Hotărârea nr. 25/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 25 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-ColegiulNațional Pedagogic „Ștefan Velovan”–soluția 2


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.25

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”-soluția 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.1798/2019, rapoartele nr.5767/2019 întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Licitații și nr.6417/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan’-soluția 2 și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan’-soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 771.500,56 lei din care C+M (inclusiv TVA): 175.287,00 lei Durata de realizare a investiției: 5 luni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU

Proiectant

SC PALPR01ECT SRL

Nr. inreg. cam. comerț: J16/1007/2002

Cod fiscal: 14999950

Tel/Fax: 0251/418616;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PENTRU CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE INCALZIRE-COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN"

BENEFICIAR: COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC

"ȘTEFAN VELOVAN" cu sediul in Craiova, Strada: Amaradia, nr. 72, Județ: Dolj, Localitate: Craiova

INVESTITOR: MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiectant: S.C. PALPROIECT S.R.L. - CRAIOVA

CONTRACT NR: 19/24.11.2018

FAZA DALI

2018

Pr. nr. 06

Proiectant

SC PALPROIECT SRL

Nr. inreg. cam. comerț: J16/1007/2002

Cod fiscal: 14999950

Tel/Fax: 0251/418616;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PENTRU CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE INCALZIRE-COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" .

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

• SEF DE PROIECT


• PROIECTANTIDirector, ing. Chita Daniel


SC PALPROIECT SRL

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1,   Informații generale privind obiectivul de investiții.

  • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3.   Beneficiarul investiției

  • 1.4.  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții .

  • 2.1.   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

  • 2.2.  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

 • 3.Descrierea construcției existente.

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a)     descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c)    datele seismice și climatice;

 • d)    studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g)     informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 3.2.  Regimul juridic;

 • a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b)    destinația construcției existente;

 • c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici:

 • a)    categoria și clasa de importanță;

 • b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d)    suprafața construită;

 • e)    suprafața construită desfășurată;

 • f)     valoarea de inventar a construcției;

 • g)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice.

-prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c)    soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d)    recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5.Identificarea opțiunilortehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.

5.1.Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și economic, cuprinzând, Optiunera 1:

 • a)descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, inlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției.

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și economic, cuprinzând Opțiunea 2:

 • a)descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, repararea/înlocui rea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției.

 • e)caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

— costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

— costurile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției. 5.5.Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

c)    impactul asupra factorilor de mediu.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a)    prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b)    analiza cererii servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • b)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară; analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • c)    analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată.

 • 6.1. Comparația opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

 • 6.2.   Selectarea și justificarea opțiunii optime, recomandate.

 • 6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b)   indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță—capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c)   indicatori socioeconomici, de impact,

stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d)   durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

B PIESE DESENATE

 • 1. Schema racordare cazani-existent-----------------Planșa nr. T1.1

 • 2. Schema racordare cazani-propunere-------------Planșa nr. T1.2

 • 3. Schema racordare cazan2-existent-----------------Planșa nr. T2.1

 • 4. Schema racordare cazan2-propunere-------------Planșa nr. T2.2

 • 5. Schema racordare statie dedurizare----------------Planșa nr. T3

 • 6. Schema racordare pompe circulație intre BEP si schimbătorul de

căldură                                ---------Planșa nr. T4

 • 7. Sistem filtrare retur încălzire --------------------Planșa nr. T5

(

întocmit, ing. Tudorache Lucian

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

PENTRU CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE INCALZIRE-COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN"

1. Informații generale privind obiectivul de investiții.

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

D.A.L.I. PENTRU CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE ÎNCĂLZIRE- COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN"

 • a. Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Municipiului Craiova, Craiova,str. A. I. Cuza.nr. 7.

 • b. Beneficiarul investiției

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN

(              VELOVAN" cu sediul in Craiova,

Strada: Amaradia, nr. 72, Județ: Dolj, Localitate: Craiova

 • c. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

SC PALPROIECT SRL, Craiova.

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții.

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

Obiectul prezentei documentații este inlocuirea cazanelor de incalzire din central termica a colegiului.

Instalațiile din centrala termica au fost executate in anul 2007 iar cele doua cazane pentru incalzire cu care este echipata central termica a primit avizul ISCIR de punere in funcțiune in 25.02.2018.

Politici.

Intervenția la centrala termica pentru inlocuirea cazanelor de incalzire se face in contextul îndeplinirii țintelor propuse de Strategia națională a României pentru perioada 2007—2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, și al transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficienței energetice; se permite punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieței și protecția mediului.

Eficiența energetică constituie în prezent o condiție esențială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piață, precum și o cerință imperioasă privind creșterea independenței energetice a țării și reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie și la creșterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investiții, activitati în care se înregistrează intensități energetice și pierderi de energie ridicate.

Legislație.

Instalațiile din central termica intra sub incidența prescripției tehnice ISCIR, PTC 9-2010-CAZANE DE APĂ CALDĂ ȘI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE.

Conform Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015, care la art.2.1 precizează: „Proiectarea și echiparea clădirilor cu instalații de încălzire se face în scopul asigurării confortului termic interior, a cerințelor tehnologice sau a condițiilor de muncă, în funcție de destinația clădirilor, având în vedere criteriile de performanță energetică, reducerea emisiilor de CO2 și extinderea utilizării surselor regenerabile.

2.2 Proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală se face astfel încât acestea să corespundă calitativ cel puțin nivelurilor minime de performanță prevăzute prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate ;

 • b) securitate la incendiu ;

 • c) igienă , sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate exploatare ; e) protecție împotriva zgomotului;

 • f)  economie de energie și izolare termică.

 • g) utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

(1) Nivelurile minime de performanță referitoare la aceste cerințe sunt prevederi obligatorii și se aplică la proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.

Conform art. 7.14, din 113, Centralele termice existente care se modernizează sau se refac integral trebuie să respecte cel puțin nivelul minim al exigențelor de performanță energetică și protecție a mediului în vigoare la data realizării centralei sau a lucrărilor de modernizare.

Conform art.2.6. din 113, Lucrările de intervenții sunt lucrările la construcții existente, asimilate obiectivelor de investiții, care constau în: reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, efectuate în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor.

Conform normativ 113, art. 7.10, Prin centrală termică se înțelege ansamblul echipamentelor, instalațiilor și aparatelor utilizate pentru producerea și furnizarea agentului termic împreună cu incinta și amenajările constructive care le adăpostesc. Centrala termică furnizează, după caz, agent termic pentru încălzire, preparare apă caldă de consum, ventilare și consum tehnologic.

7.12 Centralele termice se clasifică în funcție de puterea instalată (Pi), astfel:

b) centrale termice medii, având 300 kW < Pi < 2000 kW , centrala studiata incadrandu-se la litera b)-centrala termica medie, cu doua cazane avand puterea termica utila de 928 x2 = 1856 w.

Conform normativ 113/2015:

7.102 La instalațiile de încălzire cu apă caldă sau la cele cu cazane de abur cu presiune sub 0,5 bar, se asigură indicii de calitate a apei de alimentare, potrivit indicațiilor producătorului, prevăzându-se în acest scop, instalații corespunzătoare de tratare a apei (dedurizare, corecție PH, degazare).

7.103 Pentru centralele termice de apă caldă amplasate în zone în care duritatea apei depășește 10 °d se prevăd instalații de dedurizare pentru apa de alimentare astfel încât duritatea să fie redusă sub 5 °d. De asemenea conținutul de clor trebuie să fie de cel mult 200 mg/1.

Conform Ordin nr. 691/1459/288/2007  - norme

metodologice de aplicare a Legii nr. 372/2007- privind performanta energetica, CAPITOLUL IV:

Inspecția energetică a cazanelor, a centralelor termice și a instalațiilor de încălzire,

Art. 6

Inspecția energetică a cazanelor, a centralelor termice și a instalațiilor de încălzire ale clădirii are ca scop determinarea performanțelor energetice ale acestora, precum și stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie și a limitării emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor și/sau compușilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise privind protecția mediului, în conformitate cu reglementările tehnice și legislația specifică în vigoare.

Art. 7

(1) Inspecția energetică a cazanelor, a centralelor termice și a instalațiilor de încălzire ale clădirii se efectuează de către experți tehnici atestați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente acesteia, pentru specialitatea instalații termice și ventilare - lt.

(%) Inspecția energetică a cazanelor, a centralelor termice și a instalațiilor de încălzire ale clădirii se face pe baza documentației existente în cartea tehnică a construcției, a documentelor de agrementare ale echipamentelor, dispozitivelor și armăturilor utilizate și/sau prin măsurători specifice.

(3) In lipsa cărții tehnice a construcției se efectuează releveul echipamentelor și al instalațiilor.

Conform CAPITOLUL XI din a Legea nr. 372/2007- privind performanta energetica,

Inspecția sistemelor de incalzire

Art.23. -(1) în scopul reducerii consumului de energie și al limitării amisiilor de dioxid de carbon, se efectuează:

 • a) inspecție periodică la intervale de 5 ani, la sistemele de tncălzira echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală de 20-100 kW; inspecția se efectuează și pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil;

 • b) inspecție periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de incalzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane cara utilizează combustibil gazos, inspecția periodică se efectuează la intervale de 4 ani;

 • c) inspecție a sistemelor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW și o vechime mai mare de!5 ani

Art. 24.- (1) Inspecția din punct de vedere energetic a sistemelor de incalzire ale clădirilor/unităților de clădire se efectuează, conform reglementărilor tehnice in vigoare la data efectuăriiacestora,de către expeti tehnici atestați.

Pentru elaborarea documentației, s-a avut in vedere si "Ghidul privind inspecția energetica a cazanelor si a sistemelor de incalzire din clădiri", indicativ GEx 010 - 2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 373 bis din 25 iunie 2013, aprobat de Ordinul nr. 2.121, din 6 iunie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 25 iunie 2013 care recomanda următoarele valori:

B.3 Valori de referință pentru analiza gazelor de ardere Valorile de referință pentru gazele de ardere vor ține cont de:

 • - instrucțiuni și specificații furnizate de producătorul aparatului sau proiectantul sistemului;

 • - valori furnizate de tabele și standarde naționale.

Dacă astfel de valori nu sunt disponibile se vor considera cele din tabelul B.4 ca valori reprezentative (valori de bună practică).

Tabelul B.4 - Valori de referință (de bună practică) pentru proprietățile gazelor de ardere

Tipul combustibilului: Gaz natural, cazan fără condensatie

Conținutul de oxigen,02, in gazele arse cuprins intre 3 si 8%.

Temperatura gazelor arse cuprinsa intre 120° si 160 °C

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) mai mic de 100.

Randamentul, eficienta mai mare de 92%.

B.4 Recomandări referitoare la reglajele de bază ale cazanului:

Recomandarea generală este de a respecata parametrii indicați în capitolul B.3 dar cu următoarele precizări:

 • - conținutul minim de oxigen trebuie să fie suficient pentru a garanta că nu se va ajunge în situația de ardere substoichiometrică, situație care ar duce la poluări majore, la scăderea randamentului arderii și la risc de explozie;

 • - se va accepta funcționarea cu un conținut de oxigen mai mare cu până la 1% față de valorile maxime din tabel dacă măsurările se fac pe perioada de iarnă.

Conform cârtii tehnice a producătorului parametrii de ardere sunt:

Tipul combustibilului: Gaz natural, cazan tară condensatie

Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse 1,64%.

Temperatura gazelor arse 185 °C

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) 54.

Randamentul, eficienta 91,32%.

Documentația de insotire a cazanelor a fost in conformitate cu prescripția ISCIR, PT C9 din 2003, care in prezent nu mai este in vigoare fiind inlocuita in anul 2010.

Conform plăcii de timbru:

Presiunea nominala : 6 bar.

Puterea utila a cazanului: 928 Kw

Conform Legii 50/1991, actualizata 2016, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Art. 11

(1) Se pot executa fara autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

f) reparații la instalațiile interioare, la branșamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, in limitele proprietarii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitari;

iar

Conform normelor metodologice, Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizate:

Art. 18: Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcții cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.

(5) Lucrările prevăzute la alin. (4) lit. c) au ca obiect reabilitarea energetica a:

 • c) instalațiilor interioare de incalzire si de preparare a apei calde de consum.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

Construcția care adăpostește instalațiile este in stare buna necesitând doar lucrări de intretinere curenta.

Alimentarea cu apa a instalațiilor de incalzire se va face din branșamentul existent. Pe racordul de apa exista filtru de de apa, contor . Pentru instalația de incalzire si agent primar A.C.M se face incarcarea printr-o statie de dedurizare NEFUNCTIONALA.

Cazanele sunt montate pe postamente de beton si sunt cu arzatoare pe gaze naturale complet echipate. Prepararea apei calde se va face cu schimbător de căldură si cu acumulator de apa calda menajera.

Instalațiile de gaze care sunt de redusa presiune.

Schema funcționala a instalațiilor din centrala termica este cu legarea in paralel a cazanelor pana la butelia de egalizare (BE), cu pompe de circulație si o conducta de tur respectiv de retur cu pompa de circulație si rezerva pentru instalația de incalzire a consumatorului. Schema este cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai. Expansiunea se asigura cu doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic.

Prepararea apei calde menajere este in soluția cu schimbător de căldură cu placi, cu rezervor de acumulare, cu pompa de circulație intre rezervor si schimbător si pompa de circulație intre butelia de egalizare si schimbător, cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai.

Conductele, termoizolatia, cea mai mare parte din armaturi sunt in buna stare.

Cazanele de incalzire:

 • 1. Din punct de vedere a parametrilor de funcționare nu corespund

 • 2. Din punct de vedere al stării fizice sunt intr-o stare avansata de uzura si corodare in ceeace privește sistemul convectiv-tevile interioare de fum, fiind cazane ignitubulare cu drumuri de fum.

Pompa de circulație agent termic primar pentru schimbătorul de căldură ACM este nefunctionala.

Pompele de recirculare agent termic in cazane sunt nefunctionale, sau nu realizează parametrii proiectați.

Robinetii de separare ai filtrului de impurități pentru instalația consumatorului sunt nefunctionali.

Instalația de comanda/reglare si acționare pe funcționare automata este nefunctionala, comandarea pornirii, opririi echipamentelor, utilajelor, a dispozitivelor de reglare facandu-se manual.

Cazanele se opresc foarte frecvent din funcționare intrând pe avarie cum a rezultat din discuțiile cu personalul de exploatare al centralei termice.

Uneori nu pot fi repomite nici după o ora.

Arzătoarele sunt extrem de uzate si nu mai pot realiza reglajul arderii la puterea nominala a cazanelor.

Se funcționează cu ele la un regim de putere redus de

55—60% din capacitate.

In cazul in care lucrează la capacitatea nominala parametrii gazelor arse devin extrem necorespunzatori-apare exces mare de CO, C-carbon liber, cu producere de fum, lamda (excesul de aer) are valori duble.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Intervenția la centrala termica pentru înlocuirea cazanelor de incalzire se face in contextul îndeplinirii țintelor propuse de Strategia națională a României pentru perioada 2007—2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, și al transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de aprobare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficienței energetice; se permite punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieței și protecția mediului.

Eficiența energetică constituie în prezent o condiție esențială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piață, precum și o cerință imperioasă privind creșterea independenței energetice a țării și reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie și la creșterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investiții, activitati în care se înregistrează intensități energetice și pierderi de energie ridicate.

Conform Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015, care la art.2.1 precizează: „Proiectarea și echiparea clădirilor cu instalații de încălzire se face în scopul asigurării confortului termic interior, a cerințelor tehnologice sau a condițiilor de muncă, în funcție de destinația clădirilor, având în vedere criteriile de performanță energetică, reducerea emisiilor de CO2.

Instalațiile de încălzire centrală va corespunde calitativ cel puțin nivelurilor minime de performanță prevăzute prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate ;

 • b) securitate la incendiu ;

 • c)  igienă , sănătate și mediu înconjurător; d) siguranță și accesibilitate exploatare ; e) protecție împotriva zgomotului;

 • f)  economie de energie și izolare termică.

 • g) utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Se vor asigura nivelurile minime de performanță referitoare la aceste cerințe care sunt prevederi .

Centralele termice existenta care se modernizează va respecta cel puțin nivelul minim al exigențelor de performanță energetică și protecție a mediului în vigoare la data realizării lucrărilor de modernizare.

Se vor asigura parametrii minimi ceruti de reglementările in vigoare in ceeace privește emisiile de noxe, randamentele cazanelor.

Se va asigura rezistenta si stabilitatea in ceeace privește cele doua cazane de incalzire care in prezent este grav periclitata:

-nivelul scăzut al oxigenului in gazele arse poate duce la explozie, detonatii, iar in cazuri nefericite, aruncarea arzătorului care ar putea răni persoane din preajma cazanului.

-starea avansata de coroziune si degradare a sistemului convectiv pe partea gazelor arse deasemeni poate avea consecințe asupra siguranței in funcționare, a rezistentei si stabilitatii celor doua cazane; in cazul apariției unor fisuri in acest sistem puternic corodat cazanul poate intra in regim de generator de abur cu posibilitatea exploziei acestuia datorita contactului intre apa scapata si partea metalica a cazanului care poate atinge temperaturi de 2210*C la contactul cu flacara si peste 800 -1000*C, in focar si sistemul convectiv.

-datorita funcționarii cazanelor de incalzire cu apa direct de la rețeaua publica, netratata deoarece statia de tratare a apei-de dedurizare nu funcționează de mult timp- pe țevile convective si pe tubul de flacara-pe partea apei - s-a depus „piatra” (săruri de calciu si magneziu)- care reduc foarte mult transferul de căldură de la suprafețele incinse de flacara (2210*C, la contactul cu flacara si circa 800*C-1000*C in sistemul convectiv al cazanului), ducând la inrosiri locale ale pârtilor metalice-iar datorita supraîncălzirii acestora se pot fisura brusc si desprinde, iar metalul incins la roșu este supus la tensiuni interne care pot duce in timp la fisurări locale ale metalului si la generarea instantaneie de abur in cazan cu consecința producerii de unde puternice de soc in cazan, iar la avarii mai extinse chiar la explozia acestuia.

-Se va asigura economie de energie prin utilizarea cazanelor moderne cu randamente ridicate, prin montarea unui sistem de acționare si comanda cu regulatoare automate care sa asigure un reglaj eficient, permanent, si după curbe de reglare prestabilite, la nivelul tehnicii actuale.

-Se va realiza o foarte mare economie de energie prin utilizarea unor cazane performante; cazanele actuale au temperatura gazelor arse de 293,7 * pana la 305*C, respectiv de 216,1 *C, mult mai mare decât cea reglementata care trebuie sa fie cuprinsa intre 120*C si 160*C, in acest fel o mare parte din energia termica este aruncata la coșul de fum- gazele fiind prea fierbinți- cu consecințe grave in ceeace privește poluarea tmosferei si cu costuri ridicate pentru cumpărarea suplimentara a gazelor naturale care sa suplinească aceasta pierdere de căldură in atmosfera.

3.Descrierea construcției existente (instalații).

Construcția care adăpostește instalațiile este in stare buna.

Alimentarea cu apa a instalațiilor de incalzire se va face din branșamentul existent. Pe racordul de apa exista filtru de apa, contor . Pentru instalația de incalzire si agent primar A.C.M se face incarcarea printr-o statie de dedurizare -NEFUNCTIONALA.

Cazanele sunt montate pe postamente de beton si sunt cu arzatoare pe gaze naturale complet echipate. Prepararea apei calde se va face cu schimbător de căldură si cu acumulator de apa calda menajera.

Instalațiile de gaze care sunt de redusa presiune.

Schema funcționala a instalațiilor din centrala termica este cu legarea in paralel a cazanelor pana la butelia de egalizare (BE)-fiecare cazan fiind prevăzut cu:

 • - pompa de circulație cazan-butelie, si o pompa de rezerva pentru ambele cazane

 • - pompa de recirculatie in cazan

 • - pompa de circulație in instalația consumatorului si rezerva. Schema este cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai. Expansiunea se asigura cu doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic.

Prepararea apei calde menajere este in soluția cu schimbător de căldură cu placi, cu rezervor de acumulare, cu pompa de circulație intre rezervor si schimbător si pompa de circulație intre butelia de egalizare si schimbător, cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai.

Conductele, termoizolatia, cea mai mare parte din armaturi sunt in buna stare.

In prezent in centrala termica sunt următoarele ecchipamente si utilaje mai importante:

 • 1. Cazan din otel monobloc,ignitubular cu turbulizatoare, cu termoizolatie, manta, tablou de automatizare pentru producere apa calda 90/70* pentru incalzire cu putere termica utila 928 KW, Pn= 6bar.

Producător :ARIKAZAN A.S./ TURCIA .

ModekConfort k2-800

An fabricație :2007

Cantitate : 2 buc

 • 2. Vas de expansiune inchis, vertical cu membrana si gaz inert , V = 2000 litri, Pn=10 bar, protejat anticoroziv la interior si exterior.

Producator:ELBI

Cantitate : 2 buc

 • 3. Pompa REcirculatie in cazan, Tn. ag. termic, G=16,0 mc/h,H=7,5 mcolH2O cu punctul funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta, gr.prot. IP44. Montare pe conducta.

Producător :DAB

ModekBPH 120/280 50T Cantitate : 2 buc

 • 4. Pompa circulație intre cazan si BE, Tn. ag. termic, G=36,2 mc/h,H=7,5 mcolH2O cu punctul funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta. Montare pe conducta.

Producător :DAB

ModekBPH 150/340 65T

Cantitate : 3 buc

 • 5. Pompa circulație instalație incalzire școala si anexe, Tn. ag. termic, G=57,2mc/h,H=14,0 mcolH2O cu punctul funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta, Tmax=1200C. Montaj pe postament, ax vertical.

Producător :DAB

Model: NKM-G 65-200/219/A/BAQE/4/4

Cantitate : 2 buc

 • 6. Pompa circulație instalație incalzire cămin, Tn. ag. termic, G=8,8 mc/h,H=ll,0 mcolH2O cu punctul funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta,. Montaj pe conducta.

Producător :DAB

ModekBPH 150/340 65T

Cantitate : 2 buc

 • 7. Pompa circulație intre BE si SCH căldură A.C.M, Tn. ag. termic, G=36,2  mc/h,H=9,0 mcolH2O cu punctul

funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta. Montaj pe postament, ax vertical.

Producător :DAB

Model: NKM-G 80-160/177/A/BAQE/3/4

Cantitate : 2 buc

 • 8. Pompa circulație A.C.M, Tn. ag. termic, G=14,5 mc/h, H=13,0 mcolH2O cu punctul funcționare in zona de randament maxim, U=3-400 V, 50 Hz, turatie constanta. Montaj pe conducta.

Producător :DAB

ModekBPH 150/340 65T

Cantitate : 2 buc

 • 9. Supape de siguranța cu arc cu deschidere brusca, Pn 10 bar, dn=2”, pentru montat pe cazanele de încălzire Cantitate : 4 buc

 • 10. Supape de siguranța cu arc cu deschidere brusca, Pn 10 bar, dn= 1 1/4”, pentru montat pe rac. apa rece intre schimbător si prima armatura.

Cantitate : 1 buc

 • 11. Filtru de impurități tip Y cu flanse, cu filtru inox, Dn= 150 mm pentru montare pe retur instalație de încălzire, Pn= 10 bar.

Cantitate : 1 buc

 • 12. Filtru de impurități tip Y cu flanse, cu filtru inox, Dn^ 125 mm pentru montare pe retur agent termic primar sch.. a.c.m, PmlO bar.

Cantitate : 1 buc

 • 13. Filtru de impurități tip Y cu flanse, cu filtru inox, Dn= 80 mm , pentru montat pe conducta de apa rece.

Cantitate : 1 buc

 • 14. Arzător combustibil gazos Pmin/Pmax=300kw/1200kw, grad de protecție IP40, Presiune max 360mbar.

Producător :CIB UNIGAS SPA

Model:P72

An fabricație :2007

Cantitate : 2 buc

 • 15. Rezervor apa calda menajera termoizolat la exterior, pentru apa potabila, Pn=6 bar, V= 3000 litri, Tmax=99*C

Producator:ELBI

Cantitate : 1 buc

 • 16. Schimbător de căldură in placi racordat la agent termic primar apa calda 90/700C, pentru preparat apa calda menajera t=60*C, Pn= 10 bar, P= 840 Kw.

Producător : PLATEVAREM

Model:T3 029 HAI

An fabricație :2007 Cantitate : 1 buc

 • 17. Statie de dedurizare automata tip SIMPLEX, debit maxim= 3,0 m3/h, Pmin.= 1,5 bar, Pn=6 bar.

Producător: GEL Hydrotechnology

Model.TIMER ET 500

Cantitate : 1 buc

 • 18. Apometru, Debit apa dedurizata max. 3,0 m3/h,

Cantitate : 1 buc

 • 19. Vana rotativa cu 3 cai, cu servomotor si cuplaj , Pn=6 bar, Dnl25, pentru reglare temp. apa calda menaj.debitul pe circuitul primar schimbător 36,2 m3/h

Cantitate : 1 buc

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • d) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Centrala termica aparține COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" cu sediul in Craiova,

Strada: Amaradia, nr. 72, Județ: Dolj, Localitate: Craiova

Terenul pe care este amplasata centrala termica este in intravilan, aparține domeniului public si este dat in folosința unitatii de invatamant.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul centralei terrmice este in incinta C.N. "ȘTEFAN VELOVAN".

Accesul in incinta colegiului se face din strada Amaradia iar in incinta prin alei carosabile si necarosabile de incinta- existente.

c) datele seismice și climatice;

Normativul PI00-1/2013 incadreaza locația amplasamentului cercetat in zona seismica cu perioada de colt Tc= 1,0 sec si accelerația terenului ag = 0,2 g.

Conform HGR 766/1997 actualizata si modificata , aceste lucrări sunt in categoria de importanta "redusa " D.

Conform PI00/3-2013 clasa de importanta si expunere este III.

Zona județului Dolj se caracterizează printr-un climat temperat-continental, avand ca principale caracteristici: precipitații reduse si valori relativ ridicate ale bilanțului caloric. Temperatura medie anuala este in zona de ~10,85°C, iar media precipitațiilor anuale este de ~568,3mm.

Direcțiile predominante ale vintului sunt din nord nord-est si din vest. Tot aceste vânturi au si vitezele cele mai mari 3,5 - 5,3 m/s. Lunile cu cele mai mari precipitații sunt mai, iunie si iulie.

Conform Normativului NP 082-2004, presiunea de referința a vintului pentru aceasta zona este gv=0,4Kpa si viteza vintului v=31 m/sec (zona Centru).

Greutatea de referința a stratului de zapada (gz) corespunzătoare unei perioade de revenire de 10 ani este de 1,8 KN/m.p. (in sud) si 1,5 KN/m.p. (in nord), conform STAS 10101/21-92.

Adincimea maxima de inghet, in aceasta zona,este de 0,70 - 0,80 m, de la suprafața terenului sistematizat, conform STAS 6054/77 (fig. 2.5-2).

Clima este de câmpie, caracterizata prin veri foarte calde cu precipitații nu prea bogate, ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni moderate cu viscole rare si frecvente intervale de incalzire datorate advectiilor calde dinspre Marea Mediterana. Parametrii climatici mai importanți sunt:

 • - temperatura medie anuala este de 10 - 11°C ;

 • - temperatura medie in luna iulie este de 22 - 23°C ;

 • - temperatura medie in luna ianuarie este de -2 ; -3°C ;

 • - prescripțiile atmosferice medii anuale sunt de 500 - 600 mm ;

 • - predomina vânturile din E (24,6%), urmate de curentii de aer din V (18,7%) si din NV (9,6%) iar frecventa medie anuala a calmului este de 26,3%.

Potrivit harții cu repartizarea tipurilor climatice după indicele de umezeala Thornthwaite zona drumului se incadreaza la “tipul 1 ” (climate uscate), cu indicele de umiditate Im = -20 - 0.

( d) studii de teren:

Prezenta documentație se refera la reparația si reabilitarea instalațiilor existente. Nu sunt necesare studii de teren- construcția existenta a CT este in stare buna si se menține, efectuandu-se numai reparații curente.

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Prezenta documentație se refera la reparația si reabilitarea instalațiilor existente, Nu sunt necesare studii de teren- construcția existenta a CT este in stare buna si se menține, efectuandu-se numai reparații curente.

e)   situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent centrala termica este racordata la rețele de apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, canalizare.

Acestea au capacitatea necesara pentru buna funcționare in continuare a centralei termice. -Sevor reproiecta branșamentul si postul de reglare gaze in funcție de caracteristicile necesare arzătoarelor noilor cazane.

 • f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorul antropic reprezintă totalitatea acțiunilor omului în raport cu natura, precum și urmările acestora asupra reliefului, condițiilor naturale, vegetației și faunei. Reabilitarea instalațiilor nu este un factor antropic.

Reabilitarea instalațiilor din centrala termica nu prezintă riscuri. Posibile riscuri ar putea reprezintă abateri de la normal ale celor patru elemete care compun sistemul de munca (executant, echipament de munca, sarcina de munca si mediul de munca) si cauze potențiale ale accidentelor de munca. Nu exista riscuri pentru bolile profesionale.

 • g)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic;

 • a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Obiectivul este amplasat pe un teren intravilan apartinind domeniului public al municipiului Craiova, dat in folosința unitatii de invatamant.

 • b)   destinația construcției existente;

Construcția existenta are destinația de central termica.

 • c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

NU ESTE CAZUL

 • d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță;

Conform HGR 766/1997 actualizata si modificata , aceste lucrări sunt in categoria de importanta "redusa " C.

Conform PI00/3-2013 clasa de importanta si expunere este III.

 • b)  cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c)   an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Centrala termica este amplasata intr-o clădire existenta, independenta realizata in anii 1970 iar instalațiile au fost reabilitate in anul 2007.

 • d)   suprafața construită; Sc= 187,50 mp.

 • e)   suprafața construită desfășurată; Scd = 187,50 mp.

 • f)    valoarea de inventar a construcției;

Nu se cunoaște o valoare de inventar.

 • g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Centrala termica alimentează cu căldură si apa calda menajera colegiul in care studiază circa 1800 elevi. Este racordata la toate utilitățile inclusive la rețeaua de gaze natural. Puterea termica a centaralei cu doua cazane este de 928x2 = 1856 Kw

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora.

Descrierea instalațiilor existente aferente centralei termice.

Alimentarea cu apa a instalațiilor de incalzire se va face din branșamentul existent. Pe racordul de apa exista filtru de apa, contor . Pentru instalația de incalzire si agent primar A.C.M se face incarcarea printr-o statie de dedurizare -NEFUNCTIONALA.

Cazanele sunt montate pe postamente de beton si sunt cu arzatoare pe gaze naturale complet echipate. Prepararea apei calde se va face cu schimbător de căldură si cu acumulator de apa calda menajera.

Instalațiile de gaze sunt de redusa presiune.

Schema funcționala a instalațiilor din centrala termica este cu legarea in paralel a cazanelor pana la butelia de egalizare (BE)- flecare cazan fiind prevăzut cu:

 • - pompa de circulație cazan-butelie, si o pompa de rezerva pentru ambele cazane

 • - pompa de recirculatie in cazan

 • - pompa de circulație in instalația consumatorului si rezerva.

Schema este cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai. Expansiunea se asigura cu doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic.

Prepararea apei calde menajere este in soluția cu schimbător de căldură cu placi, cu rezervor de acumulare, cu pompa de circulație intre rezervor si schimbător si pompa de circulație intre butelia de egalizare si schimbător, cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai.

Conductele, termoizolatia, cea mai mare parte din armaturi sunt in buna stare.

Analiza stării construcției -instalațiile.

După cum rezulta din documentele puse la disozitie rezulta ca unitatea deținătoare nu a efectuat inspecția periodică la interval de 5 ani din punct de vedere energetic a sistemului de încălzire conform Legii nr. 372/2007- privind performanta energetica si "Ghidului privind inspecția energetica a cazanelor si a sistemelor de încălzire din clădiri", indicativ GEx 010 - 2013.

Instalațiile din central termica intra sub incidența prescripției tehnice ISCIR, PTC 9-2010-CAZANE DE APĂ CALDĂ ȘI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE.

Conform normativ 113, centralele termice se clasifică în funcție de puterea instalată (Pi), astfel : b) centrala termica medie, având 300 kW < Pi < 2000 kW ,

-centrala studiata incadrandu-se la litera b)-centrala termica medie, cu doua cazane avand puterea termica utila de 928 x2 = 1856 w.

Construcția (clădirea) in sine nu este afectata necesitând doar lucrări de intrtinere curenta.

Partea de construcție necesita numai reparații curente, ținând cont si in conformitate cu catalogul privind Clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe- care pentru construcții școlare este de cca 60 ani.

INSTALAȚIILE.

Documentația se refera la cazanele de incalzire din centrala termica.

Se vor avea in vedere si celelalte instalații din centrala termica.

Conductele, termoizolatia, cea mai mare parte din armaturi sunt in buna stare.

Cazanele de incalzire:

 • 1. Din punct de vedere a parametrilor de funcționare nu corespund

 • 2. Din punct de vedere al stării fizice sunt intr-o stare avansata de uzura si corodare in ceeace privește sistemul convectiv-tevile interioare de fum, fiind cazane ignitubulare cu drumuri de fum.

Pompa de circulație agent termic incalzitor intre butelia de egalizare si schimbătorul de ACM ( apa calda menajera) este nefunctionala-funcționând numai cu rezerva.

Pompele de recirculare agent termic in cazane sunt nefunctionale, sau nu mai realizează parametrii proiectatf

Robinetii de separare ai filtrului de impurități pentru instalația consumatorului sunt nefunctionali.

Instalația de comanda si acționare pentru funcționare si reglare automata a parametrilor agentului termic livrat consumatorului este nefunctionala, comandarea pornirii, opririi echipamentelor, utilajelor, a dispozitivelor de reglare facandu-se manual.

Statia de dedurizarea apei este de multi ani nefunctionala, si apa de adaos si incarcare nu se incadreaza in limitele impuse de normativul 113, si anume duritatea apei sa fie mai mica decât 5 °d.

Arzătoarele sunt extrem de uzate si nu mai pot realiza reglajul arderii la puterea nominala a cazanelor. Se funcționează cu ele la un regim de putere redus de 55—60% din capacitate.

In cazul in care lucrează la capacitatea nominala parametrii gazelor arse devin extrem de necorespunzatori, apare exces mare de CO, C-carbon liber, cu producere de fum, lamda (excesul de aer) are valori duble.

 • 1.ANALIZA GAZELOR DE ARDERE

Valori de referință pentru analiza gazelor de ardere

Valorile de referință pentru gazele de ardere vor ține cont de:

- instrucțiuni și specificații furnizate de producătorul aparatului sau proiectantul sistemului;

-recomandările din GEx 010 - 2013

Conform cârtii tehnice a producătorului parametrii de ardere sunt:

Tipul combustibilului: Gaz natural, cazan fără condensatie Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse 1,64%.

Temperatura gazelor arse 185 °C

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) 54.

Randamentul, eficienta 91,32%.

 • 2.-conform analizei gazelor arse efectuate cu analizorul model TESTO 330-2 LL, seria nr. 03281962 care deține certificatul de etalonare nr. 1081/19.09.2018de laboratorul atestat BRML, nr. CJ-12-03-07 , valabil pana la 25.07.2020, au rezultat următoarele valori ale parametrilor:

Cazan CI:

Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse 3,9%.

Temperatura gazelor arse 216,4 °C

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) 0,00.

Conținutul de dioxid de carbon CO2 , in gazele arse 9,53 %. Randamentul, eficienta 90,90 %.

Excesul de aer (lambda) 1,27.

Cazan C2:

Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse 1,5%.

Temperatura gazelor arse 297,0 °C

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) 636.

Conținutul de dioxid de carbon C02 , in gazele arse 10,86 %. Randamentul, eficienta 88,6 %.

Excesul de aer (lambda) 1,08.

 • 3. - valori furnizate de tabele și standarde naționale.

Valori de referință (de bună practică) pentru proprietățile gazelor de ardere—recomandarile din GEx 010 - 2013:

Tipul combustibilului: Gaz natural, cazan fără condensatie Conținutul de oxigen,02, in gazele arse cuprins intre 3 si 8%. Temperatura gazelor arse cuprinsa intre 120° si 160 °C Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse , ppm (parti pe milion) mai mic de 100.

Randamentul, eficienta mai mare de 92%.

PENTRU AMBELE CAZANE

Amandoua cazanele nu pot realiza puterea nominala:

1. -ca rezultat al reducerii drastice a transferul termic de la gazele arse către apa de incalzit:

 • a. - prin depunerea de săruri de calciu si magneziu („piatra”) pe partea apei-nu a funcționat statia de dedurizare de multi ani

 • b. -prin oxidarea profunda a tuburilor de fum pe partea gazelor de ardere urmare a uzurii avansate a arzătoarelor de gaz care nu mai permit un reglaj al parametrilor arderii la puterea nominala a cazanelor, astfel se lucrează la o incarcare de circa 50% din puterea nominala; si la aceasta incarcare conform analizelor gazelor de ardere - nu se asigura arderea corect stoichiometrica cu consecințe in pierderea de combustibil -evacuate prin coșul de fum in atmosfera sub forma de CO (care este combustibil), sau parti/fractiuni de menat nearse-ducand la creșterea costurilor cu combustibilul si poluarea mediului.

In acest fel cazanele lucrează continuu iar temperatura agentului termic-apa- pentru incalzire nu poate fi ridicata la temperatura din cartea tehnica, 95 *C- iar in perioade cu temperatura negativa exterioara pot livra apa la numai 55*-60*C.

Situația a fost observata si de fochisti in ultimii doi ani de utilizare.

Alte precizări.

La arderea incompleta a gazului metan se obține oxid de carbon care poate constitui un pericol de aprindere cu explozie in cazul când, datorita sugerii de aer fals, se formează un amestec exploziv de oxid de carbon si aer.

Se constata ardere incompleta a combustibilului si a componentelor intermediare inflamabile ceea ce in practica inseamna ca, in urma analizei gazelor de ardere, conținutul in C, H2 , CO sa fie cat mai mic. Existenta acestora in gazele de ardere duce la pierderea acelei cantitati de căldură care s-ar fi putut obține prin arderea lor.

Oxigenul masurat in gazele de ardere (excesul de aer) trebuiesa fie cat mai mic. Un exces mare de aer prin camera de ardere duce la diminuarea randamentului prin încălzirea inutila a aerului in exces si evacuarea lui pe cos împreuna cu cantitatea de căldură inmagazinata. In cazul unui exces foarte mare de aer (lambda), creste si viteza cu care amestecul aer-combustibil traversează camera de ardere si exista riscul ca particule de combustibil sa paraseasca camera de ardere, fara sa arda complet. Fenomenul generează atat scăderea randamentului cat si creșterea conținutului de CO si C (funingine) in gazele de ardere.

Arderea incompletă mecanic, este caracterizată prin faptul că gazele de ardere conțin particule mecanice combustibile (de exemplu C). Arderea incompletă chimic, este caracterizată prin faptul că gazele de ardere conțin gaze combustibile (de exemplu CO).

(

Rezultatele parametrilor de ardere ai cazanelor si concluziile pentru fiecare

CAZAN C1

PARAMETRUL

UM

VALOARE MASURAT ACU TESTO

VALOARE CONFORM CÂRTII TEHNICE CAZAN

VALOARE CONFORM GEx 010-2013

ADMIS

RESPINS

CONCLUZI, DIAGNOZA

Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse

%

3,9

1,64

3-8

DA

Temperatura gazelor arse

oc

216,4

185

120-160

DA

Imensa pierdere de căldură evacuata in atmosfera prin temperatura gazelor arse foarte ridicate evacuate in

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse

ppm

0,00

54

<100

DA

Conținutul de dioxid de carbon C02 , in gazele arse

%

9,53

DA

Randamentul, eficienta

%

90,90

91,32

>92

DA

Sub randamentul normat, pierderi energetice insemnate

Excesul de aer (lambda)

1,27

DA

Se evacueaza aer suplimentar incalzit la cos in atmosfera cu temperatura ridicata fata de un exces de aer mai mare de 1 dar cat mai apropiat de 1,0

CAZAN C2

PARAMETRUL

UM

VALOARE MASURAT ACU TESTO

VALOARE CONFORM CÂRTII TEHNICE CAZAN

VALOARE CONFORM GEx010-2013

ADMIS

RESPINS

CONCLUZI, DIAGNOZA

Conținutul de oxigen, 02, in gazele arse

%

1,5

1,64

3-8

DA

Exces de oxigen prea mic, cu posibilitatea de a se produce detonări pe calea gazelor arse prin combinarea cu excesul de CO2 in exces si fracțiuni de gaz metan nearse

Temperatura gazelor arse

OC

297,0

185

120-160

DA

Imensa pierdere de căldură evacuata in atmosfera prin temperatura gazelor arse foarte ridicate evacuate in atmosfera

Conținutul de monoxid de carbon CO , in gazele arse

ppm

636

54

<100

DA

CO este o substanța combustibila care este evacuata la cos cu pierdere de căldură si creșterea coșurilor cu combustibilul, poluarea atmosferei, produce funigina si micșorează transferul termic

Conținutul de dioxid de carbon CO2 , in gazele arse

%

10,86

DA

Scăzut, ardere incompleta, pierderi de energie ca urmare a arderii incomplete

Randamentul, eficienta

%

88,6

91,32

>92

DA

Foarte scăzut, randamentul normat, pierderi energetice mari

Excesul de aer (lambda)

1,08

DA

Exces de aer aproape bun dar ceilalți parametrii sunt necorespunzatori

2.INSPECTIA STĂRII CAZANELOR, IN SPECIAL A TUBULUI DE FLACARA SI A

PÂRTILOR CONVECTIVE-TEVILE DE

FUM

Nota:

Cazanele fiind monobloc, in construcție sudata nu s-a putut inspecta starea cazanului pe partea apei.

Precizările referitoare la elementele interioare pe partea apei sunt deduse din situații similare la alte cazane dezafectate in Craiova si cu luarea in considerație ca statia de dedurizare este de multi ani nefunctionala.

A. RACORDURILE DE FUM ALE CAZANELOR LA CANALUL DE FUM ZIDIT CU CĂRĂMIDĂ BOLTITA-TERMOIZOLANTA SI PROTECȚIE EXTERIOARA DIN ZIDĂRIE, ACOPERIT CU PLACA DE BETON.

Executantul nu a respectat proiectul de execuție:

- in care era prevăzută demolarea canalului zidit si executarea unui canal de fum din țeava de otel termoizolata -erau prevăzute racorduri ale cazanului la colectorul de fum care sa aiba in axa lor de la pardoseala o inaltime de 110 cm si a aprovizionat cazane care aveau in ax inaltimea de 125 cm.

Consecința a fost ca executantul a spart termoizolatia zidita din cărămidă refractara din interiorul canalului de fum afectând grav funcționarea cazanelor.

B.TUBUL DE FLACARA SI PĂRȚILE CONVECTIVE-TEVILE DE FUM

Aspectul exterior al cazanelor este bun comparativ cu cel interior.

Pe postament se vad dare de rugina ca urmare a funcționarii cazanelor sub temperatura de condensatie (sub temperatura punctului de roua)-datorate pompelor de recirculare in cazan care sunt defecte-sau nu mai funcționează la parametrii datorita vechimii si uzurii.

Cazanul L

Tubul de flacara-la cazanul 1 este corodat in măsură redusa insa parametrii de ardere la regimul de incarcare scăzut in funcționare nu au generat fum, țevile de fum si tubul focar prezentând urme mai mici de funigine-datorate arderii incomplete.

Din punct de vedere al stării fizice sunt intr-o stare avansata de uzura si corodare in ceeace privește sistemul convectiv-tevile interioare de fum, fiind cazan ignitubular cu drumuri de fum.

Cazanul 2.

Tubul de flacara-la cazanul 2 este corodat si complet acoperit cu funigine datorita arderii puternic dereglate-datorita parametrilor de ardere care duc la generarea fum intens cu consecințe in scăderea transferului termic si accentuării coroziunii.

Din punct de vedere al stării fizice este intr-o stare avansata de uzura si corodare in ceeace privește sistemul convectiv-tevile interioare de fum, fiind cazan ignitubular cu drumuri de fum.Arzătoarele celor doua cazane sunt uzate si nu mai pot fi reglate si aduse in parametrii.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

a. Rezistenta mecanica si stabilitate.

Conform descrierilor din capitolul . „Starea construcției -instalațiile” , din raportul de expertiza, sistemele descrise au durata de exploatare depășită, sunt extrem de corodate si uzate si nu mai indeplinesc exigenta A: cazanele de incalzire la care se refera documentația, arzătoarele si echipamentele auxiliare- statia de dedurizare, vanele de reglare cu 3 cai, pompe de circulație si recirculatie.

Supapele de siguranța au certificate de verificare metrologica.

Exigenta nu este îndeplinita.

B. Securitate la incendiu.

(

Centrala termica se incadreaza in categoria D de pericol de incendiu.

Dotarea acesteia pentru incendiu este cu stingatoare portabile cu praf si CO2.

Nu necesita dotarea cu instalații suplimentare de incendiu.

C. Igiena, sanatate si mediu înconjurător.

Starea foarte proasta, a arzătoarelor care sunt uzate si nu se mai pot regla pentru a produce o ardere curata, corect stoichiometrica duce la evacuarea in atmosfera a gazelor de ardere cu conținut necorespunzator afectând sanatatea oamenilor s mediul inconjurator.

Exigenta nu este îndeplinita.

d. Siguranța si accesibilitate in exploatare.

Siguranța in exploatare este grav periclitata . La arderea incompleta a gazului metan se obține oxid de carbon care poate constitui un pericol de aprindere cu explozie in cazul când, datorita sugerii de aer fals, se formează un amestec exploziv de oxid de carbon si aer. Deasemeni apare in gazele de ardere carbon liber care a afumat sistemul convectiv pe partea de gaze arse.

Usa de vizitare a canalului de fum nu este etanșa- cu consecința afectării personalului de exploatare in cazul unor condiții atmosferice nefavorabile si a pătrunderii gazelor arse in incinta centralei Se va proceda la etansarea acesteia.

Expansiunea se asigura cu doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic.

Accesibilitatea este asigurata pentru utilaje, echipamente, conducte, existând spatii de siguranța si circulație pentru supraveghere, reparații si intretinere. Exigenta este parțial îndeplinita.

E. Protecția împotriva zgomotului.

Din vizita in teren a rezulta ca prin specific si destinație instalațiile din centrala termic nu produc zgomot care sa dăuneze operatorilor din centrala termica si nici pentru vecinătăți.

F. Economie de energie si izolare termica.

Termoizolarea conductelor , utilajelor , echipamentelor este in stare generala buna necesitând reparații. Canalul de fum are zidaria refractara si de termoizolatie parțial afectata in zona intrărilor racordurilor de fum ale cazanelor in canalul de fum.

Exista următoarele disfunctionalitati importante:

 • -  Imensa pierdere de căldură evacuata in atmosfera prin temperatura gazelor arse foarte ridicate evacuate in atmosfera. S-au masurat pe evacuare temperaturi ale gazelor de ardere de peste 300*C.

Eficienta arderii si bilanțul termic al sistemului de ardere si transfer al energiei termice este necorespunzator:

-Se evacueaza aer suplimentar incalzit la cos- in atmosfera cu temperatura ridicata fata de un exces de aer mai mare de 1 dar cat mai apropiat de 1,0. Excedentul de aer depășește cu 20% la unul din cazane , pe cel normal.

 • -  Se constata ardere incompleta a combustibilului si a componentelor intermediare inflamabile ceea ce in practica inseamna ca, in urma analizei gazelor de ardere, conținutul in C, H2 , CO sa fie cat mai mic. Existenta acestora in gazele de ardere duce la pierderea acelei cantitati de căldură care s-ar fi putut obține prin arderea lor.

Oxigenul masurat in gazele de ardere (excesul de aer) trebuiesa fie cat mai mic- in limitele reglementate.

Un exces mare de aer prin camera de ardere duce la diminuarea randamentului prin incalzirea inutila a aerului in exces si evacuarea lui pe cos impreuna cu cantitatea de căldură inmagazinata. In cazul unui exces foarte mare de aer (lambda), creste si viteza cu care amestecul aer-combustibil traversează camera de ardere si exista riscul ca particule de combustibil sa paraseasca camera de ardere, fara sa arda complet. Fenomenul generează atat scăderea randamentului cat si creșterea conținutului de CO si C (funingine) in gazele de ardere.

Arderea incompletă mecanic, este caracterizată prin faptul că gazele de ardere conțin particule mecanice combustibile (de exemplu C).

Arderea incompletă chimic, este caracterizată prin faptul că gazele de ardere conțin gaze combustibile (de exemplu CO).

Exigenta nu este îndeplinita.

ALTE PRECIZĂRI.

Utilajele menționate in prezenta documentație trebuiesc inlocuite, fiind uzate fizic .

Conform catalogului privind durata de utilizarea a mijloacelor fixe:

HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 (modificata si completata) pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe prevăd durata de utilizare (ani) pentru principalele utilaje si echipamente după cum urmeaza:

2.1.17.1. Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor : 2.1.17.1.1.  - pompe centrifuge: 8-12

 • 2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau de pardoseli: 6-10

2.1.17.7. Alte mașini, utilaje si instalații neregasite in cadrul clasei 2.1.17 ,  8-12

Sistemele de instalații cu care a fost dotata clădirea nu indeplineste in totalitate exigentele prevăzute de legea 10, a calitatii in construcții,.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice.

e) prezentarea a minimum două soluții de intervenție; Opțiunea I: Repararea cazanelor si înlocuirea celorlalte utilaje si echipamente.

Opțiunea II: înlocuirea cazanelor si înlocuirea celorlalte utilaje si echipamente.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Expertul tehnic propune următoarele masuri: -înlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda condițiilor locale de montaj, inclusiv in ceeace privește racordul de fum la canalul de fum. Cele montate in prezent sunt necorespunzatoare conform proiectului care a stat la baza aprovizionării si insalarii lor.Pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului convectiv al cazanelor si al colectorului si coșului de fum , inaltimea in axul racordului de fum al cazanului la canalul de fum sa fie de la nivelul poatamentului cazanului de maxim 700 mm.Din analiza cazanelor de pe piața am constata ca cazanele de otel, la puterea necesara au aceasta inaltime incepand de la 1250-1450 mm in sus. Se propune utilizarea de cazane de fonta a căror inaltime menționata mai sus corespunde cerinței, -înlocuirea arzătoarelor uzate cu altele noi performante, compatibile cu sistemul de ardere si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi. -înlocuirea statiei de dedurizare.

-înlocuirea pompelor de recirculare in cazane, -înlocuirea pompelor ne funcționale (cazan-butelie, pentru agent termic primar pentru schimbătorul de ACM.

-înlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai funcționează si nu mai dețin cartelele cu programele de lucru, inclusiv: senzorii de presiune, temperatura, regulatorul specializat pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura agentului termic livrat consumatorului conform grafîcului/curbei de reglaj prestabilita in funcție de temperatura prescrisa pentru ACM si cea exterioara-la incalzire.

Verificarea manometrelor, termometrelor existente si daca nu corespund metrologic vor fi inlocuite.

In funcție de parametrii cazanelor efectiv (noi) aprovizionate in cazul in care se constata ca supapele de siguranța nu mai sunt corespunzătoare se inlocuiesc. In prezent au verificarea metrologica si sunt corespunzătoare, -înlocuirea vanelor de acționare cu trei cai pentru reglare temperatura apa calda menajera si agent termic pentru incalzire

-înlocuire armaturi (robineti) nefunctionali. -Revizuirea, intretinerea celorlalte armaturi, echipamente. Daca executantul, cu ocazia reviziilor si probelor constata si alte deficiente ale armaturilor, echipamentelor, etc., care nu mai pot fi utilizate acestea cu acordul proiectantului si al beneficiarului vor fi inlocuite cu suportarea costurilor din capitolul diverse si neprevăzute.

-Se va proceda la spalarea/curatirea chimica si mecanica a rețelelor termice exterioare si instalațiilor termice din clădirile deservite inainte de incarcarea cu apa a instalațiilor din centrala termica.

Cele doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic se vor decupla de la instalație (sau in perioada in care instalația nu are apa) si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-fara apa in ele.

-Usa de vizitare a canalului de fum se va etanșa si prevede cu dispozitive de inchidere sigure.

-Sevor reproiecta branșamentul si postul de reglare gaze in funcție de caracteristicile necesare arzătoarelor noilor cazane.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

A. Rezistenta mecanica si stabilitate.

Se propune inlocuirea cazanelor existenta cu cazane de fonta de temperatură joasă pe combustibil gazos, cu trei căi de circulație a gazelor, din segmente de fontă pentru funcționare cu temperatură reglabilă liniar controlata a apei din cazan.

Cazanele vor fi fabricate din amestec omogen din fonta cenușie specială eutectică pentru a asigura un flux termic uniform și a împiedica formarea fisurilor datorate tensiunilor termice. îmbinarea intre elementi /segmenti -modulari tumati - cu caneluri duble și cordon de etanșare cu elasticitate permanentă.

Presiune de lucru admisă 6 bar.

Temperatură admisă pe tur (temperatură de siguranță) până la 110 °C. Temperatura de lucru 95*C.

Puterea nominala -utila a cazanului, minim 930 Kw.

Cu automatizare digitală a circuitului cazanelor cu arzător cu modulare.

Randament minim 94%.

Prin dotarea cu statie de dedurizare se va asigura apa de calitate pentru a evita depunerea de săruri pe calea de circulație a apei in cazan, asigurând stabilitatea si rezistenta acestuia.

B.


Securitate la incendiu.


Centrala termica se incadreaza in categoria D de pericol de incendiu.

Dotarea acesteia pentru incendiu este cu stingatoare portabile cu praf si CO2.

Nu necesita dotarea cu instalații suplimentare de incendiu.

(       c. Igiena, sanatate si mediu

inconj urător.

Cazanele se vor dota cu arzatoare de gaze monobloc, automatizate, cu modulare de flacara (putere termica).

Prin dotarea cu arzatoare performante cu modulare (reglaj continuu) se va produce o ardere curata, corect stoichiometrica iar gazele de ardere evacuate in atmosfera vor indeplini cinditiile impuse de legislația de mediu si de alte reglementari cum ar fi Legea performantei energetice.

Va scadea nivelul noxelor de ardere, rezultând a o buna protecție a atmosferei care nu va afecta sanatatea oamenilor si mediul inconjurator.

Prin dotarea cu cazane si arzatoare cu ardere controlata si instalație de comanda si reglare automata se va reduce cantitatea de energie termica fata de cea produsa in prezent (reducandu se pierderile) si va scadea consumul de combustibil rezultând o cantitate mai mica de noxe evacuate in atmosfera.

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit se va face cu robinet de reglare cu trei cai comandat de un regulator specializat sau de cel furnizat odata cu cazanele. Reglarea temperaturii pentru instalația de incalzire se va face cu regulator specializat in funcție de temperatura exterioara, interioara si a agentului termic evitând erorile umane si optimizând costul cu combustibilul si reducând efctele nocive ale arderii in exces a acestuia.

D.Siguranta si accesibilitate in exploatare.

Se va dota centrala termica cu instalație de comanda si automatizare precum si cu instalație de semnalizare sonora (hupa) si semnalizare luminoasa intermitenta la avarie a echipamentelor si utilajelor, respectiv instalațiilor din centrala termica pentru ca operatorul sa poata interveni in timpul cel mai scurt in vederea inlaturarii eventualelor disfunctionalitati si a asigurării siguranței in exploatare

Instalațiile din centrala termica vor funcționa comandate de modulele de automatizare , si se va face intreg reglajul in funcție de temperatura exterioară, pentru acționarea vanelor de amestec (cu trei cai) cu posibilitatea programării pentru program zilnic și săptămânal cu intervale de timp, caracteristici de încălzire; valorile nominale ale temperaturii și regimuri de funcționare vor fi reglabile separat cu senzor pentru temperatura apei calde menajere la ieșirea din a schimbătorul de căldură Instalația de comanda va fi cu u sistem de diagnosticare integrat și alte funcții.

Prin arderea controlata, completa si corecta din punct de vedere chimic si fizic a gazului natural nu va mai exista pericol de explozie pe traseul gazelor de ardere , gazele arse nemaicontinand fragmente/ cantitati de combustibilnears si monoxid de carbon.

In funcție de parametrii cazanelor efectiv aprovizionate in cazul in care se constata ca supapele de siguranța nu mai sunt corespunzătoare se inlocuiesc. In prezent au verificarea metrologica si sunt corespunzătoare. Prin protejarea la suprapresiune a instalațiilor se asigura stabilitatea instalației.

In dotare exista doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic. Acestea se vor decupla de la instalație si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-fara apa in ele.

Usa de vizitare a canalului de fum se va etanșa si prevede cu dispozitive de inchidere sigure.

Accesibilitatea este asigurata pentru utilaje, echipamente, conducte, existând spatii de siguranța si circulație pentru supraveghere, reparații si intretinere. Caracteristicile dimensionale (gabaritul cazanelor- in special lungimea si latimea acestora) va fi ales incat sa respecte prevederile referitoare la spatiile de intretinere, exploatare , reparații.

E.Protecția împotriva zgomotului.

Prin specific si destinație instalațiile din centrala termica nu produc zgomot care sa dăuneze operatorilor din centrala termica si nici pentru vecinătăți. Echipamentele noi vor avea nivelul de zgomot conform reglementarilor aplicabile.

F. Economie de energie si izolare termica.

Se va proceda la reparații a termoizolatiilor, conductelor , utilajelor , echipamentelor. Se va reface zidaria refractara si termoizolanta afectata in zona intrărilor racordurilor de fum ale cazanelor in canalul de fum.

Se va proceda la inlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda condițiilor locale de montaj, inclusiv in ceeace privește racordul de fum la canalul de fum. Randamentele acestora vor fi de minim 94%.

-Prin inlocuirea arzătoarelor uzate cu altele noi performante, compatibile cu sistemul de ardere si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi care sa respecte parametrii de ardere se va asigura o ardere corect stoichiometrica cu consecința reducerii consumului de gaze naturale arse si a energiei consumate de circa 15% pe sistemul cazan arzator.

-Pri inlocuirea statiei de dedurizare se va asigura un transfer termic ideal datorat inexistentei depunerilor de piatra pe partea apei si transferul de energie cat mai mare de la combustibilul ars la apa incalzita, reducandu-se pierderile de căldură in atmosfera.

-Prin inlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai funcționează, inclusiv senzorii de presiune, temperatura, prevederea de regulatoare specializate pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura agentului termic livrat consumatorului conform graficului/curbei de reglaj prestabilita in funcție de temperatura prescrisa pentru ACM, se va optimiza consumul de energie si nu va mai depinde de promptitudinea intervenției operatorului instalațiilor din centrala termica.

-Prin faptul ca se va efectua spalarea/curatirea chimica si mecanica a rețelelor termice exterioare si instalațiilor termice din clădirile deservite inainte de incarcarea cu apa a instalațiilor din centrala termica acestea mai ales cele interioare vor intensifica transferul termic de la corpurile de incalzire la spatiile incalzite si nu va mai exista posibilitatea depunerii de namol/impuritati in utilajele (inclusiv cazanej/echipamentele din centrala.

(

1. Identificarea opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.

Opțiunea I: Repararea cazanelor si inlocuirea celorlalte utilaje si echipamente.

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și economic, cuprinzând:

 • a).descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, inlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției.

 • 1.  Repararea cazanelor presupune practic inlocuirea in totalitate a cazanului propriu zis - datorita faptului ca cazanele sunt in construcție monobloc sudata- cu menținerea eventual a mantalelor (se constata daca mantalele si termoizolatia mai corespund la demontare), inclusiv inlocuirea capacului frontal care are ambrazura uzata/fisurata si inlocuirea in totalitate a țevilor de fum dintre fundul anterior si posterior al cazanelor, -.

Repararea se face de către firma producătoare conform reglementarilor ISCIR, care este din Turcia. Estimez ca reparația nu rezolva problema decât pentru o perioada de circa doi, trei ani a funcționarii cazanelor si problemele funcționale vor reveni ținând cont si de neregulile in care au fost montate.

 • 2. Se vor inlocui celelalte utilaje si echipamente precum arzătoarele, pompe, instalația de comanda si reglare statia de dedurizare, etc.

Opțiunea II: înlocuirea cazanelor si inlocuirea celorlalte utilaje si echipamente.

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și economic, cuprinzând:

a).descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, repararea/înlocui rea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției.

Pentru o funcționare eficienta si sigura in centrala termica se propune:

-înlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda condițiilor locale de montaj, inclusiv in ceeace privește racordul de fum la canalul de fum. Pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului convectiv al cazanelor si al colectorului si coșului de fum , inaltimea in axul racordului de fum al cazanului la canalul de fum sa fie de la nivelul poatamentului cazanului de maxim 700 mm. -înlocuirea arzătoarelor uzate cu altele noi performante, compatibile cu sistemul de ardere si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi.

-înlocuirea statiei de dedurizare.

-înlocuirea pompelor de recirculare in cazane.

-înlocuirea pompelor nefunctionale sau care nu mai lucrează in parametrii -fiind uzate cu perioada normata de funcționare depășită- (cazan-butelie, pentru agent termic primar pentru schimbătorul de ACM.

-înlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai funcționează si nu mai deține cartelele cu programele de lucru, inclusiv senzoriide presiune, temperatura , regulatoare specializate pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura agentului termic livrat consumatorului conform graficului/curbei de reglaj prestabilita in funcție de temperatura prescrisa pentru ACM si cea exterioara-la incalzire.

Verificarea manometrelor, termometrelor existente si daca nu corespund metrologic vor fi inlocuite.

In funcție de parametrii cazanelor efectiv aprovizionate (noi) in cazul in care se constata ca supapele de siguranța nu mai sunt corespunzătoare se inlocuiesc. In prezent au verificarea metrologica si sunt corespunzătoare, -înlocuirea vanelor de acționare cu trei cai pentru reglare temperatura apa calda menajera si agent termic pentru incalzire

-înlocuire armaturi (robineti) ne funcționali. -Revizuirea, intretinerea celorlalte armaturi, echipamente. -Daca executantul, cu ocazia reviziilor si probelor constata si alte deficiente ale armaturilor, echipamentelor, etc., care nu mai pot fi utilizate acestea cu acordul proiectantului si al beneficiarului vor fi inlocuite cu suportarea costurilor din capitolul diverse si neprevăzute.

-Se va proceda la spalarea/curatirea chimica si mecanica a rețelelor termice exterioare si instalațiilor termice din clădirile deservite inainte de incarcarea cu apa a instalațiilor din centrala termica.

Cele doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care

(          asigura preluarea surplusului de apa rezultat din

incalzirea/racirea agentului termic se vor decupla de la instalație (sau in perioada in care instalația nu are apa) si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-fara apa in ele.

-Usa de vizitare a canalului de fum se va etanșa si prevede cu dispozitive de inchidere sigure.

Analiza.

Opțiunea I, presupune investiții mai mici, dar nu asigura condiții de funcționare eficienta si siguranța pe termen lung .

Opțiunea II, este mai scumpa dar presupune reabilitarea instalațiilor din centrala termica pentru a indeplini exigentele de calitate conform legii 10a calitatii in construcții iar durata de funcționare a cazanelor de fonta este de circa 30 de ani si exista posibilitatea inlocuirii elementilor cazanelor prin dezasamblarea , inlocuire si reniplare a acestora.

5.2.Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu se va depăși limita consumurilor inițiale de utilitati.

Prin tehnologia utilizata , echipamentele si utilajele de inalta eficienta cu care se va dota ( centrala termica se estimează o reducere a consumului de gaze naturale de circa 15%.

Celelalte consumuri de utilitati, apa , energie electrica se mențin la acelas nivel.

5.3Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

Durata estimata de realizare a investiției este de 7 luni, etapele de realizare fiind următoarele:

SC PALPROIECTSRL

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI -etapele principale


PROIECTARE

EXECUȚIE

exec utie

ANUL 1

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

(Luni

5.0

ORGANIZARE DE ȘANTIERETAPELE PRINCIPALE


PROIECTARE INVESTIȚIE

REALIZARE INVESTIȚIE

PROBE DE PRESIUNE PENTRU DEPISTARE NEREGULI

DEZAFECTĂRI UTILAJE, ECHIPAMENTE INSTALAȚII INSTALAȚII EXISTENTE


REVIZUIRE EVENTUAL ÎNLOCUIRE ARMATURI, ECHIPAMENTE UZATE


CURĂȚIRE CHIMICASI MECANICA REȚELE SI INSTALAȚII INTERIOARE-CLADIRI


RACORDARE UTILAJE ECHIPAMENTE NOI LA INSTALATA ELECTRICA


REGLARE INSTAL. COMANDA PROBE DE PRESIUNE, PROBE DE CASA,


DIRIGENTE SANTER

ASISTENTAPROIECTANT

RECEPTAPRELIMINARA


Proiectant,ing. Tudorache Lucian


Proiectant,ing. Chita L         / • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

— costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Proiectant, SC PALPROIECT SRL, CUI 14999950, J16/1007/2002

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE

DTA: 18.12.2

018

1 Eur=4.6478 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren-

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3, Alte studii specifice-

0.00

0.00

0.00

3.2

Docum-tii -suport și cheltuieli pentru obținerea aviz instalare ISCIR , aviz conform

6500.00

1235.00

7735.00

3.3

Expertizare tehnică

19500.00

3705.00

23205.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46400.00

8816.00

55216.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezab./DALI și deviz general

9900.00

1881.00

11781.00

3.5.4. Docum. tehnice necesare în vederea obț. avizelor/acorduriior/ autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2400.00

456.00

2856.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

34100.00

6479.00

40579.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1000.00

190.00

1190.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

28000.00

5320.00

33320.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6500.00

1235.00

7735.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3500.00

665.00

4165.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

18000.00

3420.00

21420.00

Total capitol 3

101400.00

19266.00

120666.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1

Construcții și instalații

116500.00

22135.00

138635.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27800.00

5282.00

33082.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

298000.00

56620

354620

4.4

Utilaje, echip.tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip. de transport

0.00

0

0

4.5

Dotări

900.00

171

1071

4.6

Active necorporale

0

0

Total capitol 4

443200.00

84208

527408.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11000.00

2090.00

13090.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3000.00

570.00

3570.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8000.00

1520.00

9520.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7079.80

1345.16

8424.96

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,007)

3812.20

724.32

4536.52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,001)

544.60

103.47

648.07

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0,005)

2723.00

517.37

3240.37

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% Ob.nou; 20% Ob.exist) (0.15 la %);

77640.00

14751.6

92391.60

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

95719.80

18186.76

113906.6

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

8000.00

1520.00

9520.00

Total capitol 6

8000.00

1520.00

9520.00

TOTAL GENERAL

648319.80

123180.76

771500.56

din care: C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

147300.00

27987.00

175287.00

costurile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției.

Costurile de operare se mențin cu estimarea unei reduceri a consumului de gaze naturale de circa 15%.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)   impactul social și cultural;

Instituția care este deservita de centrala termica prestează servicii de invamant școlar pregătind elevi, maiștrii si formând personal cu alte calificări.

Unitatea istruieste anual circa 1800 de elevi si deține un colectiv de profesori si invatatori insemnat ca număr. Deasenmeni centrala termica deservește si căminul de elevi si alte clădiri.

Impactul social consta in asigurarea bunelor condiții de desfășurare a activitatilor didactice si de instruire asigurând pe perioada rece cofortul necesar in spatiile incalzite si apa calda menajera pentru căminul de elevi si alte funcțiuni.

 • b)   estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: - în faza de realizare se preconizează utilizarea unui număr de 12 persoane, personal pentru asigurarea dirigentiei de șantier, sef de punct de lucru, responsabil cu calitatea, cu protecția muncii, maistru, șefi de echipa si muncitori.

-în faza de operare , 3 persoane- se menține personalul existent.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu.

Impactul asupra mediului este dat in principal de evacuarea gazelor arse in atmosfera.

Prin dotarea cu arzatoare performante cu modulare (reglaj continuu) se va produce o ardere curata, corect stoichiometrica iar gazele de ardere evacuate in atmosfera vor indeplini condițiile impuse de legislația de mediu si de alte reglementari cum ar fi Legea performantei energetice.

Va scadea nivelul noxelor de ardere, rezultând a o buna protecție a atmosferei care nu va afecta sanatatea oamenilor si mediul inconjurator.

Prin dotarea cu cazane si arzatoare cu ardere controlata si instalație de comanda si reglare automata se va reduce cantitatea de energie termica si consumul de combustibil rezultând o cantitate mai mica de noxe evacuate in atmosfera.

Reglarea temperaturii pentru instalația de incalzire se va face cu regulator specializat in funcție de temperatura exterioara, interioara si a agentului termic evitând erorile umane si optimizând costul cu combustibilul si reducând efctele nocive ale arderii acestuia.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a)  prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Luând in considerație:

Ca echipamentele din centrala termica sunt uzate fizic si ca pentru cazanele de otel producătorii estimează o durata normata de funcționare intre 8 si 10 ani, pentru pompe circa 8 ani -acestea au durata depășită, fiind utilizate de peste 10 ani si trebuiesc inlocuite iar investiția este suportabila si necesara.

REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CENTRALEI TERMICE ESTE O INVESTIȚIE IN EDUCAȚIA SI INVATAREA ȘCOLARA SI NU SE OBȚIN VENITURI FINANCIARE CA URMARE A UTILIZĂRII ACESTEI INVESTIȚII.

Fiind o investiție publica fara venituri nu se pot face analizele economice, cost-beneficiu, beneficiile fiind numai de ordin social si educațional.

 • b)   analiza cererii servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Din cele descrise mai inainte rezulta ca o parte din utilajele si echipamentele din centrala termica (cazane, arzatoare , pompe, stafie de dedurizare, sistemul de comanda si automatizare, etc.) nu indeplinesc condițiile de calitate conform Legii 10, a calitatii iar cererea de servicii se concretizează prin furnizarea de căldură unitatii de invatamant,

se impune ca fiind necesara reechiparea acesteia pentru a indeplini condițiile de calitate si a asigura funcționarea si asigurarea căldurii pentru clădirile instituției.

S-a propus inlocuirea cazanelor de otel cu cazane de fonta din condiții tehnice dar s-a avut in vedere ca acestea exploatate in condiții normale au o durata de utilizare de circa 30 de ani fata de circa 10 ani in cazul celor din otel.

Se mențin parametrii de lucru , presiune , temperatura inclusiv puterea termica totala furnizata de cazanele de incalzire.

Atata timp cat au fost in stare buna cazanele care au fost in dotarea unitatii au asigurat necesarul de căldură si incalzirea tuturor clădirilor la nivelul necesar.

f) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Fiind o investiție publica fara venituri nu se pot face analizele financiare, cost-beneficiu, beneficiile fiind numai de ordin social si educațional, lipsind capitolul venituri.

Investiția se realizează de către municipiul Craiova, care poate susține financiar reabilitarea instalațiilor din centrala termica.

Eficacitatea investiției este rezultata din posibilitatea elevilor de a studia in condiții de confort in perioada rece a anului.

g) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Proiectele sunt întotdeauna influențate de factori aflați in afara controlului direct al managerilor de proiect. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult in cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii sociale.

La nivelul activităților

Se presupune ca la data demarării proiectului va exista cadrul instituțional necesar pentru derularea acestuia si anume:

0 Echipa de implementare având stabilite sarcini, atribuții si responsabilități clare pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)

0 Contract de finanțare a proiectului

Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite activitățile proiectului pot fi realizate daca le sunt asigurate inputurile necesare acestora.

La nivelul rezultatelor

Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:

0 va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finanțarea investiției;

0 daca se vor obține avizele si autorizațiile necesare execuției de la toate instituțiile abilitate;

0 soluția tehnica din proiectul de execuție va putea fi realizata in condițiile specifice;

0 va exista capacitatea tehnica necesara pentru execuția investiției in timpul alocat

0 lucrările contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerințele tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat

0 vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de preț estimat;

0 va fi menținută stabilitatea cadrului legal (legislație) si de specialitate (standarde) existent la momentul întocmirii proiectului

Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse contribuind la atingerea obiectivelor acestuia.

La nivelul obiectivelor

Se au in vedere următoarele ipoteze:

0 contractanții/sub-contractanții realizează investiția conform cu soluția tehnica proiectata, se încadrează in resursele financiare si de timp alocate si îndeplinesc cerințele de calitate solicitate;

0 exista o percepție pozitiva a comunității cu privire la realizarea investiției, drept urmare, aceasta va valorifica oportunitățile astfel apărute;

Riscuri asumate

Când realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in considerație posibilele probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor. Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activităților, al rezultatelor si al obiectivelor.

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Activi tăți

- lipsa resurselor umane corespunzător pregătite pentru completarea echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apară daca, in procesul de recrutare si selecție de personal nu exista suficienta motivație si interes pentru angajarea in proiect

scăzut

- disponibilitate redusa a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziții publice in vigoare. Aceasta indisponibilitate poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitație.

mediu

- modificări legislative in domeniul administrației publice care pot afecta si reorganiza activitatea.

mediu

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel

risc

Rezult

ate

- capacitatea insuficienta de finanțare la timp a investiției.

mediu

- proiectarea neadaptata la condițiile specifice si a situației din teren. Acest risc poate sa apară ca urmare a unei evaluări incorecte a stării actuale a necesităților.

scăzut

- întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului. Situația poate sa apară daca executantul derulează si alte lucrări in paralel.

scăzut

- nerespectarea specificațiilor tehnice si a standardelor de calitate in execuția lucrărilor. Situația poate sa apară atunci când executatul nu-si asuma in întregime obligațiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzătoare a inspecției de șantier.

scăzut

- variația monetara si valutara. Inflația si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru finanțarea proiectului.

mediu

- creșterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creșterii cererii pe piața de materiale de construcții (pietriș, nisip)

mediu

ca urmare a lucrărilor de infrastructura ce se derulează in regiune

- variabilitatea calității materialelor cu menținerea prețului

scăzut

- indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcții ca urmare a creșterii cererii pe piața a materialelor de construcții

mediu

- modificarea fiscalității, a apariției unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanțarea proiectului

mediu

- potențiala instabilitate a cadrului legislativ .

mediu

- potențiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnica s.a.)

mediu

- potențiale modificări ale standardelor de calitate

scăzut

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Obiect ive

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/ subcontractanti.

mediu

- ne-funcționalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si întreținerea corespunzătoare a investiției.

mediu

- exploatare ne-corespunzătoare a investiției pe durata reabilitării acesteia si după.

mediu

Reacția la risc va cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

programare daca riscurile sunt legate de termene de execuție

instruire pentru activitățile influențate de productivitate si calitatea lucrărilor

prin reproiectarea judicioasa a activităților, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor îndepărtarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

inițierea unor activități suplimentare acolo unde este posibil

stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor condiționarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:

pe baza criteriului "alocarea riscului" pârtii care poate sa-1 suporte si sa-1 gestioneze cel mai bine.

prin identificarea pârtilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru consecințele riscului

Riscurile potențiale vor fi formalizate prin:

contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula solicitările si garanțiile reciproce

contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane)

contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere comercial si uman.

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezintă o componenta importanta a managementului de proiect. In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de a contribui la educația si invatarea.

Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor condiții de incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condiții, echipa de management a proiectului trebuie sa urmărească atingerea obiectivelor cu menținerea riscului la un nivel acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Risc

Masuri

- indisponibilitate a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziții publice in

- organizarea unor întâlniri cu potențialii furnizori si conștientizarea asupra necesității respectării procedurilor de

vigoare.

achiziții

 • - eliminarea procedurilor birocratice inutile

 • - publicarea anunțului de licitație in media cu impact mare

- modificări legislative in domeniul administrației publice care pot afecta si reorganiza activitatea.

- documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor corespunzătoare poziției de membru in echipa de implementare a proiectului

- capacitatea insuficienta de finanțare la timp a investiției.

 • - alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea in bugetul de investiții.

 • - contractarea unei eventuale linii de credit pentru a asigurară sustenabilitatea financiara

- variația monetara si valutara. Inflația si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru

 • - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare

 • - prevederea in buget a unui fond de rezerva care

finanțarea proiectului.

sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- creșterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creșterii cererii pe piața de materiale de construcții.

 • - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare

 • - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

 • - condiționarea contractelor comerciale de preluarea acestui risc de către furnizor de lucrări, servicii etc.

- indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcții ca urmare a creșterii cererii pe piața a materialelor de construcții

- condiționarea participării la procesul de achiziție a lucrărilor de execuție doar a executanților care prezintă dovada existentei unui stoc de materii si materiale sau surse certe de aprovizionare

- modificarea fiscalității, a apariției unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanțarea proiectului

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- potențiala instabilitate a

- prevederea unor criterii

cadrului legislativ

calitative de calificare a executantului similare cu practicile comunității europene

- potențiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnica s.a.)

- reproiectarea judicioasa a activităților, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/subcontractan ti.

- stipularea de garanții suplimentare in contractele comerciale încheiate

- nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si întreținerea corespunzătoare a investiției.

 • - alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor aranjamente instituționale corespunzătoare

 • - întocmirea unor proceduri de lucru adaptate situațiilor specifice si asumate

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

 • 1.  Identificarea riscului

 • 2.  Analiza riscului

 • 3.  Reacția la risc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se întâmpla daca?). Se evaluează pericolele potențiale, efectele si probabilitățile de apariție ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adică acele elemente de risc cu probabilități reduse de apariție sau cu un efect nesemnificativ.

6. Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată.

 • 6.1. Comparația opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

Opțiunea I: Repararea cazanelor si înlocuirea celorlalte utilaje si echipamente

 • 1.  Repararea cazanelor presupune practic inlocuirea in totalitate a cazanului propriu zis - datorita faptului ca cazanele sunt in construcție monobloc sudata- cu menținerea eventual a mantalelor (se constata daca mantalele si termoizolatia mai corespund la demontare), inclusiv inlocuirea capacului frontal care are ambrazura uzata/fi surata si inlocuirea in totalitate a țevilor de fum dintre fundul anterior si posterior al cazanelor,

Repararea se face de către firma producătoare conform reglementarilor ISCIR, care este din Turcia. Estimez ca reparația nu rezolva problema decât pentru o perioada de circa doi, trei ani a funcționarii cazanelor si problemele funcționale vor reveni ținând cont si de neregulile in care au fost montate.

 • 2. Se vor inlocui celelalte utilaje si echipamente precum arzătoarele, pompe, instalația de comanda si reglare statia de dedurizare, etc.

Opțiunea II: înlocuirea cazanelor si inlocuirea celorlalte utilaje si echipamente.

Pentru o funcționare eficienta si sigura in centrala termica se propune:

-înlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda condițiilor locale de montaj, inclusiv in ceeace privește racordul de fum la canalul de fum. Pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului convectiv al cazanelor si al colectorului si coșului de fum , inaltimea in axul racordului de fum al cazanului la canalul de fum sa fie de la nivelul poatamentului cazanului de maxim 700 mm. -înlocuirea arzătoarelor uzate cu altele noi performante, compatibile cu sistemul de ardere si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi.

-înlocuirea statiei de dedurizare.

-înlocuirea pompelor de recirculare in cazane.

-înlocuirea pompelor nefunctionale sau care nu mai lucrează in parametrii -fiind uzate cu perioada normata de funcționare depășită- (cazan-butelie, pentru agent termic primar pentru schimbătorul de ACM.

-înlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai funcționează si nu mai deține cartelele cu programele de lucru, inclusiv senzoriide presiune, temperatura , regulatoare specializate pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura agentului termic livrat consumatorului conform graficului/curbei de reglaj prestabilita in funcție de temperatura prescrisa pentru ACM si cea exterioara-la incalzire.

Verificarea manometrelor, termometrelor existente si daca nu corespund metrologic vor fi inlocuite.

In funcție de parametrii cazanelor efectiv aprovizionate (noi) in cazul in care se constata ca supapele de siguranța nu mai sunt corespunzătoare se inlocuiesc. In prezent au verificarea metrologica si sunt corespunzătoare, -înlocuirea vanelor de acționare cu trei cai pentru reglare temperatura apa calda menajera si agent termic pentru incalzire

-înlocuire armaturi (robineti) nefunctionali. -Revizuirea, intretinerea celorlalte armaturi, echipamente. -Daca executantul, cu ocazia reviziilor si probelor constata si alte deficiente ale armaturilor, echipamentelor, etc., care nu mai pot fi utilizate acestea cu acordul proiectantului si al beneficiarului vor fi inlocuite cu suportarea costurilor din capitolul diverse si neprevăzute.

-Se va proceda la spalarea/curatirea chimica si mecanica a rețelelor termice exterioare si instalațiilor termice din clădirile deservite inainte de incarnarea cu apa a instalațiilor din centrala termica.

Cele doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic se vor decupla de la instalație (sau in perioada in care instalația nu are apa) si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-fara apa in ele.

-Usa de vizitare a canalului de fum se va etanșa si prevede cu dispozitive de inchidere sigure.

 • 6.2. Selectarea și justificarea opțiunii optime, recomandate.

Opțiunea I, presupune investiții mai mici, dar nu asigura condiții de funcționare eficienta si siguranța pe termen lung, durata de utilizare fiind redusa .

Opțiunea II, este mai scumpa dar presupune reabilitarea instalațiilor din centrala termica pentru a indeplini exigentele de calitate conform Legii 10 a calitatii in construcții iar durata de funcționare a cazanelor de fonta este de circa 30 de ani si exista posibilitatea inlocuirii elementilor cazanelor prin dezasamblarea , inlocuire si reniplare a acestora.

CONCLUZII:

Se selectează opțiunea II.

In cazul opțiunii I, se estimează ca reparația nu rezolva problema decât pentru o perioada de circa doi, trei ani a funcționarii cazanelor si problemele funcționale vor reveni ținând cont si de neregulile in care au fost montate si de faptul ca reparația nu se mai poate face in condițiile tehnice , existente in fabrica producătorului iar părțile de cazan care raman au deja o uzura fizica rezultata din cei peste 10 ani de funcționare.

Justificarea pentru selectarea opțiunii II.

Se selectează opțiunea II, fiind necesara reechiparea centralei termice pentru a indeplini condițiile de calitate si a asigura funcționarea si asigurarea căldurii pentru clădirile instituției.

S-a propus inlocuirea cazanelor de otel cu cazane de fonta din condiții tehnice dar s-a avut in vedere ca acestea exploatate in condiții normale au o durata de utilizare de circa 30 de ani fata de circa 10 ani in cazul celor din otel.

Se mențin parametrii de lucru , presiune , temperatura inclusiv puterea termica totala furnizata de cazanele de incalzire.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • d) indicatori maximali:

- valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei

 • 1. cu TVA :   771500,56

 • 2. fără TVA, 648319,80

-din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

 • 1. cu TVA :   175287,00

 • 2. fără TVA, 147300,00

 • e)   indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Fiecare cazan de incalzire va avea puterea termica utila de minim 930 kw, randamentul minim de 94%, emisii de noxe in concordanta cu valorile de referința din reglementările romanești, sau conform cu cartea producătorului- acesta respectând standardele europene de mediu.

 • f)    indicatori socioeconomici, de impact,

stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Eficacitatea investiției este rezultata din posibilitatea elevilor de a studia in condiții de confort in perioada rece a anului.

Impactul social consta in asigurarea bunelor condiții de desfășurare a activitatilor didactice si de instruire asigurând pe perioada rece cofortul necesar in spatiile incalzite si apa calda menajera pentru căminul de elevi si alte funcțiuni.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Se estimează o durata de execuție de 5 luni plus o durata de proiectare de 2 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

D. Rezistenta mecanica si stabilitate.

Se propune inlocuirea cazanelor existenta cu cazane de fonta de temperatură joasă pe combustibil gazos, cu trei căi de circulație a gazelor, din segmente de fontă pentru funcționare cu temperatură reglabilă liniar controlata a apei din cazan.

Cazanele vor fi fabricate din amestec omogen din fonta cenușie specială eutectică pentru a asigura un flux termic uniform și a împiedica formarea fisurilor datorate tensiunilor termice. îmbinarea intre elementi /segmenti -modulari turnati va fi cu caneluri duble și cordon de etanșare cu elasticitate permanentă.

Presiune de lucru admisă 6 bar.

Temperatură admisă pe tur (temperatură de siguranță) până la 110 °C. Temperatura de lucru 95*C.

Puterea nominala -utila a cazanului, minim 930 Kw.

Cu automatizare digitală a circuitului cazanelor pentru arzător cu modulare.

Randament minim 94%.

Prin dotarea cu statie de dedurizare se asigura apa de calitate pentru a evita depunerea de săruri pe calea de circulație a apei in cazan, asigurând stabilitatea si rezistenta acestuia.

E.


Securitate la incendiu.


Centrala termica se incadreaza in categoria D de pericol de incendiu.

Dotarea acesteia pentru incendiu este cu stingatoare portabile cu praf si CO2.

Nu necesita dotarea cu instalații suplimentare de incendiu.

f. Igiena, sanatate si mediu inconjurator.

Cazanele se vor dota cu arzatoare de gaze monobloc, automatizate, cu modulare de flacara (putere termica).

Prin dotarea cu arzatoare performante cu modulare (reglaj continuu) se va produce o ardere curata, corect stoichiometrica iar gazele de ardere evacuate in atmosfera vor indeplini cinditiile impuse de legislația de mediu si de alte reglementari cum ar fi Legea performantei energetice.

Va scadea nivelul noxelor de ardere, rezultând a o buna protecție a atmosferei care nu va afecta sanatatea oamenilor si mediul inconjurator.

Prin dotarea cu cazane si arzatoare cu ardere controlata si instalație de comanda si reglare automata se va reduce cantitatea de energie termica fata de cea produsa in prezent (reducandu se pierderile) si va scadea consumul de combustibil rezultând o cantitate mai mica de noxe evacuate in atmosfera.

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit se va face cu robinet de reglare cu trei cai comandat de un regulator specializat sau de cel furnizat odata cu cazanele. Reglarea temperaturii pentru instalația de incalzire se va face cu regulator specializat in funcție de temperatura exterioara, interioara si a agentului termic evitând erorile umane si optimizând costul cu combustibilul si reducând efctele nocive ale arderii in exces a acestuia.

D.Siguranța si accesibilitate in exploatare.

Se va dota centrala termica cu instalație de comanda si automatizare precum si cu instalație de semnalizare sonora (hupa) si semnalizare luminoasa intermitenta la avarie a echipamentelor si utilajelor, respectiv instalațiilor din centrala termica pentru ca operatorul sa poata interveni in timpul cel mai scurt in vederea inlaturarii eventualelor disfunctionalitati si a asigurării siguranței in exploatare

Instalațiile din centrala termica vor funcționa comandate de modulele de automatizare , si se va face intreg reglajul in funcție de temperatura exterioară, pentru acționarea vanelor de amestec (cu trei cai) cu posibilitatea programării pentru program zilnic și săptămânal cu intervale de timp, caracteristici de încălzire; valorile nominale ale temperaturii și regimuri de funcționare vor fi reglabile separat cu senzor pentru temperatura apei calde menajere la ieșirea din a schimbătorul de căldură Instalația de comanda va fi cu u sistem de diagnosticare integrat și alte funcții.

Prin arderea controlata, completa si corecta din punct de vedere chimic si fizic a gazului natural nu va mai exista pericol de explozie pe traseul gazelor de ardere , gazele arse nemaicontinand fragmente/ cantitati de combustibilnears si monoxid de carbon.

In funcție de parametrii cazanelor efectiv aprovizionate in cazul in care se constata ca supapele de siguranța nu mai sunt corespunzătoare se Înlocuiesc. In prezent au verificarea metrologica si sunt corespunzătoare. Prin protejarea la suprapresiune a instalațiilor se asigura stabilitatea instalației.

In dotare exista doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic. Acestea se vor decupla de la instalație si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-fara apa in ele.

Usa de vizitare a canalului de fum se va etanșa si prevede cu dispozitive de inchidere sigure.

Accesibilitatea este asigurata pentru utilaje, echipamente, conducte, existând spatii de siguranța si circulație pentru supraveghere, reparații si intretinere. Caracteristicile dimensionale (gabaritul cazanelor- in special lungimea si latimea acestora) va fi ales incat sa respecte prevederile referitoare la spatiile de intretinere, exploatare , reparații.

E.Protecția împotriva zgomotului.

Prin specific si destinație instalațiile din centrala termica nu produc zgomot care sa dăuneze operatorilor din centrala termica si nici pentru vecinătăți. Echipamentele noi vor avea nivelul de zgomot conform reglementarilor aplicabile.

F. Economie de energie si izolare termica.

Se va proceda la reparații a termoizolatiilor, conductelor , utilajelor , echipamentelor. Se va reface zidaria refractara si termoizolanta afectata in zona intrărilor racordurilor de fum ale cazanelor in canalul de fum.

Se va proceda la inlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda condițiilor locale de montaj, inclusiv in ceeace privește racordul de fum la canalul de fum. Randamentele acestora vor fi de minim 94%.

-Prin inlocuirea arzătoarelor uzate cu altele noi perfonnante, compatibile cu sistemul de ardere si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi care sa respecte parametrii de ardere se va asigura o ardere corect stoichiometrica cu consecința reducerii consumului de gaze naturale arse si a energiei consumate de circa 15% pe sistemul cazan arzator.

-Pri inlocuirea statiei de dedurizare se va asigura un transfer termic ideal datorat inexistentei depunerilor de piatra pe partea apei si transferul de energie cat mai mare de la combustibilul ars la apa incalzita, reducandu-se pierderile de căldură in atmosfera.

-Prin inlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai funcționează, inclusiv senzorii de presiune, temperatura, prevederea de regulatoare specializate pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura agentului termic livrat consumatorului conform graficului/curbei de reglaj prestabilita in funcție de temperatura prescrisa pentru ACM, se va optimiza consumul de energie si nu va mai depinde de promptitudinea intervenției operatorului instalațiilor din centrala termica.

-Prin faptul ca se va efectua spalarea/curatirea chimica si mecanica a rețelelor termice exterioare si instalațiilor termice din clădirile deservite inainte de incarcarea cu apa a instalațiilor din centrala termica acestea mai ales cele interioare vor intensifica transferul termic de la corpurile de incalzire la spatiile incalzite si nu va mai exista posibilitatea depunerii de namol/impuritati in utilajele (inclusiv cazane)/echipamentele din centrala .

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

-alocații de la bugetul local.

2RS 5"

2RS 3"

RR 5"

RR 3"

2SS 2" Rg1 "

LEGENDA:

----------- Conducta incalzire , termoizolata - tur;

__Conducta incalzire , termoizolata - retur;

RS ■ Robinet cu sfera Pn 10 bar;

rr         Clapeta de unisens Pn 10 bar;

ss        Supapa de descărcare brusca cu arc;

P —(F—

Electropompa recirculare cazan, nefunctionala ;

(D Cazan incalzire existent ;

BEP Butelie de egalizare a presiunilor;

VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

^ERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL ,

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica cu doua cazane de incalzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan'

PROIECT

NR.06

SPECIFICAȚIE

NUME           | -SEMNA^Jț^i

SCÂ'RA:

BENEFICIAR: Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul in Craiova, Str             d/if nr. 72, Jud. Dolj, Craiova.

FAZA: DALI

SEF PROIECT:

ING. CHITA DANIEL                 ‘'z/iț'V__

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE L.           |

vd&TA:

2018

titlu planșa: Schema racordare cazani -situația existenta

PLANȘA

NR. T1.1

DESENAT:

ING. CHITA DANIEL            1

--------------- -----------1------T------

2RS 5 2RS3

RR 5"


RR 3"

2SS 2"

Rgi"


La bara comuna BEP


LEGENDA:

Conducta incalzire , termoizolata - tur;

Conducta incalzire , termoizolata - retur;

RS


BEP


Robinet cu sfera Pn 10 bar;

Clapeta de unisens Pn 10 ban

Supapa de descărcare brusca cu arc;

Electropompa recirculare cazan propusa ;

Cazan incalzire propus ;

Butelie de egalizare a presiunilor;

VERIF. MLPAT

— —

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

J^â^INTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL , CR|^AppmrT^

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica cu doua cazane de incalzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan'

PROIECT

NR.06

SPECIFICAȚIE

NUME          I'SEMNAT/J^i "T ScA^A:

BENEFICIAR: Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul in Craiova, Str/^                  72, Jud. Dolj, Craiova.

FAZA: DALI

SEF PROIECT:

ING. CHITA DANIEL

|\W,

A,     | F.Ș/

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE L.

~ “'j ' 2018

titlu planșa: Schema racordare cazani -situația propusa

PLANȘA NR. TI .2

DESENAT:

ING. CHITA DANIELLa bara comuna BEP


2RS 5 2RS3

RR 5"


RR 3"

2SS 2"

Rg1 "


LEGENDA:

Conducta incalzire , termoizolata - tur;

Conducta incalzire , termoizolata - retur;

RS


BEP


Robinet cu sfera Pn 10 bar,

Clapeta de unisens Pn 10 bar;

Supapa de descărcare brusca cu arc;

Electropompa recirculare cazan, nefunctionala ;

Cazan incalzire existent ;

Butelie de egalizare a presiunilor;

VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

^CERINȚA

_

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL ,

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica cu doua cazane de incalzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan’

PROIECT

NR.06

SPECIFICAȚIE

NUME

y •SEMNA'gjp^i

SGÂfctA:

BENEFICIAR: Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul in Craiova, A                      . 72, Jud. Dolj, Craiova.

FAZA:

SEF PROIECT:

ING. CHITA DANIEL

..JtW

DALI

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE L.

X^iATA:

titlu planșa: Schema racordare cazan2

PLANȘA

DESENAT:

ING. CHITA DANIEL

2018

-situația existenta

NR. T2.1La bara comuna BEP2RS 5" 2RS 3" RR 5"

RR 3"

2SS 2" Rgl"


LEGENDA:

____________ Conducta incalzire , termoizolata - tur; --Conducta incalzire , termoizolata - retur;


RS


Robinet cu sfera Pn 10 bar;BEP Butelie de egalizare a presiunilor;


VERIF. MLPAT


VERIFICATOR EXPERT:


NUME:


SC PALPROIECT SRL


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT: PROIECTAT: DESENAT:


NUME


ING. CHITA DANIEL


ING. TUDORACHE L.

ING. CHITA DANIELREFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica proiect cu doua cazane de incalzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan’ NR.06


BENEFICIAR: Colegiul National. Pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul FAZA: in Craiova,                         nr. 72, Jud. Dolj, Craiova.            dali


titlu planșa: Schema racordare cazan 2 -situația propusa


PLANȘA

NR. T2.2


La schimbător       7

căldură }---------1

Zn 11/4"


Zn 11/4'Zn'11/4"

—Xapa rece


? incarcare instalație cu znZii/4" apa dedurizata


SD2RS 3" 4RS 11/4" RR3” RR 11/4"

FY3"

FY 11/4"

Ap 11/4" 2M(0 - 6bar) 1T(0-60°C)

LEGENDA:

Conducta apa rece

RS


RRRobinet cu sfera Pn 10 bar;

Clapeta de unisens Pn 10 bar;

Manometru 0-6 bar Pn 10 bar;

Manometru 0-6 bar Pn 10 bar nefunctional-se va inlocui;

Termometru 0 - 100°C nefunctional-se va inlocui;

Statie dedurizare nefunctionala-se va inlocui

Contor apa dedurizata nefunctional-se va inlocui

VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL , CR

’             i

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica cu doua cazane de încălzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan’

PROIECT

NR.06

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAȚ/JpA:   |' S£$RA:

BENEFICIAR: Colegiul National pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul in Craiova, Str.j/fyv^Ftf«/^z nr- 72, Jud. Dolj, Craiova.

FAZA: DALI

SEF PROIECT:

ING. CHITA DANIEL

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE L

titlu planșa: Schema racordare statie dedurizare

PLANȘA NR.T3

DESENAT:

ING. CHITA DANIEL

tur de la BEP î—La schimbătorul de căldură


2RS 4’ 2RS3’ 2RR 3'

2PC


LEGENDA:

Conducta incalzire, termoizolata - tur;

Robinet cu sfera Pn 10 bar;

Clapeta de unisens Pn 10 bar;

Pompa circulație nefunctionala, intre BEP si schimbătorul pt producerea acm- se va înlocui;

Butelie de egalizare a presiunilor;

VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

SSERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL , CR^C^pRn|FnT

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica cu doua cazane de incalzire- Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan’

PROIECT

NR.06

SPECIFICAȚIE

NUME

\ SEMNA^JJaAL

SCARA:

.vW/

BENEFICIAR: Colegiul National Pedagogic "Ștefan Velovan" cu sediul in Craiova,                         nr. 72, Jud. Dolj, Craiova.

FAZA: DALI

SEF PROIECT:

ING. CHITA DANIEL

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE L.

X^DATA:

2018

titlu planșa: Schema racordare pompe circulație intre BEP si schimbătorul de căldură

PLANȘA

NR.T4

DESENAT:

ING. CHITA DANIEL