Hotărârea nr. 245/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 245


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.245 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.82751/2019, rapoartele nr.86363/2019 și nr.97445/2019 ale Direcției Patrimoniu, nr.89532/2019 și nr.97525/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Titlului II-Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil;

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Autospecială pentru lucru la inălțime”, identificat la poziția 5 din anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.245/2019

INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Sup/m p/buc

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrator

1

Teren str. Filantropiei nr.3-5 aferent loc-142,74mp

142,74

118189

CLM

2

Teren str. N Titulescu nr.56D aferent loc-114,19mp

114,19

94549

CLM

3

Teren str. Principatele Unite nr.18- 36.44mp

36,44

46622,94

CLM

4

Teren str. Cl Bucuresti bl. 15A aferent constr

168

215040

CLM

5

Autospecială cu platformă pentru lucru la inaltime

1

pv receptie 94059/2019

303450

RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.245/2019

Modificarea inventarului domeniului privat

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

mp

poziția din inventar, anexa, HCL

Nr inv.

Valoare Inv/lei.

1

Teren str. Principatele Unite nr.18(fost 14)-161,86mp

161,86

HCL 522/2007 anexa 2A pozitia 705

41000078

207181

Președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA