Hotărârea nr. 247/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 247


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 247

privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82577/2019, rapoartele nr.86119/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.87649/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Hotărârii Guvernului nr.937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 de modificare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.6, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, bdul.Ilie Balaci, nr.8, date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                       7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.247/2019

CENTRALIZATOR TARIFE

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE A SUPRAFEȚEI DE JOC

DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL

SITUAT ÎN CRAIOVA, BULEVARDUL ILIE BALACI NR. 8

Nr. crt.

Simbol

lucrare

Denumire lucrare

U.M.

TARIFE ACTUALIZATE

MANOPERA

- lei -

UTILAJ

-lei -

TOTAL

CHELTUIELI DIRECTE -lei-

VALOARE FARA TVA -lei-

1

NL

Efectuare marcaje suprafața de joc fotbal cu mașina de trasat electrică

m

0,68

0

0,79

1,04

2

NL

Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu mașina de tuns

100mp

6,36

0

7,38

9,67

3

NL

Tratamente cu atomizor A203

100mp

7,96

0

9,24

12,11

4

NL

Măturat suprafețe cu turbina de aer (turbosuflantă)

100mp

1,27

0

1,47

1,92

5

NL

Tuns (într-un strat) suprafețe de gazon cu mașina de tuns cu tamburi elicoidali

100mp

1,91

0

2,22

2,91

6

NL

Împrastiat nisip (nisipare) pe suprafața de joc

100mp

2,56

2,16

5,13

6,72

7

NL

Aerare mecanică

100mp

0,95

3,24

4,34

5,69

8

NL

Supraînsămânțare

100mp

1,91

6,49

8,71

11,41

9

NL

Aplicare mecanizată a îngrășămintelor solide

100mp

0,16

0,54

0,73

0,96

10

NL

Cărat pământ, nisip,etc sau resturi vegetale cu coșul la 20m distanță

to

23,86

0

27,70

36,30

11

NL

Cărat pământ, nisip,etc sau resturi vegetale cu coșul la 50m distanță

to

45,98

0

53,36

69,92

12

NL

Încărcat manual pământ, nisip, etc, și resturi vegetale

mc

10,60

0

12,31

16,13

13

TSH12A1

Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți pentru răcorirea gazonului

100mp

10,44

0

12,12

15,89

14

NL

Aerare manuală

100mp

15,30

0

17,75

23,26

15

NL

Combaterea dăunătorilor, bolilor și fertilizat cu pompa Vermorel

100mp

30,23

0

35,09

45,98

16

NL

Carotarea mecanică

100mp

1,11

3,78

5,06

6,63

17

NL

Greblarea manuală a dopurilor rezultate în urma carotării

100mp

7,62

0

8,84

11,58

18

NL

Scarificarea mecanizată a suprafeței de joc

100mp

0,64

2,16

2,90

3,80

19

NL

Greblarea manuală a resturilor vegetale rezultate în urma scarificării mecanizate

100mp

7,62

0

8,84

11,58

20

NL

Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichidă, tratamente împotriva dăunătorilor și bolilor

100mp

0,08

0,27

0,36

0,47

21

Ora regie

Diverse lucrări: montare/demontare folie pentru protecția gazonului împotriva înghețului

ora

15,91

0

18,47

24,20

22

Ora regie

Diverse lucrări: montare/demontare instalație pentru fotosinteza artificială

ora

15,91

0

18,47

24,20

23

Ora regie

Diverse lucrări: montare/demontare plasa de protecție pentru umbrirea suprafeței de joc

ora

15,91

0

18,47

24,20

24

Ora regie

Diverse lucrări : montat/demontat ventilatoare, etc

ora

15,91

0

18,47

24,20

25

NL

Compactarea mecanizată a suprafeței de joc

100mp

0,48

1,62

3,77

4,94

26

NL

Greblarea manuală a gazonului după finalizarea unei acțiuni sportive

100mp

6,66

0

7,73

10,13

27

TSH5A1

Așternere pământ vegetal grosime 10cm

mp

1,75

0

2,03

2,66

28

TSH5B1

Așternere pământ vegetal grosime 15cm

mp

2,07

0

2,41

3,16

29

TSH5C1

Așternere pământ vegetal grosime 20cm

mp

2,23

0

2,59

3,39

30

TSH5D1

Așternere pământ vegetal grosime 30cm

mp

2,86

0

3,31

4,34

31

TSH9A1

Semănat manual gazon

100mp

76,69

0

89,01

116,63

32

RPCA01

Săpături de pământ în spații limitate

mc

50,19

0

58,15

76,20

33

RPCA06A1

Umplutură de pământ

mc

12,95

0

15,01

19,66

34

RPSA16D1

Înlocuit țeavă pexal diam. 25

m

44,82

0

51,53

67,53

35

RPSD49A1

Montat robineți pentru hidranții de grădină /” - 1” ’ ’

buc

47,85

0

55,04

72,12

36

RPSD49A1

Montat aspersoare

buc

47,85

0

55,04

72,12

37

RPSA45A1

Înlocuit fitinguri PE32 + piese de legătură

buc

20,25

0

23,26

30,48

NR. CRT

Tipul și marca mijlocului auto Nota: la prezentele tarife se adaugă cheltuielile indirecte 24,8%, profitul 5% și TVA-ul

TARIFE ACTUALIZATE 2019

Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica    coeficientul    de

circulație în oraș de 1.1, apoi se adaugă ch. ind, profit, TVA)

Lei/Oră funcț. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulație în oraș de 1.1, apoi se adaugă ch. ind, profit, TVA)

Lei/Oră     aștept.     /Flux

Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulație în oraș de 1.1, apoi se adaugă ch. ind, profit, TVA)

Lei/Oră           aștept./Flux

Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulație în oraș de 1.1, apoi se adaugă ch. ind, profit, TVA)

38

Autoutilitară Renault Master DC 2,5 DCI 120CP

22,85

-

-

1,07

39

Autoutilitară Renault Master DC 2,5 DCI DJ.12.YPP

27,67

-

-

1,06

40

Tractor LOVOL DJ.13.MWB cu echipament de cosit masa verde asimilat cu Tractor ARMATRAC 702

-

60,21

22,27

41

TRACTOR LOVOL cu echipamente pentru întreținere gazon (nu conține piese schimb aferente echipamentelor ce se atașează la tractor)

-

54,06

22,24

42

TRACTOR ARMATRAC 702 T cu

remorcă de 5 to

-

65,26

23,06

-

43

TRACTOR MAT 800 DEUTZ cu remorca de 5 to

-

75,66

23,31

-

44

Autoutilitară Peugeout Boxer DC 2,2 DCI 120CP 3,5to

27,87

-

-

1,07

45

TRACTOR ÎNCĂRCĂTOR HIDRAULIC

TIH 445-DHD

-

71,47

31,60

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA