă a instalațiilor electrice, termice sau sanitare.

 • -  Accesul in subsolul tehnic va fi ingradit, prin montarea de grilaje si poarta metalica la nivelul accesului.

 • -  Dupa demontarea cutiei pentru cofretul electric, în vederea termoizolării fațadelor, se propune igienizarea și revopsirea acestora în culorile prevăzute de lege cu protecția anticorozivă și cu miniu de plumb în două straturi și vopsea de ulei.

 • -  Toate gurile de canalizare și căminele de apă trebuiesc asigurate cu capace din metal pentru a preveni accidentarea utilizatorilor clădirii.

 • d.  SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din clădire (ferestre, scări, pereți, terasa acoperiș) pe durata exploatării acesteia.

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de curățire și reparare. Nu există ferestre cu deschidere exterioară. Ferestrele fixe de la podestele scării vor fi întreținute de persoane autorizate, care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme de susținere și ancorare.

 • e.  SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți, controlate prin supraveghere din cabină poartă.

Siguranța la intruziune în spațiu se asigură prin măsuri ce țin de asigurarea unor sisteme de siguranță pentru acces (ușă rezistentă, echipată cu sistem sigur, instalație de alarmare și avertizare).

Ferestrele sunt dotate cu mecanisme sigure de închidere din interior.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR

Așa cum s-a menționat în proiect au fost prevăzute măsuri pentru adaptarea cladirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati, în conformitate cu normativul NP 051-2012.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR

Pentru evitarea pericolului de arsură prin atingere directă, temperatura maximă admisă pe suprafețele corpurilor de încălzire, în conformitate cu Normativul I 13, au valori de 115 ° C.

Temperatura apei calde sanitare nu va depăși 60 ° C.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului. Instalațiile ce trec prin spațiile comune vor fi protejate în ghene sau izolate.

În prezent, conductele de traseu ale agentului termic sunt aparente. Acestea au un grad mare de uzura si vor trebui inlocuite.

Instalatia de încălzire se va dezafecta în întregime si se va inlocui cu un sistem nou.

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirile, prin funcțiunile lor, nu sunt surse de zgomot.

Construcțiile trebuie reabilitate astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să își desfășoare activitatea în condiții satisfăcătoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigură prin dimensionarea corespunzătoare a elementelor separatoare între unitățile funcționale ale clădirilor (în principal pereți și planșee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natură mecanică asupra ansamblului unui planșeu să se audă pe cât posibil redus atât în spațiul de sub planșeu cât și în spațiile alăturate.

Absorbția acustică urmărește ca o parte a zgomotului să fie absorbit, nu reflectat. Materialele structurale ale pereților sau finisajele folosite vin în facilitarea fonoabsorbtiei.

În lipsa unor măsurători nu se poate aprecia nivelul de zgomot exterior (vecinătăți, circulație etc.). Se poate considera din traficul exterior un nivel de zgomot maxim de 60 dBA.

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona II climatică ( Te =-15 grade C ) și este moderat adăpostit.

Anvelopa actuală a cladirii nu corespunde normelor actuale, pereții exteriori nu sunt termoizolati, iar straturile terasei, nu corespund normelor actuale. Anvelopa vitrata a celor două clădiri este compusă în cea mai mare parte din tâmplărie PVC cu geam termoizolant. Dată fiind starea anvelopei clădirii este necesară reabilitarea acesteia prin folosirea materialelor speciale pentru izolarea termică.

Având în vedere mărimea clădirii si configurația acesteia cu profile si ancadramente decorative, s-a propus un sistem clasic de termoizolare cu polistiren expandat + fâșii de vată minerală si tencuială la pereții exteriori, iar la soclu polistiren extrudat și tencuială decorativă de soclu.

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Clădirea scolii nu foloseste tehnologii de creșterea eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția scolii nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

 • •      Norme generale de protecția muncii

 • •       Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții -ed. 1995

 • •      Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •      Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •     Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •       Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării. Organizarea de șantier va cuprinde containere tip baracă pentru muncitori, personal TESA, Grupuri Sanitare, Sală de mese și Magazii de materiale. Deasemenea va cuprinde o platformă îngrădită și cu acces controlat, pentru depozitarea materialelor de construcții.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii ale UAT Municipiul Craiova si fonduri nerambursabile europene.

UAT Municipiul Craiova va depune un dosar de cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritara 4.

Obiectivul specific 4.5 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane, Prioritatea in investitii 4.4 Investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente in invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, este cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investiția “CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” a fost obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 1849 din 10.09.2018.

 • 7.2.  STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 7.3.  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 7.4.  AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

Nu se suplimenteaza bransamentele existente.

S-au elaborat documentatii pentru avize de Mediu, Salubritate, Sanatatea Populatiei

 • 7.5.  ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

A fost obtinuta clasarea notificarii

 • 7.6.  AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE

A fost elaborat Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice.

STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.

STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI

Studiu topografic

Studiu geotehnic

Studiu Luminotehnic

Audit energetic C16

Expertiza tehnica C16

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:


DOCUMENTAȚIE D.A.L.I. :

A. PIESE DESENATE ARHITECTURA


A.1. Situație Existenta

ITL - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA scara

SIT01 - PLAN DE SITUAȚIE-CORP C16 scara 1:2000

SIT 02 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C16 scara 1:500

Ae01 - PLAN SUBSOL - CORP C16 scara 1:100

Ae02 - PLAN PARTER RELEVEU - CORP C16 scara 1:100

Ae03 - PLAN ETAJ 1 RELEVEU - CORP C16 scara 1:100

Ae04 - PLAN ETAJ 2 RELEVEU - CORP C16 scara 1:100

Ae05 - PLAN TERASA RELEVEU - CORP C16 scara 1:100

Ae06 - SECȚIUNE AA’ - RELEVEU scara 1:100

SECȚIUNE BB’ - RELEVEU scara 1:100

Ae07 - FAȚADA PRINCIPALA - RELEVEU scara 1:100

FAȚADA SECUNDARA - RELEVEU scara 1:100

Ae08 - FAȚADA LATERALA STÂNG A - RELEVEU scara 1:100

FAȚADA LATERALA DREAPTA - RELEVEU scara 1:100

A.2. Situație Propusa

OE - PLAN DE SITUAȚIE - ORGANIZARE DE ȘANTIER

ITL - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA scara

SIT 01 - PLAN DE SITUAȚIE-CORP C16 scara 1:2000

SIT 02 - PLAN DE SITUAȚIE - CORP C16 scara 1:500

SIT 03 - PLAN DE SITUAȚIE CU MARCAREA HIDRANTILOR EXTERIORI SI REZERVA

INTANGIBILA DE INCENDIU scara

Ap01 - PLAN SUBSOL - PROPUNERE scara 1:100

Ap02 - PLAN PARTER PROPUNERE scara 1:100

Ap03 - PLAN ETAJ 1 - PROPUNERE scara 1:100

Ap04 - PLAN ETAJ 2 - PROPUNERE scara 1:100

Ap05 - PLAN TERASA - PROPUNERE scara 1:100

Ap06 - SECȚIUNE AA - PROPUNERE scara 1:100

SECȚIUNE BB - PROPUNERE scara 1:100

Ap07 - FAȚADA PRINCIPALA - PROPUNERE scara 1:100

FAȚADA SECUNDARA - PROPUNERE scara 1:100

Ae08 - FAȚADA LATERALA DREAPTA - PROPUNERE scara 1:100

FAȚADA LATERALA STANGA - PROPUNERE scara 1:100

B. PIESE DESENATE SPECIALITĂȚI


B.1. Instalații Termice

IT -01 INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA C 16 - PLAN SUBSOL scara 1:100

IT -02 INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA C 16 - PLAN PARTER scara 1:100

IT -03 INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA C16 - PLAN ETAJ 1 scara 1:100

IT -04 INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA C16 - PLAN ETAJ 2 scara 1:100

B.2. Instalații Electrice

IE 01 CORP C16 - INSTALAȚII ELECTRICE SUBSOL scara 1:100

IE 02 CORP C16 - INSTALAȚII ELECTRICE PARTER scara 1:100

IE 03 CORP C16 - INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 1 scara 1:100

IE 04 CORP C16 - INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 2 scara 1:100

IE 05 CORP C16 - SCHEMA ELECTRICA GENERALA DE DISTRIBUȚIE scara

IE 06 CORP C16 - SCHEMA ELECTRICA T PV scara__

B.3. Instalații Sanitare

IS-01 INSTALAȚII SANITARE PLAN SUBSOL CORP C16 - PROPUNERE scara 1:100 IS-02 INSTALAȚII SANITARE PLAN PARTER CORP C16 - PROPUNERE scara 1:100 IS-03 INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ 1 CORP C16 - PROPUNERE scara 1:100 IS-04 INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ 2 CORP C16 - PROPUNERE scara 1:100 IS-05 INSTALAȚII SANITARE PLAN TERASA CORP C16 - PROPUNERE scara 1:100 IS-06 INSTALAȚII SANITARE SCHEMA GOSPODĂRIE DE APA - PROPUNERE scaraSPECIFICAȚIE SEF PROIECT

NUME

am Srnona EMANOIL

SEMNĂTURA

PROIECTAT

Am Shnona EMANOIL

DESENAT

Axh. Simona EMANOIL


\£^_>S®>GREEN BUSINESS S.RX.

>S^ejMWPS322863: NfX*tR.C >40*435606 04 2011

TcfckxVbx *40 021 210 04 03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR PROIECT

1M06S14 112016

FAZA PROIECT

DALI

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

PLAN SUBSOL - RELEVEU

NR PLANȘA

Ae01


•065

I

1 1

- 1


f ......... •1 ;

------ ----1 Y 1   • ’3

1

----'' ■• - -8

ri ± w £

o=-=

----1---«

------------------------------- -------1 *

Li *               .i

=n


Acetf deten * tnAxrmoa cupon» ** r«J poate 6 copiat reprodus Mu Jtikajiârtar iu m ytjJrr* decât cu acordul sens al $ C GREEN 8USINESS SRL

a nu *• i «oovt m alt scop decât cei penw ca e a foit elaborai             \JffH •

PROIECTANT GENERAL:

TlTf II ODAICPT

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI RO2M22W3 teordRC JKHMK4042011 Teie4ofv!ax*40 02i 210 04 03


SPEOHCATIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

SEF PROIECT

arh Smona EMANOIL

100

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh. Sinxxu EMANOIL

XZ

OATA

OECEMS^E

2oie

PLAN PARTER RELEVEU

NR PLANȘA

DESENAT

Arh Slmona EMANOIL

Ae02
Sinona EMANOIL
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III L


&2S.^

PMMVopkxiifflbli

Tmt Uxflto» Mfate


«Ui

Ptrcfc:Vcț»t«hMHa

T»m«Vq»tre totia


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CU» «02*322863 NrorURC J44X3W08 04 2011

Teiefcxvtar *40 021 210 04 03


TITLU PROIECT


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR PROIECT


185066/14.11.2018


SUPRAFAȚA UTILA ETAJ 1-604 mp SUPRAFAȚA DESFASURATA - 2373 mpFAZA PROIECT

OALI


SPECIALITATEA


ARHITECTURA NR PLANȘA Ae03^a»

-4

t-

na

|

Am

-4

2tt

L          «1          J

r    _«______f_____au_____j

.         «Ofr.        .

i!

- '**___

»                       «*    -------------------i

4

r

'---~

f-"             ”               1

m     *. ifL

J

t       î-i       t*

t f       JS

Px    Jg    r   ’M

' I     'fi     tw-f                  t*

L —®     ’

F ,i

-4

f-

-------f—#—r

w r""

1    W    *

1*

'«6      T

t              r r       <«

IM


no no


UIUM"E21S SAU CURS
E209 SALA CURS1—’*—

1»L

I• - $---L*4—

«4

-ffi—

-USU-

—ia—

i

—i-

4—m- -  .

299           1

dr     i

-®—1—— «*         j

• JF •

—^4--i

“L." -1

r * -■

-4*4-

1

—W—!3--4-

|»L

I--------------------

«BL

1

-----------------1


E2 01 SALA CURS

S=53»rț;

Partea* • Pătat

Pata = tatatot* Tw * tata tot*


XXCOH • rrfUJ?' talMtatonttot* Tavr = tata tot*


CATEGORIA DE IMPORTMTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


5173 ~

S’Hona EMANOIL


Î’SFKEZISTENTA LA FOC: II L DE RISC LA INCEDIU: MIC


P»Ș»3=lfcacirat Peta-tatatot* Tavan = ta*ne tot*

P3taeâta = ftrtd Pm = Vopsire twate Twn=Vopsire frate

E2 04BR0U

S=tU7np

Partowb = P»tfet Pereffi ’ Vopsire frate lfran = Vcps*re frate

E2 05SALA CURS

taft* tatona tot* Tavan tata tot*


£taăa« Pătat Per» = Vopsire tot* Tavan = tata tot*

E2C6CABMT

SăiîSi» Pătat

P«tft:tatatot* Tw«tatatot*

E2 09SALA CURS

Pvw^iWrwtot* Tmn = Vop*rw tot*

E2 10 SALA 0E CURS Săăs.p». Pv*>tatatot* Tavan«Vopata tot*


Per*» tata tot* Tavan: tata tot*

E2 13 SALA CURS

• snoseau - rame» Ptoi = tata tot* Tavan = tatatot*

S214H0L £11l35«p

Partea* = Lrtom Par*: tata tot* Tavan «tata tot*TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITAT11 INFRASTRUCTURII EOUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAWVA


SUPRAFAȚA UTILA ETAJ 2-613 mp SUPRAFAȚA DESFASURATA - 2373 mp


SPECIFICAȚIE

NUME

SEM

IA TURA

SEF PROIECT

am Smona EMANOIl

PRO<ECTAT

Am. Slmona EMANOIL

DESENAT

Arh Simona EMANOIL

ZZZZcuacwMtcntalSC OREEN

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CU« RO28322863 . NfOrtRC 4*0*455606 G4 2011 TtoWtax 40 021 210 04 03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR PROIECT

1B50B5A4 112018

FAZA PROIECT

DALI

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

PLAN ETAJ 2 - RELEVEU

NR PLANȘA

Ae04STRATIFICARE TERASA NECIRCULABILA HIDR0IZ0LAT1E MEMBRANA BITUMINOASA BETON DE PANTA PLACA DIN BETON ARMAT


COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Sp+P+2E

Sconstr.= 791,31 mp


COSA.»

(SEVAMCHO)


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANAR III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC. GREEN BUSINESS S.R.L

HronJRCJ*CMM««M2011

TebfrVtBx «40 021 210 04,03


SUPRAFAȚA TERASA-791 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - 2373 mp


ADRESA PROIECT

Strada Breslei, nr. 144, Județul Dolj, Mumoplul Craiova

FAZA PROIECT

OALI

SPECIFICATE

NUME

SEMNĂTURA

SC/RA

TITLU PLANȘA

SPECIALITATE*

S€F PROIECT

am SMnooa EMANOIL

4

1 K»

ARHfTtCTVM

PROIECTAT

Am. Slmorm t MANOtL

' DATA DECEMBRIE «18

PLAN TERASA - RELEVEU

NR PLANȘA

DESENAT

Am. SimoAi EMANO*.

Ae051

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

11

1 J

1

>*7

1

1

l

1

HI

L

.2*

k

JttlA___

___|_____w*__

}

?'<

I       »

w.

n

1

J

T’

1

SECȚIUNE AA - RELEVEU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

0

[Î21 SECȚIUNE AA - RELEVEUUTO UAMCUO


sss.


tS?Eli
tP.21

SALA 06 CURS
:*IFlÂ*M.VCCUQUilTr


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


ODMN fctok.FCn»*

5173 '

SiHono EMANOJL

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MICt SECȚIUNE 8B - RELEVEU


«1


»L


SECȚIUNE BB - RELEVEU


ADRESA PROIECT

Strada Brostei. nr. 144, Județul Dolj. Murodpiul Cracva


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

am Stmona EMANOil

Ar.

^TOO

PROIECTAT

A/* S*TO* EMANOL

OATA

OECEM8R/E

2018

DESENAT

A/h St~ona EMANOL

VI


FAZAPROtFCT

DALI

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

SECȚIUNE AA - RELEVEU SECȚIUNE BB RELEVEU

ARHITECTURA

NR PLANȘA Ae06


I

L


AROMAM’-

5173

•s

Sine™ EMANOILFAZA PROIECT

OALI


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCED1U: MIC


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMI

16 TURA

SEF PROIECT

•m Smona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Smona EMANOL

DESENAT

Arh SwaEMANOL

SCARA

< 1100

DATA OCCEMWIE 2018


TITLU PLANȘA


FAȚADA PRINCIPALA - RELEVEU FAȚADA SECUNDARA - RELEVEU


SPECIALITATEA


ARHITECTURA NR PLANȘA Ae07' L&AM GRI ÎNCHIS


Sirena

EMANOILTERMOPAN, CULOARE ALB


. ..'Aj . GRI ÎNCHIS


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C


CLASA DE IMPORTANATA: III GRADUL DE


REZISTENTA LA FOC: II


TITLU PROIECT

CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI

EDUCAȚIE - ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


178218/5.11.2018


NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


ADRESA PROIECT

Strada Arh. Dui


iu Marcu, nr. 16, Județul Dolj, Municipiul Craiova


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

£

PROIECTAT

Arh. Simona EMANOIL

1/

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

A1

r

SCARA

1 :100

DATA DECEMBRIE 2018


TITLU PLANȘA


FAȚADA LATERALA STANGA - RELEVEU FAȚADA LATERALA DREAPTA - RELEVEU


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ae08CATEGORIA DE IMPORTANTA: C


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


LUCRĂRI PROPUSE

SALUBRIZARE ACCES- PA'ÎDOSEALA W*KMP= LSMP

PEREȚI 16MX35M= 56 MP

TERMCIZOLAT1EPERETi S=26MP

FNSAJ= VOPSEA LAVABLA

FNSAJ AHTDERAPAW SCĂRI EXT S=6MP GRESIE ASTCERAPASTA

FINISAJ HOL ACCES S GRESE ANTIDERAPANTA^ 5 5MP

USA- GRILAJ METALIC 0»150M • PENTRU RESTRJCTKDNAREA ACCESULUI N StBSCL

REFACEREA GRILAJELOR EXISTENTE 2 BUC 7M0CM

MONTARE 2 FERESTRE SG9XM

MONTARE USA ACCES SUBSOL 9O150CM

TERMOIZOLARE SUBSOL SUB PLACA DINSPRE PARTER- PCUSTREN EXPANDAT 10CM

S=WW3mp


SUPRAFAȚA UTILA SUBSOL -183.83 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUBSOL- 230 mpGREEN BUSINESS S.R.L


ADRESA PROIECT


Strada Breslei, nr. 144. JudeMDolj. Municipiul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

•m SwiaEMANOQ.

1 100

PROIECTAT

A/lt Simoct EMANOC

- <lCu

DATA

DECEMBRIE

2018

DESENAT

Arti. Swnoni EMANO*.


TITLU PLANȘA

PLAN SUBSOL - PROPUNERE


SPECIALITATEA ^FECTURA.

NR PLANȘA

ApOI


EJ


o

>

E

*Al

E

EACCES I EVACUARE

026

0.66

EXtr

I *r,rz-


r

1

T“l

H

r i

L—1

C=F 1

POT

SALA CURSflABCftATOR KORMATCA 2} cn o c  "fer o ;B

WS1

!

i

a

1

lll


«CM MchMOT tntertMTB ••NOTA

• 1


—JA

A


■ J

O

•**


Municipiul Craova

SPECIFICAT»

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Slmona EMANOIL

-di/

DESENAT

Arh. Slmona EMANOIL
r

J ])

J

]

n

JJ

71

L.

£114

ra


_


-T

]

J


mmm

RECOVP^RTWCAKGRLP&MT^ PARTER PEREȚI WARîWtfTARE QPS QtfT» MDA0F08 1$CM U9XCA0NEWCH1

HȘJCLAVCVR

5Kjc

&XRKJEJ fSSSL DJSWT S $E U MONTA

PERETt TAPET PX AKTBACTERAN PW LA COTA 2 13U TAWOPERE'n.xpNM*

P*M arprtrwm catr H0AQF08


SCAMFHSATAJi PREZENT CU M3ZAC-CETcBORAT - SE PRMME HOCUREA ACESTUA CU GPESE ANTCEWAKTA OE KW

SLEWETE TACTIOLA SCARLE hTțROWf

MLCCURE LS DETENTE SMJ OE ORS

M.0QJFE LS CASA SCAftl 2 BUCFRK SPARGEREA IM1 NOU Ga CE UM 9 ZOREA GOLUUIEXSW-

19X r WCCU (RAA 9t Ol GEAM ffOXZAT,

18UC 1*»10CM (PIAASAU CU GEAM SEOR2AT)

2H0RWnMTOJ0RPKR8

SEPWMMCQfEAIIOZACUlJEM^           CURAO

CERAMCE OE PARDOSEAU .CRESC ANTOERAPANT A OE NTEPXF.


SE PROPUNE PENTRU O KXNA CORESPUNZĂTOARE MATURAREA FM&AJELOR EXISTENTE PE MOL 9 MONTAREA PARA IA COTA OE ZWM OE TAPET PVC ANTIBACTERIAN Si VOPSEA LAVABLA OE LA COTA 2.10M PANA LA TAVAN* TAVAN

LA INELUL SAULOR OE CURS $1SPAT1LOR ADMMSTRAT1VE- PENTRU REPARAREA Z0N&0R OE HTERVEimE- SE VA RETENCU STRATUL SUPORT Si SE VA MONTA TAPET PVC ANTIBACTERIAN PE PEREȚI DTOW6 PANA LA NNEUA. GLAHUUI SI PE PEREȚI CU USA OE ACCESCEVARMOCUTTA. PANA LA COTA ACESTEA OE 110M


FACERE ManOWE CEGRMMTA ZONA ACCES h SlBSa REFACERE WVanOWE CCPERTML ACCES PRWAL R^ACEREPAWTCRJCOPWTM ACCESURI LATERALE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: IISUPRAFAȚA UTILA PARTER - 589.75 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PARTER - 791 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - 2373 mpTITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATll INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei. nr. 144, Județul Dolj.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

am Simona EMANOIL

b

PROIECTAT

Arh. Slmona EMANOIL

—'fe. /

DESENAT

Am. Slmona EMANOIL

SCARA

1:100

OATA oecfvew 2018


GREEN BUSINESS S.R.L


BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA

PLAN ETAJ 1- PROPUNERE


NR PROIECT

18506^14 11^018


FAZA PROIECT

O AU


SPECIALITATEA

ARHITECTURA

NR PLANȘA Ap03•      «nM » da

•cete dMcNdara Martoera

ImU.

••WOTA

Daca capac Maca* maiM va fi lqwuna, o*a da accaaWvacua-a

hcaiHa^ aa

./yy^nog..


tu r

I

n

KKM

axixm .afl>

Tj


da

«

*

•—


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh Stmona EUANOIL

PROIECTAT

ArtL Simona EMANOIL

DESENAT

Arh Simona EMANOll


GREEN BUSINESS S.R.L

---"OJi RO2M22W Nr <xd R. C X.CVW 04 2011 TetefrVfcrMO 021 210 04 03

BENEFICIAR

NR PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA

185066/14.11.2018

FAZA PROIECT

DA LI

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

ARHfTECTURA

PLAN ETAJ 2- PROPUNERE

NR PLANȘA Ap040

0

0

0

0

0

471*

0

0

0

0

0

f

_

>144

...... ” 1

-

1

-----------------------------------------------1------------------------------------------

—Iir—

—t-

—1-

—1—

>"

—1—

je»

—1—

a»?

--------------------1----------------------------

1 ----------------------------1-------------------------------

--------H8-!


(Jfuzfc vapori


(Mecfcr «Sta» vapori


t-


TERASA NECIRCULABILA


LUCRĂRI DE INTERVENȚIE: 1.


2.

 • 3.

 • 4.


5.


DECOPERTARE STRATURI EXISTENTE PANA LA PLACA DE BETON

REFACERE ATIC H=85CM ÎNCHIDERE COS DE FUM NEUTILIZABIL REFACERE RECEPTORI PLUVIALA TERASA(cu parafrunzar) (scurgerea apelor prin interior) REFACERE STRATURI TERASA-beton de panta strat difuzie bariera vapori potistiren extrudat 20cm sapa armata 5cm strat difuzie hidroizolabe


COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA Sp+P+2E Sconstr = 791,31 mp


STRATIFICATIE TERASA NECIRCULABILA


Deâecfcr dAi» vapori


RECEPTOR TERASA


Panounfcto<£K»aOMdAjzh vapori


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANATAJII^


PROIECTANT GENERAL:GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC. GREEN BUSINESS S.R.L.

NfOKJRC J4O4»6’0e04 2011

TatekxVUr *40 021 210 04 03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATH INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14 115018


6.

 • 7.

 • 8.

9.


MONTARE MANA CURENTA PE ATIC ÎNLOCUIRE CHEPENG ACCES TERASA REFACERE INSTALAȚIE PARATRAZNET

MONTARE SORT TABLA PERIMETRAL PE ATIC


SUPRAFAȚA TERASA-791 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - 2373 mp


ADRESA PROIECT Strada Breslei, nr. 144.


. MuncW Craiova


FAZA PROIECT

DAU


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

am Srrxxia EMANCHL

j

7

PROIECTAT

A/h. Simona EMANOll

DESENAT

Arii. Swnona EMANOIL

SCARA

1 100

DATA DECEMBRIE 2018


TITLU PLANȘA


PLAN TERASA- PROPUNERE
•‘5
j>

(V)

P22

HX

S=lX25mp

<SL J_____________I____________I_____

1 ®

s

n

i     ia

Pardotttta Grw arMnprt 8* rtrcr

Pwn:

I

1

i

L

• PWUCOIIH^IC^WPWWWPVCAKTBAC

l

i

6e 4 *210 xa a H-3 20n VOPSEA LA V A&U

TMEtVcpfttMto

1


WUMC


SECȚIUNE AA - PROPUNERE


KTC»:«U3CAU

ITA f

AM*'

1   = S ?   = -=      £SECȚIUNE BB • PROPUNERESECȚIUNE 8B PROPUNEREGRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


XJ. GREEN BUSINESS S.R.L

SrordRC 440^36408 04 2011 T<SctorVtax *40 021 210 04 03


NR PROIECT


CREȘTEREA CAUTATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


ADRESA PROIECT Strada Breslei, nr. 144,


SPECIFICATA

NUME

SEM!

jATURA

SEF PROIECT

arh Swnona EMANOIL

r;

PROIECTAT

Arh. Srnona EMANO 11

OESENAT

Arh. Sinxxxj EMANOIL

oata

DECEMBRIE

2018


SECȚIUNE AA - PROPUNERE SECȚIUNE BB • PROPUNERE


185O66H4 112018


FAZA PROIECT

OAU


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR PLANȘA

Ap06


FAȚADA PRINCIPALA - PROPUNERE


FAȚADA PRINCIPALA - PROPUNERE jtvwcate


ETA) 2


£’A «»


FAȚADA SECUNDARA - PROPUNERE


Siriona EMANOIL


PROIECTANT GENERAL:


parun ikțQn .-eeg.me dec* au aco-Ow sar» ai S C GREEN GREEN

sju. ,


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

RO/33Z2863 Nr od R C          C4 2011

TelekxVtex‘40 021 210 04 03


TITLU PROIECT


NR PROIECT


SEMNĂTURĂ


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14.11.2018


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


PROIECTAT


DESENAT


Ar*. S-non. EMANOU


SCARA

1 100


TITLU PLANȘA


FAȚADA PRINCIPALA - PROPUNERE FAȚADA SECUNOARA - PROPUNERE


SPECIALITATEA

ARHHECTURA

NR PLANȘA

ApO7


FAȚADA LATERALA STANGA -


PROPUNERETTT


T


aaasujdmuv

CfasaA1/A2-s 1,d0 NDREPTUL PLANSEELOR


PERETE DE ZIDAR E3DCM

WSAJ INTERIOR


—. .

PERETE DE 30 ARIE MCM FINISAJ INTERIOR


1

■ TERMOIZOLARE CUSTRATIFICATIE TERASA NECIRCULABILA

SliălXnr’^SUDATA kCM

i3*>’ 20CM Clasa B-S 2. d0FAȚADA LATERALA DREAPTA -PROPUNERE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu BUSINESS S.R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel ffn>ntrn care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

, 1 :10°

PROIECTAT

Arh. Simona EMANOIL

fLZ

DATA DECEMBRIE 2018

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

/X,


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


FAȚADA LATERALA DREAPTA - PROPUNERE FAȚADA LATERALA STANGA - PROPUNERE


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA


NR.PLANȘA

Ap08


CONFNP 051/2012

Capitolul II

(27) Suprafețe de avertizare tactilo - vizuale - suprafețe realizate cu elemente de pavaj sau pentru pardoseli, profilate conform prevederilor standardelor internaționale, colorate contrastant fata de suprafața pe care sunt montate. Acestea permit persoanelor care utilizează bastonul alb si sensibilitatea la calcare sau identificarea vizuala sa obina informații despre un anumit traseu sau despre prezenta unui eventual pericol.

 • IV. 7.1.    Prevederi generale

 • (3) Atunci când pe parcursul traseelor apare pericolul accidentării din cauza diferenței de nivel (trepte, ascensoare, trotuare rulante etc.) trebuie prevăzute suprafețe de avertizare tactilo-vizuale cu amprenta specifica de culoare galbena.

Capitolul V SPAȚIUL CONSTRUIT ACCESIBIL

Seciunea 1 Circulaii orizontale

 • V. l.l.    Elemente generale de conformare

(3) Circulațiile orizontale nu vor avea trepte. Acolo unde diferentele de nivel nu pot fi evitate, vor fi prevăzute rampe, ascensoare sau platforme mobile.

V.2.2.5. Semnalizări vizuale si tactile - suprafețe de avertizare tactilo-vizuale

 • (1) Trebuie sa existe un contrast vizual între podest si trepte.

 • (2) Este preferabila poziționarea unei benzi de atenionare cu lățime cuprinsa între 4 si 5 cm pe marginea fiecărei muchii de treapta.

 • (3) Daca acest lucru nu este posibil se vor amplasa benzi de atenționare cu lățime cuprinsa între 5 i 10 cm pe prima si pe ultima muchie de treapta a fiecărui pachet de trepte.

 • (4) Atunci când pachetele de trepte (minim 3 trepte) sunt integrate unui traseu de circulaie sau se afla într-un spațiu deschis, trebuie prevăzută o suprafața de avertizare tactilo-vizuala pe podestul de plecare si pe podestul de ajungere, după fiecare pachet de trepte.

 • (5) Suprafața de avertizare tactilo-vizuala trebuie sa aiba o lățime cuprinsa între 60 si 90 cm, si o lungime egala cu latimea libera a rampei scării cuprinsa între cele doua mâini curente obligatorii.

 • (6) Amplasarea suprafeței de avertizare tactilo-vizuala se va face la o distanta cuprinsa între 30 si 50 cm fata de muchia primei trepte în sensul de coborâre.

 • (7) Atunci când sunt folosite suprafețe de avertizare tactilo-vizuale la începutul si sfârșitul scării, acestea nu trebuie sa reducă detectarea vizuala a primei si a ultimei trepte.

  (3) Atunci când pe parcursul traseelor apare pericolul accidentării din cauza diferenței de nivel (trepte, ascensoare, trotuare rulante etc.) trebuie prevăzute suprafețe de avertizare tactilo-vizuale cu amprentă specifică de culoare galbenă.

  Variantă posibilă: mâna curentă este prelungită 30 cm numai la ultima treaptă în sensul urcării  mqrrafaM de avertizare tactilo-vizuală5173

Simona EMANOIL

ol. nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN

Acest desen si informația c

BUSINESS S.R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:

TITLU PROIECTS.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT

185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova

SPECIFICAȚIE

NUME

$FMhATtiRA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

Ar

PROIECTAT

Arh țbrmma fMAHUri.

DATA APRILIE

2019

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

..-■V

TITLU PLANȘA

CARACTERISTICI TEHNICE SUPRAFEȚE TACTILO- VIZUALE


SPECIALITATEA

ARHITIGTUto

NR.PLANSA

Ap091      ■UF iV      iw1" ii. jîy

LJ T

ir p* p.'țwaMgM-

pp fȚ ■          _ p-'

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus lai- utilizai parțial sau BUSINESS S.R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.S'-f’iciia                       _

EMANOIL      GHEen BUSINESS S.R.L.

•)» CUI RCWWMflJ.Nr.ord R C : J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Simona EMANOIL

Ez

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

u


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


ARHITECTURA

NR.PLAN SA

ITLLEGENDA

□ard placi beton stana a

n

statuie

-a

capac aerisilor gaze

cămin de vizitare apa

©

s

stâlp din beton

8H

hidrant

s'

stâlp din lemn

L e

pom


DATA DECEMBRIE 2018

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

PLAN DE SITUAȚIE - ORGANIZARE DE ȘANTIER

NR.PLANSA

OES.C. GREEN BUSINESS S.R.L.SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 : 500

PROIECTAT

Artl. Simona EMANOIL

DATA

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL

2016


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

NR.PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

ARHITECTURA

PLAN DE SITUAȚIE - CORP C16

NR.PLANȘA

SIT 02


LEGENDA


gard placi beton stanga


gard placi beton dreapta


statuie


capac aerisitor gaze


cămin de vizitare apa


cămin de vizitare canal


stâlp din beton


hidrant


stâlp din lemn


LEGENDA


------------- CONTUR TEREN STUDIAT

I       I CLĂDIRE EXISTENTA - COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARA

hidrant exterior

Ai ACCES PRINCIPAL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES SECUNDAR - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

A ACCES PIETONAL-COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES AUTO - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

A ACCES SUBSOL - COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARA


Acest


si nu va fi folosit iiPROIECTANT GENERAL:


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Muniopiul Craiova


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SCARA


arh. Simona EMANOIL


Arh. Simona EMANOIL


Arh. Simona EMANOIL


x OATA

X decembrie 2018


BENEFICIAR


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nrord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


PLAN DE SITUAȚIE CU MARCAREA HIDRANTILOR EXTERIORI SI REZERVA INTANGIBILA DE INCENDIU


185065/14.11.2018

FAZA PROIECT


ȘPFCl'M.ITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

SIT03


LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE_____ 11-taWXtanet normal, prmcxx am Lfîl ia r« nwim 6500 taae. P*ft naxrr crem»

I -   1 Wt. rtaa da radereai oJcrtcr K. tenpMn X oMn 4COO Kta. ta* x tare o» tmn & w

oortrutx tagena lAar PU nort* apret. dwa^ 15201217 i90wn reta ntxre44 kg jGR<19


L ) Arte coreerrertaCX PVC 1 XhSOta x capac. ortac etftaa. x1112


L2 • Apre oe ft/nrMt xrn* preveni cu mm LED. lui krranoe net wi 4660 Lren poare rewn crema 37W. rece X tare H atacr 80 torpetan ca aJort 4000 tar ort o» tare ce Iw 6n nx. tre corfiruce Mtogen »etan. P44. ncrtu apret drenuzi 15201217i90wn reea nare 4.4 «g UGR<19.


n   • cvau w/w

XttexamaXpnpta23(¥J8A. rrtrtț ST. certat ec*<ta


2-a arta x cotat X petale 2XV. 1wta( PT. certat echp*


Ț Prut erta cu contea X potaie, erea ISA, 2W mor* PT.ccrTta<«*ta>

fi

SP.1t□ * Mnt x tarte nare a x t>prree rpccve peno. prevăzut cu am LED. ia umoe net tren 4660 urwv pure-rwor amrwti 37W. rtae X țâre axrtcr 80 Wrata a atare 400C tan dn X tare de î*r fr nx In arenz X Mogr a Mar P44. nortu apervt tarta 15201217 x 90 mm mm.mere4.4kgUGR<i9.tterețer***Aaautonore2ore.

14 - Ager* X Mret temei krw pavea* cu mm LED. ia umoe net tren 3200 imn. pzrt ihixh


ar»mca 23 M tace X tare a aMor 80. wrprata de atare 4X0 tar. dene X faart de sw X


nxtn corei X rttogen Mor. P20. rwaț aprrt taenaun 12001M x74 wi meee rexre 14


15 * Apent X tarat npmef Har a X s^zaM penau careva ixru :crea orc* detecX a treatare ncendu. crea taou pre-t pm&z cu mm LED. ia Lrvxt net rrta 3200 tren poare «ncn antmto23M tac» X tare tl axrtor 80. wrprxn de odoare 4X0 tar dane de fare de tmn dr nx ten corei de Mtogna Maxx P20. mat* eprrt dmwi 1200180174 rm im mxm 14 kg et emerțrte «xxa cu autrame 2 O».

LB * Aparat X tarat renta Her. prevăzut cu mm LED. ia tma net mhm 4X0 Mm. Pdrt mere cremto 34W rece X tare a axdor 80 torcreta de atare 4000 tar. dre X txre de toven dr nx ta conta de Mtogre lim P20. noroi rewt drreut US01  174 ten. au are 17 kg

17 • K&nt de tata rcre tar« de aguerta pere arcuire preveni cu mm LED, ia Unrce net w 4X0 Urre. p/we am crema MW. tace de tare d cMota 80. wrpataza de adore 4X0 tar Ore de bate de wwi dr nx ta torta X htegr a e*oo\ P20 Wk apere. dmeta/i U60 x 60 x 74 rwt om are 17 kg kxenerperoi nUa Mototm 2 om

L8 • Mntde tata nxta. cu grad tacet X patocee. premia. mm lEO. ia urna net nem4500 tmrt. puve rrtam crem» MW. tace X adere ai Motor X. itrcenve X cUoert 4000 Ke*r caxee dr


potcarbonef Ivwpeart rtapra aere rwuta riețM h dectnor. dre X ture X imn dn rea. ta arta Xhbogen»ifccr 266 wațeperer*,drame'300xM7i ’4mm.maurmmaVkg


19 * Agant x ixta nore a X tgzvtt parau conenuere Uf4. cu grad ndcat X Ptacx. frmz.t cu mm LED. ia Im» netmhn 4500 UnanL pJta n«m arereta MW. ndet X rata 4 ajkricr 80. taoecatze X Mort 4000 KeMt. cartaee dr pokartret eeneprert rt^x. dane rwWe negrMe r xpereor ctae x tae x tar Xn nx ta conta X naogr a etan. P66. rrcneiț eorex dmmt 1300 x 147 x 114 rwt. rm rwi 2 7 kg. u errargrta ndx cu Monom 3 ort.


L ’0 • Apax X ijta aornti cu XHuM X Mta erera xntu rortai le xta tan. pmzJ a. mm LEO. ia kmet xt rwn 4400 kmn. a^re rmern toxuras 37 7W ndet X rata *’ oxrior 80.


tarpentre X atare 4X0 KeMr. ctat X txen X Wvr dn hx ta torta X netogen a edoon. P20. nota? apaerrAjtcienXi dremt 1200 x IX1« mm. rm ntre 5 kg.

LSI • Agera X Mta prt% marcarea cta x mret prmzl x am LED. trrrartt mm 500 a>^2. pita mim conareta X 7W. dttartt X nzatare tar X x creM X aUtau. reerporee a drere X mata prm pmta dgtala. morx aperax drrem 310120 x 163 m

LS2 * Apra X tava perwu marine ueiorx evacure r extar. prmat cu am LEO. ia tmnoe na rtaa 204 kmre. pta rmn corxmta 4.7 W. crmzjt cu eamta x Mtno-M Xocn. dmrwin rmme 200 x 14$ x 64 na. -au mere î kg

LS3 • Apera X tarat perou arene tarelor. prmM x xne LED. Umrdrti arm 500 ccr-2 pta mmm creraa x 7W. Xfierte X rzMzet svtn X x cerceu X eMnau. Waj eprrt drenam 310 x 201160 ta tt ererpra autonome 2 ort:

ai • taeennr ce ecpontta a lew 2® a noexor mertr» apervte LEDu nfci taa X btaontrt l£D«j X ta vaX nXi catae ic<4a Izcțe acirl x datai X trp x i*i27ta heogen torâ pta eb i.RAt9003).obectuPoiyR2.gradxptaOe^AO greu* 03kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


PROIECTANT GENERAL:
31 Ttauaaxx


fTTl Ecftptrer<Xcor«boietrrrrereataeM4Me.c*netaprei^ pre i 256 bere* x bm ecrta & 2 Xton X 24 Ad


f7~H IfoMX trena le roata x 2 revii 2 ta pertu durMConens


NOTA:

ATEKTIE?

Pomule corpunlor X ikoninai »c vor coordona cu wMnk pentru plafoane Once modificare «upra pozițiilor corpurilor X ilumaut se >a fax Xur cu acordul prokctanxl X imuhlii ckctncc

1 oaie cablurile ekctnce w vor prc4c>a m lub X prvtcctie. montaj uagropat


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVAMUNICIPIUL CRAIOVA


NR PROIECT


ISSOM/K 11.2018


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, rv. 144. Județul Poli. Municipiul Cratova


FAZA PROIECT

OAL.I


SPECIFICAȚIE

NUME

(KTURA

SCARA

/ V 100

SEF PROIECT

•m Smona EMANOiL

PROIECTAT

Ing. Alexandru VAGAUNAJ

DATA OECEMSRiE 2018

DESENAT

Ing. Alexandru VAGAUNA ]

/T


TITLU PLANȘA

CORP C16 •

INSTALAȚII ELECTRICE SUBSOL


SPECIALITATEA

ELECTRICE,

NR PLANȘA

IE 01
ACCES/EVACUASE


a

RB IU
P'UPjw* ram?» C*r» •tw/itnt cxnta mut. A%LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICEA.

&MACUR3

COHSUERE^SOCGLltAkE)


SALACLmS '5ALA MXTIMEC'A


10


«r


11


12LI • Ager* da Armat norma. prevăzut cu unt LED. la vnnoe ** w 6600 vreri putere rredm ccnprwte MW. Mea de radere >' «ortcrX. tenparavi de «oare 4X0 KaMn. dane de fum de teren dn rea. taa oortrut de haogen a rfbr. P44. nortai acevl drwean 15201217x90 nm. «eee rrtxmt 4 4 a®. UGR<tfc

L2 • Acerat de tannet nomei. prm« cu mm LED. M Vrmoe nat mm 4®0 iran puare meon ctrvw 37W Met de radare ta «onor 80 temperatva de oxwe 4000 <a**r ctare de bara de tevin dn no. tal corint de Megan * etan P44. «crtR apret dmartm 1520I217190 nn mau rrenra 4 4 tg UGR<lfc

□ • Acerat de «rimat wrw» de igsrta rrpovwe parc*, waz-t cu mm LED. tu Lrrro» nat mm 400 unare pJtert rwt ora/Mte 37W. rda de -tare a cuortor 10. temperava de «oare 4000 KaMn. dame de txre de tee» de nea. taa cotau: da htaogr ta akxn. P44. trenai apm dmrevi 1520 x 217x90 «n ntsa manrre 4.4 «g JGR<13. kiematgarte rcU cu Mrcne 2 om,

L4 • Aparat da Maree xmt iner yevanx cu mm LED, taa tenroa net mm 3X0 Imn pura marș arajrate 23 5W Met de redai te otata x wrprava de «ore 4000 <a*n eterne de tare oe teren dr rea. tai ortaUde haogr s Ikon. P20. rrraț aparat dmanrzi 1200 xXi 74 nn. naaa mtnme 14 kg 1$ - Acerat de Armat ww Mar ta de sgrrti perteu oortrvare Ura (canare cereata eetede ta «rraUart rcendu. camera »x genra’.. prevăzut a mm LED. la kwoe nat nm 3200 Vreri. «ten ncxrr cof*rrate 23JW ndca de mdart ta cteorior 80. tewava de olotet 4000 CeMrv eterne de tea da teren dr ro, taa ccrtaU de htacgen » Mccr. P20 ierta aptevt dnertaA 1200 x 60174 ten. mata maxne 1.4 kg ct ererperca ndm cj auww 2om.

LB * Aparat de Mrmr namta Mar. prevăzut cu mm LED, la Vw» rta iwi 4100 Mmm pure rw arwata MW. ndca da redare ta «tartor X terparave de cUcert 4000 KMr. dane de fxam de teren dr rac. taa ccrtaix de Ptaogr ta ekOA P20 momi aperert. dtewwuh 14501X174 m, neea wne U kg

L7 - Aerat ce Krvta normta Mr ta de «gkrarci partea ortutode. ywvj aj «na LED. M Wce net nm 4*00 kzw». putere rw conarMte MW. rrtce ce *edtare ta cUortor X. tenperaMi de «oare 4COO KaM-. ome de tee de teren dn nea. tai artnx oo nacgr e afcon. P20. morteț aparent, dnarem 14501X174 m. mm rr«xrrta 1 7 kg U arargerei ncU. cu MW* 2 ore

L8 • Aqecat de Mvat norma. cu 7X ndcat de tedtede prevăzut cu ama LED. la umnoa nat mm 450c uwi. pmn nasn conurute MW. nfce de tdre ta «ortor X. temparatra de «oare 40X KaMn. etajau dr pokaocna: rracerert rtațrta oare rvaEde «tagrato n dapamor. dame de txare de teven dn rat. taa cortru de taogen ta aton. P65. nortR aparwv. dnarein ’300i M7i 114 m. rMamaoma 27kg

 • 19 - Aparat de Kmrat nomai ta de sgzarta pertax ortarvare Un. cu y* ndoat de prceacte. pr«w4 cu mm LED. tax Urca nat eMn 4500 Uram, putere woarr coremete 3<W. ndoe de '•an ta «odor X. terperatn de «oare 4X0 KeMn cartau dn pokartonat nneperert nagrta. dame rvzteee raigate n daorapr. dme da txare de tmn dn na. taa artru de htaoger ta skon P6S. notai aperert. dnereW 1300 x 147 x 114 m.

wme 2 7 kg kt rntegrte ncu, oj auxnona 3 01.

L10 • Aparat de knr« norrai cu twrbxe da krenat aameeva pte!*- nort^ ta tetta ptevaM cu MM LED. la vrinoe Mt mm 44Q0 knea p^am mntn conemata 37 7W. ndee da tedare ta «ortor X, WTpmra de «oare 4X0 KaMn. dane de tare de teren dn nox. taa artaxt de Neopr ta aken. POC. mortai aparerVKApenoat. dmenam 1200 x 130 x X mm. rrma neina 5 kg

LSI • k<at de Vreta x»f. martarw ca*y de eveaare pte<zut cu mm LED. Unrarta mme 500 odkr2. pM naxrn ccramate de 7W. dstente de mJure rrew X n cartaea dh aunhu necnpoonere a dteM de evacutee pm pertare dgtete. rxrtaj aprert. dnaneim 3101X x 1X nm.

LX • A^ de Vwta preu rwcarea uiAcr dt r«utee r eaterer. prerwx cu mm LK). li Unnoe net rww 2M Vreri putere c®m ccnorteSi 4 7 W. pevazut cu acvMtv cuMzcrr* de oori. dmenuun maxime 200 x 145 x 44 wn. mwa nun» 1 kg

LS3 - Acerat de Mtete prtau marcarea hdtrtta. Ptew-t cu mm LED uwwca mrrre 500 cd*r2. putere mteom conMTaea de 7W. dterte de vzaAzrt mm X m. cacaea dn taWte. ntrt^ epave drwwm 310 x

 • 20 x IX m«. M rvgrci

•1 - kUlar^r ce aocnaui ca eenzor AR g reapv rertart aparerta lSMj rogu Mei stema de trețorare Lfîks de son «eroe Mei cateatee vapM Vcta ecM cu decalai de tap de 1-i77rw\ necgr tai phsx ata W 90031 «acta ftay R l gr» de proteze te X. greutate: 0.3 kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C GRADUL DE REZISTENTA LA FOC; II CLASADEIMPORTANATA.III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


PROIECTANT GENERAL:ES


Pirta conprynartabb PVC,           cu capac. aripat ecftpeta. cu

yrdrt •apde arwt terVMb

Pnza OjM a aztect oa prctecae. 230V '4A wăț ST. arptai tcfipra

Przasrr0etuartaadep^tea< 230/. 14AmcM|PT.caWecn«Qi

Priza smc<a cu oortact de prctecde «anta 16A ZXN. mortei PT. cooptat echpeea

00 • Detecta opfc de Vn muetf Xctavw, mor* W3>r

0V • Deorcirr nru*. aMaoi xoa^xnr, enstert- BxtaZorteta n zone


TabkXtaetJlC


NOTA:

ATENTTE!

Posibile corpurilor de ilunumi se vor coordona cu sduciilc pentru plafoane

Orice modificare asupra pozițiilor «rpunlor de iluminai se va face doar cu acordul proiectantul de instabili ckvtncc

Toate caNunk clcctnce se sor proteja * tub de protecție. montaj îngropatTITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Breste-, nr. 144, Județul


SPECIFICAȚIE

NUME

SEM^TURA

SEF PROIECT

•rh S«mona EMANOIL

t ta

PROIECTAT

tag Ahiendru VAGAUNA

DESENAT

mg AMxendru VAGAUNAMUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


CORPC16-

INSTALAT1I ELECTRICE PARTER


NR PROIECT


1KC6V14 11.2018


FAZA PROIECT

OAL.I.


SPECIALITATEA

ELECTRICE

NR PLANȘA

IE 02


I
Q


O<n


CM


fi ______________

H


CM


WC»"


£207 SALA CURS


T   M

C.T 1      t      1

«

1__________

c

Z3

i__________1

» 1 [ (- ■■ ,. 1

AS


E? 11 SALA CURS

te

VP

3             1


LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE


E206 CASAS&Rla

SP-îR


-f

H r ’• c           :

I

11“

zn

tOwB306m

X

>-

*

*

L—___1      L

________1.1

1—


 • 11 • Aterx de iurta nota. prevăzut cu som LED. tx umnoe net mnr fSX unri punere mum ansztas WW. rda de -adore al oXrtor80. wnprain de otoe <OCO Wm den de U«t de tandnwbi confrate Mtogen a aton. PU wtn ac*irt. dmanw/i 1520x217x90 mm. -4« rrton <4 kg. IKJR<19.

 • 12 • Acta de Urinat xma'. prmw cu mm lH). lux tona net mnm 4660 knri puta W conuto J7W. rdoe de redre « atorter 80. torgeratra de cucare 4OX KoMn cerne de bara de tavan dn ra. tara confrateteiogenaaton.PU -vreaj apartrt. tenoraui 1520i2l7x90 wn. matemaxime44 kg.uGR<19.

 • 13 • ta- 8 de Mta noma » &             penel prwwz cu mm LED. U Vrwxe tet mnn 46W

unen. cuore mum conM-ta 37W. Mea de mdare al cUcrfo 80. tercamn de axare 4OX Kevn deme de bare de Mn dn nx bn cortnu de Nfogon a stox tP44, mertaf aprtrt dmensui 1520 x 217 x 90 mm. •mm mun 4 4 kg UGR<19. U emegrti taa. cu ouowo2ae

.4 • Aparat de Kmt -crr* Irw. pwazU cu mm LED. to Unrci net rrinm 3200 taman. putea nur ccrwtete23M rcto de wo * cMr 80 JompomMa de Moare 4X0 KoMn. dame de bare de tiw cm roi ba arta te Nogen «aton. P20. taț aterert. drerto 1200 x6Cx 74 m. moM nora 14 kg.

tS * Agent do Mta neta Irw 8 te «goarta prfru ccrtXur» Utj |canari cereala deiecte s semnatare nandu crnra ’Jtto. graraf» wJ cu mu LED. ta Lrva nat mnr 3200 Krwn puem maxn murate 23^AT. rCke de redare a cUcricr 80. Mapomtea de oJore 4X0 <*mp. dorw de bre de twr dn na. tra centru do hatogen s «ton. IP20. racrtaj apeot dmarwi 1220180 x 74 mm. masa mama 14 tt •rerpree neta, cu «toome 2 om.

 • 16 • Aparat oo Mret wte irw. owzj cu «na LED. ta Arnoe nat rrinm 4100 imon. putea mtum

ccHMraa 34W. ndeo do radare «cutelor 83. wrperaira de atare 4000 KoMn. ctene de taro do cr <xb. tea W0M te hatogen « atoi. F20. mon^ aparat        MW 16C x 74 wa mtM rrtorio 17 kg

 • 17 * A^ant te Mrmet -crr* irw • de w^rrta pertr. croita cu tuia LEO. ta Urana net mnr 4100 trwi putea rton onorați MW. rrtoe te redra 8 aterter 80. tewMra te cta-a <OX KeMn. oerre de tare de Mn dn ra. tea ctrtrv. de haogen » stan; P20 mortai aparvt dmarwi 1450 x 60 x 74 mm. naM maxxno 17 iț. ti anrgrta rcta cu atacme 2 ere

 • 18 • tarat te M*« w*M cu       do tedtete. weax o mm LED. ta Uw tet wwe 4500 Uman,

puwe naxrt coracrta MW. ndeo te redare o aJortor 80. terperatura te atare 4X0 KeMr. carcan dn potertena: Moparant raagrai dame .-vzfcte rtagrato n detener. oene de bare te twan dn noe. tea artruc te tetogen a ata^ rW8 aparent tewto 1300 x M 7 x 1M mm rmM matfM 2 71®

 • 19 * Aparat de Imt ncrnW s te             cortrurt kxrj. cu grad nta de croKte crrraza cu mm

LED. ta Unrc» net nrim 4500 Mwk pAero «wr cor^-rota MW. rdee do radere 8 oAcrior 80 terpratea te atare 4000 KeMn. crase dn pteerbonot naprori roage*, ctene rwiWo rtognit n             te

bare te trmn dn irca. tea contra te Oiogor « stan. P66. mertej acare, dmeron 1300 x 147 x 118 rrm •mm manma 27 ig. ttonorgorta nta cu Mxnone 3 ere;

L10 • Apăru de knnac normd a. dottajte de torat osriWia ponbx rrcrte| la rWeM tabte crevaM cu mm LED. ta tmna net mmr ux- Knon. M«o num coaanota 377W. ndoe te redate 8 oJortor 80. te-^ret/a de atare 4DX <8rr. dne te tare te »van dn na*, tea contra te Mtogon « etan, IP2C. menaj aorertMta^teL dmensun 12X x 130 x 86 mm. rrau nun 5 kg.

LS1 -Aoomt te Mtat jtou moreree cto te eeaoare om?jt cu mm LK). unrwM "m 500 eteri putere rtam corouTata te 7W. doteta te nzataro mor X n. crasa dr 8orinu. reaWiro a droctr te evacuare pnr. prrtaro dptea. montat ițm dnnaun 310120 x 160 mrv

LS2 * Aprx te luminat pr:u mercareo uMa te evacuare ir «Oto. prewj cu mu LED. ta taronoe net mne 204 krwi poare mur conarm 47 W. pmvaM cu eozUstr cu ataorrie te o era. dmteue maxmo 200 x 145 1 64 rrrr, maja -un 1 kg

LS3 • Aprat te temt panou nrcroe MvOa. jreraM cu som LED. kjmnand mnn 500 cte*2. wve -umeoacnta te 1W. deteM de vzaJzre mm 30 m. crasa dri 8unnu rmaț aporerc dnrmn 310 x

 • 20 x 160 «m. M onrpen «Jtono 2 or<

|1 • MtaOHM a acțonoizl ca sonnr pir > teotex, -vtn aprorta ;Kkt mfu rta «roo te tax^onere LEDs4 te «re wte recA ca^MM -eocta Lrcte seta cu oec8a te *rp te l-127mrM naiogr- U*l ptaste. ab îRAi 9003). ocwtv Poiy R 2. te pns^a P 40. g-tas» 04 kg


C-----
^7
7


rr*z xrcormrtsaa rw. 'AocMTri\ cu cec®- . ccrpet ecnpKs. oj țrtot-apte • axare taVto

P^ldtaCU«rtadtepotoCte.23CV.18A. mertaj ST. conpm «tata Prze «mpta o. contact do ^rtocte. 2XV. 16A. rwaj PT. cotat octal


PriM MX"* Cu oortW M p<o»c*e ean» 16A. 2XV. ’xxtij PT arx*


00 • Detector otec dotam, adreeate. tudMxnr. mortal aporort pe tavan OM Dtarwkx mato. aftcatf tudaTow. euir <- Ba^îa^v * kh


TJOCUMCTC


Echpcnrt te cor«d a sonakzare tfesaot. 4 xoo «xmmM pro ta 16. tem to 256 eiencte te ota. octal cu 2 tewi te 24 A‘


VoW O» orara « rcttfu cu 2 rtnt • 2 ittr pre. *m* orara


NOTA:

ATENT1E!

Pozițiile corpurilor de iluminai se w coordona cu whxiik pentru plafoane

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se v> face doar cu acordul proiectantul de intutatii elcctncc

Toxic cablurile electrice *c vor proteja io tub de protccoe. montaj îngropat.


Acest desen m informata cup-nu m ei. nu poate f» ccpat reprodus «j BUSINESS SRL

* nu va l fok»<i n al vxp decât ce pentru ce© a foit ©onorat


PROIECTANT GENERAL:


TITLU PROIECT

CRFSTFRFA CAI ITATII INFRASTRUCTURII FDUCATZWAIF l A COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVABUSINESS


C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Nrcrd RC J4(X4356/08 04 2011

Triteonrtax*40 021 210 04 03


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


ADRESA PROIECT

Strada 8wte». nr. 144. Județul Doii. Municipiul Craiova


FAZA PROIECT

OALI


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT

NUME

arh Stmoca EMANOIL

SEMNĂTURĂ

1:100

TITLU PLANȘA

CORPC16-

INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 2

SPECIALITATEA

ELECTRICE

PROIECTAT

Ing. Alexandru VAGAU SA

DATA

rrfr-rtKiD'f

NRPtAMSA

DESENAT

Ing. Alexandru VAGAUSA

2018

IE 04


LEGENDA:


EL


TEGde la «nur* fotovoltaice

80PV x 300Wp=24kWp


Pi=144kW

Pa=50kW

cs=0.35kW


de la firida electrica existenta exterioara


CYABY 3x50+25+1x25


OLZn 25x4mmp

CYAbY 5x6


GE 40kVA


Pi [kW]


cs


Pa [kW]


GE 40kVA


LPZ 0 B - dispozitiv de descărcare supratensiuni atmosferice tip LPZ 0 B 40KA (CLASA 1+2)


CE - contor electronic de măsură si control energie electrica


 • - tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice si punerea acestora pe poziție

 • - tabloul electric se va executa cu o rezerva de spațiu neechipata de minim 25% pentru extindere ulterioara


1

Da A-

1

£

1

L_j54


0,4


21ANEXA PARTER ȘCOALA

Tinfol

15

0,8

12

Tinfo2

15

0,8

12

T_AC

20

0,7

14

T_C17

40

0,6

24


centrala detecție incendiu


REZERVA


REZERVA


0.5Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in BUSINESS S.R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel . onlr-.: care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, JudețulSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT

IWA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

iHf. Alex. VAGAUNA

LX

DESENAT

ing. Alex. VAGAUNA /

DATA DECEMBRIE 2018TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

, Municipiul Craiova

SCARA

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.20'

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA

CORPC16-

SCHEMA ELECTRICA GENERALA DE DISTRIBUȚIE

Specialitatea ELECTRICE

NR.PLANSA

IE 05CD

CD

CMO

CI

C2

C3

Receptor

T PV

PRD

Semnalizare prezenta tensiune

TEP

TEE1

TEE2

Destinație

Tablou TtPV

Descarcator supratensiuni atmosferice

Semnalizare prezenta tensiune instalata pe fata tabloului

Tablou electric partei

Tablou electric etaj 1

Tablouelectric etaj 2

Cablu

N2XH 5X16

-

-

N2XH 5x6

N2XH 5x6

N2XH 5x6

/*/ X’

_

-■ -P-W[   '

-

-

18/S

1«'9-TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova

EMNATLJRA


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUMESCARA


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


CORPC16-

SCHEMA ELECTRICA T_PV


185065/14.11.201 J


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ELECTRICE

NR.PLANSA

IE 06li

rAJ

ii


<* E38jp;

VXSMttt «ISA


^•eto-bttaColoane Pkn^e. de la receptor Terasa

LEGENDA

***&       10 «r*1-’' tNQJto 1 CM yârar art

——— • —— • ———

•v«vr« ape uute

-

amwH ¥

Swko klW

«wecte 5en<rU£4, cu «wr&enâ dr c*xax rate* p parat dktrtwrttwo

FarCa conduc*» da cenM&arv

Conducta «p W-R (SO« 74,       pen&v obr^rtare

«yauNkn Cu ac* carte r*^»

«1

HA

»/.<*'« de p>-e

ftaoort arCutrart

«*rtMCte ep pp« (80R 11. PN ’Ol pe-eu

RT

Rttrtel de recete

<>r»>xTa K Ol-Zh t< airreraara cu ac* a r->er*b>

reeo

C»*-wTlX »>»*> a* (<rOxw dn t-Ar-.c*»'*

raarcn

0

Conducta cu       wenet

&

f .    •

rtrt*art O» We*W cm He*xi ee*«4rAprt cx>-c*e( •cnc* (<***> ***•* vecdl)

~u~

Cctoene * Pf»-3*£Rf da acw-jrrt ape pM«e UotaM

f

e* MTarc C* 74

Mir aeMTQid Dn » e^-rt Ugm* de » - taeea pwru «aUare O- 73Iftera, o« rabret P*-*u jet co»’p*:i t* w/^vaf.

cxte raowrt cw    K «a»* MCteO^eO «ei

muu*

Q

re«W

y

*

Mon de (MMM O 100 / Aeoac«x taraM

QxOzuto SICRS. 0e 1» • echere P*A*rte

Nou »«drerrt «or • vgtet UVrxJ land scot ki au de


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC
BUSINF


FAZA PROIECT DAU.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

x 1 :100

SEF PROIECT

arti. Srnoca EMANO4L

,-JL

PROIECTAT

Ing Ftorm OUMITRESOJ

DATA

DECEMBRIE 2018

DESENAT

nj Errwut-TEOOORESCy


TITLU PLANȘA:


SPECIALITATEA

INST SANITARE NR PLANȘA IS-01
X

CD — Z


' ><


A1ÎK

v 4

i Lk

f               lN P05

» CJUtCELWE


fi

UJ


.434.

—    '* A

•4ț

4- -1&-

_Mf_

____

Jfi__1!

__.‘ft.

_ __

$______itej__

-Sft—-

%

----=t.^s=

—wrwmwgw ■■ ----

’X

. ja__

1
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: IIITITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Breslei, nr. 144, Județul Dolj. Municipiul CraiovaGRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCEOIU: MIC


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJURA  SCARA

4 / ’100

SEF PROIECT

arh Swnona EMAN Ol L

PROCCTAT

t)Q FtartnDUWTRESCU

DATA

rtEf'ciAnoiF

DESENAT

njEnwjdTEOOORES^

2016


TITLU PLANȘA:


INSTALAȚII SANITARE

PLAN PARTER CORP C16 - PROPUNERE


SPECIALITATEA

IEST. SANITARE

NR PLANȘA

IS-02ii___

•«

•a


A **

ur.rr.v antc/magm vx'fto. Aicrs


E1Q° SAJlOC  CuRSCABtE-hJ


E1W CA$£RC


[ft

—*


CF-


_

_ __

_’M

—iu_

—îfc__

W  1

1 T

245

__2®__1

« ‘ **

C6

IM 5*?

3,7

r< 1

.! o

MW*.


LEGENDA

Aa«r      110     f M    cm ptir va

<t> —— r_ _

r*acuara k* u?a«a warafa**

CcndX» PP C**4aj <*-.*?*•* wn^i parVa

JiJSSS •

AM WJIIf 0

^duttocMMoare

b-2W

—— *    * i

Ccnoxt» X>     <«UM ’ 4, PW MX C***- j*rrar*are

RC

M

todratdepc** tacortf arttatrar*

Corozu tp    (9OA 11- PN ’Ol p#wm

—— -   • ——

<T

«coeet de Iscare

Ccnduda îp Ou-Zr pt Vr-artara cu apa a i^are-or •MW

PPM

OmroPU aaMxr M oonducM dn pcdprxptara

O

G>MKX*a CM «aMV WWM

~w

f

HW de IMid|r cm MW lnaMfil. o*X>af atfwM CneMala hd*vd utcd)

- -zar»» da hdwt  »

t/W tanrgd O » a»»-«S Aromea de Xa, *•»*• pa-*u •a^ara O 2S tp Mar*. cuaatM pvdMjatecrrpedwtMwvA

cuta     cm wa a paarr- UCMMotftO nm

• aa»2 i b?

Nou Mâ'VfltMrlagla*. VWUMacoaftcaide

o

CotoaM «p PP-U.E«£ de eoApe^ ape (AMe uoiaM

(H. 1

Co*c*m tp <X-Za pt «Mwwe cu apa a h-fraMcr r*ew

6"

ZOan 09 pantoeaM O «00/ «tocapfcr »r*M

O

CcrtJuct» ap 8LERE. O 1» • «ozpira f**Me


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MICCREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COCEGiUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT

NUME

arh Simona EMANOIL

|SEMNAJURA

SCARA

1:100

PROIECTAT

*0 AWDUVITRES<X

DATA

DESENAT

ng Erwv* TEOOORESCJ

o

CtCt-VBHJt »ie


BENEFICIAR


GREEN BUSINESS S.R.L.


FAZA PROIECT

D.AL1


TITLU PLANȘA:


SPECIALITATEA IXST SANITARE

NR PLANȘA

IS-03? KW

. SMO.SS


FEREASTRA DfSWUARE


E2G2 CASA SCĂRI


FEREASTRA ut DESKJMARE


5

1

1 j 1

"L -

r.        ..sg


62.® LABORATOR F»>


CASHET ASXZ-RA.REA CNJTAT1


E2 H» SALA CURS


VkAXSCU^A - ai «r m


62% •-: ULA CURS


At©’* i


esb sau cras


®]

n

- L

1

- 4

GABMT COKStERE KftWU


LEGENDA

—* — ®- —

Condxta PP parau canatear* rmm, parau

î^î

AMlW’t. O

MW r-T-^Z I»1                 LV >   ■■

p^țdjQtatKMMoara

*•2%

—— • * —

CcrOxt. K>     ISO» 74. PN parau afaruror»

«8

toatdaooaa

C«*XU K>   (WR 11. PH ’Ol C*MU

«aconl artMbrar*

RT

CxrOxta tpOl-Zn pt aarurtara cu X» • Ndv«or

PP5C

anSartr af coMlcM dn poțrcptara

Dt

COTducta cu        >cf*r*

0

Cotoa** tp PP da aazjara caMAxaro «w^ara utMla

T

Md'1^ cte i'ABrior CU fu-hz aawkrtgkS • ccr-pbt tKAțur < rata aia       uacat)

 • • N^ra< oa NrW O 2$.

 • • MV aar^>î C* M avare Kr^awa da 30 «K

parau aMara O mp MarM. ou •oaaet parau >at cxarped a fU*w

aaa’a'Wcurar^dpaamC&taCMtfdOriVK •daMUl*

HrO ha>«<l xr 1 w>ae hrw tos «coa r car 0*

o

«o P9 $KER£ da •ozja'a ac* 0M**a «MU

o

CctoaMlpOk-Z» rtatw

~zw*>n« 90      On 173 - wmra bAjy^TCATEGORIA DE IMPORTANTA: CLASA DE IMPORTANATA: III
RADUL DE REZISTENTA LA FOC: II LUL DE RISC LA INCEDIU: MIC


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CU RO28322883; N-ort RC : J4â'435&06 04 2011 TetefotvTax -40 021.210 04.03


TITLU PROIECT


SPECIFJCATIE

NUME

SCARA

SEFPROcECT

wh. Sitkxm EMANOtt

1 :100

PROIECTAT

mg Aorm OUMITRESCU

DATA

DECEMBRIE

DESENAT

ng EmarudTEOOORESClj

< u

2018


BENEFICIAR


TITLU PLANȘA:


NRPRO4ECT


FAZA PROIECT

DA.L.I.


SPECIALI TA îl/.

INST SANITARE

NR PLANȘA

IS-04PEfMr-AjITFA»


Deâeoy •^«2**4^


TERASA NECIRCULAȘILA


OefUa.v dAcflevapcd


RECEPTOR TERASA


d"

o


O O CXJ


o o co


U4MCLRENTA ps&ewwss


COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Sp+P+2E Sconstr.= 791,31 mp


dlUZilvral


vasx


MKtot


AM Wl->) O

a*        Vt <0      (ni     cv    • <

teftto McAaftMra

ri

tA

«r

te r*»e

CWJ • «*v M oontectei dn pcftcnptor»

cv daMtV

r

*•»* te      cv n«tua       - COMpM

(rMato te>wd vacte)

-nor«f 4» hCTWi O 2&

 • • Uvi       Dn » rr»-c Ltqtw te 30 n.

 • • Mw par*u      On 25 fep *•>«. cu Rtete

parau jet coreea »fe*e*toac

- cute     a»    • omt» MOvMCm^SO

tet* 21 W

Moca      wr B MptaS VWxJMaooan caute


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III
UL DE REZISTENTA LA FOC: II UL DE RISC LA INCEDIU: MIC


AORESA PROIECT

Strada Breslei, nr. 144. Județul Do>. Murgul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SCVNAKJRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOL

Tor

PROIECTAT

InjFtom OUMITRESCU

72V

DESENAT

ng. Emanucri TEOOORESClJ

/ v*

DATA

DFCEMBRJF

2018SCARA

S^GREEN BUSINESS S.R.L.

O* RO28X22M3: Nr.oajRC: .*0'435606 04 2011 Totofon-axiMO 021.210.04 03

BENEFICIAR

NR PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA

1006*14 112018

FAZA PROIECT

DAL.I.

TITLU PLANȘA:

IK1CTAI AȚII QAN1ITAPP

SPECIALITATEA INST. SANITARE

llrO 1 ALM 1 II OMlNI 1 MMC

PLAN TERASA CORP C16 - PROPUNERE

NR PLANȘA

IS-05


LEGENDA:


Radiator panou de otel. dKv» dimeavun


-0


a— h—
PROIECTANT GENERAL:întregime dec* cu acord» sens ai


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR PROIECT


1WO65/14 112011


FAZA PROIECT


ADRESA PROIECT : Municipiul Craiova. Județul Doij


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT URA

SEF PROIECT

arft Simcna EMANOil

PROIECTAT

ing. Rortn DUMiTRESCU

OESENAT

og. Fknn OJMiTRESCU

dâtâ—

D€CEM8R*E 2018TITLU PLANȘA:


INSTALAȚII TERMICE


CORP ȘCOALA C16 - PLAN SUBSOL


OALI.


SPECIAL CTATEA IHST. TERMICE

NR PLANȘA rr-oi
RxMter panou de otel. drverae denemnx*


----------- Conducte turiVoOr de dtetribut* principate dm toava de otel

--montete m Subsolul tehnic, prin sudura sau inhtetero

Conducte tunVoCur de drstnbube principate din țeava cupru ——-  montate in coloane

Conducte tur.’rotur do tegttura te radialoote . din teava CUPRU. 15x1 mm. ---montate aparent


[U En | Urrtato exterioara sistem inepte


Unitate mtenoera s«tem trispte


Traseu frigorific de tevi de cupru DnX' ®K‘ . izolate . mduoiv cablu CYYM 5x1.5 mmp .pentru comanda ai forte
MUNICIPIUL CRAIOVA


188086/14.112018

FAZA PROIECT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA JURA

SCARA

SEF PROIECT

am Sânona EMANOt

d

1 :100

PROIECTAT

<ng. Florin OUMITRESCU

DATA

DESENAT

ing Florin DUMITRE SCU

2018


TITLU PLANȘA :

INSTALAȚII TERMICE

CORP ȘCOALA C16 - PLAN PARTER


SPECIALITATEA RSTTERWCE NR PLANȘA n -02


£102 OAOb


El 33 *40

CASA SCĂRI


El 13

SALA DECURS


SALAoecmae'rHnORAhm


LEGENDA:


Rada tor panou de otel. dNone d*nertMun


----------- Conducte tur? retur de dturoutx, pnnapata an țeava de otel rnontat> Sut>so4ul tehnic, por» sudura sau râtetare

__________ Conducte tur*teur de dtetnOuUe pmopate din teava cupru ----------- montata in coioane

___________ Conducte turitetur do legătura ia radiatoare . din teava CUPRU. 15x1 mm. ----------- montate aparentCREȘTEREA CAUTATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA. CRAIOVA


BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


186065/14 112011

FAZA PROIECTUndate mtenoara sistem tnspit

Traseu tagonflc de le* de cupru OnX* »X‘ . ootete . rtcAjerv cablu CYYM 5x1.5 mmp pentru comanda si forte


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT

NUME

arft Smone EMANOtL

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

•ng Florin DUM1TRESCU

DESENAT

mg Flodn DUM1TRESCU

/'“DATA

DECEMBRIE 2018

SCARA

1 . 100


TITLU PLANȘA :


INSTALAȚII TERMICE


CORP ȘCOALA C16-PLAN ETAJ 1


SPECIALITATEA

INST. TERMICE

NR. PLANȘA rr-03


p

E

_

qj      e

E

ș

E

□D

1

°F,

f

£11

?!¥

i

1

    1      aa

m     i      >n

m    JT    asia

î ~

hr!

!*<

’B -

...

:k /                            -

’id f

.«A   1W

’J».

1

n

T    t»

*«     t* r <8   -1

i       1

•R          w

IK     1

! 1

11


r

f-

—1


> w

li

»—H

1


15

E     EJ

--T--

di

s


LEGENDA:

Radator panou de otel. drverae dmencwum

----------- Conducte tur,'retur do (Mnbrto prtncpala dte țeava de otel —montata m SubooM tehnc. pnn sudura sau nHetaro


----------- Conducte tur.Yetur de dietrtbute pmapala din teeva cupru montate in coloane


Conducte eun’retur do lopatera la radiatoare . din țeava CUPRU 15x1 mm.

—----- montate aparent


| U E*1  | Unrtate extonoara itetem Vtepteuncato irreocera sistem inspw

Traseu fngcrifc de teri de cupru DnX* ®K’ . izolate, mcteaiv cablu CYYM 5*1.5 mmp .pentru comanda si kxte


MUNICIPIUL CRAIOVA155055/14 11201Î

FAZA PROIECT

DAU.


1:100


INSTALAȚII TERMICE

CORP ȘCOALA C16 - PLAN ETAJ 2


SPECIALITATEA WST.TERWCE

NR PLANȘA fT-04


ANEXA 2

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției „Creșterea calitatii infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara” - corp C16

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 6.778.108,35 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.895.325,67 lei

Valoare totala: 5.701.654,37 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.273.382,91 lei

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

1

Regim de inaltime C16

Sp+P+2E

1.1.

Suprafața construita

791,00 mp

1.2

Suprafața desfasurata

2373,00 mp

1.3

Suprafața utila a pardoselii spațiului încălzit

1806.75 mp

1.4

Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire

14h/zi

2.

Inaltimea libera de nivel

3,20 m

3.

Tip acopertis

Terasa necirculabila

4.

AU=A utila a clădirii

1806.75 mp

5.

A fo - arie suprafața opaca (A fațada + A soclu)

1213.14 mp

6.

A fv - arie fațada parte vitrata

388,26 mp

Număr elevi: 1083

Dotări achiziționate

Nr.                       Denumire

UM

Cantitate

Dotare spatii

jaluzele verticale 28 săli de clasa jaluzele verticale 3buc/sala holuri si cabinete

BUC

84

BUC

10

Mobilier

vitrina

BUC

21

dulap

BUC

2

Mobilier școlar

scaune

BUC

608

~     scaune catedra

BUC

19

scaune (cancelarie)

BUC

59

scaune (birouri)

BUC

13

pupitre/banci elev catedre profesori

BUC

BUC

608

19

Dotări de specialitate

Laptop

BUC

25

Tabla smart

BUC

1

Tabla interactiva

BUC

21

Videoproiector Săli de clasa

BUC

19

Videoproiector pentru sala multimedia, cancelarie, laborator tehnologic

BUC

3

Ecran proiecție

BUC

21

Copiator pentru fiecare arie curriculara

BUC

19

4     Difuzoare si stație amplificare, holuri

SET

1

Cabinet fonic limbi străine sistem linguafonic optimas

school (22 pers.)

laborator digital pentru limbistrăine prolang pentru 28 elevi

tablă interactivă cu multitouch                               SET 1,00

laptop pentru profesor

videoproiector

aplicație lecții interactive mozabook pentru 1 an

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de modernizare este de 12 luni.

INDICATORI SPECIFICI DE PROIECT:

• Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: colegiu tehnic industrial