Hotărârea nr. 243/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 243


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 243

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82300/2019, rapoartele nr.86051/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.86869/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L. și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În temeiul art.36 alin.2 lit. e, coroborat cu alin.7 lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2, art.123 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de farmacie, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 70,22 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere nr.26/01.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129/2004 și 50/2014.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                               7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA              Nicoleta MIULESCU