Hotărârea nr. 248/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 248


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.248

privind stabilirea, respectiv modificarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.86056/2019, rapoartele nr.86090/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.87871/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.16, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.142/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXĂ 1             W.

CENTRALIZATOR TARIFE

PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE IN ADMINISTRARE R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

ACTIVITATEA DE AMENAJARE ÎNTREȚINERE Șl ÎNFRUMUSEȚARE A ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. Crt.

Simbol Lucrare

Denumire a Lucrării

UM

TARIFE ACTUALIZATE

Lei Manop.

UTILAJ

Lei Total chelt.dir

Lei valoare fara TVA

1

NL

Tuns intr-un strat suprafețe de gazon cu tractorasul viking 6127zl

lOOmp

2,54

materialele folosite pentru utilaj(carbur ant +piese) se vor atașa la situațiile de lucrări conform documentelo r de achiziție

3,05

4

2

NL

Tăiat arbori secționare succesivă cu Emondorul 0<lOcm sau ramuri cu diametrul de până la 10 cm din arbori, manual

buc.

2,39

0,59

3,36

4,4

3

NL

Cosit vegetație ierboasa cu motocosito area MOTOFR OG 75 ( PROPRI ETATEA RAADPFL CRAIOVA)

lOOmp

4,14

materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atașa la situațiile de lucrări conform documentelor de achiziție

5,12

6,71

4

NL

Scarificare gazon cu scarificator ul Viking LB540

lOOmp

8,27

materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atașa la situațiile de lucrări conform documentelor de achiziție

9,6

12,58

NL


Cosit vegetație ierboasa cu motocosito area MOTOFR OG 75 ( PROPRI ETATEA PMC CRAIOVA)


lOOmp


4,14


materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atașa la situațiile de lucrări conform documentelor de achiziție


4,8


AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER 2.2 DCI 120CP-prOprietatea RAADPFL27,56


Ihidraulic TIU 445 iDHD - proprietatea68,85


31,60


6,29

1,06


Tractor Lovol

DJ.13.MWB cu echipament de cosit masa verde(tarifui nu conține si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor.

Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achiziție si inclusa in situațiile de lucrări .60,18


22,27Tractor Lovol DJ.13.MWB cu echipamentspecifice zonelor verzi(tariful nu conține si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achiziție si inclusa in situațiile de lucrări .
ANEXĂ NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.248/2019

CENTRALIZATOR TARIFE

PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE IN ADMINISTRARE R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

ACTIVITATEA DE AMENAJARE INTRETINERE ȘI INFRUMUSETARE A ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. Crt.

Simbol

Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

TARIFE ACTUALIZATE

Lei Manop.

UTILAJ

Lei

Total chelt.dir

L e i valoare fara TVA

1

TSH1A1

Degajat teren de corpuri străine

100 Mp.

112,48

130,54

171,06

2

TSH2A1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 < 10 cm

Buc.

7,32

8,49

11,13

3

TSH2B1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 între 11-30 cm

Buc.

194,74

226,02

296,17

4

TSH2C1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 între 31-60 cm

Buc.

316,93

367,84

482,01

5

TSH2D1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 între 61-100 cm

Buc.

483,98

561,72

736,08

6

TSH2E1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 > 100 cm

Buc.

697,33

809,34

1060,56

7

TSH3A1

Extragere pământ vegetal, teren mijlociu

Mc.

15,59

18,09

23,71

8

TSH3B1

Extragere pământ vegetal, teren tare

Mc.

28,16

32,68

42,82

9

TSH4A1

Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm

Mp.

3,01

3,5

4,59

10

TSH4B1

Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm

Mp.

4,29

4,98

6,53

11

TSH4C1

Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm

Mp.

5,56

6,46

8,46

12

TSH4D1

Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm

Mp.

4,45

5,16

6,76

13

TSH4E1

Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm

Mp.

6,52

7,57

9,92

14

TSH4F1

Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm

Mp.

8,74

10,15

13,30

15

TSH5A1

Așternere pământ vegetal, grosimea 10 cm

Mp.

1,75

2,03

2,66

16

TSH5B1

Așternere pământ vegetal, grosimea 15 cm

Mp.

2,07

2,41

3,16

17

TSH5C1

Așternere pământ vegetal, grosimea 20 cm

Mp.

2,23

2,59

3,39

18

TSH5D1

Așternere pământ vegetal, grosimea 30 cm

Mp.

2,86

3,31

4,34

19

TSH9A1

Semănat manual gazon

100 Mp.

76,69

89,01

116,63

20

TSH12A1

Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti

100 Mp.

10,44

12,12

15,88

21

TSH12B1

Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA

100mp

10,44

*) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna

12,12

15,88

22

TSH13A1

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice din mranita

To.

67,46

78,3

102,61

23

TSH13B1+B

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice

To.

1278,69

1484,07

1944,73

24

TSH14A1

Cosit manual gazon

100 Mp.

12,94

15,01

19,67

25

TSH15A1

Plivit manual buruieni în peluze

100 Mp.

40,30

46,77

61,29

26

TSH16A1

Rectificat margini la peluze și rabate

100 Ml.

40,89

47,45

62,18

27

TSH17A1

Săpat gropi poligonale în teren ușor

Mc.

17,98

20,87

27,35

28

TSH17B1

Săpat gropi poligonale în teren mijlociu

Mc.

28,64

33,24

43,55

29

TSH17C1

Săpat gropi poligonale în teren tare

Mc.

43,80

50,84

66,62

30

TSH18A1

Extras arbuști fără balot de pământ

Buc.

5,41

6,28

8,23

31

TSH18B1

Extras arbuști cu ghimpi fără balot

Buc.

6,20

7,2

9,44

32

TSH18C1

Extras puieți de arbori fără balot

Buc.

6,52

7,57

9,92

33

TSH19B1

Extras tufe de arbuști și rășinoși cu balot

Buc.

40,6

47,12

61,75

34

TSH23A1

Extras buxus cu balot, h < 50 cm

Buc.

10,34

12

15,73

35

TSH23B1

Extras buxus cu balot, h > 50 cm

Buc.

28,59

33,17

43,47

36

TSH24A1

Plantat arbuști fără balot de pământ -

Buc.

5,68

6,6

8,65

37

TSH24B1

Plantat trandafiri și arbuști cu ghimpi fără balot

Buc.

8,18

9,49

12,43

38

TSH24C1

Plantat puieți de arbori foioși fără balot

Buc.

16,82

19,52

25,58

39

TSH25A1

Transplantări cu balot la arbuști

Buc.

23,55

27,33

35,82

40

TSH25B1

Transplantări cu balot la arbori 0 < 10 cm ( cu sau fara tutori)

Buc.

109,29

126,84

166,22

41

TSH25C1

Transplantări cu balot la arbori 0 11-15 cm( cu sau fara tutori)

Buc.

119,8

139,05

182,21

42

TSH26A1

Plantat gard viu, foioși pe un rând

Ml.

9,07

10,52

13,79

43

TSH26B1

Plantat gard viu, foioși pe două rânduri

Ml.

15,27

17,72

23,22

44

TSH26C1

Plantat gard viu, rășinoși pe un rând

Ml.

6,81

7,9

10,35

45

TSH26D1

Plantat gard viu, rășinoși pe două rânduri

Ml.

10,88

12,62

16,54

46

TSH26E1

Plantat gard viu, buxus pe un rând

Ml.

4,53

5,25

6,88

47

TSH26F1

Plantat gard viu, buxus pe două rânduri

Ml.

8,97

10,41

13,64

48

TSH27A1

Udat plantații cu furtunul

Mc.

13,60

15,78

20,67

49

TSH27B1

Udat plantații cu găleata

Mc.

68,02

78,94

103,45

50

TSH28A1

Tăieri de corecție la arbori cu h < 7 m

Buc.

8,93

10,37

13,59

51

TSH28B1

Tăieri de corecție la arbori cu h > 7 m

Buc.

12,4

14,39

18,86

52

TSH28C1

Tăieri de corecție la trandafiri

Buc.

1,07

1,24

1,63

53

NML1A1

Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana

Buc.

72,23

83,84

109,86

54

NML1B1

Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana

Buc.

45,82

53,18

69,69

55

TSH29A1

Tuns gard viu cu H < 1,2 m

Mp.

0,46

0,54

0,70

56

TSH29B1

Tuns gard viu cu H > 1,2 m

Mp.

0,76

0,88

1,16

57

TSH29C1

Tuns borduri și chenare de buxus

Mp.

2,28

2,64

3,45

58

TSH29D1

Tuns forme din specii cu frunze persistente

Mp.

0,91

1,06

1,39

59

TSH30A1

Plantat flori cu h < 15 cm, în teren

100 Buc.

40,23

46,7

61,19

60

TSH30B1

Plantat flori cu h > 15 cm, în teren

100 Buc.

63,21

73,36

96,13

61

TSH30C1

Plantat flori în jardiniere și vase decorative

100 Buc.

61,23

71,07

93,14

62

TSH30D1

Plantat plante perene cu balot în teren

100 Buc.

625,75

726,26

951,69

63

TSH31A1

Combaterea bolilor și dăunător prin stropire

100 Buc.

269,36

***)

312,63

409,67

64

TSH31B1

Combaterea bolilor și dăunătorilor prin prăfuire

100 Buc.

287,02

333,13

436,54

65

TSG1A1

Degajarea terenului de frunze și crengi

100 Mp.

25,77

29,91

39,2

66

TSG2A1

Curățirea terenului de iarbă și buruieni

100 Mp.

104,69

121,51

159,22

67

TSG3A1

Defrișarea manuală fără scoaterea rădăcinilor

100 Mp.

163,24

189,45

248,25

68

TSG3B1

Defrișarea manuală cu scoaterea rădăcinilor

100 Mp.

203,17

235,8

308,99

69

TSG5A1

Doborât man. arbori rășinoși cu 0 10-30 cm

Buc.

29,91

34,71

45,49

70

TSG5B1

Doborât man. arbori rășinoși cu 0 31-50 cm

Buc.

77,96

90,48

118,57

71

TSG5C1

Doborât man. arbori rășinoși cu 0 > 51 cm

Buc.

169,75

197,01

258,16

72

TSG5D1

Doborât manual arbori foioși esență tare cu 010-30 cm

Buc.

22,44

26,04

34,13

73

TSG5E1

Doborât manual arbori foioși esență tare cu 0 31-50 cm

Buc.

70,64

81,99

107,44

74

TSG5F1

Doborât manual arbori foioși esență tare cu 0 > 51 cm

Buc.

150,51

174,68

228,9

75

TSG5G1

Doborât manual arbori foioși esență moale 0 10-30 cm

Buc.

17,5

20,31

26,62

76

TSG5H1

Doborât manual arbori foioși esență moale 0 31-50 cm

Buc.

59,5

69,06

90,5

77

TSG5I1

Doborât manual arbori foioși esență moale cu 0>51 cm

Buc.

95,14

110,42

144,69

78

TSG6A1

Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu 0 10

30 cm

Buc.

17,82

20,68

27,1

79

TSG6B1

Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu 0 31

50 cm

Buc.

58,4

67,77

88,81

80

TSG6C1

Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu 0 5170 cm

Buc.

110,89

128,7

168,65

81

TSG6D1

Scos manual cioate arbori foioși și rășinoși 0 > 71 cm

Buc.

184,4

214,02

280,46

82

TSG7A1

Scos manual cioate foioase esență tare 0 10-30 cm

Buc.

45,33

52,62

68,95

83

TSG7B1

Scos manual cioate foioase esență tare 0 31-50 cm

Buc.

91,96

106,73

139,86

84

TSG7C1

Scos manual cioate foioase esență tare 0 51-70 cm

Buc.

186,62

216,6

283,84

85

TSG7D1

Scos manual cioate foioase esență tare cu 0 > 71 cm

Buc.

273,33

317,23

415,7

86

TSG8A1

Doborât mecanic arbori rășinoși cu 0 10-30 cm

Buc.

26,27

0,75

31,2

40,89

87

TSG8B1

Doborât mecanic arbori rășinoși cu 0 31-50 cm

Buc.

65,88

1,43

77,82

101,98

88

TSG8C1

Doborât mecanic arbori rășinoși 0 > 51 cm

Buc.

144,79

2,93

170,84

223,87

89

TSG8D1

Doborât mecanic arbori foioși esență tare 0 10-30 cm

Buc.

18,16

0,93

21,96

28,78

90

TSG8E1

Doborât mecanic arbori foioși esență tare 0 31-50 cm

Buc.

55,62

2,27

66,71

87,41

91

TSG8F1

Doborât mecanic arbori foioși esență tare 0 > 51 cm

Buc.

96,38

4,43

116,07

152,1

92

TSG8G1

Doborât mecanic arbori foioși esență moale 010-30 cm

Buc.

14,74

0,88

17,95

23,52

93

TSG8H1

Doborât mecanic arbori foioși esență moale 031-50 cm

Buc.

46,45

1,92

55,72

73

94

TSG8I1

Doborât mecanic arbori foioși esență moale 0 > 51 cm

Buc.

91,46

2,53

108,56

142,25

95

TSG14A1

Cosit manual vegetație ierboasă

100 Mp.

9,86

11,44

14,99

96

TSG14B1

Cosit manual vegetație acvatică în teren uscat

100 Mp.

13,05

15,14

19,83

97

TSG14C1

Cosit manual vegetație acvatică în teren cu apă

100 Mp.

32,46

37,68

49,37

98

ORĂ REGIE

Supravegheat inst. udare automate, curățat lacuri și cascade, diverse aranjamente florale și ornamentale,

Ora

15,91

18,47

24,2

99

TSA01B

Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren mijlociu

Mc.

12,25

14,22

18,64

100

TSA01C

Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren tare

Mc.

23,07

26,78

35,09

101

NL

Elagaj artificial la arbori

Buc.

0,70

0,81

1,06

102

NL

Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta

To.

23,86

27,7

36,60

103

NL

Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta

To.

45,98

53,36

69,92

104

NSL

Măturat alei

1000 Mp.

27,08

31,43

41,18

105

NL

Combaterea dăunătorilor și bolilor cu pompa vermorel

100 Mp.

30,23

35,09

45,98

106

NSL

Întreținere curățenie

1000 Mp.

12,11

14,06

18,43

107

NSL

Răzuit la bordură

Ml.

0,36

0,42

0,55

108

NSL

Spălat manual cu furtunul

1000 Mp.

14,96

17,37

22,76

109

NSL

Încărcat manual pământ si resturi vegetale

Mc.

10,6

12,31

16,13

110

TSE1B1

Nivelat manual teren mijlociu

100 Mp.

133,33

154,74

202,78

111

NL

Tăieri de regenerare la gard viu

Ml.

8,49

9,85

12,9

112

NL

Tăieri de regenerare la arbuști

Buc.

8,98

10,42

13,65

113

NL

Transplantat arbori cu balot de pământ (0 arbori <10cm)

Buc.

71,3

82,74

108,42

114

NL

Tuns mozaic din flori

100 Mp.

42,96

49,86

65,34

115

NL

Tăiat flori uscate si lastari trandafiri

100 Buc.

52,34

60,75

79,61

116

TSH10D1

Brăzduiri teren în pantă (> 30cm ) și h taluz < 8 m

Mp.

16,55

19,21

25,17

117

NL

Intors , adunat si cladit fan uscat

Kg.

0,64

0,74

0,97

118

NML

Văruit arbori cu 0 < 10 cm

Buc.

1,09

1,26

1,65

119

NML

Văruit arbori cu 0 între 11-30 cm

Buc.

1,65

1,92

2,52

120

NML

Văruit arbori cu 0 între 31-50 cm

Buc.

2,97

3,44

4,5

121

TSH21A1+B

1

Extras mecanic arbori, 0 până la 10 cm - doar manopera

Buc.

91,41

RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuat in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere

106,1

139,03

122

TSH22A1

Extras mecanic arbori, 0 peste 10 cm (11-15 cm)

Buc.

135,91

RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere

157,74

206,7

123

TSH22B1

Extras mecanic arbori, 0 peste 10 cm (16-20 cm)

Buc.

168,69

RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere

195,79

256,57

124

NL1

Tăiat arbori secț. succ. cu motof. 0<10 cm

Buc.

6,57

0,79

8,31

10,89

125

NL2

Tăiat arbori secț. succ. cu motof. 0 11-30 cm

Buc.

134,28

14,92

168,77

221,15

126

NL3

Tăiat arbori secț. succ. cu motof. 0 31-60 cm

Buc.

219,74

22,84

274,7

359,97

127

NL4

Tăiat arbori secț. succ. cu motof. 0 61-100 cm

Buc.

303,43

32,81

380,45

498,54

128

NL5

Tăiat arbori secț. succ. cu motof. 0>100 cm

Buc.

446,61

46,55

558,4

731,72

129.

NL

Udat jardiniere mici

Buc.

0,45

0,52

0,68

130.

NL

Udat ghivece pe stâlp

Buc.

0,56

0,65

0,85

131.

NL

Plivit ghivece pe stâlpi

Buc.

2,07

2,41

3,16

132.

NL

Plivit Jardiniere

Buc.

2,07

2,41

3,16

133.

NL

Cosit suprafețe cu motocositoare VIKING- doar manopera

100 Mp.

8,91

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de

10,34

13,55

134.

NL

Cosit suprafețe cu cositoare STIHL- doar manopera

100 Mp.

17,66

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de

20,5

26,86

135.

NL

Cosit suprafețe cu motocositoare MATMAGRIT- doar manopera

100 Mp.

3,5

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

4,07

5,33

136.

TSH39B1

Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cm

Buc.

19,52

22,66

29,69

137.

TSH39A1

Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cm

Buc.

5,01

5,81

7,61

138.

NSL

Curățirea manuală a gheții cu grosimea pana la 3 cm.

Mp.

1,4

1,61

2,11

139.

NSL

Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 3-5 cm.

Mp.

1,86

2,13

2,79

140.

NSL

Curățirea manuală a gheții cu grosimea intre 5-7 cm.

Mp.

2,8

3,21

4,21

141.

NSL

Curățirea manuală a gheții cu grosimea peste 7 cm.

Mp.

3,99

4,58

6,01

142.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.

Mp.

0,46

0,53

0,68

143.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.

Mp.

0,53

0,61

0,78

144.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.

Mp.

0,88

1,02

1,33

145.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana15 cm.

Mp.

0,7

0,81

1,06

146.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.

Mp.

0,88

1,02

1,33

147.

NSL

Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.

Mp.

2,8

3,21

4,21

148.

N.L.

Ciupit plante anuale si perene

mp

2,56

2,97

3,9

149

NL

Cosit suprafețe cu TRACTORAȘ HF- doar manopera

100 Mp.

2,54

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

3,05

4

150

NL

Efectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”

100 Mp.

7,96

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

9,24

12,11

151.

NL

Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)

100mp

1,28

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

1,47

1,92

152.

NL

Săpat suprafețe mecanizat cu MOTOSAPA- doar manopera

100 Mp.

4,14

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

4,87

6,38

153.

NL

Cosit intr-un strat suprafete cu motocositoarea ADELA BDR - doar manopera

100 Mp.

4,14

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

4,80

6,29

154.

NL

Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRG- doar manopera

100 Mp.

4,14

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

4,8

6,29

155.

NL

Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA-doar manopera

100 Mp.

12,72

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

14,84

19,45

156.

NL

Udat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera

mp

0,32

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

0,37

0,48

157.

NL

Evacuat apă în exces de pe suprafețe teren cu motopompa

WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera

mp

0,32

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

0,37

0,48

158.

NL

Tuns gard viu cu “Mașina de tuns gard viu GT 5233”- doar manopera

Mp.

0,96

materialele folosite pentru utilaj(carbura nt +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelo r de achizitie

1,11

1,46

NOTA

*)

TSH12B1


Articolul respectiv prevede la utilaj folosirea autocisternei;Deoarece unitatea noastra are doua tipuri de autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se

pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei

NOTA

**


La articolul TSH12B1 : deoarece in sezonul cald unitatea noastra nu face fata cu cisternele pe care le detine , a demarat si finalizat o procedura de achizitie publica : " inchiriere autocisterna cu deservent = 2 buc". Pretul de inchiriere : ora de functionare = 119.00 lei/ora de functionare; ora stationare = 41.00 lei/ora stationare

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

TARIFE ACTUALIZATE

Nr. Crt.

Tipul și marca mijlocului auto

Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si

TVA-ul

Lei/ Oră ( la folosirea tarifului la nr. de km p a r c u r s i s e v a aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit,T VA)

Lei/ Ora Funcț.( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de

1.1, apoi se adauga ch.ind,profit, TVA)

Lei/ Oră Aștept./ Flux Tehnologic( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit, TVA)

Lei/ Oră Aștept./ Flux Tehnologic( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit, TVA)

159.

Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo

26,78

-

0,82

160.

Autoturism Dacia Papuc 1,9D-DS

21,89

-

-

0,97

161.

*)Autoutilitara Renault Master DC 2,5

22,85

-

-

1,06

162.

Autospecială pentru lucru la înălțime NISSAN - BIZZOCCHI

54,59

23,26

-

163.

*)Autospecială pentru deplasare NISSAN - BIZZOCCHI

57,52

23,42

-

164.

*)Tractor UTB 65 CP cu remorcă

65,90

22,83

-

165.

*)Tractor ARMATRAC 68 CP cu remorcă

64,94

23,06

-

166.

*)Tractor MAT 800 - DEUTZ 80 CP cu remorcă

74,45

23,31

-

167.

*)Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin

71,89

24,45

-

168.

*)Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin

82,01

26,56

-

169.

*)Autobasculanta ROMAN 10215 F - 16 to. Masa Total Autorizată - 9 to. Masa Utilă

73,08

24,45

-

170.

*)Autobasculanta IVECO - 18 to. Masa Total Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă

77,36

24,08

-

171.

*)Autobasculanta ASTRA - 33 to. Masa Total Autorizată - 19 to. Masa Utilă

103,42

26,12

-

172.

Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD

63,98

24,11

-

173.

Buldoexcavator NewHolland LB 95 - B - tip IVECO

110,26

24,88

-

174.

Buldoexcavator CATERPILAR

126,26

26,56

-

175.

Minibuldoexcavator JCB 1 Cx

64,1

29,97

-

176.

Tractor Lovol DJ.13.MWB cu remorca

67,74

22,6

-

177.

AUTOUTILITARA RENAULT DJ.12.YPP

27,33

1,06

Nr. Crt.

Tipul și marca mijlocului auto

Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si

TVA-ul

T A R I F E A C TUALIZATE

Lei/ Ora

Funcț.- fara

TVA

Lei/ Oră Aștept- fara TVA

178

Autocisterna cu deservent - inchiriata prin procedura de achizitie publica

- contract nr. 7320/20.03.2019

119

41

-

Nr. Crt.

Denumirea PRODUS

UM

TARIFE

ACTUALIZATE

Lei /buc

fara

Chelt indir, profit si

TVA

Lei valoare fara TVA

Plante perene

179

Lavanda,

buc

2,39

3,13

180

Armeria,

buc

2,39

3,13

181

Sagina,

buc

2,39

3,13

182

Coreopsis,

buc

2,39

3,13

183

Achilea,

buc

2,39

3,13

184

Aster,

buc

2,39

3,13

185

Astilbe,

buc

2,39

3,13

186

Diantus,

buc

2,39

3,13

187

Lupinus,

buc

2,39

3,13

188

Delphinium,

buc

2,39

3,13

189

Gaiardia

buc

2,39

3,13

Rasaduri anuale

190

Begonia semperflorens

buc

1,62

2,13

191

Agerathum

buc

1,58

2,07

192

Celosia

buc

1,58

2,07

193

Flox

buc

1,58

2,07

194

Mirabilis

buc

1,58

2,07

195

Portulaca

ladita

1,58

2,07

196

Salvia

buc

1,61

2,11

197

Gazania

buc

1,61

2,11

198

Calistephus

buc

1,12

1,46

199

Anthirinium

buc

1,12

1,46

200

Tagetes

buc

1,45

1,89

201

Cyneraria maritima

buc

1,45

1,89

202

Dahlia

buc

1,45

1,89

203

Petunia grand

iflora

buc

1,6

2,1

204

Petunia balcon

buc

1,6

2,1

205

Lobelia

buc

1,6

2,1

206

Impatiens

buc

1,6

2,1

RASADURI BIENALE

207

Silene

buc

1,12

1,46

208

Miozitis

buc

1,12

1,46

209

Banutei(Belis)

buc

1,12

1,46

210

Pansele

buc

1,12

1,46

211

Ghivece pt. stalpi

buc

32,8

42,98

212

Jardiniere

buc

32,8

42,98

213

Buxus sempervirens

buc

6,89

9,03

214

Tradescantia

buc

14,79

19,38

215

Impatiens

buc

14,79

19,38

216

Fitonia

buc

14,79

19,38

217

Cisus

buc

14,79

19,38

218

Muscate

buc

14,79

19,38

219

Hoia

buc

14,79

19,38

220

Pileea

buc

14,79

19,38

221

Kalanchoia

buc

14,79

19,38

222

Peperomia

buc

14,79

19,38

223

Plectranthus

buc

14,79

19,38

224

Clorophitum

buc

14,79

19,38

225

Asparagus

buc

14,79

19,38

226

Canaindica

buc

5

6,56

227

Margarete

buc

5

6,56

228

Crizantema tufanica

buc

5

6,56

MATERIAL DENDROLOGIC

Arbusti

229

Forsitia

buc

10,86

14,23

230

Lamaita

buc

10,86

14,23

231

Cotoneaster

buc

10,86

14,23

232

Lonicera

buc

10,86

14,23

233

Piracanta

buc

10,86

14,23

234

Spireea

buc

10,86

14,23

235

Gutui Japonez

buc

10,86

14,23

236

Cidonia

buc

10,86

14,23

237

Mahonia

buc

10,86

14,23

238

Hibiscus

buc

10,86

14,23

Gard Viu

239

Ligustrum ovalifolium

buc

4,95

6,49

240

Ligustrum vulgaris

buc

2,7

3,54

241

Hibiscus

buc

2,7

3,54

242

Singer

buc

2,7

3,54

243

Amorfa

buc

2,7

3,54

244

Gledita

buc

2,7

3,54

245

Mesteacan fara balot

buc

22,83

29,92

246

Artar fara balot

buc

22,83

29,92

247

Frasin fara balot

buc

22,83

29,92

248

Paltin fara balot

buc

22,83

29,92

249

Tei fara balot

buc

22,83

29,92

250

Catalpa fara balot

buc

22,83

29,92

251

Salcam fara balot

buc

22,83

29,92

252

Magnolie fara balot

buc

22,83

29,92

253

Ulm fara balot

buc

22,83

29,92

254

Carpen fara balot

buc

22,83

29,92

255

Mesteacan cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

256

Artar cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

257

Frasin cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

258

Paltin cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

259

Tei cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

260

Catalpa cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

261

salcam cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

262

Magnolie cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

263

Ulm cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

264

Carpen cu balot neambalat

buc

25,81

33,82

265

Mesteacan cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

266

Artar cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

267

Frasin cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

268

Paltin cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

269

Tei cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

270

Catalpa cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

271

Salcam cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

272

Magnolie cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

273

Ulm cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

274

Carpen cu balot ambalat

buc

29,89

39,17

275

Stejar

buc

29,41

38,54

276

Castan

buc

29,41

38,54

277

Thuja

buc

37,05

48,55

278

Juniperus virginian

buc

37,05

48,55

279

Juniperus tarator

buc

37,05

48,55

280

Pin

buc

51,08

69,94

281

Brad

buc

51,08

69,94

282

Molid

buc

51,08

69,94

283

Chiparos de balta

buc

51,08

69,94

284

Trandafri

buc

7,74

10,14

285

Buxux forme

buc

19,4

25,42

286

Tisa

buc

19,4

25,42

287

Salcie

buc

15,36

20,13

288

Plop

buc

15,36

20,13

RASADURI

289

Alternatera, Irizinia

buc

2,15

2,82

290

Coleus

buc

2,15

2,82

291

Ageratum butasi

buc

2,15

2,82

CENTRALIZATOR TARIFE

PENTRU ACTIVITATEA DE INTRETINERE GRADINA ZOOLOGICA DIN PARCUL N. ROMANESCU

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. Crt.

Simbol

Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

TARIFE ACTUALIZATE

Lei Manop

Utilaj

Lei

Total chelt.dir

L e i valoare fara TVA

1

NML1

Tarif ingrijire animal carnivor( leu,lup, etc)

buc

19,48

20,96

27,47

2

NML2

Tarif de ingrijire animal omnivor(urs,etc)

buc

11,77

12,93

16,95

3

NML3

Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor(cerb,etc)

buc

8,73

9,77

12,8

4

NML4

Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivore

buc

1,52

2,26

2,96

5

RPCA01A1

Sapatura de pamant

mc

50,19

58,15

76,2

6

RPCB07A1

Turnat beton B200

mc

158,27

183,01

239,82

7

RPCG07A1

Zidarie din blocuri mici din beton ( boltari)

mc

117,48

135,58

177,66

8

RPIF05A1

Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenica

buc

2,31

2,65

3,48

9

RPCJ21A1

Tencuieli interioare driscuite

mp

53,83

61,98

81,22

10

RPCJ49A1

Tencuieli exterioare driscuite

mp

26,66

30,72

40,26

11

RPCR08A1

Zugraveli interioare obisnuite

mp

7,98

9,22

12,09

12

RPCR54A1

Zugraveli lavabile exterioare

mp

5,99

6,9

9,04

13

RPCP01B1

Confectie metalica

kg

11,36

13,05

17,1

14

RPCR42B1

Vopsitorie tamplarie metalica

mp

30,13

34,7

45,48

15

RPCI15A1

Invelitoare din tabla Zn ondulata

mp

23,56

27,15

35,57

16

RPIF07A

Suduri electrice

ml

5,03

5,74

7,52

17

RPCD01A1

Armatura din otel

kg

1,43

1,66

2,17

18

RPCC01A1

Cofraje

mp

22,6

26,08

34,18

19

RPCR51A1

Vopsitorie tevi

ml

2,63

3,04

3,98

20

RPCT33A1

Demontat tamplarie din lemn

mp

6,9

7,99

10,47

21

RPCT09E1

Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manual

mc

292,97

338,88

444,07

22

RPCQ04F1

Montat geam tras 4mm

mp

17,57

20,18

26,44

23

RPCP06A1

Panouri din plasa de sarma

mp

31,26

35,88

47,02

24

RPCR47A1

Vopsit cu email alchidal la balustrade

mp

38,14

43,85

57,46

25

RPCB19A1

Beton B100 turnat in cofraje

mc

82,19

95

124,49

26

RPCT17A1

Demontat grinzi metalice

to

295,83

342,22

448,44

27

RPCB06A1

Beton B150 turnat in fundatii

mc

104,73

121,1

158,69

28

RPCB06B1

Beton B150 turnat in centuri

mc

176,2

202,83

265,79

29

RPCB06C1

Beton B150 turnat in pereti despartitori

mc

189,02

218,48

286,29

30

RPCB07B1

Beton B200 turnat in cuzineti

mc

166,8

193,13

253,08

31

RPCB08A1

Beton B250

mc

172,41

198,89

260,62

32

RPSA16B1(as

im)

înlocuit tv peval O 16

ml

41,33

47,51

62,25

33

RPSA16C1(as

im)

înlocuit tv pexal O20

m

41,33

47,51

62,25

34

RPSA16D1(as

im)

Inlocuit tv pexal O25

m

44,83

51,54

67,54

35

RPSB23A1

înlocuit tub PVC O32

m

34,86

40,13

52,58

36

RPSB23B1

înlocuit tub PVC O40

m

37,47

43,13

56,52

37

RPSB23E1

înlocuit tub PVC O110

m

52

59,86

78,45

38

RPSD32A1

înlocuit robinet de trecere O1/2

buc

18,47

21,22

27,8

39

RPSD32B1

înlocuit robinet de trecere O3/4

buc

23,1

26,52

34,76

40

RPSF09A1

Desfundat coloana de scurgere

ml

10,99

12,7

16,64

41

RPCA06A1

Umplutura de pamant

mc

12,95

15

19,66

42

EH01A1(asim

ilat)

Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animale

ora

14,03

14,61

19,14

43

46

RPED10A1(asi

Demonatre cablu electric jpasa tensiune montat pe gardul delprotectie la animale

m

4,57

5,29

6,93

RPED02A1(asi

înlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale

m

12,62

14,55

19,07

NL

Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 m

to

23,86

27,7

36,3

NL

Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de

50 m

to

45,98

53,36

69,92

47

NSL

Maturat alei

1000 mp

27,08

31,43

41,18

48

NSL

întretinere curatenie

1000mp

12,11

14,06

18,43

49

NSL

Spalat manual cu furtunul

1000mp

14,96

17,37

22,76

50

NSL

Incarcat manual pamant si resturi vegetale

mc

10,6

12,31

16,13

51

NL

Intors , adunat, si cladit fan uscat

kg

0,64

0,74

0,97

52

TSH12A1+B1

Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti

100mp

10,44

12,12

15,89

53

Ora regie/ N.L.

Diverse intervenții si lucrări neprevăzute, etc

Ora

15,91

18,7

24,2

54

RPCR31B1

Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopsea

mp

19,94

22,93

30,05

55

RPCR12B#

(asimilat)

Vopsitorie tamplarie cu lac ( lazura)

mp

16,03

fara utilaj(R.A.A.D .P.F.L. Craiova nu detine macara de fereastra

16,69

21,87

56

RPCP07A1

Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla

100 mp

4,97

5,7

7,47

57

RpCR44B1

Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturi

mp

33,43

38,44

50,37

58

RpCR47A1

Vopsitotrie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existente

mp

38,14

43,85

57,46

59

RpCR31B1

Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de lemn(USI,FERESTRE, OBLOANE )in a constructii existente la int si ext

mp

19,94

22,93

30,05

60

RpCS16A1

Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltime

m

16,28

18,74

24,56

61

RpCS17A

Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma

mp

6,83

7,87

10,31

62

RpCR04A1

Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mp

mp

2,68

3,09

4,05

63

RpCR04B1

Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mp

mp

2,51

2,91

3,81

64

RpSF04A1

Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul

mc

16,13

18,61

24,39

65

EC02XA

Montat cablu pe suporti (LEA)

m

10,39

11,95

15,66

66

RpEE03B1

Inlocuire priza

buc

8,46

9,74

12,77

67

RpEE02A1

Inlocuire COMUTATOR UNIPOLAR

buc

7,71

8,88

11,63

68

RpEF03A1

Inlocuire APLICA

buc

10,12

11,66

15,28

69

RpEF13A1

Inlocuire LAMPA - BEC - in interior

buc

2,36

2,72

3,56

70

RpEF02A2

Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelan

buc

5,85

6,74

8,83

71

RpCR27B1

Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturi

mp

21,88

25,1

32,41

72

RpIC80A1

Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1

buc

14,42

16,63

21,79

73

CO25A

Captuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm

mp

10,35

11,97

15,69

74

TsG1A1

Degajarea terenului de frunze și crengi

100 mp

25,77

29,91

39,2

75

RpCA06A1

Umplutura de pamant

mc

12,95

15

19,66

76

RPCE13B1

Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe

mp

22,71

26,22

34,36

77

RpSA45B1

Inlocuit fitinguri 1/2"

buc

20,25

23,26

30,48

78

RpSB24D1

înlocuit COT PVC 110

buc

22,56

26

34,07

79

RpCR25A1

Zugraveli lavabile interioare

mp

7,37

8,5

11,14

80

TRBA04X

C

TRIB06X

E

TRIB14XF

Trasport materiale prin purtare directă

to

26,73

31,02

40,65

81

Încărcarea materialelor

to

9,55

11,08

14,52

82

Descărcarea materialelor

to

7,32

8,49

11,13

83

NL

Cosit ( intr-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL

100mp

17,66

20,5

26,86

84

NL

Tuns ( intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX

100mp

12,72

14,84

19,45

85

NL

Tuns ( intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG

100mp

4,14

4,31

6,29

86

NL

Evacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120

mp

0,32

0,37

0,48

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor de mai sus nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz/normele locale mentionate.

CENTRALIZATOR

PENTRU ACTIVITATEA

DE VIDANJARE

si INTRETINERE A TOALETELOR ECOLOGICE

SI ACTIVITATEA DE INTRETINERE A TOALETELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. Crt.

Simbol Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

TARIF ACTUALIZAT

Lei Manop.

utilaj

Lei Total chelt.dir

L e i valoare fara TVA

1

N.L.

Vidanjat cu motopompa toaleta ecologica ( fara materiale de curatenie, etc)

buc

3,18

0,66

4,35

5,7

2

N.L.

Tarif orar decontare ore lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice(materialele nu sunt incluse in tarf - hartie igienica, solutii de curatare, etc)

ora

15,91

18,47

24,2

Nr. Crt.

Tipul și marca mijlocului auto

TARIF ACTUALIZAT

Lei/ Ora Funcț.     (se adauga ch.ind,profit si TVA)

Lei/ Oră Aștept./ Flux Tehnologic (se adauga ch.ind,profi

t si TVA)

1

Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone(La tariful autovidanjei se vor adauga doar cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul aferent)

71,55

25,79

Toate materialele folosite atat in cazul vidanjarii si intretinerii toaletelor ecologice, precum si intretinerii toaletelor publice se vor introduce

Nota :     in situatiile de lucrari lunare, justificandu-se pe baza documentelor de achizitie .

Programul orar de functionare a toaletelor publice se va stabili de comun acord cu Primaria Municipiului Craiova, situatiile de plata intocmindu-se pe numarul total de ore din luna respectiva. Deoarece exista riscul ca acesste toalete sa fie vandalizate, prezenta muncitorului este obligatorie pe toata durata programului de functionare .

CENTRALIZATOR TARIFE

PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE CIMITIRE ( Craiova- Nord, Sineasca, Ungureni si Dorobantia) CARE APARTIN CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI

LUCRARI FUNERARE

SERVICII PRESTATE

Manopera si utilaj - daca este cazul

NOTA:

Din Regulamentul de functionare al cimitirelor apartinand Consiliului Local al Municipiului Craiova si administrate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova ( Craiova Nord, sineasca, Dorobantia si Ungureni) sunt exceptate de la plata concesionarii mormintele si operele comemorative de razboi din cimitirele Sineasca si Ungureni ce se supun regimului special prevazut de Normele Tehnice din 2004 si regulamentului din 2004 privind Infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi precum si legislatia actuala in domeniu,

Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor funerare nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

In cazul in care exista si exceptii, in sensul ca diversi concesionari solicita executarea unei lucrari funerare din materiale dorite de catre concesionar( ex lucrare numai din beton turnat, alta marca de beton decat cea prezentata sau lucrare din placi prefabricate- materiale aduse de concesionar, etc) R.A.A.D.P.F.L. Craiova va executa lucrarea folosind articolele de deviz din Indicatorii de Norme de devize corespondente lucrarii solicitate , chiar daca nu exista un tarif aprobat .

Nr. Crt.

CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI DOROBANTIA

Tarife propuse

1

Valoare concesionar e locuri de veci

CIMITIR UNGURENI

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/LOC/

AN (25 ANI)

13,02

9,76

6,50

LEI/LOC/

AN (7 ANI)

26,06

19,54

16,28

2

Valoare concesionar e locuri de veci

CIMITIR SINEASCA

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/LOC/

AN (25 ANI)

13,02

9,76

6,50

LEI/LOC/

AN (7 ANI)

26,06

19,54

16,28

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

3

Valoare concesionar e locuri de veci

CIMITIR CRAIOVA NORD

LEI/LOC/

AN (25 ANI)

13,02

9,76

Nu exista

LEI/LOC/

AN (7 ANI)

26,06

19,54

Nu exista

4

Valoare concesionar elocuri de veci

CIMITIR DOROBANTIA

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/LOC/

AN (25 ANI)

Nu exista

9,76

6,50

LEI/LOC/

AN (7 ANI)

Nu exista

19,54

16,28

Nr. Crt.

TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI

STANDARD ( 2.5 X1.2 m SAU 3 X 1.5 m)

1

TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU

CIMITIR UNGURENI

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/mp/A

N (25

ANI)

4,34

3,24

2,16

LEI/mp/A

N (7 ANI)

8,68

6,50

5,42

2

TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU

CIMITIR SINEASCA

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/mp/A N (25 ANI)

4,34

3,24

2,16

LEI/mp/A

N (7 ANI)

8,68

6,50

5,42

3

TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU T3AmRIxF1.5 m -

CIMITIR CRAIOVA NORD

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/LOC/

AN (25 ANI)

4,34

3,24

Nu exista

LEI/LOC/ AN (7 ANI)

8,68

6,50

Nu exista

4

PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m -

CIMITIR DOROBANTIA

zona "0" = lei TVA inclus

Zona " I " = Lei TVA inclus

Zona a II-a = lei TVA inclus

LEI/mp/A N (25 ANI)

Nu exista

3,24

2,16

LEI/mp/A

N (7 ANI)

Nu exista

6,50

Nr.crt

DENUMIRE PRODUS/SERVICIU

U.M

TARIFE ACTUALIZATE

PRET fara TVA ( Lei)

1

Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumare

buc

20,190

2

Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni

ora

5,350

3

Inchiriere capela noua cimitir Ungureni

24 ore

104,200

4

Eliberare adeverinta pentru notariat

buc

20,180

5

Acord executare lucrari de placare(finisaje) a constructiei funerare cu granit /marmura in cimitirele Sineasca, Craiova Nord si Ungureni

buc

219,320

6

Acord executare lucrare constructie funerara in cimitirul Dorobantia

buc

219,320

7

Transport funerar pentru decedatii pauperi

inhumare

134,470

8

Acces auto in cimitir

buc

26,890

9

Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord

24 ore

69,740

Nr. Crt.

Simbol

Lucrare

Denumire Articole folosite in devize lucrari constructii funerare

UM

TARIFE ACTUALIZATE

Lei Manop.

Utilaj

Lei

Total chelt.dir

Lei valoare fara TVA

1

RPCO72A1

Confectii metalice= manopera +utilaj-daca este cazul

kg

4,26

4,9

6,43

2

N.L.

Taierea betonului cu discul diamantat= manopera +utilaj-daca este cazul

m

4,97

5,7

10,67

14,97

3

RPCT03C1

Demolarea peretilor de caramida= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

79,55

92,33

120,99

4

RPCT09D1

Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

244,28

282,57

370,28

5

RPCA02A1

Sapatura de pamant= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

139,23

161,3

211,37

6

RPCA06A1

Umplutura de pamant=manopera +utilaj-daca este cazul

mc

12,95

15

19,66

7

RPCB06A1

Preparat si turnat beton B150= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

105,25

121,64

159,4

8

RPCG07A1

Zidarie din blocuri mici de beton (boltari)= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

118,52

136,67

179,09

9

RPCC01A1

Cofraje= manopera +utilaj-daca este cazul

mp

22,6

26,08

34,18

10

RPCD01A1

Armatura otel beton= manopera +utilaj-daca este cazul

kg

1,43

1,65

2,16

11

RPCJ08A1

Tencuieli la pereti interiori= manopera +utilaj-daca este cazul

mp

20,78

23,92

31,34

12

RPCJ49B1

Tencuieli exterioare= manopera +utilaj-daca este cazul

mp

35,75

40,94

53,64

13

RPCR01A1

Zugraveli simple(spoieli de var)= manopera +utilaj-daca este cazul

mp

2,14

2,48

3,26

14

TRBA01XD

Transport material cu roaba = manopera +utilaj-daca este cazul

to

30,92

35,83

46,96

15

RpCK23B1

Mozaic turnat si frecat manual = manopera

mp

34,46

39,83

52,2

16

RpCM01B1

asimilat

Mozaic turnat la pereti

mp

51,02

58,92

77,21

17

RpCM08A1

Buciardat Mozaic la pereti

mp

32,79

37,83

49,57

18

RpCM08B1

Frecat Mozaic la pereti

mp

11,87

13,73

18

19

TSC02D1 asimilat

Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj-daca este cazul

100mc

305,18

399,9

20

TRA01A10/A1

TRansport AUTO pamant/semifabricate/moloz= manopera 0+Putilaj-daca este cazul

to

9,61

12,59

21

RPCB07A1

Preparat si turnat beton B200= manopera +utilaj-daca este cazul

mc

158,27

183,01

239,82

22

Ora Regie

Lucrari diverse neprevazute

ora

15,91

18,47

24,2

23

N.L.

Mozaic turnat manual si frecat mecanic

mp

24,57

6,05

34,44

45,13

24

RpCT09G1

Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanice

mc

90,64

5,31

110,13

144,31

25

ORA REGIE

Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificati

ora

16,39

18,97

24,85

26

NL

Mozaic turnat manual

mp

19,13

22,11

28,97

27

N.L.

Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator

mc

33,42

43,8

Articolele mentionate mai sus sunt folosite la lucrarile funerare standard;In cazul in care concesionarul solicita executarea unei lucrari cu alte materiale ( ex: constructie numai din beton turnat, alta clasa de beton fata de cel folosit de unitatea noastra : B250, etc), R.A.A.D.P.F.L. Craiova isi rezerva dreptul de folosi articolele de deviz din Indicatoarele de profil

Nr. Crt.

Denumire SERVICII INHUMARI

UM

TARIFE ACTUALIZATE

Lei Manop.

Utilaj

Lei

Total chelt.dir

Lei valoare fara TVA

1

Inhumare in groapa simpla

loc

300,79

347,57

455,46

2

Inhumare in cripta cavou ( constructie veche, cu deshumare oseminte)         Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment,

var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz///// CONSTRUCTIE VECHE, CU DESHUMARE

loc

167,86

215,27

282,09

3

Inhumare in cripta cavou ( constructie noua, fara deshumare) Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz///// CONSTRUCTIE NOUA , FARA DESHUMARE

loc

151,95

174,77

229,02

4

Inhumare in groapa CRIPTE suprapuse cu capac, placi recuperate Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz.//// CONSTRUCTIE VECHE, CU DESHUMARE

BUC

156,19

179,74

235,54

5

Inhumare in groapa CRIPTE suprapuse cu capac, (fara placi ) Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz.//// CONSTRUCTIE FUNERARA NOUA, FARA DESHUMARE)

BUC

117,37

134,81

176,65

6

Inhumare in groapa boltita suprapusa, jos, prin fata locului Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz

loc

211,02

243,53

319,12

7

Inhumare in groapa boltita sau cripte suprapuse- partea de sus, prin fata locului                     Nota : materialele folosite ( caramida,

nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz

loc

187,59

216,45

283,64

8

Inhumarea decedatilor pauperi                  Nota: materialele

folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz

loc

230,37

265,99

348,56

CENTRALIZATORUL

Tarifelor pentru lucrari de sistematizarea circulatiei marcaje si indicatoare rutiere

Tarife manopera si utilaj - daca este cazul

Nr.

Crt

Simbol

Denumire lucrare

U.M.

Pret manoper

a

Utilaj

valoare

Chelt.dire cte

Lei valoare

1

RpEF13

Înlocuire bec/lampa semafor

buc

2,58

2,96

3,87

2. 2. 2.

2.

EE08X

Schimbat siguranțe

buc

2,76

3,16

4,14

3. 3. 3.

3.

Înlocuit buton comandă

buc

15,66

17,88

23,43

4. 4. 4.

4.

RpEE02A2

Înlocuit dulie

buc

6,4

7,31

9,58

5. 5. 5.

5.

AtE08A

Verificat programatoare electronice

buc

340

384,41

503,73

6. 6. 6.

6.

AtE05A

Verificat și schimbat relee

buc

71,15

80,73

105,79

7. 7. 7.

7.

AtE27/B1

Verificat plăci electronice pentru semafoare

buc

279,38

315,59

413,55

8. 8. 8.

8.

Verificat circuite sub 1kV

buc

29,41

33,28

43,61

9. 9. 9.

RpEH06XA

Verificat prize de pământare

buc

70,92

80,12

104,99

10. 10.

io io

11. 11.

Montat cablu pe suporți (LEA)

ml

10,97

12,57

16,47

11 ,11

EC03XA

Montat cablu pentru semafoare (LES)

ml

3,66

4,19

5,49

1121..  1121..

12. 12.

EE11XA

Montat corp semafor auto, cronometre

buc

128,03

146,6

192,11

13. 13.

13. 13.

EE 11Xa

Montat corp de semafor pentru pietoni

buc

128,03

146,6

192,11

14. 14.

14.

DF 13XAa

Montat stâlp pentru semafoare

buc

30,7

3,85

39,04

51,16

15. 15.

15.

AtA03D

Montarea dulapurilor de semaforizare

buc

171,34

195,59

256,29

16. 16.

16.

EE12XA

Montat lampă cu lumina intermitentă

buc

36,58

41,88

54,88

17. 17.

17.

RPEE11XC

Demontat corp de semafor

buc

7,32

8,38

10,98

18. 18.

18.

AtE27A1

încercat și verif, dulap cu echip electronic pt sem

buc

150,44

169,93

222,67

19. 19.

19.

DF11XAa

Montat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)

buc

23,15

1,28

27,83

36,47

20. 20.

20.

DF 11XAaa

Montarea pragurilor de sol

buc

23,15

1,92

28,47

37,31

21. 21.

21.

Mont. ind. de circulatie fără colier exec în teren

buc

5,36

6,12

8,02

22

RpCR45A1

Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalice

mp

23,31

26,85

35,19

22. 22.

22.

DF 20B

Mont. ind. de circulatie cu colier exec.în teren

buc

24,76

28,29

37,08

23. 23.

23.

DF 20A/

Montarea ind cu nume de străzi pe ziduri

buc

5,16

1,28

7,2

9,44

24

Demontat stâlpi pt indicatoare, borne

buc

4,12

2,57

7,29

9,56

25

Demontarea stâlpilor metalici pt semafoare

buc

12,05

6,42

20,22

20,5

26

DF21A

Demontarea indicatoarelor de circulație

buc

3,91

4,48

5,87

27

DF 02/a

Vopsit suprafețe nemetalice în teren

mp

10,02

11,46

15,02

28

DZ 35/a

Vopsit suprafețe metalice în teren

mp

9,93

11,37

14,9

29

DG04B/a

Desfacere borduri din beton

ml

5,97

2,57

9,41

12,33

30

DH 26A

Curățirea prin spălare a ind. de circulație

mp

11,22

12,88

16,87

31

DZ 36A

Vopsit/executat ind. Cu șablon și folie reflectorizantă asimilat

mp

67,67

77,6

101,68

32

RpCP 01A

Executat construcții metalice din profile

kg

11,09

12,77

16,74

33

RpCP06B/a

Executat construcții metalice din tablă tip panou

mp

57,8

66,68

87,38

34

DF17A/AR3

00

Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil

mp

8,79

3,05

13,11

17,18

35

DF17A/L90I

TA

Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil

mp

8,79

2,1

12,16

15,94

36

NML

Scriere cu pensula litere /2,5 - 5 cm

buc

0,28

0,32

0,42

37

DF11XA/a

Îndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoare

buc

14,96

17,18

22,51

38

DF20A/a

Îndreptat ind. de circulație fără a le demonta

buc

2,61

2,99

3,92

39

RpCA02A1

Săpătura de pământ în condiții și poziții grele

mc

153,17

175,82

230,39

40

RpCB07A1

Turnat beton capace camere de tragere

mc

156,93

181,58

237,94

41

Spargere și desfacere beton pe supr. limitate .alei

mp

60,2

7,7

76,8

100,64

42

Spargere și desf. beton pe supr. limit. carosabil

mp

75,34

28,98

115,47

151,32

43

DG05A

Desfacere îmbrăcăminte asfaltică

mp

9,62

11,05

14,48

44

NML

Dispecerizare traffic centru de monitorizare/ora regie

ore

17,32

19,93

26,11

45

Ora regie 1

Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati

ora

17,81

20,44

26,79

46

Ora regie 2

Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati

ora

19,58

22,29

29,21

47

NML

Curățire prin spălare a corpurilor de semafor

mp

11,91

13,65

17,89

48

NML

Demontat linie electrică aeriană

ml

2,19

2,51

3,29

49

NML

Demontat dulap electric

buc

36,61

41,91

54,92

50

NML

Schimbat parasolar la un corp de semafor

buc

4,58

5,25

6,88

51

nml

Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre

buc

9,03

10,35

13,57

52

Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in atelier

mp

33,43

38,44

50,37

53

RPCA

06A1

Umplutura cu pământ

mc

14,25

16,36

21,44

53

RPCA

01A1

Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime

mc

56,08

64,28

84,23

54

DF17A/AR3

0PRO

Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil

mp

8,79

1,58

11,64

15,26

Tarifele nu cuprind si materialele necesare executarii lucrarilor, acestea vor introduse in situatiile de lucrari

Centralizator tarife privind activitatea de Intretinere si montare Mobilier Urban Jocuri de Copii, CT+FA

Nr. Crt.

Simbol Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

PROPUNERE

Lei

Manop

UTILAJ

Lei

Total chelt.di r

L e i valoare fara TVA

1.

RpCP06A1

Panouri din plasă sârmă

mp

31,26

35,88

47,02

2.

RpCP07A1

Repararea panourilor din plasă sârmă

mp

4,97

5,7

7,47

3.

RpCH37A1

înlocuirea dulapilor putreziți

ml

24,65

28,51

37,36

4.

RpCO69A1

Confecționarea porților metalice

kg

4,78

5,51

7,22

5.

RpCO70A1

Montarea porților metalice

kg

2,05

2,36

3,1

6.

RpCA01A1

Săpături de pământ în spațiu limitat

mc

50,19

58,15

76,2

7.

RpCB05A1

Beton simplu marca B75

mc

146,6

169,21

221,73

8.

RpCR44B1

Vopsitorie cu email alchidal, tâmpl,metal,

mp

33,43

38,44

50,37

9.

RpCR31B1

Vopsitorie cu email alchidal la tâmplărie lemn

mp

19,94

22,93

30,05

10.

RpCR47A1

Vopsitorie cu email alchidal, balustrade, grile, parapete metalice

mp

38,14

43,85

57,46

11.

RpIF7A1

Asamblarea prin sudură electrică a tablelor de oțel

m

5,03

5,74

7,52

12.

TRBA04X

C

Transport materiale purtare directă

to

26,73

31,02

40,65

13.

TRIB06XE

Incărcarea materialelor

to

9,55

11,08

14,52

14.

TRIB14XF

Descărcarea materialelor

to

7,32

8,49

11,13

15.

RpCT44A1

Desfacerea împrejmuirilor

- din lemn

ml

4,2

4,86

6,37

16

RpCT45

Desfacerea imprejmuirilor din metal

kg

0,65

0,75

0,99

Desfacerea împrejmuirilor

17.

RpCT46B1

- din elemente prefabricate din beton

ml

23,39

27,1

35,51

18.

RpCT06C1

Demolare fundații cărămidă

mc

132,11

153,05

200,56

19.

RpCT09A1

Demolare elemente

-     din beton

mc

145,32

168,13

220,32

20.

RpCT09D1

Demolare elemente

-     din beton armat

mc

244,28

282,56

370,26

21.

RpCS16A

Inlocuirea pe porțiuni la împrejmuiri din plasă sârmă zincată montată pe stâlpi metalici

m

16,28

18,74

24,56

22.

RpCS17

Repararea împrejmuirilor din panouri de gard din plasă sârmă

mp

6,83

7,87

10,31

23.

DF11XA

Montarea stâlpilor metalici (cuprinde și coșuri gunoi cu picior, montarea băncilor, montare gărduț)

buc,

picior

21,1

24,41

31,98

24.

CE04C

Învelitor din tablă zincată ondulată

mp,

13,03

14,97

19,61

25.

DA15a

Turnarea fundației de beton 10 cm, grosime

mp,

5,67

6,54

8,57

26.

NL

Lucrări diverse neprvăzute

oră

16,39

18,97

24,85

27.

NL

Exploatare întreținere fântâni arteziene

oră

17,75

20,38

26,7

28.

NL

Montarea coșurilor de gunoi pe stâlpi

buc,

16,39

18,97

24,85

29.

RpCR04

Zugrăveli exterioare în culori de var

mp

2,68

3,09

4,05

30.

RpCR26B1

Vopsitorie cu email alchidal la pereți

mp

14,26

16,33

21,4

31.

ACB10

Flanșă rotundă montată prin sudură

buc

12,09

13,9

18,22

32.

RpACc21A

Demontarea de pe postament a pompelor

buc

13,17

15,16

19,87

33.

RpAcFo9A

Dezansamblare pentru reparare a pompelor

buc

64,35

74,16

97,18

34.

RpACF14A

Repararea pompelor centrifuge

buc

93,96

108,22

141,81

35.

RpACF18A

Remontarea pompelor centrifuge

buc

106,2

121,83

159,64

36.

RpACE06

Curățirea și spălarea man, a rezervoarelor

100 mp

165,82

191,95

251,53

37.

RpIF05B1

Tăierea tablelor de oțel cu fl,oxiacetilenică

m

2,31

2,65

3,48

38.

RpIC71G1

Tăierea cu fl, oxiacetilenică a țevii de oțel

buc

0,84

0,98

1,28

39.

RpIC74

Sudarea cu fl, oxiacetilenică a țevii de oțel

buc

19,98

22,97

30,1

40.

AS1

Întreținere și reparații curente jocuri copii

buc

306,36

353,18

462,81

41.

RpCA06A1

Umplutură de pământ

mc

12,95

15

19,66

42.

RpCB06A1

Beton B150 turnat în fundații

mc

104,73

121,1

158,69

43.

RpCB06B1

Beton B150 turnat în centuri

mc

176,2

202,83

265,79

44.

RpCB06C1

Beton B150 turnat în pereți despărțitori

mc

189,02

218,48

286,29

45.

RpCB07A1

Beton B200 turnat în stâlpi

mc

158,27

183,01

239,82

46.

RpCB07B1

Beton B200 turnat în cuzineți

mc

166,8

193,13

253,08

47.

RpCB08A1

Beton B250

mc

172,41

198,89

260,62

48.

RpCB10A1

Beton B100 turnat în cofraje

mc

182,99

211,64

277,34

49.

RpCC01A1

Cofraje

mp

22,6

26,08

34,18

50.

RpCD01A1

Armătură din oțel

kg

1,43

1,66

2,17

51.

RpCD06C1

Înădirea prin sudură electrică

buc

13,67

15,76

20,65

52.

RpCE13B1

Strat suport pentru hidroizolații

mp

22,71

26,22

34,36

53.

AS

Izolații cu TSA

mp

11,59

13,4

17,56

54.

RpSA16B1(

asim)

Înlocuit țeavă pexal 016

ml

41,33

47,51

62,25

55.

RpSA16C1(

asim)

Înlocuit țeavă pexal 020

ml

41,33

47,51

62,25

56.

RpSA16D1

(asim)

Înlocuit țeavă pexal 025

ml

44,83

51,54

67,54

57.

RpSA13A1

Înlocuit țeavă zincată 03/8"

ml

17,32

19,97

26,17

58.

RpSA13B1

Înlocuit țeavă zincată 01/2"

ml

17,66

20,37

26,69

59.

RpSA13C1

Înlocuit țeavă zincată 03/4"

ml

20,73

23,91

31,33

60.

RpSA13D1

Înlocuit țeavă zincată 01"

ml

23,62

27,32

35,68

61.

RpSA13E1

Înlocuit țeavă zincată 011/4"

ml

30,53

35,21

46,14

62.

RpSA13F1

Înlocuit țeavă zincată 011/2"

ml

33,93

39,12

51,26

63.

RpSA13G1

Înlocuit țeavă zincată 02"

ml

42,69

49,24

64,52

64.

RpSA13H1

Înlocuit țeavă zincată 021/2"

ml

63,29

72,84

95,45

65.

RpSA13I1

Înlocuit țeavă zincată 03"

ml

80,82

93,12

122,02

66.

RpSA13J1

Înlocuit țeavă zincată 04"

ml

109,59

126,25

165,44

67

RpSA45A1

Inlocuit fitinguri 3/8"

buc

20,25

23,26

30,48

68.

RpSA45B1

Înlocuit fitinguri 01/2"

buc

20,25

23,26

30,48

69.

RpSA45C1

Înlocuit fitinguri 03/4"

buc

26,65

30,6

40,1

70.

RpSA45D1

Înlocuit fitinguri 01"

buc

26,65

30,6

40,1

71.

RpSA45E1

Înlocuit fitinguri 011/4"

buc

40,86

46,91

61,47

72.

RpSA45F1

Înlocuit fitinguri 011/2"

buc

47,96

55,07

72,17

73.

RpSA45G1

Înlocuit fitinguri 02"

buc

63,95

73,43

96,22

74.

RpSA45H1

Înlocuit fitinguri 021/2"

buc

75,33

86,7

113,61

75.

RpSA45I1

Înlocuit fitinguri 03"

buc

62,89

72,22

94,64

76.

RpSA45J1

Înlocuit fitinguri 04"

buc

87,05

99,95

130,98

77.

RpSB23A1

Înlocuit tub PVC 032"

ml

34,86

40,13

52,58

78.

RpSB23B1

Înlocuit tub PVC 040"

ml

37,47

43,13

56,52

79.

RpSB23C1

Înlocuit tub PVC 050"

ml

39,37

45,33

59,4

80.

RpSB23D1

Înlocuit tub PVC 075"

ml

42,65

49,1

64,34

81.

RpSB23E1

Înlocuit tub PVC 0110"

ml

52

59,86

78,45

82.

RpSB23F1

Înlocuit tub PVC 0125"

ml

45,09

51,9

68,01

83.

RpSB23G1

Înlocuit tub PVC 0160"

ml

50,98

58,69

76,91

84.

RpSB24A1

Înlocuit cot PVC 040"

buc

17,42

20,08

26,31

85.

RpSB24B1

Înlocuit cot PVC 050"

buc

17,42

20,08

26,31

86.

RpSB24D1

Înlocuit cot PVC 0110"

buc

22,56

26

34,07

87.

RpSB25A1

Înlocuit ramificație simplă din PVC 050"

buc

34,86

40,17

52,64

88.

RpSB25C1

Înlocuit ramificație simplă din PVC 0110"

buc

45,45

52,37

68,63

89.

RpSB26A1

Înlocuit ramificație dublă din PVC 050"

buc

38,27

44,11

57,8

90.

RpSB26C1

Înlocuit ramificație dublă din PVC 0110"

buc

50,06

57,7

75,61

91.

RpSB29A1

Înlocuit piesă curățire din PVC 050"

buc

1,52

1,75

2,29

92.

RpSB29C1

Înlocuit piesă curățire din PVC 0110"

buc

1,86

2,14

2,8

93.

RpSB30C1

Înlocuit dop din PVC 050"

buc

4,44

5,11

6,7

94.

RpSB30E1

Înlocuit dop din PVC 0110"

buc

10,59

12,21

16

95.

RpSB01C1

Înlocuit tub fontă 0100"

ml

31,34

36,19

47,43

96.

RpSB06C1

Înlocuit cot fontă 0100"

buc

79,73

91,67

120,12

97.

RpSB07C1

Înlocuit ramificație simplă din fontă 0100"

buc

80,08

92,04

120,61

98.

RpSB10C1

Înlocuit ramificație dublă din fontă 0100"

buc

93,9

107,95

141,46

99.

RpSB13C1

Înlocuit tub fontă 0100" cu mufă

buc

35,32

40,76

53,41

100.

RpSB52C1

Înlocuit sifon pardoseală din fontă 050"

buc

34,51

39,78

52,13

101.

RpSB53A1

Înlocuit sifon pardoseală colector 0150"

buc

88,84

102,38

134,16

102.

RpSD32A1

Înlocuit robinet trecere 01/2"

buc

17,47

21,22

27,8

103.

RpSD32B1

Înlocuit robinet trecere 03/4"

buc

23,1

26,52

34,76

104.

RpSD32C1

Înlocuit robinet trecere 01"

buc

28,78

33,05

43,31

105.

RpSD32D1

Înlocuit robinet trecere 01 1/4"

buc

33,4

38,34

50,24

106.

RpSD32E1

Înlocuit robinet trecere 01 1/2"

buc

41,93

48,13

63,07

107.

RpSD32F1

Înlocuit robinet trecere 02"

buc

49,39

56,7

74,3

108.

RpSD32G1

Înlocuit robinet trecere 02 1/2"

buc

97,71

112,19

147,01

109.

RpSD32H1

Înlocuit robinet trecere 03"

buc

116,18

133,39

174,79

110.

RpSD32I1

Înlocuit robinet trecere 04"

buc

162,02

186,03

243,78

111.

RpSF04A1

Evacuat apă din subsol

mc

16,13

18,61

24,39

112.

RpSF05B1

Racordarea provizoare a electropompei

mc

66,58

76,44

100,17

113.

RpSF06A1

Curățit subsol

mc

69,95

80,81

105,89

114.

RpSF09A1

Desfundat coloană scurgere

mc

10,99

12,7

16,64

115.

RpCP01B1

Grile metalice din otel profilat

kg

11,36

13,05

17,1

116.

RpCR08A1

Zugrăveli in culori de apă la pereți și tavane

mp

7,98

9,22

12,09

117.

RpCR19B1

Vopsitorii in culori de ulei la pereți și tavane

mp

15,14

17,45

22,87

118.

RpCR25A1

Zugrăveli lavabile interioare

mp

7,37

8,5

11,14

119.

RpCR26B1

Vopsitorii cu email alchidal la pereți și tavane

mp

14,26

16,33

21,4

120.

RpCR33A1

Arsuri cu lampa

mp

4,28

4,95

6,49

121.

RpCR51A1

Vopsitul conductelor cu D<60mm

mp

2,63

3,04

3,98

122.

RpCR51B1

Vopsitul conductelor cu D>60mm

mp

16,13

18,65

24,44

123.

RpCR53D1

Vopsitorie anticorosivă la învelitoare din tablă

mp

5,75

6,66

8,73

124.

RpCR54A1

Zugrăveli lavabile exterioare executate manual

mp

5,99

6,9

9,04

125.

RpCR54B1

Zugrăveli lavabile exterioare de pe scări rezemate

mp

12,22

14,07

18,44

126.

RpCT10A1

Desfăcut tencuieli la pereți

mp

3,24

3,75

4,91

127.

RpCT11A1

Desfăcut tencuieli la tavane

mp

4,04

4,69

6,14

128.

RpCT20B1

Desfacere pardoseli de ciment

mp

14,86

17,22

22,56

129.

RpCT29A1

Desfacerea placajelor din faianță, gresie

mp

25,84

29,94

39,24

130.

RpCT49A1

Forare mecanică

buc

1,97

2,28

2,99

131.

RpCU09A3

Străpungeri in zidărie

buc

15,27

17,67

23,15

132.

RpCG03A1

Zidărie din cărămidă

mc

153,64

177,45

232,53

133.

RpCG17A1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

7,97

9,17

12,01

134.

RpCG17D1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

5,2

5,99

7,85

135.

RpCG17G1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

12,14

13,97

18,3

136.

RpCG19A1

Repararea crăpăturilor la ziduri

ml

22,58

26,06

34,15

137.

RpCG23C1

Străpungeri manuale in zidărie de cărămidă

buc

17,9

20,7

27,12

138.

RpCG24E1

Repararea fisurilor în zidărie

ml

34,33

39,5

51,77

139.

RpCG25A1

Zidărie din blocuri de beton

mc

102,78

118,83

155,72

140.

RpCI14A1

Învelitoare din tablă zincată 0,4mm

mp

14,81

17,07

22,37

141.

RpCI14B1

Învelitoare din tablă zincată 0,5mm

mp

14,81

17,07

22,37

142.

TRBA04X

C

Transport materiale prin purtare directă

to

61,68

71,46

93,64

143.

RpCJ09D1

Reparații tencuieli interioare drișcuite

mp

31,18

35,88

47,02

144.

RpCJ20A1

Reparații tencuieli int, exec, pe împlet, de sârmă

mp

57,91

66,48

87,11

145.

RpCJ21A1

Tencuieli interioare drișcuite cu adaos de apastop

mp

53,83

61,98

81,22

146.

RpCJ22A1

Reparații tenc, int, drișcuite cu adaos de apastop

mp

62,11

71,51

93,7

147.

RpCJ22B1

Reparații tenc, int, drișcuite cu adaos de apastop

mp

66,23

76,26

99,93

148.

RpCJ32A1

Reparații tenc, int, drișc,exec, pe împlet, de sârmă

mp

48,68

55,9

73,25

149.

RpCJ32B1

Rep tenc int drișc, la tavane exec, pe împlet,

mp

63,6

73,02

95,69

150.

RpCJ36A1

Glet de ipsos la pereți

mp

10,81

12,35

16,18

151.

RpCJ36B1

Glet de ipsos la tavane

mp

12,3

14,06

18,43

152.

RpCJ58A1

Reparații tenc, ext, drișcuite cu praf de piatră

mp

43,41

49,72

65,15

153.

RpCJ58B1

Reparații tenc, ext, drișcuite cu praf de piatră

mp

53,26

61,01

79,95

154.

RpCJ58C1

Reparații tenc, ext, drișcuite cu praf de piatră

mp

46,21

52,92

69,34

155.

RpCJ58D1

Reparații tenc, ext, drișcuite cu praf de piatră

mp

60,82

69,66

91,29

156.

RpCJ67A1

Refacerea rosturilor la zidăria din cărămidă

mp

28,05

32,24

42,25

157.

RpCJ67B1

Refacerea rosturilor la zidăria din piatră

mp

34,71

39,9

52,29

158.

RpCJ67C1

Refacerea rosturilor

mp

28,4

32,65

42,79

159.

RpCJ57A1

Spălarea manuală a tencuielilor la fațade

mp

7,16

8,31

10,89

160.

RpCK37A1

Pardoseli din plăci de marmură

mp

30,2

34,67

45,43

161.

RpCK38A1

Repararea pardoselilor din plăci de marmură

mp

44,96

51,75

67,81

162.

RpCK41A1

Repararea pardoselilor din gresie

mp

42,01

48,5

63,56

163.

RpCK43A1

Înlocuirea plintelor din gresie

ml

12,54

14,42

18,9

164.

RpCK47A1

Reparații pardoseli din marmură

mp

49,98

57,54

75,4

165.

RpCK48A1

Înlocuirea plintelor din plăci din marmură

ml

11,06

12,74

16,7

166.

RpCK48B1

Înlocuirea plintelor din plăci din marmură

ml

25,07

28,8

37,74

167.

RpCM25A1

Repararea placajelor din plăci de marmură

mp

104,36

119,87

157,08

168.

RpCM28A1

Repararea placajelor de marmură

mp

58,63

67,32

88,22

169.

RpCM32A1

Lustruirea și ceruirea placajelor noi de marmură

ml

10,38

12

15,73

170.

RpCM32A2

Lustruirea și ceruirea placajelor vechi de marmură

ml

13,84

16,01

20,98

171.

RpCM33B1

Repararea placajelor din faianță

mp

65,73

75,85

99,39

172.

RpCM36A1

Înlocuirea pieselor speciale din faianță

buc

8,31

9,57

12,54

173.

RpCM37A1

Repararea placajelor din gresie

mp

67,7

77,9

102,08

174.

RpIC16A1

Înlocuit țeavă din oțel 03/8"

ml

23,81

27,35

35,84

175.

RpIC16B1

Înlocuit țeavă din oțel 01/2"

ml

25,94

29,78

39,03

176.

RpIC16C1

Înlocuit țeavă din oțel 03/4"

ml

31,26

35,88

47,02

177.

RpIC16D1

Înlocuit țeavă din oțel 01"

ml

35,17

40,38

52,91

178.

RpIC16E1

Înlocuit țeavă din oțel 011/4"

ml

54,36

62,34

81,69

179.

RpIC15A1

Demontat țeavă din oțel 03/8"

ml

3,67

4,24

5,55

180.

RpIC15B1

Demontat țeavă din oțel 01/2"

ml

3,67

4,24

5,55

181.

RpIC15C1

Demontat țeavă din oțel 03/4"

ml

4,33

5

6,55

182.

RpIC15D1

Demontat țeavă din oțel 01"

ml

4,66

5,38

7,05

183.

RpIC15E1

Demontat țeavă din oțel 011/4"

ml

4,99

5,76

7,55

184.

RpIC68A1

Bușonarea țevii din oțel 03/8"

ml

1

1,15

1,51

185.

RpIC68B1

Bușonarea țevii din oțel 01/2"

ml

1

1,15

1,51

186.

RpIC68C1

Bușonarea țevii din oțel 03/4"

ml

1,34

1,55

2,03

187.

RpIC68D1

Bușonarea țevii din oțel 01"

ml

1,34

1,55

2,03

188.

RpIC68E1

Bușonarea țevii din oțel 011/4"

ml

1,34

1,55

2,03

189.

RpIC68F1

Bușonarea țevii din oțel 011/2"

ml

1,34

1,55

2,03

190.

RpIC68G1

Bușonarea țevii din oțel 02"

ml

1,66

1,92

2,52

191.

RpIC69

Curățirea conductelor de reziduri

mp

1,66

1,92

2,52

192.

RpIC70A1

Tăierea cu ferestrăul de mână a țv,din oțel 0 3/8"

buc

1,52

1,75

2,29

193.

RpIC70D1

Tăierea cu ferestrăul de mână a țv,din oțel 01"

buc

2,87

3,3

4,33

194.

RpIC70E1

Tăierea cu ferestrăul de mână a țv,din oțel 011/4"

buc

3,88

4,48

5,87

195.

RpIC70G1

Tăierea cu ferestrăul de mână a țv,din oțel 02"

buc

5,4

6,23

8,17

196.

RpIC70J1

Tăierea cu ferestrăul de mână a țv,din oțel 04"

buc

10,3

11,69

15,32

197.

RpIC77G1

Executat filete

buc

10,26

11,82

15,49

198.

RpID01A1

Demontat rob,cu ventil cu dublu regl, 0 3/8"+1/2"

buc

1,86

2,14

2,8

199.

RpID01B1

Demontat rob,cu ventil cu dublu regl, 0 3/4"+1"

buc

2,2

2,54

3,33

200.

RpID01C1

Demontat rob,cu ventil cu dublu regl, 011/4"

buc

2,7

3,11

4,07

201.

RpID03A1

Înlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj 03/8"

buc

7,68

8,81

11,54

202.

RpID03A2

Înlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj 01/2"

buc

8,03

9,22

12,09

203.

RpID03B1

Înlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj 03/4"

buc

9,51

10,93

14,32

204.

RpID03B2

Înlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj 01"

buc

10,19

11,71

15,34

205.

RpID03C1

Înlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj 011/4"

buc

12,78

14,7

19,27

206.

RpID35A1

Înlocuit teu reglaj 03/8"

buc

6,99

8,06

10,56

207.

RpID35A2

Înlocuit teu reglaj 01/2"

buc

7,69

8,86

11,61

208.

RpID35B1

Înlocuit teu reglaj 03/4"

buc

7,03

8,1

10,62

209.

RpID35B2

Înlocuit teu reglaj 01"

buc

11,61

13,38

17,54

210.

RpID35C1

Înlocuit teu reglaj 011/4"

buc

15,05

17,34

22,72

211.

RpID35C2

Înlocuit teu reglaj 011/2"

buc

16,76

19,31

25,31

212.

RpIC79A1

Înlocuit fitinguri (cot,teu,mufă,reducție) ()3/8":()l"

buc

14,44

16,65

21,82

213.

RpIC79B1

Înlocuit fitinguri (cot,teu,mufă,red,) 011/2'^021/2"

buc

34,45

39,73

52,06

214.

RpIC79C1

Înlocuit fitinguri (cot,teu,mufă,reducție) 03":04"

buc

76,71

88,46

115,92

215.

RpIC80A1

Înlocuit fitinguri 03/8":0l"

buc

14,42

16,63

21,79

216.

RpIC80B1

Înlocuit fitinguri 011/2"-021/2"

buc

34,39

39,66

51,98

217.

RpIC80C1

Înlocuit fitinguri O3":()4"

buc

76,55

88,29

115,7

218.

RpIE02B1

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune

mp

6,86

7,88

10,32

219.

RpIE03 1

Efectuarea probei de dilatare

mp

6,34

7,28

9,54

220.

RpCT11B1

Desfăcut tencuieli la tavane

mp

4,37

5,06

6,63

221.

TRBA06X

Transport materiale prin purtare directă cu găleata

to

71,6

83,1

108,9

222.

CB47D1

Schelă metalică

mp

10,45

12,09

15,84

223.

RpSB28B1

Înlocuit reducție PVC 050-032

buc

3,31

3,8

4,98

224.

RpSB28D1

Înlocuit reducție PVC 0110-050

buc

4,18

4,81

6,3

225.

RpSD01E1

Robinet simplu servici 01/2"

buc

4,44

5,11

6,7

226.

RpSD01F1

Robinet simplu servici 03/4"

buc

5,12

5,91

7,75

227.

RpSD01G1

Robinet simplu servici 01"

buc

6,16

7,1

9,3

228.

RpSC18G1

Înlocuit racord flexibil

buc

6,16

7,1

9,3

229.

RpSC30D1

Înlocuit țeavă de scurgere

buc

17,77

20,48

26,84

230.

RpEA03A1

Înlocuit tub protecție 016mm

ml

7,87

9,07

11,89

231.

RpED01A1

Înlocuit cablu electric

ml

12,62

14,55

19,07

232.

RpEE01A1

Întrerupător

buc

9,39

10,83

14,2

233.

RpEE02A1

Comutator

buc

7,71

8,88

11,63

234.

RpEE03B1

Înlocuit priză

buc

8,46

9,74

12,77

235.

RpEF03A1

Înlocuit aplică

buc

10,12

11,66

15,28

236.

RpEF04A1

Înlocuit armătură etanșă

buc

25,31

29,01

38,01

237.

RpEG04F1

Înlocuit tablou electric

buc

31,06

35,84

46,97

238.

RpCS16B1

Înlocuit pe porțiuni la împrejmuiri

mp

13,17

15,16

19,87

239.

RpCS16D1

Înlocuit pe porțiuni la împrejmuiri

mp

11,78

13,56

17,77

240.

RpCH11B

Astereală din scîndură de rășinoase de 24 mm grosime

mp

8,14

9,36

12,26

241.

RpSD49A1

Montat robinet ptr. Gradina ^-1

buc

47,86

55,04

72,12

242.

RpCT26C1

Desfacere invelitori vechi

mp

7,13

8,26

10,83

243.

RpCT25C1

Desfacere streasina astereala

mp

4,86

5,63

7,38

244.

RpCI10D1-asim.

Invelitoare sindrila

mp

15,81

18,28

23,95

245.

RpCH11D1

Reparatie astereala

mp

9,53

10,97

14,37

246.

RpR27B1

Vopsitorii timplarie lemn

mp

21,88

25,1

32,89

247.

RpCT48B1-asim.

Curatit placi marmura

100buc

47,73

55,39

72,59

248.

RpCJ50B1

Tencuieli exterioare

mp

31,09

35,83

46,96

249

CI02A

Placaj marmura

mp

110,08

126,27

165,46

250

CI10B1

Frecarea placajelor

mp

14,17

16,38

21,46

251

CI11A1

Chituire ceruire ,lustruire placaje

mp

40,5

46,62

61,09

252

RpSC24A1

Înlocuit Vas wc

buc

129,67

149,41

195,78

253

RpSC16E1

Înlocuit lavoar

buc

103,03

118,72

155,57

254

RpS57A

Înlocuit oglinda

buc

24,15

27,86

36,51

255

RpSC59B1

Înlocuit etajera

buc

7,94

9,16

12

256

RpSD12

Înlocuit baterie

buc

22,89

26,39

34,58

257

RpSC37A1

Înlocuit pisoar

buc

64,31

73,84

96,76

258

RpSC62A1

Înlocuit completa port- prosop

buc

9,8

11,3

14,81

259

RpSC66A1

Înlocuit port-hartie

buc

9,8

11,3

14,81

260

RpSC68A1

Inlocuit sapuniera

buc

9,8

11,3

14,81

261

RpSC78A1

Inlocuirea cazii de baie

buc

116,23

133,83

175,37

262

RpSC48B1

Inlocuit spalator cu picurator

buc

117,54

135,45

177,49

263

RpSC32B1

Inlocuit bideu portelan

buc

116,87

134,69

176,49

264

RpSC26A1

Inlocuit vas wc turcesc comple

buc

130,19

150,03

196,6

265

RpCG07B1

Zidarie cu blocuri mici de beton-boltari

mc

116,49

134,55

176,32

266

CG14A

Pardoseli din granit

mp

135,05

155,35

203,57

267

CG16A

Plinte si borduri din marmura

mp

7,95

9,14

11,98

268

CG16B

Plinte si borduri de marmura

mp

20,03

23

30,14

269

CG16C

Plinte si borduri de marmura

mp

12,38

14,22

18,64

270

NL

Montat corturi

buc

15,91

18,47

24,2

271

NL

Demontat corturi

buc

15,91

18,47

24,2

272

CO 05A

Imprejmuiri

A 1,10 ml cu panouri formate dintr-o placa plina prefabr.din beton armat +placa traforata

m

16,42

18,96

24,84

CO 05B

273

Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2 2.5 m interax in

B Idem cu panouri formate din 2 pl.pline prefabricate din beton armat si o pl.traforata

m

20,34

23,48

30,77

274

CO 05C Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2 2.5 m interax in fundatii de beton B50,inaltim ea imprejmuiri

C 1,90 cu panouri formate din 3 pl.pline prefabricate din beton armat si o pl.traforata

m

27,56

31,82

41,7

CO 05D

275

Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2 2.5 m interax in fundatii de beton B50,inaltim ea imprejmuiri

D Idem cu panouri formate din 4 pl.pline prefabricate din beton armat si o pl.traforata

m

33,89

39,1

51,24

276

DI10A

Refacerea pavajelor din pavele (asim)

mp

12,25

14,13

18,51

277

CO25A

Captuseli la pereti(lambriuri)executate din scandura(asim)

mp

19,32

22,31

29,23

278

RpCH11D1

Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase(asim)

mp

9,53

10,97

14,37

279

TRB05B

Transportul materialelor prin purtare directa

to

75,1

87,16

114,22

280

RpCC05A1

Cofraje din scanduri de rasinoase

mp

41,31

47,44

61,17

281

CA01A

Turnarea betonului simplu in fundatii continue izolate si socluri pana la 3mc

mc

51,86

60,04

78,68

282

CA01B

Turnarea betonului simplu in fundatii continue izolate si socluri peste 3mc

mc

44,56

51,58

67,59

283

NL

Tencuieli speciale la fatade

mp

42,64

48,96

64,16

284

RpCM01B1

Placaje in suprafete plane cu mozaic

mp

67,39

77,68

101,79

285

RpCM08A1

Buciardarea suprafetelor placate cu mozaic

mp

32,79

37,83

49,57

286

RpCM08B1

Frecarea suprafetelor placate cu mozaic

mp

11,87

13,73

18

287

RpCP08A1

Mana curenta sau bara de protectie dreapta

m

30,94

35,53

46,56

288

RpCP08B1

Mana curenta sau bara de protectie curba

m

32,65

37,51

49,15

289

NL

Montat elemente din fier forjat

buc

6,56

7,59

9,94

290

NL

Reparatii tobogan mare

buc

122,52

150,01

196,57

291

NL

Reparatii tobogan mic

buc

97,38

112,79

147,8

292

NL

Reparatii tobogan HDPE

buc

259,58

300,65

393,97

293

NL

Reparatii aparat fittnes

buc

97,38

112,79

147,8

294

NL

Reparatii figurina fibra sticla

buc

129,52

150,01

196,57

295

NL

Reparatii pavimente elastice

buc

11,8

13,66

17,9

296

NL

Confectionat tutori 2x0,05x0,05m

buc

0,89

1,03

1,35

297

NL

Ora regie

ora

15,91

18,47

24,2

Tarife

privind activitatea de desfasurare a lucrarilor de demolare/ desfintare a constructiilor

executate ilegal pe terenuri ce apartin Domeniului Public/ Privat al Municipiului Craiova

Nr. Crt.

Simbol

Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

PROPUNERE

Lei

Manop

UTILAJ

Lei

Total chelt.di r

L e i valoare fara TVA

1.

RpCT26A

Desfacerea invelitorilor din tabla

mp

4,07

4,72

6,18

2.

RpCT26B

Desfacerea invelitorilor din tigla

mp

6,15

7,13

9,35

3.

RpCT26D

Desfacerea invelitorilor din carton bitumat

mp

0,48

0,56

0,74

4.

RpCT26C

Desfacerea invelitorilor din azbociment

mp

7,13

8,26

10,83

5.

RpCT25A

Desfacerea sarpantelor din lemn

mp

2,89

3,35

4,39

6.

RpCT25B1

Desfacerea sarpantelor la turle si cupole

mp

43,9

50,84

66,62

7.

RpCT25C1

Desfacerea sarpantelor si a elementelor

mp

4,86

5,63

7,38

8.

RpCT25D1

Desfacerea sarpanetelor si a elementelor componente -stresinei infundate

mp

2,59

3

3,93

9.

RpCT25E1

Desfacerea sarpantelor usoare

mp

4,39

5,08

6,66

10.

RpCT25F1

Desacerea sarpantelor grele

mp

6,34

7,34

9,62

11.

RpCT15A

Demolarea planselor din lemn

mp

141,58

163,38

214,1

12.

RpCT15B1

Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - grinzi aparente >6mc

mp

121,35

134,2

175,85

13.

RpCT15C1

Demolarea planseelor de lemn si a podetelor dintre grinzi

mc

2,23

2,59

3,39

14.

RpCT15D1

Demolarea planseelor de lemn

mc

6,4

7,38

9,67

15.

RpCT17A

Demontat grinzi metelice cu lungimea pana la 4m

to

246,66

285,32

373,88

16.

RpCT17B1

Demntat grinzi mtelice cu lungimea peste 4m

to

197,22

228,15

298,97

17.

RpCT09A

Demolarea elementelor din beton simplu

mc

145,85

168,68

221,04

18.

RpCT09G

Demolarea elementelor din beton armat

mc

90,64

19,4

117

153,32

19.

RpCT03A1

Demolarea zidariei din caramida

mc

62,05

72,02

94,37

20.

RpCT03B1

Demolarea zidariei din caramida

mc

52,5

60,93

79,84

21.

RpCT03C1

Demolarea zidariei din caramida

mc

79,55

92,33

120,99

22.

RpCT03D1

Demolarea zidariei din caramida

mc

64,44

74,8

98,02

23.

RpCT06D1

Demolarea fundatiilor din caramida

mc

102,16

118,36

155,1

24.

RpCT31A

Desfacerea captuselilor din scandura la pereti

mp

3,23

3,74

4,9

25.

RpCT31B1

Desfacerea captuselilor din scandura

mp

4,04

4,69

6,14

26.

RpCT33A1

Demontarea usilor si feresrelor din lemn

mp

6,9

7,99

10,47

27.

RpCT34A1

Demontarea usilor si ferestrelor din metal

kg

9,86

11,4

14,94

28.

RpCT44A1

Desfacerea împrejmuirilor

- din lemn

ml

4,23

4,89

6,42

29.

RpCT44C1

Desfacerea imprejmuilor din scandura de 2 m inlatime

ml

4,23

4,9

6,42

30.

RpCT44D1

Desfacerea imprejmuilor din scandura de 2m inaltime fara recuperare material

ml

1,63

1,89

2,48

Desfacerea împrejmuirilor

31.

RpCT45A1

- din metal

kg

0,65

0,75

0,99

32.

RpCT46B1

Desfacerea împrejmuirilor

- din elemente prefabricate din beton

mp

23,65

27,36

35,86

33.

DF27a

Pilot de dirijarea circulatiei

ora

15,91

18,47

24,2

34.

NL

Lucrari diverse neprevazute

ora

17,75

20,38

26,7

35.

NL

Inventariere si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestora

ora

17,75

20,38

26,7

36.

NL

Eliberarea terenului de materialele rezultate in urma demolarii

ora

17,75

20,38

26,7

37.

NL

Depozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitate

ora

17,75

20,38

26,7

38.

RpIF05B1

Tăierea tablelor de oțel cu fl,oxiacetilenică

ml

2,31

2,65

3,48

39.

RpIC71C1

Tăierea cu fl, oxiacetilenică a țevii de oțel

buc

0,84

0,98

1,28

40.

RpCT36

Desfacera scarilor metalice

kg

1,06

1,21

1,59

41.

RpCT35A1

Desfacerea scarilor din lemn

m

16,84

19,51

25,57

42.

RpCT35B1

Desfacerea scarilor din lemn fara recuperare de material

m

3,55

4,12

5,4

43.

RpCT35C1

Desfacerea scarilor executate din lemn de rasinoase

m

18,14

21,02

27,54

44.

RpCT35D1

Desfacerea scarilor din lemn fara contratrepte

m

4,21

4,87

6,38

45.

RpCT35E1

Desfacerea scarilor din lemn fara contratrepte cu recuperare materiale

m

19,11

22,14

29,01

46.

RpCT35F1

Desfacerea scarilor din lemn fara contratrepte fara recuperare materile

m

7,11

8,24

10,79

47.

RpCT32A1

Desfacerea scheletului din lemn la pereti

mc

39,41

45,68

59,86

48.

RpCT24A1

Desfacerea bordurilor din piatra asezate pe nisip

m

4,2

4,86

6,37

49.

RpCT24B1

Desfacerea bordurilor din piatra asezate pe beton

m

8,41

9,75

12,78

50.

RpCT43A1

Demontarea sobelor din zidarie de caramida

mc

74,46

86,42

113,24

51.

RpCT42A1

Demonatrea sobelor si a semineelor din placi de ceramica

buc/placa

0,98

1,13

1,48

52.

RpCT39A1

Demontarea balustradelor , grilelor si parapetelor metalice montate in beton

kg

0,66

0,76

1

53.

RpCT39B1

Demontarea balustradelor si parapetelor metalice montate in lemnarie

kg

0,66

0,76

1

54.

RpCT38A1

Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic

mp

13,6

15,76

20,65

55.

RpCT18A1

Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase cu recuperarea materialelor

mp

3,55

4,12

5,4

56.

RpCT18B1

Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase fara recuperarea materialelor

mp

2,26

2,62

3,43

57.

RpCT18C1

Defacerea dusumelelor din lemn cu recuperarea materialelor

mp

2,58

2,99

3,92

58.

RpCT18D1

Desfacerea dusumelelor din lemn fara recuperarea materialelor

mp

1,62

1,88

2,47

59.

RpCT19A1

Desfacerea pardoselilor din parchet cu recuperarea materialelor

mp

8,75

10,14

13,28

60.

RpCT19B1

Desfacerea pardoselilor din parchet fara recuperarea materialelor

mp

5,83

6,75

8,84

61.

RpCT19C1

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe cu recuperarea materialelor

mp

7,13

8,26

10,83

62.

RpCT19D1

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe fara recuperarea materialelor

mp

3,89

4,51

5,91

63.

RpCT19E1

Desfacerea pardoselilor din parchet direct pe asfalt cu recuperarea materialelor

mp

12,31

14,26

18,69

64.

RpCT19F1

Desfacerea pardoselilor din parchet direct pe asfalt fara recuperarea materialelor

mp

6,8

7,88

10,32

65.

RpCT19G1

Desfacerea pardoselilor din covor de PVC fara recupearea materialelor

mp

5,86

6,75

8,84

66.

RpCT19H1

Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC cu recuperarea materialelor

mp

7,88

9,08

11,9

67.

RpCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc

mp

4,85

5,62

7,36

68.

RpCT20B1

Desfacerea pardoselilor din ciment placate , cu recuperarea materialelor

mp

14,86

17,22

22,56

69.

RpCT20C1

Desfacerea pardoselilor din ciment , fara recuperarea materialelor

mp

12,59

14,59

19,12

70.

RpCT27A1

Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla

mp

1,62

1,88

2,47

71.

RpCT02A1

Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare

mp

16,37

18,98

24,87

72.

RpCT02B1

Demolarea pereților despărțitori - placi din beton celular

mp

21,19

24,58

32,21

73.

RpCT02C1

Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare - placi din stabilit

mp

13,8

16

20,97

74.

RpCT02D1

Demolarea peretilor despartirori - placi din stufit

mp

11,88

13,78

18,06

75.

RpCT02E1

Demolarea peretirlor despărțitori - painta

mp

12,51

14,5

19,01

76.

RpCT05A1

Demolarea zidariei refractare cu volum pana la 2.5mc

mc

80,66

93,61

122,67

77.

RpCT05B1

Demolarea zidariei refractare netopita cu volum peste

2.5mc

mc

68,25

79,22

103,81

78.

RpCT05C1

Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi

mc

47,25

54,83

71,85

79.

RpCT05D1

Demolarea zidariei refracatre netopita fara recuperare de caramizi cu volum peste 2.5mc

mc

42

48,76

63,89

80.

RpCT05E1

Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recupaere din numarul caramizilor cu volum pana la 2.5mc

mc

103,42

120,03

157,29

81.

RpCT05F1

Demolarea zidariei refrectare topita cu 25% recuperare din numarul caramizilor cu volum peste 2.5mc

mc

83,69

97,13

127,28

82.

RpCT05G1

Demolarea zidariei refractare topita cu 50 % recuperare din numarul caramizilor cu volum pana la 2.5mc

mc

111,37

129,26

169,39

83.

RpCT05H1

Demolarea zidariei refracatre topita cu 50% recuperare din numarul caramizilor cu volum peste 2.5mc

mc

103,42

120,03

157,29

84.

RpCT07A1

Demolarea zidurilor de piatra executate uscat pana la 5mc ( cu mortar de argila)

mc

35,5

41,06

53,8

85.

RpCT07B1

Demolarea zidurilor de piatra executate uscat cu volum peste 5mc

mc

30,9

35,75

46,85

86.

RpCT07C1

Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt mai mic de 3mc

mc

107,49

124,35

162,95

87.

RpCT07D1

Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt mai mare de 3mc

mc

82,83

95,82

125,56

88.

RpCT07E1

Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment , volum mai mic de 1.5mc

mc

115,7

133,84

175,38

89.

RpCT07F1

Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment , volum mai mare de 1.5mc

mc

94,34

109,13

143

90.

RpCT08A1

Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat pentru volume pana la 3mc

mc

58,84

68,06

89,19

91.

RpCT08B1

Demolarea fundatiilor si elvatiilor din piatra executate uscat pentru volume mai mari de 3mc

mc

30,9

35,74

46,83

92.

RpCT08C1

Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume mai mici de 1mc

mc

99,27

114,84

150,49

93.

RpCT08D1

Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu moratr de var gras sau mixt pentru volume mai mari de 1mc

mc

87,1

100,76

132,04

94.

RpCT08E1

Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mc

mc

107,49

124,35

162,95

95.

RpCT08F1

Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mare de 0.5mc

mc

94,66

109,5

143,49

96.

RpCT13A1

Demolarea scheletului din otel-beton si a plasei de sarma de sub tencuiala la pereti

mc

4,4

5,09

6,67

97.

TRI1AC05

E3

Incarcarea materialelor in autocamion

to

7,96

9,24

12,11

98.

TRI1AC13

E3

Descarcarea materialelor din autocamion

to

5,57

6,47

8,47

99.

RpIB01A1

Demonatrea radiatoarelor de pe pozitii

mp

16,17

18,73

24,55

100.

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor ,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km

tona

9,61

9,61

12,59

101.

TRA01A10 p

Transportul rutier al materialelor ,pamantului,molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km

tona

9,61

9,61

12,59

102.

NL

Taiere betonului cu disc diamantat

m

4,9

5,63

11,28

14,78

103.

TRB05B29

Transportul materialelor prin purtare directa

to

75,1

87,16

114,22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA