Hotărârea nr. 246/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 246


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.246

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerile de motive nr.82403/2019, rapoartele nr.89390/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.89535/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii , Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.554 și art.556 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.122 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) se diminuează inventarul domeniului public cu bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, nr.197/2010 și nr.282/2018.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA

INVENTARUL

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRARI BUNURI

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.246/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare conform H.G.

2139/2004

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta

Valoarea de inventar LEI

Situație juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

ALEE ACCES EXTRAVILAN IN TARLAUA 126,P8 , LOT 1, NR CAD 232276

EXTRAVILAN , IN TARLAUA 126,P8 , LOT 1 NR, CAD. 232276 , IN SUPRAFATA TOTALA DE 1159MP , (LUNGIME 126M , LATIME MEDIE 9 -10 M)

VECINATATILE :

N PROPRIETATI PRIVATE

E- PROPRIETATI PRIVATE

S- PROPRIETATI PRIVATE

V- DRUM DE EXPLOATARE

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI

LOCAL

2019

17.385,00

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR.

85040/08.05.2019

2

1.3.7.1

ALEE ACCES IN SUPRAFATA

DE 901MP , NR CAD 205268

INTRAVILAN NR CAD. 205268 DIN

STR PESCARUSULUI ( FOST TARLAUA 89 ,P7) , IN SUPRAFATA TOTALA DE 901MP , (LUNGIME 202,72M , LATIME 4,50M);

VECINATATILE : N-PROPRIETATI PRIVATE

E- PROPRIETATI PRIVATE

S- STR. PESCARUSULUI

V- PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

90.100,00

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR.

85040/08.05.2019

3

420.1.9.5

LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA

TEREN

STR . ELECTROPUTERE NR.21 , TEREN IN SUPRAFATA DE 4052MP VECINATATILE :

N - U.C.E.C.O.M. E-DOM PUBLIC(COLEGIU STEFAN ODOBLEJA)

S-DOM PUBLIC(COLEGIU STEFAN ODOBLEJA)

V-DOM PUBLIC(COLEGIU STEFAN ODOBLEJA)

IN ADMINISTRAREA LICEU VOLTAIRE

2019

5.596.217,69

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC HCL

NR. 282/2018, PROCES

VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR.

85040/08.05.2019

4

1.3.7.1

ALEE ACCES DIN STR. DRUMUL MUNTENILOR IN SUPRAFATA DE 331MP , NR CAD.24410/1

STR. DRUMUL MUNTENILOR NR.53, FOSTA TARLA 76,P6 ( LUNGIME -229,28M,    LATIME    1,3M)    IN

SUPRAFATA DE 331MP, NR CAD. 24410/1     ,      CF.     202733

VECINATATILE:

N:        PROP        PRIVATE

E:  STR DRUMUL MUNTENILOR

S:                PROP.PRIVATE

V:DRUM    DE    EXPLOATARE

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

33100

MUNICIPIUL CRAIOVA PROCES     VERBAL

INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR.

85040/08.05.2019

5

1.3.7.1

ALEE ACCES DIN STR. FULGER NR.53 IN SUPRAFATA DE 1117MP

STR FULGER NR.53, FOST NR 155 TARLA 51,P21 ( LUNGIME -285,67M, LATIME 2,3-3,03M)IN SUPRAFATA DE 1117MP

VECINATATILE:

N:         STR.        FULGER

E:        PROP        PRIVATE

S:        CANAL        PLUVIAL

V:ALEE      PROP      PRIVATA

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

111700

MUNICIPIUL CRAIOVA PROCES     VERBAL

INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR.

85040/08.05.2019

6

1.3.7.1

DRUM ACCES IN SUPRAFATA DE 2092MP

BDUL NICOLAE ROMANESCU NR.39 FOST NR 35 VECHI ( LUNGIME -194M, LATIME VARIABILA 7,6 -8,66M) IN SUPRAFATA DE 2092MP VECINATATILE:

N:        PROP       PRIVATA

E:    BDUL   N.   ROMANESCU

S:        PROP        PRIVATE

V:DOM                  PUBLIC

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

209200

MUNICIPIUL CRAIOVA PROCES     VERBAL

INVENTARIERE

DOMENIU PUBLIC NR. 85040/08.05.2019

7

1.3.7.1

ALEE ACCES IN SUPRAFATA DE 49MP

BDUL NICOLAE ROMANESCU NR 35 CORP 2 ( LUNGIME -19M, LATIME 2,39M) IN SUPRAFATA DE 49MP VECINATATILE:

N:        PROP       PRIVATA

E:    BDUL N.   ROMANESCU

S:        DRUM        ACCES

V:        PROP        PRIVATA

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

4900

MUNICIPIUL CRAIOVA PROCES     VERBAL

INVENTARIERE

DOMENIU PUBLIC NR. 85040/08.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.246/2019

modificarea elementelor de identificare și valorii de inventar

Nr. crt.

Denumirea bunului

UM

cANT iNiTiALA

cANT REZULTATA MP

Nr. inventar

valoare

initiala

diferenta

valoare inventar

ADMiNiSTRAToR

1

GR. SCOLAR INDUSTRIAL ELECTOPUTERE + LICEUL DE INFORMATICA STEFAN ODOBLEJA - TEREN IN SUPRAFATA DE 58055MP SE DIMINUEAZA CU SUPRAFATA DE 4052MP TEREN AFERENT LICEUL

VOLTAIRE CRAIOVA LA SUPRAFAȚA DE 53953MP ȘI VALOAREA DE INVENTAR DE LA 80110712,62LEI SE DIMINUEAZĂ CU VALOAREA DE 5596217,69LEI VALOAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4052MP LA VALOAREA TOTALĂ DE 74514494,92LEI

MC

58.005,00

53.953,00

42000524

80.110.712,62

5.596.217,69

74.514.494,92

INVATAMANT

2

GR.   SCOLAR   INDUSTRIAL   ELECTOPUTERE

CONSTRCTIA C1 SE MODIFICĂ DENUMIREA IN CLADIRE LICEU „VOLTAIRE” CU REGIM DEINALTIME P+2,SUPRAFATA CONSTRUITĂ772MP,SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 2679, VALOAREA ACTUALIZATA LA 28.12.2018 DE 2451302,07LEI

BUC

12003226

2.451.302,07

2.451.302,07

INVATAMANT

3

GR. SCOLAR INDUSTRIAL ELECTOPUTERE + LICEUL DE INFORMATICA STEFAN ODOBLEJA - TEREN IN SUPRAFATA DE 53953MP SE DIMINUEAZA CU SUPRAFATA DE 937MP TEREN RESTITUIT CONF DISP

NR. 2561/2015 ȘI VALOAREA DE INVENTAR DE LA 74514494,92 SE DIMINUEAZĂ CU 1294090,91LEI VALOAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 937MP LA VALOAREA TOTALĂ DE 73220404,10LEI

MC

53.953,00

53.016,00

42000524

74.514.494,92

1.294.090,81

73.220.404,10

INVATAMANT

4

TEREN AFERENT SCOALA NR.38 FOST CAMIN CULTURAL STR. BRESTEI NR. 624, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4097MP SE DIMINUEAZĂ CU SUPRAFATA DE 2200MPTEREN PROPPRIVCONFTDPNR. 1583-44674 DIN 14.11.1995 LA SUPRAFAȚA DE 1897MP SI VALOAREA DE LA 652832,78LEI SE DIMINUEAZĂ CU 350557,02LEI VALOAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2200LEI LA VALOAREA DE 302275,76LEI

MC

4.097,00

1.897,00

42000522

652.832,78

350.557,02

302.275,76

INVATAMANT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.246/2019

Bunuri cu care se diminuează domeniul public

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

nr.inventar

Valoare Inv/lei.

1

TEREN ÎN SUPRAFATA DE 937MP TEREN RESTITUIT CONF DISP NR. 2561/2015 SE SE DIMINUEAZA DIN SUPRAFATA TEREN DE 53953MP A GR. SCOLAR INDUSTRIAL ELECTOPUTERE + LICEUL DE INFORMATICA STEFAN ODOBLEJA -

42000524

1.294.090,81

2

TEREN IN SUPRAFATA DE 2200MP TEREN PROP PRIV CONF TDP NR. 1583-44674 DIN 14.11.1995 SE DIMINUEAZĂ DIN SUPRAFATA DE 4097MP AFERENTA SCOALA NR.38 FOST CAMIN CULTURAL STR. BRESTEI NR. 624,

42001976

350.557,02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA