Hotărârea nr. 244/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 244

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 244

privind încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr.Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Albu Marilena

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82353/2019, rapoartele nr.85363/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.86823/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr.Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Albu Marilena și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunțare unilaterală din partea concesionarului, a contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr. Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Albu Marilena, având ca obiect exploatarea spațiului în suprafață de 17,37 mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craiovița Nouă), începând cu 12.06.2019.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de încetare a contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006.

Art.3. Cu aceeași dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Cabinetul Medical Individual dr. Albu Marilena vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                              7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA              Nicoleta MIULESCU