Hotărârea nr. 250/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 250


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.250

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.86336/2019, rapoartele nr.86812/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.87154/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București” și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 11.148.496,78 lei

din care C+M (inclusiv TVA)                5.447.697,76 lei

 • b. durata de realizare:                         11 luni, din care perioada alocată

lucrărilor de proiectare este de 3 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Străpungere Strada Traian Lalescu - Strada Calea București -

SF

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

3,949,992.00

750,498.48

4,700,490.48

1.2

Amenajarea terenului

867,920.74

164,904.94

1,032,825.68

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

4,817,912.739

915,403.420

5,733,316.159

CAPII OLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

592,000.00

112,480.00

704,480.00

TOTAL CAPITOL 2

592,000.00

112,480.00

704,480.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

10,491.67

1,993.42

12,485.09

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

14,713.00

2,795.47

17,508.47

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3

Expertiza tehnica

11,184.51

2,125.06

13,309.57

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

157,968.87

32,104.09

187,982.96

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32,785.19

6,229.19

39,014.38

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

5,810.49

1,103.99

6,914.48

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

115,373.19

21,920.91

137,294.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziti

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.7.

Consultanta

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2.

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

80,125.49

15,223.84

95,349.33

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

40,062.74

7,611.92

47,674.66


3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

32,050.19

6,089.54

38,139.73

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8,012.55

1,522.38

9,534.93

3.8.2

Dirigentie de șantier

40,062.74

7,611.92

47,674.66

TOTAL CAPITOL 3

289,483.54

55,001.87

344,485.41

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3,087,105.49

586,550.04

3,673,655.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

27,167.92

5,161.90

32,329.82

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,114,273.41

591,711.95

3,705,985.35

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

33,958.16

6,452.05

40,410.21

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de santierLucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

30,871.05

5,865.50

36,736.56

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,087.11

586.55

3,673.66

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

50,356.87

0.00

50,356.87

5.2.1.

Comisionul băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. (0,5% * C+M)

22,889.49

0.00

22,889.49

5.2.3.

Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M)

22,889.49

0.00

22,889.49

5.2.4.

Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * C+M)

4,577.90

0.00

4,577.90

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.2.6.

Taxe pentru acorduri, avize si autorizația de construire

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

478,512.06

90,917.29

569,429.35

5.3

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

562,827.09

97,369.34

660,196.43

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

9,376,496.78

1,771,966.58

11,148,463.36

Din care C+M (1.2, 1.3, 1.4. 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)

4,577,897.28

869,800.48

5,447,697.76


PROIECTANT

ROMASCO CO

•\\BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectarea și asistența tehnică.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

10,491.670

1,993.417

12,485.087

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3

Alte studii specifice

14,713.000

2,795.470

17,508.470

TOTAL Subcap. 3.1

25,204.670

4,788.887

29,993.557

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000.000

760.000

4,760.000

3.3 Proiectare si inginerie

3.3

Expertiza tehnica

11,184.510

2,125.057

13,309.567

3.4

Proiectare

3.4.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.4.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.4.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32,785.190

6,229.186

39,014.376

3.4.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

5,810.490

1,103.993

6,914.483

3.4.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4,000.000

760.000

4,760.000

3.4.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

115,373.193

21,920.907

137,294.100

Total general subcapitol 3.4:

157,968.873

30,014.086

187,982.959

 • 3.5 Organizarea procedurilor de achizitie

  Servicii

  3.5.1

  întocmirea documentației de atribuire si multiplicarea acesteia

  3,000.000

  0.000

  3,000.000

  3.5.2

  Cheltuieli cu onorariile, transport, cazare si diurna membriilor desemnați in comisiile de evaluare

  2,500.000

  0.000

  2,500.000

  3.5.3

  Anunțuri de participare si de atribuire a contractelor

  2,500.000

  0.000

  2,500.000

  3.5.4

  Corespondenta prin posta, fax, posta electronica

  3,000.000

  0.000

  3,000.000

  Total general subcapitol 3.5:

  11,000.000

  0.000

  11,000.000

 • 3.6 Consultanta

  Servicii

  3.6.1

  Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

  0.000

  0.000

  0.000

  3.6.2

  Auditul financiar

  0.000

  0.000

  0.000

  Total general subcapitol 3.6:

  0.000

  0.000

  0.000

 • 3.7 Asistenta tehnica

  Servicii

  3.7.1

  Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

  40,062.744

  7,611.921

  47,674.665

  3.7.1.1

  Pe perioada de execuție a lucrărilor

  32,050.195

  6,089.537

  38,139.732

  3.7.12

  Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

  8,012.549

  1,522.384

  9,534.933

  3.7.2

  Diriginti de șantier

  40,062.744

  7,611.921

  47,674.665

  Total general subcapitol 3.4 (fara TVA):

  80,125.487

  15,223.843

  95,349.330

potal general capitol 3:DEVIZUL obiectului

Străpungere Strada Traian Lalescu •- Strada Calea București - SF

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.1.1

Amenajarea terenului

867,920.739

164,904.940

1,032,825.679

4.1.2

Lucrări sistem rutier

2,178,345.609

413,885.666

2,592,231.275

4.1.3

Lucrări trotuare

512,359.375

97,348.281

609,707.656

4.1.4

Lucrări canalizare pluviala

592,000.000

112,480.000

704,480.000

4.1.5

Semnalizări si marcaje

158,049.822

30,029.466

188,079.289

4.1.6

Lucrări de semaforizare

238,350.680

45,286.629

283,637.309

4.1.7

Lucrări electrice

767,505.000

145,825.950

913,330.950

TOTAL I

5,314,531.226

1,009,760.933

6,324,292.159

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

TOTAL II

0.000

0.000

0.000

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

27,167.920

5,433.584

32,601.504

Utilaje și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

27,167.920

5,433.584

32,601.504

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

5,341,699.146

1,015,194.517

6,356,893.663

LISTE DE CANTITATI LUCRĂRI DRUM

Strada Traian Lalescu

Lista de cantități nr. 1 - Amenajarea terenului

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Curatare teren (lastaris, arbuști)

mp

580.00

1.80

1,046.32

2

Demolare stâlpi

buc.

13.00

530.26

6,893.42

3

Taiere copaci

buc.

6.00

25.00

5,000.00

4

Decapare pamant vegetal pe 50 cm

mc

290.00

8.12

2,354.22

5

Săpătură

mc

87.00

12.18

1,059.40

6

Umplutura cu pamant

mc

200.00

15.79

3,157.00

7

Desfacere trotuare existente

mc

897.60

120.00

107,712.00

8

Desfacere structura rutiera existenta

mc

505.20

124.00

62,644.80

9

Demolare beton

mc

1,800.00

144.32

259,776.00

449,643.16

Lista de cantități nr. 2 - Lucrări sistem rutier

Nr.

art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Nisip pilonat

mc

304.50

112.75

34,332.38

2

Strat inferior de fundație din balast

mc

1,087.50

103.78

112,860.75

3

Strat de piatra sparta

mc

870.00

126.28

109,863.60

4

Strat de legătură din BAD22.4 leg50/70

to

629.01

469.04

295,030.85

5

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

4,350.00

8.34

36,279.00

6

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

8,700.00

6.54

56,898.00

7

Strat de mixtura asfltica tip Ab22.4 baza50/70

to

629.01

430.00

270,474.30

8

Strat de uzura din BA16 rul50/70 in grosime de

mp

4,350.00

40.59

176,566.50

9

Spațiu verde

mp

90.00

5.00

450.00

10

Pichetare

km

0.27

1,200.00

324.00

1,093,079.38

Lista de cantități nr. 3 - Lucrări trotuare

Nr.

art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Balast in fundație trotuare

mc

215.00

103.78

22,312.70

2

Beton C16/20 in fundație trotuare

mc

215.00

383.35

82,420.25

3

BA8 3 cm

mp

2,150.00

43.00

92,450.00

4

Borduri noi tip BDZT3 10x15

m

710.00

64.94

46,107.40

5

Borduri noi tip BDZN 20x25

m

720.00

30.22

21,758.40

TOTAL

265,048.75

Lista de cantități nr. 4 - Semnalizări si marcaje

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Semnalizare si marcaje provizorii pe timpul exe

km

0.27

12,000.00

3,240.00

2

Semnalizare verticala

buc

36.00

714.00

25,704.00

3

Marcaje longitudinale

m

810.00

20.47

16,580.70

4

Marcaje transversale

mp

304.20

147.56

44,887.75

5

Treceri de pietoni

mp

45.92

147.56

6,775.96

TOTAL

97,188.41

LISTE DE CANTITATI LUCRĂRI DRUM

Strada Henri Coanda

Lista de cantități nr. 3 - Lucrări trotuare

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Balast in fundație trotuare

mc

182.50

103.78

18,939.85

2

Beton C16/20 in fundație trotuare

mc

182.50

383.35

69,961.38

3

BA8 3 cm

mp

1,825.00

43.00

78,475.00

4

Borduri noi tip BDZT3 10x15

m

840.00

64.94

54,549.60

5

Borduri noi tip BDZN 20x25

m

840.00

30.22

25,384.80

TOTAL

247,310.63

Lista de cantități nr. 4 - Semnalizări si marcaje

Nr.

Preț

Valoare

art.

Denumire articol

UM

Cantitate

unitar

(RON)

(RON)

1

Semnalizare si marcaje provizorii pe timpul exe

km

0.32

12,000.00

3,840.00

2

Semnalizare verticala

buc

42.00

714.00

29,988.00

3

Marcaje longitudinale

m

640.00

20.47

13,100.80

4

Marcaje transversale

mp

76.50

147.56

11,288.34

5

Treceri de pietoni

mp

17.92

147.56

2,644.28

TOTAL

60,861.42Lista de cantități nr. 1 - Amenajarea terenului

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Demolare stâlpi

buc.

25.00

530.26

13,256.58

2

Taiere copaci

buc.

22.00

25.00

5,000.00

3

Umplutura cu pamant

mc

200.00

15.79

3,157.00

4

Desfacere trotuare existente

mc

1,335.60

120.00

160,272.00

5

Săpătură

mc

1,908.00

124.00

236,592.00

418,277.58

Lista de cantități nr. 2 - Lucrări sistem rutier

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Nisip pilonat

mc

164.50

112.75

18,547.38

2

Strat inferior de fundație din balast

mc

587.50

103.78

60,970.75

3

Strat de piatra spaita

mc

470.00

126.28

59,351.60

4

Strat de legătură din BAD22.4 leg50/70

to

678.90

469.04

318,429.85

5

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

4,695.00

8.34

39,156.30

6

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

9,390.00

6.54

61,410.60

7

Strat de mixtura asfltica tip Ab22.4 baza50/70

to

678.90

430.00

291,925.71

8

Strat de uzura din BA16 rul50/70 in grosime de

mp

4,695.00

40.59

190,570.05

9

Frezare

mp

2,345.00

9.00

21,105.00

10

Pichetare

km

0.27

1,200.00

324.00

11    Geocompozit                                  mp      4,695.00      5.00

23,475.00

1,085,266.23

LISTE DE CANTITATI LUCRĂRI DRUM

Străpungere strada Traian Lalescu - strada Calea București Rețea canalizare pluviala

Lista de cantități Rețea canalizare pluviala

Nr. art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Racorduri canalizare pluviala pentru gurile de scurgere PVC 200 mm, inclusiv terasamentele si straturile de nisip de protecție

m

400.00

270.00

108,000.00

2

Conducte canalizare pluviala din PVC Dn 315 mm, adancimea pana la 2,Om, inclusiv terasamentele, sprijinirile si straturile de nisip de protecție

m

200.00

360.00

72,000.00

3

Conducte canalizare pluvala din PVC Dn 400 mm, adancimea pana la 2,Om, inclusiv terasamentele, sprijinirile si straturile de nisip de protecție

m

220.00

450.00

99,000.00

4

Conducte canalizare pluvala din PVC Dn 500 mm, adancimea peste 2,5m, inclusiv terasamentele, sprijinirile si straturile de nisip de protecție

m

170.00

550.00

93,500.00

5

Cămine canalizare pe conducte Dn 315 mm-

500 mm, avand adancimea pana la 2,5 m, inclusiv terasamentele,si sprijinirile

buc

20.00

4,200.00

84,000.00

6

Guri de scurgere ape pluviale

buc

40.00

1,800.00

72,000.00

7

Protejarea tuburilor de canalizare pe sub liniile de tramvai

m

20.00

500.00

10,000.00

8

Desfacere - refacere sistem rutier

mp

80.00

450.00

36,000.00

9

Aducere la cota capace cămine existente

buc

35.00

500.00

17,500.00

592,000.00

LISTE DE CANTITATI LUCRĂRI ELECTRICE

Strada Traian Lalescu si Henri Coanda

Nr.crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

LEI

LEI

1.

Art.Deviz

DISTRIBUȚIE ELECTRICA

1.1

EF04A1

TE.IL.EXT - tablou electric iluminat exterior (IP65), confecție metalica, usa cu yala, montaj aparent exterior pe schelet metalic, complet echipat conform schemei monofilare

buc

2

1995.00

3990.00

1.2

EF12A1

FB - firida de branșament 16 posturi (IP65), confecție metalica, usa cu yala, montaj aparent exterior pe schelet metalic, complet echipat conform proiect furnizor energie local

buc

1

2565.00

2565.00

TOTAL

6555.00

Nota 1

Livrarea si instalarea echipamentelor mai sus menționate include : transport, mont cu toate elementele de ancorare incluse , conexiuni la circuitele menționate in cădi proiectului. certificate de testare conform descrierilor din caietul de sarcini. livrare

aj pe poziție

vi

ca sistem

Nota 2

Prețul tablourilor electrice include aprovizionarea, instalarea echipamentelor si acesorile aferente acestora (in cazul in care sunt prezente aceste tipuri de echipamente)

1.2

LEGARE LA PAMANT, SĂPĂTURĂ ETC

1.2.1

EB08B1

Platbanda OLZn 25x4mmp

m

150

5.13

769.50

1.2.2

EG08A1

Platbanda OLZn 40x4mmp

m

2 000

6.84

13680.00

1.2.3

W1R06A2

Electrod vertical OLZn 2 1/2", l=3m

buc

67

171.00

11457.00

1.2.4

YC01

Bara egalizare potențial, din cupru

buc

2

85.50

171.00

1.2.5

EG10A1

Piesa de separație

buc

2

68.40

136.80

1.2.6

EA14C1 - asin

Conductor flexibil pt egalizare de potențial din Cu LiFY 10 mmp

ml

70

27.93

1955.10

1.2.7

YC01

Buletin PRAM verificare priza de pamant

buc

1

1710.00

1710.00

TSA01A1

Săpătură in pamant tare

mc

900

85.50

76950.00

W2H04A1

Strat nisip

mc

100

57.00

5700.00

RPEXJ04B

Umplutura in straturi succesive

mc

800

45.60

36480.00

YC01

Folie de avertizare

ml

2 300

0.57

1311.00

RPCA06A1

Compactare cu maiul

mc

800

34.20

27360.00

TOTAL

177680.40

Nota 1

Livrarea si instalarea echipamentelor de mai sus menționate include : transport, manipulare, depozitare, elementele de susținere , elemente de conexiune, elemente de prindere, verificările aferente si toate accesorile si materialul mărunt aferent montajului si punerii in funcțiune a acestora.

1.3

CONDUCTOARE / CABLURI DISTRIBUȚIE ELECTRICA

1.3.1

EC04A1 - asin

Cablu alimentare din cupru, armat, tip CYAbY 3x6 , Un=1kV

ml

2 000

10.26

20520.00

1.3.2

EC04A1 - asin

Cablu alimentare din cupru, armat, tip

CYAbY 5x6, Un=1kV

ml

250

18.24

4560.00

1.3.3

EC02C1 - asin

Cablu alimentare din cupru, armat, tip

CYAbY 3x10, Un=1kV

ml

100

15.96

1596.00

1.3.4

EC02C1 - asin

Cablu alimentare din cupru, nearmat, tip

CYYF 3x2,5 , Un=1kV

ml

620

2.85

1767.00

1.3.12

EA03A1 - asirr

Tub protecție, riflat, d=50 mm

ml

250

3.99

997.50

1.3.13

EA03A2 - asirr

Tub protecție, riflat, d=63 mm

ml

580

5.42

3140.70

1.3.14

EA03A3 - asin’

Tub protecție, riflat, d=90 mm

ml

300

11.40

3420.00

Țeava metalica (subtraversari carosabil) 3"

ml

300

279.30

83790.00

1.3.17

CA04C1 - asir

Cămin tragere 0.6x 0.6m

buc

6

684.00

4104.00

1.3.19

EI02G1 - asim

Etansare spațiu dintre cablu si țeava de protecție

mp

1

855.00

598.50

1.3.20

EI02H1 -asim

Etansare treceri cabluri prin goluri pereți cămin

mp

3

855.00

2565.00

TOTAL

127058.70

Nota 1

Livrarea si instalarea echipamentelor de mai sus menționate include : transport, manipulare, depozitare, elementele de susținere , elemente de conexiune, capete terminale, elemente de prindere, verificările aferente ,si toate accesorile si materialul mărunt aferent montajului si punerii in funcțiune a acestora.

Nota 2

Prețul include si conexiunea la echipamentul pe care il deservește

1.4

SISTEM ILUMINAT

1.4.1

YC01

S1 - stâlp de iluminat conic OLZn 8m inaltime echipat cu:

 • - corp de iluminat zona carosabila, echipat cu sursa multi LED max 130W, grad de protecție min IPG5, montat la 8m de la baza stâlpului, complet echipat (inclusiv driver)

 • - corp de iluminat zona pietonala, echipat cu sursa LED max 70W, grad de protecție min IP65, montat la 3,5m de la baza stâlpului, complet echipat (inclusiv driver)

 • - doza de conexiuni in corpul stâlpului, hm=1,2m de la baza stâlpului, inclusiv protecții diferențiale pe alimentările corpurilor de iluminat

ans

50

5700.00

285000.00

1.4.3

YC03

S2 - stâlp de iluminat conic OLZn, 8m inaltime echipat cu:

 • - 2x corp de iluminat zona carosabila, echipat cu sursa multi LED max 130W, grad de protecție min IP65, montat la 8m de la baza stâlpului, complet echipat (inclusiv driver)

 • - corp de iluminat zona pietonala, echipat cu sursa LED max 70W, grad de protecție min IP65, montat la 3,5m de la baza stâlpului, complet echipat (inclusiv driver)

 • - doza de conexiuni in corpul stâlpului, hm=1,2m de la baza stâlpului, inclusiv protecții diferențiale pe alimentările corpurilor de iluminat

ans

9

9120.00

82080.00

|   1.4.4

Fundație stâlp iluminat (max 1x1x1m), inclusiv sistem ancorare

buc

59

1425.00

84075.00

TOTAL

451155.00

Nota 1

Livrarea si instalarea echipamentelor mai sus menționate includ: transport, montaj pe poziție cu toate elementele de ancorare incluse, conexiuni la circuitele menționate in cadrul proiectului, certificate de testare conform descrierilor din caietul de sarcini, livrare ca sistem complet in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a specificațiilor producătorului.

Nota 2

1.5

Prețul include si conexiunea la echipamentul /

APARATAJ TERMINAL +DIVERSE

ie care il des

erveste

1.5.1

ED03E1- asim

intrerupator crepuscular, montaj ingropat, IP20;

buc

2

712.50

1425.00

1.5.2

YC01

ceas program

buc

2

475.00

950.00

1.5.3

ED08B1

priza Simpia cu coniact ae proiecție 16A/230V, montaj aparent, IP44, montata in tahlm i olortrir

buc

2

47.50

95.00

1.5.4

EC12C1

Cap terminal pt. cablu

buc

20

2.38

47.50

1.5.5

EC19C1-10

Presetupa fixare cabluri

buc

20

4.75

95.00

1.5.6

EH05C1

încercare tablou electric

buc

2

1187.50

2375.00

1.5.7

EH07A1

Energie electrica pentru probe

kWh

30

0.57

17.10

1.5.8

EH01A1

încercarea cablurilor de energie electrica de max. 1 kv

buc

60

0.86

51.30

TOTAL

5055.90

Nota 1

Livrarea si instalarea echipamentelor mai sus menționate include : transport, montaj pe poziție cu toate elementele necesare - rame de aparat, doze de aparat, material mărunt , livrare ca sistem complet in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a specificațiilor producătorului

ATENTIE! LISTELE DE CANTITATI NU POT FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE EXECUȚIE. TOATE CANTITATILE DE LUCRĂRI VOR INCLUDE IN PREȚ: PROCURARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA.

CONTRACTORUL ARE OBLIGAȚIA SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DE LUCRĂRI DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE SI SA SI LE INSUSEASCA. IN CAZUL IN CARE, IN DOCUMENTAȚIE, APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI, CONTRACTORUL TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL PENTRU CLARIFICĂRI; ORICE SOLICITARE ULTERIOARA DE SUPLIMENTARE A CANTITATILOR, DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE EXECUȚIE, NU VA FI ACCEPTATA.

Prezenta lista de cantitati poate avea abateri de pana la ±10%

LISTE DE CANTITATI LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE

Strada Traian Lalescu si Henri Coanda

Nr.crt.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

U.M.

CANTITATE

Preț unitar(RON)

Valoare (RON)

0

1

2

3

4

5

1

Canalizare in carosabil (săpătură deschisa FARA REF

ml

34.00

150.00

5100.00

2

Canalizare in carosabil (săpătură deschisa CU REFAC

ml

6.00

330.15

1980.90

3

Canalizatie in trotuar (săpătură deschisa FARA REFAC

ml

368.00

170.00

62560.00

4

Canalizare in trotuar (săpătură deschisa CU REFACE!

ml

12.00

248.25

2979.00

5

Canalizatie in spațiu verde (săpătură deschisa CU RE

ml

18.00

190.00

3420.00

6

Procurare si instalare tuburi d=110 mm in sânt existent

ml

175.00

22.90

4007.50

7

Procurare si instalare tuburi d=63 mm in sânt existent

ml

357.00

9.80

3498.60

8

Desfacere+refacere borduri din beton de ciment pe fundații de beton

ml

7.00

144.00

1008.00

9

Camera de tragere 64x64, inclusiv capac

buc

13.00

1,278.00

16614.00

10

Desfacerea fundație existenta de cabinet, inel refacere

buc

1.00

500.00

500.00

11

Fundație cabinet

buc

1.00

799.00

799.00

12

Desfacerea fundație existenta de stâlp simplu, inel refe

buc

4.00

300.00

1200.00

13

Fundație stâlp simplu

buc

8.00

425.00

3400.00

14

Demontare stâlp simpli

buc

4.00

51.27

205.08

15

Montare stâlp simplu refolosit

buc

4.00

51.27

205.08

16

Procurare si plantare stâlp simplu nou

buc

4.00

1,666.00

6664.00

17

Desfacerea fundație stâlp cu consola existenta, inel re

buc

2.00

700.00

1400.00

18

Fundație stâlp cu consola L=3.80 m

buc

3.00

1,649.00

4947.00

19

Demontare stâlp cu consola existent

buc

2.00

1,493.19

2986.38

20

Montare stâlp cu consola refolosit

buc

2.00

1,493.19

2986.38

21

Procurare si plantare stâlp cu consola L=3.80 m nou

buc

1.00

9,282.00

9282.00

22

Procurare si plantare stâlp cu consola L=8.00 m

buc

1.00

10,404.00

10404.00

23

Fundație stâlp cu consola L=8.00 m

buc

1.00

1,649.00

1649.00

TOTAL 1 - Lucrări civile

130642.92

1

Demontare semafoare existente pe stâlp simplu

buc

12.00

76.50

918.00

2

Demontare semafoare existente pe stâlp cu consola

buc

3.00

204.00

612.00

3

Montare semafoare pe stâlp simplu

buc

34.00

76.50

2601.00

4

Montare semafoare pe stâlp consola

buc

6.00

204.00

1224.00

5

Montare dispozitiv acustic

buc

10.00

76.50

765.00

6

Montare detector inductiv in automat

buc

5.00

102.00

510.00

7

Montare bucle inductive in carosabil

buc

25.00

544.00

13600.00

8

Demontarea camera CCTV existenta

buc

1.00

76.50

76.50

9

Montarea camera video CCTV existenta

buc

1.00

76.50

76.50

10

Procurare si instalare cabluri energie electrica.pentru legarea semafoarelor la automat Csyy 19x1.5

ml

372.00

28.05

10434.60

11

Procurare si instalare cabluri energie electrica.pentru legarea semafoarelor la automat Csyy 9x1.5

ml

252.00

25.84

6511.68

12

Procurare si instalare cabluri energie electrica.pentru legarea semafoarelor la automat Csyy 5x1.5

ml

144.00

14.45

2080.80

13

Procurare si instalare cabluri energie electrica.pentru legarea semafoarelor la automat Csyy 3x1.5

ml

168.00

11.39

1913.52

14

Procurare si instalare cabluri energie electrica tip J-Y(St)Y 4x2x0,8

ml

756.00

8.67

6554.52

15

Procurare si instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5

ml

1,250.00

8.08

10100.00

16

Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 3x-

ml

50.00

24.31

1215.50

17

Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 3x

ml

100.00

8.67

867.00

18

Procurare si instalare cablu date FTP cat 5E

ml

100.00

14.38

1438.00

19

Procurare si instalare țeava metalica 1"

ml

10.00

28.05

280.50

20

Procurare si instalare copex metalic 1"

ml

10.00

29.75

297.50

21

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO

ml

730.00

9.35

6825.50

22

Dezafectare cabluiri electrice

ml

1300.00

4.00

5200.00

23

Procurare si montare Patch-pannel fibra optica

buc

1.00

760.46

760.46

24

Procurare si montare patch-cord fibra optica

buc

2.00

106.27

212.54

25

Manșon conexiuni fibra optica in canalizatie

buc

1.00

467.50

467.50

26

Conectorizare fibra optica

buc

28.00

79.90

2237.20

27

Procurare si instalare cabluri Fy 16 pentru impamantar

ml

624.00

25.93

16180.32

28

Branșament electric

buc

0.00

29

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

590.00

5.95

3510.50

30

Demontare ADC existent (inclusiv cabinet)

buc

1.00

734.12

734.12

31

Montare programare PIF ADC

buc

1.00

5100.00

5100.00

32

Refacere Branșament

buc

1.00

3,468.00

3468.00

TOTAL 2 - Instalații electrice

105242.76

1

Montare instalație de legare la pamant

buc

1.00

2,465.00

2465.00

TOTAL 3 - Impamantare

2465.00

1

Semafor vehicule

buc

5.00

1,682.74

8413.70

3

Semafor pieton

buc

4.00

1,232.43

4929.72

4

Semafor biciclist

buc

10.00

1,232.43

12324.30

5

Semafor GIP

buc

2.00

750.10

1500.20

6

Semafor VID

buc

4.00

750.10

3000.40

7

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

buc

10.00

2,133.05

21330.50

8

Detector inductiv

buc

5.00

2,133.05

10665.25

9

Procurare si montare modul comanda (placa grupuri) automat semaforizare

buc

2.00

2,737.00

5474.00

TOTAL 4 - Echipamente

27167.92

TOTAL GENERAL lista de cantitati

265518.60BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

STUDIU DE FEZABILITATE


PROIECTANT

ROMASCO CONCEPT S.R.L.


2019

ROMANIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

FAZA: SF

STRĂPUNGERE STRADA TRAI AN

LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr.: 177179 / 01.11.2018

Coci lucrare: C34Ro

LISTA DE SEMNATURI

Elaboratori:

Ing. Cudelca Andrei Gabriel

2019 ROMANIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

FAZA: SF

STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN

LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr.: 177179 / 01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro

BORDEROU DOCUMENTAȚIE

Piese scrise

Lista de semnaturi

Borderou

Memoriu tehnic

Piese desenate

Plan de amplasare in zona

Plan de situație - lucrări de drum

Profil longitudinal - lucrări de diurn

Profil transversal tip - lucrări de drum

Plan de situație - instalații electrice iluminat stradal

Plan de situație - reglementare a circulației (semaforizare)

Detalii semaforizare

memoriiu TEHNIC

Servicii de proiectare SF

Fisa de identificare a lucrării

Beneficiar: Municipiul Craiova, județul Dolj Proiectant: ROMASCO CONCEPT S.R.L.

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare C34Ro

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

  • 1.4. Beneficiarul investiției:

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.   Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea

PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția

cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii / opțiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz 22

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4.  Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici și naturali, inclusiv de schimbări

CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE Șl RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire / diminuare a riscurilor

 • 5.  Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

SUSTENABILITÂȚII Șl RISCURILOR

 • 5.2. SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

PRECONIZATE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE                                                                                       55

 • 6.  Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 7.   implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ANI, RESURSE NECESARE

 • 7.3. Strategia de exploatare / operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.  Concluzii si recomandări

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții:

„STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI”

 • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL CRAIOVA

Consiliul Local Craiova prin Primar:        GENOIU MIHAIL

Manager proiect:

Adresa sediului                                Localitate: Craiova, Județ: Dolj, Str. A.I. Cuza, nr. 7

 • 1.3.   Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Administrator

Proiectant de specialitate

 • 1.4.    Beneficiarul investiției:

Municipiul Craiova prin Primar:           GENOIU MIHAIL

Responsabil intern de contract

Diriginte Șantier

Atestat pentru domeniul:

drumuri, poduri tunele, piste aviație, transport cablu de interes național

Adresa sediului                                Localitate: Craiova, Județ: Dolj, Str. A.I. Cuza, nr. 7

 • 1.5.   Elaboratorul studiului de fezabilitate

Administrator                                          Ing. Diana Pavel

Reprezentantul Contractorului in cadrul proiectului:      ing.Andrei Cudelca

Adresa sediului principal                                   Str. Jean Steriadi, nr. 4, bl. 118, sc. 2, ap.

23 sector 3 București

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Prezenta documentație piese scrise si desenate s-a întocmit in conformitate cu HG nr. 907 /20I6 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

Nu a fost întocmit studiu de prefezabilitate.

Soluțiile constructive si tehnologice corespund exigentelor cu privire la rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, protecția oamenilor si a mediului in conformitate cu Legea nr. 10/1995, 'Calitatea în constuctii' Il.G. nr.925 din 1995 , NP27-97.

 • 2.2.   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante

Prezentul proiect s-a întocmit în conformitate cu Il.G. nr. 907 / 2016 privind etapele dc elaborare si conlinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Dezvoltarea in ultimii ani a României prin alinierea la standardele europene a dus la creșterea accentuata a traficului urban, ceea ce a dus la necesitatea reorganizării urbanistice a conformațiilor intersecțiilor, a necesității investițiilor in infrastructura si găsirii unor soluții eficiente pentru fluidizarea traficului la amenajarea intersecțiilor.

Datorita modificărilor aparate in desfasurarea traficului rutier, determinate de creșterea continua a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent si a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează Municipiul Craiova, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca sa se imbunatateasca condițiile de trafic pe axa centrala a Municipiului.

Apariția aglomerărilor pune in evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificandu-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor pana in momentul apariției imposibilității dc deplasare, deci a blocajului (ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate).

Se impune deci, transformarea vechiului sistem al rețelei de circulație, intr-un nou sistem eficient, corespunzător unui oraș nou, cu vitalitate sporita in toate domeniile, producția materiala, activitatea administrativa, politico-sociala, strategica, etc.

Se propun a fi executate elemente de infrastructura, care sa conducă la realizarea si integrarea unui sistem avansat de dirijare a circulației care va duce implementarea unui sistem centralizat dc management al traficului.

 • 2.3.   Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In prezent traficul din Municipiul Craiova este foarte aglomerat mai ales in orele de vârf. De asemenea, pentru a traversa orașul de la nord la sud inseamna o mare pierdere de timp si de asemenea, aglomerarea zonei centrale, in special pe Calea București.

Se deduce necesitatea realizării unei cai de acces mult mai rapida si mai ușoara din partea de nord a orașului către partea de sud, in special cu legătură mai departe cu zona industriala a orașului, fabrica auto Ford care atrage un trafic însemnat de autovehicule dimineața si după amiaza.

Strada Traian Lalescu este asfaltata recent pana la intersecția cu strada Arh. Ion Mincu, apoi continua inca cca. lOOm, asigurând accesul locatarilor, fiind amenajata de către aceștia cu materiale rezultate din demolări (pietriș si bucăți de asfalt). Intre zona asfaltata si zona amenajata de localnici exista o porțiune de cea. 10.Om unde apar 4 dale de beton (6.0x4.Om), așezate probabil peste utilitățile zonei, grosimea acestora fiind de 0.25m.

Conform studiului geotehnic situația existenta se prezintă astfel:

 • - tronsonul 1, considerat de la terminarea dalelor de beton si pana la peretele unei foste construcții, este impietruit pe toata lungimea lui, are o lungime de cca. 120m si o lățime de cca. 8.50 -9.00m. Strada se prezintă la nivel teren, fara șanțuri stanga, dreapta.

 • - tronsonul 2, considerat din fata zidului existent si pana la limita cu liziera, are o lungime de cca. 100 - 150m. Pe acest tronson sunt depozitate materiale de construcții rezultate din demolări, avand o grosime cuprinsa intre 0.60 si peste l.OOm.

 • - tronsonul 3, considerat de la limita umpluturilor de beton/liziera si pana la trotuarul din Calea București, se desfasoara printr-o curte părăsită, este împădurit pe toata lungimea lui, are o lungime de cca. 150m. La căpătui acestui tronson se alia un trotuar cu latimea de cca. 2.Om, o pista de biciclete de cca. 0.60m si un spațiu (lot trotuar) cu alveole pentru copaci cu latimea de cca. 1.50m, toate separate intre ele si carosabil cu borduri.

Strada Henri Coanda este o strada cu 1 banda de circulație pe sens pe tronsonul dintre Calea București si str. Mircesti, după care str. Henri Coanda se lărgește la 4 benzi.

Municipiul Craiova dispune din luna septembrie 2009 de un Sistem de Management al Traficului în București (CTMS) ce reprezintă implementarea în mod integrat și unitar a doua sisteme de tip deschis și anume:

 • 1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban ;

 • 2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului, precum și a Infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte sisteme.

Principalele componente ale sistemului actual sunt:

o automatele semaforizare model STC 4012 si model Vcga produse de SCAE Italia

• semafoare Scae Italia

o camere video analogice PTZ model Pelco Esprit

o encoderc model MPX-E1 © echipamente comunicații switch Allied Telesis, 24 porturi cupru, 2 fibra

Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al Municipalității care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate.

Aceste sisteme au instalate pe străzi sisteme de detecție care permit în timp real coordonarea timpilor semafoarelor în funcție de traficul autovehiculelor.

Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde și pentru culoarea roșie a semafoarelor să fie constant optimizați și să fie sincronizați în timp real cu dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuațiile traficului prin folosirea diverșilor detectori integrați pe teren.

In cadrul Centrului de Control se realizează vizualizarea imaginilor de la camere video pe stafiile de lucru ale operatorilor sau pe video wali-ul existent. Totodată imaginile sunt stocate pe o perioada de 30 zile pentru a fi folosite in cazul producerii unor evenimente/incidente nedorite.

Cele doua sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea contribuie major la îmbunătățirea condițiilor de trafic din oraș, concretizată prin următoarele avantaje importante precum:

- reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;

 • -   îmbunătățirea siguranței circulației;

 • -   reducerea emisiei de gaze poluante și reducerea consumului de carburant;

 • -   îmbunătățirea transportului public

Principalele aplicații existente in prezent in Centrul de Control sunt:

o aplicație UTC (management trafic model STC WEB, producător Scae Italia)

o aplicație FMS (fault management system)

© Aplicație CGUI (common graffic user interface)

o aplicație CCTV

Datorita modificărilor aparutc in desfasurarea traficului rutier, determinate de creșterea continua a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent si a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează Municipiul Craiova, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a incerca sa se imbunatateasca condițiile de trafic in intersecția Calea București - Strada Traian Lalescu - Strada Henri Coanda

Apariția aglomerărilor pune in evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificandu-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor pana in momentul apariției imposibilității dc deplasare, deci a blocajului (ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate).

Se impune deci, transformarea vechiului sistem al rețelei de circulație, intr-un nou sistem eficient, corespunzător unui oraș nou, cu vitalitate sporita in toate domeniile, producția materiala, activitatea administrativa, politico-sociala, strategica etc.

Se propun a fi executate elemente de infrastructura, caic sa conducă la realizarea si extinderea unui sistem avansat de dirijare a circulației care va duce la implementarea unui sistem centralizat de management al traficului.

Actuala trama stradala a Caii București este folosita atat de deținătorii de autovehicule, cat si dc operatorii de transport in comun, aceștia fiind beneficiarii directi ai prezentei relele de transport si ale viitoarelor investiții prevăzute pentru modernizarea, reabilitarea sau extinderea sa.

Transportul public de călători în Municipiul Craiova, este asigurat in principal de RAT Craiova, care dispune de o rețea de linii de tramvai si una de autobuze ce cuprind atat un traseu inelar ce străbate cele 4 zone industriale, traversând cartierul Craiovița Nouă - Gara - Pasajul Electro - zona industrială de Est - Str.Caracal - Parcul Romanescu - Str. Brcstei, cat si mai multe linii de autobuze cu caracter radial - concentric.

Linia de tramvai pe direcția E-V este compusă din patru tronsoane caracteristice, după cum urmează :

 • -   un tronson principal, care servește cea mai mare parte a orașului, cuprins între stația de benzină Calea Severinului și pasajul denivelat Electroputcrc, în lungime de 6,3 km cale dublă,

 • -   un tronson cuprins între pasajul denivelat Elcctroputere și fabrica de automobile Ford, în lungime de 3,3 km cale dublă, care servește Zona Industrială de Est,

 • -   un tronson cuprins între stația de benzină Calea Severinului și CLF, în lungime de 3,0 km cale dublă, care servește Zona industrială de Vest - Cernele,

 • -   un tronson în lungime de 4,6 km cale dublă, cuprins între CLF și zona industrială Ișalnița, care servește Combinatul Chimic.

In acest proiect se propune refacerea sistemului de management al traficului datorata schimbării geometriei intersecției Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda.

La aceasta intersecție trebuie sa se refaca semaforizarea si conectata la rețeaua de comunicare date a sistemului existent de management al traficului si pe urma integrarea in cadrul Centrului de Control existent, pentru a asigura prioritizarea tramvaiului la traversarea acestei intersecții, in raport cu traficul obișnuit, pentru aceasta fiind astfel necesare operațiuni de cablare, traversări ale caii de rulare, amplasare senzori si echipamente etc.

In ceea ce privește componenta de management al traficului, se va avea in vedere ca aceasta intersecție sa se conecteze la sistemul de management al traficului existent pe Calea București, pastrand toate echipamentele, dotările aferente sistemului de managament al traficului precum si functionalitatile, implementat anterior prin proiectul "Fluidizarea traficului ruder in municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest, prin reabilitarea bulevardului Decebal-Dacia" si extins ulterior prin proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului forței de munca intre cele doua platforme industriale ale polului de creștere Craiova'" — Lotul 2 - ,Realizare sistem de managementul traficului pe Calea București - B-dul Nicolae Titulescu - Calea Severinului din Municipiul Craiova".

Apele pluviale de pe actuala suprafața a străzii Traian Lalescu (strada nemodernizata) se scurg liber, la suprafața terenului. Pe traseul acesteia, intre intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu si intersecția cu Calea București nu exista rețea de canalizare pluviala.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda intre intersecția cu Calea București si intersecția cu Strada Mircesti (tronson ce se va largi la 4 benzi), sunt preluate parțial in zona celor doua intersecții si in intersecția cu strada Putnei , in lungul străzii neexistand rețea decanalizare pluviala.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind EVOLUȚIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Scopul documentației este realizarea unei artere de străpungere din nordul in sudul municipiului Craiova, continuarea străzii Traian Lalescu spre intersecția cu str. Calea București, strada de categ. II, adica cu 2 benzi de circulație pe sens, sensurile fiind separate printr-un spațiu verde. După intersecția cu str. Calea București se propune lărgirea la 4 benzi de circulație a străzii Henri Coanda pana la intersecția cu str. Mircesti de unde strada Henri Coanda are 4 benzi de circulație.

Prin refacerea sistemului de management al traficului se va realiza o mai buna fluenta a circulației de vehicule si pietoni cu consum minim de energie si timp, in condiții de siguranța si confort.

Documentația ce se va întocmi va avea in vedere următoarele cerințe, conform Temei de proiectare:

o calitativ procesul de proiectare sa se desfasoarc la standardele impuse in condițiile actuale;

o prevederea de elemente de semnalizare verticala si orizontala pentru buna desfășurare a circulației rutiere, atat pe timpul execuției obiectivului, cat si după finalizarea acestuia conform reglementarilor de circulație;

• prevederea de masuri pentru prevenirea încălcării normelor si legii protecției mediului;

© prevederea de masuri de protecție a muncii in procesul de execuție a obiectivului de investiții.

Prin refacerea sistemului de management al traficului in aceasta vor rezulta următoarele efecte benefice pentru transportul in comun din Municipiul Craiova:

 • -   simplificarea relațiilor in intersecție;

 • -   scăderea timpului de parcurgere de către vehiculele de transport in comun a tronsonului de drum cuprins in cadrul acestui proiect;

 • -   sistemul va putea permite implementarea unui soft de management al transportului in comun (nu face obiectul prezentului proiect);

 • -   pentru toate intersecțiile amplasate pe Calea București se pot instala, de asemenea, si echipamente care sa realizeze comunicația intre vehiculele de transport in comun si automatele de dirijare a circulației;

 • -   va creste numărul de calatori care folosesc transport public, prin eficientizarea acestuia, datorata in special de reducerea timpului de deplasare intre doua puncte de pe cele doua axe ale orașului

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Investiția reprezintă una din oportunitățile de revitalizarc a traficului urban din zona, face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. Realizarea investiției va crea condiții sporite de confort pentru participanții la trafic, atât localnici cât și aflați în tranzit.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - importanta normala determinata in conformitate cu HG nr. 766/21.11.1997. HG nr. 675/3.07.2002 si a "Metodologici de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor" - elaborata de ÎNCERC - Laborator SCB - BAP in aprilie 1996.

Stabilirea categoriei de importanta a construcției s-a făcut in baza Legii 10/1995, "Legea privind calitatea in construcții", cu respectarea "Regulamentului privind stabilirea categorici de importanta a construcțiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor" aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/l995 si a ll.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea categoriilor de importanta a construcțiilor".

Sistemul de management integrat al traficului va fi unul modern, dotat cu un sistem de supraveghere cu acoperire asupra sistemului rutier. In studiul de fezabilitate vor fi prevăzute lucrările și costurile aferente compatibilizării totale a subsistemelor componente ale sistemului de management al traficului și se va avea în vedere posibilitatea extinderii ulterioare spre alte intersecții sau subsisteme.

Subsistemele componente ale sistemului propus sunt:

o subsistem de control al traficului;

o   subsistem de monitorizare video a traficului;

o  subsistem de comunicații;

o subsistem dispecerat.

Implementarea unui sistem integrat de management al traficului va cuprinde cel puțin următoarele activități:

o Sistem de monitorizare video CCTV;

o Prioritizarea transportului in comun la trecerea prin intersecții

o Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecții

Sistemul de management integrat al traficului trebuie să îndeplinească unele condiții minimale, precum:

 • •   Lucru adaptiv la valorile traficului, cu număr predefinit de planuri de semaforizare pentru fiecare intersecție;

 • •   Detecția vehiculelor cu bucle inductive sau bucle virtuale (cu camere de video-detecție a vehiculelor sau alt sistem de detecție neintruziv);

° Posibilitatea extensiei sistemului prin includerea ulterioară și a altor intersecții;

 • •   Sistemul va permite adăugarea facilă, ulterior, a unui subsistem privind identificarea și alocarea selectivă cu prioritate de trecere pentru anumite categorii de vehicule (mijloace de transport public de persoane, ambulante, vehicule ale pompierilor, poliției, etc.);

° Sistemul va avertiza postul central de comandă referitor la defecțiunile apărute la nivelul detectorilor de trafic din teren, sau va detecta lipsa comunicării datelor dintr-o intersecție;

° Sistemul va oferi posibilitatea configurării timpilor de semaforizare dintr-o intersecție, de la postul central, trecerea în galben intermitent, sau instituirea de „roșu general” în intersecție.

0 Sistemul va permite supravegherea video în timp real a sistemului rutier, în zonele cu potențial de risc crescut;

° Comanda, centralizarea și supravegherea video se va face de la o locație centrală ce va avea și rol de nod de dispecerizare.

Soluția propusa in cadrul Studiului de fezabilitate va asigura următoarele facilitați:

o reducerea timpilor de așteptare si a numărului de opriri;

o creșterea siguranței circulației auto si pietonale;

o reducerea punctelor de conflict;

o fluenta mai marc a circulației auto;

o simplificarea relațiilor in intersecție;

o reducerea poluării chimice si sonore.

Documentația ce se va întocmi va avea in vedere următoarele cerințe, conform Caietului de Sarcini:

o calitativ, procesul de proiectare se va desfasoara la standardele impuse in condițiile actuale;

o   prevederea de masuri pentru prevenirea inculcării normelor si legii protecției mediului;

o   prevederea de masuri de protecție a muncii in procesul de execuție a obiectivului de

investiții.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII I OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1.   Particularitati ale amplasamentului:

   • 3.1.1.  Descrierea amplasamentului

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Municipiul Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Relieful municipiului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația Municipiului Craiova se ridică la 269.506 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 302.601 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,49%), cu o minoritate de romi (1,96%). Pentru 8,25% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,03%). Pentru 8,11% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Amplasamentul studiat se alia in intravilanul municipiului Craiova.

 • 3.1.2.  Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Străpungere str.Traian Lalescu-str. Calea București

Terenul pentru amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți:

 • 1.  La nord: strada existenta Henri Coanda

 • 2.  La est: blocuri de locuințe,

 • 3.  La sud: Calea București,

 • 4.  La vest: fabrica de pâine in curs de demolare

Lărgire la 4 benzi a străzii Ilenri Coanda

Terenul pentru amplasamentul studiat are armatoarele vecinătăți:

 • 5.  La nord: strada Henri Coanda

 • 6.  La est: clădiri dc locuințe,

 • 7.  La sud: Calea București,

 • 8.  La vest: clădiri de locuințe

 • 3.1.3. Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Nu este cazul

 • 3.1.4. Surse de poluare existente in zona

Lucrările cuprinse prezentate in prezentul proiect, nu reprezintă si nu produc surse de:

 • > poluare a apelor

 • >  poluare a aerului

 • >  zgomot si vibrații

 • >  radiații

 • >  poluare a solului si subsolului

 • >  poluare a ecosistemelor terestre si acvatice

 • >  poluarea așezărilor umane si a altor obiective de interes public

 • >  deșeuri de orice natura

 • >  substanțe toxice periculoase.

 • 3.1.5. Existența unor rețele edilitare, monumente istorice/de arhitectură, situri istorice etc. în amplasament,

care ar necesita relocare/protejare

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

Străzile sunt dotate cu următoarele utilitati:

 • -  rețea de alimentare cu apa;

 • -  rețea canalizare menajera;

 • -  rețea de distribuție gaze;

 • -  rețele electrice aeriene de joasa tensiune (LEA) precum si rețele de curenti slabi (telecomunicații), pozate aerian pe stâlpi poziționați la limita proprietăților. în zona exista rețele edilitare care alimentează blocurile de locuințe si spatiile comerciale sau de servicii existente: apa, canalizare, energie electrica, gaz. La laza următoare de proiectare, după obținerea tuturor avizelor, se va stabili daca sunt necesare relocări de utilitati.

- posibile interferențe cu monumente istoriee/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție - Nu este cazul

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională - Nu este cazul

 • 3.1.6. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct dc vedere morfologic, amplasamentul investigat, aparține zonei dc sud a Piemontului Getic. Acesta este alcătuit din dealuri si platouri piemontane.

Din punct de vedere geologic, teritoriul județului Dolj este alcătuit la suprafața d intr-o cuvertura de formațiuni recente, cuaternare, iar in lungul văilor apar la zi depozite de varsta Levantin.

Peste fundamentul cristalin al platformei Moesice (situat la adâncimi de peste 2500-3000m) se alia o serie de depozite sedimentare.

Acestea se pot separa in trei complexe stratigrafice:

- cuvertura inferioara a platformei constituita din roci carbonatice (calcare, dolomite) si detritice (gresii cuartitice si silicioase);

cuvertura intermediara alcatuita din roci detritice (gresii, marne, argile, nisipuri) cuvertura superioara de varsta cuaternara ce formează rocile la zi.

Pe zona investigata apar depozite cuaternare apartinand Holocenului Superior (qh2) urmate de depozite apartinand Pleistocenului Mediu si Superior (qp22-qp3).

Pleistocenul Mediu si Superior (qp22-qp3) este reprezentat de depozite constituite din prafuri argiloase, argile nisipoase si nisipuri prăfoase. Grosimea acestora este intre 5-10 m.

Din punct de vedere hidrologic, rețeaua hidrografica a teritoriului este reprezentata de râul Teslui, afluent al râului Jiu.

Din punct dc vedere climatic, amplasamentul studiat aparține subtimitului cu clima continentala. Regimul climatic este caracterizat prin veri nu prea calde, cu precipitații frecvente si ierni foarte reci, cu strat de zapada stabil pe o perioada destul de îndelungata.

Temperatura aerului: - media anuală este de cca. 10.80C; - maximă absolută: 41.00C; - minima absolută: - 27. In ceea ce privește precipitațiile atmosferice cantitatile medii anuale sunt de 600-700mm: cantități medii lunare - ianuarie: 28.2 mm; cantități medii lunare - iulie: 71.3 mm. Adâncimea de ingliet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 70-80 cm.

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului studiat se incadreaza conform SR 11100/1-93, în gradul 7/1 (MSK) de intensitate seismică, iar potrivit Normativul PI00/1-2013 valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0,20g și are o perioadă de colț Tc = l.Osec.Conform Normativului NP 074/2014, lucrarea supusa experlizarii se incadreaza in „categoria geotehnică 2”, cu risc geotehnic moderat, după cum reiese din următorul punctaj:

condiții de teren

- terenuri bune

2 pct.

apa subterana

- fara epuismente

1 pct.

clasif. construcției după categ. de importanta

- normala

2 pct.

vecinătăți

- risc major

3 pct.

zona seismica

- ag = 0,20g

2 pct.

TOTAL

10 puncte

Condițiile geotehnice ale amplasamentului

Sondajele executate au pus in evidenta urrnatoarea structura a sistemului rutier, pământurile identificate fiind încadrate in conformitate cu SR EN ISO 14688-1: 2005 identificarea si clasificarea pământurilor:

Tronson 1

 • -  pietriș cu nisip - 0.31 rn grosime;

 • -  patul drumului este reprezentat de nisip argilos, gălbui, tare - 0.69 m grosime (adâncime investigata).

Tronson 2

 • -  umpluturi (beton rezultat din demolări) > 0.60m grosime; patul drumului este reprezentat de nisip argilos

Tronson 3

 • -  umplutura din fragmente de cărămidă, moloz si praf nisipos - 0.80 m grosime;

 • -  patul drumului este reprezentat de nisip argilos, gălbui, tare - 0.40 m grosime (adâncime investigata).

Structura de detaliu a sistemului rutier, stratificatia terenului, precum si indicii geotelmici aferenti sistemului rutier (suplu - NP AND 550-99): tipul pamatului (conform SR EN ISO 14688-1: 2005) valoarea recomandata (valoare de proiectare) a modulului de elasticitate dinamic Ep conform NP 550/99 sensibilitatea la inghet (conform STAS 1709/2-90 adancimea de inghet (conform STAS 1709/1-90) sunt prezentate in tabelul sintetic, anexat prezentului studiu.

Indicii geotelmici caracteristici pământurilor din patul drumului, se incadreaza, conform literaturii de specialitate si a analizelor de laborator in următoarele domenii de variație prezentate in tabelul următor:

Stratc Sondaj

W %

Ip

Ic

W1

Wp

Nisip argilos gălbui, tare

8.3

13.7

>1

27.8

14.1

RIDICARE TOPOGRAFICA

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectării cat mai fidel si precis, s-a executat o ridicare topografica a construcțiilor si instalațiilor existente in teren (stâlpi, construcții, garduri, conducte, instalații, cămine, guri de scurgere, borduri) etc.

Pe baza ridicărilor topografice au fost stabilite elementele geometrice necesare proiectării acestei străzi. Studiul topografic este prezentat in volumul “Studiu topografic”.

DATELE SEISMICE SI CLIMATICE

Conform normativului PI00/1-2013 valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este ag = 0.20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate dc depășire.

Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de răspuns este 1.0 s.

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarca seismica a teritoriului, strada investigata se incadreaza la gradul 71 MSK, indicele corespunzând unei perioade de revenire de 50 de ani.

Zona în care sunt amplasate străzile prezintă un regim climatic general caracterizat printr-un grad de continentalism relativ accentuat cu amplitudini termice anotimpuale si anuale mari. Vara aerul tropical din SW condiționează o vreme deosebit de călduroasa si secetoasa iar iernile sunt reci si de cele mai multe ori cu zapada putina. Ninsorile sunt insotite de viscole care spulbera zapada din locurile expuse vânturilor, troienind in culoarele de vai si in locuri adăpostite. Ninsorile formează un strat de zapada cu grosimea cuprinsa intre 15-20.0 cm si dureaza cca 40-50 de zile. Temperatura aerului

 • -  temperatura (media anuala) intre si 10.8°;

 • -  temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsa intre 22.0° - 23.0° C;

 • -  temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este cuprinsa intre - 20o si - 3° C;

 • -  temperatura maxima absoluta de 40o C s-a înregistrat la Corabia;

 • -  temperatura minima absoluta de - 30o C si - 32°C

 • -  Precipitații atmosferice

 • -  cantitati medii anuale, intre 500 si 750 mm pe culmile montane cele mai înalte;

 • -  cantitati medii lunare maxime - iulie, intre 50.0- 70.0mm;

 • -  cantitati medii lunare minime - februarie, oscilează in jurul valorii 30.0-50.0 mm

Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona Municipiului Craiova este dc 70 - 80 cm.

Conform harții cu repartizarea după indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona investigata se situează la “tip climatic I” cu Im = -20 ....0.

Conform S'l'AS 1709/1-90, strada studiata se caracterizează prin indicele de inghet, exprimat in oC x zile, astfel: = 360 (sistem rutier “nerigid”)

Conform AND 605-2018, zona studiata se situează în "zona calda".

ÎNCADRAREA ÎN ZONE DE RISC

în conformitate cu prevederile „Legii nr.575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, municipiul Craiova se încadrează în următoarele poziții:

 • 1) Cutremure - zonă cu intensitatea seismică exprimată în grade MSK = VIII

 • 2) Inundații - nu există riscuri

 • 3) Alunecări de teren - zonă cu potențial scăzut -> mediu de producere a unor alunecări de lip primar.

  • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și TEHNOLOGIC

   • 3.2.1. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Categoria si clasa de importanta;

Conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, aceasta lucrare se încadrează in categoria de importanță „C”.

Potrivit STAS 10144/1/90, străzile caic fac obiectul proiectului se încadrează în străzi de categoria a II- a, - străzi care asigura accesele si legaturile local cu 4 benzi de circulație .

Regimul juridic

Strada Traian Lalescu si Henri Coanda ce lac obiectul prezentului studiu se afla amplasate in intravilanul Municipiului Craiova, de o parte si de alta a străzii Calea București. O parte din zonele care sunt propuse pentru dezvoltarea rețelei de transport sunt in domeniul privat urmând a se face o parte din suprafețele expropiate in urma studiului topografic pe care-1 va realiza proiectantul cu ajutorul Beneficiarului vor deveni proprietate a domeniului public. Situația definitiva se va stabili după întocmirea documentației cadastrale. Suprafața de teren ocupata de lucrările de drum este de 12980 mp.

Destinația construcției existente;

Cai de acces de utilitate publica.

 • 3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Valoarea de inventar a construcției;

Lungi mea străpungerii si lărgirii la 4 benzi a străzii Henri Coanda este:

Nr.

Denumire

Lungime

(m)

1

Străpungere Traian Lalescu

276

2

Lărgire la 4 benzi Str. Henri Coanda

353

TOTAL m

629

Concluziile raportului de expertiza tehnica

Evaluarea stării de degradare exprimata prin indicele global de degradare (IG) si prin indicele de degradare (ID) are la baza investigarea defecțiunilor structurii rutiere si a suprafeței acesteia si a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale. Structura străzii se prezintă cu defecte specifice de tipul fagasc, gropi, burdusiri, denivelări, cauzate de staționarea sau siroirca apelor pluviale pe partea carosabila dar si o descărcare necorespunzatoare a lor către debusee naturale. Strada nu are șanțuri iar pietruirea este in cea mai mare parte contaminata cu pamant.

Aprecierea cantitativa a degradărilor sc efectuează prin luarea in considerare a tuturor degradărilor întâlnite pe sectoarele investigate. Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare ID care sc determina prin raportarea suprafeței afectate de degradări la suprafața totala a pârtii carosabile.

Pe traseul analizat al străzii Traian Lalescu, exista un sector pietruit cu lungimea de 100 m si latimea de 20 m, folosit in prezent ca parcare. Pe o lungime de cca. 180 m, traseul străzii trece peste un teren viran neamenajat care debușează in Calea București. De la intersecția străzii Traian cu strada Arh. Ioan Mincu si pana la B-dul Deccbal strada este amenajata cu asfalt si are latimea de cca. 15 m, cu trotuare stanga / dreapta.

Cele mai frecvente degradări întâlnite in prezenta expertiza (zona dintre intersecția cu strada Arh. Ioan Mincu si pana in terenul viran ) sunt specifice unor suprafețe pietruite , pe alocuri betonate. Starea generala de degradare a acestei suprafețe se incadrcaza la calificativul „ Rau” .

Starea de viabilitate este determinata luând in considerare situația cca mai defavorabila pe sectorul de cca. 100 m lungime pietruit.

Strada Henri Coanda este asfaltata .

Aprecierea cantitativa a degradărilor se efectuează prin luarea in considerare a tuturor degradărilor întâlnite pe sectorul investigat. Starea de degradare este calculata conform cu CD 155 ținând cont de următoarele:

ID = S deg / S (m2) unde

S deg = Dl +0,7D2+0,7x0,5D3+0,2D4+D5 (m2)

S = suprafața pârtii carosabile (m2)

D1 = suprafața afectata de gropi si plombe;

D2 = suprafața afectata de faiantari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite;

D3 = suprafața afectata de fisuri si crăpături transversalesi longitudinale , rupturi de margine;

D4 = total suprafața poroasa cu ciupiturisuprafata incretita, suprafața siroita, suprafața exudata;

D5 = suprafața afectata de fagase longitudinale.

Strada Traian Lalescu are ID = 21.35 ceea ce-i conferă calificativul “ rau”.

Strada Henri Coanda arc ID = 10.23 ceea ce-i conferă calificativii “ mediocru”.

Cercetările efectuate în amplasament pun în evidență o stratificație a terenului de fundare pentru drumuri, alcătuită din argile prăfoase nisipoase, argile (P5).

Straturile rezultate in urma studiul geotchnic sunt următoarele:

 • -  Mixturi asfaltice

 • -  Piatra sparta

 • -  Balast

 • -  Pietruire existenta

 • -  Umpluturi

Strada Traian Lalescu investigata sc incadreaza in categoria tehnica II. Acestea va asigura un trafic încadrat la T2 (trafic greu), care va asigura o descărcare cu B-dul Decebal si străzile adiacente.

Strada investigata are o structura pietruita pe cca. 100 m de la intersecția cu strada Arh. Ioan Mincu către Calea București, iar pe restul de cca. 180 m, traseul străzii trece peste un teren viran.

O particularitate a acestei străzi o constituie, partea carosabila care in general in sens transversal se menține la valori de circa 15.00 m si va permite amenajarea unei suprafețe carosabile cu cate doua benzi pe sens despărțite printr-o zona mediana.

Strada Henri Coanda, este asfaltata si are un nivel de viabilitate actual încadrat la calificativul Mediocru. Partea carosabila actuala este de 6.00 ni, dar trotuarele sunt generoase cu lățimi de pana la 5.00 m, ceea ce creaza condiții favorabile de lărgire la patru benzi .

Variante constructive

Caile rutiere deservesc locuitorii din zona, asigurând accesul către obiective de interes economic facand legătură dintre partea de nord a Mun.Craiova cu partea de sud a municipiului, in special cu zona industriala, fabrica auto Ford si de asemenea cu drumul național 6.

Străzile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul către obiective de interes economic si descarcă trafic de reședința si este circulata in general de vehicole cu sarcina de pana la 3,5 t, sau întâmplător de vehicole limitate la osia standard 1 1,5 t.

Pentru dimensionarea straturilor din compoziția structurilor rutiere pe baza metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe îndeplinirea concomitenta a următoarelor criterii privind comportarea sub acțiunea traficului :

 • -  deformatia specifica de întindere admisibila la baza straturilor bitumonoase ;

 • -  deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.

 • -  Pentru structurile mixte :

 • -  deformatia specifica de întindere admisibila la baza straturilor bituminoase ;

 • -  tensiunea de întindere admisibila la baza straturilor din agregate stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici ;

 • -  deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul palului drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in funcție de lipul pământului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. Caracteristicile terenului de fundare vor respecta prevederile STAS 2914 si STAS 12253.

In conformitate cu standardul privind elementele geometrice ale drumurilor, ținând cont ca străzile investigate se incadreaza la categoria tehnica II, aceastea asigurând circulația misloacelor de transport in localitate, viteza de proiectare luata in calcul se va adapta la valoarrea de 50 km/li.

In profil transversal , latimea pârtii carosabile se determina in funcție de caracterul drumului si intensitatea orara de calcul a traficului echivalent , determinat conform STAS 7348-78. Latimea benzilor carosabile se va determina in funcție de tipul predominant de vehicole si viteza de proiectare dar si funcție de cerințele beneficiarului si PUZ-ul aprobat.

Strada Traian Lalescu si Casete de lărgire strada Henri Coanda

Soluția I

Se recomanda o structura flexibila cu trei straturi asfaltice , uzura , legătură si baza cu grosimile de 4 cm uzura, 6 cm legătură si 6 cm baza peste o fundație superioara din piatra sparta 20 cm si balast minim 25 cm si un material anticontaminant de tip geotextil sau nisip astfel:

 • -  4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (AND 605)

 • -  6 cm strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605)

 • -  6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB22.4 baza 50/70 (and 605)

 • -  fundație superioara din piatra sparta 20 cm

 • -  fundație inferioara 25 cm balast;

 • -  strat anticontaminant, antigeliv, anticapilar 7 cm nisip.

Soluția II

Se recomanda o structura semirigida cu trei straturi asfaltice , uzura , legătură si baza cu grosimile de 4 cm uzura, 6 cm legătură si 6 cm baza peste o fundație superioara din balast stabilizat 15 cm cm si balast minim 25 cm si un material anticontaminant de tip geotextil sau nisip astfel:

 • -  4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (AND 605)

 • -  6 cin strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605)

 • -  6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB22.4 baza 50/70 (and 605)

 • -  strat din balast stabilizat cu ciment 15 cm

 • -  fundație inferioara 25 cm balast;

 • -  strat anticontaminant, antigeliv, anticapilar 7 cm nisip.

Pentru existent pc strada Henri Coanda, se recomanda frezarea stratului actual de uzura si asternerea unui strat nou pe toata latimea proiectata.

Soluția finala se va alege pe baza unui calcul tehnico - economic, luând in considerare si cerințele beneficiarului. Soluția finala se verifica la acțiunea înghețului.

» Se vor amenaja trotuare pe ambele parti ale străzii cu un strat de Ba8 de 3 cm sau pavele autoblocante de 6 cm grosime peste un strat de beton de ciment CI6/20 de 10 cm si 10 cm fundație de balast (SRT I NP I 16-04) dar se pot proiecta si executa si SRT 3 sau SRT 5 din același NP I 16-04.

’ Pentru strada Traian Lalescu se recomanda ca in secțiune transversala partea carosabila sa aiba doua sensuri cu cate doua benzi de circulație de 3,50 m pe sens. Cele doua sensuri vor fi despărțite de o zona mediana verde de 1.00 m lățime încadrata cu bord ut i. Trotuarele vor avea latimea minima de 2.00 m.

8 Pentru strada Henri Coanda se recomanda amenajarea unui parti carosabile cu patru benzi cu latimea de 4 x 3.00 m si trotuare 2 x 2.50 m lățime.

8 Intersecția cu Calea București pe traseul străzilor Traian Lalescu si Henri Coanda se va semaforiza pentru dirijarea circulației.

8 Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin pante transversale si longitudinale cu descărcare la viitoarea canalizare pluviala amenajata pe sectorul in cauza.

8 Se recomanda proiectarea unei semnalizări verticale si orizontale conforme cu scria de standarde 1848 si reglementările in domeniu.

Proiectantul propune structuri de sistem pentru trotuare:

Soluția 1

 • - 3 cm BAS;

 • -  10 cm strat din beton C16/20;

 • -  lOcm strat de balast

Se vor exuta benzi de accelerare si decelerare pe strada Calea București la intersecțiile cu străzile Traian Lalescu si Henri Conada

Se vor demola stâlpii de iluminat din beton si se vor înlocui cu stâlpi electrici metalici

Proiectantul propune execuția unui sistem nou de iluminat exterior (rutier si pietonal) echipat cu stâlpi de iluminat din otel zincat, conici cu inaltimea cuprinsa intre 8.0 - 8.5m .

Prin propunerea descrisa mai sus sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale (SR13433) si internațional (C1E 30-2, CIE31).

Corpurile de iluminat descrise in prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale acestora vor fi definitivate in faza de proiectare PTh. Alegerea acestora va fi definitivata in urma calculelor luminotehnice.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se va folosi o rețea noua LES executata cu cabluri de eneregie din cupru armat, protejat in tuburi riflatc dimensionate corespunzător. In interiorul stâlpilor se va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY.

Toți stâlpi vor fi prevăzut i cu doze si siguranțe diferențiale.

SOLUȚIA 1 - “ bun “ - sistem integrat de trafic management

SUBSISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI

Odata cu refacerea sistemului in aceasta intersecție, se impune corelarea circulației tramvaielor cu circulația generala (vehicule si pietoni), prin acordare de prioritate a tramvaielor.

Pentru refacerea sistemului de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

Lucrările specifice semaforizării:

 • >  Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde.

Legaturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie. Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.Pentru traseele principale de canalizatie se vor folosi 2tuburi PI IDE d=110mm, iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu 1 tub PI IDE d=63mm.

 • >  Refolosirea canalizatie existente care nu va 11 afectata dc lucrările de lărgire drum.

 • > Realizare de camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

 • > Refolosirea camerelor de tragere care sunt in stare buna si nu sunt afectate prin lucrările dc lărgire drum

 • > Pozarea cablurilor de legătură a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legătură intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

 • >  Echiparea intersecției cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED.

 • >  Refolosirea semafoarelor existente cu relocarea acestora conform proiectului.

 • >  Dotarea automatului de dirijare a circulației, existent, cu echipamente care sa permită introducerea de multiprograme si cu posibilitatea dc a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive suplimentare, grupuri suplimentare etc)

 • >  S-au prevăzut montarea de stâlpi simpli si stâlpi cu console precum si folosirea stâlpilor exitenti.

 • >  Fiecare semafor pietonal, va fi prevăzută cu dispozitiv acustic (pentru persoane cu disabilitati)

 • >  Montarea de bucle inductive de trafic inductive in carosabil, care sa permită identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor.

S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare, la linia de stop si in spate la 50-100m, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație.

După realizarea buclelor dc detecție a traficului inductive, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

 • >  Refacerea comunicației prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul de Control.

Fiecare traseu de Fibra optica are in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

> Refacerea branșamentului electric afectat de lucrările de lărgire drum.

SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

Fiecare intersecție, este prevăzută cu un sistem de monitorizarea video conectat la Centrul de Control.

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda, este prevăzută cu un sistem dc monitorizarea video

Pentru realizarea acestui proiect se va refolosi camera video de supraveghere IP de exterior si echipamentul de transmitere date.

SUBSISTEM DE COMUNICAȚII

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda, era prevăzută cu un sistem de comunicații cu intersecția Calea Bucuresti-Str.Sararilor si intersecția Calea Bucuresti-Str. Petre Ispirescu.

Se va reface comunicația prin fibra optica intre aceste intersecții, afectata dc lucrările dc drum, ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

Soluția aleasa pentru acest subsistem deriva din tipul de camere video folosit si din distanta mare pana la locația de instalare a Centrului de Comanda. Transmiterea imaginilor de la subsistemul de culegere dc date se va face pe suport cablu fibra optica folosind protocolul IP.

SUBSISTEM DISPECERAT

Prezenta intersecție este integrata in Managementul Traficului din municipiul Craiova si toate licențele sunt bune si vor fi refolosite :

0 Integrarea intersecției in cadrul aplicației UTC management de trafic

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare a defectelor (FMS)

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare video - asigura gestiunea imaginilor din teren la nivel dc operator, atât pentru fluxurile operaționale in timp real cat si pentru cele înregistrare, pentru vizualizarea si stocarea camerelor video

SOLUȚIA 2 - fara investiție

In prezent, traficul rutier este gestionat cu ajutorul sistemului existent.

Pastrarca modelului de trafic existent, fara intervenție, nu implica nici o investiție, dar limitează evoluția urbanistica si generala a orașului, datorita aspectelor prezentate mai jos:

o Creșterea continua a numărului de vehicule la nivelul orașului in condițiile păstrării unei infrastructuri rutiere cu capacitate limitata;

o Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului;

o   Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim;

o   Creșterea timpilor de deplasare in oraș, cu o estimare de durata de max. 2h / tranzit axial;

o Scăderea dramatica a numărului de calatori care folosesc transportul in comun datorita performantelor deosebit de reduse ale acestuia;

o De asemenea, lipsa intervenției concrete asupra sistemului rutier va duce la inrautatirea condițiilor de mediu in special in zona centrala a orașului, respectiv:

o Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice si cu efect de sera (CO, CO2, NOx ctc.) cu efecte dezastruoase asupra calitatii vieții cetățenilor si, ca efect secundar, asupra stării de sanatate a populației la nivel general;

o Creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației;

Menționam ca in cadrul analizei s-a avut in vedere creșterea continua a numărului de vehicule la nivelul Muncipiului Craiova, conform statisticilor publicate, acesta urmând sa creasca continuu, urmând un trend crescător de cca. +3,5% - +7,5%.

In cazul aplicării scenariului 0 (zero), ținând cont de previziunile privind creșterea traficului in Municipiul Craiova, pentru desfasurarea traficului in condiții acceptabile dc siguranța si fluiditate, se impune ca intersecțiile cu trafic maxim sa fie dirijate manual, cel puțin in perioadele de vârf de trafic (aprox. 4 ore pe zi, impartite in 2 segmente de evaluare). Pentru aceasta, va fi necesara creșterea cu 100% a numărului de polițiști specializați in dirijare rutiera, aceștia urmând sa asigure monitorizarea si fluidizarea traficului in teren. Polițiștii vor trebui dotati cu echipamente de comunicații (statii radio si consumabilele aferente) si accesorii specifice. In condițiile in care, începând cu 2011, legislația impune municipalităților sa asigure dirijarea circulației, Primăria va acoperi toate costurile directe (salarii, echipamente, mașini etc.) precum si cele indirecte si de mentenanta (licențierea canalelor de comunicații, mentenanta echipamentelor etc.).

SCURGEREA APELOR

Preluarea apelor pluviale dc pe suprafețele asfaltate ale străzii Traian Lalescu modernizata si trotuarele aferente precum si de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi s-a realizai prin guri de scurgere cu sifon si depozit amplasate de o parte si de alta a străzilor la distante de maximum 50m intre ele. In intersecții s-au prevăzut guri de scurgere in cele patru puncte ale intersecției.

Gurile de scurgere tip STAS 6701/82, vor fi racordate la colectoarele de canalizare, in căminele dc vizitare prin tuburi PVC Du 200 mm.

Rețeaua de canalizare este compusa din trei tronsoane, din PVC Du 315 - 500 mm.

Apele pluviale de pe suprafața Străzii Traian Lalescu, modernizata, intre intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu si intersecția cu Calea București sunt preluate pc o lungime de circa 280 m, cu tuburi PVC 315mm si 400 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 140 m, cu tuburi PVC Du315mm si Dn500 mm si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Strada Mirccsti. Tronsonul de canalizare, sunt preluate pe o lungime dc circa 190 m, cu tuburi PVC Dn315mm Dn400mm si Dn500 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Strada Mirccsti, actualul capat al Străzii Henri Coanda modernizata. .

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, dc schimbare de direcție si respectiv cămine de intersecție si sunt alcătuite din :

©  - fundație din beton simplu Bc 10 (B150)

o - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m;

o - placa prefabricata între camera de lucru si coșul de acces pentru reducerea secțiunii;

o - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m;

o - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama-capac;

o - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor;

o - capac si rama din fonta conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu balama;

o - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 020 mm;

o - mortar M100 pentru etansarea îmbinărilor;

o - tencuieli cu mortar de ciment M 100, dc 2 cm grosime la bancheta si radier.

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2,00m la bancheta, camera de lucru DnlOOcm va fi înlocuita cu cos de acces DnSOcin conf. STAS 2448/82.

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se executa rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului dc canal, iar în pereții fundației se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. în aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PVC ale canalului proiectat .

Pentru toate lucrările ce urmeaza a se executa, proiectantul propune Soluția 1.

 • 3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Nu este cazul.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

Costurile estimative ale investiției sunt descrise detaliat în Devizul General, este atașat prezentului memoriu.

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, eu luarea in considerare a costurilor unor

in vestitii similare:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

Costul estimativ al investiției este de 11.148.463,36 lei cu TVA inclus, respectiv 9.376.496,78 Iei iară TVA, din care 4.577.897,28 lei reprezintă construcții-niontaj;

După cum se poate urmări in devizul general al proiectului, costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu asigurarea si amenajarea terenului, a utilităților, cheltuieli de proiectare, studii de teren, obținerea avizelor si acordurilor, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea șantierului, taxe legale, cheltuieli neprevăzute precum si cheltuielile cu darea in exploatare.

 • - costurile estimative de operare pe durata nor mat a de viata/amortizare a investiției:

nu este cazul

 • 3.4. Studii de specialitate, În funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, DUPĂ CAZ

Studiu topografic - atașat acestei documentații

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectării cat mai fidel si precis, s-a executat o ridicare topografica a construcțiilor si instalațiilor existente in teren (stâlpi, construcții, garduri, conducte, instalații, cămine, guri de scurgere, borduri) etc.

Pe baza ridicărilor topografice au fost stabilite elementele geometrice necesare proiectării acestei străzi.Studiul topografic este prezentat in volumul “Studiu topografic”.

Studiu geotehnic - atașat acestei documentații

Pentru stabilirea grosimii si alcătuirii sistemului rutier existent, precum si pentru determinarea naturii litologice a "patului drumului" si a terenului din zona, au fost executate un număr de 2 sondaje geotehnice de tipul puțurilor de vizitare/slituri (PV) amplasate la marginea drumului. Adâncimea de investigare cu acest tip de sondaj geotchnic a fost de 1.00-1.20 m. Din sondaje au fost prelevate probe de pamant tulburate care au fost analizate in laboratorul de specialitate.

Studiu de circulație - atașat acestei documentații

Studiul de circulație este parte a documentației „Străpungere str. Traian Lalescu - str. Calea București - SF” si răspunde cerințelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr. 1080/13.06.2018 si temei de proiectare realizate de către proiectantul general S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L., la solicitarea investitorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, pentru determinarea impactului traficului rezultat prin realizarea străpungerii străzii Traian Lalescu in Calea București asupra condițiilor de desfășurare a circulației in intersecția Calea Bucuresti-Strada Henri Coanda-Strada Traian Lalescu.

Obiectivul studiului este determinarea impactului traficului in intersecția Calea Bucuresti-Strada Henri Coanda-Strada Traian Lalescu si prezentarea propunerilor pentru dezvoltarea optima a rețelei stradale si reglementarea circulației. Rezultatele studiului fundamentează realizarea deciziilor optime evitând investițiile nejustificate sau performantele reduse ale proiectului realizat. Determinarea precisa a performantelor rețelei de transport se realizează prin analiza de tip comparativ intre indicatorii de performanta specifici rețelei de transport actuale si celei proiectate, considerând creșterea prognozata a traficului pe Calea București, Strada Henri Coanda, strada Traian Lalescu.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 8 luni, conform Graficului de realizare a investiției.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Activitatea


1 Excavare sistem rutier


2 Aducere la cota cămine rețele utilitati


Strat de fundație din balast


Strat de fundație din piatra sparta


Strat de mixtura asfaltica AB22.4 baza50/70


6 Strat de legătură din BAD22.4 leg50/70


7 Strat de uzura din BA 16 ru!50/70


8 Strat de fundație trotuare


9 Strat de reziztenta trotuare din beton


10


Strat de asfalt trotuare


11 Semaforizare


12


Instalații electrice


13


Canalizare pluviala


14


Semnalizări si marcaje • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1.  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Analiza economico-financiară a fost realizată conform recomandărilor cuprinse în „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioada de programare.

Pentru proiectul „Străpungere strada Traian Lalescu - strada Calea București”, rata standard de actualizare luată în calcul în analiza financiara este de r = 5%, conform recomandărilor din Ordinul Ministerului Dezvoltării „Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 - Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

Realizarea investiției va crea condiții sporite de confort pentru participanții la trafic, atât localnici cât și aflați în tranzit.

De asemenea, prin evidențierea celor două zone industriale și a traseelor pentru traficul greu vor fi create premisele desfășurării unei circulații mai fluente și civilizate, în special pentru conducătorii de vehicule străini, care vor trebui să ajungă într-un anume loc din cele două zone industriale.

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 15 ani conform recomandărilor din Ordinul Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Locuințelor „Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”. Perioada de analiză este compusă din 15 ani.

Durata economică de viață a proiectului reprezintă perioada în care proiectul produce efecte și este considerată a fi de 20 de ani.

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici și naturali, inclusiv de SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Pentru proiectul de investiție s-a efectuat o analiza de risc calitativa (prezentata descriptiv) pentru riscurile care pot aparea pe parcursul implementării investiției si s-au luat in vedere masuri de diminuare a acestora.

Au fost luate in considerare următoarele categorii de riscuri:

Riscuri tehnice

 • >     care pot duce la disfuncționalități în exploatare, cu creșterea costurilor de exploatare:

o greșeli de proiectare (subdimensionate structurii rutiere, amenajarea greșită a scurgerii apelor etc.);

o greșeli în execuție (lucrări ascunse recepționate Iară a fi verificate, defecte de material, etc);

 • >      care pot duce la sistarea finanțării

o ncfmalizarea la timp a proiectului, cu riscul de a depăși perioada de finanțare;

o depășirea termenului de execuție datorită incapacității constructorului de a finaliza lucrările, fapt ce poate duce la depășirea perioadei de finanțare;

 • >     care pot duce la costuri suplimentare

o rezilierea contractului de execuție, ce implică costuri suplimentare cu organizarea unei noi licitații, conservarea lucrărilor, etc.

o afectarea unor rețele edilitare subterane de care nu s-a știut.

o Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

o Dificultăți in angajarea si instruirea personalului specializat in întreținerea si exploatarea noilor instalații.

Administrarea riscurilor tehnice consta in:

o Planificarea logica si cronologica a acti vitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • • Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

© Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

o Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand vasta experiența in domeniu;

 • • Se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

© Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

o Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

» Se va pune accent pe proiecția si conservarea mediului înconjurător;

® Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalațiilor instruirea personalului responsabil cu întreținerea si exploatarea acestora.

Etapele procesului de management al riscului sunt următoarele:

© Crearea unui plan de management a riscurilor;

o Identificarea riscului;

 • • Analiza calitativă a riscurilor;

o Analiza cantitativă a riscurilor;

© Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

o Monitorizarea riscurilor cunoscute și cercetarea posibilității de apariție a unor noi riscuri.

Crearea unui plan de management al riscurilor

Având în vedere ultimele cercetări în domeniu, riscul este un eveniment incert care arc un impact negativ sau pozitiv asupra proiectului.

Pentru elaborarea unui plan de management al riscului trebuie ținut cont de următoarele elemente de bază:

o probabilitatea de apariție;

o impactul produs, acesta putând lî pozitiv sau negativ;

o moment de apariție, frecvență.

Identificarea riscurilor

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

o analiza SWOT,

o tehnica Delphi;

0 brainstorming;

o interviu;

o identificarea cauzelor sursă.

In lumina celor de mai sus, au fost identificate potențialele riscuri ale proiectului:

Riscuri:

o Ncrespectarca scadențelor de plată, conform contractului

o Proiectarea defectuoasă sau executarea defectuoasă a lucrărilor

o Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției, din cauza interesului scăzut pentru locurile de muncă create de proiect

o întârzieri în realizarea lucrărilor de construcții datorita condițiilor meteorologice nefavorabile.

o Creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție a utilajelor și ecliipamentelor stipulate în deviz și nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției.

© Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții din cauza gradului redus de participare la licitații și numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor.

o Instabilitatea legislativă frecvența modificărilor de ordin legislativ.

© Posibile neconcordanțe între strategiile locale și cele naționale.

 • •   Lipsa surselor financiare pentru cofinanțare.

© întârzieri în realizarea lucrărilor de construcții din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiție. Temperaturile excesiv de ridicate vara, precum și temperaturile scăzute din timpul iernii din ultimii ani, a dus la probleme în aprecierea unui grafic de realizare a investiției realist dc către constructori.

o Se va pune mare accent pe etapele de verificare a proiectării, se va supraveghea modul de execuție a lucrărilor și se va implementa un plan riguros dc supervizare a lucrărilor de execuție.

« Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții din cauza gradului redus de participare la licitații și numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor au dus la întârzieri în implementarea investiției. Aceste întârzieri sunt cauzate de lipsa de interes a furnizorilor pentru participarea la licitații, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de contractare estimate

® Neîncadrarea în termenii financiari stipulați în deviz și nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției. Aceste întârzieri se datorează unei proaste corelații între condițiile financiare și de timp stipulate în documentele de licitație și posibilitățile reale ale antreprenorilor.

 • •   Nerespectarea scadențelor de plată, în conformitate cu prevederile contractului, au determinat grave decalaje între momentul planificat al plății și cel al plății efective. Se consideră că aceste decalaje relativ la calendarul de plăți poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

o Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției, din cauza interesului scăzut pentru locurile de muncă create de proiect, cu impact asupra termenului de dare în funcțiune a investiției. Având în vedere că în prezent pe piața dc profil există o penurie de forță dc muncă calificată s-a luat în considerare dezinteresul forței de muncă pentru posturile care vor fi scoase la concurs.

Analiza calitativă a riscurilor

Prin analiza calitativă a riscurilor se determină metodele dc măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea acestor metode riscurilor identificate.

Riscurile se vor evalua în funcție de probabilitatea de apariție și de impactul produs. Din punct de vedere al probabilității de apariție și al impactului produs acestea pot fi:

• scăzute - probabilitatea de apariție fiind foarte redusă, riscurile fiind ignorate;

o medii - impunându-se precauție la această categorie de riscuri;

© mari - impunând-se crearea unui plan de management al acestor riscuri.

Din punct de vedere al riscurilor implicate de implementarea acestui proiect, probabilitatea de apariție și impactul produs este următoarea:

 • a) riscuri cu probabilitate scăzută de apariție și impact redus:

o Posibile neconcordanțe între strategiile locale și cele naționale;

© Aceste riscuri nu vor 1! luate în calcul la elaborarea unui plan de răspuns;

 • b) riscuri cu probabilitate medie de apariție și impact mediu:

o nerespectarea scadențelor dc plată, în conformitate cu prevederile contractului;

o instabilitatea legislativă și frecvența modificărilor de ordin legislativ;

 • c) riscuri cu probabilitate mare de apariție și impact mare:

o neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției, din cauza interesului scăzut pentru locurile de muncă create de proiect;

o creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție a utilajelor și echipamentelor stipulate în deviz și nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției;

© obligativitatea repetării procedurilor de achiziții, din cauza gradului redus de participare la licitații și numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;

» întârzieri în realizarea lucrărilor de construcții, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;

o lipsa surselor financiare pentru cofinanțare;

o pentru această categorie de riscuri se va elabora un plan de acțiune.

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura dc specialitate se împart în următoarele categorii:

 • •   reducerea riscului - sc reduc consecințele impactului negativ al riscului prin anumite acțiuni ce vor fi întreprinse;

 • •   evitarea riscului - se dorește eliminarea apariției riscului printr-o seric dc acțiuni ce vor li întreprinse;

 • •   transferul riscului - se dorește reducerea consecințelor impactului negativ al riscului prin contracte de asigurare, transferând o parte din costuri asigurătorului;

q planuri de rezervă ce vor fi folosite în momentul apariției riscurilor;

Următoarele tehnici de control și acțiuni vor fi întreprinse pentru reducerea și eliminarea consecințelor impactului negativ al riscurilor identificate în cadrul proiectului:

o neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției, din cauza interesului scăzut pentru locurile de muncă create de proiect;

o pentru evitarea riscului se vor folosi grile de salarizare motivante;

o pentru reducerea riscului sc vor aloca suficiente resurse financiare și dc timp, pentru realizarea de sesiuni de recrutare

 • •   creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție a utilajelor și echipamentelor stipulate în deviz și nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției;

o pentru evitarea riscului, devizul general trebuie să fie elaborat realist, luând-se în considerare toate cheltuielile pricinuite de implementarea investiției;

® de asemenea, se vor lua în considerare și cheltuielile neprevăzute, creând-se anumite rezerve;

© pentru reducerea riscului, contractul trebuie să conțină clauze de penalizare;

o obligativitatea repetării procedurilor dc achiziții, din cauza gradului redus dc participare la licitații și numărului marc dc oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;

® pentru evitarea riscului, sc vor identifica la timp posibilii furnizori, creându-sc condițiile pentru finalizarea contractelor de furnizare de servicii bunuri și lucrări;

o întârzieri în realizarea lucrărilor de construcții, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile;

o pentru reducerea riscului în realizarea graficului de timp al activităților se va ține cont de condițiile meteorologice, organizând-se temeinic activitățile și beneficiind de o rezervă de timp;

o lipsa surselor financiare pentru cofinanțare;

o pentru reducerea riscului, se va asigura în bugetul local suma necesară realizării investiției.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

în perioada de execuție, antreprenorul își va lua toate măsurile, în ccca ce privește consumul de utilități, pentru terminarea lucrărilor în cele mai bune condiții.

 • 4.4. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Realizarea investitei va avea un impact pozitiv asupra vieții sociale si culturale din municipiu. După executarea lucrărilor, se vor crea condiții optime de funcționare si se va asigura siguranța pietonilor. Obiectivul general la care proiectul contribuie, se refera la imbunatatirca traficului in Mun.Craiova, permițând o mai ușoara legătură dintre cartierele din nordul municipiului cu cele din sud, de asemenea realizarea legăturii cu zona industriala in speța fabrica Ford si legătură cu DN6.

Din punct de vedere economic, aceasta oferă avantajul economiei de scară a operațiunilor executate integrat, dar și reducerea cheltuielilor administrative și simplificarea procedurilor, în timp ce tratarea lor individuală ar induce întârzieri în implementare.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri dc muncă create în faza de execuție: aproximativ 20 locuri de muncă. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0 locuri de muncă.

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor

protejate, după caz;

Pentru acest proiect nu a fost necesară realizarea Studiului de Impact asupra Mediului. Proiectul nu se supune procedurilor de reglementare din punct de vedere a proiecției mediului”.

Impactul obiectivului dc investit ie raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul.

 • 4.5.  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Principalii beneficiari ai lucrărilor proiectate sunt participanții la trafic, atât cei autohtoni, cât și cei aflați în tranzit sau care vizitează orașul cu diverse interese, personale sau de afaceri.

Refacerea zonelor urbane constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunitățile urbane, cum este cazul municipiului Craiova. Zonele neadecvate reprezintă unul din elementele principale care contribuie la menținerea decalajului accentuat dintre zonele rurale și urbane și reprezintă o piedică în calea procesului dc dezvoltare socio-economică.

 • 4.6.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Modelul dc analiză financiară a proiectului va analiza „cash-flow-1” financiar consolidat și incremental, generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiționale, a costurilor cu întreținerea, generale de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioadă de analiză precum și a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

o Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) a proiectului;

o Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) a proiectului;

o Raportul Beneficiu / Cost (R B / C) și

® Fuxul de Numerar Cumulat (FNC).

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionale ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionatc.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate dc referință pentru a evalua performanța proiectului propus. în Documentul de lucru nr. 4 al Direcției Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri dc infrastructuri.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul în care acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentară).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul dc timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (Lei, cu TVA, prețuri constante 2019):

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investiția

2019

Sume transferate din bugetul local

RON

Costuri de întreținere si operare

RON

Costuri totale cu investiția

RON

9,376,496.78

Total cheltuieli

RON

9,376,496.78

Flux de numerar

RON

(9,376,496.78)

Flux de numerar actualizat

RON

(9,376,496.78)

Factor de actualizare

1.00

Rata rentabilității financiare in raport cu investiția

%

-9.84%

Venitul net actualizat in raport cu investiția

RON

(8,742,637)

Total costuri actualizate

RON

Total venituri actualizate

RON

Raportul cost/beneficii

0.01

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE Șl RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Această analiză are drept scop să stabilească:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare

• măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluată prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-cconomica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

® HEATCO - „Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Projcct Assessment, Dcliverable 5”, 2004;

o „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 - Comisia Europeană

n „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” - elaborat de Jaspcrs.

© Mașter Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național dc Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Mașter Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei dc Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor în anul 2014;

Analizele cost-beneficiu financiare și economice vor avea ca dale de intrare rezultatele evaluărilor tehnice și ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului și se vor fundamenta pe reglementările tehnice în vigoare în Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situația actuală. Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discountcd Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa dc funcționare, ajustând această diferență cu un factor dc actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de bază al evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizată în prețuri fixe, pentru anul de bază al analizei 2018, echivalent cu anul de bază al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate în prețuri constante 2019.

 • 4.8.  Analiza de senzitivitate

Nu este cazul

 • 4.9.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire / diminuare a riscurilor

La fel ca orice alt proiect, și prezentul proiect poate fi amenințat de anumite riscuri interne și externe. Riscurile și măsurile de prevenire a acestora sunt prezentate în continuare:

Riscuri interne

Riscul de abandonare a lucrării de către constructor

Măsuri de prevenire a riscului: caietele de sarcini prezentate în cadrul proiectului trebuie să fie foarte bine întocmite, pentru a se stabili drepturile și obligațiile constructorului. De asemenea, relațiile contractuale și clauzele din contract trebuie întocmite corespunzător.

Riscul de execuție necorespunzătoare a lucrărilor contractate

Măsuri de prevenire a riscului: selectarea constructorului prin procedura de achiziție publică va avea în vedere ca acesta să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile dc execuție și se va desemna un diriginte de șantier cu experiență în domeniul tipului respectiv de execuție tehnică;

Riscul de a nu se respecta graficul de execuție

Măsuri de prevenire a riscului: în contract se vor stipula penalități pentru orice întârzieri datorate constructorului și Plata contravalorii totale a lucrării se va face după recepția finală.

Riscuri referitoare la resursele necesare indeplinirii proietului: costuri mai mari decât cele anticipate, calitate necorespunzătoare sau indisponibilitatea unei cantități suficiente

Măsuri de prevenire a riscurilor: constructorul poate gestiona riscul prin contracte de aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității materialelor.

Riscul unei calități necorespunzătoare a proiectării si/sau a lucrărilor efectuate

Măsuri de prevenire a riscului: investitorul va introduce în contracte, pe care le va încheia cu proiectantul tehnic și cu constructorul, clauze de garanție a lucrărilor efectuate.

Riscul ca beneficiarul sa nu poată asigura resursele financiare la timp și în cuantumuri suficiente

Măsuri de prevenire a riscului: efectuarea unei analize de către investitor a angajamentelor sale, în care să se țină cont de programarea investiției de amenajarea a drumurilor.

Riscuri externe

Riscuri externe de natură economică, care vizează efectele negative alo croștorii ratei inflației și creșterii preturilor la materialele de construcții.

Măsuri de prevenire a riscurilor: executantul va încerca să menționeze în contractul încheiat cu beneficiarul, o clauză de indexare a prețului sau să prevadă în cadrul procentului aferent cheltuielilor indirecte o rată de evoluție a prețurilor pe perioada de implementare a proiectului.

Riscuri externe de natură socială, care vizează creșterea costurilor forței de muncă sau anumite mișcări sindicale din domeniul construcțiilor

Măsuri de prevenire a riscurilor: beneficiarul se va asigura, la demararea procedurii de achiziție publică, că poate câștiga contractul doar o companie de construcții cu o anumită reputație și experiență în domeniu.

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR

Pentru realizarea proiectului se recomanda analizarea a doua variante de structuri rutiere si anume:

Varianta 1 - sistem rutier flexibil

e   4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (AND 605)

•   6 cm strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605)

o 6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB22.4 baza 50/70 (and 605)

© fundație superioara din piatra sparta 20 cm

o fundație inferioara 25 cm balast;

o strat anticontaminant, antigeliv, anticapilar 7 cm nisip.

Varianta 2 - sistem rutier semirigid

o   4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (AND 605)

©   6 cm strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605)

©   6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB22.4 baza 50/70 (and 605)

o strat din balast stabilizat cu ciment 15 cm

© fundație inferioara 25 cm balast;

© strat anticontaminant, antigeliv, anticapilar 7 cm nisip.

Proiectantul propune structuri de sistem pentru trotuare:

Varianta 1

 • - 3 cm BAS;

 • -  10 cm strat din beton CI6/20;

 • -  1 Ocm strat de balast

Cele doua scenarii prezentate se deosebesc din punct de vedere al costurilor necesare, a condițiilor tehnice de realizare si a condițiilor de întreținere.

Din punct de vedere tehnic ambele soluții sunt viabile, verificând valorile de trafic.

Proiectantul propune execuția unui sistem nou dc iluminat exterior (rutier si pietonal) echipat cu stâlpi de iluminat din otel zincat, conici cu inaltimea cuprinsa intre 8.0 - 8.5m .

Prin propunerea descrisa mai sus sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale (SR13433) si internațional (C1E 30-2, C1E31).

Corpurile de iluminat descrise in prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale acestora vor fi definitivate in faza de proiectare PTh. Alegerea acestora va fi definitivata in urma calculelor luminotehnice.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se va folosi o rețea noua LES executata cu cabluri de eneregie din cupru armat, protejat in tuburi riflate dimensionate corespunzător. In interiorul stâlpilor se va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY.

Toți stâlpi vor fi prevazuti cu doze si siguranțe diferențiale.

SOLUȚIA 1 sistem integrat de trafic management

Odata cu refacerea sistemului in aceasta intersecție, se impune corelarea circulației tramvaielor cu circulația generala (vehicule si pietoni), prin acordare de prioritate a tramvaielor.

Pentru refacerea sistemului de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

Lucrările specifice semaforizării:

 • >  Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde.

 • >  Refolosirca canalizatie existente care nu va fi afectata de lucrările dc lărgire drum.

 • > Realizare de camere de tragere cu capac

 • >  Refolosirea camerelor de tragere care sunt in stare buna si nu sunt afectate prin lucrările de lărgire drum

 • > Pozarea cablurilor de legătură a semafoarelor

 • >  Echiparea intersecției cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED.

 • > Refolosirea semafoarelor existente.

 • >  Dotarea automatului de dirijare a circulației, existent, cu echipamente care sa permită introducerea dc multiprograme si cu posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive suplimentare , grupuri suplimentare etc)

 • >  S-au prevăzut montarea dc stâlpi simpli si stâlpi cu console precum si folosirea stâlpilor exitenti.

 • >  Fiecare semafor pietonal, va fi prevăzută cu dispozitiv acustic (pentru persoane cu disabilitati)

 • >  Montarea de bucle inductive dc trafic inductive in carosabil, care sa permită identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor

S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare, la linia de stop si in spate la 50-100m, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație..

După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

 • >  Refacerea comunicației prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul de Control.

Fiecare traseu de fibra optica arc in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

> Refacerea branșamentului electric afectat de lucrările de lărgire drum.

SOLUȚIA 2 - fara investiție

In prezent, traficul rutier este gestionat cu ajutorul sistemului existent.

Pastrarea modelului de trafic existent, fara intervenție, nu implica nici o investiție, dar limitează evoluția urbanistica si generala a orașului.:

SCURGEREA APELOR

Preluarea apelor pluviale de pe suprafețele asfaltate ale străzii Traian Lalescu modernizata si trotuarele aferente precum si de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi s-a realizat prin guri de scurgere cu sifon si depozit amplasate de o parte si de alta a străzilor la distante de maximum 50m intre ele. In intersecții s-au prevăzut guri de scurgere in cele patru puncte ale intersecției.

Gurile de scurgere tip STAS 6701/82, vor fi racordate la colectoarele de canalizare, in căminele de vizitare prin tuburi PVC Dn 200 mm.

Rețeaua de canalizare este compusa din trei tronsoane, din PVC Dn 315 - 500 mm.

Apele pluviale de pe suprafața Străzii Traian Lalescu, modernizata, intre intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 280 m, cu tuburi PVC 315mm si 400 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 140 m, cu tuburi PVC Dn315mm si Dn500 mm si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Strada Mircesti. Tronsonul de canalizare, sunt preluate pe o lungime de circa 190 m, cu tuburi PVC Dn315mm Dn400mm si Dn500 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Strada Mircesti, actualul capat al Străzii Henri Coanda modernizata. .

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, de schimbare de direcție si respectiv cămine de intersecție si sunt alcătuite din :

©  - fundație din beton simplu Bc 10 (B150)

©  - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m;

© - placa prefabricata între camera de lucru si coșul de acces pentru reducerea secțiunii;

©  - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m;

©  - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama-capac;

•  - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor;

©  - capac si rama din fonta conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu balama;

®  - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 020 mm;

©  - mortar M100 pentru etansarca îmbinărilor;

©  - tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta si radier.

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2,00m la bancheta, camera de lucru DnlOOcm va fi înlocuita cu cos de acces Dn80cm conf. STAS 2448/82.

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se executa rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar în pereții fundației se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. în aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PVC ale canalului proiectat.

A vantajele soluției 1

• se pretează pe drumuri cu trafic GREU si foarte GREU

 • •   ușurința in execuție ținând cont ca pe străzi avem relele de canalizare menajera si se va proiecta o noua canalizare pluviala

 • •   posibilitatea circulației in timpul execuției, permițând circulația rutiera si pietonala a riveranilor

 • •   cheltuieli cu intretinerea si cu investiția mai reduse

 • •   greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de imbracamintile din beton

° prezintă un confort la rulare mai mare decât imbracamintile rigide (prin lipsa rosturilor);

 • •   in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor intervenții la rețelele edilitare Îngropate sunt relativ reduse.

° Soluție integrata moderna, de ultima generație, in general implementata si testata in toate marile orașe din lume. Pana in prezent reprezintă cel mai modern concept funcțional implementat.

 • •   Permite detecția vehiculelor în mod automat și în timp real;

0 Permite identificarea în timp real a valorilor de trafic, comunicarea între intersecții, modificarea timpilor de semaforizare în funcție de valorile de trafic ;

 • •  Optimizarea programelor sistemului se realizează în mod automat ;

° Permite centralizarea datelor prin implementarea unui soft centralizat de management de trafic;

 • •   Permite monitorizarea defectelor datorită implementării unui soft special;

0 Soluție scalabilă și modulară, se pol integra oricâte camere video Iară a înlocui echipamente existente;

 • •   Soluție modernă, de ultima generație, care oferă cele mai bune performante tehnice si cel mai bun raport calitatc/prcț;

 • •  Număr nelimitat de operatori;

° Număr nelimitat de posturi de lucru;

° Există posibilitatea de a gestiona prioritățile pentru activitățile utilizatorilor din sistem;

 • •   Se asigură un management unic al drepturilor de acces în întregul sistem;

Dezavantajele soluției 1

° durata de viata mai mica;

° durata de serviciu este mai mica (de numai 10 - 15 ani) decât a imbreamintilor din beton de ciment (20 - 30 ani);

 • •   la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pol apare deformatii (fagase) ale carosabilului;

° structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

 • •   cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele pentru intretinerea betonului;

° prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.

 • •   Adoptarea unor tehnologii noi poate fi dificila pentru personalul de utilizare si mentenanta;

 • •   Necesitatea realizării unei infrastructuri integrate de comunicații;

Avantajele soluției 2:

° durata de viata mai marc fiind o structura rutiera semirigida;

° Eliminarea disconfortului cetățenilor provocat dc lucrările de implementare a sistemului

Dezavantajele soluției 2:

 • •   preț mai mare in raport cu structura rutiera supla;

 • •   in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor intervenții la rețelele edilitare îngropate sunt mult mai mari.

 • •   Foarte dificil traficul local in timpul realizării stratului dc balast stabilizat cu lianți hidraulici ° Creșterea continua a numărului de vehicule la nivelul orașului in condițiile păstrării unei

infrastructuri rutiere cu capacitate limitata;

 • •   Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului;

 • •   Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim;

 • •   Creșterea timpilor de deplasare in oraș, cu o estimare de durata de inax. 2h / tranzit axial;

 • •   Scăderea dramatica a numărului de calatori care folosesc transportul in comun datorita performantelor deosebit de reduse ale acestuia;

 • •  Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice si cu efect de sera (CO, CO2, NOx etc.) cu efecte dezastruoase asupra calitatii vieții cetățenilor si, ca efect secundar, asupra stării de sanatatc a populației la nivel general;

 • •   Creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației;

5.2.Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

Ambele scena rii simt viabile, insa scenariul final recomandat este scenariul 1 si a fost luat in urma unui calcul tehnico-economic. Scenariul 1 are un cost 9376496.78 lei (fura TVA),.

Pentru toate lucrările ce urmeaza a se executa, proiectantul propune Scenariul 1. Sistemul rutier propus are următoarea structura:

° 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (AND 605)

 • •  6 cm strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605)

 • •  6 cm strat de baza din mixtura asfaltica AB22.4 baza 50/70 (and 605)

 • •   fundație superioara din piatra sparta 20 cm

 • •   fundație inferioara 25 cm balast;

 • •   strat anticontaminant, antigeliv, anticapilar 7 cm nisip

Scenariul 1 propus se va realiza cu un volum minim de lucrări de terasamente.

Pentru trotuare se recomanda desfacerea si desființarea celor existente si realizarea pe același traseu a celor proiectate:

 • •  3 cm BA8;

 • •   10 cm strat din beton CI6/20;

 • •   lOcm strat de balast

Proiectantul propune execuția unui sistem nou de iluminat exterior (rutier si pietonal) echipat cu stâlpi de iluminat din otel zincat, conici cu inaltimea cuprinsa intre 8.0 - 8.5m .

Prin propunerea descrisa mai sus sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale (SR13433) si internațional (CIE 30-2, C1E31).

Corpurile de iluminat descrise in prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale acestora vor fi definitivate in faza de proiectare PTh. Alegerea acestora va fi definitivata in urma calculelor luminotehnice.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se va folosi o rețea noua LES executata cu cabluri de cncregie din cupru armat, protejat in tuburi riflate dimensionate corespunzător. In interiorul stâlpilor se va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY.

Toți stâlpi vor fi prevăzut i cu doze si siguranțe diferențiale.

Distantele fata de instalațiile edilitare (existente) in conformitate cu NTE007 sunt:

 • -  in plan orizontal 0,5m fata de apa si canal

 • -  1,5m fata de rețelele de termoficare (daca e cazul)

 • -  1,0m fata de fluide combustibile

 • -  0,6m fata de rețeaua de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi l,5-2m in funcție de presiunea gazului

 • -  0,5m fata de cablurile de telefonie (voce-date si tv)

 • -  in plan vertical 0,25m fata de apa si canal

 • -  0,5m fata de rețelele de termoficare

 • -  0,5m fata de fluide combustibile

 • -  0,1 m fata de rețelele de gaze

 • -  0,5m fata dc cablurile de telefonie

Ordinea de așezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea de caladiri spre zona carosabila este:

 • -  Cabluri dc distribuție de joasa tensiune

 • -  Cabluri de distribuție dc medie tensiune

 • -  Cabluri/tuburi cu fir pentru sistemele de voce-date si tv

 • -  Cabluri de iluminat public

în cazul in care cablurile se vor monta in tuburi ridate, trebuie sa se permită tragerea cablurilor fara risc de gripare. Raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al cablului trebuie sa fie:

Min 2,8 in cazul tragerii a trei cabluri monofazate in același tub

Fundațiile stâlpilor de iluminat vor fi prevăzute cu sisteme de ancorare, iar acestea se vor executa dintr-o singura turnare.

In funcție de dimensiunile străzilor si amplasare stâlpilor de iluminat se vor monta console din țevi de otel cu diametrul exterior dc d> 60mm si coliere din platbanda OLZn 30x5mm sau 50x5mm in funcție de dimensiuni ( si accesoriile necesare piulițe, șuruburi ctc.).

Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod. Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei dc pamant este diferita dc valorile impuse prin legislație (lOOhm) se va completa cu electrozi verticali pana la atingerea rezistentei de dispersie de min 10 Ohm.

La subtraversarea străzilor se vor folosi țevi metalice cu diametrul minim de 3”.

Toate părțile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge, se vor lega la prizele de pamant.

Conform temei dc proiectare pentru iluminatul artifical au fost prevăzute corpuri de iluminat cu surse LED, complet echipate, cu grade de protecție corespunzătoare montării.

Pentru protecția echipamentelor alimentate electric împotriva supratensiunilor din rețea (de comutație) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice s-au prevăzut descarcatoare dc supratensiune clasa 2, care se va lega direct la priza de pamant pentru instalația de impamantare.

Au fost analizate 2 soluții pentru semaforizarea intersecției, după cum urmeaza:

SOLUȚIA 1 sistem integrat dc trafic management SUBSISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI

Odata cu refacerea sistemului in aceasta intersecție, se impune corelarea circulației tramvaielor cu circulația generala (vehicule si pietoni), prin acordare de prioritate a tramvaielor.

Pentru refacerea sistemului de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

Lucrurile specifice semaforizării:

 • >  Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde.

Legaturile intre stâlpii dc susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie. Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.Pentru traseele principale de canalizatie se vor folosi 2tuburi PHDE d=110mm, iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu ltub PHDE d=63mm.

 • >  Refolosirea canalizatie existente care nu va fi afectata de lucrările de lărgire drum.

 • > Realizare de camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

 • >  Re folosirea camerelor de tragere care sunt in stare buna si nu sunt afectate prin lucrările de lărgire drum

 • > Pozarea cablurilor de legătură a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legătură intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

 • >  Echiparea intersecției cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED.

 • >  Refolosirea semafoarelor existente.

 • >  Dotarea automatului de dirijare a circulației, existent, cu echipamente care sa permită introducerea de multiprograme si cu posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive suplimentare , grupuri suplimentare etc)

 • >  S-au prevăzut montarea de stâlpi simpli si stâlpi cu console precum si folosirea stâlpilor exitenti.

 • >  Fiecare semafor pietonal, va 11 prevăzută cu dispozitiv acustic (pentru persoane cu disabilitali)

 • >  Montarea de bucle inductive de trafic inductive in carosabil, care sa permită identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile dc trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor

S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare, la linia de stop si in spate la 50-100m, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație..

După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

 • >  Refacerea comunicației prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul dc Control. Fiecare traseu de fibra optica are in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

 • >  Refacerea branșamentului electric afectat de lucrările de lărgire drum.

SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

Fiecare intersecție, este prevăzută cu un sistem de monitorizarea video conectat la Centrul de Control.

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda, este prevăzută cu un sistem de monitorizarea video

Pentru realizarea acestui proiect se va refolosi camera video dc supraveghere IP de exterior si echipamentul de transmitere date.

SUBSISTEM DE COMUNICAȚII

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda, era prevăzută cu un sistem de comunicații cu intersecția Calea Bucuresti-Str.Sararilor si intersecția Calea Bucuresti-Str. Petre Ispirescu.

Se va reface comunicația prin fibra optica intre aceste intersecții, afectata dc lucrările de drum, ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

Soluția aleasa pentru acest subsistem deriva din tipul de camere video folosit si din distanta mare pana la locația de instalare a Centrului de Comanda. Transmiterea imaginilor de la subsistemul de culegere de date se va face pe suport cablu fibra optica folosind protocolul IP.

SUBSISTEM DISPECERAT

Prezenta intersecție este integrata in Managementul Traficului din municipiul Craiova si toate licențele sunt bune si vor fi refolosite :

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației UTC management de trafic

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare a defectelor (FMS)

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare video - asigura gestiunea imaginilor din teren la nivel de operator, atât pentru fluxurile operaționale in timp real cat si pentru cele înregistrare, pentru vizualizarea si stocarea camerelor video

SOLUȚIA 2 - fara investiție

In prezent, traficul rutier este gestionat cu ajutorul sistemului existent.

Pastrarea modelului de trafic existent, fara intervenție, nu implica nici o investiție, dar limitează evoluția urbanistica si generala a orașului, datorita aspectelor prezentate mai jos:

o Creșterea continua a numărului de vehicule la nivelul orașului in condițiile păstrării unei infrastructuri rutiere cu capacitate limitata;

o Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului;

o Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim;

o Creșterea timpilor de deplasare in oraș, cu o estimare de durata de max. 2h / tranzit axial;

o Scăderea dramatica a numărului dc calatori caic folosesc transportul in comun datorita performantelor deosebit de reduse ale acestuia;

o Dc asemenea, lipsa intervenției concrete asupra sistemului rutier va duce la inrautatirca condițiilor de mediu in special in zona centrala a orașului, respectiv:

o Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice si cu efect de sera (CO, CO2, NOx etc.) cu efecte dezastruoase asupra calitatii vieții cetățenilor si, ca efect secundar, asupra stării dc sanatatc a populației la nivel general;

o Creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației;

Menționam ca in cadrul analizei s-a avut in vedere creșterea continua a numărului de vehicule la nivelul Muncipiului Craiova, conform statisticilor publicate, acesta urmând sa creasca continuu, urmând un trend crescător dc cca. +3,5% - +7,5%.

In cazul aplicării scenariului 0 (zero), ținând cont dc previziunile privind creșterea traficului in Municipiul Craiova, pentru desfasurarea traficului in condiții acceptabile de siguranța si fluiditate, se impune ca intersecțiile cu trafic maxim sa fie dirijate manual, cel puțin in perioadele de vârf de trafic (aprox. 4 orc pe zi, imparlite in 2 segmente de evaluare). Pentru aceasta, va 1! necesara creșterea cu 100% a numărului de polițiști specializați in dirijare rutiera, aceștia urmând sa asigure monitorizarea si fluidizarea traficului in teren. Polițiștii vor trebui dotati cu echipamente de comunicații (statii radio si consumabilele aferente) si accesorii specifice. In condițiile in care, începând cu 2011, legislația impune municipalităților sa asigure dirijarea circulației, Primăria va acoperi toate costurile directe (salarii, echipamente, mașini etc.) precum si cele indirecte si de mentenanta (licențierea canalelor de comunicații, mentenanta echipamentelor etc.).

SCURGEREA APELOR

Preluarea apelor pluviale de pe suprafețele asfaltate ale străzii Traian Lalescu modernizata si trotuarele aferente precum si de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi s-a realizat prin guri de scurgere cu sifon si depozit amplasate de o parte si de alta a străzilor la distante de maximum 50m intre ele. In intersecții s-au prevăzut guri de scurgere in cele patru puncte ale intersecției.

Gurile dc scurgere tip STAS 6701/82, vor fi racordate la colectoarele de canalizare, in căminele de vizitare prin tuburi PVC Dn 200 mm.

Rețeaua de canalizare este compusa din trei tronsoane, din PVC Dn 315 - 500 mm.

Apele pluviale de pe suprafața Străzii Traian Lalescu, modernizata, intre intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 280 m, cu tuburi PVC 315mm si 400 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 140 m, cu tuburi PVC Dn315mm si D11500 mm si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Strada Mircesti. Tronsonul de canalizare, sunt preluate pe o lungime de circa 190 m, cu tuburi PVC Dn315mm Dn400mm si Dn500 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Strada Mircesti, actualul capat al Străzii Henri Coanda modernizata. .

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, de schimbare de direcție si respectiv cămine de intersecție si sunt alcătuite din :

© - fundație din beton simplu Bc 10 (Bl50)

® - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m;

o - placa prefabricata între camera de lucru si coșul dc acces pentru reducerea secțiunii;

 • •  - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m;

«  - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama-capac;

©  - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor;

©  - capac si rama din fonia conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu

balama;

© - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 020 mm;

 • •  - mortar M100 pentru etansarea îmbinărilor;

©  - tencuieli cu mortar de ciment M 100, dc 2 cm grosime la bancheta si radier.

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2.00m la bancheta, camera de lucru DnlOOcm va fi înlocuita cu cos de acces Dn80cm conf. STAS 2448/82.

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se executa rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar în pereții fundației se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. în aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PVC ale canalului proiectat .

Pentru toate lucrările ce urmeaza a se executa, proiectantul propune Soluția 1.

Avantajele scenariului 1

 • -  se pretează pe drumuri cu trafic GREU si foarte GREU

 • -  ușurința in execuție ținând cont ca pe străzi avem rețele de canalizare menajera si se va proiecta o noua canalizare pluviala.

 • -  posibilitatea circulației in timpul execuției, permițând circulația rutiera si pietonala a riveranilor

 • -  cheltuieli cu întreținerea si cu investiția mai reduse

 • -  greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de imbracaminlile din beton

 • -  prezintă un confort la rulare mai mare decât imbracamintile rigide (prin lipsa rosturilor);

 • -  in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor intervenții la rețelele edilitare îngropate sunt relativ reduse.

 • -  Soluție integrata moderna, de ultima generație, in general implementata si testata in toate marile orașe din lume. Pana in prezent reprezintă cel mai modern concept funcțional implementat.

 • -  Permite detecția vehiculelor în mod automat și în timp real;

 • -  Permite identificarea în timp real a valorilor de trafic, comunicarea între intersecții, modificarea timpilor de semaforizare în funcție de valorile de trafic ;

 • -  Optimizarea programelor sistemului se realizează în mod automat ;

 • -  Permite centralizarea datelor prin implementarea unui soft centralizat de management de trafic;

 • -  Permite monitorizarea defectelor datorită implementării unui soft special;

 • -  Soluție scalabilă și modulară, se pot integra oricâte camere video fără a înlocui echipamente existente;

 • -  Soluție modernă, de ultima generație, care oferă cele mai bune performante tehnice si cel mai bun raport calitate/preț;

 • -  Număr nelimitat de operatori;

 • -  Număr nelimitat de posturi de lucru;

 • -  Există posibilitatea de a gestiona prioritățile pentru activitățile utilizatorilor din sistem;

 • -  Se asigură un management unic al drepturilor de acces în întregul sistem;

 • -  Timpii de deplasare la nivel de rețea se vor micșora.

 • -  Vor creste condițiile de siguranța in trafic, atat pentru pietoni, cat si pentru vehicule.

Dezavantajele scenariului /

 • -  durata de viata mai mica;

 • -  durata de serviciu este mai mica (de numai 10 - 15 ani) decât a imbreamintilor din beton de ciment (20 - 30 ani);

 • -  la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformatii (fagase) ale carosabilului;

 • -  structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

 • -  cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele pentru întreținerea betonului;

 • -  prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.

 • -  Adoptarea unor tehnologii noi poate li dificila pentru personalul de utilizare si mentenanta;

 • -  Necesitatea realizării unei infrastructuri integrate de comunicații;

In secțiune transversala latimea pârtii carosabile se va adopta in conformitate cu cerințele beneficiarului si se va încadra cu borduri si trotuare.

Intersecțiile cu alte drumuri principale si laterale vor fi amenajate corespunzător, ținând seama si de prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiții de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel încât circulația sa se poată desfasura in condiții de siguranța.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza canalizare pluviala.

Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera. Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a pârtii carosabile de acostamente. Se vor executa si marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7/2015

 • 5.3.Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • a) obținerea și amenajarea terenului

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Craiova. O parte din zonele care sunt propuse pentru dezvoltarea rețelei de transport sunt in domeniul privat urmând a se face o parte din suprafețele expropiate in urma studiului topografic pe care-1 va realiza proiectantul cu ajutorul Beneficiarului vor deveni proprietate a domeniului public. Situația definitiva se va stabili după întocmirea documentației cadastrale.

 • b)  asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Rețelele ce se vor asigura sunt cele electrice si de canalizare. La locația din teren (automat de semaforizare si camere video) Alimentare cu energie electrica, 220Vac / 50Hz; (putere maxima estimata: 1 x 1000W)

 • c)  soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

TRASEUL STRĂZII IN PLAN SI IN PROFIL LONGITUDINAL

Proiectarea traseului in plan in profil longitudinal s-a realizat conform STAS 10144/3-91 Elemente geometri străzi precum si STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, urmarindu-se menținerea platformei străzii pcmtru lărgirea la 4 benzi a străzii HenryyCoanda, iar pentru străpungerea Traian Lalescu sunt necesare o serie de expropieri. De asemenea la proiectarea niveletei străzii s-a avut in vederea racordarea acceselor la proprietăți partea carosabila a drumului. Traseele in plan sunt alcătuite in general din aliniamente lungi cu racordări cu raze mari.

Vecinătatea destul dc apropiata a construcțiilor (cu accese dese), nu permite modificări ale declivitatilor din profil longitudinal, astfel ca declivitatile existente se vor menține in vederea asigurării accesului facil la proprietățile riverane, totodată asigurandu-se pantele minime necesare pentru scurgerea longitudina a apelor din precipitații si a celor provenite din topirea zăpezii.

PROFILUL TRANSVERSAL

Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform STAS 10144/1-90 Profiluri transversale străzi, totodată avandu-sc in vedere respectarea integrității proprietăților ce mărginesc străzilor supuse reabilitării.

Elementele geometrice in profil transversal adoptate sunt prezentate in planul Profil tip din partea desenata a lucrării si anume:

1 .STRĂPUNGERE TRAIAN LALESCU

 • -  lățime parte carosabila 1 = 14.00 (patru benzi de circulație);

 • -  spațiu verde intre sensuri L=1.00m

 • -  lățime trotuar stanga I =2.00 m;

 • -  lățime trotuar dreapta I = 2.00 m;

2.LĂRGIRE 4 BENZI STRADA HENRI COANDA

 • -  lățime parte carosabila I = 12.00 (patru benzi de circulație);

 • -  lățime trotuar stanga variabil;

 • -  lățime trotuar dreapta variabil;

INTERSECȚII CU STRĂZI PRINCIPALE

Amenajarea intersecțiilor cu străzile principale menține soluția existenta in ceea ce privește tipul si elementele geometrice ale amenajării, realizandu-se racordarea liniei roșii proiectate la niveleta străzilor principale intersectate.

MASURI DE SIGURANȚA TRAFICULUI SEMNALIZĂRI SI MARCAJE

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj va fi efectuat atat pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicații rutiere cu acces la aceasta. Se vor respecta prevederile SR 1848/7-2015.

O atentie deosebita se va acorda la proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj in apropierea parcărilor si de servicii, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol si de amplasare a indicatoarelor de circulație de toate categoriile. O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea siguranței circulației atat pe traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la aceasta, ducând in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simțitor după realizarea acestei investiții. O avertizare si o informare corecta, vizibila, poreste confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

De asemenea, marcajele pentru trecerile de pietoni vor fi poziționate fata de limitele străzii astfel incat sa nu deranjeze traficul din intersecție.

Toate aceste masuri vor fi implementate la faza Proiect Tehnic.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafața pârlii carosabile.

La faza Proiect Tehnic se vor detalia si vor departaja aceste lucrări in funcție de rolul pe care acestea ia au in dirijarea si orientarea circulației: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de direcție si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație si a pârtii carosabile, marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențial pericol.

Vopseaua utilizata pentru realizarea marcajelor trebuie sa aiba in proprietate antiderapante reflectorizante si sa aiba o durata de viata cat mai ridicata (rezistente la uzura).

Se recomanda folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte. Semnalizarea verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acesta si la sistemul de marcare orizontala, pentru a nu creea confuzii si interpretări greșite, pentru a fi citit cu ușurința atat pe timp de zi cal si pe timp de noapte.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cclc care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.

MASURI PRIVIND TRAFICUL PIETONAL

Pentru înlesnirea circulației pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri îngropate si racordări cu planuri înclinate.

Pentru protecția pietonilor si prevenirea accidentelor intr-o faza ulterioara de proiectare se va studia triunghiul de vizibilitate in dreptul drumurilor laterale.

INSTALAȚII ELECTRICE

Proiectantul propune execuția unui sistem nou de iluminat exterior (rutier si pietonal) echipat cu stâlpi de iluminat din otel zincat, conici cu inaltimea cuprinsa intre 8.0 - 8.5m .

Prin propunerea descrisa mai sus sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale (SR13433) si internațional (CIE 30-2, C1E31).

Corpurile de iluminat descrise in prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale acestora vor fi definitivate in faza de proiectare PTh. Alegerea acestora va fi definitivata in urma calculelor luminotehnice.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se va folosi o rețea noua LES executata cu cabluri de eneregie din cupru armat, protejat in tuburi riflate dimensionate corespunzător. In interiorul stâlpilor se va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY.

Toți stâlpi vor fi prevazuti cu doze si siguranțe diferențiale.

Distantele fala de instalațiile edilitare (existente) in conformitate cu NTE007 sunt:

 • -  in plan orizontal 0,5m fata de apa si canal

 • -  1,5m fata de rețelele de termoficare (daca e cazul)

 • -  1,0m fata de fluide combustibile

 • -  0,6m fata de rețeaua de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi l,5-2m in funcție de presiunea gazului

 • -  0,5m fata de cablurile de telefonie (voce-date si tv)

 • -  in plan vertical 0,25m fata de apa si canal

 • -  0,5m fata de rețelele de termoficare

 • -  0,5m fata de fluide combustibile

 • -  0,1 m fata de rețelele de gaze

 • -  0,5m fata de cablurile de telefonie

Ordinea de așezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea de caladiri spre zona carosabila este:

 • -  Cabluri de distribuție de joasa tensiune

 • -  Cabluri de distribuție de medie tensiune

 • -  Cabluri/tuburi cu fir pentru sistemele de voce-date si tv

 • -  Cabluri de iluminat public

In cazul in care cablurile se vor monta in tuburi rillale, trebuie sa se permită tragerea cablurilor fara risc de gripa re. Raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al cablului trebuie sa fie:

Min 2,8 in cazul tragerii a trei cabluri monofazate in același tub

Fundațiile stâlpilor de iluminat vor fi prevăzute cu sisteme de ancorare, iar acestea se vor executa dintr-o singura turnare.

In funcție de dimensiunile străzilor si amplasare stâlpilor de iluminat se vor monta console din țevi de otel cu diametrul exterior de <I> 60mm si coliere din plat banda OLZn 30x5mm sau 50x5mm in funcție de dimensiuni ( si accesoriile necesare piulițe, șuruburi etc.).

Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod. Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant este diferita de valorile impuse prin legislație (lOOhm) se va completa cu electrozi verticali pana la atingerea rezistentei de dispersie de min 10 Ohm.

La subtraversarca străzilor se vor folosi țevi metalice cu diametrul minim de 3”.

Toate părțile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge, se vor lega la prizele de pamant.

Conform temei de proiectare pentru iluminatul artifical au fost prevăzute corpuri de iluminat cu surse LED, complet echipate, cu grade de protecție corespunzătoare montării.

Pentru protecția echipamentelor alimentate electric împotriva supratensiunilor din rețea (de comutație) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice s-au prevăzut descarcatoare de supratensiune clasa 2, care sc va lega direct la priza de pamant pentru instalația de impamantare.

SISTEM INTEGRAT DE TRAFIC MANAGEMENT

Subsistem de control al traficului

Odata cu refacerea sistemului in aceasta intersecție, se impune corelarea circulației tramvaielor cu circulația generala (vehicule si pietoni), prin acordare de prioritate a tramvaielor.

Pentru refacerea sistemului de management al traficului s-a optat la o soluție considerata optima din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse si echipamentelor necesare, dar cea mai buna din punct de vedere funcțional.

Lucrurile specifice semaforizării:

> Realizarea canalizatici electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde.

Legaturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare sc vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie. Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 in sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.Pentru traseele principale de canalizatie se vor folosi 2tuburi PHDE d= 11 Omm, iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu ltub PFIDE d=63mm.

 • >  Refolosirea canalizatie existente care nu va fi afectata de lucrările de lărgire drum.

 • > Realizare de camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

 • >  Refolosirea camerelor de tragere care sunt in stare buna si nu sunt afectate prin lucrările dc lărgire drum

 • > Pozarea cablurilor de legătură a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legătură intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

 • >  Echiparea intersecției cu semafoare noi, care folosesc tehnologia lip LED.

 • >  Refolosirea semafoarelor existente.

 • >  Dotarea automatului de dirijare a circulației, existent, cu echipamente care sa permită introducerea de multiprograme si cu posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive suplimentare , grupuri suplimentare etc)

 • >  S-au prevăzut montarea de stâlpi simpli si stâlpi cu console precum si folosirea stâlpilor exitenti.

 • >  Fiecare semafor pietonal, va fi prevăzută cu dispozitiv acustic (pentru persoane cu disabilitati)

 • >  Montarea de bucle inductive de trafic inductive in carosabil, care sa permită identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție. Aceste dale permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor

S-a prevăzut amplasarea dc bucle de detecție inductive, pc sensurile de intrare, la linia de stop si in spate la 50-100m, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulație.

După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

 • >  Refacerea comunicației prin fibra optica intre intersecții ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor, si legătură acestora cu Centrul de Control. Fiecare traseu de fibra optica are in componenta o canalizatie in caic este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64.

 • >  Refacerea branșamentului electric afectat de lucrările de lărgire drum.

Automatul de semaforizare este compatibil cu aplicația UTC existenta in Centrul de Control. Astfel operatorii vor putea vizualiza in aplicația existenta prezenta intersecție, vor putea monitoriza funcționarea ciclului dc semaforizare, vor putea modifica timpii de semaforizare etc.

Toate functionalitatile existente in acest moment vor fi valabile si la intersecția modificata. Astfel, trebuie sa fie prezentate în timp real informațiile actuale referitoare la:

o Starea de funcționare și modul de reglare

o Programul curent dc semafoare care ruleaza pe un anumit automat

o Starea de funcționare a senzorilor

o Nivelul de trafic la punctele dc detectare sau direcțiile principale

Operatorul trebuie sa poala vedea atat imaginea de ansamblu a sistemului cat si imaginea de detaliu cu fiecare automat in parte. Operatorul trebuie totodată sa poata vizualiza din aplicația existenta programul de semaforizare rulat de fiecare automat de semaforizare in parte. Operatorul trebuie sa poata vedea in timp real si:

Starea fiecărui semafor

o Faza curenta precum si situarea in cadrul fazei curente

o Starea funcțională a controlerului

• Valoarea curentă a datelor de trafic pentru fiecare bucla

© Starea funcțională a fiecărei bucle

Totodată sistemul trebuie sa permită afișarea si managementul alarmelor detectate.

Aplicația trebuie sa permită activarea uncia din următoarele strategii de management a traficului pentru noile intersecții:

o Selecție de planuri

© Adaptiv (optimizare dinamica a traficului pe baza informațiilor de la detectorii de trafic)

® Selecție de planuri bazat pe un orar (moment din zi, moment din an)

© Comanda manuala făcută de un operator

Scopul software-ului de management a traficului trebuie sa fie acela de a adapta ciclul de semaforizare in timp real astfel incal sa se minimizeze întârzierile si numărul de opriri a vehiculelor private precum si a vehiculelor de transport public.

automatelor de semaforizare :

Automatul respecta siguranța circulației după cum urmeaza:

© Configurare dual procesor cu supervisor din punct de vedere al protecțiilor prin monitorizarea continua a circuitelor de putere.

© Protecții sporite la

o roșu defect

o verde antagonist

o blocare pe pe o faza de circulație

o matrice intergreen

© Realizat in conformitate cu standardele: HD638 SI, CEN EN 12675,CEN EN 50556

© Executat in regim de asigurare a calitatii ISO 9001

©   Durata de viata : 10 ani

•   Garanție: 24 luni

© Service in garanție si postgarantie pe toata durata de exploatare confirmata de producător

Semafoarele sunt realizate cu led-uri cu sistem optic uniform distribuit nu cu led-uri distribuite pe suprafața lentilei. Lentilele asigura distribuția uniforma a luminii si reducerea riscului de apariție a efectului Phantom (semnalizări false datoarate soarelui).

Principalele caracteristici tehnice si facilitate ale semafoarelor vehicule/pietoni:

© Sursa luminoasa : sistem optic cu LED - uri

© Tensiunea de comandă : 190-265 V ; 40-55 Hz

® Putere absorbita , roșu -9 W, galben - 9 W, verde - 9W;

© Sistemul monobloc inlatura inconvenientul apariției “ punctelor negre “ in cazul arderii unui LED , nivelul cerut al intensității luminoase fiind asigurat de marirea automata a emisiei LED - urilor funcționale , pastrandu-se totodată uniformitatea luminoasa Sistem optic monobloc compus :

o proiector cu LED -uri color

o generator de putere

o deflector

o lentila antishock cu D = 200 mm

o Temperatura ambientală : clasa A EN 12.368

© Grad de protecție : clasa IV IP55

© Emisie luminoasă :

o 762 cd pt roșu       D = 200

o 315 cd pt galben     D = 200

o 623 cd pt verde D = 200

o Nivel 2/1   pentru D = 200 nun galben

o Nivel 3/2  pentru D = 300 mm ; roșu + verde + galben

o Distribuția intensității luminoase Tip W 3/2 ; roșu + verde W 2/2 ; galben

o Uniformitate luminoasa :Tip W = 1: 10

o Efect phantom maxim : clasa 5

 • •   Rezistenta la soc :       clasa IR 3 ( AC 3 )

o   Clasa de izolație II      EN 60598 - 2

© Corp și lentilă din policarbonat stabilizat la UV

o culori lentila : roșu , galben , verde

o (coordonatele cromatice in acord cu zonele permise de EN 12.368 )

o culori corp semafor: verde , galben , negru sau la cerere gri combinație negru

•» Sistem de diverse masli cu simbol - montaj /demontai facil

© Sistem montaj BÂND - IT

 • •   Sistem de acces pentru legaturi electrice : usa cu balama

©   Durata de viata : 10 ani

®   Garanție: 24 luni

 • •   Service in garanție si poslgaranlie pe toata durata de exploatare

Lucrările specifice semaforizării sunt următoarele:

Canalizatii electrice in zona intersecției

Acestea se vor executa astfel:

Legaturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.

Pentru traseele principale de canalizatie in carosabil se vor folosi 2-4 tuburi PEIID d=l lOmm iar legaturile cu stâlpii se vor executa cu 1 tub PEHD d=63mm.

In punctele de traversare a pârtii carosabile si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, 64x64, din beton de ciment, C 20/25.

Camerele de tragere vor fi prevăzute cu capace din fonta.

înainte de începerea lucrărilor se va parcurge întreg traseul si se vor confrunta planurile din proiect cu situația din teren.

Se vor lua toate masurile de protecție pentru a nu deteriora instalațiile edilitare cu care se vor intersecta canalizatiile pentru semaforizare.

Instalația electrica pentru semaforizare din intersecții

S Cablurile de legătură de la automatul de dirijare la regletcle stâlpilor de susținere a semafoarelor vor fi de tip Csyy 5-19x1.5 , montate prin tubulatura de PEHD=110 mm sau PEIID=63 mm, in funcție de numărul conductorilor de alimentare a semafoarelor sau a altor echipamente, de pe fiecare stâlp.

S Legaturile de la regleta la fiecare semafor montat in poziție standard precum si la cele montate in consola, se vor face cu cabluri de tip Csyy 3-5x1,5 prin interiorul stâlpului.

Montarea semafoarelor.

Condiții de instalare a semafoarelor electrice:

o Amplasarea semafoarelor in raport cu geometria intersecției se va face conform proiectului si normelor tehnice in vigoare;

o Montarea semafoarelor pentru vehicule in poziție standard, (D200 mm x3 - roșu + galben + verde ) se va face pe stâlpii de susținere pe partea dreapta a brațului care accede in intersecție. Acolo unde este cazul si intersecția impune, semafoarele vor fi dublate pe partea stanga, in vederea creșterii siguranței circulației auto. Semafoarele pentru vehicule, vor prezenta pe lentila fiecărei culori, direcțiile de urmat (inainte, inainte-dreapta, stanga) asa cum impune fiecare intersecție in parte, respectând standardele in vigoare.

o Semafoarele pentru pietoni: 2 corpuri (D200 mm x 2 - rosu+verde) se vor amplasa fata in fata, pe fiecare parte a trecerilor de pietoni. Acestea vor prezenta siluetele pitonului conform standardelor in vigoare, pentru fiecare culoare in parte. Semafoarele pitonale vor fi prevăzute cu sisteme acustice pentru persoanele cu dizabilitati si butoane de comanda (acolo unde este cazul).

o Semafoarele pentru tramvai sc vor amplasa in poziție standard si vor fi prevăzute cu masti din policarbonat stabil la ultraviolete si abraziune, semaforul avand astfel performante ridicate in eliminarea efectului Phantom (Clasa 5);

o Semafoarele de vehicule repetitoare se vor amplasa pe console respectandu - se cotele de montaj din STAS.;

o Semafoarele repetitoare vor fi de tip 3 x D200 mm (rosu+galben+verde) si vor prezenta pe lentila fiecărei culori, direcțiile de urmat (inainte, inainte-dreapta. stanga) asa cum impune fiecare intersecție in parte, respectând standardele in vigoare.;

o Lămpile cu lumina intermitenta (galben sau verde) 1 x D200 mm vor fi amplasate pe stâlpul de baza, in locul eel mai vizibil pentru conducătorii auto, prevăzute cu sageata spre dreapta (pentru lămpile cu lumina verde intermitent) respectiv cu silueta pietonilor (pentru lămpile cu lumina galben intermitent).

Automatul de dirijare a circulației

A Montarea soclului automatului se va face pe o fundație din beton turnat, ridicata la o inaltime intre 30 si 40 cm de la cota trotuarului;

A Poziționarea lui in raport cu geometria intersecției se va face conform proiect;

A Conectarea cablurilor de legătură intre automatul de dirijare si semafoare se va face conform tabelului de conexiuni din proiect;

A Conectarea cablurilor de legătură intre automatul de dirijare si buclele de detecție inductive se va face conform tabelului de conexiuni din proiect;

A Conectarea cablurilor de legătură intre automatul dc dirijare si camerele de detecție video se va face conform tabelului de conexiuni din proiect;

A Conectarea cablurilor de legătură intre automatul de dirijare si butoanele de pietoni se va face conform tabelului de conexiuni din proiect;

A Se vor elaborata programe de dirijare;

A Se vor implementa programe in automate pentru: regim de funcționare independent, regim de funcționare local coordonat, regim de funcționare centralizat coordonat/corelat;

A Se va realiza punerea in funcțiune;

A Alimentarea se va face de la rețeaua de energie = 220 V ; 50 Hz, folosind branșamentele existente;

A Toate tipurile de cabluri conectate in automate, vor fi introduse, in subteran prin tuburi de PEHD=110 mm sau PEHD=63 mm;

Stâlpi simpli si cu consola pentru susținerea semafoarelor

 • >  Poziționarea si montarea stâlpilor de susținere a semafoarelor se va face conform proiect.

 • >  Pentru susținerea semafoarelor se vor folosi stâlpi noi propii simpli sau cu consola.

 • >  Stâlpii metalici vor fi pozați in fundații izolate avand dimensiunile 60cm x 60cm x 60cm pentru stâlpul simplu si respectiv 120cm x 120cm x 120 cm pentru stâlpul cu consola.

 • >  Betonul utilizat in fundațiile stâlpilor simpli ,pentru semafoare, va fi un beton clasa C 20/25 iar pentru fundațiile stâlpilor cu console va fi de clasa C20/25, preparat in instalații centralizate de prepare a betonului, la o centrala de betoane.

 • >  Stâlpii vor avea protecție anticoroziva prin zincare.

> Modelul de stâlpi prevăzut in proiect este rezultat in urma unei documentații verificate conform legislației in vigoare.

Instalații de protecție prin legare la pamant a stâlpilor si a dulapurilor automatelor de dirijare

o Sc vor lega la instalații de legare la pamant toti stâlpii metalici proprii, care susțin semafoare sau camere dc supraveghere, precum si dulapul caic conține automatul de dirijare.

o Conectarea stâlpilor metalici la priza de pamant se va face cu conductor FY6. Racordarea se va face la șurubul M8, special prevăzut la fiecare stâlp.

o Dulapul automatului de dirijare va II special prevăzut cu borna de impamantare.

o Priza de pamant se va executa conform normativ PE 119/89 si PE 502/84;

© Conducta metalica se va poza prin sântul de canalizatie, langa tuburile de protecție (PVC) pentru cabluri.

o Rezistenta instalației prizei de pamant va fi de max. 4 ohmi.

® Instalația prizei va fi compusa din:

 • -  3 electrozi (țeava din otel dc 2");

 • -  cutii cu eclisa (pentru conexiuni locale);

 • -  conducta metalica (platbanda OLZn 40x4 mm);

© Lucrările vor fi executate dc o societate autorizata in domeniu.

o Lucrările structurate, conform celor de mai sus, vor fi reprezentate in piesele desenate din proiectul de execuție si vor respecta standardele si normativele in vigoare.

Lucrări de detecție trafic cu bucle inductive

o S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare si de ieșire, cate una pentru fiecare banda de circulație.

© Montarea de bucle inductive de trafic in carosabil, vor permite identificarea in mod real si instantaneu a numărului de vehicule care intra sau ies din intersecție.

o Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile sa creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic si sa optimizeze la maximum funcționarea intersecțiilor.

© După realizarea buclelor inductive de detecție a traficului, intersecția va putea funcționa in mod adaptiv local.

® Fiecare amplasament de bucle inductive are in componenta o canalizatie in care este pozat un tub d=63mm si o camera de tragere din beton de ciment 64x64 prevăzută cu capac .

• Aceasta canalizatie se va realiza prin săpătură deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a pârtii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.

© Bucla inductiva de detecție se realizează in partea carosabila dintr-un cablu teflonat de MyF 1x1.5.

© Conectarea buclei la detectorul inductiv din automatul de dirijare se va realiza printr-un cablu de tipul Jysty 4x2x0.8.

Dispozitivele acustice pentru atenționarea persoanelor cu disabilitati la trecerile de pietoni.

Branșament pentru alimentarea cu energie electrica

o branșamentul se va realiza de la vechiul post trafo.

o alimentare cu energie electrica prin branșament monofazat in cabluri pozate subteran pentru fiecare cabinet, efectuate de un personal calificat.

o lucrările vor fi executate de o societate autorizata in domeniu.SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

Fiecare intersecție, este prevăzută cu un sistem de monitorizarea video conectat la Centrul de Control.

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalclcscu - Strada Henri Coanda, este prevăzută cu un sistem de monitorizarea video

Pentru realizarea acestui proiect se va refolosi camera video dc supraveghere 11’ dc exterior si echipamentul de transmitere date.

Sistemul este compus din:

stâlpi de susținere a camerelor video;

fundație stâlpi;

camere video IP;

realizarea unei canalizat ii electrice in carosabil, trotuar si spațiu verde;

realizarea unei camere de tragere;

pozarea a 2 tuburi d=63mm;

pozarea unui cablu de legătură cu ADC-ul apropiat;

pozarea unui cablu de date;

pozarea unui cablu de alimentare;

echipamente de transmitere date

echipamente de afișare a imaginilor video

echipamente de înregistrare a imaginilor video

aplicații de management

Cot iside rotii get ier al e

Sistemul de supraveghere video oferă posibilitatea de realizare a unei supravegheri eficace a zonelor de interes pentru creșterea siguranței persoanei si asigurarea supravegherii pietonale, monitorizarea traficului rutier, gestionarea unor situații de criza cu posibilitatea intervenției operative, prevenirea si depistarea precoce a unor acte teroriste, respectiv a unor activitati infracționale ce se desfasoara in strada (furturi de mașini), supravegherea aglomerărilor urbane in vederea păstrării curățeniei fizice a spațiului, a ordinii sociale, supravegherea si monitorizarea deservirii publice de tipul: îndepărtarea zăpezii, colectarea gunoiului, starea iluminatului public etc., deturnarea traficului in caz de blocaj pe anumite porțiuni, alinierea soluțiilor tehnice de comunicație la standardele europene pentru soluționarea apelurilor de urgenta.

Arhitectura sistemului video este flexibila, permițând extinderea in viitor a sistemului prin marirea numărului de camere.

In acest proiect se va realiza un sistem de supraveghere video care sa transmită la un centru de control, capabil sa asigure:

 • >  Monitorizarea unor zone specifice de pc raza localității

 • >  Supravegherea permanenta a unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente anti sociale si de infractionalitate

 • >  Prezentarea directa si intuitiva a situației din zonele monitorizate

 • >  Asigurarea determinării din timp a apariției condițiilor care favorizează apariția unor evenimente

 • >  înregistrarea evenimentelor pentru realizarea studiilor de caz si achiziția dc probe juridice

Subsistemul de achiziție de date

Soluția aleasa pentru realizarea acestui subsistem este aceea a utilizării camerelor video mobile color IP, de inalta rezoluție cu posibilitate de mișcare (PAN-TILT) si de selecție a gradului de detaliu (zoom optic).

Camera video tip spccd dome au rolul dc captare a imaginilor dc exterior, vor fi controlabile PTZ, integrate intr-o rețea locala privata, flexibila si expandabila nelimitat, foarte ușor dc utilizat si administrat, olera posibilitatea de a implementa un sistem de supraveghere intr-o structura completa.

Camera va fi montata in exterior, in zona in care se face supravegherea.

Camera video va folosi zone de mascare dinamica pentru respectarea si protejarea intimității si vieții private.

SUBSISTEM DE COMUNICAȚII

Intersecția Calea București - Strada Traian Lalelescu - Strada Henri Coanda, era prevăzută cu un sistem de comunicații cu intersecția Calea Bucuresti-Str.Sararilor si intersecția Calea Bucuresti-Str. Petre Ispirescu.

Se va reface comunicația prin fibra optica intre aceste intersecții, afectata de lucrările de drum, ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersecțiilor.

Soluția aleasa pentru acest subsistem deriva din tipul de camere video folosit si din distanta mare pana la locația de instalare a Centrului de Comanda. Transmiterea imaginilor de la subsistemul de culegere de date se va face pe suport cablu fibra optica folosind protocolul IP.

Fibra optica va fi pozata intr-un sânt realizat prin săpătură (canalizatie) deschisa, respectând cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a a spațiului verde, conform detaliului de canalizatie electrica anexat.

Pentru traseele principale de canalizatie se va folosi 1 tub PI IDE d=63mm.

In punctele de traversare si la schimbarea de direcție a traseului canalizatia este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

Pentru aceasta intersecție, prezentata mai sus, cat si pentru legătură cu Centrul de Control s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica intre intersecții si folosirea unui switch existent in fiecare dintre intersecții precum si unul in Centrul de Control.

Principala problema tehnica care poate apărea la implementarea unui sistem complex de management trafic si supraveghere video, integrat și cu componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public, este volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare locație la Centrul de Comanda si Control, acesta fiind nodul central al sistemului, dar si locul in care se stochează si procesează toate datele provenite din teren, sigur, fiabil si in timp real.

Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul din Centrul de Control simultan de la toate echipamentele din sistem. Pornind de la aceasta situație, sistemul trebuie implementat pe o rețea de transmitere a datelor cu viteza mare in întreg orașul.

Soluția pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus pentru Muncipiul Craiova este utilizarea unei rețele virtuale de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private NetWork - rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). în acest mod, legătura de dale necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Parametrii de rețea la punctele de conectare din teren:

 • >  viteza pe port (lărgime de banda): min. 10 Mbps / locație

 • >  capacitate canal backbone: min. IGbps (recomandat lOGbps pentru asigurarea disponibilității pentru extensii ulterioare ale sistemului sau completarea cu noi servicii locale, necesare beneficiarului);

 • >  cerințe protocol de transfer: autoconfigurabil in caz de avarie si posibilitate de funcționare insulara, dispecerizabil;

 • >  redundanta de alimentare la nivelul fiecărui nod local;

 • >  redundanta de alimentare la nivelul Centrului de Comanda si Control (nodul central al rețelei)

 • >  mod de adresare locala: IP, TCP/1P v4 (cu eventuală disponibilitate 1P v6), pana la 16 adrese fizice per locație, tunelare VPN, criptare;

 • >  Parametrii de rețea la Centrul de Comanda si Control:

 • >  viteza pe port: 1 Gbps (ideal lOGbps pe porturile de intrare din exterior)

 • >  număr de porturi fizice de intrare din exterior: min. 4

 • >  număr de porturi fizice locale: 24

 • >  redundanta de alimentare: N+2 (sursa de baza, UPS si grup electrogenerator);

 • >   porturi disponibile si posibilități de extensie a rețelei la nivel fizic.

Pentru implementare, prezentul proiect propune utilizarea switch-urilor existente, cu management care să asigure necesarul de porturi de 100/1000 Mbs pentru fiecare nivel de conexiune locala și porturile 10 Gigabit necesare conexiunilor de marc viteză între switch-uri la nivel central.

SUBSISTEM DISPECERAT

Prezenta intersecție este integrata in Managementul Traficului din municipiul Craiova si toate licențele sunt bune si vor fi refolosite :

© Integrarea intersecției in cadrul aplicației UTC management de trafic

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare a defectelor (FMS)

o Integrarea intersecției in cadrul aplicației de monitorizare video - asigura gestiunea imaginilor din teren la nivel de operator, atât pentru fluxurile operaționale in timp real cat si pentru cele înregistrare, pentru vizualizarea si stocarea camerelor video o Aplicația de management infrastructura IT&C - asigură monitorizarea programelor și a echipamentelor din sistem, notificând administratorii în caz de funcționare anormala. Susține procesele de backup, restore, update, etc.

© Serviciul de gestiune, achiziție , integrare, fuziune a datelor de la operatori - asigura colectarea și centralizarea datelor și informațiilor furnizate de operatori sau achiziționate din rețele

o Subsistem de administrare și securitate - asigura securitatea datelor și transmiterea acestora, oferă suport în cadrul procesului de administrare a sistemului integrat.

• Subsistem infrastructura software de bază și de integrare a aplicațiilor - asigura infrastructura software (sisteme de operare, baze de date, aplicații tip office, alte aplicații)

© Aplicația de autentificare a utilizatorilor - asigura gestiunea bazei de date cu utilizatori și autentificarea accesului acestora în sistem, în funcție de nivelele și drepturile de acces individual.

o Aplicația software CGU1 folosește un fundal sub forma de harta geografica. Datele geografice sunt salvate pe server care le furnizează sub forma de haiti la cererea utilizatorului.

Functionalitatile principale ale aplicației se bazeaza pe functionalitatile modulelor integrate in interfața grafica comuna pentru a satisface nevoile prezentului proiect.

Aplicația CGU1 din centru, operatorul va avea acces la funcționalități principale ale subsistemelor integrate, afișarea lor avand la baza o harta interactiva.

Din punct de vedere funcțional, fluxurile de date se realizează în cadrul rețelei interne sau prin virtualizare în cadrul unei alte rețele. Arhitectura centrului de comandă și control este prezentată schematic în figura următoare.

SCURGEREA APELOR

Preluarea apelor pluviale de pe suprafețele asfaltate ale străzii Traian Lalescu modernizata si trotuarele aferente precum si de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi s-a realizat prin guri de scurgere cu sifon si depozit amplasate de o parte si de alta a străzilor la distante de maximum 50m intre ele. In intersecții s-au prevăzut guri de scurgere in cele patru puncte ale intersecției.

Gurile de scurgere tip STAS 6701/82, vor fî racordate la colectoarele de canalizare, in căminele de vizitare prin tuburi PVC Dn 200 mm.

Rețeaua de canalizare este compusa din trei tronsoane, din PVC Dn 315 - 500 mm.

Apele pluviale de pe suprafața Străzii Traian Lalescu, modernizata, intre intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 280 m, cu tuburi PVC 315mm si 400 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 140 m, cu tuburi PVC Dn3 15mm si Dn500 mm si deversează in canalizarea pluviala de pe Calea București.

Apele pluviale de pe strada Henri Coanda lărgită la 4 benzi, intre intersecția cu Strada Putnei si intersecția cu Strada Mircesti. Tronsonul de canalizare, sunt preluate pe o lungime de circa 190 m, cu tuburi PVC Dn315mm Dn400mm si Dn500 mm, si deversează in canalizarea pluviala de pe Strada Mircesti, actualul capat al Străzii Henri Coanda modernizata. .

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, de schimbare de direcție si respectiv cămine de intersecție si sunt alcătuite din :

© - fundație din beton simplu Bc 10 (Bl50)

®  - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu

L=2m;

 • •  - placa prefabricata între camera de lucru si coșul de acces pentru reducerea secțiunii;

o - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m;

 • •  - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama-capac;

 • •  - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor;

©  - capac si rama din fonta conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu

balama;

® - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 020 mm;

©  - mortar M100 pentru etansarea îmbinărilor;

o - tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta si radier.

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2,00m la bancheta, camera de lucru DnlOOcm va fi înlocuita cu cos dc acces Dn80cm conf. STAS 2448/82.

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se executa rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar în pereții fundației se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. în aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PVC ale canalului proiectat .

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Conform legislației in vigoare, organizarea de șantier se stabilește de către Executantul lucrării in baza unui proiect propriu realizat in funcție de organizarea tehnologica proprie.

Terenul afectat pentru organizarea de șantier (daca este cazul) va fi pus la dispoziție pe perioada investiției de către Beneficiar.

Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru organizarea de șantier.

In zona lucrărilor nu este necesar a se realiza o baza de producție a constructorului (volumul lucrărilor si tehnologia adoptata nu impun aceasta).

Sunt necesare stabilirea unor zone dc staționare a utilajelor pe perioada dc execuție. Acestea se vor stabili împreuna cu beneficiarul lucrării si cu reprezentanții Primăriei municipiului Craiova

Accesul la lucrare se va face pe rețeaua de străzi a municipiului Craiova, pe un traseu dinainte stabilit cu reprezentanții beneficiarului.

Protejarea lucrărilor executate pe perioada desfășurării contractului de execuție cad in sarcina constructorului până la predarea in exploatare a investiției.

Pe toata durata contractului de execuție constructorul va asigura curățenia in zona de lucru.

Nu sunt necesare dotări speciale in ceea ce privește serviciile sanitare.

Constructorul va lua toate masurile de semnalizare si proiecție a zonei (indicatoare, panouri, benzi reflectorizante etc.).

Pentru necesitați de organizare șantier, iluminat de semnalizare si protecție, constructorul poate folosi rețeaua electrica pozata in zona numai cu acordul beneficiarului acesteia.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securității muncii specifice lucrărilor cuprinse in prezentul proiect.

Pe toata durata realizării lucrării, angajatorii trebuie sa respecte obligațiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislația naționala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ccca cc privește:

 • a)  menținerea șantierului in ordine si intr-o stare de curățenie corespunzătoare;

 • b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi;

 • c)  stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulație;

 • d) manipularea in condiții dc siguranța a diverselor materiale;

 • e)  întreținerea, controlul înainte de punerea in funcțiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminării defecțiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;

 • f)  delimitarea si amenajarea zonelor dc depozitare si inmagazianare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substanțelor periculoase;

 • g) condițiile dc deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

 • h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor si materialelor rezultate din daramari, demolări si demontări;

 • i)  adaptarea, in funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;

La executarea si predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si II.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • d) Probe tehnologice și teste

Echipamentele care se vor monta, se vor supune la probe tehnologice de către producător, iar Constructorul va efectua teste înainte de recepția finala

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a)  indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: costul estimativ al investiției este de 11148463.36 lei cu TVA inclus, respectiv 9376496.78 lei fără TVA, din care 4577897.28 lei reprezintă construcții-montaj;

 • b)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare - nu este cazul;

 • c)  indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții - nu este cazul;

 • d)  durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni - este de 11 luni, din care perioada alocată lucrărilor de proiectare este de 3 luni.

 • 5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Nu este cazul

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, alte surse legal constituite

Finanțarea investiției se va face de la bugetul local

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației dc construire - Anexat Studiu topografic, vizat dc către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Anexat Studiu dc circulație - Anexat Avize acorduri obținute - Anexat

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Municipiul Craiova

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI, EȘALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

o Durata de implementare a investiției - l l luni, din care 8 luni pentru execuție.

o Graficul de implementare este prezentat în subcapitolul 3.5.

o Eșalonarea investiției se va face în decursul unui an.

o Pentru resursele necesare se estimează că Antreprenorul va aloca, pentru realizarea lucrărilor, un număr de 20 de persoane calificate, echipele de lucru fiind dotate cu echipamentele specifice efectuării lucrărilor proiectate.

7.3.Strategia de exploatare / operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Se va face prin grija Beneficiarului.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Se va face prin grija Beneficiarului.

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

9

în timpul realizării lucrărilor de se va ține seamă de normele de tehnica securității muncii, cuprinse în „Legea 19/2006 a securității și sănătății în muncă”, completată de „HG 1425/2006 - privind aprobarea normelor metodologiei de aplicare" a acestei legi, „Normele generale de protecția muncii (Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății - 2002)”, precum și de orice acte normative ulterioare care înlocuiesc, modifică sau completează aceste acte normative în vigoare la data elaborării prezentului normativ.

Întocmit

Ing. Andrei Cudelca
FILIASÎX


> SLATINA


STRADA HENRI COANDA


STRADĂ TRAIAN LALESCU


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

r\ 1

ing.

Cudelca A

Cudelca A

Ing. D Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

1/2000

w

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 / 10231 /2011

Data

FEBRUARIE 2019FILIASI~<


> SLATINA^>

DETALIU 2

Marcaj longitudinal de separare a sensurilor de circulație


DETALIU 1


Marcaj longitudinal de separare a sensurilor de circulație

Marcajele longitudinale discontinua de tip T'pentru marcaje de ghidare in intersecții


Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulație se vor executa, asa cum este prezentat in detaliul 1, pe străzile cu doua benzi, avand dublu sens de circulație si latimea pârtii carosabila de minim 5.50mSEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

ing. Cudelca A

Qu

Cudelca A QjJJLQ

Ing. D Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev.

Ediția

1/500

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


PLAN DE SITUAȚIE


PLS-01


Fila


1/5


Faza SF
6E0fi

3t


V7Ă/<"MWTyiAI/lA<


■-777


xX

3

Km

Km

o

<o

O

ro

+

+

o

oo

<o

o

G3

«o o o o

<o o o

<O O o


Km

Km

Km

o

o

o

+

+

+

bO

o

o

<z>

CO

O

G> O

C5 Q

o

O

Q

o

O

O

£

o

o

Ing. D PavelOBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAlAț LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 / 10231 / 2011
<^FILIASI <


PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

scara 1:50


> slatina\


Troluor proiectat

3 OO

Parte carosabila

A,

Str.Henry Coanda

10

3 GO

Trotuor proiectat

Geocornpozit

GeocornpozitI

SISTEM RUTIER


TROTUAR PROIECTAT


SISTEM RUTIER PROIECTAT


3 cm DA8


IQcm placa do balon C16/20

IQcm slral do balast


4 cm belon asfalllc DAI 6 rul50/70______

6crn binder criblura BAD22.4 leq50/70 6cm mlxlura asfaltlca AB22.4 baza50/70 20cm slral de plafra sparta amestec optimal

25cm strai do balastTROTUAR PROIECTAT


7cm nisip


PROFIL TRANSVERSAL TIP 1TROTUAR PROIECTAT

_________________3 cm BA8 IQcm placa de beton CI6/20

__IQcm strat de balast


SISTEM RUTIER PROIECTAT

4 cm boton asfoltlc BAI 6 ru!50/70__

6cm binder criblura BAD22.4 Ieg50/70

6cm mixtura asfaltlca AB22.4 baza5O/7O

20cm șțrat de piatra sparta_____________

amestec optimal

25cm strat de balast

7cm nisip


SISTEM RUTIER PROIECTAT

4 cm boton asfalllc BA16 ru!50/70______

6cm binder criblura BAD22.4 leg50/70

6cm mlxlura asfaltlca AB22.4 baza50/70

20cm strat de piatra sparta_____________

amestec optimal

25cm strat de balașt

7cm nisipSEF PROIECT


PROIECTAT


DESENATing.

Cudelca A IjJcuIjc/c


Ing. D Pavel


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


PROIECTANT:


ROMASCO CONCEPT SRL


J40 / 10231 / 2011


Scara


Rev. Ediția


Data1/500


FEBRUARIE

2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contractor. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


PROFILE TRANSVERSALE TIP


PT-01


Fila 1/2


SF


Banda de decceleratie


Parte carosabila


PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

scara 1:50


B-dul București


Linii de tramvai


Spațiu verde


Linii de tramvai


Parte carosabila B-dul București


Pana de racordare


TrotuarPista biciclisti

Geocompozit


SISTEM RUTIER PROIECTAT

______4 cm beton asfaltlc BAI 6 ru!50/70 6cm binder criblura BA022.4 leg5O/7O 6crn mixtura asfalllca AB22.4 baza50/70 20crn strat de piatra sparta amestec optimal

25cm strat da balast

7cm nisip


SISTEM RUTIER PROIECTAT

______4 cm beton asfaltlc BAI 6 rul50/70

6crn binder criblura BAD22.4 Jeg5p/7O 6cm mixtura asfalllca A022.4 baza50/70

20cm strat do piatra sparta amestec optimal

25cm strat de balast

7cm nisip


TROTUAR PROIECTAT

3 cm BA8________________

IQcrn placa do beton C16/20 lOcm strat de balastParte carosabila fi-dul București


PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

scara 1:50


Parte carosabila B-dul BucureștiH 2.5%    1““

țvvvvvvvv v y y y v y v

SISTEM RUTIE

? EXISTENT


Banda de deccelerare

3 50


SISTEM RUTIER PROIECTAT

______4 cm bofon asfaltlc BA16 ru!50/70 ___6cm binder criblura BAD22.4 lcg50/70 6cm mixtura asfalllca AB22.4 baza50/70 20cm strat de piatra sparta amestec optimal

25cm strat de balast

7cm nisip


SISTEM RUTIER PROIECTAT


_____4 cm beton asfaltlc BA16 rul50/70

6cm blndor criblura BAD22.4 leg50/70 6cm mixtura asfaltlca AB22.4 baza50/70 20cm strat do piatra sparta amestec optimal

25cm strat de balast

7cm nisip


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


TROTUAR PROIECTAT3 cm BA8


g de beton CI 6/20 strat de balast


ing. Cudelca A


ing. Cudelca A


Ing. D Pavel
BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA


PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 / 10231 / 2011


Scara


1/500


Rev.        0

Ediția        0


Data


FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179 / 01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


PROFILE TRANSVERSALE TIP


PT-02


Fila 2/2


Faza SF


Calea București^


PROFIL LONGITUDINAL STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU

)>Sfr.Traian Lalescu^>


Scara 1:1000/ 1:100m=1.93

R=3524

T=33.99

B=16.40

KM 0+220.00 i1=1.36 i2=-0.57

L=67.99


Z3 O

(D tJ

<y </>

<U

4-» c

Plan de Ref. 113.00

1

3----

co

F-

co

00

xf

o

IO

00

<0

co

CD

CD

CD

Xf-

o

T-

CM

IO

r-

co

O

cm

CO

10

F-

00

o

X—

X"“

X—

X—

O

Cote proiect

Xf

xf

xf

Xj-

xf

0

d

d

0

10

0

d

d

d

d

d

d

d

X—

x—

X—

X—

X—

X—

x~

X—

X—

X—

X—

X”

X“

X“

X-

X-

X-

X-

X-

X-

X-

X-

X"

X—

x~

X“

X"

X—

x~

X"

X—

CD

00

CO

CD

IO

X—

F-

10

co

xf

X-

CM

o

F-

V-

CM

co

IO

F-

CO

O

CM

co

0

o

IS

X—

CO

X“

CM

o

Cote teren

xf

xf

xf

xf

d

0

d

0

0

d

d

d

d

d

d

X—

x—

x—

X—

X—

X—

X“"

X—

X—

X~

X—

X—

X

X“

X—

X“

V

X“

X—

X—

X—

X—

X”

X—

X—

X—

X—

'r-

V-

o

co

Xf

CM

X—

CM

Xf-

0

CD

10

F-

CD

F-

o

o

o

O

O

o

o

C3

O

o

X~

CM

O

CO

O

X—

o

Diferente in ax

o

o

O

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+


Amenajare in plan


Declivitati


KilometrajL=81.22


L=168.75


L=26.63


B=18.8372


L=26.01


R=3523.992

L=67.99


=-0.57%


o

o

o

o

o

o

o

o

X“

o

o

O

F-

CD

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Ol

o>

o

cp

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

co

d

d

CD

00

o

CM

xf

CD

oo

00

o

CM

xf

xf

0

0

F-

o

o

o

X—

X“

X—

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

O

o

o

O

O

O


.* CONCEPT *

s S.R.L.


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT

Ing. D PavelOBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA


PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011


Scara


Rev.

Ediția1:1000

1:100FEBRUARIE 2019


Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


PROFIL LONGITUDINAL-STRAPUNGERE TRAIAN LALESCU


PL-01<fstr.Henry Coanda<^


PROFIL LONGITUDINAL LĂRGIRE LA 4 BENZI STRADA HENRY COANDA

Scara 1:1000 / 1:100

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro

ing.

Cudelca A

GjÂSjA

Cudelca A

Ing.

D Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAI OVA

Scara

1:1000

1:100

Rev.

Ediția

j

3R0FIL LONGITUDINAL-STR.HENRY COANDA

Fila

2/2

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 / 10231 / 2011

Data

FEBRUARIE

2019

PL-02

Faza

SF

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro

ing.

Cudelca A

ing.

Panait C.     /\O-^J

Ing. D Pavel

3T

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

1/500

Rev. Ediția

0

0

INSTALAȚII ELECTRICE PLAN ILUMINAT STRADAL

Fila 1/5

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 / 10231 / 2011

Data

FEBRUARIE

2019

IE-01

Faza SF

FILiASiX                                                                                                                                                                                                     > SLATINĂ

3[

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAI* LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro

ing.

Cudelca A

ing.

Panait C.     /\O>^

Ing. D Pavel

1 '

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAI OVA

Scara

1/500

Rev. Ediția

0

0

INSTALAȚII ELECTRICE PLAN ILUMINAT STRADAL

Fila 2/5

ll

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 /2011

Data

FEBRUARIE 2019

IE-02

Faza

SF


/

V

1 / '1 / ,

4

i?/ w i. / vi'/?


SEF PROIECT

PROIECTAT

\

DESENAT

ing. Cudelca A

ing-       ""V-'''1

Panait C.

Ing. D Pavel

jp......

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

1/500

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

ing. Cudelca A

mg.    "-VP

Panâit C.     /XoAC

Ing. D Pavel

FT

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAI OVA

Scara

1/500

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

,......... V'->

Contract nr. 177179/01.11.2018 Cod lucrare: C34Ro (. j'
> SLATINA^>

z.-^eAco^

OMASCO"

ONCEPT

S.R.V')

OA

(.0

tJA

C,0SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

ing. Cudelca A

ing.                   '

Panait C.

Ing. D Pavel

_____•

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAI OVA

Scara

1/500

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE

2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN ILUMINAT STRADAL


IE-05


Fila


5/5


Faza SFQ .$>

<3 ,O> U.

ZS’6

'87

M/- O '


FG7 H

Hlllih^.

/X3606^


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

£4^

Ing. Cudelca A.

£41^

Ing.

D. Pavel

<r

<**Ș

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

1:500

0

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019LEGENDA

ADC 15^1

ADC (Automat Dirijare Circulatie)-existent-se va refolosi

S5«-- •----

— Stâlp cu consola mica/mare pentru semafoare-propus

S8«

Stâlp simplu pentru semafor - propus

S10<

Stâlp simplu pentru semafor - existent - se va refolosi

Camera de tragere - propusa

Camere de tragere 60x60 existente - se vor refolosi

Bucla detecție trafic - propusa

Bucla detecție trafic - existente - se va refolosi

Canalizatie subterana principala 0110 - propusa

Canalizatie subterana secundara 063- propusa

Canalizatie subterana existenta - se va refolosi

Canalizatie subterana fibra optica 063- propusa

Camere de tragere 40x40 existente - se vor refolosi


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing. D. Pavel

A',-

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

1:500

np

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


Detaliu taiere Poz.6
1

L

K

1

i


Detaliu taiere Poz.7


M6x1S șurub capac vizitare

Poz 17.18lapac 094x6


Poz 9


-z-

TV01O2xS 4000

Poz 4


(Guseu)Secțiune 5-5

Poz 4


422x10 1400

Poz 7

6xM14x40 gr.6 6

Poz 11,12


Poz i


Secțiune 1-1


TV014Ox6 3950


Secțiune 2-2


șurubimpamantare

Poz 13.14.1S


M8x30 Șurub de impamantare

Poz 11,14 15


Poz 2


Vedere A-A


Poz 8 poz 9,poz 19

Nota

 • 1 Execuție conform STAS 767/0-80 » STAS 767/1-80.

 • 2 Clasj de execuție a structurii conform STAS 767<0 flfl este *B'.

 • 3 Abateri limita clasa 1 conform STAS 11694-83.

■I Nivelul de acceptare al sudurilor conform Normativ C150 99 este *C’

 • 5 Sudurile <Je colt neindicate pe desen se vor executa r.i» o grosime a cordonului a=O 7‘tmin.

 • 6 Protecția anticoroziva se executa •. unform Normativului GP35-98.

7.La execuția uzinala sa vor respecta toate prevederile d • protecția muncii si PSl aflate in vigoare la data e<c< utiei

 • 8 Guseele cate intersectează cordoanele ie sudura t untmue se vot pielucia corespunzător la coltfse taie la 45 i

 • 9 Se atrage atentia ca.conform temei te proiectare »> a' area maxima provine d ri dispunerea a 2 sema'oare a cate 1 tkq fiecare lispu.e la 2 55m respectiv 3 82rn lata de stâlp


4xM24 gr 6 6

(butoane)


Puz 6


C x0?6


Detaliu taiere Poz 5


5)0x?0 500


Detaliu A


Capac vizitare

Poz 10


’1


A1*


500x20 500

Poz 5


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


Piese înglobate PS3
șurub M16 gr.6.6Nota:

 • 1. Execuție conform EN 1090;

 • 2. Clasa de execuție a structurii conform EN 1090 este "EXC2";

 • 3. Abateri limita clasa 1 conform STAS 11694-83;

 • 4. Nivelul de acceptare al sudurilor conform Normativ C150-99 este "C"

5.Sudurile de colt neindicate pe desen se vor executa cu o grosime a cordonului a=0.7'tmin;

 • 6. Protectia anticoroziva se executa conform Normativului GP35-98;

 • 7. La execuția uzinala.se vor respecta toate prevederile de proiecția muncii si PSI aflale in vigoare la data execuției;

 • 8. Protectia suprafetelorxurat;

 • 9. După sudura cordoanelor se vor curata si se verifica continuitatea acestora;

 • 10. Filetele vor fi protejate cu bucăți de tub PVC;

11 .Etrlerii se fixeaza pe șuruburile de fundare cu sarma la cotele indicate.șaiba 45x45x6Detaliu placa 300x10...300etr. 01O...L=1OOO
Reper

Poz.

Cod element

Culoare

U.M.

Cantit totala

Lungime

/rep. mm

Lung, totala

/rep. m

Denumire element

Calitate

Greutate /rep. [kg]

Greut. totala

/rep. [kg]

Ansamblu Stâlp cu Consola 3,82m pt Semafor

1

Tv0 159x6x3830

otel

buc.

1

3830

3.83

Țeava

OLT 35.3K

86.59

86.59

2

Tv0 140x6x3900

otel

buc.

1

3950

3.95

Țeava

OLT 35.3K

78.45

78.45

3

Tv0 159x6x740

otel

buc.

1

740

0.74

Țeava

OLT 35.3K

16.73

16.73

4

TV 0102x5

otel

buc.

1

4000

4

Țeava

OLT 35.3K

56.83

56.83

5

Talpa 500x20x500

otel

buc.

1

500

0.5

Talpa

OLT 35.3K

39.20

39.20

6

Traversa 161x15X400

otol

buc.

4

400

1.6

Tabla

OL 37.3K

7.58

30.32

7

Guseu 422x10x1400

otel

buc.

1

1400

1.4

Tabla

OL42.3K

46.37

46.37

8

Capac 0150x10

otel

buc.

1

Tabla

OL 37.3K

1.38

1.38

9

Capac 094x6

otel

buc.

2

Tabla

OL 37.3K

0.33

0.66

10

Capac vizitare

otei

buc.

1

Tabla

OL 37.3K

11

Șurub M14x40

otel

buc.

6

șurub

gr.6.6

12

Piulița M14

otel

buc.

6

piulița

gr.6.6

13

Șurub M8x30

otel

buc.

1

șurub

gr.6.6

14

Piulița M8

otel

buc.

1

piulița

gr.6.6

15

Salba 10

otel

buc.

1

șaiba

OL 37.3K

16

Suport conectori

otel

buc.

1

comier

OL 37.3K

17

Șurub M6x15

otel

buc.

2

șurub

gr.6.6

18

Salba 8

otel

buc.

2

y-XX.

șaiba

OL 37.3K

TOTAL [KG]

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing.

Cudelca A.

Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAI OVA

Scara

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV:  STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN

LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


Ansamblu Stâlp Semafor


Secțiune 2-2


Secțiune 1-1

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing.

D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV:  STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN

LALESCU ■ STRADA CALEA BUCUREȘTI


ANSAMBLU STÂLP SIMPLU


PENTRU SEMAFOR


Fila


1/3


Piese înglobate PS3


2xpiulita M16
șurub M16 gr.6.6Poz 3 Vedere A-Așaiba 45x45x6Detaliu placa 300x10...300etr. 01O...L=1OOO
Nota:

 • 1. Execuție conform EN 1090;

 • 2. Clasa de execuție a structurii conform EN 1090 este "EXC2";

 • 3. Abateri limita clasa 1 conform STAS 11694-83;

 • 4. Nivelul de acceptare al sudurilor conform Normativ C150-99 este "C”

5.Sudurile de colt neindicate pe desen se vor executa cu o grosime a cordonului a=0.7*tmin;

 • 6. Protecția anticoroziva se executa conform Normativului GP35-98;

 • 7. La execuția uzinala.se vor respecta toate prevederile de protecția muncii si PSI aflate in vigoare la data execuției;

 • 8. Protecția suprafetelor:curat;

 • 9. După sudura cordoanelor se vor curata si se verifica continuitatea acestora;

 • 10. Filetele vor fi protejate cu bucăți de tub PVC;

11 .Etrierii se fixeaza pe șuruburile de fundare cu sarma la cotele indicate.


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Ing. Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAI OVA

Scara

'\J        1

w

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


LISTA MATERIALE


TOTAL KG 45.23

12

Șaiba 8

2

otel

șaiba

S235J2

11

Șurub M6x15

2

otel

șurub

gr.6.6

10

Suport conectori

1

otel

cornier

S235J2

9

Șaiba 10

1

otel

șaiba

S235J2

8

Piulița M8

1

otel

piulița

gr.6.6

7

Șurub M8x30

1

otel

șurub

gr.6.6

6

Capac vizitare

1

otel

tabla

S235J2

0.35

0.35

5

Capac 069x6

1

otel

tabla

S235J2

0.76

0.76

4

Traversa 99x10x190

4

otel

190

0.76

tabla

S235J2

1.48

1.48

3

Talpa 300x10x300

1

otel

300

0.3

tabla

S235J2

7.07

7.07

2

Tv. 076, 1x4

1

otel

1750

1.75

țeava

S235J2H

12.45

12.45

1

Tv. 0101,6x40

1

otel

2000

2

țeava

S235J2H

19.26

19.26

Poz.

cod element

Buc.

Material

Lung/rep mm

Lung, totala

/rep m

Denumire element

Calitate

greutate /rep Kg

greutate totala /rep Kg


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing. D. Pavel

TT

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV:  STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN

LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


ANSAMBLU STÂLP SIMPLU


PENTRU SEMAFOR


Fila


3/3


Secțiune fundație


Placa

Scara 1:10


Detaliu șurub pentru fundație

Vedere A

Scara 1:20

600Nota:

Protecția suprafetelor:curat

Muchiile plăcii se tesesc :1*45°

După sudura cordoanele se vor curata si verifica continuitatea

Filetele vor fi protejate cu bucăți de tub PVC
Etrierii se fixeaza pe șuruburile de fundație cu sarma la cotele indicate.


CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII LUCRĂRILOR DIN BETON CONFORM CP012/1-2007


BETON / CONCRETE

C20/25

- CLASA DE EXPUNERE

XC2

- RAPORT MAX. APA-CIMENT

0.60

- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)

260

-TIP CIMENT

CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A
OMASCO?

DONCEPT *

S.R


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

ZZXJ

Ing. Cudelca A.

Ing. Cudelca A.

Ing.

D. Pa vel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

w

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


Fila


1/16X400

6X1218


PLACA


VEDERE A

Scara 1:2


Detaliu șurub pentru fundație


2Xpiulita M24•<ț>.

-<ț>-

■<ș>

500


Nota:

șaiba Grover M24


Etrier otel 0 16L=1960


1500X10gros 10

OL37

8

Etrier

2

OLC 65

6

Țeava racord

1

PVC 063

5

Șaiba Grover N24

SR7666/2-94

4

OIT 65

zincat

pt.fixare

4

Șaiba A24

STAS 5200

4

OL 37

zincat

pt.fixare

3

Piulița înalta M24

STAS 4372

8

8

zincat

pt.fixare

2

Șurub spec.

M24x900F

STAS 2350

4

8.8

1

Placa

1

OL 37 (42)

Poz.

Denumire

Nr. desen sau STAS

Buc.

Material

Observații

Masa


CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII LUCRĂRILOR DIN BETON CONFORM CP012/1-2007


BETON I CONCRETE


- CLASA DE EXPUNERE


 • - RAPORT MAX. APA-CIMENT

 • - DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc

 • - TIP CIMENTC20/25


CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A


SEF PROIECT


PROIECTAT


Protecția suprafetelor:curat Muchiile plăcii se tesesc :1*45°

După sudura cordoanele se vor curata si verifica continuitatea


Atentie:

Filetele vor fi protejate cu bucăți de tub PVC


Etrierii se fixeaza pe șuruburile de fundație cu sarma la cotele indicate.


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011FEBRUARIE 2019
Țeava 0159x6

360

80

(o

----------c

>-


2Xpiulita M24


șaiba Grover M24


4x 6 ' 453


Etrier otel 0 16


L=1960


Țeava 0102x5


 • - După sudura cordoanele de sudura se vor fata si se va verifica verticalitatea ansamblului stâlp

 • - Protecția suprafețelor: zincat


DETALIU B

Scara 5:1--1---

-

I i

i

'^‘*3^x330

i i

I o

4113x490

4 găuri 018 (pt. sudura)

178


4 20 30

cr C\J

co co

o h-CM


NERVURA OL 37

COLTURILE SE TESESC 6x45“

IO

390         V

400


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Ing. Cudelca A.

Ing. D. Pavel

yr

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev. Ediția

o o

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


Faza S.F.


EXTRAS MATERIALE


27

Piulița M8

STAS 4071/89

1

8

zincat

pt.fixare

/ irnparnantare

25

Șaiba Grover N24

SR7666/2-94

4

OIT 65

zincat

pt.fixare

24

Piulița înalta M24

STAS 4372-90

8

8

zincat

pt.fixare

23

Șaiba plata A24

STAS 5200

4

Ol 37

zincat

pt.fixare

19

Șurub M8x30

SR ISO 4017-89

1

6.8

zincat

pt. mpamantare

18

Șaiba A8

STAS 5200-91

3

Ol 37

zincat

17

Șurub M6x15

STAS 920-89

2

8.8

zincat

14

Capac vizitare

1

Ol 37

gr.2-3

13

Capac

1

OL 37

080

12

Piulița M14

STAS4071-89

12

8

11

Șurub M 14x40

STAS4845

12

8.8

10

Capac

1

OL 37

0150x10

9

Capac

1

OL 37

096

8

Nervura

4

târla ^grosime 15mm

7

Talpa

1

OL 42

500x500x20

6

Guseu

1

OL 42 tabla grosime 10mm

5

Tv. 089 X5

STAS404/1-87

1

OLT 35

L=5300

zincat

4

Tv. 0102X5

STAS404/1-87

1

OLT 35

L=4000

3

Tv. 0159X6

STAS404/1-87

1

OLT 35

L=740

2

Tv. 0140X6

STAS404/1-87

1

OLT 35

L=3950

1

Tv. 0159X6

STAS404/1-87

1

OLT 35

L=3830

Poz.

Denumire

Nr. desen sau STAS

Buc.

Material

Observații

MasaSEF PROIECT


PROIECTAT
Ing. Cudelca A.OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011FEBRUARIE 2019


COD DESEN : S.01 - SC 01Cablu teflonat MyF 1x1,5 mmDETALIU BUCLA INDUCTIVA VEHICUL0 0

0 0

0 0


T

ADC


Doza conexiuni


DETALIUL A

Tăietură in asfalt

Cablu JYSTY 4x2x0.8 mmConductor MyF 1x1,5 mm


DETALIU DE AMENAJARE LEGĂTURĂ INTRE BUCLELE INDUCTIVE SI CAMERA DE TRAGERE


Bordura noua prefabricata (20x25cm)


Sistem rutier existent


Bucla inductiva,^-//

Cablu de bucle MyF 1x1.5/

Protejare cu folie
15 cm balast


5 cm nisipNOTA:

-Cablul MyF se torsadeaza pe zona de la ieșirea din bucla pana la doza de conexiuni.

-Zona de legătură dintre cablul MyF si cablul JYSTY se va realiza

prin cositorire iar fiecare conexiune se izolează cu mastic electric izolant. -Dimensiunea buclelor inductive diferă, in funcție de latimea benzilor de circulație a pârtii carosabile.


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT.

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing.

D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40/1023172011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


DETALIU BUCLA INDUCTIVA VEHICUL


Fila


1/1


Faza


CAMERA TRAGERE MARE DIN BETON C20/25 AMPLASATA IN ZONA VERDE SAU TROTUAR

VEDERE B-B

Rama si capac canalizare necarosabil 600x600 -capac fonta. Clasa B125 conform E.N. 124


|50

I                           600

I I 580. I

50 |Locase ptr. țevi proiecție cabluri

NOTA:

-Cotele sunt date in milimetri

-Ptr. execuție pereți, se folosesc cofrje lemn sau metal. -Dimensiunea locaselor ptr. țevile de protecție cabluri, in funcție de numărul țevilor din documentație execuție. -In locul locașurilor trapezoidale, se pot monta capete de țeava, cu diam 110 mm., din PVC. coaxiale cu țevile din canalizatie.

-încărcare maxima 40t.

VEDEREA-A

Rama si capac canalizare necarosabil 600x600 -capac fonta.
CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII LUCRĂRILOR DIN BETON CONFORM CP012/1-2007

BETON / CONCRETE

C20/25

-CLASA DE EXPUNERE

XC2

- RAPORT MAX. APA-CIMENT

0.60

- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)

260

-TIP CIMENT

CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT!

Ing. Cudelca A.

Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


DETALIU CAMERA DE TRAGERE


COD DESEN : S.01 - CT 01


Fila


1/1


Faza


Se aplica pe zonele in care nu se intervine la partea carosabila


Se aplica pe zonele in care nu se intervine la trotuare
4 cm. strat din beton asfaltic tip BA8(EB8 rul 50/70)6 cm. strat din mixtura asfaltica tip BAD 20


Țeava PEHD 0110


Se aplica pe zonele in care se intervine la partea carosabila

50 cm
10 cm. strat din beton 016/20


15 cm. strat din balast concasat 0-50mm


WWW


Se aplica pe zonele in care se intervine la amenajarea spatiilor verzi

10 cm strat din pamant vegetal inierbat

15 cm. strat acoperire din nisip


31 cm umplutura de pamant


5cm. strat repartiție din nisip


Țeava PEHD 063-110

Se aplica pe zonele in care se intervine la trotuare


50 cm umplutura de pamant


B

§

15 cm. strat acoperire din nisip


50 cmȚeava PEHD 063-110


■Mi IliW wtltl


io


io


40 cm.


Țeava PEHD 0110

Nota:

Se va respecta structura sistemului rutier existent

CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII LUCRĂRILOR

DIN BETON CONFORM CP 012/1-2007


Nota:

Se va respecta structura sistemului pietonal existențBETON

020/25

- CLASA DE EXPUNERE

XC2

- RAPORT MAX. APA-CIMENT

0.60

- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)

260

-TIP CIMENT

CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Cudelca A.

Ing. Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Scara

Rev. Ediția

O o

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


DETALIU CANALIZATIE ELECTRICA SUBTERANA


Fila 1/1


Faza

S.F.


FUNDAȚIE DULAP A.D.C. DIN BETON 020/25

CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII LUCRĂRILOR DIN BETON CONFORM CP012/1-2007

BETON / CONCRETE

C20/25

- CLASA DE EXPUNERE

XC2

- RAPORT MAX. APA-CIMENT

0.60

- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)

260

-TIP CIMENT

CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL;

CEMIII/A


VEDEREA-ANOTA:

Numărul de țevi din fundație si poziția lor vor fi de 2-3 bucăți amplasate in funcție de poziția cameretei ce deservește dulapului ADC.SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT 1

Ing. Cudelca A.

£4^

Ing. Cudelca A.

Ing. D. Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL J40 /10231 / 2011

Data

FEBRUARIE 2019

DETALIU FUNDAȚIE AUTOMAT DE DIRIJARE A CIRCULAȚIEI


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI


Fila 1/1


Faza


Electrozi impamantare 0>25min 6000 mm
Platband OlZn 40x4 mm


NOTA
1 .Priza de pamint se va executa in locul specificat pe planurile de realizare trasee .Priza va fi de tip radial cu electrozi din cupru (țeava Ol galvanizat 0 >25 mm) si o lungime de cel puțin 2000 mm (recomandat 2500 mm!). Electrozii se vor introduce prin săpătură in plan vertical si se vor astupa cu un strat superficial de min 150 mm,sub cota +0,00m de sol.

Electrozii se dispun la capetele unui triunghi(ipotetic) echilateral cu latura cuprinsa intre 5000-6000 mm. Electrozii se vor lega printr-o centura de paltbanda OlZn 40x4mm, prinși cu 2 șuruburi Zn M8, asgurate cu contrapiulita.

După strângere se vor acoperi locurile de imbinare cu un strat de grund si smoala topita, pentru a asigura o rezistenta sporita contra eroziunii din sol.

Căpătui platbandei va fi scos la suprafața cat mai aproape de șurubul de impamantare al ADC-ului, unde ulteriorse vor face toate măsurătorile necesare pentru masurarea rezistentei de dispersie rp < 4 ohm.

 • 2. In eventualitatea ca nu se obține valoare rezistentei de dispersie după efectuarea măsurătorilor, se vor suplimenta numărul de electrozi pana se va ajunge la valoarea prevăzută in proiect.

 • 3. Se va efectua o verificare a rezistentei de dispersie , după o peroada de min. 2 ani.SEF PROIECT


PROIECTAT


Ing. Cudelca A.


Ing.

Cudelca A.PROIECTANT:


ROMASCO CONCEPT SRL


J40 /10231 / 2011Rev.        0

Ediția        0


FEBRUARIE

Data 2019


OBIECTIV: STRĂPUNGERE STRADA TRAIAN LALESCU - STRADA CALEA BUCUREȘTI

Contract nr. 177179/01.11.2018

Cod lucrare: C34Ro


DETALIU


Fila


REALIZARE PRIZA DE PAMANT


1/1


Faza