Hotărârea nr. 242/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 242


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.242

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea FORD

ROMÂNIA S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82938/2019, rapoartele nr.85467/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.87168/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea FORD ROMÂNIA S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia și Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligațiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietetea publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privin d finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, al in.2 , lit. c, art.45, al in .3, art.61 alin.2, art.115, alin.1 lit.b și art.121, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu on ero s în favoarea FORD ROMÂNIA S.A., asupra terenului în suprafață de 526 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent bloc 29A, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu on ero s prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 99 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. FORD ROMÂNIA S.A. are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea cuantumului prestației prevăzut la art.3, contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 123,11mp., începând de la data de 30.11.2015, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea condiției prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către FORD ROMÂNIA S.A., în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, și pe cale de consecință, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 și nr.28/2010.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și FORD ROMÂNIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


* * * "

Romulus Victor NICOLICEA


ANEXA NR. 1.35 Io regulomenl

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scaro 1:200


Nr. cadastral

Suprafața mosurata o imobilului (mp)

Adresa imobilului

1072

Calea București. Nr.49. Bloc 29A. Bloc 29 B, Mun. Craiova. Jud.Dolj

Nr. Cartea funciara

Unitateo Administrativ Teritoriala (UAT)

CRAIOVA


A. Dole referitoare Io teren

Hr. parcelă

Categoria 0e folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

526

Teren mu» an avand tansa de proprietate eMre pct 71.1.2. formala <m scan acces gang pretonal pct 2 . 3 gang alai la naveta! soMu sub slaaple supenoaia ale blcciBu 29A u 29 B. per 3 . 4 .69 scan acces g»nt pmtonal. pct 5.6 .14.72. trotuar BLOC 29A

2

Cc

546

Teren muavean. avand tantt de proprietate nu» pct 65. 1.2. formata Om tcar> acces gang pietonaL pct 2 3 gang atei la m<eU sotak» aut sleajele superioare ale btocutra 29A si 29 B. pct 3.4.64 scan acces gang pelonaL per 65.25.26 27.43 44.6t. notuai BLOC 296

TOTAL

1072

BLOC 29A • 6LOC 2«B

8. Dat* referitoare la construcție

Cod

Desbnața

Suprafața construit la soi (mp)

Mențiuni

CI

CL

472

h*4iilta owtna.1*.- « dcstioalu dudiic de koiwk csi regim <kr iiukiu» .S+P+7E+E1. Tdusic

C2

CL

485

bnUnU oeuundK •< Jcflinatn duJuc de licmut* cu rcfiai de jaakinw S-H**7E*El Tctauc

TOTAL

957

Suprafața totală măsurată a imobilului - 1072mp Suprafața din act = 807.34 mp

Executant: ing. Cobzaru Gabriel-Marius Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaței cadastrale Și corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura 51 parafa

Semnătura jt stampăa

Data:

Dau: 05.2018

ștampila BCPI


Suprafața de teren pe care se va institui servitute de trecere aferenta Blocului 29A.Suprafața de teren pe care se va Institui servitute de trecere aferenta Blocului 29B.